Aplicació Persones amb i sense feina

Persones amb i sense feina

 

Notícies borsa personal docent

Accés a la borsa de les persones aprovades no seleccionades en el procediment selectiu d’accés als cossos docents
Nova aplicació persones amb i sense feina

Teniu a la vostra disposició la nova aplicació per consultar ⊕Persones amb i sense feina de la borsa d’interins. Actualment hi ha les dades actualitzades amb data 5 de Setembre. Estem treballant per actualitzar-ho amb les darreres dades.

Convocatòria de concurs per formar part de la borsa de treball del personal interí
Nomenament del mes de juliol
1 2 46 47

 

Normativa borsa personal docent 2024-2025

 

Calendari borsa personal docent 2024-2025

 • Borsa provisional: 14 de maig de 2024
 • Modificació de dades de la borsa: del 14 al 23 de maig de 2024
 • Borsa definitiva: segona quinzena de juny de 2024
 • Nomenaments telemàtics d’estiu: finals de juliol i finals d’agost de 2024
 • A partir de l’1 de setembre de 2024 es poden modificar les dades en qualsevol moment al llarg del curs escolar, les modificacions produiran efectes a partir del moment en què es realitzin.

Data d’actualització:  13.05.2024

 

Consulta de dades: Accés a l’aplicació del Departament

Accés a la consulta de dades

 

Inscripció a la borsa personal docent

Presentació de sol·licituds: del 22 de juny de 2023 fins al 20 de desembre de 2023

– Consulta les titulacions per impartir un ensenyament. Accés a la consulta per cos i especialitat

– Consulta dels ensenyaments que es poden impartir. Accés a la consulta per titulació

Especialitats obertes a la borsa  (Consulta el nostre aplicatiu)

Enllaços al web del Departament d’Educació: Incorporació a la borsa

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix que és necessari tenir un títol oficial de màster per exercir la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i l’ensenyament d’idiomes que n’acrediti la formació pedagògica i didàctica.

El professorat que, per raons de titulació, no pugui accedir als estudis de màster de formació del professorat, ha d’acreditar la seva formació pedagògica i didàctica mitjançant una formació equivalent.

 

Nomenaments telemàtics personal docent

Els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona faran els actes de nomenaments telemàtics necessaris per adjudicar les vacants i substitucions que hi hagi pendents d’assignació entre el personal inscrit a la borsa de treball de personal docent.

Consulteu la franja horària de connexió a l’apartat “Dies d’adjudicació i franja horària” del web dels serveis territorials corresponents: (de moment només hi ha informació sobre el curs 2023-2024)

Podeu consultar tots els nomenaments en aquest enllaç


Cobrament del mes de juliol del personal substitut: Nomenaments del mes de juliol
(Data d’actualització: 11.07.2023 Web del departament)


Funcionament de les adjudicacions de places:
Tota la informació sobre el funcionament de l’adjudicació de places es troba a les pàgines web dels serveis territorials (ST) i del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) sol·licitats com a preferents.

De manera resumida, les fases del procediment i els apartats de les pàgines web on es es descriuen són les següents:

 1. Consulta dels dies d’adjudicació i franja horària de connexió.
 2. El dia de l’adjudicació, generalment abans de les 11 h, es pot consultar la llista de personal convocat a les adjudicacions (per especialitat i per número d’ordre i priorització de les especialitats).
 3. Les persones a les quals s’assigna una vacant o una substitució, durant la franja horària indicada, l’han d’acceptar en línia a l’aplicació de l’apartat Acceptació/finalització de l’adjudicació i han de desar la credencial (PDF) que aquesta genera.
  A més a més, aquestes persones reben un SMS i un missatge de correu electrònic.
 4. El primer dia lectiu després de l’adjudicació o el dia d’inici de la substitució (si és posterior a l’adjudicació), cal presentar-se al centre i adjuntar la credencial generada anteriorment.

Si no s’accepta la proposta d’adjudicació, cal indicar-ho a l’apartat Acceptació / finalització de l’adjudicació. Llevat que s’al·legui un motiu justificat (i acreditat amb documentació als ST corresponents o al CEB) el rebuig de la proposta comporta un nou número de barem per aquest curs escolar.

A l’apartat Consulta global de resultats (darrera adjudicació) es pot saber el resultat de les adjudicacions.

Criteris d’adjudicació de vacants i substitucions

Primera vacant o substitució: Quan s’obté una vacant o una substitució per primera vegada, s’ha de lliurar la credencial a la direcció del centre educatiu adjudicat el dia de la incorporació al lloc de treball, juntament amb la documentació solicitada. Consulteu la Web del Departament.

 

Adjudicacions de difícil cobertura personal docent

Els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona publicaran a la seva pàgina web (Personal docent / Nomenaments telemàtics / Adjudicacions de difícil cobertura) les vacants a cobrir de llocs de treball específics d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes, i obriran un termini de 48 hores perquè les persones interessades es posin en contacte amb el personal de la secció de personal docent del servei territorial corresponent o Consorci d’Educació de Barcelona.

