Disposicions des de 2009 fins a l’actualitat:

(Disposicions fins al 31 de desembre de 2008)

2022

Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2022-2023

DOGC:ACORD GOV/143/2022, de 5 de juliol, de creació del complement específic de coordinador de les unitats d’acompanyament i orientació al Departament d’Educació.

DOGC: ACORD GOV/142/2022, de 5 de juliol, pel qual s’adapten determinats aspectes de l’Acord del Govern de 25 de juliol de 1995 a l’actual estructura i classificació dels llocs de treball de l’àmbit de l’assistència i el treball social.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1938/2022, de 16 de juny, per la qual es modifica la composició d’una zona escolar rural.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1921/2022, de 8 de juny, per la qual se suprimeixen els ensenyaments del primer cicle de l’educació infantil en escoles rurals.

Nova obertura d’inscripció a la borsa: publicada al DOGC la RESOLUCIÓ EDU/1878/2022, de 10 de juny, per la qual s’obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.
Presentació de sol·licituds: del 21 de juny fins al fins al 20 de desembre de 2022. Informació sobre la borsa de personal docent

BOE: Resolución de 14 de junio de 2022, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo, de 30 de mayo de 2022, por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas, en el ejercicio presupuestario 2022, destinados al desarrollo de acciones de reskilling y upskilling de la población activa, vinculada a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos, cuidado de las personas y zonas en riesgo de despoblación, en el marco del componente 20 «Plan estratégico de impulso de la formación profesional», del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2034/2022, de 27 de juny, de nomenament de funcionaris en pràctiques de les persones aspirants seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener.

ACORD GOV/130/2022, de 21 de juny, pel qual s’atribueix al número telefònic 116 111, Servei del Telèfon de la Infància (Infància Respon), l’atenció en casos d’assetjament en l’àmbit dels centres educatius, de ciberassetjament i d’abusos sexuals a infants i adolescents.

DOGC: ACORD GOV/129/2022, de 21 de juny, de consolidació del finançament del tercer curs del primer cicle d’educació infantil i d’impuls del finançament dels cursos primer i segon del primer cicle d’educació infantil.

DOGC: Resolució EDU/1931/2022, de 17 de juny, per la qual es regula el Pla de millora d’oportunitats educatives (PMOE) per als cursos 2022-2023 i 2023-2024, en el marc de les mesures adoptades pel Departament d’Educació per reforçar els centres educatius amb més complexitat i vulnerabilitat educativa, al qual s’integra el Programa del Ministeri d’Educació i Formació Professional de cooperació territorial per a l’orientació, avenç i enriquiment educatiu PROA+.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1913/2022, de 17 de juny, per la qual es dicten les instruccions sobre la jubilació parcial del personal dels centres educatius privats concertats inclòs en el sistema de pagament delegat.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1912/2022, de 16 de juny, per la qual s’aprova la llista definitiva de les persones seleccionades, un cop superada la fase de pràctiques que tenien ajornada, del concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació convocat per la Resolució EDU/2655/2019, de 15 d’octubre.

BOE: Resolución de 15 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se prorroga la permanencia en centros docentes en el exterior a personal docente

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1911/2022, de 16 de juny, de modificació de la Resolució EDU/3542/2021, de 26 de novembre, modificada per la Resolució EDU/1452/2022, de 13 de maig, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1811/2022, de 8 de juny, per la qual es modifica la Resolució EDU/2182/2021, de 9 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ PRE/1821/2022, de 9 de juny, de convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les categories professionals de personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de la convocatòria 400).

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1811/2022, de 8 de juny, per la qual es modifica la Resolució EDU/2182/2021, de 9 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

DOGC: EDICTE de 26 de maig de 2022, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s’estableixen els currículums del nivell Bàsic A2 i del nivell Avançat (C1 i C2) dels ensenyaments d’idiomes de règim especial en tràmit al Departament d’Educació.

DOGC: ORDRE EDU/130/2022, d’1 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de concessió de beques de col·laboració en l’àmbit de les actuacions del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, per a l’any 2022.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1652/2022, de 24 de maig, per la qual es modifica l’annex de la Resolució EDU/961/2022, de 30 de març, per la qual es resol la convocatòria de centres educatius seleccionats per formar part del Programa de certificació dels coneixements de llengües estrangeres a partir del curs 2022-2023.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1662/2022, de 30 de maig, de quarta modificació de la Resolució EDU/1181/2021, de 20 d’abril, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, i del seu nomenament com a funcionàries en pràctiques.

DOGC: ACORD GOV/112/2022, de 31 de maig, sobre la jubilació parcial del personal dels centres educatius privats concertats inclòs en el sistema de pagament delegat

Instruccions per als centres educatius sobre l’ensenyament i ús de les llengües oficials

DOGC: EDICTE d’11 de maig de 2022, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica en tràmit al Departament d’Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1429/2022, de 9 de maig, per la qual es fa pública la relació de centres educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2022-2023.

DOGC: RESOLUCIÓ SLT/1489/2022, de 18 de maig, per la qual s’adapten les mesures del Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1468/2022, de 17 de maig, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Educació i el preu de l’ajut individual de menjador escolar per a l’alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats i municipals, d’acord amb la planificació feta al mapa escolar, per al curs escolar 2022-2023.

Actualitzat el primer apartat del DOIGC (documents per a l’organització i la gestió dels centres€‹) Personal docent, en què s’estableix l’horari de mestres i professorat per iniciar les activitats d’organització del curs 2022-2023, un cop acabades les activitats de tancament del curs 2021-2022.​

DOGC: ORDRE EDU/113/2022, de 3 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2022-2023 per als centres educatius no universitaris de Catalunya i es modifica l’Ordre EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1453/2022, de 12 de maig, per la qual es modifica la Resolució EDU/819/2022, de 21 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2022 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1452/2022, de 13 de maig, de modificació de la Resolució EDU/3542/2021, de 26 de novembre, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener.

BOE: Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Evaluación yCooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la ConferenciaSectorial de Educación, sobre la actualización del marco de referencia de lacompetencia digital docente.

DOGC: ORDRE EMT/107/2022, de 12 de maig, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presten els centres d’ensenyament públic dins l’àmbit territorial de Catalunya.

Instruccions per a l’avaluació de l’ESO i el batxillerat

DOGC: EDICTE de 5 de maig de 2022, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la quals’estableix el currículum de la formació instrumental per a les persones adultes en tràmit al Departamentd’Educació.

DOGC: EDICTE de 25 d’abril de 2022, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de Decret d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat en tràmit al Departament d’Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1357/2022, de 5 de maig, per la qual s’estableix la relació màxima de professorat/alumnat en els cicles formatius de grau bàsic.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1356/2022, de 3 de maig, per la qual s’actualitza el Programa d’innovació “Campionat de Catalunya de la Formació Professional i proves tècniques de les Olimpíades d’FP Skills” i es deixa sense efectes la Resolució ENS/2481/2016, de 27 d’octubre, per la qual es crea el Programa d’innovació “Campionat de Catalunya de la Formació Professional i proves tècniques de les Olimpíades d’FP Skills”.

BOE: Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se convocan plazas para cursos de formación del profesorado que imparte enseñanzas de Formación Profesional.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1337/2022, de 5 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/1108/2017, de 16 de maig, de determinació de la data límit per desistir de les sol·licituds de jubilació i de la data d’efectes de la jubilació voluntària dels funcionaris de cossos docents.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1214/2022, de 27 d’abril, per la qual s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres d’educació especial sostinguts amb fons públics interessats a esdevenir proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR).

Portal jurídic de Catalunya: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació

BOE: Decreto-ley 3/2022, de 29 de marzo, de acceso a datos de los entes locales y del Departamento de Educación para la aplicación de medidas destinadas a la detección y distribución equilibrada del alumnado con necesidades educativas específicas.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1201/2022, de 26 d’abril, per la qual es modifica l’Òrgan Tècnic de Selecció del procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d’Educació (núm. de registre de convocatòria L005/2020).

Publicats els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles per al curs 2022-2023

Resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professorat de les escoles per al curs 2022-2023 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1144/2022, de 21 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2021-2022.

Resolució de 21 d’abril de 2022, de la directora general deProfessorat i Personal de Centres Públics, per la quals’estableixen les bases per a l’actualització i modificació de lesdades de les persones que integren la borsa de treball depersonal interí docent per al curs 2022-2023

BOE: Extracto de la Resolución de 4 de abril de 2022 de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan plazas de profesorado en secciones bilingües de español en centros educativos de Bulgaria,China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía y Rusia para el curso 2022-2023

BOE: Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1053/2022, de 12 d’abril, per la qual es modifica l’annex 9 de la Resolució EDU/464/2022, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022-2023.

DOGC: RESOLUCIÓ SLT/1064/2022, de 14 d’abril, per la qual s’adapten les mesures del Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia en relació amb l’ús de la mascareta.

BOE: Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, aprobado por Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero

BOE: Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenacióny las enseñanzas mínimas del Bachillerato.

BOE: Orden EFP/279/2022, de 4 de abril, por la que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

BOE: Extracto de la Resolución de 1 de abril de 2022, de la Secretaría deEstado de Educación, por la que se convocan ayudas destinadas apromover agrupaciones de centros educativos para la realización ypuesta en práctica de proyectos comunes que favorezcan la educacióninclusiva y la innovación educativa. Convocatoria 2022.

BOE: Corrección de errores del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el quese establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la EducaciónSecundaria Obligatoria

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/997/2022, de 6 d’abril, per la qual s’autoritza la signatura de determinats convenis de col·laboració en els directors o directores dels centres educatius dependents del Departament d’Educació que imparteixen ensenyaments artístics superiors.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1038/2022, de 8 d’abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l’Institut Obert de Catalunya per al curs 2022-2023.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/961/2022, de 30 de març, per la qual es resol la convocatòria de centres educatius seleccionats per formar part del Programa de certificació dels coneixements de llengües estrangeres a partir del curs 2022-2023.DOGC: ORDRE EDU/61/2022, de 6 d’abril, de les juntes de directores i directors dels centres educatius públics.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1000/2022, de 6 d’abril, per la qual es modifica la Resolució EDU/644/2022, de 2 de març, per la qual es regula el desplegament del Programa de cooperació territorial per a l’orientació, l’avenç i l’enriquiment educatiu PROA+ del MEFP a Catalunya durant el curs 2021-2022 i s’estableix la vinculació amb el Pla de millora d’oportunitats educatives PMOE.

DOGC: ORDRE EDU/61/2022, de 6 d’abril, de les juntes de directores i directors dels centres educatius públics.

BOE: Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.

DOGC: RESOLUCIÓ per la qual s’adjudica la subvenció de recursos compensatoris per als centres educatius en el marc del Pla d’acompanyament de l’alumnat en la transició de l’educació secundària als ensenyaments postobligatoris en el curs 2021-2022 (ref. BDNS 616898).

BOE: Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación SecundariaObligatoria.

DOGC: DECRET 59/2022, de 29 de març, de reestructuració del Departament d’Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/856/2022, de 25 de març, per la qual es modifica la Resolució EDU/464/2022, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022-2023.

DOGC: CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EDU/3285/2021, de 3 de novembre, de modificació de la Resolució EDU/1181/2021, de 20 d’abril, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, i del seu nomenament com a funcionàries en pràctiques (DOGC núm. 8538, de 8.11.2021, versió en català).

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/819/2022, de 21 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2022 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció, de 2 de març de 2022, pel qual s’aproven les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics.

DOGC: ORDRE EDU/50/2022, de 23 de març, per la qual es creen preus públics dels ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu/tècnica esportiva.

DOGC: Resolució EDU/776/2022, de 17 de març, per la qual es modifica l’annex 2 de la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d’octubre, de l’estructura dels programes de formació i inserció.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/753/2022, de 16 de març, per la qual es convoca concurs per seleccionar centres públics que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2022-2023, en el Programa d’innovació Projecte de qualitat i millora contínua del Departament d’Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/749/2022, de 16 de març, per la qual es fa pública la relació de l’alumnat que ha obtingut els Premis Extraordinaris dels Ensenyaments Artístics Professionals de Catalunya en els àmbits de Música, Dansa i Arts Plàstiques i Disseny, corresponents a la convocatòria del curs 2020-2021.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/696/2022, d’11 de març, per la qual es dona publicitat a relació de convenis de col·laboració subscrits pel Departament d’Educació els anys 2019, 2020 i 2021.

DOGC: ACCORD GOV/47/2022, de 15 de març, pel qual s’estableix un complement específic de reconeixement de la funció directiva per als directors i directores de Centres Educatius Públics del Departament d’Educació.

DOGC: DECRET 45/2022, de 15 de març, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial i el currículum del nivell Intermedi de diversos idiomes.

BOE: Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan plazas de asistencia a eventos de formación dentro del marco de la acción eTwinning para el año 2022, que se celebrarán en los países participantes en el programa y que están dirigidos a profesorado de centros públicos y privados que impartan docencia de enseñanzas oficiales no universitarias.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/675/2022, de 10 de març, per la qual s’obre convocatòria pública per a la participació en la convocatòria unificada de programes d’innovació pedagògica.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/667/2022, de 9 de març, de modificació de la Resolució EDU/1181/2021, de 20 d’abril, perla qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats,convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, i del seu nomenament com a funcionàries enpràctiques.

DOGC: ORDRE EMT/39/2022, d’11 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presten els centres d’ensenyament públic i els centres privats concertats dins l’àmbit territorial de Catalunya.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/643/2022, de 9 de març, del Programa d’innovació Projecte de qualitat i millora contínua dels centres educatius.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/644/2022, de 2 de març, per la qual es regula el desplegament del Programa de cooperació territorial per a l’orientació, l’avenç i l’enriquiment educatiu PROA+ del MEFP a Catalunya durant el curs 2021-2022 i s’estableix la vinculació amb el Pla de millora d’oportunitats educatives PMOE.

ORDRE TSF/ /2022, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presten els centres d’ensenyament públic i els centres privats concertats dins l’àmbit territorial de Catalunya.

DOGC: ACORD GOV/39/2022, de 8 de març, de ratificació, cessament i nomenament de membres del Consell Escolar de Catalunya.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/581/2022, de 2 de març, per la qual es modifica l’annex 1 de la Resolució EDU/597/2021, de 2 de març, per la qual es crea el programa d’innovació pedagògica Recerca, Creació i Servei i s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2021-2022.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/582/2022, de 2 de març, per la qual es dona publicitat al Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per a la creació del centre educatiu públic Conservatori de Música Municipal de l’Hospitalet.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/526/2022, de 28 de febrer, per la qual s’encarrega al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya l’emissió dels certificats digitals personals de signatura electrònica T-CAT per a l’any 2022.

DOGC: ACORD GOV/32/2022, d’1 de març, pel qual es crea el Consell Lingüístic Assessor del Departament d’Educació.

DOGC: ORDRE EDU/28/2022, de 23 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció, per al curs 2022-2023.

BOE: Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/483/2022, de 23 de febrer, per la qual es modifica el calendari de realització de la prova d’avaluació de quart curs de l’educació secundària obligatòria per al curs 2021-2022.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/456/2022, de 24 de febrer, per la qual es convoca la prova específica d’accés al cicle formatiu de grau mitjà del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica d’animació en circ i al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en arts del circ, corresponent al curs 2022-2023.

BOE: Orden EFP/126/2022, de 18 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarias de carrera de los Cuerpos de Maestros y Profesores de Enseñanza Secundaria, a las seleccionadas en los procedimientos selectivos convocados por Resolución ENS/2742/2017, de 21 de noviembre.

BOE: Orden EFP/127/2022, de 21 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombra personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Maestros, a los seleccionados en las pruebas selectivas de ingreso y acceso a la función pública docente y para la adquisición de nuevas especialidades convocadas por Resolución EDU/1/2019, de 2 de enero.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/464/2022, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022-2023.

Publicades al DOGC les Resolucions, per les quals es fan públics l’establiment de les zones educatives i l’adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d’Educació a Tarragona, al Baix Llobregat, Barcelona Comarques, Vallés Occidental,  Terres de l’Ebre, Maresme-Vallès Oriental, Lleida i Girona als efectes del procediment d’admissió d’alumnes.

ORDRE EDU/17/2022, de 16 de febrer, per la qual es dona publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d’Educació.

Orientacions per a la millora de la distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiqueso socioculturals en el procediment d’admissió d’alumnat als centres del Serveid’Educació de Catalunya per al curs 2022-2023

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/427/2022, d’11 de febrer, per la qual es fan públics l’establiment de les zones educatives i l’adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d’Educació a la Catalunya Central als efectes del procediment d’admissió d’alumnes.

DOGC: RESOLUCIÓ per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell de Direcció d’1 de febrer de 2022, pel qual s’aproven modificacions de les adscripcions entre escoles d’educació primària i instituts d’educació secundària obligatòria.

DOGC: Orden EFP/103/2022, de 11 de febrero, por la que se establece la obligatoriedad de comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos enlos procedimientos de convocatorias de programas de movilidad y formacióndel profesorado de la acción educativa exterior.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/287/2022, de 10 de febrer, per la qual es crea el Programa de certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, i s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2022-2023.

DOGC: CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EDU/146/2022, de 26 de gener, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional i als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2022 (DOGC núm. 8599, de 4.2.2022).

Resolució per la qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit dels ensenyaments de formació professional inicial i dels ensenyaments de règim especial per al curs acadèmic 2021-2022, en relació amb la Formació en Centres de Treball, entesa com la formació pràctica al’empresa per a tots els ensenyaments per als quals està prevista,amb les denominacions i modalitats corresponents

DOGC: RESOLUCIÓ per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell de Direcció, d’1 de febrer de 2022, de rectificació d’una errada material en la Resolució relativa al desenvolupament del Pla de xoc contra la segregació i per a la igualtat d’oportunitats i èxit educatiu per al curs 2021-2022.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/218/2022, de 4 de febrer, d’acceptació de la renúncia d’una persona en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener.
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/219/2022, de 4 de febrer, de modificació de la Resolució EDU/1181/2021, de 20 d’abril, modificada per la Resolució EDU/3285/2021, de 3 de novembre, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, i del seu nomenament com a funcionàries en pràctiques.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/220/2022, de 4 de febrer, de convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, dels càrrecs inspectors coordinadors o inspectores coordinadores dels àmbits d’expertesa del Departament d’Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/195/2022, de 2 de febrer, per la qual es modifica l’annex 1 de la Resolució EDU/1496/2021,de 17 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2021 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació.

DOGC: EDICTE de 26 de gener de 2022, pel qual se sotmet a informació pública un projecte d’ordre en tràmit al Departament d’Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/167/2022, de 31 de gener, per la qual s’assigna destinació definitiva a personal funcionari docent en centres educatius públics de Catalunya.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/121/2022, de 26 de gener, per la qual es convoquen les proves d’accés als graus en ensenyaments artístics superiors adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior, corresponents al curs 2022-2023.
DOGC:RESOLUCIÓ EDU/146/2022, de 26 de gener, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional i als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2022.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/170/2022, de 31 de gener, d’exclusió d’una persona seleccionada en el procediment de concurs oposició convocat per la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de no

vembre (DOGC núm. 7507, de 29.11.2017).

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/172/2022, de 31 de gener, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a l’Institut Obert de Catalunya.BOE: Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil

DOGC: CORRECCIÓ D’ERRADES a l’Ordre EDU/186/2021, de 23 de setembre, de modificació de diversos decrets i ordres pels quals s’estableix el currículum dels cicles formatius de formació professional inicial (DOGC núm. 8515, de 4.10.2021).

BOE: Real Decreto 62/2022, de 25 de enero, de flexibilización de los requisitos exigibles para impartir ofertas de formación profesional conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, así como de la oferta deformación profesional en centros del sistema educativo y de formación profesional para el empleo.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/78/2022, de 20 de gener, per la qual es modifica l’annex 1 de la Resolució EDU/2054/2021, de 29 de juny, per la qual s’estableixen les bases de les proves específiques d’accés als ensenyaments artístics superiors.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/56/2022, de 18 de gener, per la qual es convoquen les proves específiques d’accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2022-2023.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/46/2022, de 13 de gener, per la qual s’obre el procediment d’autorització i el de comunicació per impartir programes de formació i inserció en el curs 2022-2023.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/51/2022, de 18 de gener, per la qual es modifica la Resolució EDU/3727/2021, de 16 de desembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació.

BOE: Orden EFP/21/2022, de 13 de enero, por la que se autoriza la implantación de las enseñanzas de determinados ciclos formativos de formación profesional, cursos de especialización de formación profesional y el curso de acceso a los ciclos formativos de grado medio, en la modalidad a distancia,en el Centro Integrado de Enseñanzas Regladas a Distancia del Centro parala Innovación y el Desarrollo de la Educación a Distancia.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/6/2022, de 4 de gener, per la qual es crea el Programa d’innovació i transferència de coneixement CooperArt.

BOE: Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan plazas para la realización de cursos tutorizados en línea para la formación permanente del profesorado de niveles no universitarios y del curso sobre el desarrollo de la función directiva, año 2022.

BOE: Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas para la realización de cursos Aula del Futuro para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles distintos al universitario. Año 2022

DOGC: ACORD GOV/1/2022, de 4 de gener, sobre la defensa del català, de les escoles i de la cohesió social.


2021

DOGC: ORDRE EDU/239/2021, de 21 de desembre, per la qual s’actualitzen, s’estableixen i se suprimeixen diverses qualificacions professionals en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i en el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional i es modifica l’Ordre EDU/622/2010, de 8 de novembre, per la qual s’inclouen diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3779/2021, de 21 de desembre, de modificació de l’apartat 1 de la Resolució ENS/62/2016, de 15 de gener, de l’acreditació de llengua estrangera per a l’expedició de determinats títols dels ensenyaments artístics superiors.

BOE: Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3727/2021, de 16 de desembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3726/2021, de 15 de desembre, dels criteris de permanència en els ensenyaments artístics superiors conduents al títol de màster en ensenyaments artístics i als títols superiors de màster propis en els centres de titularitat de la Generalitat i del sector públic de la Generalitat.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3725/2021, de 16 de desembre, per la qual es modifica la Resolució EDU/3414/2021, de 16 de novembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d’Educació de Catalunya.

BOE: Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Generalitat de Catalunya, para la gestión de las becas y ayudas al estudio correspondientes a los cursos académicos 2021-2022 Y 2022-2023.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3563/2021, de 25 de novembre, per la qual es fa pública la relació d’escoles i centres que duran a terme la formació per a les proves d’accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, al curs acadèmic 2021 -2022.

BOE: Extracto de la Resolución de de 1 de diciembre de 2021 de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan plazas para auxiliares de conversación españoles en el extranjero para el curso académico 2022-2023

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3545/2021, de 26 de novembre, per la qual s’aproven les directrius per dur a terme la prova d’avaluació de sisè curs de l’educació primària i es convoca la prova per al curs 2021-2022.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3562/2021, de 30 de novembre, per la qual es deixa sense efectes l’autorització a determinats centres educatius per impartir el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3582/2021, de 24 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de treball del Departament d’Educació (convocatòria de provisió núm. EDU/085/21).

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3583/2021, de 25 de novembre, per la qual es modifica l’annex de la Resolució EDU/2894/2020, de 10 de novembre, de la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits o mòduls professionals en els ensenyaments professionals a distància.

BOE: Anuncio de corrección de errores de: Junta de Contratación del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Objeto: Prestación del servicio de atención telefónica y por medio de chat o formulario web de casos de malos tratos y acoso en el ámbito de los centros docentes del sistema educativo español. Expediente: J210014.

DOGC: RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció, de data 28.9.2021, de modificació de laresolució relativa a les mesures de desplegament del Pla de xoc contra la segregació i per a la inclusió i laigualtat d’oportunitats i èxit educatiu per al curs 2021-2022, aprovada per Acord del Consell de Direcció de Barcelona, de data 29.6.2021.

BOE: Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, de Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros, para la provisión de plazas en el ámbito de gestión territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

DOGC: EDICTE de 21 d’octubre de 2021, pel qual se sotmet a informació pública un Projecte d’ordre en tràmit al Departament d’Educació.

DOGC: ORDRE EMT/201/2021, de 26 d’octubre, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s’han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de vaga convocada en el sector públic per al dia 28 d’octubre de 2021.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3105/2021, de 15 d’octubre, per la qual s’organitzen, amb caràcter experimental, en els ensenyaments de formació professional inicial de la modalitat d’educació no presencial, les proves finals en altres espais diferents dels previstos amb caràcter general, per al curs acadèmic 2021-2022.

DOGC: ORDRE EDU/193/2021, de 13 d’octubre, per la qual s’organitzen els ensenyaments de formació professional inicial en la modalitat d’educació no presencial.

BOE: Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 21 de julio de 2021, por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por Comunidades Autónomas en el marco del componente 20 “Plan estratégico de impulso a la Formación Profesional”, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el ejercicio presupuestario 2021.

DOGC: ACORD GOV/159/2021, de 12 d’octubre, pel qual es modifica l’Acord del Govern de 2 de desembre de 2008, en relació amb l’actualització del nombre de docents amb complement d’assessor tècnic, destinats a determinats llocs de plantilla docents, amb tasques de coordinació i gestió, en el Departament d’Educació.

DOGC: ORDRE EDU/189/2021, de 6 d’octubre, per la qual es determina el procediment d’homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d’ensenyaments no universitaris i d’equivalència de l’escolaritat.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3037/2021, de 6 d’octubre, de convocatòria per a la provisió, amb caràcter excepcional, dels càrrecs d’inspector o inspectora en cap territorial adjunt i de coordinador o coordinadora territorial de les inspeccions territorials del Departament d’Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3026/2021, de 6 d’octubre, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3024/2021, de 5 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució EDU/1819/2021, de 9 de juny, per la qual es fa pública la composició de les comissions de selecció del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3025/2021, de 5 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució EDU/1582/2021, de 21 de maig, modificada per la Resolució EDU/2463/2021, de 27 de juliol, per la qual es nomenen els tribunals del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2986/2021, de 29 de setembre, per la qual s’aproven les directrius per a la realització de la prova d’avaluació de quart curs de l’educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2021-2022.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2997/2021, de 29 de setembre, de nomenament dels càrrecs d’inspector o inspectora en cap territorial adjunt i de coordinador o coordinadora territorial de les inspeccions territorials del Departament d’Educació.

BOE: Orden EFP/1057/2021, de 29 de septiembre, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución EDU/2655/2019, de 15 de octubre.

DOGC: ORDRE EDU/186/2021, de 23 de setembre, de modificació de diversos decrets i ordres pels quals s’estableix el currículum dels cicles formatius de formació professional inicial.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2847/2021, de 21 de setembre, per la qual es modifica la Resolució EDU/2561/2021, de 2 d’agost, per la qual es convoquen les proves específiques d’accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats corresponents al curs 2021-2022.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2828/2021, de 17 de setembre, per la qual es modifica la Resolució EDU/775/2021, de 17 de març, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica FP dual, i es convoca concurs públic per a la selecció de centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial, per ser inclosos al Programa, a partir del curs 2021-2022.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2863/2021, de 22 de setembre, per la qual es determinen el calendari i les condicions d’assignació de places del procés extraordinari d’admissió a l’Institut Obert de Catalunya, per al curs 2021-2022, als cicles formatius de grau mitjà i superior de formació professional.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2837/2021, de 17 de setembre, de nomenament de funcionaris en pràctiques de les persones aspirants seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener.

DOGC: EDICTE de 2 de setembre de 2021, pel qual se sotmet a informació pública l’Avantprojecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya, en tràmit al Departament d’Educació.

DOGC: DECRET LLEI 20/2021, de 14 de setembre, de modificació del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2700/2021, de 2 de setembre, per la qual es modifica la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, i la llista definitiva de persones exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana, i de coneixements de llengua espanyola, de la convocatòria del procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d’Educació (núm. de registre de convocatòria L005/2020), aprovada per la Resolució EDU/1836/2021, de 10 de juny.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2683/2021, de 30 d’agost, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial, corresponents a l’any 2021.

DOGC:RESOLUCIÓ EDU/2694/2021, de 30 d’agost, per la qual es regula el Pla de millora d’oportunitats educatives (PMOE) per al curs 2021-2022, en el marc de les mesures adoptades pel Departament d’Educació per pal·liar els efectes desfavorables per la COVID-19.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2682/2021, de 31 d’agost, per la qual es determinen el calendari i les condicions d’assignació de places del procés extraordinari d’admissió, per al curs 2021-2022, dels cicles formatius de grau mitjà i superior de formació professional.

DOGC: ACORD GOV/128/2021, de 31 d’agost, de delegació de competències als consells comarcals i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d’educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2671/2021, de 27 d’agost, per la qual es declaren aptes a la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu corresponent les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques de diversos cossos docents.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2638/2021, de 10 d’agost, de nomenament dels càrrecs de cap d’inspecció a la Inspecció d’Educació del Departament d’Educació

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2639/2021, de 10 d’agost, de nomenament dels càrrecs d’inspector o inspectora en cap territorial de les inspeccions territorials del Departament d’Educació.

BOE: Extracto de la Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2021-2022, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios.

BOE: Extracto de la Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2021-2022.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2554/2021, de 28 de juliol, per la qual s’obre procediment de convocatòria pública de concessió de subvencions a associacions, fundacions i organitzacions professionals d’ensenyants i col·legis professionals, destinades a la realització de les escoles d’estiu a Catalunya adreçades únicament al professorat d’àmbit no universitari per a l’any 2021 (ref. BDNS 577668).

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2463/2021, de 27 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EDU/1582/2021, de 21 de maig, per la qual es nomenen els tribunals del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2339/2021, de 22 de juliol, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2021-2022, per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1 i B2 i del nivell avançat C1 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes.

DOGC: ACORD GOV/118/2021, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Programa temporal de suport tècnic per donar resposta a processos selectius al Departament d’Educació.

DOGC: ACORD GOV/117/2021, de 27 de juliol, pel qual es prorroga el Programa temporal de mesures extraordinàries per al curs 2020-2021 per als centres educatius en el marc de la pandèmia per la covid-19, per al curs 2021-2022.

DOGC: ACORD GOV/118/2021, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Programa temporal de suport tècnic per donar resposta a processos selectius al Departament d’Educació.

DOGC: ACORD GOV/111/2021, de 20 de juliol, pel qual s’actualitza la programació de l’oferta educativa.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2172/2021, de 6 de juliol, per la qual es fa pública la relació de centres educatius que ofereixen la formació per a la preparació de proves d’accés als cicles formatius el curs 2021-2022.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2243/2021, de 13 de juliol, per la qual es renoven els concerts educatius dels centres privats d’educació especial.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2172/2021, de 6 de juliol, per la qual es fa pública la relació de centres educatius que ofereixen la formació per a la preparació de proves d’accés als cicles formatius el curs 2021-2022.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2194/2021, de 12 de juliol, per la qual s’obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2182/2021, de 9 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2183/2021, de 8 de juliol, per la qual s’estableix el programa de formació professionalitzadora per al curs 2021-2022.

DOGC: ACORD GOV/102/2021, de 6 de juliol, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació.

DOGC: CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EDU/1819/2021, de 9 de juny, per la qual es fa pública la composició de les comissions de selecció del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener (DOGC núm. 8433, de 14.6.2021).

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2054/2021, de 29 de juny, per la qual s’estableixen les bases de les proves específiques d’accés als ensenyaments artístics superiors.

Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2021-2022.

BOE: Extracto de la Resolución de 28 de junio de 2021 de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convoca el Concurso Nacional de Buenas Prácticas en centros docentes educativos que impartan enseñanzas no universitarias del sistema educativo español correspondiente al año 2021.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1994/2021, de 25 de juny, per la qual s’aprova la llista definitiva de les persones seleccionades, un cop superada la fase de pràctiques, del concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació convocat per la Resolució EDU/2655/2019, de 15 d’octubre.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1995/2021, de 25 de juny, de pròrroga del pla pilot per a la impartició de la matèria Religió Islàmica en centres educatius del Departament d’Educació durant el curs 2021-2022.

DOGC: DECRET 251/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d’Educació.

Concurs-oposició 2021: Mesures de prevenció que han de seguir les persones aspirants que es presenten al concurs oposició.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1868/2021, de 10 de juny, per la qual es dona publicitat al Conveni entre el Ministeri d’Educació i Formació Professional i la Generalitat de Catalunya, i l’entitat pública empresarial Red.es, per a l’execució del programa “Educa en Digital”, mitjançant accions per donar suport a la Transformació digital del sistema educatiu (codi 2020/2/0003).

DOGC: ORDRE EDU/131/2021, de 16 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció, per al curs 2021-2022.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1852/2021, d’11 de juny, per la qual s’estableixen els criteris per a la utilització del procediment de selecció de candidats per part de les direccions dels centres, el procediment telemàtic per a la comunicació de llocs vacants o substitucions i la selecció de personal interí docent, i el barem de valoració dels mèrits.

Mesures de prevenció que han de seguir les persones aspirants que es presenten alconcurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1855/2021, d’11 de juny, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica “Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu”.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1819/2021, de 9 de juny, per la qual es fa pública la composició de les comissions de selecció del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1714/2021, de 3 de juny, d’actualització de títols, diplomes i certificats d’acreditació de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Educació.

DOGC: CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 8332, de 3.2.2021).

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1769/2021, de 2 de juny, per la qual es fa pública la relació de persones que obtenen l’habilitació per a prestar serveis com a educador/a d’educació especial en centres públics del Departament d’Educació.

Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es declara aprovada la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats

DOGC: ACORD GOV/70/2021, d’1 de juny, pel qual s’actualitza la programació de l’oferta educativa.

DOGC: ORDRE EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1607/2021, de 25 de maig, per la qual es dona publicitat dels centres educatius que, en el curs acadèmic 2020-2021, han dut a terme formació en alternança simple o dual, en els ensenyaments de formació professional inicial.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1593/2021, de 19 de maig, per la qual es fa pública la relació de centres educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2021-2022.

DOGC: ORDRE EDU/114/2021, de 25 de maig, per la qual es modifica l’Ordre EDU/155/2020, de 18 de setembre, per la qual se suprimeixen, es creen i s’actualitzen els preus públics i els imports de determinats ensenyaments i serveis docents de les escoles oficials d’idiomes del Departament d’Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1609/2021, de 21 de maig, per la qual s’encarrega a l’Agència Catalana de la Joventut la realització d’estades d’immersió lingüística en llengua anglesa als albergs de la XANASCAT durant l’any 2021.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1610/2021, de 21 de maig, per la qual es modifica l’annex de la Resolució EDU/3741/2010, d’11 de novembre, per la qual s’aproven les instruccions que estableixen el procediment i els requisits per impartir el currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i de baccalauréat.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1582/2021, de 21 de maig, per la qual es nomenen els tribunals del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

Resolució de 20 de maig de 2021, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen les bases per a l’actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2021-2022

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1496/2021, de 17 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2021 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1445/2021, de 12 de maig, per la qual s’adjudiquen les beques de col·laboració en l’àmbit de les actuacions del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (ref. BDNS 544720).

