ADJUDICACIONS D’ESTIU PER AL CURS 2024/25

Resum de la RESOLUCIÓ EDU/1205/2024, d’11 d’abril.

Infografia ADJ ESTIU 24-25_V3-01

 

​​​Notícies

 

Adjudicació de destinacions provisionals Curs 2024-2025

⊕ Consulta els llistats de les adjudicacions d’estiu

 

Les destinacions provisionals són de l’1 de setembre de 2024 al 31 d’agost de 2025, tret dels casos previstos que tinguin una durada superior.

Informació sobre el procediment a la web del Departament d’educació

 

Normativa

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1205/2024, d’11 d’abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2024 per al personal funcionari de carrera en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació.

 


Terminis Previstos  

Presentació de sol·licituds individuals:

 • Presentació de sol·licituds de personal funcionari de carrera: del 24 d’abril al 8 de maig de 2024.
 • Presentació de sol·licituds de personal seleccionat en el concurs oposició extraordinari o en convocatòries anteriors: del 24 d’abril al 8 de maig de 2024.
 • Presentació de sol·licituds de comissió de serveis de personal d’altres comunitats autònomes: del 24 d’abril al 8 de maig de 2024.
 • Presentació de sol·licituds de professorat acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals: del 9 al 22 de maig de 2024.
 • Presentació de sol·licituds del personal interí: del 14 al 23 de maig de 2024.
 • Presentació de sol·licituds de personal seleccionat en el concurs oposició ordinari: del 19 i 20 de juny de 2024.
 • Formalització de les propostes de les direccions: del 21 de maig al 6 de juny de 2024, ambdós inclosos.

 

Quan es resol? (la normativa no dona dates concretes)

 • ADJUDICACIONS PROVISIONALS: primera quinzena de juliol de 2024.
 • ADJUDICACIONS DEFINITIVES: finals de juliol

Accés a la sol·licitud


 

Xerrades Informatives

Xerrades informatives sobre les adjudicacions d'estiu

 


 

Accés a la sol·licitud

Avís: L’aplicació per presentar sol·licituds estarà disponible a les 9 hores del dia que s’obre.
Horari de l’aplicació per presentar la sol·licitud

 • De dilluns a divendres: de 8 a 23 hores
 • Dissabte i diumenge: de 9 a 21 hores

Fes la teva sol·licitud al següent enllaç.

 


 

Consulta de dades dels centres

Consulta la fitxa del centre: Consulta dades dels centres

 


 

Procediment previ

Prèviament al procediment general, s’adjudicarà destinació provisional amb efectes d’1 de setembre de 2024 a:

a) Llocs de treball als serveis educatius (EAP, CRP, CdA, CREDA, CREDV, LIC) i aules hospitalàries. També llocs a CESIRE i CRETDIC.
b) Llocs docents a Justícia, Drets i Memòria, Drets socials, Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
c) Llocs a programes d’inserció (PFI).
d) Llocs de treball de cicles formatius de nova implantació (2 llocs màxim).
e) Llocs d’escoles, instituts i instituts escola de nova creació.
f) Llocs de subseus d’instituts, EOI i CFA.
Si, excepcionalment, la proposta dels llocs esmentats recau en personal interí, aquesta persona haurà d’acreditar un mínim de 12 mesos de serveis a la borsa de treball de personal interí del Departament d’Educació, comptats a 31 d’agost de 2024.
g) Llocs per a funcionaris/es de carrera acollits a l’article 25 de riscos laborals, si comporta un canvi d’especialitat dins el mateix centre de destinació definitiva.

També, amb caràcter previ, s’adjudicaran:

 • Llocs de treball de l’IOC.
 • Els càrrecs directius vigents a 1 de setembre de 2024 no poden participar, romanen en el lloc. (Llegir excepcions a la resolució).
 • Llocs de CFA dels centres penitenciaris.

Es poden modificar destinacions d’article 25, si n’hi ha moltes en un sol centre.

Tots els llocs de treball adjudicats en la fase prèvia s’escapen del control i de la mínima garantia de publicitat i transparència que cal esperar en un procediment de provisió de llocs de treball públics. USTEC·STEs constatem la manca de capacitat i voluntat del Departament per aconseguir un procediment més transparent. Hem demanat reiteradament que, com a mínim, es publiqui el resultat d’aquesta extensa fase prèvia i la resposta de l’Administració ha estat molt decebedora, ja que al·lega que no hi ha mitjans tècnics i informàtics per fer-ho. Amb el temps, tenim clar que és falta de voluntat política.


