Avís! S’estan actualitzant els permisos. (Poden contenir errors, per assegurar-vos consulteu-los al Portal de Centres)

Tota la informació per sol·licitar permisos i llicències del personal docent (excedències, reduccions de jornada, compatibilitat,…)

 

 

 

 

 

 

Professorat interí i substitut

Concepte Retribució Durada Observacions
Malaltia * * Quan el personal interí/substitut es trobi en situació d’incapacitat temporal (IT) derivada de contingències comunes i se li acabi el nomenament continuarà percebent la prestació per IT en una quantia igual a la prestació per desocupació que li correspongui fins la data d’alta mèdica.  Quan tingui l’alta pot sol.licitar  la  prestació per desocupació. En aquest cas, del període de percepció de la prestació per desocupació es descomptarà, com a període ja exhaurit, el temps que hagi estat en IT des de la data de finalització del nomenament.

Quan el personal interí/substitut es trobi en situació d’IT derivada de contingències professionals i se li acabi el nomenament, continuarà percebent la prestació per IT en la mateixa quantia que tingui reconeguda fins la data d’alta mèdica. Quan tingui l’alta pot sol·licitar la prestació per desocupació. En aquest cas, no es descompta del període de percepció el temps que hagi estat en IT després de la finalització del nomenament.

En cas de baixa per accident laboral d’un substitut/a amb nomenament vigent que no ultrapassi el 30 de juny, es computa com a serveis prestats a l’efecte del número de la borsa, el temps que duri la baixa, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas es puguin computar serveis en una data posterior al 30 de juny. Les persones de la borsa que es trobin de baixa  per accident laboral no han d’utilitzar l’aplicació d’autogestió de la disponibilitat i, si obtenen nomenament, han d’ adreçar-se als serveis territorials per sol·licitar la baixa temporal i acreditar la situació perquè es computi com a serveis prestats, sense que en cap cas es puguin computar serveis en una data posterior al 30 de juny.

En tot cas la malaltia es considera causa justificada per romandre a la borsa en cas de no acceptació d’una destinació.

Matrimoni / Parella estable * * *
Per l’exercici de funcions sindicals: alliberament sindical * * *
Estudis adreçats a l’obtenció d’una nova especialitat docent o relacionats amb el lloc de treball * * Es pot autoritzar pels serveis territorials  la interrupció del nomenament  en cas de realització dels estudis adreçats a l’obtenció d’una nova especialitat docent o relacionats amb el lloc de Treball que atès el seu caràcter presencial, siguin incompatibles amb un nomenament

S’ha de justificar documentalment.

Es manté el número d’ordre a la borsa, però no computa com a serveis prestats.

Dret a l’assignació de la vacant en situació de maternitat biològica, adopció o acolliment, permís del progenitor diferent de la mare biològica (paternitat), risc durant l’embaràs, compactació, malaltia o accident * * Les persones que l’1 de setembre estiguin en situació de maternitat biològica, adopció o acolliment, permís del progenitor diferent de la mare biològica, risc durant l’embaràs, compactació, malaltia o accident , són nomenades.

En les darreres resolucions de destinacions provisionals si se’ls adjudica una vacant la tindran reservada fins al moment en què es puguin incorporar i, com a màxim, fins el 31 d’agost..

Quan finalitza el període legal previst per al permís, s’incorporarà al mateix lloc de treball que li ha estat assignat. En cas que el lloc de treball estigui ocupat pel funcionari/ària titular, se li adjudicarà la destinació que li correspongui, atenent el número d’ordre que té assignat en la borsa de treball docent.

El Departament d’Educació fa una aplicació restrictiva, i solament activa el   nomenament amb tots els efectes a les persones que a l’1 de setembre tinguin vigent una llicència d’infantament, adopció o incapacitat temporal i hagin obtingut destinació pel procediment d’adjudicacions provisionals d’estiu si el curs anterior han tingut un nomenament fins el 3 1 d’agost a un lloc de treball de la mateixa dedicació i grup que l’adjudicat, i no hi hagi variació en el codi empresarial de cotització de la Seguretat Social.

NOTA: USTEC.STEs ha impugnat per la via jurisdiccional la normativa que restringeix els efectes del nomenament en aquestes situacions.

Reducció de jornada  per cura d’un/a fill/a amb la totalitat de les retribucions. * * *

SUPRIMIDA: Vegeu l’apartat sobre reduccions de jornada del personal funcionari de carrera.

