Decret de direccions: DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.

Accés al web del Departament


Concurs de mèrtis direccions 2023

Normativa

RESOLUCIÓ EDU/4185/2022, de 21 de desembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació

El Departament d’Educació convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres públics en què ha de quedar vacant aquest càrrec.

Podeu consultar la llista de centres a l’annex 2 de la convocatòria.

Sol.licitud i terminis previstos

La sol·licitud inclou l’al·legació de mèrits i la tramesa del projecte de direcció.

Accés a la sol·licitud​ (usuari i contrasenya GICAR)

Accés a l​a sol·licitud​ (IDCat Mòbil)

Termini de presentació: del 17 al 31 de gener de 2023.

Requisits de participació

Pot prendre part en aquest concurs de mèrits el professorat funcionari de carrera que reuneixi els següents requisits:

 1. Antiguitat d’almenys cinc anys com a funcionari/ària de carrera.
 2. Haver impartit docència directa com a funcionari/ària de carrera durant un període de la mateixa durada.
 3. Tenir acreditada la competència lingüística en català, i a la Vall d’Aran, de l’aranès.
 4. Tenir l’acreditació de directiu professional docent o disposar de la certificació acreditativa.

 5. Presentar un projecte de direcció d’acord amb el que estableix la convocatòria.
 6. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’ésser humans. Aquest requisit ha de constar acreditat a la base de dades de personal docent.

 

El compliment dels requisits s’ha de referir a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.

Fases de concurs

En aquest concurs hi ha dues fases:

 • Primera fase
  • Apartat A: Es valora els mèrits d’experiència i competència professionals (màx. 25 punts). 
  • Apartat B: Es valora la formació específica per a l’exercici de la direcció (màx. 15 punts). 
  • Puntuació màxima total 60 punts, puntuació mínima per superar la fase 30 punts.
 • Segona fase
  • Apartat C: Valoració del projecte de direcció (màx. 40 punts).
  • Apartat D: Valoració de la capacitat de lideratge (màx. 20 punts).
  • Puntuació màxima total 60 punts, puntuació mínima per superar la fase 30 punts.
Llista d'aspirants admesos i exclosos

Com a molt tard el 22 de febrer de 2023 el Departament d’Educació a l’adreça d’Internet: https://inici.espai.educacio.gencat.cat/ farà públiques les candidatures admeses i excloses

Accés a la consulta (properament)


CONCURS DE MÈRITS DIRECCIONS 2022

Normativa 

RESOLUCIÓ EDU/51/2022, de 18 de gener, per la qual es modifica la Resolució EDU/3727/2021, de 16 de desembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació.

RESOLUCIÓ EDU/3727/2021, de 16 de desembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació.

El Departament d’Educació convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres públics en què ha de quedar vacant aquest càrrec. Podeu consultar la llista de centres a l’annex 2 de la convocatòria.

Llista d’aspirants admesos i exclosos

Accés a la consulta (usuari i contrasenya GICAR/ATRI)

Proposta de nomenaments extraordinaris de directores i directors

En aplicació dels apartats 3 i 4 de la Resolució EDU/3727/2021 , de 16 de desembre, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació, comença el termini de presentació de la manifestació de disponibilitat per a ser nomenat/a director/a, amb caràcter extraordinari, per un període d’un any.

Termini de presentació: fins al 30 d’abril de 2022.

Llista de centres on consta vacant el càrrec

Comunicació de disponibilitat

La informació sobre el procediment per a la sol·licitud la trobareu a Portal de centre.

Requisits de participació

Pot prendre part en aquest concurs de mèrits el professorat funcionari de carrera que reuneixi els següents requisits:

a) Antiguitat d’almenys cinc anys com a funcionari/ària de carrera.

b) Haver impartit docència directa com a funcionari/ària de carrera durant un període de la mateixa durada.

c) Tenir acreditada la competència lingüística en català, i a la Vall d’Aran, de l’aranès.

d) Tenir l’acreditació de directiu professional docent o disposar de la certificació acreditativa.

e) Presentar un projecte de direcció d’acord amb el que estableix la base 5 d’aquest annex.

f) No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’ésser humans. Aquest requisit ha de constar acreditat a la base de dades de personal docent.