 

Proposta de NO continuïtat

La direcció d’un centre pot proposar la no continuïtat al mateix centre per al curs 2024-2025 d’un/a funcionari/ària de carrera, en pràctiques o interí/ina destinada provisionalment en el centre el curs 2023-2024, mitjançant una proposta degudament raonada, per no adequar-se al perfil del lloc de treball, o perquè hagi quedat acreditada la no adequació del docent al desenvolupament dels continguts funcionals del lloc de treball.

Aquesta proposta de no continuïtat es posarà en coneixement de la persona no proposada de manera presencial o per mitjans electrònics. La persona disposarà de cinc dies hàbils per presentar al·legacions contra la proposta de no continuïtat des que s’ha realitzat el tràmit d’audiència, també de manera presencial o per mitjans electrònics.

Prèviament a la proposta de no continuïtat, cal haver posat en coneixement de la persona interessada les disfuncions que podrien donar lloc a aquesta decisió i haver adoptat les mesures de suport al docent per corregir-les. En cas que les mesures de suport no haguessin donat resultat satisfactori, caldria haver-ho posat en coneixement de la Inspecció d’Educació. Només en cas d’haver esgotat aquest procediment, es podrà fer proposta de no continuïtat i així haurà de quedar reflectit en l’informe de la direcció del centre.

Un any més, emparant-se en el Decret 39/2014 de perfils i provisió, a qualsevol docent provisional, funcionari de carrera, en pràctiques o interí se li pot fer una proposta de no continuïtat, que tot i que cal que estigui justificada, n’hi ha prou d’usar criteris completament subjectius per argumentar-la.

Instem tothom qui rebi una proposta de no continuïtat a presentar-hi al·legacions si no la troba prou raonable ni raonada.

Les arbitrarietats es repeteixen any rere any amb total impunitat. El Departament vol fer creure que escrivint en una normativa que cal raonar i posar mitjans de millora abans de formular una no continuïtat, s’aconseguirà l’objectivitat. L’experiència del que ha estat passant aquests anys ens permet afirmar que si un equip directiu no vol un docent provisional, l’any següent no serà destinat al seu centre.

NO és el mateix la proposta de no continuïtat que la no proposta de continuïtat amb la qual no cal haver d’argumentar cap motiu. Una proposta de no continuïtat impedeix que la persona que la rep pugui tornar al centre el següent any, encara que el sol·liciti en la seva petició individual. En el segon cas, la persona pot sol·licitar el centre en la seva petició individual i se li podria assignar en la fase d’elecció.

 


 

Procediment general

A) PARTICIPANTS

Participació obligatòria: qui no té destinació definitiva a 1 setembre 2024:

 • Funcionariat de carrera provisional (PP)
 • Funcionariat en pràctiques
 • Suprimits
 • Els qui han perdut la definitiva (reingressats)

Participació voluntària:

 • El personal interí (amb un sol dia de serveis prestats és suficient per presentar sol·licitud. En el cas del cos de secundària, cal tenir el màster acabat en el moment de formalitzar la sol·licitud individual).
 • El personal funcionari amb definitiva que vulgui una comissió de serveis (CS).

Participació per un únic cos docent: només es pot sol·licitar i obtenir destinació en un sol cos docent.

B) TIPUS DE CENTRES

Centres públics del Departament d’Educació:

Cada cos docent pot accedir a uns tipus de centres. Hi ha 4 tipus de codis que es detallen a l’annex 5 (pel cos de mestres) i annex 6 (pel cos de PES i de règim especial):

 • Codi de centre: es demana aquell centre en concret. Els codis genèrics inclouen més d’un centre.
 • Codi de municipi.
 • Codi de zona.
 • Codi de comarca (annex 7).

Centres de màxima complexitat (CMC), centres d’educació especial (CEE) i centres d’adults (AFA, CFA):

Es detallen a l’annex 5 i annex 6 de la resolució. S’han de demanar amb el codi del centre (no s’adjudiquen amb codis genèrics de municipi, zona o comarca).

