EQUIP DIRECTIU – Concurs de mèrits

Decret de direccions

 

Concurs de mèrtis direccions 2023

Normativa

RESOLUCIÓ EDU/4185/2022, de 21 de desembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació

El Departament d’Educació convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres públics en què ha de quedar vacant aquest càrrec.

Podeu consultar la llista de centres a l’annex 2 de la convocatòria.

Sol.licitud i terminis previstos

La sol·licitud inclou l’al·legació de mèrits i la tramesa del projecte de direcció.

Accés a la sol·licitud​ (usuari i contrasenya GICAR)

Accés a l​a sol·licitud​ (IDCat Mòbil)

Termini de presentació: del 17 al 31 de gener de 2023.

Requisits de participació

Pot prendre part en aquest concurs de mèrits el professorat funcionari de carrera que reuneixi els següents requisits:

 1. Antiguitat d’almenys cinc anys com a funcionari/ària de carrera.
 2. Haver impartit docència directa com a funcionari/ària de carrera durant un període de la mateixa durada.
 3. Tenir acreditada la competència lingüística en català, i a la Vall d’Aran, de l’aranès.
 4. Tenir l’acreditació de directiu professional docent o disposar de la certificació acreditativa.

 5. Presentar un projecte de direcció d’acord amb el que estableix la convocatòria.
 6. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’ésser humans. Aquest requisit ha de constar acreditat a la base de dades de personal docent.

 

El compliment dels requisits s’ha de referir a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.

Fases de concurs

En aquest concurs hi ha dues fases:

 • Primera fase
  • Apartat A: Es valora els mèrits d’experiència i competència professionals (màx. 25 punts). 
  • Apartat B: Es valora la formació específica per a l’exercici de la direcció (màx. 15 punts). 
  • Puntuació màxima total 60 punts, puntuació mínima per superar la fase 30 punts.
 • Segona fase
  • Apartat C: Valoració del projecte de direcció (màx. 40 punts).
  • Apartat D: Valoració de la capacitat de lideratge (màx. 20 punts).
  • Puntuació màxima total 60 punts, puntuació mínima per superar la fase 30 punts.
Llista d'aspirants admesos i exclosos

Com a molt tard el 22 de febrer de 2023 el Departament d’Educació a l’adreça d’Internet: https://inici.espai.educacio.gencat.cat/ farà públiques les candidatures admeses i excloses

Accés a la consulta (properament)

Informacions anteriors