RESOLUCIÓ DE LA SECRETARIA DE POLÍTIQUES EDUCATIVES EN RELACIÓ A LA IMPARTICIÓ DE LA SISENA HORA EN ELS CENTRES DETITULARITAT DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

DOGC: CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 8332, de 3.2.2021).

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1396/2021, de 6 de maig, per la qual s’obre convocatòria del segon bloc del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació per als anys 2020 i 2021, i de modificació de la Resolució EDU/68/2021, de 14 de gener, per la qual s’obre convocatòria del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació per als anys 2020 i 2021 i se n’estableixen les bases.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1353/2021, de 4 de maig, per la qual es fa pública la concessió de la segona edició dels Premis #FPCAT a les bones pràctiques en el camp de la formació professional, corresponent a l’any 2020.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1330/2021, de 4 de maig, de suspensió temporal de

ecució de la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció docent i adquisició de noves especialitats.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1283/2021, de 29 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2020-2021.

DOGC: ACORD GOV/54/2021, de 4 de maig, pel qual s’estableixen diverses mesures transitòries per garantir la posada en funcionament de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1275/2021, de 30 d’abril, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció i matrícula, per al curs 2021-2022, dels cicles de formació professional de grau bàsic, al curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà, al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior i als itineraris formatius específics.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1261/2021, de 28 d’abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l’Institut Obert de Catalunya per al curs 2021-2022.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1218/2021, de 25 d’abril, per la qual s’encarrega al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya l’emissió dels certificats digitals personals de signatura electrònica T-CAT per a l’any 2021.

DOGC:RESOLUCIÓ EDU/1181/2021, de 20 d’abril, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener.

Resolució per la qual es fa pública la llista definitiva de centres admesos i exclosos que passen a la fase de valoració per al desenvolupament d’accions d’impuls a la formació professional dual per al curs 2021-2022.

DOGC: RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció, de 13 d’abril de 2021, pel qual s’aproven les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics.

DOGC: RESOLUCIÓ sobre la preinscripció i matrícula de l’alumnat de les escoles bressol i llars d’infants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona per al curs 2021-2022.

DOGC: RESOLUCIÓ de modificació de la Resolució sobre la preinscripció i matrícula d’alumnat per al curs 2021-2022 a la ciutat de Barcelona.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1053/2021, de 13 d’abril, per la qual es modifiquen els annexos 5 i 7 de la Resolució EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022.

ORDRE EDU/76/2021, de 6 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions a centres privats concertats en el marc del Pla de millora d’oportunitats educatives, per al curs 2020-2021.

BOE: Resolución de 12 de abril de 2021, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se convoca la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior de formación profesional del sistema educativo en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional correspondientes al año 2021.

S´ha publicat la RESOLUCIÓ EDU/981/2021, de 6 d’abril amb el llistat de l’assignació definitiva a funcionaris/es la plaça dels quals ha experimentat algun canvi per provenir d’un centre que ha canviat per desdoblament, fusió, desaparició o transformació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1010/2021, de 9 d’abril, per la qual es dicten instruccions referents a l’organització i el funcionament dels centres d’educació especial proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR) sostinguts ambfons públics.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/982/2021, d’1 d’abril, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola, i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/983/2021, d’1 d’abril, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts i instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/982/2021, d’1 d’abril, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola, i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/983/2021, d’1 d’abril, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts i instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/981/2021, de 6 d’abril, per la qual s’assigna destinació definitiva a personal funcionari docent en centres educatius públics de Catalunya.

BOE: Resolución de 6 de abril de 2021, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se conceden plazas para la realización de cursos en línea para la formación del profesorado que imparte enseñanzas de Formación Profesional.

Resolució aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent. Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual s’aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent.

BOE: Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/830/2021, de 23 de març, per la qual es modifica l’annex de la Resolució EDU/2096/2020, de 18 d’agost, de convocatòria de les proves específiques d’accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats corresponents al curs 2020-2021.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/863/2021, de 24 de març, per la qual es modifica la Resolució EDU/68/2021, de 14 de gener, per la qual s’obre convocatòria del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació per als anys 2020 i 2021 i se n’estableixen les bases.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/775/2021, de 17 de març, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica FP dual, i es convoca concurs públic per a la selecció de centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial, per ser inclosos al Programa, a partir del curs 2021-2022.

DOGC: DECRET 18/2021, de 23 de març, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en Maquinària Escènica, i se n’estableix el currículum.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/806/2021, de 22 de març, per la qual es convoca la prova específica d’accés al títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques de Direcció Coral, corresponent al curs 2021-2022, i se n’estableixen les bases.

DOGC: ANUNCI de notificació en procediment contenciós administratiu relatiu al recurs ordinari 6/2021 i al recurs de sala 38/2021.

BOE: Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan plazas para centros educativos de Educación Infantil y Primaria, Enseñanza Secundaria, Formación Profesional o de Enseñanzas de Régimen Especial que deseen acoger a un docente extranjero/a para el curso 2021/2022.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/783/2021, de 16 de març, per la qual es modifica l’annex 2 de la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d’octubre, de l’estructura dels programes de formació i inserció.

DOGC: CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EDU/3473/2019, de 12 de desembre, per la qual es fan públiques les llistes d’aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener (DOGC núm. 8025, de 17.12.2019).

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/752/2021, de 9 de març, de modificació de la Resolució EDU/2085/2020, de 20 d’agost, per la qual s’actualitza l’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022.

DOGC: DECRET 12/2021, de 2 de març, de la Inspecció d’Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/572/2021, de 25 de febrer, per la qual es modifica la Resolució EDU/772/2020, de 24 de març, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica d’acceleració de la transformació educativa.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/526/2021, de 22 de febrer, per la qual s’estableixen les bases generals i s’obre convocatòria del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació per l’any 2021 en centres que depenen del Departament d’Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/477/2021, de 22 de febrer, per la qual es convoca la prova específica d’accés al cicle formatiu de grau mitjà del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica d’animació en circ i al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en arts del circ, corresponent al curs 2021-2022.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/476/2021, de 22 de febrer, per la qual es convoca la prova específica d’accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral, corresponent al curs 2021-2022.

DOGC: ORDRE TSF/44/2021, de 24 de febrer, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presta el personal laboral tècnic especialista en educació infantil (TEEI) destinat en centres educatius del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/495/2021, de 8 de febrer, per la qual s’aixeca la suspensió del termini per aprovar i publicar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d’Educació (núm. de registre de convocatòria L005/2020).

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/455/2021, de 18 de febrer, per la qual es convoquen les proves d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l’obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a esportiu/iva i tècnic/a superior esportiu/iva i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l’any 2021, d’Era Val d’Aran.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/443/2021, de 16 de febrer, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica FuturaFP.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/462/2021, de 17 de febrer, de convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del càrrec de director o directora de l’Institut Obert de Catalunya.

DOGC: RESOLUCIÓ per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona de 9 de febrer de 2021, pel qual s’aproven modificacions d’adscripcions entre escoles d’educació primària i instituts d’educació secundària obligatòria.

BOE: Corrección de errores de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

DOGC: CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 8332, de 3.2.2021).

DOGC: ORDRE EDU/39/2021, de 16 de febrer, per la qual s’estableix el desenvolupament de les pràctiques professionalitzadores universitàries i d’altres institucions formadores en centres educatius formadors, serveis educatius i dependències del Departament d’Educació i s’estableix el procediment per a la selecció i acreditació de centres formadors.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/426/2021, de 16 de febrer, per la qual es dona publicitat a l’Acord d’encomana de gestió del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a l’Agència Catalana de la Joventut, per a la realització d’estades d’immersió lingüística en llengua anglesa als albergs de la XANASCAT per al curs 2019-2020 (codi 2019/9/0062).

DOGC: DECRET 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/330/2021, de 9 de febrer, de convocatòria de les proves específiques d’accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2021-2022.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/377/2021, de 8 de febrer, per la qual s’estableix l’organització i la gestió de la modalitat de Plans de Transició al Treball dels programes de formació i inserció i es deixa sense efecte, a partir del curs 2021-2022, l’apartat 8 de la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes de formació i inserció.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/333/2021, de 8 de febrer, per la qual es dona publicitat al Conveni interadministratiu entre el Ministeri d’Educació i Formació Professional i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i el Departament d’Empresa i Coneixement, per a la gestió de les beques i ajuts a l’estudi corresponents al curs acadèmic 2020-2021 (codi 2020/2/0001).

DOGC: DECRET 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.

S’han fet públiques les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats dels cossos de secundària i del cos de mestres.Més informació

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/281/2021, de 8 de febrer, per la qual es dona publicitat a l’Acord de col·laboració, de 17 de febrer de 2020, entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i la Universitat d’Andorra, per a la realització de pràctiques d’alumnes en centres educatius, serveis educatius i unitats que depenen del Departament d’Educació (codi 2020/4/0005).

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/282/2021, de 8 de febrer, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball del Departament d’Educació (convocatòria de provisió núm. EDU/079/20).

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/283/2021, de 8 de febrer, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de treball del Departament d’Educació (convocatòria de provisió núm. EDU/078/20).

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/250/2021, de 2 de febrer, per la qual es fan públiques les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts i instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/252/2021, de 2 de febrer, per la qual es fa pública la relació de vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/208/2021, d’1 de febrer, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional i als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2021.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/202/2021, de 28 de gener, per la qual es modifica la Resolució EDU/2637/2020, de 23 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/197/2021, de 27 de gener, per la qual s’obre el procediment d’autorització i el de comunicació per impartir programes de formació i inserció en el curs 2021-2022.

DOGC: ACORD GOV/11/2021, de 2 de febrer, pel qual es declara l’existència d’interès públic en l’exercici de la docència, com a professorat especialista, en els ensenyaments del sistema educatiu on està legalment prevista aquesta figura, per part dels empleats públics al servei de la Generalitat de Catalunya que desenvolupen activitats en el sector públic relacionades amb els cicles formatius objecte de l’activitat docent.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/178/2021, de 25 de gener, per la qual es convoquen les proves d’accés als graus en ensenyaments artístics superiors adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior, corresponents al curs 2021-2022.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/180/2021, de 25 de gener, de tercera modificació de la Resolució EDU/1452/2020, de 18 de juny, per la qual es nomenen els tribunals del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats i de substitució de membres de comissions de selecció.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/181/2021, de 27 de gener, per la qual s’estableix un marc obert d’accés a diferents recursos de suport per a l’impuls, en l’àmbit de la formació professional, de programes, projectes i actuacions d’innovació, per a instituts que depenen del Departament d’Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/147/2021, de 25 de gener, per la qual s’implanta el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà dels ensenyaments de formació professional en diversos centres educatius públics.

BOE: Orden EFP/63/2021, de 21 de enero, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales Agraria, Comercio y Marketing, Imagen y Sonido, Marítimo-Pesquera, Sanidad, Seguridad y Medio Ambiente, Servicios Socioculturales y a la Comunidad y Transporte y Mantenimiento de Vehículos, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por determinados reales decretos.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/151/2021, de 22 de gener, per la qual es modifica la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

BOE: Orden EFP/1334/2020, de 10 de diciembre, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros y Profesores de Enseñanza Secundaria, a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución ENS/2742/2017, de 21 de noviembre.

Dimarts dia 19 de gener de 2021 va entrar en vigor la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOMLOE). Enllaç al BOE

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/101/2021, de 21 de gener, per la qual s’estableixen els criteris i es dicten instruccions relatives al reconeixement i certificació de la innovació pedagògica per al professorat que participa en les accions del programa Erasmus+ (sectors escolar i persones adultes) i eTwinning.

BOE: Resolución de 15 de enero de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convoca en el año 2021 la prueba para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/68/2021, de 14 de gener, per la qual s’obre convocatòria del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació per als anys 2020 i 2021 i se n’estableixen les bases.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/71/2021, de 14 de gener, per la qual es convoca la segona edició dels Premis #FPCAT, corresponent a l’any 2020.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/25/2021, d’11 de gener, per la qual es modifica la Resolució EDU/1452/2020, de 18 de juny, modificada per la Resolució EDU/1661/2020, de 8 de juliol, i per la Resolució EDU/3073/2020, de 25 de novembre, per la qual es nomenen els tribunals del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/26/2021, de 12 de gener, de modificació de la Resolució EDU/3473/2019, de 12 de desembre, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, i del seu nomenament com a funcionàries en pràctiques.


2020

DOGC: ORDRE PRE/237/2020, de 31 de desembre, per la qual es modifiquen els Premis #FPCAT a les bones pràctiques promogudes en el camp de la Formació Professional.

DOGC: ORDRE PRE/237/2020, de 31 de desembre, per la qual es modifiquen els Premis #FPCAT a les bones pràctiques promogudes en el camp de la Formació Professional.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3499/2020, de 30 de desembre, per la qual es determinen el calendari i el procés de preinscripció i matrícula, per al curs 2020-2021, dels cursos d’especialització de formació professional.

BOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

DOGCRESOLUCIÓ EDU/3339/2020, de 17 de desembre, per la qual s’estableix el contingut del conveni marc de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació, i l’entitat corresponent, per desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu i/o el programa formatiu a l’institut corresponent i es delega en les persones titulars de les direccions dels instituts de titularitat del Departament d’Educació la competència per a la signatura del conveni i de les seves addendes

DOGC: DECRET LLEI 52/2020, de 22 de desembre, de represa de l’activitat escolar el segon trimestre del curs escolar 2020-2021.

BOEExtracto de la resolución de la Secretaría de Estado de Educación por la que se convocan los Premios Nacionales de las Olimpiadas de Matemáticas, Física, Química, Biología, Geología, Economía y la colaboración en las Olimpiadas Matemáticas Junior correspondientes al año 2021

Instruccions per als centres educatius que imparteixen educació primària i secundària obligatòria durant el curs 2020-2021

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3247/2020, de 10 de desembre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball del Departament d’Educació (convocatòria de provisió núm. EDU/079/20).

ACORD GOV/153/2020, de 9 de desembre, oferta d’ocupació pública parcial per al 2020: 1796 places per a l’estabilització i consolidació i 1356 places per la taxa de reposició del 2019.

Diari Oficial de la Unió Europea: Recomanació del Consell de 24 de novembre de 2020 sobre l’educació i formació professionals (EFP) per a la competitivitat sostenible, l’equitat social i la resiliència

DOGC: ACORD GOV/153/2020, de 9 de desembre, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per al 2020 corresponent a places de funcionaris de cossos docents no universitaris.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3073/2020, de 25 de novembre, per la qual es modifica la Resolució EDU/1452/2020, de 18 de juny, modificada per la Resolució EDU/1661/2020, de 8 de juliol, per la qual es nomenen els tribunals del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3056/2020, de 23 de novembre, per la qual es modifica la Resolució EDU/1999/2020, de 29 de juliol, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció per al curs 2020-2021 (ref. BDNS 518298).

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2944/2020, de 17 de novembre, per la qual s’aproven les directrius per dur a terme la prova d’avaluació de sisè curs de l’educació primària i es convoca la prova per al curs 2020-2021

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3027/2020, de 24 de novembre, per la qual s’aprova la relació de llocs de treball de la Inspecció d’Educació i es deixa sense efectes la Resolució EDU/733/2019, de 21 de març, per la qual s’aprova la relació de llocs de treball de la Inspecció d’Educació (DOGC núm. 7842, de 28.3.2019).

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2945/2020, de 16 de novembre, del règim de les proves específiques d’accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats al Centre Públic de Tècnics Esportius d’Era Val d’Aran i de convocatòria de proves per a l’any 2021.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2977/2020, de 19 de novembre, per la qual es convoquen les proves lliures per a l’obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l’obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l’any 2021.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2997/2020, de 19 de novembre, per la qual s’acorda ajornar les eleccions per a la renovació dels membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics i es prorroga el mandat dels membres objecte de renovació.

DOGC: EDICTE de 16 de novembre de 2020, pel qual se sotmeten a informació pública dos projectes d’ordre en tràmit al Departament d’Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2894/2020, de 10 de novembre, de la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits o mòduls professionals en els ensenyaments professionals a distància.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2790/2020, de 27 d’octubre, per la qual s’obre convocatòria pública per al reconeixement de projectes d’innovació pedagògica de centres educatius.

Instruccions per als centres educatius que imparteixen batxillerat durant el curs 2020-2021 – 11/11/20

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2836/2020, de 3 de novembre, per la qual es crea el Projecte pilot d’Educació Híbrida en centres educatius i es fa pública la llista de centres participants el curs 2020-2021.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2837/2020, de 10 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de treball del Departament d’Educació (convocatòria de provisió núm. EDU/078/20).

BOPC: Proposició de Llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic català

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2781/2020, de 2 de novembre, per la qual es fa pública la relació dels alumnes premiats en la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat del curs 2019-2020.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2738/2020, de 29 d’octubre, per la qual s’aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d’Educació per al curs 2020-2021.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2664/2020, de 26 d’octubre, per la qual es fa pública la relació de l’alumnat que ha obtingut els Premis Extraordinaris dels Ensenyaments Artístics Professionals en els àmbits de Música, Dansa i Arts Plàstiques i Disseny, corresponents a la convocatòria del curs 2018-2019.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2668/2020, de 26 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2669/2020, de 26 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d’Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d’ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.

RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
-12 Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts).

Enllaç al DOGC RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d’octubre

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2667/2020, de 26 d’octubre, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

DOGC: ORDRE EDU/186/2020, de 26 d’octubre, per la qual es creen els Premis Extraordinaris dels Ensenyaments Artístics Professionals de Catalunya en els àmbits de Música, Dansa i Arts Plàstiques i Disseny, i s’obre convocatòria pública per a la concessió dels premis corresponents al curs 2019-2020.
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2638/2020, de 26 d’octubre, relativa als efectes de la superació dels programes de formació i inserció.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2637/2020, de 23 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2636/2020, de 26 d’octubre, per la qual es declaren aptes a la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu corresponent les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques de diversos cossos docents.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2639/2020, de 26 d’octubre, de nomenament de funcionaris en pràctiques dels aspirants seleccionats en el concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació convocat per la Resolució EDU/2655/2019, de 15 d’octubre, i de declaració de les exempcions de la realització de la fase de pràctiques.

BOE: Resolución de 14 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Cataluña, para la promoción del pensamiento computacional en todas las etapas educativas no universitarias a través del proyecto “Escuela de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial”.

Modificació del pla de contingència i reincorporació progressiva del Departament d’Educació en el marc de l’etapa de represa aprovar en data 8 de juliol 2020, davant el rebrot de la pandèmia de Covid-19 a Catalunya – 20/10/20

BOE: Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Generalidad de Cataluña, para la gestión de las becas y ayudas al estudio correspondientes al curso académico 2020-2021.

BOE: Orden EFP/972/2020, de 8 de octubre, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros, a los seleccionados en las pruebas selectivas convocadas por Resolución ENS/2742/2017, de 21 de noviembre.

S’ha publicat la Resolució per la qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit dels ensenyaments de formació professional inicial i dels ensenyaments de règim especial per al curs acadèmic 2020-2021 – 16/10/20

DOGC: ACORD GOV/125/2020, de 13 d’octubre, pel qual s’actualitza la programació de l’oferta educativa.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2413/2020, de 30 de setembre, per la qual es fa pública la relació d’escoles i centres que duran a terme la formació per a les proves d’accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, en el curs acadèmic 2020-2021.

BOE: Orden EFP/942/2020, de 5 de octubre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, convocados durante el curso 2020/2021, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2450/2020, de 4 d’octubre, per la qual s’aproven les directrius per a la realització de la prova d’avaluació de quart curs de l’educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2020- 2021.

Especificacions sobre el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per covid-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2393/2020, de 29 de setembre, per la qual es dona publicitat dels centres educatius que, en el curs acadèmic 2019-2020, han dut a terme formació en alternança simple o dual, en els ensenyaments de formació professional inicial.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2332/2020, de 21 de setembre, per la qual es modifica l’annex de la Resolució ENS/1435/2015, de 19 de juny, de la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits en els ensenyaments professionals a distància.

BOEReal Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

BOE: Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria.

DOGC: ORDRE EDU/155/2020, de 18 de setembre, per la qual se suprimeixen, es creen i s’actualitzen els preus públics i els imports de determinats ensenyaments i serveis docents de les escoles oficials d’idiomes del Departament d’Educació.

DOGC: ORDRE EDU/156/2020, de 18 de setembre, per la qual se suprimeixen i es creen diversos preus públics i els imports de determinats ensenyaments, cursos i formacions impartits a distància per l’Institut Obert de Catalunya.

DOGCRESOLUCIÓ EDU/2210/2020, de 10 de setembre, per la qual es regula el Pla de millora d’oportunitats educatives per al curs 2020-2021, en el marc de les mesures adoptades pel Departament d’Educació per pal·liar els efectes desfavorables per la COVID-19, al qual s’integra el Programa del Ministeri d’Educació i Formació Professional de cooperació territorial per a l’orientació, avenç i enriquiment educatiu en la situació d’emergència educativa del curs 2020-2021 provocada per la pandèmia de la COVID-19: #PROA + (20-21).

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2147/2020, de 7 de setembre, per la qual es fa pública la relació de centres de formació d’adults públics que no depenen del Departament d’Educació autoritzats a impartir els ensenyaments de llengües i competència digital durant el curs 2020-2021.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2208/2020, de 10 de setembre, per la qual s’adapten les mesures del “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia”.

– Mesures complementàries a les previstes al Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia (09/09/20)
– Gestió de casos Covid-19 als centres educatiu (09/09/20)
Més informació a la nostra web de salut

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2151/2020, de 7 de setembre, per la qual es modifica la Resolució ENS/1108/2017, de 16 de maig, de determinació de la data límit per desistir de les sol·licituds de jubilació i de la data d’efectes de la jubilació voluntària dels funcionaris de cossos docents.

DOGCRESOLUCIÓ EDU/2095/2020, d’11 d’agost, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2020-2021, per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1 i B2 i del nivell avançat C1 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes.

DOGCRESOLUCIÓ EDU/2096/2020, de 18 d’agost, de convocatòria de les proves específiques d’accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats corresponents al curs 2020-2021.

DOGCRESOLUCIÓ EDU/2078/2020, de 24 d’agost, per la qual se suspèn el termini d’aprovació i publicació de les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses establert a la Resolució EDU/1562/2020, d’1 de juliol, de convocatòria del procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d’Educació (núm. de registre de convocatòria L005/2020).

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2085/2020, de 20 d’agost, per la qual s’actualitza l’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.

BOE: Resolución de 3 de agosto de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convocan ayudas asistenciales para el año 2020.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2087/2020, de 20 d’agost, de publicitat de la Resolució que amplia el termini de presentació de sol·licituds, acordada per Resolució d’1.8.2020, amb motiu d’incidències tècniques, en relació amb la Resolució EDU/1703/2020, de 9 de juliol, per la qual s’aprova la convocatòria extraordinària per a l’atorgament d’ajuts destinats a les associacions de mares i pares d’alumnes que presten el servei de menjador escolar en els centres educatius dels ensenyaments gratuïts i obligatoris de titularitat de la Generalitat de Catalunya i en els centres d’aquests ensenyaments de titularitat de la Generalitat gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, i a les empreses o entitats contractades per aquestes associacions per prestar aquest servei per compensar els danys i perjudicis que hagin patit com a conseqüència del tancament dels menjadors escolars en el marc de les mesures per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 (BDNS 515619).

BOEExtracto de la Resolución de 31 de julio de 2020 de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2020-2021, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios

BOEExtracto de la Resolución de 31 de julio de 2020 de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2020-2021, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios

BOEReal Decreto 727/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la concesión directa de diversas subvenciones en el ámbito del Ministerio de Educación y Formación Profesional

BOEOrden EFP/757/2020, de 3 de agosto, por la que se crea la Comisión de trabajo para el seguimiento de la COVID-19 en el Ministerio de Educación y Formación Profesional

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2018/2020, de 5 d’agost, de nomenament de funcionaris en pràctiques dels aspirants seleccionats en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1998/2020, de 30 de juliol, per la qual es fa pública la composició de les comissions de selecció del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1942/2020, de 30 de juliol, que modifica la Resolució EDU/3473/2019, de 12 de desembre, per la qual es fan públiques les llistes d’aspirants seleccionats en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener.

DOGC: ACORD GOV/103/2020, de 4 d’agost, pel qual es crea el Programa temporal de mesures extraordinàries peral curs 2020-2021 per als centres educatius en el marc de la pandèmia per la COVID-19.
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1997/2020, d’1 d’agost, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball del Departament d’Educació (convocatòria de provisió núm. EDU/076/20).

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1967/2020, de 30 de juliol, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball del Departament d’Educació (convocatòria de provisió núm. EDU/077/20).

DOGC: CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA. RESOLUCIÓ per la qual s’aproven els preus públics dels estudis de grau en Arts i Disseny i formació noreglada de l’Escola Massana i de la formació no reglada de l’Escola d’Art La Industrial i l’Escola de MitjansAudiovisuals de Barcelona (EMAV).

RESOLUCIÓ EDU/1792/2020, de 20 de juliol, per la qual s’obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació

Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen les bases per a l’actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2020-2021

Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2020-2021

Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2020-2021Es poden consultar a  Portal de Centre  (Inici / Normativa / Documents d’organització i gestió de centre/documents pdf)

Educació i Salut presenten el protocol que hauran de seguir els centres educatius davant de casos de Covid-19Document Gestió de casos als Centres Educatius (13/08/20)

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1662/2020, de 9 de juliol, per la qual es declara aprovada la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

DOGC: ORDRE EDU/119/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2020-2021 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia (03/07/20)

BOE: Resolución de 2 de julio de 2020, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación sobre el marco de referencia de la competencia digital docente.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1642/2020, d’1 de juliol, d’establiment del procediment per a la concessió d’estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, i de convocatòria de concurs públic per al curs 2020-2021.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1582/2020, d’1 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EDU/423/2019, de 21 de febrer, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica Plans educatius d’entorn 0-20 i s’estableixen les bases per formar part del Programa a partir del curs 2018-2019.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1570/2020, de 30 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2019-2020.

DOGC: EDICTE de 29 de juny de 2020, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de la Inspecció d’Educació en tràmit al Departament d’Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1561/2020, d’1 de juliol, per la qual es fa pública la relació de persones habilitades per desenvolupar funcions de la categoria professional d’educador/a d’educació especial en centres públics del Departament d’Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1562/2020, d’1 de juliol, de convocatòria del procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d’Educació (núm. de registre de convocatòria L005/2020).

DOGC: RESOLUCIÓ EMC/1560/2020, de 29 de juny, per la qual es fan públics el calendari de la convocatòria ordinària de les proves d’accés a les universitats de Catalunya de l’any 2020 i el calendari de la convocatòria ordinària de les proves d’aptitud personal per accedir al grau en Educació Infantil i al grau en Educació Primària de l’any 2020.

DOGC: ORDRE TSF/81/2020, de 14 de juny, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2021.

Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya (30/06/20)

Instrucció 6/2020, de 30 de juny, sobre mesures organitzatives, de prevenció i seguretat aplicables en l’etapa de la represa al personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2 – personal PAS i VI conveni

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1469/2020, de 18 de juny, per la qual s’autoritza determinats centres educatius i es deixa sense efectes l’autorització d’altres centres educatius, per impartir el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat.

BOE: Orden EFP/561/2020, de 20 de junio, por la que se publican Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1459/2020, de 15 de juny, per la qual es modifica l’annex 2 de la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d’octubre, de l’estructura dels programes de formació i inserció.

RESOLUCIÓ per la qual s’aprova la convocatòria de les beques de col·laboració en tasques de reforç escolar i d’acompanyament educatiu del Programa Èxit Estiu que es realitza als centres públics d’educació secundària obligatòria de la ciutat de Barcelona (ref. BDNS 510724).(DOGC 8157 de 18/06/2020)

RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores de les beques de col·laboració en tasques de reforç escolar i acompanyament educatiu del Programa Èxit Estiu que es realitza als centres públics d’educació secundària obligatòria de la ciutat de Barcelona. (DOGC 8152 d’11/06/2020)

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1327/2020, de 9 de juny, per la qual es fa pública la relació de centres educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2020-2021.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1344/2020, de 10 de juny, per la qual es modifica la Resolució EDU/3447/2019, de 10 de desembre, del règim de les proves específiques d’accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats al Centre Públic de Tècnics Esportius d’Era Val d’Aran i de convocatòria de proves per a l’any 2019.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1329/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica la composició i la ubicació d’una zona escolar rural.

DOGC: ORDRE EDU/80/2020, d’11 de juny, per la qual es dona publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d’Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1322/2020, de 9 de juny, de modificació de la Resolució EDU/523/2020, de 24 de febrer,per la qual s’aproven les bases generals per a la participació en programes d’innovació pedagògica.

DOGC: EDICTE de 8 de juny de 2020, pel qual se sotmeten a informació pública quatre projectes de decret en tràmit al Departament d’Educació.

Reactivació de l‘estada a l’empresa per a batxillerat: Resolució de la Direcció General de Currículum i Personalització referent a l’alumnat de batxillerat que cursa aquest curs 2019-2020, la matèria específica d’Estada a l’empresa, en centres situats en territoris classificats en fase 2 o en fase 3 del Pla per a la transició vers una nova normalitat, d’acord amb les Ordres del Ministeri de Sanitat, per a la reactivació de l’Estada a l’empresa.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1252/2020, de 5 de juny, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliuredesignació, de diversos llocs de treball del Departament d’Educació (convocatòria de provisió núm.EDU/077/20).

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1233/2020, de 5 de juny, de modificació de la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

Reactivació de l’estada a l’empresa – de totes les famílies professionals o especialitats esportives: Resolució de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial referida a l’alumnat dels ensenyaments professionalitzadors de centres situats en territoris classificats en fase 2 o fase 3 per a la reactivació de l’estada a l’empresa, en totes les seves modalitats, durant el curs escolar 2019-2020.   

Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen les bases per a l’actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2020-2021 

DOGC: ORDRE EDU/67/2020, de 26 de maig, del procediment d’implantació dels ensenyaments de primer cicle d’educació infantil a les escoles rurals.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1130/2020, de 19 de maig, del procediment de preinscripció i matrícula a l’Institut Obert de Catalunya per al curs 2020-2021.

Conciliació personal docent en la reincorporació progressivaInstrucció 2/2020, de 28 de maig, articles 5.1 i 5.2. Instrucció 2/2020, de 28 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres educatius d’aplicació al personal docent al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

Instrucció 2/2020, de 28 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres educatius d’aplicació al personal docent al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. 

Instruccions específiques per a l’organització de l’obertura de les unitats d’escolarització compartida (UEC) i de les unitats d’escolarització compartida-programes de noves oportunitats (UEC-PNO) per prestar servei d’actuacions puntuals

Instruccions  sobre l’organització dels centres d’EE (juny 2020) (20/05/20) 

Instrucció 5/2020, de 24 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres de treball, teletreball i altres mesures organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. 

Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius. Pla d’obertura de centres educatius – en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a la organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021, aprovat pel PROCICAT (20/05/2020)

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1091/2020, de 19 de maig, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior 2020-2021.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1092/2020, de 19 de maig, de modificació de la Resolució EDU/2411/2019, de 13 de setembre, per la qual es modifica la Resolució ENS/2360/2018, de 9 d’octubre, del règim de les proves específiques d’accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats i es convoquen les proves específiques d’accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats corresponents al curs 2019-2020.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1093/2020, de 18 de maig, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció i matrícula als cursos de nivell avançat C2 d’idiomes de les escoles oficials d’idiomes, corresponents al curs 2020-2021.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1051/2020, de 15 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2020 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1003/2020, d’11 de maig, per la qual es modifica la Resolució EDU/3176/2019, de 25 de novembre, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació.

Instruccions per a l’adaptació dels criteris per a l’avaluació del personal interí que el curs 2019-20 realitza el curs  d’iniciació a la tasca docent en un centre o servei educatiu, com a conseqüència de la crisi sanitària originada pel Covid-19 

DOGC:RESOLUCIÓ EDU/975/2020, de 8 de maig, de modificació de les diverses resolucions de convocatòria de proves d’accés i d’obtenció de títols per als cursos 2019-2020 i 2020-2021.

DOGC:RESOLUCIÓ EDU/977/2020, de 8 de maig, per la qual s’actualitza el procediment i es modifica la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/896/2020, de 21 d’abril, per la qual es dona publicitat a l’acceptació de l’oferta de donació de mil cinc-centes tauletes de la Fundació Profuturo en favor del Departament d’Educació.

Instruccions per al desenvolupament de l’acció educativa en el tercer trimestre i l’avaluació  de l’alumnat que cursa ensenyaments en centres de formació d’adults davant la prolongació del període de confinament pel Covid 19

BOE: Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19.

BOE: Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo y de las enseñanzas de Régimen Especial.

BOE: Estado de alarma. Medidas urgentes.4554 Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

Resolució de 17 d’abril de 2020, per la qual es resol la convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent, per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació, oberta per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març.

RESOLUCIÓ EDU/822/2020, de 7 d’abril, sobre la continuïtat del procediment iniciat per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març, de convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

RESOLUCIÓ EDU/792/2020, de 23 de març, relativa a l’extinció progressiva del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, i a la publicitat dels centres que en formen part en el curs acadèmic 2019-2020.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/790/2020, de 24 de març, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Educació per al curs 2020-2021 i el preu de l’ajut individual de menjador escolar per a l’alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats i municipals, d’acord amb la planificació feta al mapa escolar per al curs escolar 2020-2021.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/772/2020, de 24 de març, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica d’acceleració de la transformació educativa.

BOE:  Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

DOGC: CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EDU/196/2020, de 28 de gener, d’assignació de destinació definitiva de funcionaris docents (DOGC núm. 8057, de 5.2.2020).

BOE: Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

MODIFICACIÓ DE CRITERIS PER GESTIONAR LA BORSA DE PERSONAL DOCENT PER AL CURS 2019-2020

RESOLUCIÓ de modificació de la Resolució d’11 de juliol de 2019, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2019-2020

BOE: Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

BOE: Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública

RESOLUCIÓ SLT/719/2020, de 12 de març, per la qual s’adopten mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

DOGC: ORDRE EDU/28/2020, de 5 de març, de creació d’un nou camp d’aprenentatge del Departament d’Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/651/2020, de 6 de març, per la qual es convoca la prova específica d’accés al cicle formatiu de grau mitjà del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica d’animació en circ i al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en arts del circ, corresponent al curs 2020-2021.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/652/2020, de 6 de març, per la qual es convoca la prova específica d’accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral, corresponent al curs 2020-2021.

RESOLUCIÓ EDU/524/2020, de 21 de febrer, per la qual es convoca concurs per a la selecció de centres públics que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2020-2021, en el Projecte de qualitat i millora contínua.