C) TIPUS DE LLOCS DE TREBALL

Per ocupar qualsevol lloc de treball, cal complir els requisits específics establerts d’especialitat i perfil si s’escau.

Ordinaris

Llocs de treball que corresponen a una especialitat concreta. El requisit és tenir reconeguda l’especialitat del lloc.

Específics amb perfil professional (definits a l’Annex 4)

Llocs de treball que corresponen amb una especialitat i perfil concrets. Per ocupar-los cal acreditar, a més de l’especialitat, el perfil propi definit per la direcció del centre d’acord amb el projecte educatiu de centre. S’acrediten amb formació, titulacions o experiència docent prèvia segons la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril.
Els llocs de perfil sempre tenen dedicació completa. Els perfils pel curs 23-24 tenen aquests codis:

– IAN, IFR, IIT, IAL – Perfil lingüístic
– TIC – Competència digital docent
– DIV – Diversitat
– GPS – Gestió de projectes i serveis FP i règim especial
– LBI – Lectura i biblioteca escolar
– ISL – Immersió i suport lingüístic
– EVP – Educació visual i plàstica
– EDP – Docència de dues especialitats d’ESO (no es pot demanar en fase d’elecció i no està acreditat com a tal, cal tenir les dues especialitats reconegudes)
– EGI – Metodologies amb enfocament globalitzat

Per participar en aquest procés amb un perfil, cal tenir-lo reconegut a ATRI abans de l’adjudicació.
El termini per sol·licitar l’acreditació d’un nou perfil professional és fins al 31 de maig de 2021.

Específics temporals

Llocs de treball que responen a necessitats conjunturals lligades a l’atenció temporals a alumnes amb NESE.
Cal consultar la normativa per saber quins requisits d’especialitat cal en cadascun dels casos i tenen aquests codis:

– AAP i ADC – Aula d’acollida
– SIEI / UEE i UES – Suports intensius a l’escola inclusiva
– SIAL / ALP i ALS – Suports intensius a l’audició i el llenguatge
– UAL – Unitat d’audició i llenguatge amb llenguatge de signes
– IFE – Llocs d’itineraris formatius específics
– AIS / AIP i AIS – Aules integrals de suport
– CEEPSIR / SPR i SPS – Centres d’educació especial proveïdors de serveis i recursos
– PFI / PQP i PTT – Programa de formació i inserció

Persones adultes

Són llocs en centres (CFA) i aules (AFA) de formació de persones adultes, on s’imparteix la formació per àmbits. Cal tenir els requisits d’especialitat específics de cada àmbit, que són:

– Àmbit de comunicació (SCO): especialitat LC, LE o AN (més nivell d’idioma si cal).
– Àmbit social (SCS): especialitat GE o FI.
– Àmbit científic i tecnològic (SMA): especialitat MA, FQ, CN o TEC.

En la petició individual s’ha de sol·licitar el centre amb el seu codi (no s’assignen amb peticions de codis genèrics).

Mestres a l’ESO

El personal del cos de mestres que treballa amb els dos primers cursos de l’ESO, ha de tenir-hi plaça definitiva o estar en situació de pèrdua de destinació definitiva en un lloc a l’ESO. També pot optar a llocs de 1r i 2n de l’ESO aquell/a docent que ha estat destinat/da de forma provisional a un lloc de l’ESO el curs 22-23.
Excepcionalment, UES, ALS, AIS es poden proveir amb mestres funcionaris/es que no hagin estat adscrits a instituts el curs 22-23 a proposta de les direccions, a excepció de les ALS on es pot destinar també personal interí.

USTEC·STEs ens hem oposat sempre als perfils dels llocs de treball i encara més quan és tan difícil comprovar si s’ajusten a un projecte de centre o no. No s’ha demostrat que cap d’aquestes mesures millori els resultats acadèmics o didàctics. En canvi, sí que hem constatat claustres cada vegada més individualitzats, sense cohesió i que en més d’un cas són gestionats piramidalment.

De fet, el Departament mateix els hi treu qualsevol propòsit didàctic, ja que la mateixa resolució d’adjudicacions preveu la RECONVERSIÓ de vacants: quan un lloc perfilat no s’hagi pogut proveir, es reconvertirà en ordinari. Queda clar com de poc necessari per al projecte del centre és que aquest lloc l’ocupi una persona amb una formació concreta!

