Jubilacions

CANVI A LA GESTIÓ DE LA JUBILACIÓ A CLASSES PASSIVES (27/04/20)

El RDL 15/2020, de 21 d’abril, de mesures complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació suposa un CANVI DE GESTIÓ, el traspàs del Règim de Classes Passives del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

A hores d’ara aquest canvi de gestió NO TÉ CAP AFECTACIÓ EN LES CONDICIONS ACTUALS PER LA JUBILACIÓ.

Des d’aquest enllaç podeu consultar el Reial Decret Llei publicat al BOE.

COMUNICAT d’USTEC·STEs (IAC): sobre la integració de les classes passives a la Seguretat Social: un pas més que, en un futur, pot suposar una pèrdua de drets.


NORMES, DOCUMENTS I CONSELLS PER A LA JUBILACIÓ

Quan estem a prop de l’edat necessària, o la salut no ens acompanya, les treballadores i treballadors d’ensenyament ens comencem a plantejar la jubilació.     

Quan i en quines condicions ens podem jubilar?

 • El primer que hem de tenir clar és si la nostra jubilació serà a càrrec de la Seguretat Social o de classes passives.

Dit d’una altra manera:

 • Si sóc funcionari/a de carrera, que vaig aprovar oposicions abans del 2011 →CLASSES PASSIVES.
 • Si sóc interí, substitut, laboral o funcionari que vaig aprovar oposicions a partir del 2011→SEGURETAT SOCIAL.
 • El següent que hem de fer és sol·licitar la documentació necessària per saber si hem cotitzat el temps suficient i preveure quina jubilació ens pertoca. Per a això ens calen dos documents:
  • La vida laboral, que cal sol·licitar a la Seguretat Social.

Sol·licitud del certificat de Vida Laboral

 • El certificat de serveis prestats a Educació. Cal sol·licitar-lo a través del portal ATRI i adjuntar la següent sol·licitud degudament complimentada. (En cas d’haver tingut períodes amb jornada reduïda cal marcar “SI” a l’apartat tercer de la sol·licitud per tal que constin en el ceritficat, ja que tenen repercusió en l’import de la pensió).

Sol·licitud de certificat de serveis prestats d’ATRI per al personal docent

 • Un cop tinguem aquesta documentació podem estudiar el nostre cas en funció de qui ens abonarà la jubilació.

TIPUS DE JUBILACIÓ

1. CLASSES PASSIVES

En classes passives hi ha tres possibles tipus de jubilació amb les seves particularitats. En aquest enllaç trobareu més informació sobre les pensions d’aquest règim.

1.1 JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA

Condicions

 • Tenir entre 60 i 64 anys d’edat.
 • Haver cotitzat 30 anys o més en qualsevol règim. Els darrers 5, però, s’han d’haver cotitzat a classes passives.
 • Sol·licitar la jubilació almenys tres mesos abans de la data en què es vulgui fer efectiva.

Condicions per cobrar el màxim de jubilació

 • Per cobrar el 100% de l’haver regulador cal tenir 35 anys cotitzats a jornada sencera si es pertany al cos A2 i, 32 si al cos A1, ja que en aquest darrer cas s’arriba al límit màxim de les pensions).

Grup A1 → Professores i professors de secundària.

Grup B A2 → Mestres de primària i professores o professors tècnics de formació professional.

 • En qualsevol cas, però, el 2023 la pensió màxima dels treballadors i treballadores de l’Administració és de 42.823,34€ BRUTS anuals.
 • A l’efecte de drets passius, el servei militar obligatori i la prestació social equivalent —avui suprimits— només es tenen en compte, per a la determinació de les pensions dels funcionaris, quan s’haguessin prestat després del seu ingrés a la funció pública.

En cas que s’haguessin prestat abans d’adquirir la condició de funcionari, només es computa el temps que excedeixi del servei militar obligatori.

Gestions per tramitar la jubilació voluntària

 • Es pot tramitar la sol·licitud a través del portal ATRI, adjuntant la sol·licitud següent degudament emplenada.

Sol·licitud de jubilació voluntària per al personal docent.