RESOLUCIÓ EDU/585/2020, de 2 de març, per la qual es modifica la Resolució ENS/1769/2018, de 19 de juliol, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica STEAMcat i s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/560/2020, de 25 de febrer, per la qual es fa pública la relació de persones que obtenen l’habilitació per prestar serveis com a educador/a d’educació especial en centres públics del Departament d’Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/523/2020, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les bases generals per a la participació en programes d’innovació pedagògica.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/514/2020, de 26 de febrer, per la qual s’aprova la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent.

DOGC: CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 8042, de 15.1.2020), modificada per la Resolució EDU/52/2020, de 16 de gener.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/484/2020, de 24 de febrer, per la qual es convoquen les proves d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l’obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a esportiu/iva i tècnic/a superior esportiu/iva i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l’any 2020, d’Era Val d’Aran.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/461/2020, de 18 de febrer, per la qual s’obre el procediment d’autorització i el de comunicació per impartir programes de formació i inserció en el curs 2020-2021.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/449/2020, de 14 de febrer, sobre la composició dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògics.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/445/2020, de 18 de febrer, per la qual s’implanta el primer cicle de l’educació infantil en escoles rurals.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/385/2020, de 12 de febrer, per la qual es modifica la Resolució EDU/165/2020, de 27 de gener, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de formació professional i als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2020.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/356/2020, de 10 de febrer, de convocatòria de les proves específiques d’accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2020-2021.

DOGC: ORDRE EDU/13/2020, d’11 de febrer, per la qual es dona publicitat a la convocatòria corresponent a l’any 2020 del programa Erasmus+ i s’informa de les especificitats derivades de la participació dels centres de Catalunya en aquest programa.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/294/2020, de 7 de febrer, per la qual es dona publicitat al Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Àrea Metropolitana de Barcelona relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/259/2020, de 4 de febrer, de retroacció de les actuacions del tribunal de l’especialitat de Cuina i Pastisseria en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent convocat per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener.

DOGC:RESOLUCIÓ EDU/196/2020, de 28 de gener, d’assignació de destinació definitiva de funcionaris docents.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/165/2020, de 27 de gener, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional i als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2020.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/142/2020, de 24 de gener, per la qual es resol el concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix de la categoria professional de tècnic/a especialista, educació infantil, del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (convocatòria núm. LEN/003/19).

DOGC: ACORD GOV/4/2020, de 21 de gener, de nomenament de membres del Consell Escolar de Catalunya.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/78/2020, de 17 de gener, per la qual es modifica la Resolució EDU/2679/2019, de 15 d’octubre, per la qual s’aproven les directrius per dur a terme la prova d’avaluació de sisè curs d’educació primària i es convoca la prova per al curs 2019-2020.

BOE: Resolución de 14 de enero de 2020, de la Dirección General de Profesorado y Personal de Centros Públicos, del Departamento de Educación, por la que se publica la convocatoria de concurso oposición para el ingreso y acceso a la función pública docente y para la adquisición de nuevas especialidades

BOE: Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convoca en el año 2020 la prueba para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/52/2020, de 16 de gener, de modificació de la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/14/2020, de 9 de gener, de nomenament de la comissió de selecció del concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació convocat per la Resolució EDU/2655/2019, de 15 d’octubre.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/15/2020, de 9 de gener, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació. 

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/6/2020, de 7 de gener, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació


2019

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3523/2019, de 12 de desembre, d’assignació de destinació definitiva de funcionaris docents per trasllat d’ensenyaments.

DOGC: ACORD GOV/184/2019, de 17 de desembre, de cessament i nomenament de membres del Consell Escolar de Catalunya.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3466/2019, de 26 de novembre, per la qual s’implanten i se suprimeixen ensenyaments en diversos centres educatius públics.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3473/2019, de 12 de desembre, per la qual es fan públiques les llistes d’aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3445/2019, d’11 de desembre, per la qual es declara aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació.

Acord GOV/177/2019, de 3 de desembre, oferta pública de 2019: 5648 places per a l’estabilització i consolidació i 2.020 places per la taxa de reposició del 2018.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3341/2019, de 21 de novembre, per la qual es convoquen les proves lliures per a l’obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l’obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l’any 2020.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3176/2019, de 25 de novembre, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3142/2019, de 18 de novembre, per la qual es modifica la Resolució EDU/2547/2019, de 3 d’octubre, per la qual s’aproven les directrius per a la realització de la prova d’avaluació de quart curs d’educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2019-2020.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3018/2019, de 14 de novembre, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3017/2019, de 13 de novembre, per la qual es regulen els programes de formació inicial i d’actualització per a l’exercici de la funció directiva i el lideratge pedagògic.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3016/2019, de 14 de novembre, de modificació de la Resolució ENS/1629/2018, d’11 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d’aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats convocat per la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2919/2019, d’11 de novembre, per la qual s’aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d’Educació per al curs 2019-2020.

BOE: Extracto de la Resolución de 31 de octubre de 2019 de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América, Canadá, Reino Unido y China para el curso académico 2020-2021.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2801/2019, de 30 d’octubre, d’establiment del procediment per a la concessió d’estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, i de convocatòria de concurs públic per al curs 2019-2020.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2816/2019, de 28 d’octubre, per la qual es resol el concurs específic de mèrits per tal de proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents específics amb perfil professional de competència digital docent, en centres educatius públics dependents del Departament d’Educació, convocat per la Resolució ENS/2611/2018, de 6 de novembre.

DOGC: RESOLUCIÓ EXI/2809/2019, de 29 d’octubre, per la qual es modifica la dotació pressupostària de la convocatòria de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i d’educació per al desenvolupament per a l’any 2019 (ref. BDNS 455652).

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2799/2019, de 28 d’octubre, per la qual es resol el concurs convocat per la Resolució ENS/2503/2018, de 23 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2800/2019, de 28 d’octubre, de resolució definitiva d’adjudicació de llocs de treball del concurs de trasllats convocat per la Resolució ENS/2502/2018, de 23 d’octubre, adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos docents d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2769/2019, de 24 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució EDU/2389/2019, de 13 de setembre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2019-2020, per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1 i B2 i del nivell avançat C1 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2771/2019, de 24 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució EDU/2586/2019, de 8 d’octubre, per la qual es convoquen proves lliures adreçades als alumnes dels centres seleccionats per formar part del programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments per al curs 2019-2020.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2724/2019, de 22 d’octubre, per la qual es dona publicitat al Conveni interadministratiu entre el Ministeri d’Educació i Formació Professional i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i el Departament d’Empresa i Coneixement, per a la gestió de les beques i ajuts a l’estudi corresponents al curs acadèmic 2019-2020

DOGC: DECRET 217/2019, de 22 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum corresponent als títols de tècnic/a esportiu en Vela amb Aparell Fix i de tècnic/a esportiu en Vela amb Aparell Lliure.
DOGC: DECRET 218/2019, de 22 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum corresponent al títol de tècnic/a esportiu en Salvament i Socorrisme.

DOGC: ACORD GOV/146/2019, de 22 d’octubre, de ratificació, cessament i nomenament de membres del Consell Escolar de Catalunya.

DOGC: EDICTE de 16 d’octubre de 2019, pel qual se sotmet a informació pública un Projecte d’ordre en tràmit al Departament d’Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2679/2019, de 15 d’octubre, per la qual s’aproven les directrius per dur a terme la prova d’avaluació de sisè curs de l’educació primària i es convoca la prova per al curs 2019-2020.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2655/2019, de 15 d’octubre, de convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2622/2019, de 9 d’octubre, per la qual es declaren aptes a la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu corresponent les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques de diversos cossos docents.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2619/2019, de 9 d’octubre, per la qual es modifica la composició de dues zones escolars rurals. 

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2608/2019, de 8 d’octubre, per la qual s’obre una nova convocatòria pública de selecció de centres educatius interessats a participar en el Programa d’innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament entre iguals, durant els cursos 2019-2022.

BOE: Extracto de la Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para cursos de formación en los países de origen dirigidos a profesores extranjeros de español que ejercen en el exterior en 2019.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2539/2019, de 26 de setembre, per la qual es nomena la senyora Esther Almor Cervera secretària executiva del Consell Català de Formació Professional.

BOE: Extracto de la Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para cursos de formación en los países de origen dirigidos a profesores extranjeros de español que ejercen en el exterior en 2019.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2496/2019, de 30 de setembre, de cessament del senyor Arnau Albert Generó com a assessor en matèria de seguiment i comunicació en l’àmbit de l’ensenyament del Departament d’Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2497/2019, de 30 de setembre, per la qual es nomena el senyor Sergio Seguí Esteve assessor en matèria de seguiment i comunicació en l’àmbit de l’ensenyament del Departament d’Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2500/2019, de 30 de setembre, de cessament del senyor Guillem Casals León com a assessor en l’aplicació del Pla Departamental del Departament d’Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2501/2019, de 2 d’octubre, per la qual es nomena a la senyora Anna Nebreda Vila assessora en l’aplicació del Pla Departamental del Departament d’Educació.

DOGC: DECRET 206/2019, de 25 de setembre, de cessament del senyor Josep Vallcorba Cot com a director general de Currículum i Personalització del Departament d’Educació.

DOGC: DECRET 207/2019, de 25 de setembre, de nomenament de la senyora Maite Aymerich i Boltà com a directora general de Currículum i Personalització del Departament d’Educació.

DOGC: DECRET 208/2019, de 25 de setembre, de cessament del senyor Ramon Simon Campà com a director general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Educació.

DOGC: DECRET 209/2019, de 25 de setembre, de nomenament del senyor Juan José Falcó i Monserrat com a director general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Educació.

DOGC: RES EDU/2405/19, de 18 de setembre, d’ampliació del termini per a la presentació de sol·licituds establert a la Resolució EDU/20/19, de 17 de juliol, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica de pràctiques del màster universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes en Centres Educatius i s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius que imparteixen ensenyaments secundaris interessats a formar-ne part a partir del curs 19-20.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2367/2019, de 10 de setembre, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments a partir del curs 2019-2020.

DOGC: RES EDU/2346/2019, de 4 de setembre, per la qual es fa pública la relació de centres de formació d’adults públics que no depenen del Departament d’Educació autoritzats a impartir els ensenyaments de llengües i els de competència digital durant el curs 2019-2020

DOGC RES EDU/2307/19, de 5 de setembre, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Educació per al curs 19-20 i el preu de l’ajut individual de menjador escolar per a l’alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats i municipals, d’acord amb la planificació feta al mapa escolar per al curs escolar 19-20.

DOGC:RES EDU/2306/2019, de 4 de setembre, per la qual es crea el projecte de qualificació professional en relació amb diversos cicles impartits en centres que depenen del Departament d’Educació.

DOGC (9-9-19): RESOLUCIÓ EDU/2296/2019, de 3 de setembre, per la qual es fa pública la relació dels alumnes premiats en la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat del curs 2018-2019. /// RESOLUCIÓ EDU/2294/2019, de 30 d’agost, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Balmes, de Rubí. /// RESOLUCIÓ EDU/2295/2019, de 30 d’agost, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Taulé Viñas, de Sabadell.

DOGC RESOLUCIÓ EDU/2282/2019, de 30 d’agost, d’actualització de títols i certificats d‘acreditació de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Educació.

DOGC: RES EDU/2317/2019, de 3 de setembre, per la qual es dona publicitat als centres educatius seleccionats per participar en el programa d’innovació pedagògica “Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües”, per a les edicions 18-21 i 19-22.

DOGC:RES EDU/2318/2019, de 3 de setembre, per la qual es dona publicitat als centres educatius seleccionats per participar en el programa d’innovació pedagògica “Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries”, per a les edicions 18-21 i 19-22.

DOGC RE EDU/2000/19, de 17 de juliol, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica de pràctiques del màster universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes en Centres Educatius i s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius que imparteixen ensenyaments secundaris interessats a formar-ne part a partir del curs 19-20.

DOGC (23-8-19): RESOLUCIÓ EDU/2191/2019, de 12 de juliol, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials, per al curs 2019-2020 (ref. BDNS 467260).

BOE: Pleno. Sentencia 91/2019, de 3 de julio de 2019. Cuestión interna de inconstitucionalidad 688-2019. Planteada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional en relación con la regla tercera, letra c), de la disposición adicional séptima, apartado 1, del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada al precepto por el art. 5.2 del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. Prohibición de la discriminación por razón de sexo: nulidad parcial del precepto legal que, al regular la cuantía de la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial, incurre en discriminación indirecta.

DOGC: RESO EDU/2194/2019, d’1 d’agost, de nomenament de funcionaris en pràctiques dels aspirants seleccionats en el concurs oposició convocat per la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre.

DOGC: ACORD GOV/114/2019, d’1 d’agost, pel qual s’actualitza la programació de l’oferta educativa.

Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2019-2020

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1512/2019, de 30 de maig, per la qual s’autoritza determinats centres educatius a impartir el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1635/2019, de 12 de juny, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica L’art de parlar i s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2019-2020

DOGC: CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2019-2020 (DOGC núm. 7821, d’1.3.2019).

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1537/2019, de 6 de juny, per la qual s’aproven les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres educatius dependents del Departament d’Educació.

DOGC:  RESOLUCIÓ EDU/1528/2019, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per participar en diversos programes d’innovació pedagògica creats pel Departament d’Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1464/2019, de 27 de maig, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica mòbils.edu

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1528/2019, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per participar en diversos programes d’innovació pedagògica creats pel Departament d’Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1360/2019, de 16 de maig, per la qual es fa pública la composició de les comissions de selecció del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats convocat per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener. 

DOGC:  RESOLUCIÓ EDU/1361/2019, de 16 de maig, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1259/2019, de 7 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2019 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació.

GENERALITAT:  Resolució de 15 de maig de 2019, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per confeccionar les plantilles de professors dels instituts per al curs 2019-2020 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents

GENERALITAT: Resolució de 16 de maig de 2018, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors de les escoles per al curs 2018-2019 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents

DOGC:     RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2019, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen les bases per a l’actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2019-2020.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1128/2019, de 26 d’abril, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

DOGC:RESOLUCIÓ EDU/1076/2019, de 24 d’abril, per la qual s’actualitza l’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.

RESOLUCIÓ EDU/1079/2019, de 23 d’abril, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció, per al curs 2019-2020, als ensenyaments del Pla pilot d’itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat lleu o moderada.

DOGC: RES EDU/1041/2019, de 15 d’abril, per la qual es modifica l’admissió de l’alumnat i els requisits d’accés als cursos de nivell Avançat C1 a les escoles oficials d’idiomes, s’estableixen les escoles oficials d’idiomes que imparteixen els cursos d’actualització i especialització equivalents al nivell Avançat C2 per al perfeccionament de competències en els estudis d’anglès a partir del curs escolar 2019-2020, es determinen els criteris prioritaris en l’admissió als cursos de nivell Avançat C2, i el calendari de preinscripció i matrícula als ensenyaments de nivell Avançat C2 per al curs 19-20.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/879/2019, de 2 d’abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l’Institut Obert de Catalunya per al curs 2019-2020.

DOGC:RES EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 19-20.

DOGC: RES EDU/637/19, de 12 de març, per la qual es modifica la Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 19-20.

DOGC:RES EDU/880/2019, de 4 d’abril, per la qual es modifica la Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2019-2020.

DOGC: ORDRE EDU/56/2019, de 26 de març, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2019-2020 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

DOGC:RESOLUCIÓ EDU/778/2019, de 22 de març, per la qual s’obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/720/2019, de 21 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

BOE: Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria.

ATRI NOTA INFORMATIVA:  sobre l’aplicació de la mesura de recuperació parcial del 10 % de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013 (07.03.19)

DOGC: ORDRE TSF/44/2019, de 6 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s’han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de vaga general convocada per al dia 8 de març de 2019.

Intranet: Protocol per a la prevenció de l’assetjament psicològic en l’àmbit laboral – 02/03/2017

AMPLIACIÓ DE PERMISOS BOE: Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/620/2019, de 13 de març, per la qual es modifica la Resolució ENS/2611/2018, de 6 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents específics amb perfil professional de competència digital docent, en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament.

DOGC:RES EDU/424/2019, de 20 de febrer, per la qual es declara aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent.

GENCAT: Concurs de mèrits per proveir llocs específics amb perfil professional de competència digital /

Consulta del prebarem i termini d’al·legació de mèrits: del 26 de febrer al 4 de març de 2019.

GENCAT: Publicada la llista d’admesos i exclosos per formar part dels tribunals.

DOGC:RES EDU/366/2019, de 12 de febrer, vacants provisionals al concurs de trasllats en la Inspecció d’Educació i als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola, escoles oficials d’idiomes, escoles d’art i superiors de disseny.

DOGC: RES EDU/367/2019, de 12 de febrer, per la qual es fa pública vacants provisionals al concurs de trasllats a del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.

 Descarregar models de reclamació

DOGC: ACORD GOV/25/2019, d’11 de febrer, de nomenament dels membres de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/265/2019, d’11 de febrer, per la qual es modifica la Resolució ENS/2500/2018, de 26 d’octubre, per la qual s’aproven les directrius per a la realització de la prova d’avaluació de quart curs de l’educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2018-2019.

DOGC: RES EDU/160/2019, de 28 de gener, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació.

DOGC:RES EDU/159/2019, de 28 de gener, de modificació de la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

DOGC:CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució ENS/2611/2018, de 6 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents específics amb perfil professional de competència digital docent, en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 7744, de 9.11.2018).

DOGC:DECRET 31/2019, de 5 de febrer, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

DOGC:RESOLUCIÓN EDU/161/2019, de 22 de enero, por la que se implantan enseñanzas en varios centros educativos públicos.

DOGC:RESOLUCIÓ EDU/148/2019, de 25 de gener, per la qual s’aproven les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent.

DOGC: DECRET LLEI 3/2019, de 22 de gener, sobre l’increment retributiu per a l’any 2019 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

DOGC:RESOLUCIÓ EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.


2018

DOGC:CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució ENS/2611/2018, de 6 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents específics amb perfil professional de competència digital docent, en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 7744, de 9.11.2018).

DOGC:RESOLUCIÓ EDU/3013/2018, de 19 de desembre, sobre mesures per a les eleccions de membres de Junta de Personal docent no universitari en l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

DOGC:ACORD GOV/153/2018, de 20 de desembre, pel qual s’estableix la composició de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals.

DOGC:ACORD GOV/156/2018, de 20 de desembre, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

DOGC:RESOLUCIÓ PDA/2953/2018, de 13 de desembre, per la qual es dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l’any 2019.

BOE:Convocatòria Profesores visitantes en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido 

Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se modifica la de 16 de noviembre de 2018, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior.

 BOE: Extracto de la Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas para auxiliares de conversación españoles en el extranjero para el curso académico 2019-2020

DOGC:RES ENS/2754/2018, de 20 de novembre, per la qual es crea i dona publicitat al programa Llengües i Cultures d’Origen.

DOGC:RES ENS/2611/18, de 6 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents específics amb perfil professional de competència digital docent, en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament.

DOGC:RES ENS/2611/18, de 6 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents específics amb perfil professional de competència digital docent, en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament.

DOGC:DECRET LLEI 5/2018, de 16 d’octubre, sobre l’increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic.

DOGC:RES ENS/2502/18, de 23 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllatsadreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d’Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d’ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.

DOGC:RES ENS/2503/18, de 23 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllatsadreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.

DOGC:RES ENS/2500/18, de 26 d’octubre, per la qual s’aproven les directrius per a la realització de la prova d’avaluació de quart curs de l’educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 18-19.

DOGC:RES ENS/2501/18, de 24 d’octubre, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució ENS/2742/17, de 21 de novembre, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

DOGC:RES ENS/2465/2018, de 22 d’octubre, per la qual s’aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2018-19.

DOGC:RESOLUCIÓ ENS/2516/2018, de 25 d’octubre, per la qual s’implanta el primer cicle de l’educació infantil en escoles rurals.

DOGC:RES ENS/2515/18, de 25 d’octubre, per la qual s’implanten ensenyaments en diversos centres educatius públics.

 DOGC: RES ENS/2416/2018, de 16 d’octubre, per la qual es declaren aptes a la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu corresponent, les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques de diversos cossos docents.

DOGC: DECRET LLEI 5/2018, de 16 d’octubre, sobre l‘increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d‘incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic.

DOGC:RES ENS/2334/2018, de 4 d’octubre, per la qual s’amplia l’annex de la Resolució ENS/1435/2015, de 19 de juny, de la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits en els ensenyaments professionals a distància.

DOGC: RES ENS/2335/2018, de 4 d’octubre, per la qual es modifica l’annex de la Resolució ENS/2002/2018, de 24 d’agost, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa d’innovació i transferència de coneixement InnovaFP a partir del curs 2018-2019.

DOGC:RES ENS/2336/2018, de 4 d’octubre, per la qual es crea el Programa d’impuls a la internacionalització de l’educació Aprendre i interactuar en un context global.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2288/2018, de 4 d’octubre, per la qual s’implanten ensenyaments en diversos centres educatius públics.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2290/2018, de 3 d’octubre, per la qual es modifiquen dues zones escolars rurals.

DOGC: RES ENS/2233/18, d’1 d’octubre, per la qual s’aprova la llista definitiva de persones seleccionades, un cop superada la fase de pràctiques del concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació convocat per la Resolució ENS/712/2017, de 31 de març

CONCURS DE TRASLLATS CURS 18-19 BOE: Orden EFP/1015/2018, de 1 de octubre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2018/2019, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

DOGC:RES ENS/2109/18, de 12 de setembre, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals a partir del curs 18-19.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2036/2018, de 29 d’agost, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2018-2019, per a l’obtenció dels certificats dels nivells B1, B2 i C1 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes.

DOGC:RESOLUCIÓ ENS/2037/2018, de 30 d’agost, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica Apadrinem el nostre patrimoni i s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.

DOGC:RESOLUCIÓ ENS/2038/2018, de 30 d’agost, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica Orientació educativa per a l’aprenentatge competencial orientador i s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.

DOGC: RES ENS/2004/2018, de 27 d’agost, per la qual es modifica la Resolució ENS/1542/2018, de 2 de juliol, per la qual s’obre convocatòria pública per al reconeixement de projectes d’innovació pedagògica de centres educatius.

DOGC: REs ENS/2005/2018, de 3 d’agost, per la qual s’obre convocatòria del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació per al curs 2018-2019 en centres que depenen del Departament d’Ensenyament

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1769/2018, de 19 de juliol, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica STEAMcat i s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1733/2018, de 13 de juliol, per la qual s’estableixen les bases del projecte pilot de qualificació professional en el cicle formatiu de grau mitjà d’Atenció a Persones en Situació de Dependència pel curs 2018-2019 en centres que depenen del Departament d’Ensenyament.

DOGC: RES ENS/1734/2018, de 20 de juny, de modificació de la Resolució ENS/2423/2017, de 29 de setembre, per la qual s’obre convocatòria del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació per al curs 2017-2018 en centres que depenen del Departament d’Ensenyament.

DOGC: ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria. 

DOGC:Resolució de 5 de juliol de 2018, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2018-2019 

DOGC: ORDRE ENS/60/2018, de 6 de juny, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

DOGC: RES ENS/1391/2018, de 19 de juny, de modificació de l’apartat 1 de la Resolució ENS/62/2016, de 15 de gener, de l’acreditació de llengua estrangera per a l’expedició de determinats títols dels ensenyaments artístics superiors.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1388/2018, de 19 de juny, per la qual se suprimeix una zona escolar rural.

DOGC: ACORD GOV/14/2018, de 19 de juny, de cessament i nomenament de membres del Consell Escolar de Catalunya.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1186/2018, de 4 de juny, per la qual es fa pública la relació de centres educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2018-2019. /

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1185/2018, d’1 de juny, per la qual s’estableixen els criteris de la formació per a les proves d’accés als cicles formatius durant el curs 2018-2019 i s’obre la convocatòria del procés d’autorització i modificació d’aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d’Ensenyament.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1190/2018, d’11 de juny, per la qual es delega la presidència del Consell Escolar de Catalunya en la senyora Anna Simó i Castelló.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1184/2018, de 31 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/2417/2017, de 16 d’octubre, per la qual es va crear el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, i s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2017-2018 i s’obre convocatòria pública de selecció de centres educatius que vulguin formar part del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments a partir del curs 2018-2019

DOGC: RESOLUCIÓN por la que se aprueba la convocatoria de las becas de colaboración y coordinación en tareas de refuerzo escolar del Programa Èxit acompañamiento educativo durante el curso escolar 2018-2019 realizado en los centros públicos de educación secundaria obligatoria de la ciudad de Barcelona (ref. BDNS 401702) /

DOGC: MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT: RESOLUCIÓ ENS/920/2018, de 24 d’abril, per la qual es resol amb caràcter provisional la renovació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris.pdf / 

DOGC: RES ENS/862/18, de 25 d’abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2018 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

DOGC: El DOGC publica diverses autoritzacions de cicles de formaci? professional inicial a diversos centres educatius privats

DOGC: RES ENS/792/2018, de 13 d’abril, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció, per al curs 2018-2019, als ensenyaments del Pla pilot d’itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat lleu o moderada.

DOGC: RES ENS/727/18, d’11 d’abril, per la qual es dona publicitat als centres educatius seleccionats per participar en el programa d’innovació pedagògica “Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües”, per a l’edició 17-20.

DOGC: RES ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019.

DOGC:RES ENS/177/2018, de 7 de febrer, per la qual s’aproven les directrius per dur a terme la prova d’avaluació de 6è dl’educació primària i es convoca la prova per al curs 17-18.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/94/2018, de 22 de gener, per la qual s’obre el procediment d’autorització i el de comunicació per impartir programes de formació i inserció en el curs 2018-2019

BOE: Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018.

DOGC:RESOLUCIÓ ENS/32/2018, de 12 de gener, per la qual es declara aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent.

DOGC:CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució ENS/2850/2017, de 28 de novembre, per la qual es convoquen proves lliures adreçades als alumnes dels centres seleccionats per formar part del programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments per al curs 2017-2018 (DOGC núm. 7516, de 14.12.2017).

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/32/2018, de 12 de gener, per la qual es declara aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent.

GENCAT:Resolució de 18 de gener de 2018, per la qual s’aprova el “Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament d’Ensenyament que presten serveis en centres educatius públics i serveis educatius, produïdes com a conseqüència de l’exercici de les seves funcions, i de danys als béns de l’Administració, causats per membres de la comunitat educativa i/o tercers”

GENCAT: Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament d’Ensenyament que presten serveis en centres educatius públics i serveis educatius, produïdes com a conseqüència de l’exercici de les seves funcions, i de danys als béns de l’Administració, causats per membres de la comunitat educativa i/o tercers

DOGC:RES ENS/12/18, de 10 de gener, per la qual es fa pública la relació d’escoles i centres que duran a terme la formació per a les proves d’accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, en el curs 17-18.

DOGC: RES ENS/10/18,de 9 de gener, de convocatòria de concurs públic per a la concessió d’estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs 17-18.


 

2017

DOGC: RES ENS/3010/17, de 22 de desembre, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional i als cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2018.

DOGC: Publicada la RESOLUCIÓ ENS/2785/2017, de 28 de novembre, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament. DIRECCIONS

DOGC:  RESOLUCIÓ ENS/2742/2017, de 21 de novembre, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats OPOSICIONS

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2676/2017, de 26 d’octubre, per la qual s’aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2017-2018. PLANTILLES

BOE: Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Orden de 26 de octubre de 2017, del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalidad de Cataluña, firmada por la Consejera competente, por la que se garantizan los servicios esenciales que se deben prestar en la Comunidad Autónoma de Cataluña durante la convocatoria de huelga general convocada desde el día 30 de octubre hasta el 9 de noviembre de 2017.

BOE: Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre, por la que se modifica la Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se establecen convalidaciones entre módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo Español y medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se determinan convalidaciones de estudios de formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2480/2017, de 20 d’octubre, dels títols i certificats d’acreditació de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Ensenyament.

DOGC:RESOLUCIÓ ENS/2470/2017, de 20 d’octubre, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament. OBERTURA BORSA

DOGC:ORDRE ENS/237/17, de 17/10 estableix el procediment per a la selecció i acreditació de centres formadors i es regula el desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes en aquests centres.

DOGC: DECRET 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. DECRET D’INCLUSIVA

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2395/2017, de 10 d’octubre, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2417/2017, de 16 d’octubre, per la qual es crea el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, i s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2017-2018.

DOGC: RES ENS/2423/2017, de 29 de setembre, per la qual s’obre convocatòria del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació per al curs 2017-2018 en centres que depenen del Dep d’Ensenyament.

DOGC: RESOLUCIÓ sobre l’aprovació de la Instrucció relativa a la regulació de la col·laboració en l’horari lectiu del centre de professionals d’atenció educativa no docent o d’entitats o persones vinculades amb el projecte educatiu del centre.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2365/2017, de 4 d’octubre, per la qual s’aproven les directrius per a la realització de la prova d’avaluació de quart curs de l’educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2017-2018.

 DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2382/2017, de 9 d’octubre, per la qual s’implanten ensenyaments en diversos centres educatius públics.

DOGC:ORDRE ENS/230/2017, de 9 d’octubre, per la qual es creen els preus públics per al servei dels cursos especials no presencials en la modalitat online de les escoles oficials d’idiomes i se suprimeix el preu públic establert a l’Ordre EDU/387/2007, de 19 d’octubre, per la prestació del servei d’estudis de coreà a les escoles oficials d’idiomes dependents del Departament d’Educació.

RESOLUCIÓ:RESOLUCIÓ D’AVOCACIÓ DE COMPETÈNCIES DE LES PERSONES RESPONSABLES DELS EQUIPAMENTS DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT.

DOG:ACORD GOV/131/2017, de 26 de setembre, pel qual s’actualitza la programació de l’oferta educativa.

DOG:DECRET LLEI 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.

BOE:Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

DOGC: RES ENS/2185/17, de 13 de setembre, per la qual es crea el programa d’innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge i s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 17-18. 

DOGC: RESENS/2161/2017, de 5 de setembre, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres , per al desenvolupament de programes de formació i inserció per al curs17-18 (ref. BDNS 361901).

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2158/2017, de 4 de setembre, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa de foment i suport de l’emprenedoria en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2017-2018 

DOGC: RES ENS/2159/2017, de 4 de setembre, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa d’assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2017-2018. 

DOGC: RES ENS/2160/2017, de 4 de setembre, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa d’innovació i transferència de coneixement InnovaFP a partir del curs 2017-2018.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2093/2017, de 28 d’agost, per la qual es fa pública la relació de centres educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2017-2018.

DOGC:RESOLUCIÓ ENS/2094/2017, de 28 d’agost, per la qual es crea el programa d’innovació pedagògica “Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües”. 

DOCG: RESOLUCIÓ ENS/2095/2017, de 28 d’agost, per la qual s’autoritza l’obertura del centre educatiu privat Euses Formació, de l’Hospitalet de Llobregat. /

BOE: Extracto de la Resolución de 22 de agosto de 2017, de la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa, por la que se convocan los Premios Nacionales de Formación Profesional de grado superior correspondientes al curso 2014-2015.

14-8-17. BOE:Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura. Cuentas anuales

DOGC:ORDRE ENS/160/2017, de 19 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de concessió subvencions destinades a la contractació personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials. 

DOGC:RESOLUCIÓ ENS/1764/2017, de 17 de juliol, per la qual es dona publicitat dels elements bàsics de la formació del professorat que capacita per acreditar els perfils professionals dels llocs de treball específics dels centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament.

DOGC:ORDRE ENS/162/2017, de 19 de juliol, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’integració social.  

DOGC:RESOLUCIÓ ENS/1781/2017, de 19 de juliol, per la qual es resol la convocatòria per al reconeixement de centres de formació de persones adultes que imparteixen formació per a les proves d’accés als cicles formatius per al curs 2017-2018. 

DOGC:ORDRE ENS/163/2017, de 21 de juliol, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’Activitats Comercials.

BOE:Resolución de 20 de julio de 2017, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal de los atrasos correspondientes al incremento del 1 por ciento previsto en la Ley 3/2017, de Presupuestos Generales del estado para 2017. (Cont sol·licitud per a totes les persones que ho hagin de demanar)

DOGC:LLEI 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.

DOGC:ORDRE ENS/143/2017, de 3 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades al foment de la certificació del sistema de gestió de la qualitat als centres educatius privats concertats que imparteixin formació professional inicial a Catalunya. 

DOGC:RESOLUCIÓ ENS/1587/2017, de 3 de juliol, per la qual es resol la convocatòria per a la selecció de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2017-2018, en el Projecte de qualitat i millora contínua.

DOGC:RESOLUCIÓ ENS/1476/2017, de 20 de juny, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament per al curs 2017-2018. 

DOGC:RESOLUCIÓ ENS/1423/2017, de 16 de juny, per la qual s’implanta el primer cicle de l’educació infantil en escoles rurals.

DOGC: Resolució de 7 de juny de 2017, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors de les escoles per al curs 2017-2018 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents PLANTILLES

DOGC:  Resolució de 7 de juny de 2017, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs 2017-2018 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents PLANTILLES

RES ENS/1363/17, 7 de juny, per la qual es crea el programa d’innovació pedagògica “Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries”.

 

DOGC:ACORD GOV/76/17,13 de juny, pel qual s’actualitza la programació de l’oferta educativa.

DOGC:RES ENS/1270/17, de 29 de maig, de modificació de la ResENS/1005/17, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics. 

DOGC: ORDRE ENS/108/2017, d’1 de juny, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

DOGC:RES ENS/1363/17, 7 de juny, per la qual es crea el programa d’innovació pedagògica “Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries”

DOGC:ACORD GOV/76/17,13 de juny, pel qual s’actualitza la programació de l’oferta educativa.

DOGC:RES ENS/1270/17, de 29 de maig, de modificació de la ResENS/1005/17, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics. 

DOGC: ORDRE ENS/108/2017, d’1 de juny, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

DOGC:RES ENS/1380/17, de 12 de juny, per la qual es modifica la Resolució ENS/881/2017, de 10 d’abril, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals i s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part (DOGC núm. 7358 de 27.4.2017).

DOGC:  ORDRE TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2018.

 Govern: El Govern dona el vistiplau al nou model d’informe d’avaluació a partir de les competències bàsiques als alumnes de primària

 Parlament:PROTOCOL DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I INTERVENCIÓ ENFRONT L’ASSETJAMENT ESCOLAR A LES PERSONES LGBTI

DOGC: RES ENS/1244/17, de 24/05 per la qual s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d’innovació i transferència de coneixement InnovaFP, a partir del curs 2017-2018.

