Incapacitat temporal

Legislació

  • Reial decret legislatiu 4/2000 (Llei sobre Seguretat Social dels funcionaris civils de l’Estat): de l’art. 18 al 21.
  • Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social, art 128 i art 131.
  • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 50.
  • Resolució de 16 d’abril de 2009, per la qual s’aproven les instruccions per a l’aplicació d’un programa específic de revisions í avaluacions de les incapacitats per contingències comunes del personal funcionari del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que pertany al règim especial de la Seguretat Social i a la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat (MUFACE).
  • Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny, per la qual es regula el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural en el règim especial de la Seguretat Social dels funcionaris civils de l’Estat.
  • Decret llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.
  • Decret llei 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.
  • Decret llei 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millora de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.
  • Decret llei 5/2018, de 16 d’octubre (millores retributives i de prestacions d’incapacitat temporal).
  • Instrucció 5/2012, de 15 d’octubre, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’administració de la Generalitat, modificada per la Instrucció 6/2012, de 65 de novembre.
  • Resolució de 24 d’octubre de 2012 per la qual es modifica l’apartat Registre d’absències dels documents d’organització i funcionament dels centres i serveis educatius per al curs 2012-2013.
  • Acord de Govern de 26 de febrer de 2013 en matèria de retribució dels empleats públics.
  • Instrucció 1/2013 per a l’aplicació de les millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al Servei de la Generalitat i els seus organismes autònoms.
  • Instrucció 2/2013, de 30 de desembre, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei a l’Administració de la Generalitat.
  • Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la qual es desenvolupa el RD 625/2014, de 18 de juliol.
  • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).
  • Instrucció 1/2019, de 6 de febrer, sobre justificació d’absències per motius de salut del personal docent dels centres i serveis educatius del Departament d’Educació.
  • Instrucció 2/2019, d’1 de febrer, sobre criteris per al càlcul del complement de millora de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
  • Acord del Govern de 10 de maig de 2022 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa General de Negociació dels empleats/ades públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de 20 d’abril de 2022, en relació amb mesures socials, laborals i de flexibilització i/o conciliació de la vida laboral i familiar.

Disposicions generals

1.- A l’efecte de garantir la correcta prestació del servei, qualsevol absència del lloc de treball ha de ser comunicada, amb caràcter immediat i en la forma que es consideri més adient (telèfon, correu electrònic, avís d’un familiar…), al director o la directora, amb independència que posteriorment es justifiqui documentalment.

2.- Les absències que no siguin justificades documentalment o la justificació de les quals es consideri insuficient o inadequada comporten la deducció proporcional d’havers, que se substanciarà pel procediment de deducció proporcional de retribucions per incompliment de la jornada sense justificació, sense perjudici que puguin ser constitutives de falta disciplinària.

3.- En cap cas s’admeten justificants documentals que continguin dades sobre la salut de les persones (dades sobre diagnòstic, proves mèdiques realitzades…) i, en el supòsit que siguin lliurats, aquests justificants s’han de retornar a les persones interessades i s’ha de deixar constància a l’expedient, mitjançant una diligència, que l’absència ha estat correctament justificada mitjançant un document adequat i suficient.

La documentació mèdica és confidencial, per la qual cosa els centres i serveis educatius s’han de subjectar a la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les persones que intervenen en la tramitació d’aquest procediment tenen el deure de guardar secret.

4.- En els centres i serveis educatius, la responsabilitat directa del control de la jornada i l’horari recau en el director o la directora.

Baixa mèdica oficial

 En el seu cas, serà expedida, a tot estirar, el quart dia consecutiu de malaltia. El dia de malaltia sense baixa mèdica cal acreditar-lo documentalment al director o directora del centre amb un justificant mèdic on consti la necessitat de repòs durant el període d’absència.

Absències per motius de salut sense incapacitat temporal

1.- Les absències produïdes per motius de salut durant la jornada de treball o abans del seu inici, que no responen a una situació d’incapacitat temporal, no generen descompte retributiu en les primeres 15 hores laborables* d’absència en un mateix curs escolar (o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda i del temps de prestació de serveis), i es poden acreditar mitjançant declaració responsable, de conformitat amb el model “Declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdica”, disponible al Portal de centre del Departament d’Educació, sempre que resultin justificades d’acord amb el que aquí s’estableix.

No computen dintre d’aquestes hores les que es consumeixin per motius de salut que a l’endemà derivin en una situació d’incapacitat temporal amb la presentació de la baixa mèdica. En aquests casos, les hores consumides no han de restar del saldo inicial de 15 hores.

