Tota la informació per sol·licitar permisos i llicències del personal docent (excedències, reduccions de jornada, compatibilitat,…)

 

 

 

ANNEX: Graus de parentiu per consanguinitat o afinitat

 

1r GRAU: Pare i mare, sogre/a, fills/es (propis i del cònjuge), nores i gendres.

2n GRAU: Àvies i avis (tant directes com polítics), germans i germanes, nétes i néts (propis i del cònjuge), cunyats i cunyades.

3r GRAU: Oncles i ties, nebodes i nebots, besavis i besàvies.

4t GRAU: Cosines i cosins.

OBSERVACIONS:

Entre els cònjuges no hi ha grau (estan al mateix nivell).
Els fills i filles en adopció o sota tutela tenen la mateixa consideració que si fossin naturals.
Els graus de parentiu s’equiparen en el cas d’una família enllaçada. S’entén per família enllaçada la unió de persones (cònjuges o parella de fet) que tenen fills de relacions anteriors. El concepte d’afinitat es limita al vincle que existeix entre cada cònjuge i els parents de sang de l’altra, sense possibilitat d’estendre’l als afins dels afins.
Les parelles de fet reconegudes* tenen la mateixa consideració que els cònjuges.

* Vegeu l’apartat del permís «Matrimoni/parella estable» pel que fa a les condicions legals del reconeixement de les parelles de fet.

 

Actualitzat a 5/04/2024