DOGC: RES ENS/1245/17, de 26/5 per la qual s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d’assessorament professional a les persones i a les empreses, a partir del curs 2017-2018.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1221/2017, de 29 de maig, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1222/2017, de 25 de maig, de nomenament de la comissió de selecció del concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació convocat per la Resolució ENS/712/2017, de 31 de març.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1170/2017, de 15 de maig, per la qual es resol la convocatòria pública de subvenció per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d’Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1108/2017, de 16 de maig, de determinació de la data límit per desistir de les sol·licituds de jubilació i de la data d’efectes de la jubilació voluntària dels funcionaris de cossos docents.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1109/2017, de 16 de maig, per la qual s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa de foment i suport de l’emprenedoria en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2017-2018.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1075/2017, de 16 de maig, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació. 

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1028/2017, de 10 de maig, per la qual s’implanten ensenyaments en diversos centres educatius públics. 

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1023/2017, d’11 de maig, de nomenament de les comissions de selecció del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent convocat per la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol.

DOGC:  RESOLUCIÓ ENS/1076/2017, de 16 de maig, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció, per al curs 2017-2018, als ensenyaments del Pla pilot d’itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat lleu o moderada.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1004/2017, de 8 de maig, per la qual s’estableixen les bases per a l’actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2017-2018.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1005/2017, de 8 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

 DOGC:RESOLUCIÓ ENS/994/2017, de 5 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/896/2017, de 24 d’abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l’Institut Obert de Catalunya per al curs 2017-2018 (DOGC núm. 7359, de 28.4.2017). BOE:Extracto de la Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para la realización de cursos de verano para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario, en convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

DOGC:RESOLUCIÓ ENS/896/2017, de 24 d’abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l’Institut Obert de Catalunya per al curs 2017-2018.

E-tauler : Res per la qual es modifiquen les bases generals de funcionament i gestió de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del departament d’Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral, aprovades per Resolució de 13 de juny de 2012 de la Directora de Serveis

DOGC: Resolució de 20 d’abril de 2017, de modificació de la Resolució de 13 de juliol de 2016 per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2016-2017

DOGC:ACORD GOV/48/2017, de 18 d’abril, pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017.

(OPOSICIONS 

DOGC: RES ENS/783/2017, de 10 d’abril, per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2017-2018 per als ensenyaments postobligatoris sostinguts amb fons públics.

DOGC:RES ENS/782/2017, de 10 d’abril, de modificació de la Resolució ENS/712/2017, de 31 de març, de convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació.

 DOGC: ORDRE ENS/52/2017, de 24/04, per la qual es convoca la quarta edició dels Premis del Consell Català de Formació Professional a la trajectòria individual desenvolupada en el camp de la formació professional, any 2017. 

DOGC:RESOLUCIÓ ENS/712/2017, de 31 de març, de convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació. 

ORDRE ENS/50/2017, de 30 de març, per la qual s’aprova la relació de temes que s’afegeixen a la part B del temari de la fase d’oposició del procediment selectiu d’accés al Cos d’Inspectors d’Educació. 

DOGC:RESOLUCIÓ ENS/703/2017, de 28 de març, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i en instituts escola, i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.

 DOGC: RESOLUCIÓ ENS/704/2017, de 28 de març, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.   

DOGC:RES ENS/730/2017, de 29 de març, per la qual es convoca concurs públic per a la selecció de centres de titularitat de la Generalitat de Catalunya que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2017-2018, en el Projecte de qualitat i millora contínua. 

GASETA MUNICIPAL BCN: Convocatòria de procés selectiu mitjançant concurs públic per formar part de les llistes d’aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat en centres docents públics municipals gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona (CEB). 

DOGC:RES ENS/689/2017, de 24 de març, per la qual s’implanten i se suprimeixen ensenyaments en diversos centres educatius públics.

BOE: Convocatòria professorat interí a Alemanya. Curs 2017- 2018

DOGC: RES ENS/585/2017, de 17/03, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre

DOGC:RESOLUCIÓ ENS/561/2017, de 14 de març, per la qual s’aproven amb caràcter provisional les modificacions dels concerts educatius dels centres privats per als ensenyaments obligatoris i d’educació infantil de segon cicle.

DOGC:  RES ENS/513/2017, de 28/02 per la qual es fa pública l’adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials als efectes del procediment d’admissió d’alumnes: Baix Llobregat,Terres de l’EbreVallès OcGironaCat CentralComarques, LleidaTarragona

BOE:Res de 24/02/17, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio interadministrativo de colaboración con la Generalidad de Cataluña, para la gestión de las becas y ayudas al estudio correspondientes al curso 2016-17. 

DOGC: RES ENS/406/2017, de 24/02, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 17-18.

Intranet: Protocol per a la prevenció de l’assetjament psicològic en l’àmbit laboral – 02/03/2017

DEP. de Treball: Ordre tsf/2017 de 6 de març per la qual es garanteixen els serveis essencials que presten els centres d’ensenyament públics i privats concertats dins l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya. 

DOGC:RES ENS/287/2017, de 14 /02 es dona publicitat a l’acord de col·laboració entre l’Admin Generalitat de Catalunya, mitjançant el Dep d’Ensenyament, i l’Institut Francès d’Espanya, per implantar el Diploma d’Estudis en Llengua Francesa (DELF) escolar, per a l’any 2016. 

DOGC: RES ENS/288/17, de 14/02 es dona publicitat a l’acord de col·laboració entre l’Admin de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Dep d’Ensenyament, i l’Institut Italià de Cultura de Barcelona per a la realització de diverses activitats de formació en llengua italiana i de difusió de la llengua i la cultura, per a professorat i alumnat no universitari durant 2016

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/137/2017, de 2 de febrer, de modificació de la Resolució ENS/24/2017, de 9 de gener, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/99/2017, de 25 de gener, per la qual s’obre convocatòria pública per a la concessió de beques de col·laboració en l’àmbit de les actuacions del Consell Català de Formació Professional. DOGC:

DOGC:RESOLUCIÓ ENS/100/2017, de 25 de gener, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent.

DOGC:RESOLUCIÓ ENS/18/2017, de 13 de gener, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent.


  

2016

DOGC: RESOLUCIÓ CLT/3002/2016, de 29 de desembre, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels certificats de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística.

DOGC:RES ENS/2980/2016, de 27 de desembre, per la qual s’aproven les bases de les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament. 

DOGC:RES ENS/3000/2016, de 19 de desembre, de convocatòria de concurs públic per a la concessió d’estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs 16-17.

DOGC: (22-12-16) RESOLUCIÓ ENS/2896/2016, de 12 de desembre, per la qual es modifica la composició de dues zones escolars rurals.

DOGC: (13-12-16)RESOLUCIÓ ENS/2788/2016, de 30 de novembre, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.

DOGC: (5-12-16) ORDRE ENS/320/2016, de 16 de novembre, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’emergències i protecció civil. 

BOEExtracto de la Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para auxiliares de conversación españoles en el extranjero para el curso académico 2017-2018.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2563/2016, de 14 de novembre, per la qual s’aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2016-2017, i de modificació de la Resolució ENS/906/2014, de 23 d’abril.

BOE: Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de personal docente en el exterior.

BOE: Extracto de la Resolución de 15 de noviembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para Profesores Visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América, Canadá y Reino Unido para el curso académico 2017-2018.

DOGC:ORDRE ENS/308/2016, de 14 de novembre, per la qual es crea el Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta (CRETDIC). 

DOGCRESOLUCIÓ ENS/2544/2016, de 8 de novembre, per la qual es fa pública la relació d’escoles i centres que duen a terme la formació per a les proves d’accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, en el curs acadèmic 2016-2017

DOGC (10-11-16)RESOLUCIÓ ENS/2502/2016, de 25 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució ENS/1624/2016, de 28 de juny, per la qual s’eleva a definitiva la Resolució ENS/1214/2016, de 6 de maig, per la qual es resol amb caràcter provisional la modificació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris. // ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de servei de menjador escolar per a l’escola La Florida, de Santa Perpètua de Mogoda.

DOGCRES ENS/2452/2016, de 27 d’octubre, per la qual es declara aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent.

DOGC:RESOLUCIÓ ENS/2292/2016, d’11 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola

DOGCRESOLUCIÓ ENS/2293/2016, d’11 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.

DOGCRES ENS/2417/2016, de 6 d’octubre, per la qual es convoca un procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, en règim de convocatòria específica, i se n’estableixen les bases.

DOGCRESOLUCIÓ ENS/2269/2016, de 3 d’octubre, del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial per la qual es fa pública la relació de centres que participen en el programa d’innovació i transferència de coneixement InnovaFP, en el curs 2016-2017.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2306/2016, de 6 d’octubre, per la qual es dóna publicitat a diverses subvencions concedides pel Departament d’Ensenyament durant l’any 2015.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2319/2016, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les directrius per a la realització de la prova d’avaluació de quart curs de l’educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2016-2017.

DOGCORDRE ENS/211/2016, de 27 de juliol, de modificació de l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis.

DOGC: RES ENS/2444/2016, de 24 d’octubre, per la qual s’aprova la disminució del nombre d’unitats concertades de diversos centres privats concertats en els ensenyaments obligatoris.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2231/2016, de 3 d’octubre, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament.

BOE:Orden ECD/1663/2016, de 11/10, regulan las pruebas de acceso a la universidad de las personas mayores de 25 o de 45 años de edad, así como el acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional, en el ámbito de la UNED.

GOVERN: ACORD GOV/131/2016, d’11 d’octubre, pel qual s’actualitza la programació de l’oferta educativa.

BOE: Orden ECD/1596/2016, de 23 de septiembre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslado de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2016/2017, para personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

DOGC:RESOLUCIÓ ENS/2269/2016, de 3 d’octubre, del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial per la qual es fa pública la relació de centres que participen en el programa d’innovació i transferència de coneixement InnovaFP, en el curs 2016-2017.

Intranet: Els dissabtes seran inhàbils a l’efecte del còmput de terminis – 27/09/2016

DOGC:RESOLUCIÓ ENS/2196/2016, de 27 de setembre, per la qual es modifica la Resolució ENS/1757/2016, d’11 de juliol, per la qual es resol la convocatòria per al reconeixement de centres de formació de persones adultes que imparteixen formació per a les proves d’accés als cicles formatius per al curs 2016-2017. 

DOGC:RESOLUCIÓ ENS/2172/2016, de 13 de setembre, per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

DOGC:DECRET 296/2016, de 20 de setembre, de modificació del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d’Ensenyament.

 RES ENS/2158/2016, de 19 de setembre, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció, per al curs 2016-2017, als ensenyaments del Pla pilot d’itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat lleu o moderada.  

GOVERN:ACORD GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Ensenyament.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2273/2016, de 5 d’octubre, de modificació de la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent.

DOGC: Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol,de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent. (DOGC núm. 7170, de 26.07.2016)

ENSENYAMENT: Resolució de 13 de juliol de 2016, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2016-2017

BOE: Orden ECD/1455/2016, de 2 de septiembre, por la que se publica la relación de aspirantes que han adquirido una nueva especialidad en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, en relación al proceso selectivo convocado por Orden ECD/492/2016, de 4 de abril.

BOE (16-8-16):Anuncio de la Resolución de 5 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se hacen públicas las listas de candidatos seleccionados y de reserva para ocupar puestos de auxiliares de conversación extranjeros en centros educativos españoles para el curso académico 2016-2017.

RESOLUCIÓ ENS/1905/2016, de 27 de juliol, per la qual s’atribueix una nova denominació específica a un centre educatiu públic.

BOE (13-8-16): Anuncio de la Resolución de 2 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden las Becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte/Culturex de formación práctica en gestión cultural para jóvenes españoles en instituciones culturales en el exterior, en la Embajada de España en Marruecos y en la Representación Permanente de España ante la UNESCO, correspondientes al curso 2016-2017.

BOE (13-8-16): Resolución de 20 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se hacen públicas las relaciones de candidatos seleccionados y reservas para las plazas de profesores en Secciones bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia y Turquía para el curso 2016-2017.

BOE (13-8-16): Extracto de la Resolución de 11 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2016-2017, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios.

BOE (8-8-16): Extracto de la Resolución de 27 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la Resolución del mismo órgano de 23 de junio de 2016, por la que se convocaron Becas de Colaboración de estudiantes en departamentos universitarios para el curso académico 2016-2017.

BOE (8-8-16): Extracto de la Resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se modifica la Resolución del mismo órgano de 5 de mayo de 2016, por la que se convocan los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria destinados a quienes hayan concluido los estudios en el curso académico 2012-2013.

BOE: Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

ATRI: ATENCIÓ: Les persones que no estan en actiu i els hi correspon devolució de la paga extra del 2012, l’han de demanar individualment abans del 23 de setembre. Sol·licitud

DOGC: RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases que han de regular la participació dels centres en el Programa Èxit (1 i 3): acompanyament educatiu del Consorci d’Educació de Barcelona, i s’obre la convocatòria per al curs 2016-2017. 

DOGC: RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases per a l’atorgament de beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar del programa Èxit (1 i 3): acompanyament educatiu del Consorci d’Educació de Barcelona en l’àmbit de la ciutat, i s’obre la convocatòria per al curs escolar 2016-2017. 

ENS: Programes d’innovació pedagògica- NOU – 29/07/2016 Relació de centres participants 

ENS: Els departaments d’Ensenyament i de Justícia han signat la pròrroga del conveni per oferir el cicle d’FP d’administració i gestió de l’àmbit jurídic fins al 2020. 

DOGC: RES ENS/1803/2016, de 18 de juliol, per la qual es dóna publicitat als convenis de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i els consells comarcals de Garraf, Baix Llobregat, Maresme, Osona, Alt Empordà, Cerdanya, Gironès, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pla d’Urgell, Segarra, Priorat, Tarragonès i Ribera d’Ebre, relatius a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

DOGC:RES ENS/1756/16, 7 de juliol, s’implanta el primer cicle de l’educació infantil en escoles rurals.

DOGC: RES ENS/1757/16, 11 de juliol, es resol la convocatòria per al reconeixement de centres de formació de persones adultes que imparteixen formació per a les proves d’accés als cicles formatius per al curs 2016-17

 DOGC: RES ENS/1758/16, 12 de juliol,s’autoritza determinats centres educatius a impartir el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat.

 DOGC: RES ENS/1759/16, 12 de juliol, es resol la convocatòria per a la selecció de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2016-17, en el Projecte de qualitat i millora contínua. 

DOGC:RES ENS/1767/16, 14 juliol, es fa pública la relació de programes d’innovació impulsats pel Departament d’Ensenyament.

BOE:Real Decreto 293/2016, de 15 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2016-2017, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.

DOGC: Resolució de 27 de juny de 2016, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a laconfecció de les plantilles de professors de les escoles per al curs 2016-2017 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents

DOGC: Resolució de 27 de juny de 2016, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs 2016-2017 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents

DOGC: DECRET LLEI 4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya i altres mesures urgents en matèria de personal.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1538/2016, de 20 de juny, sobre la sol·licitud complementària de participació en la fase d’elecció per al professorat interí, dins del procediment d’adjudicació de destinacions provisionals establert per la Resolució ENS/1215/2016, de 9 de maig.

DOGC: ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària.

DOGC:RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2016, sobre el procediment de reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre55 i 64 anys i les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest personal.

BOE:Orden ECD/986/2016, de 9 de junio, por la que se resuelve el concurso para la provisión de vacantes de personal docente en el exterior, convocado por Orden ECD/2467/2015, de 16 de noviembre.

DOGC:RESOLUCIÓ ENS/1507/2016, de 10 de juny, per la qual es dóna publicitat als convenis de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i els consells comarcals de l’Alt Penedès, Solsonès, Vallès Oriental, Baix Empordà, Noguera, Alt Camp, Baix Penedès i Terra Alta, relatius a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.
DOGC: ACORD GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Ensenyament.
DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1297/2016, de 18 de maig, per la qual s’estableixen les bases per a l’actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2016-2017.
DOGC RES ENS/1387/2016, de 26 de maig, de determinació de la data límit per desistir de les sol·licituds de jubilació voluntària dels funcionaris de cossos docents. DOGC:
RES ENS/1384/2016, de 27 de maig, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament per al curs 16-17.

DOGC:RES ENS/1357/2016, de 19 de maig, per la qual s’autoritza la convocatòria del màster d'”Educació Inclusiva. Polítiques, pràctiques i suport per a una educació per a tothom”, de la Universitat de Barcelona, com a curs d’especialització per al professorat.

DOGC RESOLUCIÓ ENS/1215/2016, de 9 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2016 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

RESOLUCIÓ ENS/1386/2016, de 27 de maig, de modificació de la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

BOE: Resolución por la que se convocan plazas para la realización de cursos de verano para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario, en convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1033/2016, de 20 d’abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l’Institut Obert de Catalunya per al curs 2016-2017.

DOGC: RES ENS/1004/2016, de 18 d’abril, per la qual es determinen el calendari i els aspectes de la preinscripció curs 2016-17 per als ensenyaments de batxillerat, batxillerat integrat amb música o dansa, cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior, cursos d’accés a aquests cicles, programes de formació i inserció, cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior, artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals), d’idiomes en escoles oficials d’idiomes, esportius, i els impartits en centres i aules de formació d’adults.

DOGC: ORDRE ENS/77/2016, de 6 d’abril, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2016-2017 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. / 

RESOLUCIÓ ENS/956/2016, d’11 d’abril, per la qual s’aproven les directrius per dur a terme la prova d’avaluació de sisè curs de l’educació primària i es convoca la prova per al curs 2015-2016.

BOE: Resolución por la que se definen los cuestionarios de contexto y los indicadores comunes de centro para la evaluación final de Educación Primaria.
BOE: Resolución de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por la que se anuncia licitación para la contratación de la Organización y Coordinación del Programa “Aulas de la Naturaleza” para el año 2016.
BOE Convocatòria d’oposicions de secundària a Ceuta i Melilla
DOGC : RES ENS/734/2016, 18 de març, per la qual es modifica la Resolució ENS/505/2016, de 25 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 16-17.

DOGC: RES ENS/699/2016, de 14 de març, per la qual es resol la convocatòria per a la selecció de centres educatius per ser inclosos en el Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2015-2016.

 DOGC RESOLUCIÓ ENS/700/2016, de 9 de març, per la qual es resol la convocatòria per a la selecció de centres educatius per ser inclosos en el Programa d’assessorament professional a les persones i a les empreses a partir del curs 2015-2016.

BOE : se convocan plazas de profesores en Secciones bilingües de español en Centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia y Turquía para el curso 2016-2017.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/505/2016, de 25 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2016-2017.

DOGC: ORDRE ENS/16/2016, de 3 de febrer, de modificació de l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, de procediment de promoció docent per estadis.

BOE: convocan plazas para centros educativos de Educación Infantil y Primaria, Enseñanza Secundaria, Formación Profesional o de Enseñanzas de Régimen Especial que deseen acoger, durante su estancia profesional, a un docente de Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, el Reino Unido, la República de Irlanda o Suiza, para el curso 2016/2017.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/189/2016, de 21 de gener, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.

DOGC: DECRET LLEI 1/2016, de 19 de gener, d’aplicació de l’increment retributiu d’un u per cent al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016.

DOGC: CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució ENS/2049/2015, de 10 de setembre, per la qual s’implanta el primer cicle de l’educació infantil en escoles rurals (DOGC núm. 6959, de 18.9.2015).
DOGC: RESOLUCIÓ ENS/161/2015, de 19 de gener, d’assignació de destinació definitiva de funcionaris docents per creació d’escoles i institut escola.

DOGC:RESOLUCIÓ ENS/45/2016, de 14 de gener, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats i dels exclosos per formar part del programa de foment i suport a l’emprenedoria a partir del curs 2015-2016.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/62/2016, de 15 de gener, de l’acreditació de llengua estrangera per a l’expedició de determinats títols dels ensenyaments artístics superiors.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/3081/2015, de 23 de desembre, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Ensenyament.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/3050/2015, de 22 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Educació a partir del curs 2010/2011. 
DOGC:ACORD GOV/194/2015, de 29 de desembre, pel qual s’actualitza la programació de l’oferta educativa.
DOGC:ORDRE ENS/382/2015, de 22 de desembre, de modificació de l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis. –ACORD GOV/194/2015, de 29 de desembre, pel qual s’actualitza la programació de l’oferta educativa.

DOGC:provisió de diversos llocs de treball del Departament d’Ensenyament (Salut laboral) – Provisió de diversos llocs de treball del Departament d’Ensenyament (Secretaria SSTT)Nomenaments de diversos càrrecs del Departament d’ensenyament.

DOGC: DECRET LLEI 1/2016, de 19 de gener, d’aplicació de l’increment retributiu d’un u per cent al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016. DOGC:RESOLUCIÓ ENS/45/2016, de 14 de gener, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats i dels exclosos per formar part del programa de foment i suport a l’emprenedoria a partir del curs 2015-2016.


2014

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2878/2014, de 17 de desembre, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Ensenyament.

Concurs de mèrits per a la provisió de places vacants de personal docent a l’ exterior 2014/2015

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2807/2014, de 5 de desembre, per la qual es dóna publicitat als centres seleccionats per formar part de l’Impuls de la Lectura, una estratègia per a l’èxit escolar. 

DOGC: ORDRE ENS/354/2014, de 5 de desembre, de creació del Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa.

BOE: 12886 Resolución de 26 de noviembre de 2014, l currículo del área Enseñanza Religión Islámica de la Educación Primaria.

BOE: 2848 Resolución de 18 de noviembre de 2014, realización de cursos en red. 

BOE: Resolución de 26 de noviembre se convocan ayudas para contratos predoctorales del Programa “Salvador de Madariaga” en el Instituto Universitario Europeo de los subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad.

BOE: Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora

.DOGC: Estades formatives a l’estranger per a alumnes i professors d’ensenyaments professionals BOE: 2098 R. D.967/2014, de 21/11, establecen requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de  equivalencia a titulación para convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.

BOE: 12286 Reso de 17 /11/ 2014, de la Secretaría de Estado se convocan  plazas para auxiliares de conversación para el curso académico 2015-2016. 

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2618/2014, de 18 de novembre, de modificació de la Resolució ENS/2384/2014, de 16 d’octubre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2014-2015, per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi, avançat i nivell C-1 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes.

DOGC: ORDRE ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis.

DOGC: RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la selecció de professorat d’estudis catalans a universitats de fora del domini lingüístic per al curs acadèmic 2015 (02/L0110 U10 N). 

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2554/2014, d’11 de novembre, per la qual s’estableixen les directrius per a la realització de la prova d’avaluació de quart curs de l’educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2014-2015.

 DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2453/2014, de 30 d’octubre, per la qual s’implanten cicles de formació professional bàsica en diversos centres educatius públics.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2384/2014, de 16 d’octubre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2014-2015, per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi, avançat i nivell C-1 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes.

 DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2265/2014, de 8 d’octubre, per la qual s’aproven les plantilles de personal docent dels centres docents públics i dels serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2014-2015.

BOE: Orden ECD/1926/2014, de 13 de octubre, por la que se modifica la Orden ECD/531/2003, de 10 de marzo, por la que se establece el procedimiento para la provisión por funcionarios docentes de las vacantes en centros, programas y asesorías técnicas en el exterior.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2331/2014, de 6 d’octubre, renovació dels concerts educatius dels centres privats per als ensenyaments postobligatoris.

20 d’octubre: BOE: Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para confederaciones y federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos, convocadas por Resolución de 16 de junio de 2014.

 9 d’octubre: DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2225/2014, de 30 de setembre, per la qual s’adjudiquen destinacions definitives al professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d’Ensenyament amb efectes d’1 de setembre de 2014. BOE: Resolución de 25 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 26 de mayo de 2014.

15 d’octubre: DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2250/2014, de 6 d’octubre, de l’estructura dels programes de formació i inserció. 9 d’octubre: DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2225/2014, de 30 de setembre, per la qual s’adjudiquen destinacions definitives al professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d’Ensenyament amb efectes d’1 de setembre de 2014. BOE: Resolución de 25 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 26 de mayo de 2014.

7 d’octubre: DOGC: RESOLUCIÓ ECO/2209/2014, de 25 de setembre, per la qual es rectifica la Resolució ECO/1788/2014, de 23 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria d’ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l’any 2015 (FI-DGR).

6 d’octubre: BOE: Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se dictan instrucciones relativas al programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat correspondientes al curso 2014-2015. STEs Intersindical (Bolsa de Docentes): LA RIOJA | CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA: FRANCÉSSTEs Intersindical (Bolsa de Docentes): ARAGÓN | CONSERVATORIOS. CLAVE [a l’enllaç original teniu la documentació adicional] STEs Intersindical (Bolsa de Docentes): ARAGÓN | PROFESORES TÉCNICOS FP. COCINA Y PASTELERÍA

4 d’octubre: BOE: Orden ECD/1800/2014, de 26 de septiembre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2014/2015, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. [Presentació d’instàncies pel Concurs de Trasllats del 6 al 24 de novembre] [Vacants provisionals del Concurs de Trasllats abans del 13 de febrer]

 

[Vacants definitives del Concurs de Trasllats abans del 14 d’abril]

BOE: Orden ECD/1861/2014, de 2 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 1 de abril de 2013. BOE: Orden ECD/1862/2014, de 2 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 4 de abril de 2013.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2160/2014, de 16/9 , per la qual s’estableix calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centressostinguts amb fons públics.

GOVERN: El Govern aprova el Projecte de llei de la formació professional per millorar la qualificació de les persones i la competitivitat de les empreses

Gencat: Escoles oficials d’idiomes 2014-2015 

La preinscripció en línia està disponible des de les 9 hores del dia 1 de setembre fins a les 23:59 hores del dia 4 de setembre 

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2005/2014, de 25 d’agost, per la qual es resol la convocatòria per a la selecció de centres educatius que vulguin formar part del Programa InnovaFP a partir del curs 2014-2015.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2005/2014, de 25 d’agost, per la qual es resol la convocatòria per a la selecció de centres educatius que vulguin formar part del Programa InnovaFP a partir del curs 2014-2015.

8 de setembreBOE: Resolución de 30 de julio de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se corrigen errores en la de 18 de julio de 2014, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 2 de junio de 2014. 

BOE: Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden las ayudas del programa IBEREX de prácticas formativas para jóvenes profesionales iberoamericanos del sector cultural correspondientes al año 2014.

BOE: Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden las becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte/Fulbright para la ampliación de estudios artísticos y de gestión cultural en los Estados Unidos de América, curso 2014-2015, convocadas por Resolución de 1 de abril de 2014.

Gencat: Escoles oficials d’idiomes 2014-2015 

La preinscripció en línia està disponible des de les 9 hores del dia 1 de setembre fins a les 23:59 hores del dia 4 de setembre DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2005/2014, de 25 d’agost, per la qual es resol la convocatòria per a la selecció de centres educatius que vulguin formar part del Programa InnovaFP a partir del curs 2014-2015.

BOE: Resolución de 30 de julio de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se corrigen errores en la de 18 de julio de 2014, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 2 de junio de 2014.

BOE: Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden las ayudas del programa IBEREX de prácticas formativas para jóvenes profesionales iberoamericanos del sector cultural correspondientes al año 2014. 

BOE: Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden las becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte/Fulbright para la ampliación de estudios artísticos y de gestión cultural en los Estados Unidos de América, curso 2014-2015, convocadas por Resolución de 1 de abril de 2014.

BOE: Orden ECD/1491/2014, de 31 de julio, por la que se fijan los precios públicos por los servicios académicos universitarios en la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el curso 2014-2015

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1876/2014, d’1 d’agost, per la qual es resol la convocatòria per al reconeixement de centres de formació de persones adultes que imparteixen formació per a les proves d’accés als cicles formatius per al curs 2014-2015.

DOGC: ORDRE ENS/248/2014, de 30 de juliol, per la qual se suprimeix l’extensió de Centre de Recursos Pedagògics de Ripollet i s’estableix l’àmbit territorial d’actuació del Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental VI.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1851/2014, de 28 de juliol, per la qual s’implanten i se suprimeixen ensenyaments de cicles formatius d’arts plàstiques i disseny en l’Escola d’Art Municipal de Terrassa.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1850/2014, de 30 de juliol, de modificació de la Resolució ENS/1831/2013, de 26 d’agost, del procediment de preinscripció i matrícula als centres públics per a la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida a aquelles persones que no poden realitzar els estudis de màster i que disposen d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, i sobre el calendari del procediment

BOE: Resolución de 22 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que crea el programa nacional para la educación complementaria de alumnos “Rutas Científicas, Artísticas y Literarias” y se convocan ayudas para la participación en 2014.

ATRI: ENS875-14 40 subalterns/es, E-12, a diferents centres d’ensenyaments secundaris del Departament d’Ensenyament

Acord de Govern del 29 de juliol de 2014

DOGC: Resolució ENS/1829/2014, de 24 de juliol, per la qual es dóna publicitat de la concessió de les beques i ajuts a l’estudi per al curs acadèmic 2012-2013.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1829/2014, de 24 de juliol, per la qual es dóna publicitat de la concessió de les beques i ajuts a l’estudi per al curs acadèmic 2012-2013 govern: Rigau: “Si hi ha un àmbit a l’educació en el qual van més juntes les paraules feina i formació és a l’FP dual”

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1799/2014, de 17 de juliol, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió pel sistema de lliure designació de dos llocs de treball del Departament d’Ensenyament (convocatòria núm. EN/036/14).

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1786/2014, de 21 de juliol, de les instruccions per a la compleció dels programes de qualificació professional inicial.

govern: El Govern inicia la tramitació de la futura llei de recursos humans de la Generalitat

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1703/2014, de 16 de juliol, per la qual s’aproven les instruccions sobre el període de prova inicial del personal interí o substitut docent.  

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1703/2014, de 16 de juliol, per la qual s’aproven les instruccions sobre el període de prova inicial del personal interí o substitut docent.

gob: Proyecto de real decreto por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato

gob: El Gobierno aprueba el Real Decreto sobre “Lengua castellana, lenguas cooficiales y lenguas que gocen de protección legal”  

DOGC: RESOLUCIÓ ECO/1693/2014, de 16 de juliol, per la qual s’estableix el procediment per a l’obtenció de l’acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2014-2015.

BOE: Orden ECD/1291/2014, de 10 de julio, por la que se prorroga la permanencia en centros docentes en el exterior a los funcionarios docentes que fueron seleccionados por concursos de méritos.

DOGC: Contractació de professors de religió per cobrir llocs de treball vacants i substitucions

DOGC: RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases per a l’atorgament de beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar del programa Èxit 1: acompanyament educatiu del Consorci d’Educació de Barcelona en l’àmbit de la ciutat, i s’obre la convocatòria per al curs escolar 2014-2015.

DOGC: RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases per participar en el programa Èxit 2: del Consorci d’Educació de Barcelona, i s’obre la convocatòria per al curs escolar 2014-2015.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1668/2014, de 9 de juliol, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament per al curs 2014-2015

DOGC: Resolució, de 26 de juny de 2014, CRITERIS BORSA personal docent CURS 2014-2015

DOGC: RESOLUCIÓ DE 14 DE MAIG DE 2014 Relació decentres educatius de màxima complexitat 

BOE: Orden ECD/1209/2014, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de los ciclos inicial y final de grado medio correspondiente al título de Técnico Deportivo en Atletismo

BOE: Orden ECD/1210/2014, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo de grado superior correspondiente al Título de Técnico Deportivo Superior en Atletismo.

BOE: Orden ECD/1211/2014, de 8 de julio, por la que se regulan las características y se establecen la estructura, el currículo y las pruebas correspondientes al nivel avanzado de las enseñanzas de régimen especial de inglés, adaptadas a la modalidad de educación a distancia en el ámbito territorial de gestión del Ministerio de Educación Cultura y Deporte

DOGC: EDICTE de 9 de juliol de 2014, pel qual se sotmet a informació pública l’Avantprojecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya. DOGC: Directrius per a l’organització i la gestió dels SERVEIS EDUCATIUS DOGC: Llistat de tots els centres educatius segons el  Registre de Centres Docent (per nivells i per territoris)

INTRANET: Preinscripció a les escoles oficials d’idiomes (primer període). Preinscripció als cursos extensius i cursos intensius i flexibilitzats. Calendari.

BOE: Resolución de 3 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2014-2015.

DOGC: El Departament de Justícia necessita cobrir diverses substitucions d’educador/a

DOGC: RES ENS/1490/2014, 23/6,….criteris de la formació per a les proves d’accés als cicles formatius 2014-2015, es dóna publicitat dels CFA que la imparteixen i s’obre la convocatòria del procés d’autorització i modificació d’aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d’Ensenyament.

DOGC: RES ENS/1479/2014, de 18 de juny, dels criteris per a la col·laboració del professorat jubilat i dels inspectors jubilats amb els centres públics i serveis educatius.

DOGC: Borsa de treball de professorat especialista en música i dansa de l’Institut escola artístic Oriol Martorell

DOGC: Resolució de 20 de juny de 2014 per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2014-2015. INTRANET. 

BOE: Res 27/5/14…se convocan plazas para centros educativos de EI, PRI, SEC, FPy de Enseñanzas de Régimen Especial que deseen acoger, durante su estancia profesional, a un docente de D, AU, F, I, UK, CH, para el curso 2014/2015.

BOE: Res 13/5/14… plazas de estancias profesionales en D, AU, F, I, UK, CH, para profesorado de lenguas extranjeras o prof. de otras disciplinas que imparta clase en lengua extranjera…de los cuerpos de Maestros de EI y PRI, Profesores SEC, Catedráticos de SEC, EOI, Catedráticos de EOI, Profesores Técnicos de FP, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño 2014/15.

BOE: Res. 11/6/14…… relación de candidatos seleccionados y de reservas para las plazas de profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América y Canadá para el curso académico 2014-2015.

BOE: Res. 11/6/14…… relación de candidatos seleccionados y de reservas para las plazas de profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América y Canadá para el curso académico 2014-2015. 

OGC: Constitució i presentació del grup InnoGent

BOE: Orden ECD/1030/2014….. implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del MECD

DOGC: RES. ENS/1349/2014, 6/6…..avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació……

DOGC: RESOLUCIÓ per la qual s’aproven els preus públics dels estudis de grau/graduat en arts i disseny i formació no reglada de l’Escola Massana i de la formació no reglada de l’Escola d’Art La Industrial

BOE: RD 472/2014, de 13/6 …….umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2014-2015, y se modifica parcialmenteel Real Decreto 1721/2007

DOGC: DECRET 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors. ATRI: Nou web del Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic (10.06.14)

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1308/2014, de 3 de juny, per la qual s’especifica la impartició de forma presencial o a distancia de diversos crèdits en els ensenyaments professionals a distància. 

