ATUR

Enllaç a la informació sobre l’atur

REDUCCIONS DE JORNADA


Horaris i retribucions en les jornades inferiors a la sencera

Reducció de dues hores d’activitats complementàries per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys (9/07/21)

En el moment en què el Departament ens va informar que anava a realitzar una nova retallada, prorrogant el caràcter no lectiu d’aquestes dues hores, USTEC·STEs (IAC) va demanar la dimissió del conseller Bargalló

La sol·licitud s’ha de tramitar a la direcció del centre.

El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament d’Ensenyament, centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i centres educatius per a deficients visuals (CREDV) que tingui més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari, tindrà una reducció de 2 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per fer activitats d’una altra naturalesa.

Termini de presentació de sol·licituds: No més tard del 13 de setembre del curs per al qual es sol·licita.

Cal gestionar a través d’ATRI:  Gestió del temps > Permisos i Absències > Alta de sol·licituds > Permisos i llicències

Més informació

Reducció de jornada per interès particular

Aquesta reducció s’ha de sol·licitar a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.

S’hi pot acollir qualsevol persona amb vacant a jornada sencera (funcionari/ària de carrera, en pràctiques o interí/na). (Novetat!)

Darrer dia de termini per sol·licitar la reducció de jornada per interès particular: 31 de maig anterior a l’inici del curs corresponent, tal i com es determina a la RESOLUCIÓ EDU/1327/2024, de 19 d’abril, sobre el procediment d’autorització de reduccions de jornades al personal funcionari docent.

Durant la segona quinzena del mes de juliol s’obrirà un segon termini per presentar sol·licituds exclusivament per al personal interí que ha obtingut vacant a jornada sencera a les adjudicacions d’estiu i pel personal seleccionat al concurs d’oposicions ordinàries que serà funcionari en pràctiques a dia 1 de setembre. (Novetat!)

Cal gestionar a través d’ATRI:  Gestió del temps > Permisos i Absències > Alta de sol·licituds > Permisos i llicències > Reducció voluntària de jornada

No cal adjuntar cap sol·licitud, el mateix aplicatiu envia comunicació a direcció per validar la petició de reducció. Tampoc cal justificar el motiu pel qual es demana la reducció.

Més informació

Reducció de jornada per tenir cura d’un fill o filla

Aquesta reducció s’ha de sol·licitar a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona

La següent documentació la trobareu a portal de centre / Persones / Sol·licituds i tràmits / Reduccions de jornada

Cal gestionar a través d’ATRI:  Gestió del temps > Permisos i Absències > Alta de sol·licituds > Permisos i llicències

Per cura d’un/a fill/a menor de sis anys

Opció a la compactació de la reducció d’1/3 o 1/2

Per cura d’un/a fill/a menor de dotze anys

Per naixement de fills/es prematurs/es

Cura de fills/es menors afectats/des per càncer o altres malalties greus

GRAUS DE CONSANGUINITAT O AFINITAT

consaguinitat

NOUS CRITERIS PER A LES COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES DEL DEPARTAMENT

17/03/22  Accés a Portal de centre

El Departament ha impulsat la posada en marxa de la Instrucció 2/2022, per la qual s’estableixen els criteris per a les comunicacions electròniques al Departament d’Educació, que ha estat fruit del consens de les unitats dels serveis centrals i territorials.

Aquesta Instrucció substitueix la Instrucció 5/2019, sobre les notificacions als empleats públics del Departament d’Educació, i està adaptada al nou context normatiu (Decret d’administració digital) i tecnològic (utilització eficient de les eines d’administració electrònica, dels tramitadors corporatius i de les aplicacions del Departament).

