Horaris

Normativa
Documents per a l’organització i la gestió dels centres Personal docent (09/06/23): Personal docent


Horari i sou substitucions per tipus de jornada

ACLARIMENT JORNADA INTENSIVA INFANTIL I PRIMÀRIA (del 5 al 22 de juny)

horaris jornada intensiva infantil i primària

 

PRIMÀRIA (a partir de gener de 2023)

 

horaris primaria

 

SECUNDÀRIA – FP (a partir de gener de 2023)

horaris secundaria

Les vacants i les mitges vacants són les úniques que tenen data de finalització a 31 d’agost.

La resta, les substitucions, tenen data de finalització a 30 de juny.

Per a més informació consulta el full sobre els horaris a l’FP i a secundària.

 

Mestres amb destinació a les escoles i als centres d’educació especial

  • Docència: 23 hores, que inclouen activitats docents amb grups classe, activitats de suport escolar personalitzat i altres activitats de suport, atenció a la diversitat, activitats de tutoria individual i de grup, substitució d’absències de curta durada i activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per a l’exercici d’aquestes funcions.
  • Activitats d’horari fix: 7 hores d’activitats complementàries al centre, dintre de lesquals s’inclouen, entre d’altres, hores de coordinació, reunions, activitatsrelacionades amb la tutoria, atenció als pares i mares o tutors i tutores del’alumnat, seminaris de coordinació d’equips directius, formació en el centre, subxarxa de coordinadors digitals i altres activitats formatives autoritzades per la direcció general corresponent, activitats de col·laboració amb altres professionals, treball en equip i, si escau, activitats per a la dinamització del Pla català de l’esport. En aquestes activitats, quan les circumstàncies del centre així ho demanin, i prioritzant les necessitats d’atenció de l’alumnat, cal incloure la custòdia d’alumnes.
  • Altres activitats relacionades amb la docència: 7 hores i 30 minuts per a la preparació de classes, correccions, formació permanent, reunions pedagògiques, preparació de programacions, etc., que no s’han de fer necessàriament al centre.

L’horari de les activitats programades i aprovades pel director o la directora, a què fa referència el document “Organització del temps escolar”, ha de respectar la jornada laboral setmanal de 37 hores i 30 minuts i té, per als i les mestres, la mateixa obligatorietat que l’horari habitual de feina.

Professorat amb destinació als instituts, a les escoles d’art i a les escoles oficials d’idiomes

L’horari del professorat dels instituts, escoles d’art i escoles oficials d’idiomes és de 37 hores i 30 minuts a la setmana, d’acord amb la distribució següent:

a) 24 hores de permanència al centre en horari fix: 18 hores lectives (al llarg dels cinc dies de la setmana, de dilluns a divendres) i 6 hores d’activitats complementàries, com són guàrdies i altres vigilàncies, reunions setmanals d’equip docent, reunions de departament, coordinacions d’àmbit i de tutories, comissió d’atenció educativa inclusiva, coordinacions de nivell i amb especialistes per a l’atenció a la diversitat, seminaris de coordinació d’equips directius, formació en el centre, la subxarxa de coordinadors digitals i altres activitats formatives autoritzades per la direcció general corresponent, i altres encàrrecs que faci el director o directora del centre, en el marc de les seves funcions.

b) 6 hores d’activitats complementàries no sotmeses a l’horari fix (reunions d’avaluació, de claustre i de consell escolar, reunions amb pares i mares, coordinació o mentoria de les pràctiques de la formació inicial de professorat, tutoria a professorat novell, reunions de coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i entitats externes, activitats de reforç i de tutoria, etc.). Aquestes activitats es poden portar a terme de manera telemàtica.

c) 7 hores i 30 minuts d’organització i preparació de les activitats, seguiment de les tasques i aprenentatge de l’alumnat, elaboració de materials, programació i coordinació d’activitats, impuls de projectes d’innovació, millores educatives, participació en cursos i activitats de formació, etc.