BOE: Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. LOMCE – ACCÉS A LA UNIVERSITAT.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1252/2014, de 30 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d’educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d’educació no presencial.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1083/2014, de 14 de maig, dels terminis i les bases per a l’actualització i modificació de les dades ………de la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015 BOE: núm. 128, de 27 de mayo de 2014,

Orden ECD/861/2014, de 19 de mayo, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de docente en el exterior, convocado por Orden ECD/2220/2013,

DOGC: DECRET 73/2014, de 27 de maig, de modificació del Decret 4/2009, de 13 de gener…. l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial. DOGC: RES. de 22/5/14… confecció de plantilles de professorat d’institus 2014/15 i supressió o transformació de llocs de treball docentsi DOGC: RES. de 22/5/14….. confecció de plantilles de les escoles 2014/15 i supressió o transformació dels lloc de treball docents

BOE: RD 356/2014……se establecen siete títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional.DOGC: RES. ENS/1138/2014 …reconeixement dels continguts curriculars d’ensenyaments de FP inicial d’arts plàstiques i disseny o esportius cursats en el marc de programes o accions de mobilitat i cooperació acadèmica internacional. DOGC: RES ENS/1032/2014, de 8 de maig….. reducció de dues hores d’activitats complementàries presència al centre personal funcionari docent i entre 55 i 58 anys i reducció de dues hores lectives per al personal funcionari docent entre 59 i 64 anys, i les condicions específiques de l’horari setmanal.

DOGC: RES ENS/1031/2014, 8 de maig, procediment reducció de jornada per al personal funcionari docent.

DOGC: DECRET 70/2014, de 20 de maig, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de disseny en fabricació mecànica

DOGC: RESOLUCIÓ DE 21/5/14 ….es MODIFICA la relació de centres educatius de màxima complexitat 

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1102/2014, de 21/5…….. programes de formació i inserció per al curs 2014-15.

(També per Personal Laboral) 

XTEC: Activitats en llengües estrangeres. Estiu 2014

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/933/2014, de 28 d’abril……. sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1/9/14 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

DOGC: RES ENS/1047/2014, 6 de maig, s’estableixen les escoles oficials d’idiomes que imparteixen cursos equivalents al nivell C-1 d’alemany, d’anglès i de francès, a partir del curs escolar 2014-2015, i es determinen els criteris prioritaris en l’admissió.RESOLUCIÓ: RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2014, per la qual es donen instruccions per al Programa intensiu de millora (PIM) adreçat a 1r i 2n d’ESO BOE: Orden ECD/774/2014, de 12 de mayo,……..errades en la publicació de currículums i organització LOMCE 

BOE: R D287/2014, 25 de abril, modifica el R D 336/2010, de 19 de marzo, establecen las especialidades de los Cuerpos de Catedráticos y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas de las nuevas especialidades de coreano y de polaco

DOGC: …. procediment d’avaluació i certificació dels ensenyaments de competència digital a l’educació d’adults.

govern: El Govern adapta el títol de grau superior de programació de la producció en fabricació mecànica

DOGC: ORDRE ENS/124/2014, de 14 d’abril, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2014-2015 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. 

DOGC: RES ENS/593/2014, d’11 de març, centres que imparteixen formació per a l’accés als cicles de grau mitjà i el curs d per a l’accés als cicles de grau superior curs 2013-14.

DOGC: RES ENS/592/2014, d’11 de març, centres que, transitòriament,imparteixen curs preparació proves accés cicles formatius de grau superior curs 2013-14.

DOGC: RES ENS/591/2014, 13 de març,convoquenproves d’accés als ensenyaments esportius per l’obtenció de titulacions oficials de tècnic/a d’esport i tècnic/a superior esportiu/iva

DOGC: DECRET 37/2014, 18 març, l s’estableix currículum del C. f. de G.S. processos i qualitat en la indústria alimentària.

DOGC: ORDRE ENS/66/2014, de 12 de març, per la qual s’aproven les bases específiques….

.DOGC: s’obre la convocatòria pública 2013-2014…. finançament addicional els centres privats en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides 

DOGC: RESOLUCIÓ ……caràcter provisional de la renovació delsconcerts educatius dels centres privats

DOGC 13/3:  Resolució ENS/532/2014……proves específiques d’ accés als ensenyaments artístics superiors

El Govern actualitza el decret d’ordenació dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, que obre la possibilitat de crear títols propis de la Generalitat.

    Recurs d’inconstitucionalitat contra la LOMCE

BOE: Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos de la F P

BOE: R.Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de Educación Primaria 

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/440/2014, de 25/2, s’aproven directrius per realització de la prova d’avaluació de 6è de primària i es convoca la prova per al curs 2013-14.

DOGC 28/2: RESOLUCIÓ sobre preinscripció i matrícula d’alumnat per al curs 2014-15 a la ciutat de Barcelona

DOGC: RES ENS/318/2014, de 13 de febrer, convocatòria proves d’accés ensenyament de música i dansa curs 14/15

BOE:  10/2 2014, realización de cursos de formación en red BOE: Convocatorias para españoles en el exterior

Gencat: Prova per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi i avançat de diversos idiomes. Convocatòria ordinària

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/276/2014, de 10 de febrer, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2014.

DOGC 7/2: convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball>

gob BOE: Auxiliares de conversación espanyoles en el extranjero

DOGC 30/1: LLEI …de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. 

DOGC 30/1: LLEI … de pressupostos de la Generalitat

 DOGC 29/1: Centres

DOGC 27/1: es modifica la taula de titulacions que capaciten per impartir una llengua estrangera als efectes de la borsa de treball … com a ‘ensenyament secundari. 

DOGC: es modifica la composició de dues ZER

Govern 18/1: Conveni amb l’Institut Francès Diploma Estudis Llengua Francesa

BOE 13/1:… ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa … Professorat

BOE 13/1:… ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa… Estudiants i becaris

DOGC 8/1: es dóna publicitat a diverses subvencions concedides pel Departament durant l’any 2012.2013

BOE 30/12: RD 1043/2013 sobre revalorización y complementos de pensiones de clases pasivas … 2014.

DOGC: Ensenyament implanta el Programa Intensiu de Millora (PIM) a l’ESO per a l’alumnat amb dificultats d’aprenentatgeç

DOGC 23/12: s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2014

DOGC 18/12: destinació definitiva de funcionaris docents per la creació de centres i trasllats d’ensenyaments

educalab: Convocatoria 2013-14 de estancias profesionales para docentes y centros educativos fins 24/12

Professorat Interí: Formació del professorat novell. inscripció del 13 al 24 de gener

DOGC 13/12: concurs de mèrits llocs de treball a l’INEF 

DOGC: currículum cfgm productes alimentaris

BOE 10/12: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

DOGC 9/12: es resol la convocatòria provisió de diversos llocs de treball DOGC: beca de col·laboració TIC

DOGC 5/12: curs d’iniciació del personal interí. 

DOGC 5/12: currículum del cfgs de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma. 

DOGC 5/12: prova d’avaluació de quart curs de l’ESO i es convoca la prova per 2013-2014

DOGC 2/12: convocatòria del procediment de mobilitat i d’adjudicació de destinacions definitives … religió

DOGC 29/11 DIRECCIONS:  es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director/a dels centres

DOGC 28/11 BORSA: s’obre un termini de consulta i modificació de les dades 

DOGC 28/11: s’actualitza la taula de titulacions … especialitat, als efectes de la borsa

DOGC 25/11: equivalència entre els certificats (COMPETIC) i TIC (ACTIC).

EOI: B1 i B2 proves lliures inscripció fins al divendres 29/11

 – També estudis IOC

DOGC 20/11 PLANTILLES: RESOLUCIÓ s’aproven les plantilles de personal docent dels centres 2013-2014

DOGC 14/11: es resol la selecció de centres … Projecte de qualitat i millora contínua 

DOGC: PQPI

EOI: B1 i B2 proves lliures inscripció del 25 al 29/11

DOGC 28/10: flexibilització, …l, organització per curs de les EOI 

DOGC: concerts educatius

DOGC 24/10: serveis essencials 

DOGC 24/10: es resol el concurs de trasllats secundaris… 

DOGC: es resol el concurs de trasllats mestres… 

DOGC: reconeixement acadèmic cfgm de prevenció… 

DOGC: Centres

DOGC: reconeixement acadèmic cfgm de prevenció… 

DOGC: Centres

DOGC 17/10: CONCURS DE TRASLLATS adjudiquen llocs de treball Pla estratègic  DOGC 17/10: Centres

DOGC 17/10: proves extraordinària i ordinària …certificats de nivell intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes les EOI.

DOGC: concerts educatius dels centres privats per als ensenyaments postobligatoris. 

edubcn: Convocatòria Borsa de treball de personal docent en centres de titularitat municipal

 fins dv 25/10

EOI: B1 i B2 proves lliures inscripció termini del 25 al 29 de novembre de 2013

DOGC 11/10: es nomena el senyor Pol Xart Terradellas cap de l’Oficina de Relacions Institucionals

DOGC 11/10: convocatòria pública específica per a l’avaluació i l’acreditació de competències professionals…

DOGC 4/10: subvencions PQPI 

DOGC:  cfgm p. agroecològica 

DOGC: Escola Camí del Mig

DOGC 27/9: …centres de formació de persones adultes que imparteixen formació … d’accés als cicles

DOGC 13/6/2013 Paga Extra: es modifica l’Acord s’adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses

DOGC 13/6/2013: beques de col·laboració Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu

DOGC: Centres

DOGC 12/6/2013: s’estableixen les EOI que imparteixen … C-1 … d’alemany, d’anglès i de francès

Govern 11/6/2013: El Govern garanteix la paga extraordinària al personal públic amb retribucions inferiors a dues vegades el salari mínim interprofessional

DOGC 6/6/2013: Centres

Departament: Plantilles de professorat del curs 2013-2014

DOGC 30/5/2013: modificacions dels concerts educatius ensenyaments obligatoris i d’educació infantil de segon cicle

DOGC: borsa de treball

DOGC 24/5/2013: Centres

DOGC 23/5/2013: Beques

DOGC 23/5/2013: institucions educatives que poden oferir … màster

DOGC:  convocatòria pública per autoritzar establiments a impartir PQPI el curs escolar 2013-2014

DOGC 22/5/2013: es resolen les sol·licituds de centres privats … concerts educatius ensenyaments postobligatoris.

DOGC 21/5/2013: instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals

DOGC 21/5/2013: …modificació … convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball

LOMCE: Text íntegre aprovat pel PP i enviat al Congrés wert17.pdf 300KB 77 pàg.

DOGC 17/5/2013: s’estableixen els terminis per a l’actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball per al curs 2013-2014.

DOGC 17/5/2013: procediment de reducció de dues hores … entre 55 i 58 anys … entre 59 i 64 anys

DOGC: procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent

DOGC 16/5/2013: concurs de mèrits … Inspecció

DOGC:  pràctiques dels estudiants dels graus de mestre i del màster.

DOGC: s’actualitza el calendari de desplegament de la LEC

DOGC 8/5/2013: serveis mínims.

DOGC 8/5/2013: calendari escolar del curs 2013-2014

DOGC 6/5/2013: UdG places de professorat

DOGC: renovació i modificació dels concerts … postobligatoris.

DOGC 6/5/2013: …aprovat en el màster … inclusió UAB

Departament: La consellera Rigau afirma que en el projecte de decret el que es “perfila són les places i no les persones”

DOGC 3/5/2013: subvencions escoles d’estiu

DOGC 3/5/2013: membres del Consell Escolar de Catalunya.

DOGC 2/5/2013: Xaloc, de Sabadell

DOGC 2/5/2013:  preu públic del servei escolar prestat a les llars d’infants 13-14

LOMCE: Dictamen Consell d’Estat

DOGC 22/4/2013: preus públics dels ensenyaments, les formacions i els cursos impartits a distància per l’IOC.

MEC – Exterior: Convocatorias en el exterior

DOGC 16/4/2013: selecció de projectes (PILE), i s’obre la convocatòria pública 2013.

DOGC 16/4/2013: Centres

DOGC 16/4/2013: subvencions a centres d’ESO aprenentatge actiu d’idiomes 2013.

DOGC: Bisbal d’Empordà.

DOGC 12/4/2013: vacants definitives secundària.

DOGC 12/4/2013: vacants definitives mestres.

DOGC 10/4/2013: …assignació de destinació definitiva … d’implantació i trasllat de centre…

DOGC: modificació …destinacions definitives de religió…

MECD-Exterior: Convocatoria para la formación de las listas de interinos curso 2013/14

DOGC 4/4/2013: Convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat 2012-13

DOGC: Centres

DOGC 28/3/2013: Centres, …

DOGC 28/3/2013: se suprimeix… Camp d’Aprenentatge del Montsec

DOGC 25/3/2013: centres autoritzats a impartir, durant el curs 2012-2013, el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i per a l’accés als cicles de grau superior.

DOGC: Sant Feliu de Llobregat.

DOGC 21/3/2013: DECRET LLEI 2/2013, … prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal…

Govern 19/3/2013: Es percebrà el 100% en cas d’hospitalització, intervenció quirúrgica i processos oncològics

BOE 16/3/2013: …medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad … y promover el envejecimiento activo

DOGC 15/3/2013: Centres i proves

DOGC 14/3/2013: adscripció de centres … procediment d’admissió d’alumnes

DOGC 14/3/2013: centres

DOGC 13/3/2013: adscripció de centres als efectes del procediment d’admissió d’alumnes (Girona)

DOGC 12/3/2013: adscripció de centres als efectes del procediment d’admissió d’alumnes

DOGC 12/3/2013: centres

DOGC 11/3/2013: Adscripció de centres als efectes d’admissió d’alumnes

DOGC 11/3/2013: Centres, concerts educatius…

DOGC: s’estableix el currículum del cfgs de gestió d’allotjaments turístics.

Departament 6/3/2013: Borsa Música Oriol Martorell Llistes definitives

DOGC 6/3/2013: Proves lliures per a l’obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l’obtenció del certificat de formació instrumental

DOGC 6/3/2013: Centres

DOGC 5/3/2013: s’aproven amb caràcter provisional les modificacions dels concerts … ensenyaments obligatoris i d’educació infantil …

DOGC 4/3/2013: Centres

parlament: Oferta escolar

parlament: Retallada sou

DOGC 1/3/2013: RESOLUCIÓ… del procediment de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, ensenyaments sostinguts amb fons públics, 2013-2014

DOGC 28/2/2013: ACORD GOV/19/2013,…reducció de les despeses de personal per a l’exercici pressupostari 2013.

parlament: Situació dels treballadors de l’Administració

parlament: Oferta escolar per al curs 2013-2014

DOGC 27/2/2013: Departament d’Ensenyament, modificació de centres i formació en centres…

DOGC 22/2/2013: Ensenyament, diverses disposicions

Departament: Preinscripció 2013-2014

DOGC 19/2/2013: …es resol …despeses de personal serveis menjador, esbarjo i transport privats concertats d’EE

DOGC: Centres…

DOGC 18/2/2013: s’adjudiquen amb caràcter definitiu llocs de treball .estratègic

DOGC 18/2/2013: Convenis diversos

DOGC: adaptació nomenaments a estructura del Departament

DOGC: lloc de treball

DOGC: destinacions definitives al professorat de religió

DOGC 14/2 SECUNDÀRIARESOLUCIÓ ENS/200/2013, de 4 de febrer, per la qual es fan públiques les vacants…

DOGC 14/2 MESTRESRESOLUCIÓ ENS/199/2013, de 4 de febrer, per la qual es fa pública la relació de vacants…

DOGC 14/2/2013: DECRET … es regula la contractació de professionals com a professorat especialista….

DOGC: 13/2 recurs de reposició formalitzat contra … gestió de la borsa (pagament juliol)

DOGC 13/2/2013: Centres

Govern 12/2/2013: Contractació professorat especialista FP i EOI

Departament: els tutors d’infantil se substituiran el 1r dia i els de primària el 6è

DOGC 7/2/2013: s’inclouen diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de Qualificacions Professionals…

DOGC 4/2/2013: programa Escola 2.0

DOGC 4/2/2013: taules salarials 2013… ensenyament privat reglat no concertat

Departament: guia de detecció i actuació per a l’alumnat amb altes capacitats

MUFACE: Validez de los Talonarios de Recetas a partir del 21 de enero

DOGC 22/1/2013: inconstitucionalitat

DOGC 22/1/2013: Mare de Déu del Roser-Les Planes

Departament: Nova col·lecció “Competències bàsiques”

DOGC 17/1/2013: centres

Departament: Borsa Oriol Martorell persones admeses

Departament: Consells escolars dels centres

DOGC 16/1/2013: se suprimeixen tres zones escolars rurals i es modifica…altres

DOGC 10/1/2013: concurs per seleccionar director o directora de centres educatiussol·licitud fins 25/1

Departament: Directoris de centres educatius

MUFACE: Cambio de Entidad Sanitaria

Departament 8/1/2013: El Govern porta al TCel decret espanyol d’FP dual

Col·lectiu Ronda: Pensions. Dret a l’actualització, formularis per demanar-ho

BOE Jubilacions: Real Decreto… desarrollo … del sistema de la Seguridad Social

BOE: Presupuestos Generales del Estado


2012

EOI: B1 i B2 proves lliures inscripció termini del 25 al 29 de novembre de 2013

DOGC 11/10: es nomena el senyor Pol Xart Terradellas cap de l’Oficina de Relacions Institucionals

DOGC 11/10: convocatòria pública específica per a l’avaluació i l’acreditació de competències professionals…

DOGC 4/10: subvencions PQPI 

DOGC:  cfgm p. agroecològica 

DOGC: Escola Camí del Mig

DOGC 27/9: …centres de formació de persones adultes que imparteixen formació … d’accés als cicles

DOGC 13/6/2013 Paga Extra: es modifica l’Acord s’adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses

DOGC 13/6/2013: beques de col·laboració Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu

DOGC: Centres

DOGC 12/6/2013: s’estableixen les EOI que imparteixen … C-1 … d’alemany, d’anglès i de francès

Govern 11/6/2013: El Govern garanteix la paga extraordinària al personal públic amb retribucions inferiors a dues vegades el salari mínim interprofessional

DOGC 6/6/2013: Centres

Departament: Plantilles de professorat del curs 2013-2014

DOGC 30/5/2013: modificacions dels concerts educatius ensenyaments obligatoris i d’educació infantil de segon cicle

DOGC: borsa de treball

DOGC 24/5/2013: Centres

DOGC 23/5/2013: Beques

DOGC 23/5/2013: institucions educatives que poden oferir … màster

DOGC:  convocatòria pública per autoritzar establiments a impartir PQPI el curs escolar 2013-2014

DOGC 22/5/2013: es resolen les sol·licituds de centres privats … concerts educatius ensenyaments postobligatoris.

DOGC 21/5/2013: instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals

DOGC 21/5/2013: …modificació … convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball

LOMCE: Text íntegre aprovat pel PP i enviat al Congrés wert17.pdf 300KB 77 pàg.

DOGC 17/5/2013: s’estableixen els terminis per a l’actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball per al curs 2013-2014.

DOGC 17/5/2013: procediment de reducció de dues hores … entre 55 i 58 anys … entre 59 i 64 anys

DOGC: procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent

DOGC 16/5/2013: concurs de mèrits … Inspecció

DOGC:  pràctiques dels estudiants dels graus de mestre i del màster.

DOGC: s’actualitza el calendari de desplegament de la LEC

DOGC 8/5/2013: serveis mínims.

DOGC 8/5/2013: calendari escolar del curs 2013-2014

DOGC 6/5/2013: UdG places de professorat

DOGC: renovació i modificació dels concerts … postobligatoris.

DOGC 6/5/2013: …aprovat en el màster … inclusió UAB

Departament: La consellera Rigau afirma que en el projecte de decret el que es “perfila són les places i no les persones”

DOGC 3/5/2013: subvencions escoles d’estiu

DOGC 3/5/2013: membres del Consell Escolar de Catalunya.

DOGC 2/5/2013: Xaloc, de Sabadell

DOGC 2/5/2013:  preu públic del servei escolar prestat a les llars d’infants 13-14

LOMCE: Dictamen Consell d’Estat

DOGC 22/4/2013: preus públics dels ensenyaments, les formacions i els cursos impartits a distància per l’IOC.

MEC – Exterior: Convocatorias en el exterior

DOGC 16/4/2013: selecció de projectes (PILE), i s’obre la convocatòria pública 2013.

DOGC 16/4/2013: Centres

DOGC 16/4/2013: subvencions a centres d’ESO aprenentatge actiu d’idiomes 2013.

DOGC: Bisbal d’Empordà.

DOGC 12/4/2013: vacants definitives secundària.

DOGC 12/4/2013: vacants definitives mestres.

DOGC 10/4/2013: …assignació de destinació definitiva … d’implantació i trasllat de centre…

DOGC: modificació …destinacions definitives de religió…

MECD-Exterior: Convocatoria para la formación de las listas de interinos curso 2013/14

DOGC 4/4/2013: Convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat 2012-13

DOGC: Centres

DOGC 28/3/2013: Centres, …

DOGC 28/3/2013: se suprimeix… Camp d’Aprenentatge del Montsec

DOGC 25/3/2013: centres autoritzats a impartir, durant el curs 2012-2013, el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i per a l’accés als cicles de grau superior.

DOGC: Sant Feliu de Llobregat.

DOGC 21/3/2013: DECRET LLEI 2/2013, … prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal…

Govern 19/3/2013: Es percebrà el 100% en cas d’hospitalització, intervenció quirúrgica i processos oncològics

BOE 16/3/2013: …medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad … y promover el envejecimiento activo

DOGC 15/3/2013: Centres i proves

DOGC 14/3/2013: adscripció de centres … procediment d’admissió d’alumnes

DOGC 14/3/2013: centres

DOGC 13/3/2013: adscripció de centres als efectes del procediment d’admissió d’alumnes (Girona)

DOGC 12/3/2013: adscripció de centres als efectes del procediment d’admissió d’alumnes

DOGC 12/3/2013: centres

DOGC 11/3/2013: Adscripció de centres als efectes d’admissió d’alumnes

DOGC 11/3/2013: Centres, concerts educatius…

DOGC: s’estableix el currículum del cfgs de gestió d’allotjaments turístics.

Departament 6/3/2013: Borsa Música Oriol Martorell Llistes definitives

DOGC 6/3/2013: Proves lliures per a l’obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l’obtenció del certificat de formació instrumental

DOGC 6/3/2013: Centres

DOGC 5/3/2013: s’aproven amb caràcter provisional les modificacions dels concerts … ensenyaments obligatoris i d’educació infantil …

DOGC 4/3/2013: Centres

parlament: Oferta escolar

parlament: Retallada sou

DOGC 1/3/2013: RESOLUCIÓ… del procediment de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, ensenyaments sostinguts amb fons públics, 2013-2014

DOGC 28/2/2013: ACORD GOV/19/2013,…reducció de les despeses de personal per a l’exercici pressupostari 2013.

parlament: Situació dels treballadors de l’Administració

parlament: Oferta escolar per al curs 2013-2014

DOGC 27/2/2013: Departament d’Ensenyament, modificació de centres i formació en centres…

DOGC 22/2/2013: Ensenyament, diverses disposicions

Departament: Preinscripció 2013-2014

DOGC 19/2/2013: …es resol …despeses de personal serveis menjador, esbarjo i transport privats concertats d’EE

DOGC: Centres…

DOGC 18/2/2013: s’adjudiquen amb caràcter definitiu llocs de treball .estratègic

DOGC 18/2/2013: Convenis diversos

DOGC: adaptació nomenaments a estructura del Departament

DOGC: lloc de treball

DOGC: destinacions definitives al professorat de religió

DOGC 14/2 SECUNDÀRIARESOLUCIÓ ENS/200/2013, de 4 de febrer, per la qual es fan públiques les vacants…

DOGC 14/2 MESTRESRESOLUCIÓ ENS/199/2013, de 4 de febrer, per la qual es fa pública la relació de vacants…

DOGC 14/2/2013: DECRET … es regula la contractació de professionals com a professorat especialista….

DOGC: 13/2 recurs de reposició formalitzat contra … gestió de la borsa (pagament juliol)

DOGC 13/2/2013: Centres

Govern 12/2/2013: Contractació professorat especialista FP i EOI

Departament: els tutors d’infantil se substituiran el 1r dia i els de primària el 6è

DOGC 7/2/2013: s’inclouen diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de Qualificacions Professionals…

DOGC 4/2/2013: programa Escola 2.0

DOGC 4/2/2013: taules salarials 2013… ensenyament privat reglat no concertat

Departament: guia de detecció i actuació per a l’alumnat amb altes capacitats

MUFACE: Validez de los Talonarios de Recetas a partir del 21 de enero

DOGC 22/1/2013: inconstitucionalitat

DOGC 22/1/2013: Mare de Déu del Roser-Les Planes

Departament: Nova col·lecció “Competències bàsiques”

DOGC 17/1/2013: centres

Departament: Borsa Oriol Martorell persones admeses

Departament: Consells escolars dels centres

DOGC 16/1/2013: se suprimeixen tres zones escolars rurals i es modifica…altres

DOGC 10/1/2013: concurs per seleccionar director o directora de centres educatiussol·licitud fins 25/1

Departament: Directoris de centres educatius

MUFACE: Cambio de Entidad Sanitaria

Departament 8/1/2013: El Govern porta al TCel decret espanyol d’FP dual

Col·lectiu Ronda: Pensions. Dret a l’actualització, formularis per demanar-ho

BOE Jubilacions: Real Decreto… desarrollo … del sistema de la Seguridad Social

BOE: Presupuestos Generales del Estado

BOE 29/12/2012:  Orden … en materia de ausencias por enfermedad o accidente que no den lugar a incapacidad temporal.

BOE 29/12/2012: Resolución … instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración.

BOE 29/12/2012:  Real Decreto … Oferta de Empleo Público 2012

ATRI: INFORMACIÓ sobre L’ABONAMENT NÒMINA desembre 2012

DOGC 21/12/2012: centres

DOGC 20/12/2012: Premi Participa a l’Escola

BOE 19/12/2012: profesores visitantes … Estados Unidos de América y Canadá

Departament: Currículum i orientacions educació infantil primer cicle

DOGC 13/12/2012: calendari de festes locals 2013

DOGC 7/12/2012: centres

DOGC: concessió estades formació tipus B professorat d’FP

DOGC 5/12/2012: centres

DOGC 4/12/2012: provisió de llocs de treball de diplomat/ada, educació social

DOGC 30/11/2012: Programa d’aprenentatge permanent de la Unió Europea 2013-15

DOGC 29/11/2012: s’implanten ensenyaments i s’atribueixen denominacions específiques a centres públics

DOGC 29/11/2012: es creen catorze centres d’FPA

DOGC 26/11/2012: prova d’avaluació de quart curs de l’educació secundària obligatòria

DOGC 23/11/2012: centres

DOGC 21/11/2012: proves específiques d’accés als ensenyaments esportius

DOGC 21/11/2012: es modifiquen els concerts educatius

DOGC: centre privat Prat

DOGC 20/11/2012: calendari del procés electoral per renovar els consells escolars dels centres

Departament: Eleccions als consells escolars de centre

DOGC 12/11 Serveis mínims: serveis essencials que s’han de prestar a Catalunya durant la vaga general

DOGC 8/11/2012: nomenament d’un membre del Consell Escolar de Catalunya

DOGC 7/11/2012: proves extraordinària i ordinària … per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes

DOGC 6/11/2012: centres privats

DOGC: …mèrits i capacitats … llocs de treball del Departament

DOGC 5/11/2012: s’estableixen els terminis per a l’actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball

DOGC 5/11/2012: s’actualitza la classificació d’especial dificultat atribuïda a determinats llocs de treball docents del cos de mestres

BOE 4/11/2012: fiestas laborales para el año 2013

DOGC 2/11/2012: destinació definitiva de funcionaris docents com a conseqüència del trasllat d’ensenyaments

DOGC: centres

DOGC: centres d’FPA que imparteixen formació per a les proves d’accés als CF

DOGC: PQPI

Departament: Concurs de trasllats del dimarts 6N al dijous 22N

DOGC 31/10/2012: convocatòria de concurs de trasllats … secundària

DOGC 31/10/2012: convocatòria de concurs de trasllats … mestres

DOGC 30/10/2012: subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de PQPI

DOGC: subvencions a centres públics i privats concertats de secundària, per a l’aprenentatge actiu d’idiomes

IOC: Matrícula d’anglès

DOGC 29/10/2012: instruccions  per a la participació de treballadors/es en les eleccions

DOGC 26/10/2012: regulació de la fase de pràctiques dels aspirants que van superar la fase de concurs oposició

DOGC 25/10/2012: aptes a la fase de pràctiques

DOGC: centres per formar part de l’Impuls de la Lectura

DOGC: centres que duran a terme la formació per a les proves d’accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny

DOGC 25/10/2012: es creen i se suprimeixen centres públics

DOGC 24/10/2012: plantilles de personal docent dels centres públics i dels serveis educatius 2012-13

DOGC: Premis El CAC a l’escola

DOGC 24/10/2012: establiments… impartir els PQPI

DOGC: modificació VI Conveni personal laboral

DOGC 19/10/2012: currículum del cfgm de forneria, pastisseria i confiteria

DOGC 18/10/2012: subvenció centres privats

DOGC: provisió  llocs de treball Departament

DOGC 17/10/2012: modalitat semipresencial …anglès

DOGC: currículum del cfgm de farmàcia i parafarmàcia

DOGC: currículum del cfgm d’emergències sanitàries

DOGC: currículum del cfgm d’instal·lacions elèctriques i automàtiques

DOGC: finançament addicional

DOGC: relació de llocs de treball del personal funcionari

DOGC 16/10/2012: procediment d’autorització i de comunicació prèvia per a l’obertura de centres educatius privats

DOGC: currículum del cfgm de mecanització

DOGC 15/10/2012: currículum del cfgs de desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i de fluids

DOGC 15/10/2012: currículum del cicle formatiu de grau superior de laboratori d’anàlisi i de control de qualitat

DOGC 11/10/2012: destinació definitiva de funcionaris com a conseqüència de la creació de centres

DOGC: currículum del cf de gs de química industrial

DOGC: currículum del cf de gs d’audiologia protètica

Departament: Directori de centres

DOGC 8/10/2012: currículum del cicle formatiu de gm de soldadura i caldereria

BOE 5/10/2012: normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal

DOGC 5/10/2012: currículum del cicle formatiu de grau mitjà de planta química

DOGC 4/10/2012: se suprimeixen i es traslladen ensenyaments en diversos centres educatius públics

DOGC: renovació i modificació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris

DOGC: adaptació de diversos nomenaments a l’estructura del Departament

DOGC: places de professorat ajudant doctor/lector

DOGC: renovació i modificació dels concerts educatius per als ensenyaments postobligatoris

DOGC 4/10/2012: formació pràctica en centres de treball

DOGC 27/9/2012 BAIXES: prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal

DOGC 26/9/2012: organització de  mesures flexibilitzadores i actuacions en l’FP inicial

DOGC: se suprimeix el programa experimental Qualifica’t

DOGC: col·laboració …Ensenyament, i la Confederació d’Empresaris…

BOE 24/9/2012: se regula el certificado oficial de estudios obligatorios para los alumnos que finalicen los estudios correspondientes a la educación básica sin obtener el título de Graduado en ESO, y se modifican…

DOGC 19/9/2012: inspectora en cap Maresme-Vallès Or.l

DOGC 6/9/2012: registres públics

DOGC 3/9/2012: requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent

DOGC: centres educatius… seleccionats com a centres formadors d’estudiants en pràctiques dels graus de mestre d’educació infantil i d’educació primària, i del màster de professorat

DOGC: es resol … centres de FPA que imparteixen formació per a les proves d’accés als cicles formatius

DOGC: caps de la Secció de Centres i Alumnat

DOGC: premis extraordinaris de batxillerat

DOGC: s’autoritzen cicles d’FP inicial … privats

DOGC 2/8/2012: adequació de les mesures de reducció retributives dels acords del Govern

DOGC 26/7: GOV/78/2012, de 24 de juliol, d’adequació de les mesures de reducció retributives dels acords del Govern de 28 de febrer de 2012 i de 29 de maig de 2012.