Per nosaltres no hi ha dubte que els perfils persegueixen 3 objectius:

 • Promoure la competitivitat entre treballadors/es.
 • Permetre la tria a dit i la jerarquització del centre públic.
 • Disposar de docents sobretitulats que es paguen ells mateixos la formació contínua.

D) FASES I SUBFASES

De la fase 1 a la fase 9 s’adjudiquen LLOCS DE TREBALL EN JORNADA SENCERA. S’adjudiquen en aquest ordre i de forma consecutiva:

Fases 1 a 5 de personal funcionari de carrera i en pràctiques (menys la fase 1.1, també per a interins)

Fase 1. Propostes de les direccions.
    Subfase 1.1. Per a l’exercici de càrrecs directius (personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí).
    Subfase 1.2. Per a llocs específics amb perfil i llocs en centres de provisió específica.
       1.2.1 Llocs específics amb perfil. També llocs d’AFA i CFA i de l’IE Oriol Martorell de Barcelona.
       1.2.2 Llocs ordinaris en CMC i en CEE.
    Subfase 1.3. Per a llocs específics temporals.
Fase 2. Fase preferent del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva.
Fase 3. Propostes de continuïtat de les direccions. Es tracta de propostes per romandre al mateix centre de destinació provisional del curs 22/23.
Fase 4. Funcionaris de carrera acollits a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals (adaptació del lloc de treball).
Fase 5. Elecció i ofici pel personal funcionari de carrera que no participa en les fases 2 i 4 i professorat en pràctiques. S’adjudicaran les places en el següent ordre:
    Subfase 5.1. Funcionaris de carrera
1. Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva.
2. Professorat que ha de tenir destinació provisional en data 1.9.2024.
3. Professorat amb plaça definitiva que sol·licita CS.

    Subfase 5.2. Funcionaris en pràctiques
Fase d’elecció i ofici del professorat que ha superat un procés selectiu i ha de ser destinat com a funcionari en pràctiques.

  • 1r. Personal seleccionat Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, que no hagi superat encara la fase de pràctiques.
  • 2n. Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre (concurs oposició extraordinari).
  • 3r. Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre (concurs oposició ordinari).

Fases 6 a 9 de personal interí

Fase 6. Propostes de les direccions.
    Subfase 6.1. Per a llocs específics amb perfil i llocs en centres de provisió específica.
        6.1.1. Llocs específics amb perfil. També llocs d’AFA i CFA i de l’IE Oriol Martorell de Barcelona.
        6.1.2. Llocs ordinaris en CMC i en CEE. Subfase 6.2. Per a llocs específics temporals.
Fase 7. Propostes de continuïtat de les direccions.
Es tracta de propostes per romandre al mateix centre de destinació del curs 22/23. Cal haver-hi ocupat una vacant durant 4 mesos (en el cas dels CMC i CEE no és necessari) i tenir 12 mesos de serveis prestats a 31 agost 2023.
Fase 8. Personal interí que acrediti discapacitat i estigui acollit a l’article 25 (adaptació lloc treball).
Cal acreditar la condició legal de discapacitat i tenir feta una valoració que proposi l’adaptació del lloc de treball. S’ha de tenir en compte que la interpretació que fa el Departament de l’article 25 de la Llei de riscos laborals NO permet que s’adapti el lloc de treball a qui no té nomenament.
Fase 9. Elecció.

De la fase 10 a la fase 12 s’adjudiquen LLOCS DE TREBALL EN MITJA JORNADA (només per personal interí)

Fases 10 a 12 de personal interí

Fase 10. Propostes de les direccions.
    10.1. AFA, CFA i IE Oriol Martorell.
    10.2. Llocs ordinaris de mitja dedicació en CMC i CEE (recordar que les mitges vacants no poden tenir perfil).
    10.3. Per ocupar llocs específics temporals de mitja dedicació.
    10.4. Proposta de continuïtat als llocs de mitja dedicació.
Fase 11. Personal interí que acrediti discapacitat i estigui acollit a l’article 25 (adaptació lloc treball).
Fase 12. Elecció de mitja vacant.