Precàlcul de la jubilació voluntària

Classes passives posa a disposició a la seva página web l’aplicatiu Simul@ (Autocàlcul de pensió) des d’on un mateix pot fer-se un simulacre orientatiu de la pròpia jubilació, amb l’únic inconvenient que aquest mètode no permet calcular jornades inferiors a la sencera. No obstant, Classes passives també ofereix la possibilitat de demanar-los un simulacre de jubilació que tingui presents tots els tipus de jornades, demanant cita presencial a una de les seves seus o bé mitjançant la bústia de consultes de la seva pròpia web.

Consultes sobre jubilació: La nostra afiliació pot demanar assessorament per a la jubilació posant-se en contacte amb la seu del seu territori

1.2 JUBILACIÓ PER INCAPACITAT PERMANENT PER AL SERVEI ACTIU
Condicions

Cal que l’ICAM dictamini la incapacitat, reconeixement que pot produir-se de dues maneres:

Càlcul de la pensió

 • Es calcula de la mateixa manera que la pensió de la jubilació forçosa per edat, amb la particularitat que es consideraran com a serveis efectius, a més dels que s’hagin acreditat fins aleshores, els anys complets que li faltin al funcionari o funcionària per complir l’edat de jubilació forçosa; aquests anys s’entendran com a prestats en el cos i jornada corresponents.
 • Si en el moment que es produeixi el fet causant la persona interessada acredita menys de vint anys de serveis i la incapacitat no la inhabilita per a qualsevol professió o ofici, la quantitat de la pensió ordinària de jubilació es reduirà un 5 % per cada any complet que li falti fins a complir els 20 anys de servei, amb un màxim del 25 % per a qui acrediti 15 anys de serveis o menys. Si, després del reconeixement de la pensió i abans de complir l’edat de jubilació, es produeix un agreujament de la malaltia de la persona interessada que la inhabilita per a exercir qualsevol professió o ofici, pot sol•licitar l’increment de la quantitat de la pensió fins al 100 % de la que li hauria correspost.

Sol·licitud d’increment de la pensió de jubilació per agreujament de la malaltia

 • A l’efecte de drets passius, el servei militar obligatori i la prestació social equivalent —avui suprimits— només es tenen en compte, per a la determinació de les pensions dels funcionaris/es, quan s’haguessin prestat després del seu ingrés a la funció pública.

En cas que s’haguessin prestat abans d’adquirir la condició de funcionari/a, només es computa el temps que excedeixi del servei militar obligatori.

Subsidi per jubilació forçosa o per incapacitat permanent de funcionaris/es (MUFACE)

MUFACE dóna un subsidi en forma de paga única, consistent en la meitat de l’import íntegre d’una mensualitat ordinària de les retribucions bàsiques (sou + triennis) que correspondrien en el moment de la jubilació.

Sol·licitud de paga única
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Comunicació de dades al pagador

Complement dirigit a la reducció de l’escletxa de gènere en les pensions del règim de Classes Passives i de la Seguretat Social

Aquest complement es reconeix a les pensions causades a partir del 4 de febrer del 2021 i substitueix l’anterior per maternitat, ja que el TJUE ha considerat discriminatori que es reconegués dret a un complement de pensió per aportació demogràfica només per a dones amb almenys dos fills. El nou complement es mantindrà mentre l’escletxa de gènere de les pensions de jubilació sigui superior al 5% i consisteix en:

 • El dret de les dones que hagin tingut un o més fills o filles naturals o adoptats a un complement per a cada fill o filla si són beneficiàries:
 1. En el cas de la Seguretat Social, d’una pensió contributiva de jubilació, d’incapacitat permanent o de viudetat (en queda exclosa la jubilació parcial).
 2. En el cas de Classes Passives, d’una pensió de jubilació o retir de caràcter forçós o per incapacitat permanent per al servei o inutilitat o viudetat. Aquest dret es reconeixerà o mantindrà a la dona sempre que no hi hagi sol·licitud i reconeixement del complement en favor de l’altre progenitor i si aquesta és també una dona, es reconeixerà a la dona que rebi pensions públiques de suma més petita. Aquest altre progenitor, a més de complir certs requisits, haurà d’acreditar un perjudici en la seva carrera de cotització per raó de naixement o adopció de fills/es per haver assumit tasques de cura. Cada fill/a genera dret a un complement fins a 4. 
  Enguany el complement consisteix en 28 euros mensuals, abonats en 14 pagues juntament amb la pensió.
  La LPGE fixarà cada any aquest complement, que s’incrementarà en el mateix percentatge previst per a les pensions contributives. L’import del complement no es tindrà en compte per a l’aplicació del límit màxim de les pensions.