Departament. Personal laboral: Llista de participants admesos i exclosos

Govern 24/7: El Govern adequa les mesures de reducció retributives per al personal de la funció pública

DOGC 16/7: modificació … catedràtics

BOE 14/7: medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria

La Moncloa 13/7:  REDUCCIÓN del gasto…

DOGC 11/7: cursos d’actualització i especialització equivalents al nivell C-1 … d’alemany, d’anglès i de francès

BOE 7/7: Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

DOGC 6/7: Correcció …centres seleccionats …iniciativa d’Impuls a la lectura, una estratègia per l’èxit escolar

DOGC 29/6/2013: [JULIOL 9 mesos] instruccions … gestió de la borsa de treball

DOGC: concerts educatius … als ensenyaments postobligatoris

DOGC 28/6/2013: preus públics per a la matrícula dels cicles formatius

DOGC: preus públics per la matrícula en el curs de formació específic per a l’accés als cicles

DOGC: preus públics … l’Escola Massana i … de l’Escola Art del Treball

DOGC: preu públic pel servei d’activitats … pels escolars … als camps d’aprenentatge

DOGC 27/6/2012: mesures excepcionals en matèria de personal docent

DOGC 27/6/2012: preu públic …camps d’aprenentatge

DOGC 27/6/2012: s’organitza el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior

DOGC 25/6/2012: convocatòria pública per autoritzar establiments a impartir programes de qualificació professional el curs escolar 2012-2013

DOGC 25/6/2012: subvencions a centres educatius per tal que grups d’alumnes d’ensenyaments professionals realitzin estades formatives en empreses o institucions d’altres països

DOGC 22/6/2012: es modifiquen els concerts educatius dels centres privats d’educació especial

DOGC: s’estableixen els criteris de la formació per a les proves d’accés als cicles formatius durant el curs 2012-2013, es fa publicitat dels centres de formació de persones adultes que l’imparteixen

DOGC: preus públics per la utilització de diversos serveis docents prestats a les escoles oficials d’idiomes i les escoles d’art

DOGC: es resolen les sol·licituds de centres privats per acollir-se al règim de concerts educatius per als ensenyaments postobligatoris

DOGC: organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial

DOGC 22/6/2012: modificació … llistes d’aspirants que han superat les proves per a la provisió de places de funcionaris docents

DOGC 21/6/2012: mesures excepcionals de reducció de les despeses…personal del sector educatiu privat concertat …pagament delegat

DOGC 20/6/2012: reconeixement de l’acreditació de directiu professional docent als candidats declarats aptes

DOGC 20/6/2012: subvencions a centres educatius públics i privats …aprenentatge actiu d’idiomes …2012

BOE 15/6/2012: Becas MUFACE se convocan becas de estudio* para mutualistas [*i per més…]

DOGC 15/6/2012: calendari escolar del curs 2012-2013 per als centres educatius

DOGC 13/6/2012: accés professorat de religió a destinació provisional

Departament: resultats del procés de preinscripció

taules de dades en pdf

DOGC 8/6/2012: concerts educatius …ensenyaments obligatoris i d’educació infantil de segon cicle

DOGC 8/6/2012: delegació de competències …primer cicle de l’educació infantil

Departament: Assignació de destinacions definitives … religió

DOGC 4/6/2012: Centre de Recursos Educatius per a Deficients Visuals (CREDV)

DOGC 1/6/2012: borsa 2012-2013

DOGC 1/6/2012: s’estableixen els terminis per a l’actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal docent per al curs 2012-2013

DOGC 31/5: Es redueixen el 5% les retribucions íntegres percebudes durant tot 2012

DOGC 31/5: jornada i horaris de treball del personal funcionari

MEC: Ayudas lenguas España i otros paises

Govern 29/5: Reducció del 5% de les retribucions percebudes l’any 2012

Govern: flexibilitza l’horari del personal

Dep 29/5: nivell C1 a les EOI

BOE 28/5: ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa

BOE 25/5: Real Decreto-ley…de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el

educativo

DOGC 24/5/2012 [70h Mates]: modificació del Decret …ordenació dels ensenyaments de l’ESO

DOGC 24/5/2012: es resol amb caràcter provisional la renovació i modificació dels concerts … postobligatoris

Govern: 70 hores més de matemàtiques

Departament: Matrícula FP a l’IOC

DOGC 23/5/2012: Avantprojecte …autoritat pública del professorat

DOGC: implantació de dos grups de PQPI en dos centres d’EE

DOGC 21/5/2012: es garanteixen els serveis essencials que es presten en els centres d’ensenyament

Departament: Preinscripció a batxillerat, PQPI i FP i d’arts plàstiques i disseny sol·licituds: fins 1/6

DOGC 17/5/2012: es modifiquen … les normes de preinscripció i matrícula

DOGC: provisió de diversos llocs de treball del Departament

DOGC: Consell Escolar de Catalunya

DOGC 16/5/2012: pràctiques d’estudiants en centres, serveis i unitats del Departament

DOGC: adscripció centres

DOGC 15/5/2012: Instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals .. per al personal funcionari i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres

DOGC 14/5/2012 REDUCCIÓ-55: reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre … entre 55 i 58 anys, i 2 hores lectives setmanals …entre 59 i 64…

[REDUCCIONS]

STEs BOE: exterior

BOE 11/5/2012: Ayudas …adquisición de vivienda

Govern. COMPACTACIÓ: aprovada la compactació del 1r any de reducció de jornada per cura d’un fill

Departament: Assignació de destinacions definitives als professors de religió en centres educatius públics

DOGC 9/4: serveis essencials… escoles bressol

DOGC 9/4: pròrroga…direcció determinats serveis educatius

PV Secundària: Publicades vacants i destinacions definitives del concurs

DOGC 7/5/2012: preus públics de diversos serveis docents

DOGC: URV, en projectes d’innovació de les escoles

DOGC: proves d’accés… ensenyaments esportius

Illes: Procediment de selecció de personal funcionari interí docent

DOGC 2/5/2012: adscripció de centres educatius

La Moncloa: Programa de Estabilidad y Programa de Reformas

PV Secundària 30/4: es convoca el procediment dadjudicació de CCSS

DOGC 27/4: preu públic del servei escolar prestat a les llars d’infants

DOGC: adscripció de centres

DOGC: concurs de nou ingrés

DOGC: Escola Professional Salesiana

DOGC: implantació de cicles

Departament 26/4: aplicació de les mesures del Ministeri

DOGC 26/4: procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent per al curs 2012-2013 voluntària fins 15/5

DOGC: es modifica la composició de tres zones escolars rurals

DOGC: lloc de treball Secció d’Escolarització

DOGC: centres seleccionats per formar part de la iniciativa de l’Impuls de la lectura

DOGC 25/4: ensenyaments d’FP de grau superior en l’Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials de l’Exèrcit

DOGC: INSTITUT MOISÈS BROGGI

DOGC: preinscripció i matrícula … a les escoles bressol i llars d’infants

DOGC: beques per a l’alumnat d’enginyeria

DOGC: accions de cooperació educativa

BOE 24/4: Medidas urgentes. Sistema Nacional de Salud

DOGC: subvencions a centres … educació primària per realitzar activitats extraescolars o complementàries en llengua estrangera

DOGC 24/4: projectes… Pla integrat de llengües estrangeres (PILE)

MEC 23/4: Funcionarios docentes en el exterior

BOE 21/4: Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo

Departament: Número de desempat per a la preinscripció

MEC: medidas

CyL: CCSS

DOGC 17/4: cicles d’FP inicial…privats

DOGC 17/4: cicles d’FP inicial …privats

DOGC 16/4: es resol …concurs… lloc de treball a l’INEF

Departament: acreditació de directiu professional

DOGC 13/4: mesures excepcionals que afecten el personal del sector educatiu privat concertat amb pagament delegat

DOGC 12/4: beques ofertes en l’àmbit de l’acció exterior … titulats universitaris.

DOGC 12/4: nomenament de personal

DOGC 12/4: nomenament de personal

DOGC 11/4: llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos en el procediment per obtenir l’acreditació de directiu professional docent

Madrid: convocatoria de oposiciones al Cuerpo de Enseñanza Secundaria

DOGC 10/4: procés selectiu per ampliar els blocs 1 i 3 de la borsa de personal laboral

Departament: idiomes

Madrid: 190 plazas de profesor de Secundaria en la Oferta de Empleo Público

BOE 2/4: Ayudas para cursos de lengua inglesa

Departament:  Rigau presenta els resultats de 4t d’ESO

DOGC 30/3: mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari

DOGC 30/3: …reducció de les despeses de personal per a l’exercici pressupostari del 2012, d’aplicació … pagament delegat.

DOGC 30/3: s’organitzen els ensenyaments d’FP inicial en la modalitat d’educació no presencial en centres privats

DOGC 30/3: subvencions a centres de secundària, per a l’aprenentatge actiu d’idiomes

BOE 29/3 MUFACE: ayudas de atención social a mayores y a otros colectivos específicos durante el año 2012

Govern 27/3: s’ajorna el reconeixement del primer estadi de 6 a 9 anys

DOGC 27/3 SERVEIS MÍNIMS: ORDRE …es garanteixen els serveis essencials (el serveis mínims els prestarà preferentment el personal que no exerceixi el dret de vaga)

Departament: Destinacions definitives professors de religió en centres públics sol·licituds: fins dv 13 d’abril

DOGC: s’autoritzen cicles d’FP …a centres privats

DOGC 23/3: LLEI 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives

DOGC 23/3: modificació …del procés d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn

DOGC 22/3: s’actualitza la classificació d’especial dificultat atribuïda a determinats llocs de treball …de mestres

DOGC 21/3: resultats definitius del personal admès i exclòs dels ajuts del Fons d’acció social

DOGC 21/3: programes de reforç, orientació i suport (PROA)

DOGC: programes de reducció de l’abandonament primerenc de l’educació i la formació

DOGC: gestió de les beques i ajuts a l’estudi

DEPARTAMENT: proposta definitiva de retallades de la Rigau. Retalla la compactació, els estadis-sexennis, les hores de coordinació, les plantilles…

[RESUM]

Parlament: Llei mesures…

DOGC 19/3: proves lliures …certificat de formació instrumental i per a l’obtenció del títol de graduat/ada en ESO

DOGC: normes de preinscripció i matrícula

DOGC: adscripció centres

DOGC 19/3: plantilles personal docent

Parlament: Llei de mesures fiscals i financeres

DOGC 15/3 proves setembre: … procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’ESO

BOE 15/3: sorteo para procedimientos selectivos

DOGC 13/3 BORSA: consulta i modificació de les dades que consten en la borsa

DOGC 13/3: preinscripció i matrícula d’alumnat per al curs 2012-2013 a la ciutat de Barcelona

Destinacions 2012-2013 Canàries: Adjudicación Provisional 2012-2013

DOGC 12/3: llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en el procediment per obtenir l’acreditació de directiu professional docent

DOGC 12/3 OPOS-2011: modificació … es fan públiques les llistes d’aspirants que han superat les proves del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent

DOGC: Premis Extraordinaris de Batxillerat

DOGC 9/3: eduCAT 1×1

DOGC 9/3: concerts educatius per als ensenyaments obligatoris i per als de segon cicle d’educació infantil

DOGC: preus dels ensenyaments, les formacions i els cursos impartits a distància per l’IOC

DOGC: es traslladen diversos centres

DOGC 6/3: es modifica l’adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics

DOGC: preinscripció i matrícula a l’IOC

MEC: exterior

MEC: Interinos Portugal

DOGC 5/3: modificacions dels concerts educatius … ensenyaments obligatoris i d’educació infantil de segon cicle

DOGC 5/3: es modifica …per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora

DOGC: EBEP

DOGC 29/2: normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2012-2013

DOGC 29/2: proves d’accés als ensenyaments artístics superiors

DOGC 29/2: proves d’accés als CF d’FP inicial i d’arts plàstiques i disseny, … d’ensenyaments esportius

Govern 28/2: El Govern aprova la mesura excepcional de reducció de les despeses de personal… s’aplicarà una reducció equivalent al 3% de les retribucions íntegres anuals

en juny treuran el 3% de 12 mesos

Departament 28/2: El Govern inclourà l’autoritat del professorat en la Llei d’educació

Govern 28/2: El Govern aprova la mesura excepcional de reducció de les despeses de personal

Departament EOI: certificats dels nivells intermedi i avançat de diversos idiomes proves lliures termini fins dv 2/3

DOGC 27/2: LLEI 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012

DOGC 27/2: es regula el procediment d’adjudicació de destinacions definitives i mobilitat per al professorat de religió

DOGC 27/2: modificació …procediment per obtenir l’acreditació de directiu professional docent

DOGC 27/2: modificació … llistes d’aspirants … superat les proves del concurs oposició

DOGC 24/2: superfície mínima de determinades instal·lacions dels centres

BOE 24/2: Lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el curso 12-13

DOGC: catàleg de títols de formació professional

DOGC: programa Escola 2.0

DOGC 24/2: finançament dels llibres de text i material didàctic i informàtic

DOGC 24/2: proves d’accés als ensenyaments professionals de música i de dansa

Departament: mesures organitzatives de les plantilles docents per al curs 2012-2013

[PLANTILLES]

BOE 17/2: Oposiciones Maestros 2010 … se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros

BOE 17/2: Oposiciones Maestros 2008 … se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros

BOE 17/2: Oposiciones 2009 … se nombran funcionarios de carrera de … Enseñanza Secundaria y de Maestros

Parlament: Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya – Pressupostos Text presentat

BOE 16/2: Escuela 2.0

DOGC 15/2: directrius per a la realització de la prova d’avaluació de sisè

Departament: Proposta de revisió de l’actual sistema de reconeixement d’estadis docents

MEC FRANCIA: Profesorado interino 2012-2013

STEs: profesorado interino en Andorra

DOGC 13/1: centres prioritat per formar part del Pla PROA

DOGC: 4 centres

DOGC: Hospitalet

DOGC: Vic

BOE 11/2: Real Decreto-ley … medidas urgentes para la reforma … laboral

Departament: Convocatòria per obtenir l’acreditació de directiu professional docent fins al 5 de març

DOGC 10/2: procediment per obtenir l’acreditació de directiu professional docent

DOGC URV: una plaça de professorat

DOGC: Rubí

DOGC: Vacarisses

DOGC 9/2: Pla Català d’Esport a l’Escola corresponent al curs 11-12

Govern: El Govern impulsa la professionalització dels directors

DOGC 8/2: adscripció de centres educatius

Departament: nou procés de selecció per a la direcció escolar BOE 7/2 El Ministerio de Educación deroga els temaris aprovats per l’anterior govern i reestableix els temaris antics: se regulan los temarios …

Govern: El Govern impulsa la professionalització dels directors

Departament: nou procés de selecció per a la direcció escolar BOE 7/2 El Ministerio de Educación deroga els temaris aprovats per l’anterior govern i reestableix els temaris antics: se regulan los temarios que han de regir en los procedimientos de ingres…

DOGC 7/2: convocatòria del màster en suports per a la inclusió educativa i social de la UAB com a curs d’especialització per al professorat

DOGC 7/2: adscripció de centres

DOGC 7/2: adscripció de centres

DOGC 7/2: especialització per al professorat

Departament: El programa Acredita’t inicia el procés de selecció de candidats

Govern: Protecció Civil posa en fase d’alerta el Pla Neucat de forma preventiva

Departament: Ensenyament signa un acord per la continuïtat de 234 mestres i professors de religió

DOGC 6/2: …recursos humans de l’ICS per al període 2012-2015

DOGC 2/2: s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat

BOE 2/2: ayudas …  organizar visitas de estudio

MEC: Comparecencia en el Congreso del ministro DOGC 1/2: currículum de diversos cicles formatius de grau mitjà i superior DOGC 1/2: proves d’accés als ensenyaments professionals de música i de dansa

DOGC 1/2 UPF: personal acadèmic -lector

DOGC 1/2: personal acadèmic -lector

DOGC 1/2: professor agregat Borsa: profesorado interino en Andorra

PV CT: Concurs de trasllats EEMM Llistes provisionals de puntuacions dels participants en el procediment de provisió de llocs dels cossos de Secundària i Altres Cossos

DOGC 31/1 UPF: concurs per a la provisió de diverses places de cossos docents

Departament: Període de preinscripció per al curs 2012-2013

STEs: profesorado interino en Andorra

DOGC 30/1: adscripció de centres educatius … als efectes del procediment d’admissió d’alumnes

DOGC 30/1: assignació de destinació definitiva de funcionaris docents com a conseqüència de la creació de centres … i del trasllat d’ensenyaments

DOGC 26/1: concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament

DOGC 26/1: llocs de treball de la Inspecció d’Educació

DOGC 26/1: concert educatiu de diversos centres privats per als ensenyaments postobligatoris

Departament: Projecte de decret de modificació del Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’ESO

DOGC 24/1: Projecte de decret de modificació…, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’ESO

DOGC 23/1: proves per a l’obtenció dels certificats de llengua catalana

DOGC 23/1: lloc de treball a l’INEF

DOGC 23/1: centres formadors d’estudiants en pràctiques dels graus de mestre …, i del màster de professorat

DOGC 19/1: es nomena el senyor Alberto del Pozo Ortiz director general de Professorat

DOGC 19/1: Institut Català de les Qualificacions Professionals

Departament 17/1: Revisió de l’actual sistema de reconeixement d’estadis docents

MEC 17/1: Formación: abierto el plazo de Preinscripción cursos MEC

Departament 12/1: Revisió de l’actual sistema de reconeixement d’estadis docents

Concurs de Trasllats PV: Llistat provisional de participants

STEs: JUBILACIÓN PARA FUNCIONARIOS DOCENTES TRAS EL PENSIONAZO

DOGC 10/1 UPF: places … contractat -catedràtic i professor agregat-

DOGC UPF: places …acadèmic -lector-

BOJA 9/1: Oferta de Empleo Público … año 2012 para ingreso y acceso a los cuerpos de profesores

DOGC 3/1: modificació de la Resolució …, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball

DOGC 2/1: s’estableix un termini de consulta i modificació de les dades que consten en la borsa de treball del personal interí/substitut docent – [23 al 27 de gener de 2012]


2011

DOGC 22/12 OPOSICIONS 2011: llista complementària d’aspirants seleccionats que modifica la… les llistes d’aspirants que han superat les proves del concurs oposició

DOGC UdLl: places de personal laboral

DOGC 21/12: RESOLUCIÓ ENS/2914/2011, de 16 de desembre, per la qual es fan públics els resultats definitius de la convocatòria per a la concessió dels ajuts del fons d’acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l’any 2010.

BOE MUFACE: se publica el concierto suscrito con entidades… 2012 y 2013, y se dispone el periodo ordinario para elegir la entidad prestadora de la asistencia sanitaria

BOE: MUFACE en el extranjero

DOGC 20/12: DECRET LLEI 3/2011, de 20 de desembre, de mesures urgents en matèria de tresoreria.

DOGC 19/12: s’aproven les plantilles de personal docent dels centres docents públics i dels serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2011-2012

[TOT SOBRE PLANTILLES]

DOGC 19/12: privats concertats que rebran finançament addicional

DOGC 19/12: CIRE

BOE 16/12: especialidades de los Cuerpos de Catedráticos y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas

DOGC 14/12: ensenyaments artístics superiors

DOGC 14/12: PQPI

MEC: Segunda edición de los cursos de Formación en Red del ITE

DOGC 13/12: es fa pública la concessió dels Premis Catalunya d’Educació …2011

Departament: Prova … avançat d’anglès. Convocatòria extraordinària Llista provisional persones admeses

MEC: Profesores visitantes en centros escolares de los Estados Unidos de América y Canadá

DOGC 12/12: resultats provisionals …del FAS personal … d’administració i tècnic i el personal laboral

DOGC 7/12 FAS: es modifica la Resolució …, per la qual s’aproven les bases generals i les bases específiques per a la concessió dels ajuts del Fons d’acció social

DOGC 7/12: es traslladen diversos centres

DOGC: Badalona

DOGC: Vilanova i la Geltrú

DOGC: Punt Edu

DOGC: mobiliari

BOE 5/12: se regulan los préstamos universitarios para realizar estudios de posgrado de Máster y de Doctorado

DOGC 1/12: concert educatiu de diversos centres privats per als ensenyaments postobligatoris

DOGC: subvencions destinades a l’escolarització d’infants de zero a tres anys

DOGC: Maresme-Vallès Oriental

Departament: Projectes de biblioteca escolar “puntedu”

CANTABRIA: Habilitaciones Maestros

UNED: Cursos de Formación del Profesorado en la UNED Convocatoria 2011/2012

DOGC 30/11: s’aproven les directrius per a la realització de la prova d’avaluació de quart curs de l’educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2011-2012

PV: Borses d’urgència Mestres. … especialitats d’Anglés i Pedagogia Terapèutica fins al dv 2 de desembre

DOGC 25/11: assignació de destinació definitiva de funcionaris com a conseqüència de la creació de centres educatius públics i del trasllat d’ensenyaments

DOGC: Girona

DOGC: Sabadell

DOGC: Castelló d’Empúries

DOGC 24/11: proves … ensenyaments esportius de règim especial BOE 24/11: Cualificaciones profesionales

Govern: El president Mas anuncia noves mesures per reduir la despesa el 2012

DOGC 23/11: preus públics per a determinats serveis corresponents a l’avaluació i l’acreditació de competències professionals

DOGC 23/11: títol de la Generalitat de tècnic o tècnica en prevenció, extinció d’incendis i salvaments

DOGV 21/11: Concurs de trasllats Mestres

DOGV: Concurs de trasllats EEMM

STEPV: Concurs de trasllats

BOE 18/11: temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso y adquisición de nuevas especialidades en el Cuerpo de Maestros

BOE 18/11: temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en el Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas

BOE 18/11: temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional

DOGC 17/11: subvencions per al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres privats concertats d’educació especial

DOGC 17/11 UdG: places de professorat

DOGC 17/11: Consell Escolar de Catalunya

Departament 15/11: Prova d’avaluació de quart d’ESO 2012

Departament 15/11 FP: El Govern acorda amb el Ministeri de Defensa impartir el grau superior d’FP

DOGC 14/11: premis de la fase autonòmica del concurs escolar 2011-2012 sobre consum responsable

BOE 14/11: Concurso de traslados EEMM

STEs 14/11: Concurso de traslados EEMM

STEs: Habilitación Maestros Plazo para solicitar una nueva habilitación en el cuerpo de maestros

DOGC 10/11: es modifica el nombre de grups que participen en la modalitat semipresencial en el nivell avançat d’anglès dels ensenyaments d’idiomes

DOGC 10/11: es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions als centres privats concertats … llengua catalana destinat a l’alumnat estranger

USTEA: HOMOLOGACIÓN PARA LAS ESPECIALIDADES DEL CUERPO DE MAESTROS

Departament: Prova per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi i avançat d’anglès. Convocatòria extraordinària termini des del 21 fins al 25 de novembre (divendres)

BOE 9/11: se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria

BOE 8/11: se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales

Illes: C. Trasllats

DOGC 4/11: proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2011-2012 per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les EOI

DOGC 4/11: es convoca el procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació

DOGC 3/11: proves d’accés generals i per a més grans de 25 i/o 45 anys a les universitats

STEPV: Concurs de trasllats. Novetats de la Mesa sectorial del 2 de novembre

BOE: Ayudas para proyectos de consolidación de las competencias básicas

DOGC: Taradell

DOGC: Tarragona

STEs: Bolsas de trabajo

Departament: Matrícula d’anglès a l’IOC

DOGC 2/11: Comitè de Formació del Departament d’Ensenyament

DOGC 28/10: premis extraordinaris batxillerat

DOGC 28/10: centres

Departament: protocol de detecció i actuació en la dislèxia

Departament: Programa  d’aprenentatge permanent (PAP)

DOGC 27/10 FAS: …bases generals i les bases específiques per a la concessió dels ajuts del Fons d’acció social per al personal funcionari docent no universitari …, i s’obre la convocatòria corresponent a l’any 2010

DOGC 27/10: formació per a les proves d’accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny

DOGC: centres

STEPV: Esborranys de les convocatòries del Concurs de Trasllats

USTECSTEs: CT Catalunya

DOGC 26/10: destinació definitiva de funcionaris docents com a conseqüència del trasllat d’ensenyaments

DOGC: convocatòria del Programa d’Aprenentatge Permanent de la Unió Europea

DOGC: centres educatius

Departament: exàmens de setembre

DOGC 25/10 pràctiques 2010-2011: aptes a la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu corresponent

DOGC 25/10 oposicions 2011: nomenament de funcionaris en pràctiques dels aspirants seleccionats

DOGC 25/10: Premis Catalunya d’Educació

DOGC 25/10: Batea

DOGC 24/10: s’estableix un termini de consulta i modificació de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí/substitut docent (fins dv 28/10).

BOE 24/10: se convoca concurso de traslados

DOGC 24/10: centres privats  que podran rebre finançament addicional … socioeconòmiques dels alumnes.

DOGC 21/10: instruccions necessàries per a la participació dels treballadors en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat

DOGC: places de professorat

DOGC 20/10: membres del Consell Escolar de Catalunya

DOGC: taxes vigents que gestiona el Departament

DOGC 20/10 URV: provisió de places

DOGC 18/10 Concurs de Trasllats PE: s’adjudiquen amb caràcter definitiu llocs de treball docents de caràcter singular per l’aplicació del Pla estratègic

DOGC 18/10: autoritzats i no autoritzats a impartir els PQPI

DOGC 18/10: pla d’estudis dels ensenyaments artístics

DOGC: ajuts en l’àmbit de l’educació física i l’esport

DOGC 17/10: s’implanten determinats programes de qualificació professional inicial en diversos centres

Asturias: Maestros Oposiciones 2011 Adquisición nuevas especialidades

DOGC: es traslladen 4 centres

BOE 14/10: Relación de fiestas laborales 2012

Cadena Ser: El calendario laboral de 2012 trae un festivo más

DOGC 13/10 CT MESTRES: es resol el concurs convocat … la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari i en pràctiques del cos de mestres

DOGC 13/10 CT SECUNDÀRIA: es resol el concurs convocat … la convocatòria de concurs de trasllats

DOGC 13/10 CT PE: modificació de la Resolució …, es resol el concurs específic de mèrits per tal de proveir llocs de treball docents de caràcter singular

DOGC 13/10: termes normalitzats

DOGC 11/10: compleció dels ensenyaments artístics superiors que s’extingeixen

DOGC 10/10: …reestructuració Departament, i …funcions

BOE 5/10: Formación equivalente al máster de profesorado

DOGC 4/10: Regulació de la fase de pràctiques que preveu … convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent.

DOGC: Assistència per part de monitors a alumnes amb dificultats motrius i/o alumnes hiperactius

DOGC: governança del sistema universitari

DOGC 3/10: subvencions a l’alumnat amb necessitats educatives especials

DOGC 3/10: composició de diverses ZER

DOGC: Institut Superior de les Arts

DOGC: finançament i despeses de l’ensenyament privat

DOGC 29/9: s’implanten programes de qualificació professional inicial a partir del curs 2011-2012

Departament: Formació inicial en direcció de centres docents fins 30/9

Departament: L’avaluació diagnòstica

DOGC UPF 26/9: places de personal acadèmic -lector-

DOGC UPF: places de personal … -professor agregat

STEs 23/9: Obertes borses al PV i les Illes

BOE 23/9: Becas MUFACE

DOGC 22/9: beques a l’estudi per a l’alumnat amb bon rendiment escolar a l’ESO

DOGC UPF: provisió d’un lloc de treball de personal funcionari DOGC URV: places de professorat

DOGC URV: places de professorat

BOE 21/9: Plazas en la UNED

DOGC 21/9: beques de desplaçament i de residència destinades a l’alumnat … ensenyaments postobligatoris en centres… i resideix en comarques amb baixa densitat de població

DOGC 20/9: convocatòria dels IX Premis El CAC a l’escola

Departament: Proves d’avaluació diagnòstica

DOGC 19/9: concessió d’estades de formació de tipus B al professorat de formació professional

DOGC 16/9: convocatòria per al reconeixement de centres de formació de persones adultes que imparteixen formació per a les proves d’accés als cicles formatius d’FP 2011-12

DOGC: Sabadell

DOGC: Mataró

DOGC 14/9: Universitat Rovira i Virgili provisió de places

Departament: Dades de l’inici del curs 2010-2011

— Dades de l’inici del curs 2011-2012 ja disponible

MECDatos y cifras Curso escolar 2011/2012

MECInforme OCDE “Panorama de la Educación 2011”

DOGC 12/9: ajuts adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic per a l’alumnat

Departament: Selecció projectes biblioteca escolar “puntedu”

Departament: Màster de formació del professorat

DOGC 5/9 FAS: bases reguladores per a la concessió dels ajuts del Fons d’acció social per al personal funcionari i interí d’administració i tècnic i el personal laboral al servei de l’Administració…2010

DOGC 2/9: coordinadors de les àrees específiques de la Inspecció d’Educació de Catalunya

DOGC: Inspecció territorial a Lleida

DOGC: Inspecció territorial al Baix

DOGC: Inspecció territorial a Tarragona

DOGC: Inspecció territorial a la ciutat de Barcelona

DOGC: Inspecció territorial al Maresme

DOGC: Inspecció territorial a Barcelona Comarques

DOGC: Inspecció territorial a Girona

DOGC: Inspecció territorial al Vallès

DOGC: Inspecció territorial a la Catalunya Central

DOGC: proves d’accés al grau superior de formació professional

DOGC: subvencions a entitats que duen a terme actuacions a favor d’alumnes i persones adultes amb necessitats educatives especials

DOGC: Gavà

DOGC: Granollers

DOGC: Olesa

DOGC 2/9: Cornellà

DOGC 1/9: subvencions als centres educatius sostinguts amb fons públics per al foment de la reutilització de llibres de text

DOGC 30/8: subvencions adreçats a centres educatius privats

DOGC 26/8: subvencions per a la realització d’accions de formació del PQPI per al curs acadèmic 2011-12

DOGC 22/8: es nomenen caps d’inspecció

DOGC 22/8: es nomena el cap d’inspecció adjunt…

DOGC 17/8: places de professorat laboral permanent en la categoria de professor/a agregat/ada

DOGC 17/8: places de professorat laboral temporal en la categoria de professor/a lector/a

DOGC 16/8: places de cossos docents universitaris

DOGC 11/8: UdG places dels cossos docents universitaris (càtedra)

DOGC:  UdG places  (titulars d’universitat)

DOGC 10/8: convocatòria dels Premis Catalunya d’Educació

DOGC 8/8: Premis Catalunya d’Educació

DOGC 5/8: FP – s’amplia el nombre de centres que duen a terme l’experiència establerta a la Resolució EDU/1492/2009

DOGC 4/8: es creen i se suprimeixen centres educatius públics

DOGC 3/8: centres educatius sostinguts amb fons públics seleccionats com a centres formadors d’estudiants en pràctiques

DOGC 3/8: una beca de col·laboració en tasques de formació en la Direcció General d’FP

DOGC 2/8: es resol el procés selectiu nou accés per cobrir amb personal laboral fix 113 places llars d’infants

DOGC 28/7: OPOSICIONS 2011 … llistes d’aspirants que han superat les proves del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent.

DOGC: delegació  competències 1

DOGC: 2

DOGC: 

DOGC 25/7: projectes de biblioteca escolar “puntedu”

DOGC: cicles formatius LOGSE que s’extingeixen

Departament 22/7: Accés per als aspirants aprovats no seleccionats

DOGC 22/7: OPOSICIONS 2007 modificació … es fan públiques les llistes d’aspirants que han superat les proves per a la provisió de places

DOGC 22/7: concerts educatius per als ensenyaments postobligatoris

DOGC 22/7: modalitat semipresencial en el nivell avançat d’anglès dels ensenyaments d’idiomes

DOGC 22/7: ensenyaments artístics superiors d’art dramàtic

DOGC: modificació concert educatiu … centres

Departament: Personal Laboral. Borsa de treball de personal d’administració i serveis

DOGC 21/7: Granollers

DOGC: s’autoritzen cicles d’FP inicial a diversos centres educatius privats

Departament: Borsa … clarinet, fagot, trompeta i violoncel [llista definitiva]

DOGC 20/7: s’adapten diversos nomenaments a l’estructura del Departament

DOGC 20/7: preus … ensenyament de música i de dansa

DOGC: preus … servei d’allotjament i manutenció per part dels escolars que assisteixen als camps d’aprenentatge

DOGC: estades formatives en empreses o institucions d’altres països

DOGC 19/7: es modifica … s’estableix, amb caràcter experimental, el règim d’alternança entre formació i treball en els ensenyaments de formació professional inicial

DOGC 18/7: procediment i els documents i requisits formals… avaluació a l’ESO per a les persones adultes

DOGC 14/7: preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la UOC curs 2011-2012

Departament 13/7: Borsa de treball de personal docent Consulta de la borsa definitiva per al curs 2011-2012

Departament 13/7: Borsa de treball personal d’administració i serveis, bases generals i convocatòria ordinària

DOGC 13/7: criteris de la formació per a les proves d’accés als cicles formatius durant el curs 2011-2012

Departament: Preinscripció als PQPI. Curs 2011-12. Publicació en els centres del nombre de places per grup

DOGC 7/7: modificació …es nomenen les comissions de selecció

DOGC: UPF places de, catedràtic

SSTT: Tramitació de la prestació d’atur

DOGC 6/7: currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i baccalauréat

DOGC: s’implanten i es traslladen ensenyaments

STEs: Concurso de méritos para la provisión de puestos de personal en el exterior…

DOGC 5/7: modificació …es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició

Departament: El 94,54% dels estudiants supera les proves d’accés a la universitat (PAU)

DOGC 1/7: s’eleva a definitiva … la renovació i modificació dels concerts educatius dels centres concertats per als ensenyaments postobligatoris

DOGC 1/7: es renoven els concerts educatius de centres privats d’EE

DOGC: preu màxim … menjador

DOGC: preus públics dels serveis prestats a les llars d’infants

Departament 30/6: organització i funcionament dels centres per al curs 2011-2012, primària, secundària, serveis educatius…

Departament: Prova obtenció dels certificats … de diversos idiomes. Qualificacions

Departament: Borsa … clarinet, fagot, trompeta i violoncel fins 6/7

DOGC 30/6: s’autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres educatius privats

DOGC 29/6: llista de professorat que forma part de la borsa per a la impartició de docència en els centres superiors d’ensenyaments artístics

DOGC: s’estableix, amb caràcter experimental, la modalitat semipresencial en els ensenyaments de formació professional

DOGC 28/6 BORSA: RESOLUCIÓ ENS/1543/2011, de 17 de juny, per la qual s’anuncia la convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Ensenyament.

DOGC 28/6: mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal de les administracions públiques

DOGC 28/6: instruccions relatives a l’assignació de destinacions al professorat de religió

Departament 27/6: Curs de preparació de les proves d’accés al GS d’FP inicial preinscripció: fins a l’1 de juliol

DOGC 27/6: Servei d’atenció educativa complementària en unitats d’escolarització compartida

DOGC 27/6: monitors per als infants de les llars d’infants de titularitat de la Generalitat

DOGC: centre privat Roca, BCN

DOGC: implantació i supressió de determinats ensenyaments en centres docents públics

BOE 25/6: se resuelve el concurso… personal en el exterior

BOE:  distribución ayudas programa Escuela 2.0

Calendari escolar del curs 2011-2012

DOGC 23/6: modificació … es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball

L’existència de noves especialitats de titulacions i de titulacions no incloses a la taula de l’annex 4 així com la revisió de les titulacions que hi consten, fa necessària la modificació de la taula de titulacions…

Departament: documents d’organització i funcionament dels centres educatius per al curs 2011-2012

DOGC 22/6: provisió, …, dels càrrecs de coordinadors/es a les inspeccions territorials

DOGC 22/6: provisió, … designació, de diversos llocs de treball a la Subdirecció General de la Inspecció

Departament: Ensenyament introdueix treballs d’estiu per a l’alumnat que no superi l’avaluació de les competències bàsiques a primària

Xarxa Jove: Contra el bullying, parla’n!

