Cursos anteriors

CURS 2022-23 (fins desembre del 2022)

PRIMÀRIA (fins desembre de 2022)

SECUNDÀRIA – FP (fins desembre de 2022)

Mestres amb destinació a les escoles i als centres d’educació especial

 • Docència: 24 hores, que inclouen activitats docents amb grups classe, activitats de suport escolar personalitzat i altres activitats de suport, atenció a la diversitat, activitats de tutoria individual i de grup, substitució d’absències de curta durada i activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per a l’exercici d’aquestes funcions.
 • Activitats d’horari fix: 6 hores d’activitats complementàries al centre, dintre de les quals s’inclouen, entre d’altres, hores de coordinació, reunions, activitats relacionades amb la tutoria, atenció als pares i mares o tutors i tutores de l’alumnat, activitats de col·laboració amb altres professionals, treball en equip i, si escau, activitats per a la dinamització del Pla català de l’esport. En aquestes activitats, quan les circumstàncies del centre així ho demanin, i prioritzant les necessitats d’atenció de l’alumnat, cal incloure la custòdia d’alumnes.
 • Altres activitats relacionades amb la docència: 7 hores i 30 minuts per a la preparació de classes, correccions, formació permanent, reunions pedagògiques, preparació de programacions, etc., que no s’han de fer necessàriament al centre.

L’horari de les activitats programades i aprovades pel director o la directora, a què fa referència el document “Organització del temps escolar”, ha de respectar la jornada laboral setmanal de 37 hores i 30 minuts

 

Professorat amb destinació als instituts, a les escoles d’art i a les escoles oficials d’idiomes

L’horari del professorat dels instituts, escoles d’art i escoles oficials d’idiomes és de 37 hores i 30 minuts a la setmana, d’acord amb la distribució següent:

a) 24 hores de permanència al centre en horari fix: 19 hores lectives i 5 hores d’activitats complementàries: guàrdies i altres vigilàncies, reunions setmanals d’equip docent, reunions de departament, coordinacions d’àmbit i de tutories, comissió d’atenció a la diversitat, coordinacions de nivell i amb especialistes per a l’atenció a la diversitat, i altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, faci el director o directora del centre.

b) 6 hores d’activitats complementàries no sotmeses a l’horari fix (reunions d’avaluació, de claustre i de consell escolar, reunions amb pares i mares, coordinació o tutoria de les pràctiques de la formació inicial de professorat, tutoria a professorat novell, reunions de coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i entitats externes, activitats de reforç i de tutoria, etc.). Aquestes activitats es podran portar a terme de manera telemàtica.

c) 7 hores i 30 minuts d’organització i preparació de les activitats, seguiment de les tasques i aprenentatge de l’alumnat, elaboració de materials, programació i coordinació d’activitats, impuls de projectes d’innovació, millores educatives, participació en cursos i activitats de formació, etc.

 

Personal docent amb destinació als centres de formació de persones adultes

A. Cos de mestres

 • 21 hores setmanals lectives, al llarg dels cinc dies de la setmana, de dilluns a divendres, que inclouen activitats docents amb grups classe, activitats docents a l’aula d’autoformació, activitats relacionades amb l’àmbit de l’acció tutorial (atenció a alumnat, entrevistes i seguiment del pla de treball) i activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per exercir aquestes funcions. Aquestes 21 hores es poden prendre com a mitjana quan el centre no faci una distribució horària uniforme al llarg del curs escolar a causa de variacions trimestrals.
 • 6 hores d’activitats complementàries d’horari fix, dintre de les quals s’inclouen substitucions d’absències de curta durada, reunions setmanals, activitats relacionades amb l’àmbit de l’acció tutorial (atenció a l’alumnat, entrevistes i reunions, documentació acadèmica, elaboració d’itineraris formatius, etc.), coordinació de programes, d’ensenyaments, nivells, àmbits i tutories, adaptació del currículum a les necessitats i les característiques de l’alumnat i manteniment de les aules específiques (autoformació, informàtica, laboratori, etc.).
 • 3 hores d’activitats complementàries de presència al centre no sotmeses a l’horari fix, com ara reunions d’avaluació, de claustre i de consell escolar de centre, de coordinació amb altres centres, amb professionals i entitats externes i altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, li faci el director o directora del centre.
 • 7 hores i 30 minuts per a la preparació de classes, correcció d’activitats, assistència a cursos i activitats de formació, reunions pedagògiques, preparació de programacions, intervencions educatives individualitzades, etc., que no s’han de fer necessàriament al centre.

Per als i les mestres dels centres de formació de persones adultes en seu penitenciària, dins de les hores d’activitats complementàries (d’horari fix o no), s’inclouen les tasques específiques de participació en els equips multidisciplinaris i òrgans col·legiats, si escau, i de gestió i coordinació penitenciària.