 

Personal docent amb destinació als centres de formació de persones adultes

A. Cos de mestres

  • 20 hores setmanals lectives, al llarg dels cinc dies de la setmana, de dilluns a divendres, que inclouen activitats docents amb grups classe, activitats docents a l’aula d’autoformació, activitats relacionades amb l’àmbit de l’acció tutorial (atenció a alumnat, entrevistes i seguiment del pla de treball) i activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per exercir aquestes funcions. Aquestes 20 hores es poden prendre com a mitjana quan el centre no faci una distribució horària uniforme al llarg del curs escolar a causa de variacions trimestrals.
  • 7 hores d’activitats complementàries d’horari fix, dintre de les quals s’inclouen substitucions d’absències de curta durada, reunions setmanals, activitats relacionades amb l’àmbit de l’acció tutorial (atenció a l’alumnat, entrevistes i reunions, documentació acadèmica, elaboració d’itineraris formatius, etc.), coordinació de programes, d’ensenyaments, nivells, àmbits i tutories, adaptació del currículum a les necessitats i les característiques de l’alumnat i manteniment de les aules específiques (autoformació, informàtica, laboratori, etc.).
  • 3 hores d’activitats complementàries de presència al centre no sotmeses a l’horari fix, com ara reunions d’avaluació, de claustre i de consell escolar de centre, de coordinació amb altres centres, amb professionals i entitats externes i altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, li faci el director o directora del centre.
  • 7 hores i 30 minuts per a la preparació de classes, correcció d’activitats, assistència a cursos i activitats de formació, reunions pedagògiques, preparació de programacions, intervencions educatives individualitzades, etc., que no s’han de fer necessàriament al centre.

Per als i les mestres dels centres de formació de persones adultes en seu penitenciària, dins de les hores d’activitats complementàries (d’horari fix o no), s’inclouen les tasques específiques de participació en els equips multidisciplinaris i òrgans col·legiats, si escau, i de gestió i coordinació penitenciària.

B. Cos de professorat d’ensenyament secundari

a. 24 hores de permanència al centre en horari fix: 18 hores lectives i 6 hores d’activitats complementàries

  • 18 hores setmanals lectives, al llarg dels cinc dies de la setmana, de dilluns a divendres, que inclouen activitats docents amb grups classe, activitats docents a l’aula d’autoformació i activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per exercir aquestes funcions. Aquestes 18 hores es poden prendre com a mitjana quan el centre no faci una distribució horària uniforme al llarg del curs escolar a causa de variacions trimestrals.
  • 6 hores d’activitats complementàries d’horari fix, dintre de les quals s’inclouen substitucions d’absències de curta durada, reunions setmanals, coordinació de programes, d’ensenyaments, nivells, àmbits i tutories, adaptació del currículum a les necessitats i a les característiques dels alumnes i manteniment de les aules específiques (autoformació, informàtica, etc.) i altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, li faci el director o directora del centre.

b. 6 hores d’activitats complementàries, no sotmeses a l’horari fix (reunions d’avaluació, de claustre i de consell de centre, activitats relacionades amb l’àmbit de l’acció tutorial (informació, orientació, acompanyament i atenció als alumnes, entrevistes i reunions, documentació acadèmica, elaboració d’itineraris formatius, etc.), tutoria de professorat novell, coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i entitats externes. Aquestes activitats es podran portar a terme de manera telemàtica.

c. 7 hores i 30 minuts per a la preparació de classes, seguiment de les tasques i aprenentatge de l’alumnat, elaboració de materials, programació i coordinació d’activitats, impuls de projectes d’innovació, millores educatives, participació en cursos i activitats de formació, etc.

 

Sisena hora en els centres de titularitat del Departament d’Educació

Accés a la Resolució de la Secretaria de Polítiques Educatives en relació a la impartició de la sisena hora en els centres de titularitat del Departament d’Educació


Consultar l’expedient d’absentisme

Per tal de saber l’estat de l’expedient d’absentismes (15h) al vostre ATRI, haureu de fer clic a “Gestió del Temps” i després a “Expedient d’absentismes” (com en el cas que podeu veure a la foto):

 

Recordeu que la consulta només es pot fer en un interval màxim de 30 dies entre la “data d’inici” del formulari, i la “data fi“… i després haureu de fer clic al botó negre d’adalt que posa “cerca” (com en el cas que podeu veure a la foto):

Declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdica

Més informació a la web de salut