DOGC 20/6: subvencions a centres educatius, per a la realització d’estades formatives en empreses o institucions d’altres països per part de grups d’alumnat d’ensenyaments professionals

DOGC: VIII Premis el CAC a l’escola

DOGC 20/6: s’autoritzen cicles d’FP inicial … privats

Departament: Concurs oposició 2011 Inici del procés selectiu per a l’ingrés i l’accés a la funció pública docent

BCN CONSORCI: Professorat i pas. Oferta pública docent … presentació de sol·licituds fins el 6 de juliol de 2011

Departament: Avaluació de sisè d’educació primària

BOE 17/6: Auxiliares de conversación de lengua española

Departament 16/6: Subvencions per a centres de secundària per a l’aprenentatge actiu d’idiomes fins 15/7

BOE 15/6: becas de estudio para mutualistas, becas de residencia para hijos

DOGC 15/6: subvencions a centres educatius públics i privats …per a l’aprenentatge actiu d’idiomes

MEC: plazas de profesores en centros educativos de China

DOGC 15/6: regulació de l’impost sobre successions i donacions

DOGC: programa ÈXIT del Consorci d’Educació BCN

Departament: 2.538, número de desempat per als PQPI (nombre de sol·licituds: 6.641)

DOGC 14/6: ajuts per a tesis doctorals en català

DOGC: UPF professor agregat

DOGC: UPF catedràtic

DOGC: UPF places de personal acadèmic, lector

BOE 12/6: Real Decreto-ley 7/2011 de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva

DOGC 10/6: oposicions es nomenen les comissions de selecció que han de jutjar els procediments selectius per a la provisió de places de funcionaris docents

DOGC 10/6: modificació … tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent

DOGC: preus públics de diversos serveis docents del Departament

DOGC: subvencions a associacions i organitzacions professionals

Departament: Orientacions per a l’organització dels centres en la gestió dels recursos per al suport escolar

Departament: Orientacions per a les activitats de reforç d’estiu

Departament: Personal Laboral. Modificació…

DOGC 8/6: es traslladen vuit centres educatius públics

DOGC: concerts educatius de centres privats d’EE

DOGC: UdLl concurs d’accés funcionaris docents

PV: Acord unànime pel consens i la retirada immediata del decret del Consell

DOGC 7/6: beques i subvencions en l’àmbit d’Universitats i Recerca

DOGC: s’autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres educatius privats

DOGC: s’autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres educatius privats

OPOSICIONS: esborrany, ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes

DOGC 6/6: ORDRE ENS/102/2011, d’1 de juny, per la qual s’estableix el calendari escolar dels curs 2011-2012 per als centres educatius

DOGC: concerts educatius per als ensenyaments obligatoris i d’educació infantil de segon cicle

DOGC: subvencions per al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport

DOGC 6/6: UB places de personal acadèmic

Departament 2/6: Ensenyament signa amb els sindicats l’ampliació de l’acord d’estabilitat per a 2.515 interins

DOGC 2/6: centres que tenen prioritat … Programa de Suport i Reforç (Pla PROA)

DOGC 1/6: curs de preparació de les proves d’accés al grau superior de formació professional inicial

DOGC 1/6: se suprimeixen dues zones escolars rurals i es modifica la composició d’una altra

Departament 31/5: Preinscripció i matrícula. Curs 2011-2012 Llistes amb la puntuació provisional

STEs 31/5: concurso de docentes del exterior 2011

BOE 31/5: cursos Aulas Europeas

DOGC 31/1: Programa salut escolar

BOE 30/5: Premios Innovación Educativa

BOE: Ayudas matrícula en un Máster

DOGC 27/5: es declara aprovada la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent.

Parlament: Comissió d’Ensenyament i Universitats

DOGC: Premis Extraordinaris de Batxillerat

DOGC: es modifica … plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius

DOGC: es convoquen places de professorat

DOGC: cicles d’FP

DOGC 26/5: RESOLUCIÓ ENS/1292/2011, de 19 de maig, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent

Personal LaboralActe públic d’adjudicació de llocs de treball 4 de juny

DOGC 23/5: implantació de cicles d’FP

DOGC 23/5: implantació de cicles formatius

NOTA 23/5: hem actualitzat l’espai de l’afiliació

DOGC 20/5: instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí…, i sobre els desplaçaments forçosos.

DOGC 20/5: instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions … curs 2011-2012

DOGC 20/5: … reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 58 anys i de reducció de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64 anys per al curs 2011-2012, i les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest personal

DOGC 19/5: ACORD GOV/79/2011, de 17 de maig, de modificació de l’Acord GOV/23/2011, de 15 de febrer, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’any 2011 de 1.245 places per a cossos de funcionaris docents

DOGC 19/5: es deroguen diverses disposicions reglamentàries

DOGC UB: concursos d’accés a cossos de funcionaris docents universitaris

DOGC 19/5 UB: places de professor agregat

Departament 18/5: El Govern modifica l’acord per garantir les oposicions de professors de secundària

DOGC 18/5: taules salarials 2010 Conveni col·lectiu de treball per al sector del lleure educatiu i sociocultural

Govern 17/5: El Govern garanteix la convocatòria d’oposicions de 1.245 places de professors de secundària

DOGC 17/5: Premis Extraordinaris de Batxillerat

GVA: BORSES D’URGÈNCIA Intervenció Sociocomunitària

BOE 16/5: Asesores técnicos en el exterior Listas definitivas

BOE: Funcionarios docentes en el exterior Listas definitivas

DOGC 16/5 URV: places de professorat contractat

DOGC URV: places de professorat agregat

Departament: Camps d’aprenentatge. Curs 2011-2012

DOGC 13/5: proves d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius

DOGC 13/5: VII Concurs de joves cuiners/es i cambrers/es

DOGC 13/5: centres educatius privats

Departament 12/5: el Departament d’Ensenyament podria convocar finalment 2.580 places

DOGC 12/5: ACORD GOV/71/2011, de 10 de maig, pel qual s’adopten mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2011-2015 DOGC 12/5: vacants definitives mestres.

DOGC 12/5: s’eleven a definitives les vacants de secundària

DOGC: cessament i nomenament de membres del Consell Escolar de Catalunya

>

DOGC 11/5: recurs …plantilles de personal docent

Govern 10/5: Mesures excepcionals per al personal docent no universitari entre 2011 i 2015

DOGC 10/5: es resol el concurs específic de mèrits per tal de proveir llocs de treball de caràcter singular en centres públics

DOGC: preu públic de diversos serveis docents

STEPVEsborranys adjudicacions juliol 11mestres  secundària

DOGC 9/5: es resol amb caràcter provisional la renovació i modificació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris

DOGC 9/5: subsistema de formació professional per a l’ocupació, en matèria de formació d’oferta adreçada prioritàriament a treballadors ocupats

DOGC: convocatòria d’autorització als establiments per a impartir els programes de qualificació professional inicial corresponents al curs escolar 2011-2012

DOGC 9/5: VIII Premis El CAC a l’escola

Departament 6/5: Proposta de mesures d’estabilitat en matèria de personal docent

DOGC 6/5: beca de col·laboració en… formació en la Direcció General d’FP

Govern: Pla de Govern 2011-2014 Eix 2. EnsenyamentPDGense

DOGC 3/5: CORRECCIÓ … proves específiques d’accés als ensenyaments artístics

DOGC: modificació de l’Ordre …, calendari de festes locals

DOGC 28/4: es modifica Resolució…, instruccions referides a la gestió de la borsa de treballMés informació

DOGC 28/4: Projecte de decret de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat

BOE: Plazas de profesores en secciones bilingües de español

DOGC: proves específiques d’accés als ensenyaments esportius

DOGC UPF: provisió de places

DOGC 27/4: adscripció de centres educatius

STEs: Año sabático

STEPV: Interins … petició telemàtica de la preferència provincial

MEC: Borrador – se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO

DOGC 26/4: subvencions concedides pel Departament d’Ensenyament

BOE 26/4: profesores visitantes en institutos de Alemania

BOE 25/4: Ayudas para la adquisición de vivienda

DOGC 24/3: sol·licituds de reducció de jornada per al personal funcionari docent per al curs 2011-2012

DOGC 24/3: Projecte d’ordre per la qual s’especifica la superfície de determinades instal·lacions dels centres

DOGC: DECRET 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament

DOGC 21/4: es modifica el Decret 21/1999, de 9 de febrer, de creació del Consell Català de Formació Professional

DOGC 21/4: M. Teresa Casanovas Archs presidenta del Consell Català de Formació Professional

DOGC: cessament i nomenament de membres del Consell Escolar de Catalunya

DOGC 19/4: adscripció de centres

MEC 15/4: Las comunidades autónomas iniciarán en junio la acreditación de competencias profesionales

Departament 15/4: Actualització de la proposta de mesures organitzatives de les plantilles docents per al curs 2011-2012

Aragó: Aprobación Oferta de empleo público año 2011

DOGV 15/4: Convocatòria comissions de servei Mestres

DOGV 15/4: Convocatòria comissions de servei EEMM

DOGC 15/4: subvencions a les corporacions locals titulars de llars d’infants

DOGC UPC: places de professorat

DOGC 12/4: presidenta del Consell Escolar Territorial a Barcelona Comarques

DOGC 12/4: president del Consell Escolar Territorial al Baix Llobregat

Departament 11/4: La consellera d’Ensenyament presenta les mesures de reorganització (fotos PPT i PDF)

Departament: La consellera Rigau anuncia un abril de “diàleg de les propostes” i espera que s’assoleixin acords

DOGC 8/4 oposicions : es declara aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria

Consorci: Selecció de directors i directores per a centres de titularitat municipal fins al 14/4

DOGC 7/4: es creen diversos centres públics de formació d’adults

IOC: Estudiar anglès a l’IOC

DOGC: projecte Educat 1×1

DOGC 7/4: Complex Educatiu de Tarragona

DOGC: reconeixements mèdics

Govern 5/4: El Govern crea 6 nous centres de formació d’adults

BOE 5/4: Estudios universitarios … fechas límite de preinscripción… y de inicio de matriculación en las universidades 2011-2012

DOGC 1/4: modificació de la Resolució ENS/607/2011, …, de convocatòria de concurs oposició

DOGC 29/3: adscripció de centres educatius … als efectes del procediment d’admissió d’alumnes

DOGC 28/3: modificació de la…, convocatòria de concurs oposició

Departament 25/3: Projecte d’ordre per la qual s’especifica la superfície de determinades instal·lacions dels centres que imparteixen l’educació primària, l’educació secundària o els ensenyaments artístics

STEs: asesores técnicos exterior. Listas provisionales

STEs: docentes en el exterior. Listas provisionales

DOGC 24/3: sol·licituds de reducció de jornada per al personal funcionari docent per al curs 2011-2012

DOGC 24/3: Projecte d’ordre per la qual s’especifica la superfície de determinades instal·lacions dels centres

DOGC: DECRET 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament

BOR: calendario CT

DOGC 23/3: CORRECCIÓ … convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent

DOGC 23/3: Pla de Suport a la Implantació de la LOE

DOGC 21/3 UAB: concursos d’accés a cossos de funcionaris docents universitaris

DOGC 18/3: es posa fi al Pla pilot de zones educatives

STEA: Oposiciones 2011. Resumen

DOGC 17/3: prova d’avaluació de l’educació primària

DOGC 17/3: implantació de diversos estudis oficials de grau a la Universitat Oberta de Catalunya

BOE: Préstamos universitarios … máster y de doctorado…

Departament: Nou termini per a la modificació de dades de la borsa de treball fins dijous 24 de març

NAVARRA: Maestros. Procedimiento para adquirir nuevas especialidades

DOGC 16/3: s’estableix un termini de consulta i modificació de les dades que consten en la borsa de treball de personal docent fins dijous 24 de març

Departament: Ensenyament ha rebut 153.617 sol·licituds de preinscripció per al curs 2011-2012

BOJA 15/3: Convocatoria de oposiciones para Maestros

BOE: Asesores exterior

BOE:  Docentes exterior

DOGC 14/3: Pla PROA

DOGC: auxiliars de conversa

DOGC: proves específiques d’accés als ensenyaments artístics

DOGC: millora de les biblioteques escolars

DOGC: programa Escola 2.0

DOGC: Escola 2.0

DOGC 11/3: vacants provisionals corresponents a la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal adreçada al personal funcionari i en pràctiques del cos de mestres

DOGC: PDF mestres

DOGC 11/3: vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats d’àmbit estatal per proveir llocs de treball a la Inspecció d’Educació, als centres públics d’ensenyaments secundaris

DOGC: PDF secundaris

DOGC 10/3: se suspèn l’activitat de l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació i la constitució del seu Consell Rector

Departament: Gratificacions extraordinàries del funcionariat docent per jubilació voluntària

DOGC 9/3 OPOSICIONS: RESOLUCIÓ de 25 de febrer, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent.

Departament: Preinscripció i matrícula. Curs 2011-2012

DOGC 8/3: es modifica … concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora

DOGC: proves lliures per a l’obtenció del certificat de formació instrumental i per a l’obtenció del títol de graduat/ada en ESO

DOGC: concursos d’accés a cossos de funcionaris docents universitaris

DOGC 4/3: preinscripció i matrícula a l’Institut Obert de Catalunya

DOGC: destinació definitiva de funcionaris docents …trasllat d’ensenyaments

DOGC: es deixen inactius tres centres educatius públics

DOGC 4/3: residències de temps lliure

BOE 4/3: Cualificaciones de FP

BOE 4/3: certificados de profesionalidad

DOGC 3/3: s’estableixen els imports de les gratificacions extraordinàries per jubilació voluntària anticipada dels funcionaris docents per a l’any 2011

DOGC UAB: places de catedràtic o catedràtica

DOGC 3/3: DECRET 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial

Departament 1/3: El Govern aprova el Decret d’ordenació de la formació professional

BOE 1/3: se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de FP, Profesores de EOI, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros

PV: oferta docupació pública

Departament 28/2: Selecció de director/a. Persones admeses i excloses

DOGC 28/2: proves d’accés als cicles de formació específica de grau mitjà i de grau superior d’arts plàstiques i disseny

DOGC: zones escolars rurals

DOGC: Consell de Direcció del Consorci

DOGC: catàleg de títols d’FP

DOGC 25/2: es modifica l’adscripció de centres educatius… a Barcelona Comarques

DOGC 25/2: es modifica l’adscripció centres… a Lleida

DOGC 24/2: Melchor Arcarons Rua director general d’FP

DOGC 24/2: Susanna Bouis Gutiérrez directora general de Funció Pública

DOGC: es modifica l’adscripció de centres … al Vallès Occidental

DOGC 24/3: Centre d’Alt Rendiment Esportiu

DOGC 23/2: es fa pública per a cada cos de catedràtics la llista única d’aspirants seleccionats

Departament: Melcior Arcarons Rua, director general d’FP

Departament: prova per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi i avançat d’anglès fins 4/3

DOGC 18/2: adscripció de centres educatius … admissió d’alumnes. Sant Feliu de Guíxols

STEs: Comunicado sindical conjunto exigiendo la convocatoria de amplias de empleo público docente

BOE 18/2: cualificaciones profesionales correspondientes a la Familia Profesional Electricidad y Electrónica

Navarra: Procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo de Maestros

CM: PENDIENTES DE DESTINO

DOGC 17/2 OPOSICIONS: ACORD … s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’any 2011 de 1.245 places per a cossos de funcionaris docents

DOGC 17/2: proves específiques d’accés als ensenyaments artístics superiors

DOGC 17/2: s’actualitzen els preus dels serveis de les residències de temps lliure

DOGC: proves d’accés als cicles formatius de GM i de GS

Departament: Preinscripció i matrícula. Curs 2011-2012

DOGC 16/2: …terminis de sol·licituds per als diferents torns i temporades i els imports … a les residències de temps lliure per al 2011

Govern 15/2 El Govern ha convocat 1.245 places de secundària

oposicions

Departament: Preinscripció i matrícula. Curs 2011-2012

DOGC 14/2: convocatòria per a l’any 2011 de la jubilació anticipada voluntària

BOE 14/2: Convenio de colaboración con Cataluña, para el Plan de apoyo a la implantación de la LOE. Año 2010

DOGC 14/2: adscripció de centres … d’admissió d’alumnes

DOGC 11/2: es modifica l’adscripció de centres educatius … als efectes d’admissió d’alumnes

DOGC 10/2: es fan públiques les llistes d’aspirants seleccionats en el concurs de mèrits per a la selecció de director o directora

BOE: Regulación … enseñanzas oficiales de doctorado

PV: prova de certificació … ensenyances d’idiomes

BOE: ayudas para el Programa de Inmersión Lingüística en colonias de vacaciones

DOG: certificados de lingua galega

DOGC: aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu

DOGC:  aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu

DOGC 10/2: Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu

DOGC 10/2: catedràtics

DOGC 9/2: proves … ensenyaments professionals de música

DOGC: Barberà del Vallès

DOGC 9/2: Santa M. de Palautordera

Departament: Preinscripció i matrícula. Curs 2011-2012

Departament: Proves per a l’obtenció dels… Proves per a l’obtenció dels títols de tècnic o tècnica i tècnic o tècnica superior de cicles de formació professional

Govern 8/2: El Govern acorda suspendre provisionalment noves ofertes d’ocupació pública

Departament 8/2: El Govern aprova l’Acord marc per lluitar contra el fracàs escolar

DOGC 8/2: places de cossos docents universitaris

Departament 7/2: Preinscripció i matrícula. Curs 2011-2012

DOGC 4/2: normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres del Servei d’Educació

DOGC: concerts educatius, per als ensenyaments obligatoris i per als de segon cicle d’educació infantil

DOGC: concerts

DOGC 3/2: es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora dels centres educatius

Departament: Concurs específic de mèrits per proveir llocs de treball en centres públics que tenen autoritzat un pla estratègic

Departament: Concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora de diversos centres docents públics

Departament: Inici dels estudis d’anglès a l’IOC

DOGC 2/2: proves específiques d’accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d’esports

DOGC 1/2: beques i ajuts a l’estudi

DOGC: finançament dels llibres de text i material didàctic i informàtic

DOGC: Rutes literàries, Escoles viatgeres i Immersió lingüística 2010

DOGC: pqpi

DOGC: criteris complementaris per resoldre situacions d’empat en el procés de preinscripció i matrícula

STEs: BORRADOR DE 25-01-2011 DE REAL DECRETO DE ESPECIALIDADES DEL CUERPO DE MAESTROS

BOE 28/1 OPOSICIONS 2009: se nombran funcionarios …Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo

BOE 28/1 OPOSICIONS 2009se nombran funcionarios … Profesores de Enseñanza Secundaria

BOE 28/1 OPOSICIONS 2009: se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo

BOE 28/1 OPOSICIONS 2009se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a los seleccionados en los procedimientos selectivos

DOGC: concurs… docents universitaris

DOGC: places … docents universitaris

DOGC: places a les EOI

DOGC: places de personal acadèmic -Lector-

DOGC: diverses places … universitaris

DOGC: 2 places … docents universitaris

DOGC 28/1: Tarragona

DOGC: cap de l’Oficina de Relacions Institucionals

Departament: Avís meteorològic per risc de neu

STEPV: Conselleria confirma la precarietat en l’oferta d’ocupació pública

DOGC 27/1: beques de col·laboració en tasques de formació en tecnologies de la informació

DOGC: provisió de places

DOGC: provisió de places

DOGC 27/1: provisió de places

DOGC 26/1/2011: perfils professionals dels PQPI

bocyl: Comisiones Dictaminadoras del concurso de traslados

DOGC 26/1/2011: places de personal acadèmic

DOGC 26/1/2011: plaça de professorat contractat

Departament 25/1/2011: Calendari de preinscripció del curs 2011-2012

Govern 25/1/2011: El Govern aprova els criteris de desempat en el procés de preinscripció escolar

DOGC 25/1/2011: presidència del Consell Escolar de Catalunya

MUFACE: Canvi Entitat Mèdica (fins al dilluns 31/1)

DOGC 21/1/2011: concurs d’accés al cos de funcionaris docents universitaris

STEPV: L’oferta de places per a oposicions serà mínima i només afecta a primària i 2 especialitats de secundària i FP

Departament 19/1/2011: Nomenaments del Departament d’Ensenyament

DOGC 18/1/2011: centres formadors d’estudiants en pràctiques

DOGC 18/1/2011: ordenació dels ensenyaments de l’ESO per a les persones adultes

Departament 17/1/2011: Preinscripció als cursos intensius de les escoles oficials d’idiomes

DOGC 17/1/2011: recurs d’empara ordinari-drets fonamentals, interposat per USTEC-STEs

MSPS: ANTEPROYECTO DE LEY INTEGRAL PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y LA NO DISCRIMINACIÓN

STEPV: Conselleria no garanteix l’oferta pública de treball

MEC: Preinscripción en cursos: 2ª Edición 2010-2011 obert a totes les CCAA termini fins les 14h del 19/1

STEPV: Concurs trasllats 2010/11 ACCÉS A LA SEGONA FASE

DOGC 13/1/2011: Miquel Fornells i Gallart director general de Professorat i Personal

DOGC 13/1/2011: pressupostos

Departament: Nomenaments al DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

Govern 11/1 (12/1): Deportació, extermini i Holocaust. Com treballar-ho a l’aula

MUFACE: Cambio de Entidad Médica (fins al dilluns 31 de gener)

DOGC 11/1/2011: es nomena la senyora Marta Barquero Lisón cap de la Secretaria de la Consellera

DOGC 11/1/2011: es nomena la senyora Maria Rosa Moya Ibañez cap del Gabinet de la Consellera

Departament 10/1/2011: Programa d’identificació visual

Departament 10/1/2011: Validació de l’experiència laboral

DOGC 10/1/2011: Funció Pública

EUSKADI 10/1/2011: Oposicions

DOGC 7/1/2011: DECRET 32/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament d’Ensenyament.

DOGC 7/1/2011: Luis Font i Espinós secretari de Polítiques Educatives

DOGC 7/1/2011: Maria Dolores Salgado Ygarza directora de Serveis

DOGC UPF: provisió de places

DOGC UPF: provisió de places

DOGC UPF: provisió de places

DOGC UPF: provisió de places

Departament: Vacances de febrer-març

DOGC 3/1/2011: centres per dur a terme programes i serveis de suport de centres d’EE a centres ordinaris


2010

DOGC 31/12/2010: calendari d’inscripció i realització de les proves* d’accés a les universitats (*15 16 i 17 de juny)

BOE 31/12/2010: actualización de importes y determinación de pensiones de Clases Pasivas para el año 2011

BOE 31/12/2010: revalorización de las pensiones

BOE 31/12/2010: salario mínimo interprofesional para 2011

BOE 31/12/2010: Estatuto del Estudiante Universitario

BOE 31/12/2010: se regulan las agencias de colocación

DOGC 30/12/2010: es nomena la senyora Maria Jesús Mier i Albert secretària general del Departament d’Ensenyament

DOGC: centres formadors d’estudiants en pràctiques

DOGC: centres formadors d’estudiants en pràctiques

DOGC 30/12/2010: subvencions destinades a l’escolarització d’infants de zero a tres anys

Departament: Es formalitza el traspàs de funcions d’Educació

Govern: Mª Jesús Mier i Albert Secretària general d’Ensenyament

DOGC 29/12/2010: El Departament d’Educació passa a denominar-se Departament d’Ensenyament

DOGC 29/12/2010: normes de preinscripció i matrícula en el nivell bàsic d’anglès … a l’Institut Obert de Catalunya per al curs 2010-2011

DOGC: UAB places d’agregat o agregada

DOGC: UAB funcionaris docents universitaris

BOE 29/12 PV: Ley …de Autoridad del Profesorado

BOE 23/12/2010: Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011

DOGC 23/12/2010: assignació de destinació definitiva de funcionaris docents com a conseqüència de la creació de centres

DOGC: s’implanta el nivell bàsic i el nivell intermedi d’anglès dels ensenyaments d’idiomes a l’Institut Obert de Catalunya

DOGC: selecció de centres educatius per a la seva inclusió en el Projecte de qualitat i millora contínua

DOGC: adscripció de centres… als efectes …d’admissió d’alumnes

DOGC: beques de col·laboració en tasques de formació

DOGC: subvencions

DOGC: Sabadell

Departament 22/12/2010: Avaluació de l’FP reglada a Catalunya 2001-2008

BOE 21/12/2010: Nombramientos. Castilla y León

DOGC 21/12/2010: pla d’estudis de grau dels ensenyaments artístics superiors de música del centre autoritzat de grau superior de música Liceu

DOGC 21/12/2010: CIRE

DOGC 21/12/2010: Programes de Qualificació Professional Inicial

DOGC 20/12/2010: temaris i els criteris d’avaluació de les proves d’accés als cicles formatius

DOGC: modificació de la Resolució … per la qual es fa pública la relació de cicles formatius

DOGC: directrius per al desenvolupament de l’esport escolar

Departament: Canal educació

BOE 18/12/2010: préstamos universitarios … posgrado de máster y de doctorado

Departament 16/12/2010: Mapa escolar de Catalunya

Departament: Recursos educatius / Àtria

Departament: obtenció dels certificats dels nivells intermedi i avançat d’anglès (c. extraordinària i ordinària)

DOGC 15/12/2010: modificació de la Resolució …, per la qual s’aproven les plantilles

DOGC: Alpens

BOE 14/12 MUFACE: Resolución … el mes de enero de 2011 como período de cambio ordinario de entidad para 2011

DOGC 14/12/2010: subvencions …activitats complementàries de l’alumnat amb necessitats educatives específiques

DOGC UPF: places de personal acadèmic -lector-

DOGC UPF: oposició per a l’ingrés a l’escala administrativa

DOGC 10/12/2010: concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a l’escolarització d’infants de zero a tres anys

DOGC: s’implanta el règim d’alternança entre formació i treball en els ensenyaments d’FP inicial

DOGC: es resol la convocatòria de selecció dels centres … programa experimental Qualifica’t

DOGC 9/12/2010: mesures per a les eleccions de membres de Junta de personal docent no universitari a l’Administració de la Generalitat de Catalunya

STEs 8/12/2010: Provisión de vacantes de personal docente en el extranjero. Asesores técnicos. Curso 2010-2011

BOE 8/12/2010: auxiliares de conversación de lengua española

BOE: profesores visitantes en centros escolares de los Estados Unidos de América y Canadá

MEC 6/12/2010: Informe PISA 2009

BOE 3/12 MUFACE: actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo

Consell de Ministres: Integración en el Régimen General de la Seguridad Social de los funcionarios de nuevo ingreso

DOGC: resultat del sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació dels aspirants en els processos selectius

DOGC 3/12/2010: subvencions als centre privats concertats per al suport a l’acollida i l’aprenentatge de la llengua catalana, destinat a l’alumnat estranger de nova incorporació

DOGC 2/12/2010: subvencions per al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius concertats d’educació especial

DOGC 1/12/2010: s’actualitza la classificació d’especial dificultat atribuïda a determinats llocs de treball docents del cos de mestres

DOGC 30/11: Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional

DOGC: Institut Superior de les Arts

DOGC 29/11: s’estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2011

DOGC 29/11: pla d’estudis de grau dels ensenyaments artístics superiors de dansa del Centre Superior de Dansa de l’Institut del Teatre

DOGC: pla d’estudis …artístics superiors de disseny de l’Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques

DOGC: pla d’estudis … superiors de conservació i restauració de béns culturals de l’Escola Superior de Conservació i Restauració

DOGC: pla d’estudis … de música del centre Taller de Músics

DOGC: pla d’estudis … l’Escola Superior de Música

DOGC: pla d’estudis … disseny de l’Escola Superior de Disseny i Moda

DOGC: proves específiques d’accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats

DOGC 29/11: Programa d’Aprenentatge Permanent de la Unió Europea

DOGC 26/11: DECRET 177/2010, de 23 de novembre, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació

DOGC 26/11: es fa pública la llista complementària d’aspirants seleccionats que modifica … les llistes d’aspirants que han superat les proves per a la provisió de places docents

DOGC 26/11: Premis Catalunya d’Educació

DOGC: delegats i delegades de prevenció

DOGC: inici d’activitats de vuit centres educatius públics

DOGC: ordenació de l’FP per a l’ocupació

DOGC: pla estratègic

DOGC 25/11: assignació de destinació definitiva de funcionaris docents com a conseqüència de la creació de centres

DOGC: adscripció amb destinació definitiva dels funcionaris del cos de mestres a diverses escoles

DOGC: es trasllada un centre

DOGC UB: places de personal acadèmic contractat

DOGC: currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i de baccalauréat

DOGC: beques de col·laboració

DOGC: Vacarisses

PEC: XI Jornades del Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona

DOGC 24/11: modificació de la Resolució …, per la qual s’aproven les plantilles de personal docent

DOGC 24/11: recurs… adjudicacions de destinacions provisionals

DOGC 23/11: convocatòria … 57 places del cos de titulació superior

DOGC: ajudants d’arxius i biblioteques

Departament: Consells escolars dels centres

Departament: certificats intermedi i avançat d’anglès

Departament: Premis Extraordinaris de Batxillerat

DOGC 22/11: RESOLUCIÓ EDU/3679/2010, de 12 de novembre, per la qual s’anuncia la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts-escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts-escola i a centres de formació de persones adultes.

DOGC 22/11: RESOLUCIÓ EDU/3680/2010, de 12 de novembre, per la qual s’anuncia la convocatòria de concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, als centres públics d’ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d’idiomes, a les escoles d’art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes.

Departament: Ajuts al professorat i al personal laboral per a activitats educatives fora dels centres

DOGC 19/11: aptes a la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu corresponent les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques

DOGC 19/11: es resol la convocatòria per a la concessió d’ajuts al professorat i al personal laboral … atenció a l’alumnat, i que ha participat en activitats educatives realitzades fora dels centres … 2008-2009

DOGC 19/11: Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques

DOGC: posada en funcionament de l’Institut Superior de les Arts

DOGC: termes normalitzats

DOGC 17/11: centres que durant el període 2010-2014 aplicaran un pla estratègic

DOGC 17/11: proves per a l’obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius

DOGC 17/11 UB: dues places de personal acadèmic

DOGC 17/11 UdG: oferta parcial d’ocupació pública

Departament: Convocatòria de procés selectiu de nou accés de personal laboral fix al Departament

DOGC 16/11: es fa pública per a cada cos de catedràtics la llista única d’aspirants seleccionats

DOGC 16/11: adaptació del procediment disciplinari sumari a les característiques específiques dels centres educatius públics

DOGC 16/11: relació d’alumnat aprovat en un curs d’especialització per al professorat

Departament: Formació inicial de directors i directores de centres públics inscripció fins 30/11

DOGC 15/11: contracte: servei de manteniment de les aplicacions del Departament

DOGC 12/11: Consell Rector de la Xarxa FP.cat

Dep. Neix la XTEC 2.0

Departament: jornada de juny

DOGC 11/11: DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent

DOGC: recurs … contra la Resolució … borsa de treball

DOGC: s’adjudiquen amb caràcter definitiu llocs de treball docents de caràcter singular per l’aplicació del Pla estratègic

DOGC: cicles formatius LOGSE que s’extingeixen

DOGC: membres del Consell Escolar de Catalunya

Dep. comunicació amb els centres

DOGC 9/11: empreses proveïdores dels serveis d’entorn virtual … per als centres … eduCAT 1×1

BOE 5/11: normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2010/2011

DOGC 4/11: proves d’accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny

DOGC 4/11: places disponibles en els ensenyaments de formació professional que ofereix l’Institut d’Educació Secundària Obert de Catalunya

Departament: Nou Decret de la direcció dels centres educatius

DOGC: s’estableix un termini de consulta i modificació de les dades que consten en la borsa de treball del personal interí/substitut docent

DOGC: instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament

DOGC: plaça de personal acadèmic contractat -catedràtic-

DOGC: s’amplien els àmbits territorials d’algunes zones educatives i se’n creen de noves

DOGC: concurs de selecció, torn de nou ingrés, per cobrir 20 places de personal laboral

DOGC: centres formadors d’estudiants en pràctiques

BOE 30/10: Real Decreto 1364/2010 por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal

DOGC 29/10: beques de col·laboració en tasques de formació en tecnologies de la informació

DOGC 29/10: fons d’acció social

DOGC: LLEI 35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran

DOGC: URV plaça en règim de contractació laboral

DOGC 29/10: URV plaça en règim de contractació laboral

DOGC 27/10: centres que imparteixen formació per a les proves d’accés als cicles

DOGC 26/10: proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2010-11 dels certificats de nivell intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes

DOGC: premis extraordinaris de batxillerat del curs 2009-10

Departament: Proves d’accés als cicles formatius

Departament: Consulta i assignació de càrrecs no directius

DOGC 25/10: convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir llocs de treball docent de caràcter singular en centres públics d’ensenyaments no universitaris que tenen autoritzat un pla estratègic

DOGC 22/10: modificació dels concerts educatius de diversos centres educatius privats per als ensenyaments postobligatoris

DOGC 22/10: classificació d’especial dificultat atribuïda a determinats llocs de treball docents

DOGC 22/10: Centre d’Iniciatives per a la Reinserció

DOGC 22/10: CRP Baix Camp

DOGC 21/10: s’aprova la relació de llocs de treball de la Inspecció d’Educació

DOGC 21/10: validació d’aprenentatges adquirits i la seva connexió amb el nivell 1 dels ensenyaments esportius

DOGC 21/10: UB concursos d’accés a cossos de funcionaris docents universitaris

DOGC 21/10: cessament i nomenament de membres del Consell Escolar de Catalunya

DOGC 20/10: s’aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d’Educació per al curs 2010-2011

DOGC 20/10: UB places de professor agregat

Departament: Projecte de decret dels criteris i el procediment d’elaboració de la programació de l’oferta educativa del servei d’educació de Catalunya

BOE: fiestas laborales para el año 2011

DOGC 14/10: regulació de la fase de pràctiques que preveu …, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent

DOGC 14/10: Sindicat USTEC-STEs contra la Resolució …, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa

DOGC: nomenament de funcionaris en pràctiques del cos de mestres

DOGC: programes i serveis de suport de centres d’educació especial a centres ordinaris per a l’escolarització inclusiva d’alumnat amb discapacitat

DOGC 13/10: s’adjudiquen amb caràcter definitiu llocs de treball docents de caràcter singular per l’aplicació del Pla estratègic

DOGC 13/10: s’autoritzen cicles d’FP inicial a diversos centres educatius privats

Departament: Avaluació de l’FP reglada a Catalunya

Departament: 3.194 places d’oposicions any 2011

DOGC 7/10: ajuts al professorat i al personal laboral dels centres educatius del Departament d’Educació que realitza tasques d’atenció a l’alumnat, i que ha participat en activitats educatives realitzades fora dels centres durant el curs escolar 2008-2009

DOGC 7/10: cursos especialització

DOGC: Consell Escolar Catalunya

DOGC 6/10: resultats definitius de la convocatòria per a la concessió dels ajuts del fons d’acció social per al personal funcionari docent

DOGC: destinació definitiva de funcionaris com a conseqüència del trasllat d’ensenyaments

DOGC: proves d’accés al grau superior d’FP

DOGC: subvencions concedides pel Departament

DOGC: preus públics per la matriculació en els ensenyaments esportius

DOGC: eleccions

DOGC 4/10: plataforma d’accés a continguts digitals

DOGC 4/10: subvencions i projectes del Departament

Departament: Proves d’avaluació diagnòstica d’educació primària i d’ESO

Departament: Subvencions a les AMPA per a l’activitat Escoles Obertes

Departament: Prova … certificat de formació instrumental

Departament: Prova per a l’obtenció del graduat en ESO

Departament: Borsa de treball de professorat especialista en piano acompanyant de dansa i trompa

DOGC 30/9: calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats

DOGC 30/9: provisió d’un lloc de treball (responsable de vigilància de la salut)

DOGC 27/9: centres educatius … seleccionats com a centres formadors d’estudiants en pràctiques dels graus de mestre …, i del màster

DOGC: reducció de jornada i de disminució de dues hores lectives setmanals

DOGC 23/9: serveis essencials que s’han de prestar … durant la vaga general

DOGC 20/9: ensenyaments de formació professional del sistema educatiu en zones de baixa densitat de població

DOGC 17/9: VIII Premis El CAC a l’escola

Departament: Consulta i assignació de càrrecs no directius dels centres públics. El termini per assignar els càrrecs és del 15 de setembre al 2 d’octubre del 2010 Departament: Proves d’avaluació diagnòstica d’educació primària i d’educació secundària obligatòria