El compliment dels requisits s’ha de referir a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.

Terminis previstos

 • Presentació de sol·licituds i lliurament del projecte de direcció: del dia 17 de gener de 2022 fins el 31 de gener de 2022, ambdós inclosos. Ampliat fins el 3 de febrer de 2022.
  • La sol·licitud inclou l’al·legació de mèrits i la tramesa del projecte de direcció.Accés a la sol·licitud (usuari GICAR)
   Accés a la sol·licitud (usuari idCAT Mòbil)
  • El fet de no presentar el projecte de direcció en el termini establert comporta l’exclusió de la participació en aquest concurs de mèrits o l’anul·lació de la/les petició/ns concreta/es.
  • En el supòsit que no s’hagi acreditat degudament el compliment dels requisits de participació, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els documents preceptius.
 • Resolucions de candidatures admeses i excloses: no més tard del dia 22 de febrer de 2022.
  • El Departament d’Educació farà públiques les candidatures admeses i excloses, amb especificació del motiu: https://inici.espai.educacio.gencat.cat/
  • Contra aquestes resolucions es pot interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació.
 • Centres on no hi hagi candidats admesos al concurs de mèrits: no més tard del dia 24 de febrer de 2022.
  • Al Portal de centres del Departament d’Educació i a les pàgines corresponents dels Serveis Territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona es farà pública la relació de centres on no hi hagi candidats admesos al concurs de mèrits, per tal que els funcionaris de carrera puguin manifestar la seva disponibilitat a ser proposats.
  • Les persones candidates per a ser nomenades hauran de complir tots els requisits a data 1 de juliol de 2022.
 • Notificació a la direcció dels centres afectats de la resolució de candidatures admeses i excloses: com a molt tard el 24 de febrer de 2022. Cal fer-la pública en el tauler d’anuncis del centre.
 • Constitució de les comissions de selecció: a partir del 17 de març de 2022  a la seu del centre educatiu o ZER corresponent o bé emprant els mitjans electrònics previstos a l’article 17.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Fases de concurs

En aquest concurs hi ha dues fases:

Primera fase

Apartat A: Es valora els mèrits d’experiència i competència professionals (màx. 25 punts). Barem especificat en el punt 8.2 i 8.3 de la convocatòria.

Apartat B: Es valora la formació específica per a l’exercici de la direcció (màx. 15 punts). Barem especificat en el punt 8.4 de la convocatòria.

Puntuació màxima total 40 punts, puntuació mínima per superar la fase 20 punts.

Segona fase

Apartat C: Valoració del projecte de direcció (màx. 40 punts).

Barem especificat en el punt 9.2 de la convocatòria.

Apartat D: Valoració de la capacitat de lideratge (màx. 20 punts).

Barem especificat en el punt 9.3 de la convocatòria.

Puntuació màxima total 60 punts, puntuació mínima per superar la fase 30 punts.

Resolució d’aspirants seleccionats

El director o directora dels serveis territorials o l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona emet i fa pública al tauler electrònic de la Generalitat, com a molt tard el dia 6 de maig de 2022 , la resolució d’aspirants seleccionats per ser nomenats com a director o directora.

Nomenament

El director o directora dels serveis territorials o la Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, ha de nomenar director o directora del centre l’aspirant seleccionat des del dia 1 de juliol de 2022 al 30 de juny de 2026 , sempre que en el moment del nomenament tingui acreditat el requisit f) previst a la base 1 d’aquesta convocatòria.

Informació sobre la tramitació

Accés a portal de centre

Durant el termini de presentació de les sol·licituds

 • Un cop entreu a l’aplicació i abans de fer l’enviament final, es poden modificar les dades tantes vegades com calgui.
 • Després de 20 minuts d’inactivitat l’aplicació es ta?nca automàticament i pot ser que es perdin els canvis no desats.
 • És important que abans de trametre la sol·licitud reviseu els possibles avisos i incidències que es mostren a la pestanya de confirmació.
 • Es pot eliminar una sol·licitud tramesa telemàticament, cal clicar el botó d’eliminar. Un cop anul·lada, es pot presentar una altra sol·licitud per via telemàtica.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds

 • No es pot introduir cap nova sol·licitud ni modificar o anul·lar cap petició.