Per tramitar aquest complement només cal adjuntar el llibre de família a la sol·licitud de jubilació.

Precàlcul de la jubilació per incapacitat permanent

Classes passives posa a disposició a la seva página web l’aplicatiu Simul@ (Autocàlcul de pensió) des d’on un mateix pot fer-se un simulacre orientatiu de la pròpia jubilació, amb l’únic inconvenient que aquest mètode no permet calcular jornades inferiors a la sencera. No obstant, Classes passives també ofereix la possibilitat de demanar-los un simulacre de jubilació que tingui presents tots els tipus de jornades, demanant cita presencial a una de les seves seus o bé mitjançant la bústia de consultes de la seva pròpia web.

Consultes sobre jubilació: La nostra afiliació pot demanar assessorament per a la jubilació posant-se en contacte amb la seu del seu territori

1.3 JUBILACIÓ FORÇOSA

Condicions

 • La jubilació forçosa dels funcionaris i les funcionàries públics es declara d’ofici en complir 65 anys.
 • Es pot sol·licitar el perllongament de la permanència en el servei actiu fins al 31 d’agost de l’any en què es compleixen els 65 anys o fins al 31 d’agost del curs següent.

Sol·licitud de jubilació als 65 anys o de perllongament en el servei actiu fins al 31 d’agost del curs en què es compleixen els 65 anys

Sol·licitud de perllongament en el servei actiu fins al 31 d’agost del curs SEGÜENT del que es compleixen els 65 anys

 • En cas de no arribar als 15 anys mínims de servei per accedir a la pensió de jubilació es podria allargar el temps en actiu fins als 70 anys. (Cal sol·licitar-ho cada any per a cada curs escolar.)
 • També poden sol·licitar-ho les professores i professors que ja tinguin els anys cotitzats per a jubilar-se però que vulguin continuar en actiu. En aquest cas, el Departament atorgarà o no l’autorització per al perllongament del servei actiu, tenint en compte, també, l’opinió del centre educatiu.

Condicions per cobrar el màxim de jubilació

 • Per cobrar el 100% de l’haver regulador cal tenir 35 anys cotitzats a jornada sencera si es pertany al cos A2 i, 32 si al cos A1, ja que en aquest darrer cas s’arriba al límit màxim de les pensions)

Grup A1 → Professores i professors de secundària.

Grup B / A2 → Mestres de primària i professores o professors tècnics de formació professional.

 • En qualsevol cas, però, el 2023 el límit màxim de les pensions s’ha fixat en 42.823,34€ BRUTS anuals.

Subsidi per jubilació forçosa o per incapacitat permanent de funcionaris/es (MUFACE)

MUFACE dóna un subsidi en forma de paga única, consistent en la meitat de l’import íntegre d’una mensualitat ordinària de les retribucions bàsiques (sou + triennis) que correspondrien en el moment de la jubilació.

Sol·licitud de paga única

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Comunicació de dades al pagador

Complement dirigit a la reducció de l’escletxa de gènere en les pensions del règim de Classes Passives i de la Seguretat Social

Aquest complement es reconeix a les pensions causades a partir del 4 de febrer del 2021 i substitueix l’anterior per maternitat, ja que el TJUE ha considerat discriminatori que es reconegués dret a un complement de pensió per aportació demogràfica només per a dones amb almenys dos fills. El nou complement es mantindrà mentre l’escletxa de gènere de les pensions de jubilació sigui superior al 5% i consisteix en:

 • El dret de les dones que hagin tingut un o més fills o filles naturals o adoptats a un complement per a cada fill o filla si són beneficiàries:
 1. En el cas de la Seguretat Social, d’una pensió contributiva de jubilació, d’incapacitat permanent o de viudetat (en queda exclosa la jubilació parcial).
 2. En el cas de Classes Passives, d’una pensió de jubilació o retir de caràcter forçós o per incapacitat permanent per al servei o inutilitat o viudetat. Aquest dret es reconeixerà o mantindrà a la dona sempre que no hi hagi sol·licitud i reconeixement del complement en favor de l’altre progenitor i si aquesta és també una dona, es reconeixerà a la dona que rebi pensions públiques de suma més petita. Aquest altre progenitor, a més de complir certs requisits, haurà d’acreditar un perjudici en la seva carrera de cotització per raó de naixement o adopció de fills/es per haver assumit tasques de cura. Cada fill/a genera dret a un complement fins a 4.
  Enguany el complement consisteix en 30,40 euros mensuals, abonats en 14 pagues juntament amb la pensió.
  La LPGE fixarà cada any aquest complement, que s’incrementarà en el mateix percentatge previst per a les pensions contributives. L’import del complement no es tindrà en compte per a l’aplicació del límit màxim de les pensions.