De la nova Instrucció, cal destacar-ne els aspectes següents:

 • Ampliació dels tipus d’interlocutors del Departament en les seves comunicacions electròniques (s’hi inclouen les famílies, alumnes, centres de diferents titularitats, etc.) i de les eines electròniques a utilitzar.
 • Plantejament bidireccional, ja que regula tant els canals d’entrada com de sortida de la informació dels interlocutors en els intercanvis d’informació amb el Departament.
 • Millora de la regulació d’aspectes com la gestió documental, l’arxivament, la grandària i el suport dels documents, que formen part de la gestió diària de les unitats que treballen amb l’intercanvi d’informació. 

eines de comunicació gestions i tràmits

GESTIONS I TRÀMITS AL PORTAL ATRI

     atri

   Nota: Si no teniu codi d’ATRI el podeu demanar a la direcció del centre.

La renovació de la contrasenya GICAR cal fer-la cada sis mesos al Portal d’autogestió de contrasenyes

Els directors/es i els secretaris/es dels centres poden regenerar les contrasenyes GICAR del seu professorat a través del seu ATRI personal. S’haurà d’esperar 24 hores per fer efectiva la contrasenya

Manual del Portal d’autogestió de contrasenyes de GICAR

Novetat! 31/03/22  Accés a Portal de centre

A l’apartat Sol·licituds i tràmits, ja teniu disponibles tots els tràmits (permisos, reduccions de jornada i llicències) que, si sou personal docent, podeu fer a través de la plataforma ATRI.

La digitalització de la gestió de tots aquests tràmits, a més de tendir a l’homogeneització dels procediments de sol·licitud de tot el personal de la Generalitat, suposa un estalvi de temps, recursos i desplaçaments. Aquestes gestions es poden fer des de qualsevol dispositiu, en qualsevol lloc i en qualsevol moment, emplenant el formulari amb les dades corresponents i adjuntant, si escau, la documentació requerida.

Si teniu algun dubte podeu consultar l’apartat Manuals i preguntes freqüents. Per a aquelles persones amb perfil de gestió, en aquest mateix apartat també hi ha disponibles els manuals de validació, que us orientaran en l’aprovació dels permisos, llicències i reduccions de jornada del personal ?docent adscrit als centres.

Informació extreta de Portal de centre Skip Navigation LinksInici > Departament > Comunicació > Notícies > El personal docent ja pot gestionar per ATRI permisos, llicències i reduccions de jornada) <espai.educacio.gencat.cat/Departament/Comunicacio/Noticies/Pagines/Tramitacio-ATRI-docents.aspx> 

Com es fa la tramitació per ATRI

 • Per crear una sol·licitud cal accedir a l’opció d’ATRI:

Expedient > Sol·licituds a Recursos Humans > Nova sol·licitud.

1. Heu de seleccionar el tipus de sol·licitud

2. Heu de triar el Destinatari, “Gestors del propi departament”, és l’opció que surt per defecte.

3. Heu d’annexar:

El formulari de sol·licitud degudament emplenat que correspongui al tràmit que voleu fer (excedència, jubilació, etc.)

Els documents acreditatius que s’indiquen en el formulari de sol·licitud corresponent.

 • Per tramitar un permís o llicència per ATRI:

Gestió del temps > Permisos i Absències > Alta de sol·licituds > Permisos i llicències

No cal adjuntar cap sol·licitud. En el cas que s’hagi de fer la comunicació del permís o llicència a direcció, el mateix aplicatiu l’envia a direcció per validar la petició.

Informació extreta de Portal de centre (Skip Navigation LinksInici / Persones / Sol·licituds i tràmits / Com es fa la tramitació per ATRI) <https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Solicituds-tramits/tramitacio-atri/Pagines/default.aspx>

SUBSTITUIR UN CÀRREC DONA DRET A COBRAR UN COMPLEMENT

A partir del 3r mes que estàs exercint les funcions d’un càrrec ja sigui perquè substitueixes el/la titular que té assignat el càrrec o per si n’estàs exercint les funcions per organització interna del centre TENS DRET al cobrament del complement corresponent.