Les adjudicacions de difícil cobertura són per cobrir substitucions/vacants: – llocs de característiques especials (aules hospitalàries, centres penitenciaris, atenció domiciliaria…..) – a serveis educatius – a centres de màxima complexitat (CMC) per llocs no ordinaris. – com a conseqüència de la no-acceptació o per manca de candidats (en 2 nomenaments telemàtics) – centres de formació de persones adultes. Calen requisits específics regulats a la base 3.4 de la Resolució EDU/1051/2020, que regula els àmbits dels centres d’adults.

El procediment per als llocs de difícil cobertura es pot resumir en aquests passos:

 • El ST fa públic el lloc que s’ha de cobrir tot indicant l’especialitat, o habilitats específiques, o característiques, o el perfil que es requereix
 • S’obre un termini de 48 hores perquè les persones interessades facin arribar la seva petició al ST corresponent. Hi poden participar candidats de qualsevol ST.
 • S’adjudica el lloc. En el supòsit de concurrència de més d’un candidat han de tenir prioritat les persones que tenen demanat aquell ST com a preferent, l’especialitat demanada i el número d’ordre més baix.
 • El ST publica el resultat de l’adjudicació tot especificant la plaça donada, i el nom i el número de barem de la persona a qui s’ha assignat el lloc de treball.

Serveis territorials. Departament d’Educació (gencat.cat)

 

Manteniment I baixa de la borsa personal docent de treball 

Consulteu la Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2023-2024 per trobar les condicions de manteniment i baixa de la borsa en les següents situacions:

1.1 Excedència per tenir cura d’un fill o filla, per tenir cura de familiars i per violència de gènere

1.2. Maternitat biològica, adopció o acolliment, permís del progenitor diferent de la mare biològica (paternitat), risc durant l’embaràs, compactació, malaltia o accident.

1.3. Autogestió de la disponibilitat

1.4. Finalització del nomenament per causes justificades

1.5. Baixa de la borsa de treball i pèrdua del número d’ordre de barem

1.6. Incapacitats temporals

 

Autogestió de la disponibilitat per al curs 2024-2025

Sol·licitud de no disponibilitat

Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen les bases per a l’actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2024-2025

El personal interí que no estigui interessat a obtenir plaça en data 1 de setembre, ja pot tramitar la no disponibilitat a l’opció de la borsa “sol·licitud de no disponibilitat”. La data d’inici serà 1 de setembre, i podeu deixar la data final en blanc si no sabeu quan voleu tornar a estar disponibles.

Les persones que no vulguin obtenir un nomenament per al curs 2024-2025 ho han de sol·licitar mitjançant l’aplicació d’autogestió de la disponibilitat a tot tardar l’11 de juny de 2024.

Del 12 juny al 12 de juliol de 2024 l’aplicació romandrà tancada

Les persones que hagin demanat la no disponibilitat no poden aconseguir destinació en les adjudicacions d’estiu, a menys que la data de finalització d’aquesta sigui 31 d’agost o anterior.

Per les noves incorporacions no podran demanar la no disponibilitat a la borsa.

 

Llistat provisional del número de barem segons serveis prestats (còmput en anys, mesos i dies)

Número d’ordre

El número de barem de la borsa de treball per al curs 2024-2025 és el provisional.

Accés a l’aplicació

Tot seguit podreu descarregar el model de reclamació aquí: model.de.reclamacio.numero.provisional.borsa.23.24.A533.

Recordeu que el termini per presentar reclamacions contra el nou número d’ordre obtingut va del 4 al 15 de maig de 2023.

El número de barem de la borsa de treball per al curs 2024-2025 es fa públic el 14 de maig de 2024 . El termini per presentar reclamacions contra el nou número d’ordre obtingut és del 14 al 23 de maig, ambdós inclosos.

Les reclamacions s’han de presentar telemàticament mitjançant petició genèrica.

Les sol·licituds s’han d’entrar indicant a l’assumpte del motiu de la petició: “Reclamació contra el número provisional de barem per al curs 2024-2025” i com a ens destinatari: Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) o Departament d’Educació de l’àmbit territorial corresponent, sense indicar ni el tema ni el subtema.

Les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent, que han prestat serveis com a personal interí d’algun cos docent no universitari a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, tenen assignat el número d’ordre inferior a 55.000.

Les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent que no han prestat serveis, o no han estat nomenades amb posterioritat al seu últim ingrés, tenen un número d’ordre superior a 65.000.