2.- Les absències per motius de salut derivades de l’embaràs i de malalties cròniques o oncològiques es poden justificar mitjançant un document de declaració responsable sense que sigui aplicable el límit de 15 hores laborables per curs escolar. El document de declaració responsable s’ha de fer arribar al director o directora el mateix dia de la reincorporació al lloc de treball. En qualsevol cas, les absències de durada superior a tres dies consecutius s’han de justificar necessàriament mitjançant el comunicat de baixa mèdica pertinent.

El fet que la persona interessada es trobi en algun d’aquests supòsits s’ha d’acreditar prèviament mitjançant un informe mèdic i, un cop consti l’acreditació del supòsit, no caldrà tornar-lo a acreditar. A aquesta documentació mèdica se li donarà el tractament previst a la disposició general 3.

Pel que fa a les absències per motius de salut derivades de malalties cròniques, es podrà exigir que l’informe mèdic que en diagnostica la cronicitat hagi estat emès pels serveis públics de salut.

* IMPORTANT: a aquest efecte es computen com a hores a justificar les hores de permanència al centre del dia de l’absència, segons l’horari propi.

Pel cas d’esgotar-se les 15 hores laborables per curs escolar, als Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Gestió del personal docent, diu el següent:

“6. Supòsits d’absència i d’impuntualitat dels professors. Aplicació de la deducció proporcional de retribucions.

”Si es produeix una absència o una impuntualitat de personal docent, el director o directora del centre l’ha d’anotar a l’aplicació informàtica disponible a aquest efecte (cal especificar les hores si l’absència és inferior a tota la jornada i cal especificar-ne els dies si l’absència és de tota la jornada) i, si no hi havia permís concedit, ho ha de notificar immediatament a l’interessat mitjançant el model corresponent, que es pot obtenir en la mateixa aplicació, amb acusament de recepció; el director o directora ha de donar cinc dies hàbils a l’interessat per tal que justifiqui la falta d’assistència o de puntualitat o presenti qualsevol altra al·legació que consideri convenient.

Transcorregut el termini de cinc dies, el director o directora del centre ha de modificar a “justificada” la qualificació de l’absència o bé n’ha de confirmar el caràcter d'”injustificada”, segons correspongui, a l’aplicació informàtica. En aquest segon cas, s’obté de la mateixa aplicació la resolució sobre la deducció de retribucions que s’aplicarà al docent, que el director o directora ha de signar i notificar a la persona afectada.”

Les direccions dels centres NO s’han d’informar com a absències les baixes mèdiques, les que signa un metge amb un document oficial, ja sigui de la Seguretat Social o de MUFACE, sinó que s’han de comunicar i trametre per les direccions al Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació per ser informades com a baixes per malaltia o accident.

Absències per assistència a consulta mèdica

L’assistència a una consulta mèdica ha de concertar-se fora de l’horari de treball; els casos en què aquesta circumstància no sigui possible han de quedar degudament acreditats mitjançant declaració responsable de l’interessat, d’acord amb el model “Declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdica”, que es troba al Portal de centre de la intranet del Departament d’Educació.

L’assistència a consulta mèdica es concedeix pel temps indispensable per acudir-hi i retornar al lloc de treball i s’ha d’acreditar documentalment mitjançant justificant del centre o consulta mèdica, en el qual han de constar expressament el nom i cognoms del pacient i l’hora d’entrada i sortida del centre o consulta mèdica. El justificant, juntament amb la declaració responsable, es farà arribar al director o directora del centre on la persona interessada presta serveis el mateix dia en què retorna al lloc de treball.

Absències per a la realització de proves diagnòstiques invasives

En cas d’absències per motiu de realització de proves mèdiques invasives consistents en la colonoscòpia, endoscòpia, gastroscòpia i cateterismes, aquesta absència es considerarà justificada pel total de la jornada laboral diària.

Justificació d’absències per incapacitat temporal

1.- Les absències produïdes per baixes per malaltia o incapacitat temporal s’han de justificar necessàriament mitjançant la presentació del comunicat mèdic de baixa mèdica i els consecutius comunicats de confirmació. Tan bon punt el treballador tingui coneixement de la situació de baixa, ho ha de comunicar al director o directora del centre on està adscrit, i fer-li arribar el comunicat de baixa -com a molt tard- l’endemà de la data de l’expedició. 

2.- La data de l’alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal, per la qual cosa els comunicats mèdics d’alta s’han de presentar el dia laborable següent, és a dir, el mateix dia de reincorporació al lloc de treball. 