Segons el càrrec i el complement tens de referència una normativa o una altra:

 • Substituir una TUTORIA

Article 13.2 de la Resolució TRI/874/2006, de 7 de febrer,

“A partir de l’1 de setembre de 2005, els substituts als que s’assigni la tutoria del grup d’alumnes durant el període de la substitució, percebran el complement corresponent de 51,03 euros/mes, quan la substitució sigui igual o superior a tres mesos.”

Els docents que tinguin assignada la tutoria del grup d’alumnes durant el període de la substitució igual o superior a 3 mesos, perceben el complement corresponent, amb efectes retroactius (des del primer dia de la substitució corresponent). Cal reclamar-lo i adjuntar certificat corresponent de la direcció del centre.

Document per demanar el cobrament de tutoria: Model de sol·licitud

 • Substitució temporal d’òrgans unipersonals de coordinació (Caps de Departament, coordinació de cicle, etapa, equips docents…, coordinació de riscos…)

Article 36 del DECRET 102/2010, de 3 d’agost:

“A partir de l’inici del tercer mes de baixa o d’absència temporal de la persona titular d’un òrgan unipersonal de coordinació, el funcionari o funcionària docent que en tingui assignades transitòriament les seves funcions té, per la durada del nomenament, els mateixos drets i obligacions que corresponen a la persona titular de l’òrgan.”

Nota: Els càrrecs de direcció i coordinació no es retribueixen a cap efecte a les persones interines que estan nomenades per una substitució. Per tant, no han d’assumir aquests càrrecs.

 • Substitució temporal de persones membres de l’equip directiu (Direcció, cap d’estudis i secretari i òrgans unipersonals de govern addicionals)

Gràcies al recurs d’USTEC·STEs:

L’article 36 del Decret 102/2010 d’autonomia dels centres educatius deia:

Substitució temporal de persones membres de l’equip directiu
A partir de l’inici del tercer mes de baixa o d’absència temporal de la persona titular d’un òrgan unipersonal de direcció del centre, el funcionari o funcionària docent designat o designada per exercir transitòriament les funcions de l’òrgan té, per la durada del nomenament, els mateixos drets i obligacions que corresponen a la persona titular.

La Sentència 577/2012, que va estimar parcialment el recurs d’USTEC·STEs contra aquest decret, estableix clarament en el fonament de dret 5è que les persones que assumeixin càrrecs de l’equip directiu amb un nomenament han de cobrar des del primer dia el complement retributiu:

Cal estimar, en canvi, el recurs en allò que es refereix a l’article 36. En efecte, l’esmentat precepte disposa que el funcionari docent designat transitòriament per assumir les funcions dels òrgans de direcció vacants per baixa o absència temporal només assumeix els drets i obligacions de la personal titular a partir del tercer mes. No hi ha dubte que l’article admet que el nomenament en substitució es faci a partir del primer dia de baixa, com és natural doncs si el càrrec existeix és perquè hi ha una necessitat objectiva, necessitat que no pot quedar desatesa durat dos mesos. Resulta absurd doncs que el substituït no disposi dels drets i deures inherents al càrrec des del mateix moment del nomenament del nomenament, doncs aquest sistema de drets i deures és consubstancial al càrrec en qüestió.

L’actora planteja específicament la qüestió retributiva. Certament, en el cas que els funcionaris siguin destinats a un lloc de treball diferent al que els és propi, bé per comissió de serveis bé per encàrrec de funcions, tenen en general el dret a percebre les retribucions complementàries corresponents al lloc de treball de destinació (articles 101.3 i 105.3 del Decret 123/97 que aprova el Reglament de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de la Generalitat de Catalunya). En aquest mateix sentit, la regulació general lliga les retribucions complementàries al lloc de treball i no a la personal del funcionari –articles 22.3 i 24 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic aprovat per Llei 7/2007, de forma que inicialment cal estar al lloc efectivament ocupat. En definitiva, per meritar el dret a les retribucions del lloc de destinació cal estar a la realitat dels fets, això és, a l’efectiu desplegament de les funcions corresponents a un lloc de treball diferent al propi, sense que sigui imprescindible el nomenament formalitzat (TSJC, sentència núm. 1297/2005 de 15 de desembre).