Per tramitar aquest complement només cal adjuntar el llibre de família a la sol·licitud de jubilació.

Percentatge addicional en cas de prolongació de l’activitat en el servei actiu

També és aplicable el percentatge addicional en cas de prolongació de l’activitat en el servei actiu.

Per cada any complet extra posterior als 65 anys, i en funció dels anys cotitzats, s’aplica el barem següent:

Fins a 25 anys de servei efectius: 2 %.

Entre 25 i 37 anys de servei efectiu: 2,75 %.

A partir de 37 anys de servei actiu: 4 %.

Si la quantia de la pensió amb l’increment superés el límit màxim de percepció de pensions públiques (3.058,81 euros/mes per a l’any 2023), es podrà rebre una quantia addicional que, sumada a la pensió, no podrà ser superior a l’haver regulador del grup/subgrup A1 (3.434,77 euros/mes per a l’any 2023).

Precàlcul de la jubilació per incapacitat permanent

Classes passives posa a disposició a la seva página web l’aplicatiu Simul@ (Autocàlcul de pensió) des d’on un mateix pot fer-se un simulacre orientatiu de la pròpia jubilació, amb l’únic inconvenient que aquest mètode no permet calcular jornades inferiors a la sencera. No obstant, Classes passives també ofereix la possibilitat de demanar-los un simulacre de jubilació que tingui presents tots els tipus de jornades, demanant cita presencial a una de les seves seus o bé mitjançant la bústia de consultes de la seva pròpia web.

Consultes sobre jubilació: La nostra afiliació pot demanar assessorament per a la jubilació posant-se en contacte amb la seu del seu territori

Beneficis per tenir fills

 • D’acord amb el RD 8/2015 de 30 d’octubre (art. 235), les dones que en donar a llum no estaven en actiu (no treballaven) se’ls reconeixen 112 dies de cotització a l’efecte de jubilació. 
 • D’acord amb el RD 8/2015 de 30 d’octubre (art. 236), es reconeixen com a períodes cotitzats el temps comprès entre els nou mesos anteriors al naixement (o als tres anteriors a la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció) i els 6 anys d’edat del fill/a, a les persones que van haver de deixar la feina o la van perdre pel fet de tenir cura d’aquests fills/es. Actualment, aquest període de cotització reconegut és de 270 dies com a màxim.

Vacances

El professorat que es jubili té dret a gaudir, immediatament abans del dia de la jubilació, dels dies de vacances meritats des de l’1 de setembre (2,5 dies naturals per mes treballat). És imprescindible presentar la sol·licitud de vacances mínim un mes abans de la data d’inici del seu gaudiment.

Les persones que es jubilen no poden optar per l’opció del cobrament dels dies de vacances meritats, tret que sigui impossible gaudir-ne pel fet de trobar-se en situació d’incapacitat temporal, situació en què es liquidarà d’ofici.

2. RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

2.1 JUBILACIÓ ORDINÀRIA O LEGAL

Condicions

L’any 2023 es podran jubilar amb 65 anys els treballadors i treballadores que tinguin 37 anys cotitzats i 9 mesos (o més), degut a l’aplicació progressiva de la reforma de les pensions que, si no s’atura, augmentarà tres mesos cada exercici fins al 2027.La resta ho podrà fer amb 66 anys i 4 mesos complerts.