B. Cos de professorat d’ensenyament secundari

a. 24 hores de permanència al centre en horari fix: 19 hores lectives i 5 hores d’activitats complementàries

 • 19 hores setmanals lectives, al llarg dels cinc dies de la setmana, de dilluns a divendres, que inclouen activitats docents amb grups classe, activitats docents a l’aula d’autoformació i activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per exercir aquestes funcions. Aquestes 19 hores es poden prendre com a mitjana quan el centre no faci una distribució horària uniforme al llarg del curs escolar a causa de variacions trimestrals.
 • 5 hores d’activitats complementàries d’horari fix, dintre de les quals s’inclouen substitucions d’absències de curta durada, reunions setmanals, coordinació de programes, d’ensenyaments, nivells, àmbits i tutories, adaptació del currículum a les necessitats i a les característiques dels alumnes i manteniment de les aules específiques (autoformació, informàtica, etc.) i altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, li faci el director o directora del centre.

b. 6 hores d’activitats complementàries, no sotmeses a l’horari fix (reunions d’avaluació, de claustre i de consell de centre, activitats relacionades amb l’àmbit de l’acció tutorial (informació, orientació, acompanyament i atenció als alumnes, entrevistes i reunions, documentació acadèmica, elaboració d’itineraris formatius, etc.), tutoria de professorat novell, coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i entitats externes. Aquestes activitats es podran portar a terme de manera telemàtica.

c. 7 hores i 30 minuts per a la preparació de classes, seguiment de les tasques i aprenentatge de l’alumnat, elaboració de materials, programació i coordinació d’activitats, impuls de projectes d’innovació, millores educatives, participació en cursos i activitats de formació, etc.

 

CURS 2020-21

Horari i sou substitucions per tipus de jornada

(*) Al Juliol de 2020, en mesa sectorial s’ha aprovat definitivament la recuperació de l’horari de permanència del professorat a secundària de 24 hores, tal i com reconeixia la llei d’acompanyament dels pressupostos de 2020 que es va aprovar al Parlament el passat mes d’abril. La recuperació d’aquest dret s’inscriu dins de la lluita sindical unitària pel retorn de les condicions laborals arrabassades ara fa 10 anys

Les vacants i les mitges vacants són les úniques que tenen data de finalització a 31 d’agost. La resta, les substitucions, tenen data de finalització a 30 de juny.

 


CURS 2019-20

 


CURS 2018-19


CURS 2017-18

Horari i sou substitucions per tipus de jornada


CURS 2016-17

Horari i sou substitucions per tipus de jornada

Normativa horari no fix al centre


CURS 2013-14

Horari i sou substitucions per tipus de jornada


CURS 2012-13

PRIMÀRIA

Aquestes hores són les hores màximes que es realitzen i que es cobren però: si es substitueix a una persona amb algun tipus de càrrec no es cobraran la reducció de les hores lectives que el titular té assignades a aquell càrrec i la part d’hores de preparació de classes corresponent:

SECUNDÀRIA

Aquestes hores són les hores màximes que es realitzen i que es cobren però: si es substitueix a una persona amb algun tipus de càrrec no es cobraran la reducció de les hores lectives que el titular té assignades a aquell càrrec i la part d’hores de preparació de classes corresponent:

 • Les vacants a sencera i les mitges vacants són les úniques que tenen data de finalització 31/08. La resta tenen data de finalització 30/06. A més altre cop, el personal substitut es torna a quedar sense cobrar el juliol.
 • Per a les substitucions en centres de formació d’adults heu de veure la següent pàgina
 • USTEC·STEs rebutja frontalment aquesta discriminació del personal substitut, i la seva reducció de jornada i sou què afegit a la reduccions de plantilles, ha fet que molt del personal interí que tenia unes perspectives d’estabilitat hagi vist com ha perdut la feina o s’han precaritzat les seves condicions laborals.
 • USTEC·STEs, amb unitat d’acció sindical, ha presentat un recurs contenciós administratiu fonamentat en què no es pot diferenciar drets laborals del personal substitut i interí quan jurídicament no existeix cap diferència en cap normativa superior vigent entre un substitut i un interí. De fet el tribunal Europeu d’Estrasburg ens va donar la raó que no es pot fer aquest tipus de distinció al personal interí respecte del funcionari. Defensarem amb totes les eines possibles el dret bàsic que mateix treball, mateix salari.

 

Correspondència entre la dedicació sol·licitada i els llocs de treball

 • El Departament d’Ensenyament va crear els blocs a mitjans de juliol i no va donar la possibilitat al personal subtitut i interí a modificar les seves dades per tal d’adequar les seves possibles condicions laborals. A més, a mitjans de setembre anava a tenir el mateix maltracte en vers el substitut fins que USTEC·STEs va exigir que qualsevol canvi en aquests blocs havia d’anar a companyat d’un període de modificació de dades. El Departament va accedir i va canviar els blocs el dia lectiu anterior al 17 de setembre, dia en què tot el personal substitut i interí va poder modificar les dades.