E) PROPOSTES DE LES DIRECCIONS

Les diferents tipologies de propostes de centre es poden fer sobre personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí que compleixi els requisits de la plaça a cobrir. No han de tenir destinació provisional en cap centre a dia 1 de setembre ni destinació definitiva en el mateix centre. Per qualsevol mena de proposta en qualsevol tipologia de centre, el personal interí ha de tenir 12 mesos de serveis prestats a la borsa en data 31 d’agost.
Si un/a docent rep una proposta de centre, no és necessari que la demani en primera opció (ni en qualsevol altra opció) a la seva sol·licitud individual, aquest fet no influeix en la proposta de centre.
La direcció formalitza i ha de consignar cada proposta en l’aplicatiu PDA del Departament i imprimir un document que signa la persona interessada.

Procediment amb requisit d’entrevista previ a la proposta:
Aquest procediment s’utilitza per poder fer proposta de centre a personal docent que no ha treballat un mínim de 4 mesos al centre. Els llocs de treball que s’ofereixen són específics amb perfil, llocs ordinaris en CMC i CEE, llocs en CFA o AFA.
El 7 de maig de 2024, a la web de cada servei territorial es farà pública la relació de llocs que “ofereix” cada centre. El professorat interessat hi podrà fer arribar entre el 23 i el 27 de maig un correu amb un escrit segons el model del ST on manifesta la seva disponibilitat a mantenir una entrevista (màxim a 4 centres). Haurà d’adjuntar el seu currículum.
DE MANERA TOTALMENT ARBITRÀRIA, cada centre decidirà a qui fa entrevista (s’han de fer un mínim d’1 o 2 entrevistes segons les peticions rebudes) i les efectuaran entre el 28 i el 30 de maig de 2024.
Entre el 31 de maig i el 6 de juny la direcció informarà les persones no seleccionades.
Si la proposta recau sobre un INTERÍ, cal tenir un mínim de 12 mesos de serveis prestats a 31 agost 2024.

USTEC·STEs continuem exigint la retirada del sistema d’entrevistes personals, arbitràries i discriminatòries, que fa que cada any augmentin els procediments per GESTIONAR DE MANERA PRIVADA els llocs de treball que són de titularitat pública.
Creiem que no existeix una manera més subjectiva de seleccionar un/a docent, ja que és una eina usada per membres de l’equip directiu i del centre sense cap mena de formació en selecció de recursos humans i no està prevista cap retribució per dur a terme aquesta tasca.
Enlloc es fixen els barems de puntuació que permetin fer una valoració objectiva de l’entrevista personal, tal com caldria esperar quan es proveeix un lloc de treball públic. Continuarem defensant que el millor barem són els anys prestats com a docent, els quals permeten demostrar la vàlua professional.
Tal com estableixen diferents normatives, tots els llocs de treball públics haurien de ser proveïts d’acord amb els principis d’objectivitat i transparència. USTEC·STEs hem recorregut la resolució d’adjudicacions des del curs 16/17.
És tant poc transparent aquest sistema que el mateix Departament afegeix una frase a la normativa que diu literalment: “L’entrevista només pot versar sobre aspectes estrictament professionals i, en cap cas, no es poden considerar aspectes personals”. L’única explicació d’aquesta frase és evidenciar què s’han valorat aspectes personals en les entrevistes i que, malgrat la frase, no hi ha manera de controlar que es continuï fent.

F) SOL·LICITUD INDIVIDUAL

 • La sol·licitud per optar a llocs de treball als centres per la fase d’elecció es fa a través de l’aplicatiu telemàtic corresponent.
 • Es presenta per participar en les fases 5, 9 i 12. És compatible amb les fases de proposta de la direcció.
  El personal funcionari de carrera provisional i en pràctiques està obligat a omplir la sol·licitud llevat que rebi una proposta de centre per un lloc de treball que estigui lliure a dia 1 de setembre del 2024.
 •  Es poden demanar fins a 60 codis (centre, municipi, zona o comarca). Els codis genèrics inclouen tots els centres menys les AFA, CFA, CEE i CMC, que s’han de demanar expressament amb el codi de centre.
 • El personal interí pot participar de forma voluntària sempre que tingui serveis prestats (mínim un dia). Si decideix participar, té l’obligació de demanar un mínim de 30 codis (centres, municipis, zones) o un codi de comarca (NOVETAT!) si opta a jornada sencera i un mínim de 10 si ho fa a mitja jornada.