 • Haver cotitzat com a mínim 15 anys a la Seguretat Social, essent necessari que hi hagi dos anys cotitzats en els darrers 15 previs a la jubilació.
 • Per calcular la pensió, enguany es tindran presents els últims 25 anys cotitzats.  
 • Per a jubilar-se als 65 anys justos, l’any 2023 calen 37 anys i 9 mesos o més cotitzats. Si no s’hi arriba, cal esperar-se fins als 66 anys i 4 mesos. Aquestes xifres varien cada any, fins a arribar al 2027, en què caldran 38 anys i 9 mesos per jubilar-se als 65 anys o caldrà esperar-se fins als 67.
 • Els períodes de servei militar o la prestació social substitutòria només es computen per arribar al període de cotització específic en el cas de jubilació anticipada, voluntària o involuntària i amb un límit màxim d’un any.

anys jubilacions ordinària 2024

El Departament d’Educació inicia aquest tipus de jubilació quan s’apropa l’edat de jubilació.

Sol·licitud de la jubilació ordinària a la Seguretat Social

 • També caldrà complimentar la sol·licitud pel Departament d’Educació i triar entre jubilar-se el dia que s’arriba a l’edat legal per a jubilar-se o el 31 d’agost del mateix curs academic.

Sol·licitud de jubilació d’ATRI per al personal docent en el règim de la Seguretat Social. Full de dades complementàries

Sol·licitud de perllongament en el servei actiu fins al 31 d’agost del curs SEGÜENT al que es compleixen l’edat legal de jubilació

 • En cas de no arribar als 15 anys mínims de cotització per accedir a la pensió de jubilació es podria allargar el temps en actiu fins als 70 anys. (Cal sol·licitar-ho cada any i per a cada curs.)
 • També poden sol·licitar-ho les professores i professors que ja tinguin els anys cotitzats per a jubilar-se però que vulguin continuar en actiu. En aquest cas, el Departament atorgarà o no l’autorització per al perllongament del servei actiu, tenint en compte, també, l’opinió del centre educatiu.

Precàlcul de la jubilació

A partir de l’any 2022, la base reguladora serà el quocient que resulta de dividir per 350 les bases de cotització de l’interessat/da durant els 300 mesos immediatament anteriors al del mes anterior al del fet causant.

Des de l’1-1-2013, el nombre de mesos s’elevarà progressivament a raó de 12 mesos per any, d’acord amb la taula següent, que indica el nombre de mesos computables en cada exercici fins a arribar als 300 el 2022 i el divisor corresponent:

        

 • Podeu fer un precàlcul de la jubilació mitjançant l’aplicació Autocàlcul de la pensió de jubilació, que podeu trobar a la web de la Seguretat Social.
 • També podreu accedir al càlcul de la jubilació d’una manera fàcil i ràpida si esteu donats d’alta a l’IDECAT (identitat digital).

Complement dirigit a la reducció de l’escletxa de gènere en les pensions del règim de Classes Passives i de la Seguretat Social

Aquest complement es reconeix a les pensions causades a partir del 4 de febrer del 2021 i substitueix l’anterior per maternitat, ja que el TJUE ha considerat discriminatori que es reconegués dret a un complement de pensió per aportació demogràfica només per a dones amb almenys dos fills. El nou complement es mantindrà mentre l’escletxa de gènere de les pensions de jubilació sigui superior al 5% i consisteix en:

 • El dret de les dones que hagin tingut un o més fills o filles naturals o adoptats a un complement per a cada fill o filla si són beneficiàries:
 1. En el cas de la Seguretat Social, d’una pensió contributiva de jubilació, d’incapacitat permanent o de viudetat (en queda exclosa la jubilació parcial).
 2. En el cas de Classes Passives, d’una pensió de jubilació o retir de caràcter forçós o per incapacitat permanent per al servei o inutilitat o viudetat. Aquest dret es reconeixerà o mantindrà a la dona sempre que no hi hagi sol·licitud i reconeixement del complement en favor de l’altre progenitor i si aquesta és també una dona, es reconeixerà a la dona que rebi pensions públiques de suma més petita. Aquest altre progenitor, a més de complir certs requisits, haurà d’acreditar un perjudici en la seva carrera de cotització per raó de naixement o adopció de fills/es per haver assumit tasques de cura. Cada fill/a genera dret a un complement fins a 4.
  Enguany el complement consisteix en 30,40 euros mensuals, abonats en 14 pagues juntament amb la pensió.
  La LPGE fixarà cada any aquest complement, que s’incrementarà en el mateix percentatge previst per a les pensions contributives. L’import del complement no es tindrà en compte per a l’aplicació del límit màxim de les pensions.

Per tramitar aquest complement només cal adjuntar el llibre de família a la sol·licitud de jubilació.