La sentència anul·la l’article 36 del Decret 102/2010 respecte al cobrament de les funcions a partir del tercer mes, cosa que implica que s’han de cobrar des del primer dia.

Per tant, gràcies al recurs d’USTEC·STEs, la substitució temporal de les persones que fan les funcions de l’equip directiu es cobren des del primer dia.

Nota: Els càrrecs de direcció i coordinació no es retribueixen a cap efecte a les persones interines que estan nomenades per una substitució. Per tant, no han d’assumir aquests càrrecs.

Des d’USTEC-STEs (IAC) us recomenem que feu una sol·licitud (encara que la direcció digui que ja us ho tramiten ells) per poder tenir constància escrita quedant-vos una còpia de la sol·licitud entrada per registre.

A la sol·licitud heu d’adjuntar un certificat de direcció conforme esteu realitzant aquestes funcions i des de quin dia.

Els afiliats podeu entrar a l’espai d’afiliació i baixar-vos la sol·licitud correponent al tipus de càrrec que demaneu.

Sol·licitud genèrica

NOMENAMENT DEL MES DE JULIOL

Accés al web del Departament

A les persones que formen part de la borsa sense nomenament al juliol i a l’agost se’ls formalitza un nomenament al juliol si es troben en la situació següent:

 • haver treballat sis o més mesos com a substituts fins al 30 de juny de 2021 i
 • haver treballat com a mínim 1 dia durant els mesos d’abril, maig o juny de 2021.

El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats del Pla de Formació Permanent del Departament d’Educació o en altres activitats reconegudes, tret que es participi en una convocatòria d’oposicions per ingressar als cossos docents.

 • Els cursos de formació han de tenir una durada mínima de 10 hores i, en total, cal acreditar 30 hores de formació.
 • Els períodes d’inscripció a les activitats de formació d’estiu del Departament d’Educació es poden consultar a cadascuna de les activitats.

La formació s’acredita amb la presentació, fins al 31 d’octubre, del document acreditatiu de la realització de la formació.

Les persones que hagin participat de forma activa en processos selectius per accedir a cossos docents de Catalunya no han d’acreditar res.

Les persones que hagin participat en processos selectius d’altres comunitats autònomes han d’acreditar, abans del 31 d’octubre de 2021, aquesta participació amb el full d’inscripció a la convocatòria.

Les persones que tenien dret al nomenament del mes de juliol de 2016 per complir amb els requisits del temps de serveis prestats, si acrediten que han fet una activitat formativa durant el mes de juliol de 2021, i ho sol·liciten, se’ls formalitzarà el corresponent nomenament del mes de juliol de 2016.
Aquesta formació és independent de la que, si s’escau, doni dret al nomenament del mes de juliol 2021. És a dir, les persones que compleixin els requisits i vulguin que se’ls formalitzi el nomenament del mes de juliol de 2016 i també el del mes de juliol de 2021, hauran d’acreditar dues formacions realitzades durant el mes de juliol de 2021.
La data màxima d’acreditació de la formació per al cobrament del mes de juliol 2016 és fins al 31 d’octubre de 2021.

La jornada del nomenament serà igual a la del major nombre de dies de tots els nomenaments del curs 20-21. Si hi ha dues dedicacions amb el mateix nombre de dies, el nomenament de juliol serà equivalent al de la jornada major.

Aquest nomenament computa com a temps de serveis prestats a la Borsa, però es té en compte pel curs següent.

Des d’USTEC·STES sempre hem demanat que tots els treballadors i treballadores cobrin juliol i agost. Aquest nomenament de juliol només és un pedaç. Mentre el mantinguin, demanem una oferta de cursos suficients i gratuïts ja que, en qualsevol altre cas, obliguen els do-cents a pagar per cobrar i a omplir les butxaques d’em-preses privades.