Titulacions requerides per accedir a pedagogia terapèutica i orientació educativa

Pel que fa a l“Informe sobre lestitulacions requerides peraccedir a lesespecialitats de (EES) Pedagogia Terapèutica, del cos de Mestres (597) i (PSI) Orientació Educativa, del cos de Secundària (590)a partir del curs 2022-2023”,
hem rebut un allau de peticions d’aclariments respecte d’allò que s’hi diu. En aquest sentit, vam demanar aclariments i especificacions a la Mesa Sectorial de Personal Docent i hem restat a l’espera de la seva resposta definitiva per tal d’evitar donar informacions contradictòries o errades. Ara mateix, podem aclarir-vos que:

 • Les persones que ja estan en possessió d’una titulació o estan matriculades en estudis que fins ara permetien exercir les especialitats d’EES i PSI, podran exercir aquestes especialitats sempre i quan s’inscriguin a la borsa abans del 31/10/2023
 • Les persones interines i substitutes que tenen aquestes titulacions i han treballat o estan treballant en l’actualitat en aquestes especialitats, podran continuar-ho fent.
 • Les persones que actualment tenen activades les especialitats, però no les han exercit mai, podran exercir-les en el futur.

Informe sobre les titulacions requerides per accedir a les especialitats de (EES) Pedagogia Terapèutica, del cos de Mestres (597) i (PSI) Orientació Educativa, del cos de Secundària (590), a partir del curs 2022-2023

 

Curs d’iniciació, període de prova inicial i prova d’idoneïtat

 • Període de prova inicial del personal interí (quatre primers mesos) El professorat substitut o interí novell, a partir de la primera incorporació a la docència en un centre o servei educatiu, ha de superar un període de prova inicial durant, com a màxim, els quatre primers mesos d’exercici efectiu de docència.El període de prova comprèn els diferents nomenaments que, fins a completar el període màxim esmentat,  el personal interí o substitut docent i ha de ser avaluat quan la permanència en el mateix centre o servei educatiu sigui com a mínim d’un mes.
 • Curs d’iniciació del personal interí

RESOLUCIÓ EDU/202/2021, de 28 de gener Annex 1 Curs d’iniciació a la tasca docent

“1.1. Durant el primer curs en què obtingui un nomenament d’interinatge o substitució per a tot un curs escolar en un mateix centre docent, el personal docent ha de seguir un curs d’iniciació a la tasca docent en centres públics per desenvolupar correctament les funcions docents.
A aquest efecte, s’entén que ha estat nomenat per a tot el curs el personal docent que hagi obtingut un o més nomenaments en el mateix centre, amb efectes entre l’1 de setembre i l’inici del període lectiu i fins al final del curs, i sempre que la dedicació del nomenament o la suma de la dedicació dels diferents nomenaments sigui, com a mínim, de mitja jornada.
Aquest curs consta d’una fase de formació i una fase de tutoria.
Els serveis territorials han de comunicar a les persones afectades l’obligació de realitzar el curs d’iniciació a la tasca docent, un cop hagin estat nomenades.”

“1.2 Sense perjudici del que estableix el punt 4.4.4, està exempt de realitzar el curs d’iniciació el personal docent que tingui una experiència docent prèvia en els ensenyaments reglats de nivell no universitari de dotze mesos o més en els darrers tres cursos escolars, així com les persones que hagin estat seleccionades en un procés selectiu d’ingrés a la funció pública docent, mentre no siguin nomenades persones funcionàries en pràctiques.”

24/11/20 Informació sobre l’avaluació interins novells 18/11/20 Comunicat Avaluació interins novells. USTEC-STEs (IAC) vam denunciar la modificació de la normativa.
Gràcies a la pressió exercida a la Mesa Sectorial de dimecres 18 de novembre, hem aconseguit que l’administració faci una modificació, i per tant, tornar a l’exempció del curs iniciació interins novells amb dotze
mesos o més en ensenyaments reglats en els darrers tres cursos escolars tant a pública, pública fora Catalunya com privada. Els recursos que han rebut els aniran responent, i des de ST es farà arribar noves instruccions
als centres educatius.

Inscripció al curs de formació específic per a professorat interí novell. Edició 2020-2021: del 30 de novembre a l’11 de desembre. 
Enllaç al web del Departament.

 • Prova d’idoneïtat. Les persones que han estat excloses de la borsa de treball del personal interí docent, com a conseqüència d’un expedient contradictori no disciplinari que conclou la manca evident de capacitat per a la docència, o per no haver superat el període de prova inicial, i sol·licitin reincorporar-se després que hagi transcorregut un curs des de la seva exclusió, han de superar una prova d’idoneïtat prèvia a l’inici del període de tutoria.

 

Proposta d’USTEC·STEs del funcionament borsa substitucions

Accés al document

 

Perfils professionals

Enllaç a la informació sobre els perfils professionals

 

Codis de les especialitats i llocs docents

Enllaç als codis

 

Xerrades informatives

DIA

HORA

TEMA

ENLLAÇ

25 octubre 2023

11.30h i 17h

Xerrades telemàtiques informatives sobre el funcionament de la borsa Web

 

Xerrada Tècnica Inscripció Borsa