Percentatge addicional en cas de prolongació de l’activitat en servei actiu

També hi és aplicable el percentatge addicional en cas de prolongació de l’activitat en servei actiu.

Per cada any complet extra, posterior als 65 anys, i en funció dels anys cotitzats, s’aplica el barem següent:

Fins a 25 anys de servei efectius: 2 %.

Entre 25 i 37 anys de servei efectiu: 2,75 %.

A partir de 37 anys de servei actiu: 4 %.

Si la quantia de la pensió amb l’increment superés el límit màxim de percepció de pensions públiques (3.058,81 euros/mes per a l’any 2023), es podrà rebre una quantia addicional que, sumada a la pensió, no podrà ser superior a l’haver regulador del grup/subgrup A1 (3.434,77 euros/mes per a l’any 2023).

Consultes sobre jubilació: La nostra afiliació pot demanar assessorament per a la jubilació posant-se en contacte amb la seu del seu territori

2.2 JUBILACIÓ ANTICIPADA

Condicions

 • Tenir una edat que sigui inferior en dos anys, com a màxim, a l’edat exigida que sigui aplicable en cada cas.

 • Estar en situació d’alta o assimilada a l’alta.

 • Acreditar un període mínim de cotització efectiva de:

  35 anys, sense que, amb aquesta finalitat, es tingui en compte la part proporcional per pagues extraordinàries ni l’abonament d’anys i dies de cotització per cotitzacions anteriors a l’1-01-1967. A aquest efecte exclusiu, només es computarà el període de prestació del servei militar obligatori o de la prestació social substitutòria, amb el límit màxim d’un any

Del període de cotització, almenys 2 anys hauran d’estar compresos dins els 15 immediatament anteriors al moment de tenir-hi el dret o al moment en què va cessar l’obligació de cotitzar, si s’accedeix a la pensió de jubilació anticipada des d’una situació d’alta o assimilada a l’alta sense l’obligació de cotitzar.

Gestions per tramitar la jubilació voluntària

Cal lliurar la sol·licitud degudament complimentada als serveis territorials i acompanyada del DNI.

[No hi ha model de sol·licitud per aquest  supòsit de jubilació anticipada per la Seguretat Social. Cal comunicar-ho als Serveis Territorials amb una instancia genèrica i tramitar-ho paral·lelament a traves de la seguretat Social amb el model que hi ha al web].

(Aquí podreu trobar el model de Sol·licitud de la jubilació ordinària a la Seguretat Social).

Precàlcul de la jubilació

Aquesta jubilació, amb els canvis recents, té una reducció per cada mes que en el moment de jubilar-se falti per complir l’edat legal de jubilació.

Els nous coeficients reductors es situen entre aquests trams mínims i màxims:

 1. En cas de tenir cotitzats menys de 38 anys i 6 mesos, anticipar la jubilació suposarà una reducció en la pensió d’entre el 21% (24 mesos abans) i el 3,26% (un mes abans). 
 2. Amb més de 38 anys cotitzats i 6 mesos i menys de 41 anys i 6 mesos, la reducció màxima serà del 19% (24 mesos abans) i la mínima del 3,11% (1 mes abans).
 3. Si es tenen més de 41 anys i 6 mesos cotitzats, i menys de 44 anys i 6 mesos, el coeficient serà del 17% (24 mesos abans) i el 2,96% (1 mes abans).
 4. Els que tenen més de 44 anys i 6 mesos cotitzats, la reducció serà del 13% (24 mesos abans) i el 2,81% (1 mes abans).

A l’efecte exclusiu de determinar l’esmentada edat legal de jubilació, es considerarà com a tal la que hauria correspost al treballador si hagués continuat cotitzant durant el termini comprès entre la data del fet causant i el compliment de l’edat legal de jubilació que en cada cas sigui aplicable.