Dades dels sol·licitants

L’aplicació informàtica incorpora dades relatives a l’antiguitat, mèrits i titulacions del o de la sol·licitant. Aquesta informació s’obté, sempre que sigui tècnicament possible, del registre informàtic del Departament d’Educació; les dades són una eina de suport administratiu i l’Administració les modifica d’ofici en qualsevol moment del procediment si són inexactes o incorrectes. 

Si no hi ha dades o la persona participant no està conforme amb les que hi consten, cal que formuli les al·legacions i adjunti els documents acreditatius (en format PDF) que consideri, mitjançant l’opció que ofereix la mateixa aplicació a l’apartat corresponent.

Aportar documents complementaris

Només en el cas que calgui aportar documents que no es puguin adjuntar a la sol·licitud, cal fer-ho durant els terminis de presentació de sol·licituds, acompanyats d’una còpia impresa de la sol·licitud i de l’apartat de la declaració de mèrits corresponent als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, o a les comissions de selecció, segons correspongui.

 

 

 

 

 


 

CONCURS DE MÈRITS DIRECCIONS 2021

Normativa 

RESOLUCIÓ EDU/600/2021, d’1 de març, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació.

Valoració i posicionament USTEC-STEs (IAC)

Posicionament d’USTEC·STEs a la Mesa Sectorial 1 de març de 2021

Llista d’aspirants admesos i exclosos (21/04/21)

Accés a la consulta (usuari i contrasenya GICAR/ATRI)
Accés a la  consulta (idCAT Móvil)

El Departament d’Educació convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres públics en què ha de quedar vacant aquest càrrec. Podeu consultar la llista de centres a l’annex 2 de la convocatòria.

Proposta de nomenaments extraordinaris de directores i directors

En aplicació dels apartats 3 i 4 de la Resolució EDU/600/2021, d’1 de març, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació, comença el termini de presentació de la manifestació de disponibilitat per a ser nomenat/a director/a, amb caràcter extraordinari, per un període d’un any.

Termini de presentació: fins al 30 d’abril de 2021.

Llista de centres on consta vacant el càrrec

Comunicació de disponibilitat

La informació sobre el procediment per a la sol·licitud la trobareu a Portal de centre

Requisits de participació

Pot prendre part en aquest concurs de mèrits el professorat funcionari de carrera que reuneixi els següents requisits:

a) Antiguitat d’almenys cinc anys com a funcionari/ària de carrera.

b) Haver impartit docència directa com a funcionari/ària de carrera durant un període de la mateixa durada.

c) Tenir acreditada la competència lingüística en català, i a la Vall d’Aran, de l’aranès.

d) Tenir l’acreditació de directiu professional docent o disposar de la certificació acreditativa.

e) Presentar un projecte de direcció d’acord amb el que estableix la base 5 d’aquest annex.

f) No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’ésser humans.

El compliment dels requisits s’ha de referir a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.

Terminis previstos

 • Presentació de sol·licituds i lliurament del projecte de direcció: del dia 9 al 23 de març de 2021, ambdós inclosos.
  • La sol·licitud inclou l’al·legació de mèrits i la tramesa del projecte de direcció.
   Accés a la sol·licitud (usuari i contrasenya GICAR/ATRI)
   Accés a la sol·licitud (idCAT Móvil)
  • El fet de no presentar el projecte de direcció en el termini establert comporta l’exclusió de la participació en aquest concurs de mèrits o l’anul·lació de la/les petició/ns concreta/es.
  • En el supòsit que no s’hagi acreditat degudament el compliment dels requisits de participació, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els documents preceptius.

           

 • Resolucions de candidatures admeses i excloses: no més tard del dia 21 d’abril de 2021
  • El Departament d’Educació farà públiques les candidatures admeses i excloses, amb especificació del motiu: http://educacio.gencat.cat/portaldecentre
  • Contra aquestes resolucions es pot interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació.
 • Centres on no hi hagi candidats admesos al concurs de mèrits: no més tard del dia 22 d’abril de 2021.
  • Al Portal de centres del Departament d’Educació i a les pàgines corresponents dels Serveis Territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona es farà pública la relació de centres on no hi hagi candidats admesos al concurs de mèrits, per tal que els funcionaris de carrera puguin manifestar la seva disponibilitat a ser proposats.
  • Les persones candidates per a ser nomenades hauran de complir tots els requisits a data 1 de juliol de 2021.
 • Notificació a la direcció dels centres afectats de la resolució de candidatures admeses i excloses: com a molt tard el 23 d’abril de 2021. Cal fer-la pública en el tauler d’anuncis del centre.
 • Constitució de les comissions de selecció: a partir del 12 de maig de 2021
  • A la seu del centre educatiu o ZER corresponent o bé emprant els mitjans electrònics previstos a l’article 17.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Fases de concurs