Reducció de la jornada per cura d’un/a fill/a menor de sis anys, així com per cura d’un/a fill/a menor de dotze anys * * En cas del personal interí amb nomenament fins al 31 d’agost  que gaudeix de la compactació de la reducció de jornada, el còmput del període de compactació queda interromput durant el mes d’agost fins a l’acabament del període de vacances. Acabat el període de vacances, pot gaudir del temps de compactació restant sempre que tingui un nou nomenament per el curs escolar sencer, és a dir, des de l’1 de setembre al 31 d’agost i destinació a jornada sencera.
Reducció de la jornada per cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial * * *
Reducció de la jornada per tenir a càrrec un/a familiar amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeix de ser autònom o que requereix dedicació o atenció especial * *  

 

*

Reducció de jornada per raó de violència de gènere * *  

*

Reducció de jornada per raó de  tenir una discapacitat legalment reconeguda. * *  

*

Disminució de la jornada lectiva per raó de ser major de 55 anys * *  

*

Interrupció del nomenament per causes greus justificades * * Es pot autoritzar pels serveis territorials  la interrupció del nomenament  en cas de causes greus degudament justificades

S’ha de justificar documentalment.

Es manté el número d’ordre a la borsa, però no computa com a serveis prestats.

Canvi de residència del cònjuge per motius laborals * * Es pot autoritzar pels serveis territorials  la interrupció del nomenament  en cas de canvi de residència del cònjuge per motius laborals.S’ha de justificar documentalment.
Es manté el número d’ordre a la borsa, però no computa com a serveis prestats
Càrrecs polítics, càrrecs electes i personal eventual * * Es pot autoritzar pels serveis territorials  la interrupció del nomenament  en cas d’ocupar càrrecs polítics a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat o altres comunitats autònomes, càrrecs electes retribuïts i de dedicació exclusiva en les corporacions locals, diputat/da o senador/a de les Corts Generals o dels membres del Parlament de Catalunya o com a personal eventual en la relació de llocs de treball de la Generalitat de Catalunya i les entitats locals.

S’ha de justificar documentalment.

Es manté el número d’ordre a la borsa, però no computa com a serveis prestats.

Programes d’actuació a l’estranger * * Es pot autoritzar pels serveis territorials  la interrupció del nomenament  en cas de col·laboració amb una ONG a l’estranger o en altres programes d’actuació a l’estranger.

S’ha de justificar documentalment.

Es manté el número d’ordre a la borsa, però no computa com a serveis prestats.

Tenir a càrrec persones amb discapacitat que no exerceixen cap activitat retribuïda * * Es pot autoritzar pels serveis territorials  la interrupció del nomenament  en cas de tenir a càrrec persones amb discapacitat que no exerceixen cap activitat retribuïda.

S’ha de justificar documentalment.

Es manté el número d’ordre a la borsa, però no computa com a serveis prestats.

Deure inexcusable * * *
Trasllat de domicili * * *
Matrimoni d’un familiar * * *
Assistència a exàmens * * *
Formació permanent del professorat * * *
Naixement, acolliment o adopció d’un/a fill/a * * *
Naixement de fills/es prematurs/es * * *
Atenció de fills/es amb discapacitat * * *
Mort, accident, malaltia greu o hospitalització d’un/a familiar * * *
Atenció d’un/a familiar * * *
Permís per cura d’un familiar de primer grau amb una malaltia molt greu * * *
Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part o gestió de tràmits administratius per a l’adopció o l’acolliment * * *
Situacions de violència de gènere * * *
Flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques i per a reunions de tutoria * * *
Maternitat /paternitat 100% * *

Quan el personal interí/substitut es trobi en situació de maternitat/paternitat i se li acabi el nomenament continuarà percebent la prestació corresponent fins la finalització del permís. Quan acabi pot sol·licitar la prestació de desocupació. En aquest cas, no es descompta del període de percepció el temps de maternitat/paternitat després de la finalització del nomenament.

En el cas de maternitat/paternitat del personal substitut amb nomenament vigent que no  ultrapassi el 30 de juny, es computaran com a serveis prestats, exclusivament a l’efecte d’obtenció del número d’ordre de la borsa, les setmanes de què es disposen amb caràcter general per permís de maternitat/paternitat, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas es puguin computar serveis en una data posterior al 30 de juny.