Per al còmput dels períodes de cotització es tindran en compte períodes complets, sense que s’equipari a un període la fracció d’un període.z

 • Podeu fer un precàlcul de la jubilació mitjançant l’aplicació Autocàlcul de la pensió de jubilació, que podeu trobar a la web de la Seguretat Social.
 • També podreu accedir al càlcul de la jubilació d’una manera fàcil i ràpida si esteu donats d’alta a l’IDECAT (identitat digital).
Consultes sobre jubilació: La nostra afiliació pot demanar assessorament per a la jubilacióposant-se en contacte amb la seu del seu territori

 

2.3 MODIFICACIÓ ART.247 LLEI GENERAL SEGURETAT SOCIAL AMB EFECTES A 01/10/2023 REFERENT AL CÒMPUT DELS PERÍODES TREBALLATS EN JORNADES PARCIALS

La modificació de l’article 247 del TRLGSS equipara el treball a temps parcial amb el treball a temps complet a l’efecte del còmput dels períodes cotitzats per al reconeixement de les pensions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal, naixement i cura de menor. Aquesta modificació té efectes retroactius a tota la vida laboral i beneficiarà a les jubilacions a partir de 1 d’octubre de 2023.

 

PREGUNTES FREQÜENTS

En quina data es pot fer efectiva la jubilació voluntària?

Si tens els 30 anys cotitzats pots jubilar-te el dia que fas els 60 anys o qualsevol dia entre aquest i aquell en què fas 65 anys. Aquesta jubilació només és possible si una persona està adscrita al règim de classes passives.

Quan em jubili, puc continuar cobrant la pensió de viduïtat (o d’altres)?

Es poden acumular fins a un màxim de tres pensions públiques, però en qualsevol cas la suma de totes dues o tres pensions no podrà superar el màxim anual establert per a les pensions públiques.

La mili computa com a temps cotitzat?

Classes passives

A l’efecte de drets passius, el servei militar obligatori i la prestació social equivalent —avui suprimits— només es tenen en compte per a la determinació de les pensions dels funcionaris quan s’haguessin prestat després del seu ingrés en la funció pública.

En cas que s’haguessin prestat abans d’adquirir la condició de funcionari/a, només es computa el temps que excedeixi del servei militar obligatori.

Seguretat Social

Els períodes de servei militar o la prestació social substitutòria només es computen per arribar al període de cotització específic en el cas de jubilació anticipada, voluntària o involuntària i amb un límit màxim d’un any.

Com afecta el temps que no he treballat a jornada completa en el règim de Classes Passives?

Els períodes de temps treballats amb jornades parcials computen com a temps cotitzat sense cap tipus de reducció, però generen una reducció de la quantia final de la pensió que depèn del temps (anys complets) i del tant per cent de la reducció de la jornada.

Quan em jubili, puc treballar en una altra feina?

Classes passives

D’entrada, les pensions de jubilació són incompatibles amb una altra feina del sector públic i també amb l’exercici d’una activitat per compte propi o d’altri, que doni lloc a la inclusió del seu titular en qualsevol règim públic de la Seguretat Social. Respecte a l’obligatorietat de la inclusió, o no, en algun règim de la Seguretat Social per les activitats realitzades caldrà plantejar la consulta corresponent a l’òrgan competent en aquesta matèria, és a dir, a la Tresoreria General de la Segureta Social. Sense perjudici del que diu el paràgraf anterior, hi ha algunes excepcions:

– En cas de jubilació voluntària, la pensió no és compatible amb cap feina.

– Si una persona es jubila forçosament per edat, pot compatibilitzar la pensió amb una feina si ha acreditat 35 anys de servei i s’ha jubilat amb el 100 % de l’haver regulador.

– L’import de la jubilació es reduirà un 50 %.

En cas de jubilació per incapacitat, la pensió es podrà compatibilitzar amb una feina sempre que la persona jubilada no hagi estat declarada incapacitada per a qualsevol professió o ofici.

Seguretat social

Compatibilitat de la pensió amb una feina

Jubilació activa

El gaudi de la pensió de jubilació en la modalitat contributiva és compatible amb la realització de qualsevol feina, per compte propi o aliè, a temps complet o parcial, excepte si és una feina del sector públic, en els termes següents:

– L’accés a la pensió haurà d’haver tingut lloc un cop s’hagi complert l’edat legal de jubilació que en cada cas correspongui.

– El percentatge aplicable a la base reguladora per tal de determinar la quantia de la pensió causada ha d’arribar al 100 %.

Quantia de la pensió:

Serà equivalent al 50 % de l’import resultant en el reconeixement inicial o que s’estigui percebent en el moment de l’inici de la compatibilitat de la pensió amb una feina, excloent-ne en tot cas el complement per mínims. La pensió es revaloritzarà en la seva integritat.