En aquest concurs hi ha dues fases:

Primera fase

Apartat A: Es valora els mèrits d’experiència i competència professionals (màx. 25 punts). Barem especificat en el punt 8.2 i 8.3 de la convocatòria.

Apartat B: Es valora la formació específica per a l’exercici de la direcció (màx. 15 punts). Barem especificat en el punt 8.4 de la convocatòria.

Puntuació màxima total 40 punts, puntuació mínima per superar la fase 20 punts.

Segona fase

Apartat C: Valoració del projecte de direcció (màx. 40 punts).

Barem especificat en el punt 9.2 de la convocatòria.

Apartat D: Valoració de la capacitat de lideratge (màx. 20 punts).

Barem especificat en el punt 9.3 de la convocatòria.

Puntuació màxima total 60 punts, puntuació mínima per superar la fase 30 punts.

Resolució d’aspirants seleccionats

El director o directora dels serveis territorials o l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona emet i fa pública al tauler electrònic de la Generalitat, com a molt tard el dia 15 de juny de 2021, la resolució d’aspirants seleccionats per ser nomenats com a director o directora.

Nomenament

El director o directora dels serveis territorials o la Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, ha de nomenar director o directora del centre l’aspirant seleccionat des del dia 1 de juliol de 2021 al 30 de juny de 2025, sempre que en el moment del nomenament tingui acreditat el requisit f) previst a la base 1 d’aquesta convocatòria.

Posicionament d’USTEC·STEs a la Mesa Sectorial 1 de març de 2021

Convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació

Enguany ens trobem amb una convocatòria que arriba tard, i que incorpora algunes novetats després de l’aprovació de la modificaicó de la Llei d’Educació, la LOMLOE.

USTEC-STEs (IAC) denunciem que les actuals convocatòries de mèrits per seleccionar direccions, aposten per una direcció professionalitzada a la qual sempre ens hi hem mostrat en contra. Que només pugui assumir la direcció del centre persones que tenen el requisit de la formació, provoca que només es promocioni a les persones que volen ser promocionades, i sovint una persona que el claustre l’hauria posicionat per portar el lideratge pedagògic d’aquell centre, per manca del requisit no s’hi pot presentar. És un model que topa frontalment amb la democràcia al centre.

En congratulem que la LOMLOE hagi revertit la composició de la comissió de selecció, i que torni a tenir més pes el centre via claustre i consell escolar. Aquesta proposta ja la vam preentar el curs passat amb la negativa de l’administració d’aplicar-la.

Tot i això hem reclamat un seguit de canvis als quals l’administració no ha accedit, tot i que normativament era possible: com per exemple que en cas de no presentar-se candidats tant del centre com externs, s’escoltés no només el consell escolar sinó també el claustre, o bé, que sempre es prioritzés una candidatura del propi centre enfront d’una candidatura externa, encara que manqués el requisit de formació tal i com la LOMLOE reconeix.

Seguim advertint que any rere any, hi ha treballadors i treballadores que es queden sense poder accedir als cursos de formació que organitza gratuïtament el Departament, amb la qual cosa només hi acaben accedint, via entrevista, aquelles persones que sembla que ja tenen un vist-i-plau de la inspecció, provocant que altres docents se’ls negui la possibilitat finalment d epresentar-se al concurs. Reclamem que hi hagi suficient oferta formativa per cobrir tota la demanda de formació i no s’aboqui a aquestes persones a la via privada, amb el conseqüent perjudici ecònomic.

La data prevista de publicació al DOGC de la convocatòria és el dilluns 8 de març de 2021.


Enllaç a informacions anteriors sobre convocatòries de concurs de mèrits per cobrir places de director/a de Centre Educatiu