Les persones de la borsa que es trobin en maternitat/paternitat no han d’utilitzar l’aplicació d’autogestió de la disponibilitat i, si obtenen nomenament, han d’ adreçar-se als serveis territorials per sol·licitar la baixa temporal i acreditar la situació perquè es computi com a serveis prestats, sense que en cap cas es puguin computar serveis en una data posterior al 30 de juny.

Permís per gaudir de vacances fora de temporada * * *

En cas del personal interí amb nomenament per al curs següent, que tingui un permís de maternitat/ adopció,acolliment,paternitat,atenció a fills prematurs durant el mes d’agost o incapacitat temporal, tindrà dret a gaudir, una vegada finalitzat el permís, de les vacances corresponents. El còmput de les vacances es realitzarà en funció dels dies del mes d’agost durant els quals va gaudir del permís.

Risc durant l’embaràs o la lactància. 100%

Consulteu les observacions de la malaltia.

* *
Lactància * * *
Excedència voluntària per tenir cura de fills/filles  

 

 

 

 

 

*

*

Atenció: abans de

finalitzar l’excedència s’ha de demanar el reingrés. Si no es fa, es produeix el cessament

en la relació

de serveis amb

l’Administració.

*

La data d’inici de l’excedència no pot coincidir amb la data d’inici del nomenament.

Es té dret a la  reserva del lloc de treball pel qual s’ha estat nomenat/da

(mentrestant el cobrirà una persona substituta). Es té dret a computar-se a efectes del sistema de previsió social , a efectes de reconeixement de serveis previs i com a temps de serveis prestats a l’efecte del número d’ordre.

Si, a conseqüència de la reincorporació del titular de la vacant en una data anterior a la prevista, es produeix el cessament del personal interí, se li ha de notificar amb la màxima urgència el cessament de la seva relació de serveis amb l’Administració.

Excedència voluntària per tenir cura de familiars * * *
Consulteu les observacions de l’apartat«Excedència voluntària per tenir cura d’un fill/a».
Excedència voluntària per violència de gènere * * *

Consulteu les observacions de l’apartat

«Excedència voluntària per tenir cura d’un fill/a».

 

 

 

 

Vegeu el que es disposa als apartats corresponents del personal funcionari.

 

Referències normatives

 

 • Acord de 17 de novembre de 2005, de la Mesa Sectorial de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 • Acord de la Mesa Sectorial de personal docent de 31 de gener de 2017 pel qual s’acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del curs escolar 2017/2018.
 • Acord de Govern de 26 de febrer de 2013 en matèria de retribució dels empleats públics.
 • Acord GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació modifica temporalment, durant els cursos escolars 2016-2017 i 2017-2018, l’aplicació del punt 1.3 de l’Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre les condicions específiques de l’horari setmanal per al professorat d’entre 55 i 64 anys.
 • Acord GOV/50/2018, de 17 de juliol, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació.
 • Acord del Govern de 10 de maig de 2022 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa General de Negociació dels empleats/ades públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de 20 d’abril de 2022, en relació amb mesures socials, laborals i de flexibilització i/o conciliació de la vida laboral i familiar.
 • Circular 7/2006 sobre participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms en les eleccions sindicals.
 • Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 • Decret 223/2002, de 23 de juliol, que regula la reducció de jornada per interès particular del personal docent. DOGC núm. 3715 de 6.09.02.
 • Decret llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.
 • Decret llei 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.
 • Decret llei 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millors de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.
 • Decret llei 5/2018, de d’octubre, sobre l’increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic.
 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre. Text refós de funció pública. DOGC núm. 2509, Annex, de 3.11.97.
 • Instrucció de la Secretaria de Funció Pública i Modernització de l’Administració, de 6 de juny de 2007, per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat.
 • Instrucció 4/2012, de 15 d’octubre, sobre compactació de la reducció de jornada per cura d’un fill o filla menor de sis anys.
 • Instrucció 5/2012, de 15 d’octubre, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’administració de la Generalitat.
 • Instrucció 6/2012, de 5 de novembre, de modificació de la Instrucció 5/2012, de 15 d’octubre.
 • Instrucció 1/2013 per a l’aplicació de les millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al Servei de la Generalitat i els seus organismes autònoms.
 • Instrucció 2/2013, de 30 de desembre, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei a l’Administració de la Generalitat.
 • Instrucció 1/2019, de 6 de febrer, sobre justificació d’absències per motius de salut del personal docent dels centres i serveis educatius del Departament d’Educació.
 • Instrucció 2/2019, d’1 de febrer, sobre criteris per al càlcul del complement de millora de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
 • Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada. Es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC.
 • Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures de Catalunya, ordenació econòmica, fiscal i financera. DOGC núm. 4929 de 6.07.07.
 • Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics.
 • Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. DOGC núm. 4675 de 13.07.06.
 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. BOE núm. 269 de 10.11.95.
 • Llei 30/1984, de 2 d’agost, Reforma de la funció pública, BOE núm. 185 de 3.08.84.
 • Llei articulada dels funcionaris civils de l’Estat, Decret 315/1964, de 7 de febrer. BOE núm. 40 de 15.02.64.
 • Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes. BOE núm. 71 de 23.03.07.
 • Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.
 • Ordre de 6 de novembre de 1985 per la qual es regula la concessió de permisos per a funcionaris que es presentin com a candidats a les eleccions.

Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la que es desenvolupa el RD 625/2014, de 18 de juliol.

 • Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny,que regula el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural en el Règim Especial de la Seguretat Social dels funcionaris civils de l’Estat.
 • Reial decret 295/2009, de 6 de març, pel qual es regulen les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social per maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural.
 • Reial decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de l’Administració General de l’Estat.
 • Reial decret 375/2003, de 28 de març, Reglament general del mutualisme administratiu. BOE núm. 87 de 11.04.03.
 • Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals.
 • Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents previstos en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació i altres procediments de provisió de places a cobrir pels mateixos. BOE de 30.10.2010.
 • Reial decret legislatiu 4/2000, de 23 de juny, Text refós de la Llei sobre seguretat social dels funcionaris civils de l’ Estat, BOE núm. 154 de 28.06.00.
 • Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 • Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
 • Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de Llei de classes passives de l’Estat.
 • Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
 • Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball y l’ocupació (BOE núm. 57 de 7 de Març de 2019).
 • Resolució 1194/2002, de 7 de maig. Instruccions relatives a la reducció de jornada per interès particular i per raó d’edat. DOGC núm.3633, de 10.05.02.
 • Resolució de 16 d’abril de 2009, per la qual s’aproven les instruccions per a l’aplicació d’un programa específic de revisions í avaluacions de les incapacitats per contingències comunes del personal funcionari del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que pertany al règim especial de la Seguretat Social i a la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat (MUFACE).
 • Resolució de 24 d’octubre de 2012 per la qual es modifica l’apartat Registre d’absències dels documents d’organització i funcionament dels centres i serveis educatius per al curs 20122013.
 • Resolució de 29 de maig de 2015, sobre el procediment de reducció de dues hores lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys a partir del curs 2015/2016.
 • Resolució TRI/3345/2005, de 15 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del III Acord general sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2005-2008.
 • Resolució de 3 de juny de 2016, sobre el procediment de reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys i les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest personal, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).

 

 

ANNEX: Graus de parentiu per consanguinitat o afinitat

 

1r GRAU: Pare i mare, sogre/a, fills/es (propis i del cònjuge), nores i gendres.

2n GRAU: Àvies i avis (tant directes com polítics), germans i germanes, nétes i néts (propis i del cònjuge), cunyats i cunyades.

3r GRAU: Oncles i ties, nebodes i nebots, besavis i besàvies.

4t GRAU: Cosines i cosins.

OBSERVACIONS:

Entre els cònjuges no hi ha grau (estan al mateix nivell).
Els fills i filles en adopció o sota tutela tenen la mateixa consideració que si fossin naturals.
Els graus de parentiu s’equiparen en el cas d’una família enllaçada. S’entén per família enllaçada la unió de persones (cònjuges o parella de fet) que tenen fills de relacions anteriors. El concepte d’afinitat es limita al vincle que existeix entre cada cònjuge i els parents de sang de l’altra, sense possibilitat d’estendre’l als afins dels afins.
Les parelles de fet reconegudes* tenen la mateixa consideració que els cònjuges.

* Vegeu l’apartat del permís «Matrimoni/parella estable» pel que fa a les condicions legals del reconeixement de les parelles de fet.

 

Actualitzat a 2/12/2019