DOGC 16/9: s’amplien els àmbits territorials d’algunes zones educatives i se’n creen de noves

DOGC: proves lliures per a l’obtenció del certificat de formació instrumental i per a l’obtenció del títol de graduat/ada

DOGC 16/9: cessament i nomenament de membres del Consell Escolar de Catalunya

Departament: Vacances de febrer-març

Govern: decret sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats

DOGC 14/9: beques de desplaçament i de residència destinades a l’alumnat que cursa determinats ensenyaments postobligatoris

DOGC 14/9: beques a l’estudi per a l’alumnat amb bon rendiment escolar

Departament: Programa “Qualifica’t” del 13 al 20 de setembre

DOGC 8/9: es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la UOC

DOGC 7/9: recurs contenciós administratiu interposat per USTEC-STEs – instruccions referides a la gestió de la borsa de treball

DOGC 7/9: centres educatius que participen en el projecte eduCat1x1

Departament: Dades del curs 2010-2011

DOGC 1/9: beques de col·laboració … Programa per a la reforma del sistema d’avaluació

DOGC 1/9: modificació … llistes d’aspirants que han superat les proves per a la provisió de places docents

DOGC 1/9: zona escolar rural Guilleries

DOGC: preu públic… ensenyaments d’idiomes del nivell bàsic, en la modalitat a distància, que imparteix l’Institut d’Educació Secundària Obert de Catalunya

DOGC 31/8: ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic …alumnat

Departament: dades d’inici de curs 2010-2011 al Servei Territorial de Maresme-Vallès Oriental

Departament: llicències dels llibres digitals del programa EduCAT1x1 per al curs 2010-2011

DOGC 27/8: es fa pública la concessió de llicències d’estudis retribuïdes per dur a terme treballs de recerca educativa i elaboració de materials curriculars directament relacionats amb els llocs de treball

DOGC: es resol la convocatòria per al reconeixement de centres que imparteixen formació per a les proves d’accés als cicles formatius

DOGC: s’implanten programes de qualificació professional inicial per al curs 2010-2011

DOGC: nova denominació específica a diversos centres educatius públics

Departament: Inscripció a les escoles oficials d’idiomes

Departament: Màster de formació del professorat

Departament: 8.345 docents s’han inscrit a la borsa

DOGC 9/8: programa experimental Qualifica’t

DOGC 5/8: DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius

DOGC: DECRET 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l’educació infantil

DOGC: establiments per impartir els programes de qualificació professional inicial

DOGC: s’implanten determinats programes de qualificació professional inicial

DOGC 4/8: es prorroga per al curs 2010-2011 la llista d’expectativa per a la cobertura de vacants posteriors a la convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball, en comissió de serveis, a la Inspecció

DOGC 3/8: ACORD GOV/137/2010, de 27 de juliol, pel qual es creen 28 centres educatius públics

DOGC 2/8: es nomenen inspectors en cap de les inspeccions territorials

DOGC: nomenament d’inspectors en cap adjunts a les inspeccions territorials del Departament d’Educació

DOGC: concurs per a la provisió de diverses places

DOGC 2/8: oferta d’ocupació pública parcial per a l’any 2010

DOGC 2/8: assignació de noms de domini als proveïdors de continguts educatius digitals i d’entorns virtuals … eduCAT 1×1

DOGC 28/7: CORRECCIÓ … llistes d’aspirants que han superat les proves per a la provisió de places docents

DOGC 28/7: permanència en els ensenyaments artístics superiors de grau

DOGC 28/7: llista de professorat que forma part de la borsa per a la impartició de docència en els centres superiors d’ensenyaments artístics

Departament: Es posen en marxa 11 escoles, 6 instituts i 11 instituts escola

DOGC 23/7: es crea l’Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques

DOGC 22/7: nomenament de personal funcionari per ocupar diversos llocs de treball del Departament

DOGC 22/7: Recurs … contra … concurs de mèrits per a l’accés als cossos de catedràtics

Departament: es prorroga per al curs 2010-2011 la borsa de treball de personal d’administració i serveis

DOGC 15/7: es resol el concurs públic per a la concessió de llicències retribuïdes de la modalitat D … AICLE a la Gran Bretanya

DOGC: mòduls econòmics dels concerts educatius corresponents a les despeses de personal per a l’any 2010

DOGC: col·laboració entre … el Departament d’Educació, i l’IUFM Midi-Pyrénées

DOGC 15/7: curs de preparació de les proves d’accés al grau superior

DOGC: CIRE

DOGC 15/7: composició de dues zones escolars rurals

DOGC 14/7: procediment d’adhesió de les llibreries a les funcions de la plataforma … eduCAT 1×1

DOGC 13/7 UPF: concurs públic per a la provisió de places de personal acadèmic -contractat catedràtic i professor agregat-

DOGC UPF: concurs públic per a la provisió de places de personal acadèmic -lector-

Departament: Educació crea 7.160 places més de FP per donar resposta a l’augment de preinscripcions

Departament: Persones que s’incorporen a la borsa o modifiquen el número dordre per haver estat aprovades i no seleccionades a les oposicions

DOGC 9/11: s’eleva a definitiva … la renovació dels concerts educatius dels centres educatius privats per als ensenyaments postobligatoris

DOGC: subvencions a les corporacions locals titulars de llars d’infants

DOGC 9/7: cessament i nomenament de membres del Consell Escolar de Catalunya

DOGC 7/7: s’estableix, amb caràcter experimental, la modalitat semipresencial en el nivell avançat d’anglès dels ensenyaments d’idiomes

DOGC 6/7: DECRET 84/2010, de 29 de juny, del mapa escolar

DOGC 6/7: modificació… tribunals… l’accés als cossos de catedràtics

DOGC: s’autoritza un cicle d’FP inicial a un centre privat

Departament: Continguts digitals del Projecte eduCAT1x1

DOGC 5/7: 2n Conveni col·lectiu de treball per al sector del lleure educatiu i sociocultural

DOGC 2/7: calendari de la preinscripció i la matriculació universitàries per al curs acadèmic 2010-2011

DOGC 29/6: ACORD, de 15 de juny, pel qual es creen diversos centres públics de formació d’adults

DOGC 28/6: s’adjudiquen amb caràcter definitiu llocs de treball docents de caràcter singular per l’aplicació del Pla estratègic

DOGC: relació de centres que imparteixen la formació per a les proves d’accés als cicles formatius durant el curs 2010-2011, i s’obre la convocatòria del procés d’autorització d’aquesta formació per a centres que no depenen del Departament

DOGC 28/6: convocatòria dels Premis Catalunya d’Educació

REDUCCIÓ 55 anys: …disminució de 2 hores setmanals en horari fix no lectiu

DOGC 25/6: es modifica… es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa … El càlcul del temps de serveis prestats es farà amb la informació que hi hagi al registre informàtic el dia 2 de juny de 2010

DOGC 25/6: bases generals de les línies de subvenció del Departament d’Educació

DOGC 23/6: FINS 28/7 convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent

DOGC 23/6: es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball a partir del curs 2010/2011

DOGC 22/6 OPOSICIONS: es fan públiques les llistes d’aspirants que han superat les proves

Departament: Organització i funcionament dels centres. Curs 2010-2011

DOGC 21/6: concerts educatius, per als ensenyaments postobligatoris

DOGC 21/6: es modifiquen els concerts educatius de centres privats d’EE

BOE 17/6: Reforma del mercado de trabajo. Medidas urgentes

DOGC 17/6: preparació de les proves d’accés al grau superior de formació professional inicial

DOGC: beca de la modalitat B

DOGC 16/6: modificació… instruccions sobre el procediment de sol·licituds de reducció de jornada i de disminució de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys … 2010/2011

DOGC 14/6: CORRECCIÓ … preinscripció i matrícula a l’Institut d’Educació Secundària Obert de Catalunya

DOGC 14/6: CORRECCIÓ… concessió d’estades de formació al professorat d’FP

DOGC 11/6: modificació de l’Ordre … serveis essencials … vaga del sector públic del dia 8 de juny de 2010

DOGC 11/6: CORRECCIÓ … instruccions … destinacions al professorat de religió

DOGC 10/6: tribunals que han de valorar els mèrits corresponents a la convocatòria del concurs de mèrits per a l’accés als cossos de catedràtics

DOGC: LLEI …de la llengua de signes catalana

DOGC 9/6: ajuts al professorat i al personal laboral dels centres educatius del Departament d’Educació que realitza tasques d’atenció a l’alumnat, i que ha participat en activitats educatives realitzades fora dels centres durant el curs escolar 2008-2009

DOGC 8/6 FAS: llistes provisionals del personal admès i exclòs dels ajuts del fons d’acció social per al personal funcionari i interí d’administració i tècnic i el personal laboral

DOGC: recurs contenciós administratiu … del sindicat USTEC-STEs

DOGC: concurs públic per a la selecció de centres educatius que imparteixen ensenyaments professionals, artístics o especialitzats, per ser inclosos, a partir del curs 2010-2011, en el Projecte de qualitat i millora contínua

DOGC: protocol de col·laboració entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el Departament d’Educació … Aragó

DOGC: VII Premis el CAC a l’escola

Departament:Matriculació a l’educació infantil, primària i secundària fins a l’11 de juny

DOGC 7/6 FAS: resultats provisionals de la convocatòria per a la concessió dels ajuts del fons d’acció social per al personal funcionari docent no universitari … 2009

DOGC: serveis essencials que s’han de prestar… vaga del sector públic del dia 8 de juny de 2010

DOGC: provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos càrrecs de comandament de les inspeccions

DOGC: es creen diverses seccions d’educació secundària

DOGC: es deixen inactives dues escoles

DOGC: centres educatius sostinguts amb fons públics seleccionats com a centres formadors d’estudiants en pràctiques dels graus de mestre

DOGC: acord entre la Universitat de Calgary i el Departament

DOGC UdLl: plaça de professorat

DOGC UdLl: 2 places professorat

DOGC 4/6: fitxer de dades de caràcter personal Projecte eduCAT 1×1

DOGC 4/6: premis … batxillerat

DOGC 3/6: s’implanten, se suprimeixen i es traslladen cicles formatius d’FP DOGC 3/6: estudis de català per a no catalanoparlants i les EOI que els imparteixen.

DOGC UB: places de personal acadèmic contractat

DOGC 2/6: LLEI 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència

DOGC 2/6: concerts educatius centres privats ensenyaments obligatoris i d’educació infantil de 2n cicle

Departament: Ajornament de la prova de les PAU

Departament: 34.553 desempat matriculació secundària

DOGC 1/6: llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria de concurs de mèrits per a l’accés als cossos de catedràtics

DOGC 1/6: concessió d’estades de formació al professorat d’FP

DOGC: DECRET LLEI 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic

DOGC: fotocòpia mesures

DOGC: calendari oficial de festes laborals per a l’any 2011

DOGC 28/5: destinacions al professorat de religió en centres docents públics

DOGC: adaptació de diversos nomenaments a l’estructura del Departament

DOGC: preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador

DOGC 28/5: Complex Educatiu de Tarragona

BOE 24/5: Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público [html]

STEPV: Quadres retallades

DOGC 25/5 UdLl: places professorat

BOE 20/5: se nombran funcionarios …Secundaria, FP, EOI…seleccionados en los procedimientos selectivos

BOE 20/5: se nombran funcionarios … Secundaria, a los seleccionados en el procedimiento selectivo

Departament 20/5: Borsa. Llista definitiva

Departament 20/5: Pagament FAS 2007 (0,3 % de la massa salarial)

DOGC 21/5 UAB: accés a cossos de funcionaris docents universitaris

Departament 20/5: Borsa de treball de personal docent Llista definitiva

Departament 20/5: Pagament FAS … 2007 (0,3 % de la massa salarial)

DOGC 20/5: modificació … es nomenen les comissions de selecció que han de jutjar els procediments selectius

DOGC 20/5: premis extraordinaris de batxillerat del curs 2009-2010

DOGC 19/5 FAS: modificació …convocatòria per a la concessió dels ajuts del fons d’acció social …any 2007

DOGC: convocatòria …lliure designació, de diversos llocs de treball del Departament d’Educació

DOGC 19/5: encàrrec de gestió entre el Dep. d’Educació … al (CIRE)

DOGC: escola de música de Sant Cugat

DOGC 18/5: serveis essencials que es presten en els centres d’ensenyament públics

DOGC 14/5: s’actualitza la classificació de dificultat especial atribuïda a determinats llocs de treball docents del cos de mestres en els centres públics

DOGC 14/5: es modifica … les llistes d’aspirants que han superat les proves … funcionaris docents

DOGC 14/5: Premis Catalunya d’Educació

DOGC 11/5: CORRECCIÓ … convocatòria de concurs de mèrits per a l’accés als cossos de catedràtics

DOGC 11/5: CORRECCIÓ… centres educatius … seleccionats com a centres formadors d’estudiants en pràctiques

DOGC 11/5 UAB: concursos d’accés a cossos de funcionaris docents universitaris

DOGC 10/5: formalització d’un pla estratègic per als cursos 2010-2014

DOGC 10/5 UAB: concursos d’accés a cossos de funcionaris docents universitaris

DOGC 10/5 UAB: concursos d’accés a cossos de funcionaris docents universitaris

DOGC 10/5 URV: concurs públic per a l’accés a places d’agregat o agregada

DOGC: concurs d’accés a places dels cossos docents universitaris

DOGC 6/5: subvencions als centres privats concertats, per al finançament d’activitats complementàries de l’alumnat amb necessitats educatives específiques

DOGC 3/5: concerts educatius dels centres educatius privats per als ensenyaments postobligatoris

DOGC: es traslladen diversos centres

DOGC: Complex Educatiu de Tarragona

DOGC: adscripcions entre centres públics

DOGC: beca de col·laboració en tasques de biblioteconomia i catalogació

DOGC: Concurs d’Oratòria

DOGC: obertura d’un centre educatiu privat

DOGC 30/4: instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions … per al curs 2010-2011

DOGC: borsa de professorat … en els centres superiors d’ensenyaments artístics

DOGC: imports de diversos preus …Institut d’Educació Secundària Obert de Catalunya

DOGC: modificació … d’ajuts al professorat i al personal laboral

Departament: Criteris generals per a la confecció plantilles dels centres

Departament: Càtedra. Llista provisional de persones admeses i excloses, reclamacions fins dj 6 de maig

DOGC 29/4: aprovada la llista provisional … cossos de catedràtics

DOGC 29/4: CORRECCIÓ  adjudicacions

DOGC 27/4: Pla Català d’Esport a l’Escola

DOGC 27/4 UB: concursos d’accés a cossos de funcionaris docents

DOGC 27/4 UB: places de professor agregat

DOGC: zona escolar rural al municipi de Castellcir

DOGC 26/4: Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació i la Generalitat

DOGC: president del Consell Escolar Territorial al Vallès

PACTO EDUCATIVO 22/4: Documento del Pacto ::: Annexos al document

DOGC 22/4: VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral

DOGC 22/4: proves d’accés als cicles formatius

Departament: EduCAT1x1

DOGC 21/4: modificació … es resol el concurs de trasllat

DOGC 21/4: s’implanten cicles d’FP inicial a diversos centres públics

DOGC 19/4: premis de la Mostra de produccions audiovisuals i blocs escolars a Internet

DOGC: ajuts per al finançament dels llibres de text i material didàctic

DOGC: centres formadors d’estudiants en pràctiques

DOGC: subvencions a les corporacions locals titulars de llars d’infants

DOGC 19/4: pla estratègic per als cursos 2010-2014

DOGC 16/4: bases per a la selecció de centres … com a centres formadors d’estudiants en pràctiques dels graus de mestre i del màster de professorat

DOGC: UAB concursos d’accés

DOGC: UAB places assistencials

DOGC 15/4: Instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí …en centres docents públics i serveis educatius … amb efectes d’1 de setembre de 2010, i sobre els desplaçaments forçosos

DOGC 15/4: centres que finalitzen el cicle de planificació estratègica 2006-2010 i renovació planificació estratègica 2010-2014

DOGC: Residències de Temps Lliure

DOGC 15/4: modificació … es nomenen els tribunals

DOGC 15/4: bases generals de les línies de subvenció

DOGC: beca de col·laboració en tasques de formació

BOE 13/4: adquisición de vivienda por los mutualistas de Mufac

DOGC 9/4: es convoquen les proves específiques d’accés als ensenyaments professionals de música

DOGC 8/4 OPOSICIONS: es nomenen les comissions de selecció que han de jutjar els procediments selectius per a la provisió de places de funcionaris docents

DOGC 8/4: relació de llocs de treball del personal laboral

DOGC: ratificació d’un membre del Consell Escolar de Catalunya

DOGC 7/4: s’autoritzen cicles d’FP inicial

DOGC 7/4: s’autoritzen cicles d’FP inicial

DOGC 6/4: concurs públic per a la concessió de llicències d’estudis retribuïdes, per dur a terme treballs de recerca educativa i elaboració de materials curriculars

DOGC 6/4: concurs públic de mèrits per a la concessió de llicències retribuïdes de la modalitat D per realitzar activitats de formació i elaborar materials basats en metodologia AICLE a Gran Bretanya

http://www.xtec.net/innova/llicencies

DOGC 1/4: convocatòria d’autorització als establiments per a impartir els programes de qualificació professional inicial corresponents al curs escolar 2010-2011

DOGC: subvencions per al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius concertats d’educació especial

DOGC 29/3: directrius per a la realització de la prova d’avaluació de l’educació primària i es convoca la prova per al curs 2009-2010

DOGC: proves per a l’habilitació professional per a la traducció i la interpretació jurades

DOGC: subvencions destinades a l’escolarització d’infants

DOGC: Pla estratègic

DOGC: pla estratègic

DOGC: cicles de formació professional inicial a diversos centres educatius privats

DOGC 29/3: Vic

DOGC 25/3: es modifica la denominació i l’àmbit territorial de diversos serveis educatius

DOGC: consultes populars

DOGC: normes de preinscripció i matrícula a l’IES Obert

DOGC: UPF places

DOGC 24/3: concurs de mèrits per a l’accés als cossos de catedràtics

DOGC 23/3: modificació de la Resolució EDU/3250/2009, de 17 de novembre, per la qual es fa pública, per a cada cos de catedràtics, la llista única d’aspirants seleccionats

DOGC 22/3: s’aproven les bases generals i les bases específiques per a la concessió dels ajuts del fons d’acció social per al personal funcionari docent no universitari …, i s’obre la convocatòria corresponent a l’any 2009

DOGC 22/3 OPOSICIONS: es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició

DOGC: subvencions per a la creació i la consolidació de places per a infants de zero a tres anys

DOGC: subvencions a les corporacions locals titulars d’escoles de música i de dansa

DOGC: subvencions per al suport a l’acollida i l’aprenentatge de la llengua catalana, destinat a l’alumnat estranger de nova incorporació

DOGC: subvencions destinades a l’escolarització d’infants de zero a tres anys … de titularitat privada

DOGC 18/3: es declara aprovada la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent

DOGC: concursos públics per a la provisió de places

DOGC 17/3: decret d’ordenació general dels ensenyaments de formació professional inicial

DOGC 16/3: ORDRE …per la qual es garanteixen els serveis essencials que es presten als centres d’ensenyament públics dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya

Departament: 11.929 persones s’han inscrit a les oposicions

STEs: MEC. EDUCACIÓN EN EL EXTERIOR Listas provisionales 

OPOSICIONS: el resultat dels sorteigs dels vocals, es publicarà el 22/3

DOGC 15/3: mòduls econòmics de les despeses de funcionament dels concerts educatius

BOE 12/3: Real Decreto … se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria.

STEs: STEs-I califica el RD de incompleto y poco ambicioso

DOGC 10/3: proves lliures per a l’obtenció del certificat de formació instrumental i per a l’obtenció del títol de graduat/ada en ESO per a persones de més de 18 anys

DOGC 10/3: modificació … es declaren aptes a la fase de pràctiques i aprovades

DOGC 10/3: Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació i la Comunitat Autònoma de Catalunya per augmentar l’oferta de places a les escoles oficials d’idiomes i impulsar el coneixement de l’anglès entre els joves

DOGC 9/3: modificació … es declaren aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu

DOGC: es resol la convocatòria de selecció dels centres per a la seva incorporació en el programa experimental Qualifica’t, a partir del curs acadèmic 2009-2010

DOGC: URV ocupació per a l’any 2010

DOGC 8/3: convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent

DOGC: concursos d’accés a cossos de funcionaris docents universitaris

DOGC 8/3: subvencions i projectes del Departament d’Educació

DOGC 5/3: proves específiques d’accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l’Espai Europeu

DOGC 5/3: proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional específica, les proves de caràcter general dels ensenyaments esportius

DOGC 4/3: DECRET 28/2010, de 2 de març, del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i del Catàleg modular integrat de formació professional

DOGC 4/3: proves d’accés als cicles de formació específica de grau mitjà i de grau superior d’arts plàstiques i disseny

DOGC: diagnòstic i tractament de la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica

DOGC 3/3: ratificació de membres del Consell Escolar de Catalunya

DOGC 3/3: Escola Pia de Mataró

DOGC 3/3: centres que imparteixen la formació per a les proves d’accés als cicles formatius

DOGC: preparació de la prova d’accés als cicles formatius

Govern 2/3: construcció i substitució de 26 centres

Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

DOGC 26/2: Conveni de col·laboració signat pel Ministeri d’Educació i la Generalitat

DOGC 26/2: taxes vigents …Departament d’Educació

Departament 24/2: Valoració del Departament d’Educació sobre les negociacions amb els representants sindicals

DOGC 24/2: creació de la Comissió del Sistema de Formació i Qualificació Professional

DOGC UPF 23/2: places de personal acadèmic -lector-

DOGC: UPF 23/2 places de personal acadèmic contractat

DOGC 192: s’estableix un termini de consulta i d’actualització de les dades que consten en la borsa de treball del personal interí/substitut docent

DOGC: centres …, un pla d’actuació immediata per a la millora dels resultats educatius i la cohesió social

DOGC: centres que estan fent el disseny del Pla estratègic per a la millora dels resultats educatius i la cohesió social

DOGC: proves específiques d’accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d’esports

DOGC 18/2: adscripció de centres educatius

DOGC 18/2: concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora

DOGC: activitats de foment de la pau i de la cultura de la pau

Govern 16/2: Comissió del sistema de formació i qualificació professional

DOGC 16/2: reducció de jornada i de disminució de dues hores lectives

DOGC 16/2: festes locals

DOGC 16/2: ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes

DOGC: habilitació de l’exercici de les professions de l’esport

DOGC URV: concurs de nou ingrés

DOGC 15/2 OPOSICIONS: es declara aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos

DOGC URV: convocatòria de concurs de nou ingrés

DOGC 12/2: es dóna publicitat a les gratificacions extraordinàries per jubilació voluntària anticipada dels funcionaris docents per a l’any 2010

DOGC: beca de col·laboració en tasques de biblioteconomia i catalogació

DOGC: s’implanta el règim d’alternança entre formació i treball en els ensenyaments de formació professional inicial

DOGC: es disposa l’inici d’activitats de diversos centres educatius públics

DOGC: es traslladen diversos centres educatius públics

DOGC: ensenyaments professionals de dansa

DOGC: premis als millors cartells de prevenció de riscos laborals

DOGC: URV concurs de nou ingrés

BOE 10/1: adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales

Departament: Calendari escolarDebat TV Girona

DOGC 8/2: calendari escolar dels cursos 2010-2011 i 2011-2012 per als centres educatius de Catalunya

DOGC 8/2: Fons d’acció social per al personal funcionari i interí d’administració i tècnic i el personal laboral

BOE 5/2: Plan Proa

DOGC 2/2: proves per a l’obtenció dels certificats de llengua catalana

DOGC 2/2: Comissió Mixta Departament d’Educació i Entitats Municipalistes

DOGC 1/2: es resolen les sol·licituds … de concerts educatius, per als ensenyaments obligatoris i per als de segon cicle d’educació infantil

DOGC 1/2: renovació dels concerts educatius dels centres educatius privats per als nivells obligatoris i per als ensenyaments d’educació infantil de segon cicle

DOGC 1/2: presidència del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu …Jorge Calero Martínez

DOGC 29/1: es modifica l’adscripció de centres educatius

DOGC 29/1: festes locals

DOGC 28/1: s’aproven les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat per al curs 2010-2011

DOGC 28/1: ACORD d’aplicació, per al curs 2010-2011, del criteri complementari per resoldre situacions d’empat en el procés de preinscripció i matrícula de l’alumnat per tal de fer efectiu el principi d’igualtat

DOGC: destinació definitiva de diversos funcionaris del cos de mestres al CFA Flora Tristán, de Cornellà

DOGC: programa experimental d’homologació d’empreses per dur a terme la formació pràctica en centres de treball

DOGC 27/1: beques de col·laboració en tasques de formació en tecnologies de la informació

DOGC 22/1: reducció de jornada i de disminució de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys per al curs 2010-2011

DOGC: s’ofereix la pròrroga i es convoquen beques de col·laboració en tasques de formació en la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats

DOGC: proves lliures per a l’obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària

DOGC 22/1: ensenyaments professionals de dansa

DOGC 19/1: aplicació del programa Escola 2.0.

DOGC 19/1: millora de les biblioteques escolars

DOGC 19/1: auxiliars de conversa a centres educatius

DOGC 19/1: Premi Participa a l’Escola

DOGC 18/1: llista complementària d’aspirants seleccionats que modifica … les llistes d’aspirants que han superat les proves per a la provisió de places docents

DOGC: es modifica l’òrgan tècnic de selecció de la convocatòria del procés selectiu de nou accés per cobrir amb personal laboral fix cent tretze places de les llars d’infants

DOGC15/1: concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora de diversos centres docents

DOGC: Pla Proa

DOGC 14/1: selecció d’IES que imparteixen ensenyaments professionals, artístics o especialitzats, seleccionats … Projecte de qualitat i millora contínua, a partir del 09-10, i s’informa de l’estat de desenvolupament…

DOGC 12/1: convocatòria oposició

DOGC 11/1: convocatòria per a l’any 2010 de la jubilació anticipada voluntària

DOGC 7/1: s’estableix un termini de consulta i actualització de les dades que consten en la borsa de treball del personal interí/substitut docent

DOGC 4/1: es modifica…instruccions referides a la gestió de la borsa de treball

DOGC 5/1: proves per a l’obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional específica

DOGC UAB: places d’agregat o agregada

DOGC UAB: concursos d’accés a cossos de funcionaris docents universitaris

DOGC 4/1: es modifica la Resolució … instruccions referides a la gestió de la borsa de treball


2009

DOGC 31/12: pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010

DOGC: mesures fiscals, financeres i administratives

DOGC UB: concursos d’accés a cossos de funcionaris docents universitaris

DOGC UPF: places de personal acadèmic -professor agregat-

DOGC 23/12: llistes d’aspirants seleccionats en el concurs de mèrits per a la selecció de director o directora

BOE 21/12: temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades a los cuerpos docentes establecidos en la LOE

BOE: temario de la fase de oposición del procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación

BOE  CAP 21/12:  master… se modifica la Orden… se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor

DOGC 21/12: es modifica …es resol la convocatòria per al reconeixement de centres d’FPA que no depenen del Departament per impartir la formació per a les proves d’accés als CFFP per al curs 2009-2010

DOGC URV: places en règim de contractació laboral

DOGC: ajuts a treballs de recerca en l’àmbit de la pau

DOGC 16/12: concessió dels ajuts del fons d’acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya corresponents a l’any 2008

DOGC: ajuts al professorat i al personal laboral dels centres… que realitza tasques d’atenció a l’alumnat i que ha participat en activitats educatives amb l’alumnat realitzades fora dels centres, durant el curs escolar 2007-2008

DOGC 16/12: modificació … es declaren aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu corresponent les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques de diversos cossos docents

DOGC 15/12: ACORD GOV/196/2009, d’1 de desembre, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’any 2010 de 5.025 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d’Educació

DOGC 15/12 UB: oferta pública d’ocupació parcial per a l’any 2009

DOGC 15/12 UB: oferta pública d’ocupació parcial per a l’any 2009

DOGC 14/12: modificació de …, de convocatòria per a la concessió dels ajuts del fons d’acció social per al personal funcionari docent no universitari

DOGC 14/12: subvencions destinades a l’escolarització d’infants de zero a tres anys

DOGC 11/12: Es resol el concurs convocat per la Resolució EDU/3683/2008, de 3 de desembre, relativa al concurs de trasllats per al personal funcionari i en pràctiques del cos de mestres

DOGC 10/12: modificació… es fa pública, per a cada cos de catedràtics, la llista única d’aspirants seleccionats

DOGC: modificació … es fan públiques les llistes d’aspirants que han superat les proves per a la provisió de places de funcionaris docents

DOGC: es regula la convocatòria anual de les proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria

Departament: Convocatòria de nou accés de personal laboral fix del Departament d’Educació fins 29/12

DOGC 9/12: es dóna publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació dels aspirants en els processos selectius que es realitzin durant l’any 2010 per a l’ingrés en la funció pública

DOGC 9/12: procés selectiu de nou accés per cobrir amb personal laboral fix cent tretze places de les llars d’infants de què és titular el Departament d’Educació

DOGC: subvencions per al finançament d’activitats complementàries de l’alumnat amb necessitats educatives específiques

DOGC: Places de personal acadèmic, lector

DOGC 9/12: 1er.Congreso sobre el éxito educativo

DOGC 3/12: llocs de treball… Pla estratègic

DOGC: presidenta del Consell Escolar Territorial a la Catalunya Central

DOGC: subvencions per al suport a l’acollida i l’aprenentatge de la llengua catalana

DOGC: EPSI

DOGC 2/12: concessió i renovació de beques i ajuts … educació física i l’esport

DOGC UPC: places de professorat contractat laboral lector

DOGC 30/11: s’aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d’Educació per al curs 2009-2010

DOGC: es creen diverses seccions d’ESO

Departament: Ajuts al professorat i al personal laboral per a activitats educatives fora dels centres

DOGC 27/11: calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2010

DOGC: modificació … relació definitiva de centres educatius sostinguts amb fons públics seleccionats com a centres formadors

DOGC 27/11: CORRECCIÓ … s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’ESO

DOGC: subvencions per al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius concertats d’educació especial

DOGC: Iniciatives per a la Reinserció

DOGC: proves específiques d’accés als ensenyaments esportius

DOGC: s’implanta un ensenyament superior de disseny

DOGC 23/11: sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació dels aspirants en els processos selectius de l’any 2010

DOGC 23/11: es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català

DOGC 23/11 UPC: places de professorat

DOGC 18/11 URV:places dels cossos docents

DOGC 17/11: es modifiquen els concerts educatius de diversos centres privats d’educació especial

DOGC 17/11: relació de l’alumnat premiat en la convocatòria de concessió dels premis extraordinaris de batxillerat del curs 2008-2009

DOGC URV: places de professorat

DOGC 16/11 LEC: s’aprova el calendari de desplegament de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació

DOGC 16/11: concurs escolar 2009-2010 Consumópolis 5, sobre consum responsable

DOGC 13/11: es resol el concurs convocat per la Resolució EDU/3682/2008, de convocatòria de concurs de trasllats

DOGC 13/11: procediment i els documents i requisits del procés d’avaluació del 2n cicle de l’educació infantil

DOGC 12/11 UB: plaça de professor agregat

DOGC 12/11 UPC: plaça de professorat col·laborador

DOGC 12/11: Estatuts del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya

DOGC 11/11: RECURS d’inconstitucionalitat

DOGC 11/11: condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona

BOE 10/11: Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la LEC

BOE 9/11: se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Catedráticos

DOGC 6/11: Termini de consulta i d’actualització de les dades que consten en la borsa del dilluns 9 al dijous 19 de novembre (els canvis tindran efecte immediat)

DOGC 2/11: ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes

DOGC 30/10: centres que documentalment han formalitzat, amb el Departament d’Educació, un pla estratègic per al desenvolupament de l’autonomia de centre, i es crea la comissió de seguiment dels plans

DOGC 30/10: Premis Catalunya d’Educació

DOGC: nomenament de personal funcionari

DOGC 30/10: s’adapten diversos nomenaments

Departament: D’acord amb la LOE, entre el 2 i el 13 de novembre, es faran proves d’avaluació diagnòstica … final del cicle mitjà d’educació primària i del segon curs de l’ESO

DOGC 29/10: distribució del fons del 0,3% de la massa salarial del personal docent no universitari

DOGC 29/10: es convoquen les proves … dels certificats dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les EOI

BOE 28/10: ESCUELAS VIAJERAS

Govern 27/10: El Govern aprova el decret dordenació dels ensenyaments d”ESO per a persones adultes

DOGC 28/10: nomenament de funcionaris en pràctiques del cos de mestres i del cos de professors d’ensenyament secundari

BOE 27/10: Ordenación de las enseñanzas artísticas superiores

STEs: OPOSICIONS. Proyecto de RD por el que se modifica el Reglamento (CAP-MASTER)

STEs: Proyecto de Orden Ministerial -3r idioma- para el ejercicio de profesor

DOGC 26/10: modificació de la Resolució EDU/3527/2008, de 20 de novembre, per la qual es fa pública, per a cada cos de catedràtics, la llista única d’aspirants seleccionats, ordenada segons la puntuació total del barem

DOGC: nomenament del president del Consell Escolar Territorial al Maresme-Vallès Oriental

DOGC: conveni d’encàrrec de gestió entre el Departament d’Educació i el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

DOGC 26/10: places de professorat

DOGC 22/10: ACORD GOV/165/2009, de 13 d’octubre, pel qual es creen cinc instituts

Govern: 20/10 convenis de formació professional i construcció de 2 centres

DOGC :19/10: es creen diversos centres públics de formació d’adults

DOGC 15/10: s’adjudiquen amb caràcter definitiu llocs de treball docents de caràcter singular per l’aplicació del Pla estratègic

DOGC 15/10: beques de desplaçament i de residència

DOGC 13/10: es declaren aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu corresponent les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques

DOGC 13/10: beques de col·laboració en tasques de formació en tecnologies de la informació aplicades a l’educació

DOGC 9/10 UdLl: places de personal laboral

DOGC: qualitat esportiva de l’esport escolar vinculat amb el Pla Català d’Esport a l’Escola

DOGC: Pla Català d’Esport a l’Escola

PERSONAL LABORAL: Borsa de treball de personal d’administració i serveis del Departament Obertura d’un nou termini de presentació de sol·licituds per a algunes categories i alguns àmbits territorials

DOGC 8/10: assignació de destinació definitiva de funcionaris docents com a conseqüència del trasllat d’ensenyaments

BOE 7/10: Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida.

DOGC 18/6: convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent

DOGC: fotocòpia borsa de treball

DOGC: centres que imparteixen el curs de preparació de la prova d’accés als cicles formatius