CURS 2023-2024 (Documents d’organització i gestió)

NORMATIVA

 

DOCUMENTS PER ÀMBITS

Gestió de centre
Projecte educatiu de centre
Currículum
Organització del centre

 

DOCUMENTS EN PDF

Proje​cte educati​​​u de​ centre Currículum Organització del centre Gestió del centre
Avaluació del centre i avaluació docent i directiva Cicles de formació professional. Curs per a l’accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius Acompanyament a l’alumnat​ Nou!
Convivència i clima escolar Cicles formatius de formació professional de grau bàsic Organització de les escoles bressol  Actuacions ​​del centre en diversos supòsits
Cultura digital del centre Cicles esportius LOGSE i LOE Organització del temps escolar
​​
 Aspectes específics amb relació a l’alumnat dels centres de formació d’adults
Documents de gestió del centre  Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació bàsica: educació primària  Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació Assegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal​
El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic  Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat Personal d’administració i serveis i professional d’atenció educativa Educació inclusiva Nou!
Innovació pedagògica Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació bàsica: educació secundària obligatòria (ESO) Personal docent Formació del personal dels centres i serveis educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques
Objectius prioritaris i línies estratègiques del sistema educatiu Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil  Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER​ Gestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa
Participació de la comunitat educativa Currículum dels ensenyaments d’idiomes Gestió del personal de les escoles bressol
Cursos d’especialització de formació professional ​ Gestió del personal docent
Ensenyaments artístics superiors Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d’alumnes
Ensenyaments de la religió Implantació de les eines d’administració electrònica als centres del Departament​
Ensenyaments  de dansa de grau professiona​​l Prevenció de riscos laborals
Ensenyaments de les escoles de música i de dansa autoritzades​ Propietat intel·lectual
Ensenyaments  de música de grau professional Protecció de dades personals​
Ensenyaments en els centres de formació d’adults​ Recollida i tractament de dades a efectes estadístics i científics
Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars ​ Salut escolar en els centres educatius
Pràctiques formatives a l’empresa (formació en centres de treball i formació professional en alternança) Situacions específiques dels alumnes
Itineraris formatius específics:
​dese​​nvolupament i aplicació​​
Transparència i accés a la informació pública
L’educació bàsica als centres d’educació especial​ Ús social dels centres
Programes de formació i inserció: desenvolupament i aplicació
Servei d’assessorament en la formació professional i reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música​
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa
Títols propis d’arts escèniques​

 

Data d’actualització: 28.6.2023


NOVETATS

Publicació de 20 de juny de 2023

S’han publicat la resta dels documents per a l’organització i gestió dels centres del curs 2023-2024, i que són els següents:

Àmbit del currículum

 • Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars

Àmbit d’organització del centre

 • Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius
 • Organització del temps escolar: s’hi especifiquen aspectes sobre l’organització del calendari, l’horari i les activitats pròpies de les escoles rurals que tenen implantat el primer cicle d’educació infantil. S’hi recull que el pla de funcionament del transport escolar ha de constar a les NOFC, concretant especialment les mesures referents a la custòdia de l’alumnat per detectar-ne les incidències.​
 • Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació

Àmbit de gestió del centre​

 • Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d’alumnes

 

Publicació de 9 de juny de 2023

Els documents per a l’organització i gestió dels centres (DOIGC) recullen les polítiques educatives que impulsa el Departament, amb els objectius del sistema, les prioritats i les actuacions necessàries per portar-les a terme. Consulteu les principals novetats d’aquests documents per al curs 2023-2024 en aquest espai.

Documents de nova creació en l’ambit de Gestió de centre

 • Educació inclusiva:  s’han reorganitzat continguts i s’han afegit enllaços amb altres documents referents al tractament de la inclusió als centres.
 • Acompanyament a l’alumnat: s’ha reorganitzat el contingut dels documents del curs 2022-2023 Unitat d’Acompanyament i Orientació i El pla Les escoles lliures de violències.

Principals novetats d’alguns documents

 • ​​Organització de les escoles bressol: s’hi recull les novetats normatives i les dates d’inici i fi de curs.
 • Documents de gestió del centre: cal incloure dos apartats més en el projecte educatiu de centre, sobre l’atenció educativa de l’alumnat, que també han d’estar inclosos a la carta de compromís, i un element més que cal afegir a les normes d’organització i funcionament del centre, pel que fa a la custòdia de l’alumnat (especialment per al transport escolar).​
 • Currículum dels ensenyaments d’idiomes: s’hi inclou el Decret 243/2022, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen els currículums de nivell Bàsic (A2) i del nivell Avançat (C1 i C2) dels ensenyaments de règim especial de diversos idiomes. D’altra banda, també es modifica la modalitat semipresencial dels cursos en el sentit que podrà incloure una versió síncrona i asíncrona. Per als cursos extensius, s’afegeix la possibilitat que els departaments didàctics de les EOI planifiquin fins a un màxim de 20 hores de treball autònom en línia. També s’ha modificat el procediment convalidar matèries del batxillerat per a alumnat que cursa llengües estrangeres simultàniament en una EOI.
 • El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic:
  • Hi ha la indicació d’incorporar, en el marc de les hores de gestió autònoma del centre a primària o bé en el marc de les matèries optatives a secundària, una introducció a la llengua i cultura occitanes, atès que l’aranès és llengua oficial a Catalunya.
  • Hi ha l’explicació sobre l’ensenyament d’una segona llengua estrangera a secundària i a batxillerat, i sobre la continuïtat o discontinuïtat d’aquests estudis per part de l’alumnat.
  • ​Es recullen les condicions del reconeixement i el procediment que han de seguir els alumnes de batxillerat per fer-lo efectiu.
  • S’inclou la possibilitat, per als centres de primària, de dedicar algunes hores de la franja horària de gestió autònoma per organitzar tallers d’introducció a aquestes llengües i cultures.
 • Ús social: ​s’incorpora el principi d’equitat educativa.

Documents del curs passat que es donen de baixa

 • Programacions i recursos didàctics
 • Les unitats d’acompanyament i orientació personal i familiar de l’alumnat vulnerable (UAO)
 • El pla Les escoles lliures de violències. ​