Els directors dels centres han de fer arribar amb la màxima urgència els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta a les unitats de gestió de personal dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona. 

3.- Quan els comunicats o incidències es produeixin en períodes d’inactivitat del centre el personal ha de tramitar-los directament als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona..

Un cop exhaurit el tercer mes de baixa, cal demanar a MUFACE l’abonament del subsidi per incapacitat temporal. Aquest subsidi exigeix un període de carència de cotització a MUFACE de sis mesos.

Durant tot el període d’incapacitat temporal es pot declarar la incapacitat permanent si, un cop el metge ha signat l’alta mèdica, el/la funcionari/a presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus que disminueixin o anul·lin la seva capacitat laboral.

Les unitats de personal dels Serveis Territorials faran peticions d’avaluacions mèdiques a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) en els següents supòsits: 1) treballadors/es que presentin una incapacitat de llarga durada, a partir dels 180 dies de baixa; 2) treballadors/es que acumulin un mínim de tres baixes a l’any de més d’una setmana de durada; 3) altres situacions en què les unitats de gestió de personal considerin que cal revisar la situació de baixa. L’ICAM és el responsable d’efectuar les citacions adients.

A efectes de còmput de terminis, es considera que hi ha nou procés patològic quan les malalties que pateixi el funcionari o funcionària siguin diferents o no tinguin relació directa amb les del procés anterior i, en tot cas, quan s’hagin interromput les llicències durant un període mínim de 6 mesos.

NOTA: Per a les baixes per incapacitat temporal que afectin el personal interí, substitut i funcionari de carrera en règim de Seguretat Social, vegeu la nota explicativa detallada a l’apartat «Llicències per malaltia».

Durada

 • Un màxim de 12 mesos, prorrogables uns altres 6 mesos quan es prevegi que en el seu transcurs el/la treballador/a podrà ser donat/da d’alta mèdica.
 • Quan s’arribi al termini màxim establert anteriorment, es procedirà a l’examen de la incapacitat temporal per tal de valorar, en el termini màxim de tres mesos, la possible qualificació de l’estat del/la funcionari/a com a incapacitat amb caràcter permanent. En cas que continuï la necessitat de tractament mèdic perquè la incapacitat no és definitiva, segons informe raonat de la unitat de valoració corresponent, es podrà declarar el retorn a la situació d’incapacitat temporal, fins a un màxim de 6 mesos.
 • El subsidi per incapacitat temporal s’extingirà, en tot cas, en sobrepassar el termini màxim de 24 mesos des de l’inici de la situació d’incapacitat temporal.

Observacions

 • S’aplica al personal docent dels centres i dels Serveis Educatius del Departament d’Educació.
 • Si la llicència per malaltia coincideix totalment o parcialment amb les vacances d’agost, es poden gaudir un cop acabada la llicència (es computaran a partir del dia següent). Són 22 dies laborables de tot el mes sencer o els que quedin del mes en cas d’iniciar-se la llicència durant aquest mes (no es compten dissabtes ni festius). El període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del 31 d’agost de l’any en què s’hagin originat.
 • Definició de la incapacitat: es consideren estats o situacions determinants de la incapacitat temporal la malaltia, l’accident i els períodes d’observació en el cas de malaltia professional; es troben en situació d’incapacitat temporal els/les funcionaris/es que hagin obtingut llicència per malaltia o accident. I també els/les que hagin obtingut llicència a conseqüència d’un període d’observació mèdica en el cas de malaltia professional.

Retribucions

 • Es cobra el 100% des del primer dia.
 • Fins a tres mesos, es cobra directament del Departament d’Educació. A partir del quart mes la llicència es pot prorrogar per períodes mensuals: el Departament d’Educació abonarà el 100% de les retribucions bàsiques (sou més triennis) i MUFACE el subsidi per incapacitat temporal, que serà la major d’aquestes dues quantitats: el 80% de les retribucions bàsiques, incrementades en la sisena part d’una paga extraordinària, corresponent al tercer mes de llicència, o el 75% de les retribucions complementàries cobrades en el tercer mes de llicència. En qualsevol cas, la quantitat resultant no podrà ser superior a la que es cobrava durant el tercer mes de baixa. El Departament abona un complement fins arribar al 100% de les retribucions del mes d’inici de la situació d’IT.
 • El subsidi per incapacitat temporal s’extingirà, en tot cas, en sobrepassar el termini màxim de 24 mesos des de l’inici de la situació d’incapacitat temporal.