USTEC·STEs hem demanat la retirada de l’obligació d’aquest nombre mínim de codis atesa la dificultat que provoca a certes persones completar la llista afegint codis de centres o municipis que es troben a una gran distància respecte a la seva zona prioritària. L’administració ha justificat l’obligació per assegurar una major cobertura territorial per cobrir totes les places vacants.

 • Es poden consignar fins a un màxim de 18 especialitats i llocs específics, sempre que es tinguin reconegudes. NO cal que les especialitats demanades en les adjudicacions d’estiu ho estiguin a la borsa del personal interí.
 • Per poder obtenir adjudicació, les persones interines han de complir amb tots els requisits abans que es resolguin, també el MÀSTER de secundària.
 • Per cada codi es tindran en compte totes les especialitats demanades abans de passar al següent.
 • En el cas de les funcionàries de carrera, la primera especialitat serà la d’oposició, tot i que es podrà prioritzar per a aquesta especialitat la destinació a llocs ordinaris o llocs específics perfilats. No caldrà aquest requisit si es demanen llocs d’aula d’acollida o USEE.
 • Per obtenir una vacant en la fase d’elecció en un CMC, CEE, CFA o AFA, cal consignar el codi de centre. Els codis genèrics de municipi, zona o comarca no inclouen aquesta tipologia de centres.
 • Personal funcionari en pràctiques: En la sol·licitud individual només es pot demanar l’especialitat d’oposició (sigui per a llocs ordinaris o en llocs de treball específics amb perfil professional o en llocs temporals).

G) COMISSIONS DE SERVEIS

La sol·licita el personal funcionari amb destinació definitiva que vol optar a ocupar un altre lloc de treball de forma provisional en un altre centre per motius personals greus o professionals excepcionals.
Motius:

1. Finalitzar el mandat de director/a d’un centre amb data 30 de juny del 2024.
2. Haver exercit la docència directa durant els darrers quatre cursos escolars en un CMC, CEE o lloc itinerant d’una ZER.
3. Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus degudament justificades (les ha d’indicar a la sol·licitud i presentar dins el termini de participació la documentació justificativa d’aquestes circumstàncies al ST per un mitjà amb registre).
La seva participació en la fase d’elecció només serà efectiva quan la direcció del ST hagi estimat la seva sol·licitud. Per norma general, no seran ateses les sol·licituds de CS per la fase d’elecció al professorat que hagi obtingut plaça definitiva de forma voluntària al concurs de trasllats.
La no estimació de la sol·licitud de CS es notificarà amb la resolució provisional de les adjudicacions.

Sol·licituds de comissions de serveis del professorat funcionari de carrera d’altres administracions

Aquest professorat ha d’al·legar motius personals, preferentment per reagrupament familiar, i ha de presentar mitjançant mitjans electrònics l’imprès de la sol·licitud que trobarà a la pàgina web del Departament d’Educació amb la resta de documentació. Si ja ha estat destinat en CS el curs actual, podrà formalitzar la seva sol·licitud de participació per elecció mitjançant els mitjans telemàtics i també rebre propostes de centre.
En les propostes de les direccions dels centres poden ser proposats en continuïtat en el centre i l’especialitat que ocupen durant el curs actual, sempre que aquesta especialitat correspongui al cos pel qual han estat seleccionats. Per a la resta de centres, poden ser proposats únicament per l’especialitat d’oposició.

PRESSA DE POSSESSIÓ I DURADA DELS NOMENAMENTS

Les destinacions adjudicades mitjançant la resolució definitiva de les adjudicacions són irrenunciables. Les destinacions tenen data d’inici l’1 de setembre del 24 i finalitzen el 31 d’agost del 25. El personal interí que renunciï a la seva destinació serà expulsat de la borsa docent. El personal funcionari que estigui obligat a participar i no ho hagi fet per cap fase, rebrà una destinació d’ofici.
El personal interí que a dia 1 de setembre estigui en situació d’incapacitat temporal o permís per naixement/acolliment/adopció de fill/a, en cas que obtingui destinació pel curs 24-25, mantindrà el dret a la destinació a efectes administratius des de dia 1 de setembre sempre que tingui un nomenament vigent el 31 d’agost del 24. Si no és així, es farà reserva de la destinació i es donarà d’alta a efectes administratius quan la persona interina estigui en situació activa.