Jubilació ordinària

 • El gaudi de la pensió de jubilació és compatible amb feines a temps parcial, amb la minoració consegüent en proporció inversa a la reducció aplicable a la jornada de treball.
 • La percepció de la pensió de jubilació en la quantia total podrà compatibilitzar-se amb la realització de treballs per compte propi pels quals es percebi uns ingressos anuals que no superin el salari mínim interprofessional en còmput anual.
 • La percepció de la pensió és compatible amb el manteniment de la titularitat del seu negoci i amb l’exercici de les funcions inherents a la titularitat.
 • La pensió també és compatible amb l’afiliació a la mutualitat d’un col·legi professional.

Abans d’iniciar les activitats, el pensionista està obligat a comunicar-ho a l’entitat gestora respectiva

Un cop sol·licitada la jubilació voluntària, hi puc renunciar?

Sí, es pot renunciar a la jubilació voluntària abans que es faci efectiva, excepte les que tenen efecte el 31 d’agost de cada curs, per a les quals la data màxima per a desistir-ne és el 10 de juny. DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1337/2022, de 5 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/1108/2017, de 16 de maig, de determinació de la data límit per desistir de les sol·licituds de jubilació i de la data d’efectes de la jubilació voluntària dels funcionaris de cossos docents.

El temps que he estat sense feina per tenir cura dels fills computa com a temps cotitzat?

A partir del 2019 es computaran 270 dies com a cotitzats, que s’assignaran als períodes sense cotització que tinguin les interessades o interessats, per no haver existit obligació de cotitzar, i que estiguin compresos dins dels nou mesos anteriors al naixement o els tres mesos anteriors a la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o a la decisió administrativa o judicial d’acolliment preadoptiu o permanent, i la finalització del sisè any posterior a aquesta situació.

En qualsevol règim que reconegui la prestació, es computaran els dies considerats com a cotitzats als treballadors i treballadores per compte d’altri als quals, dins del període abans esmentat, se’ls hagués extingit la relació laboral o haguessin finalitzat prestacions o subsidis d’atur amb obligació de cotitzar durant aquestes situacions.

Aquest temps computat com a cotitzat no serà, però, computable per al compliment del període mínim de cotització exigit

Fins quan puc perllongar el servei actiu?

El perllongament de la permanència en el servei actiu es pot autoritzar per un període màxim d’un curs escolar, sense perjudici de l’autorització de pròrrogues successives pel mateix període, sense excedir el termini màxim de permanència en el servei actiu del final del curs en què es compleixin 70 anys. El perllongament de la permanència en el servei actiu per a un curs escolar, de l’1 de setembre fins al 31 d’agost, s’ha de sol·licitar no més tard del 30 d’abril.

Malgrat haver sol·licitat i estar en situació de perllongament de la vida laboral, se’n pot desistir i jubilar-se abans que finalitzi el període de perllongament. Caldrà sol·licitar la jubilació amb tres mesos d’anticipació.

Si perllongo el meu servei actiu, s’incrementa la pensió?

Es reconeix un percentatge addicional per cada any complet de serveis efectius entre la data en què es compleixen els 65 anys i la de la jubilació efectiva, la quantia de la qual dependrà dels anys de serveis acreditats en la primera de les dates indicades, segons l’escala següent:

– Fins a 25 anys de serveis efectius a l’Estat, el 2 %.

– Entre 25 i 37 anys de serveis efectius a l’Estat, el 2,75 %.

– A partir de 37 anys de serveis efectius a l’Estat, el 4 %.

Si la quantia de la pensió amb l’increment superés el límit màxim de percepció de pensions públiques (2.819,18 euros/mes per a l’any 2022), es podrà rebre una quantia addicional que, sumada a la pensió, no podrà ser superior a l’haver regulador del grup/subgrup A1 (3.165,68 euros/mes per a l’any 2022).

Puc gaudir de les vacances pendents el dia que em jubili?

Si la quantia de la pensió amb l’increment superés el límit màxim de percepció de pensions públiques (3.058,81 euros/mes per a l’any 2023), es podrà rebre una quantia addicional que, sumada a la pensió, no podrà ser superior a l’haver regulador del grup/subgrup A1 (3.434,77 euros/mes per a l’any 2023).

Sol·licitud de vacances prèvies a la jubilació