Nomenaments del mes de juliol de 2016 (curs 2015-2016)

Hem tornat a guanyar el pols judicial a l’Administració!

Per poder cobrar el nomenament de juliol de 2016, tot el professorat substitut que tenia acreditats 6 mesos de serveis docents prestats (dels quals com a mínim un dia havia de ser als mesos d’abril, maig i/o juny), però que al mes de juliol de 2016 no va realitzar el curs de 30  hores, el podrà fer al juliol del 2021.

Comunicat del 27 de maig de 2021:Tot el professorat substitut que el curs 2015-2016 tenia acreditats sis mesos de serveis prestats docents amb un dia mínim a l’abril, maig o juny, però no va realitzar la formació de 30 hores durant el juliol del 2016, ho podrà fer al juliol del 2021 per poder cobrar el nomenament del juliol del 2016. El departament d’Educació haurà d’ofertar cursos gratuïts al professorat afectat. 

El professorat que té pendent de realitzar i acreditar el curs de 30 hores es podrà inscriure en una activitat de formació permanent del Departament d’Educació o en activitats reconegudes i que s’haurà de realitzar durant el mes de juliol del 2021. Una vegada realitzat el curs de 30 hores caldrà presentar una sol·licitud davant del Departament d’Educació als efectes d’acreditar la seva realització i formalitzar retroactivament el nomenament del mes de juliol de 2016.

Al moment de formalitzar el nomenament del mes de juliol de 2016 el Departament d’Educació detraurà, si s’escau, a la nòmina les quantitats percebudes en concepte de prestació d’atur durant el mes de juliol de 2016.

Una vegada formalitzat el nomenament del mes de juliol de 2016 recomanem que es comprovi que ja consten les dades a:

-l’expedient del portal ATRI

-l’informe de vida laboral

PREGUNTES FREQÜENTS:

SUPÒSIT A

Si al juliol de l’any 2016 ja vaig fer i vaig acreditar la realització del curs de 30 hores i malgrat complir amb el temps de serveis prestats docents (6 mesos dels quals com a mínim un dia fos als mesos d’abril, maig i/o juny) el Departament d’Educació no ha formalitzat el nomenament i tampoc m’ha pagat què haig de fer?

Has de presentar una sol·licitud adreçada al Departament d’Educació reclamant la formalització del nomenament del mes de juliol de 2016 i indicant que ja vas acreditar documentalment la realització del curs de 30 hores i adjuntant novament còpia del certificat de l’activitat formativa.

MODEL DE SOL·LICITUD SUPÒSIT A

SUPÒSIT B

Si al juliol de l’any 2016 no vaig fer el curs de 30 hores i vaig prestar serveis docents al curs 2015-16 per un mínim de 6 mesos dels quals un dia als mesos d’abril, maig i/o juny, què haig de fer per rebre retroactivament el nomenament (juliol de 2016)?

Hauràs d’inscriure’t en una activitat de formació permanent del Departament d’Educacióo en activitats reconegudes i que s’haurà de realitzar durant el mes de juliol del 2021. Una vegada realitzat el curs de 30 hores hauràs de presentar una sol·licitud davant del Departament d’Educació als efectes d’acreditar la seva realització, i demanar la formalització retroactiva del nomenament del mes de juliol de 2016.

MODEL DE SOL·LICITUD SUPÒSIT B

TRÀMITS PEL PERMÍS DE NAIXEMENT

Enllaç a la informació dels tràmits pel permís per naixement de la mare biològica i del progenitor diferent a la mare biològica

MODELS DE SOL·LICITUDS

Permís de lactància

Permís per gaudir del permís de vacances fora de temporada 

Declaració responsable d’estar esperant els resultats de les proves PCR del COVID-19

Declaració responsable de no tenir ningú que tingui cura d’un fill/a menor amb qui es conviu o de tenir a càrrec persones dependents o amb discapacitat

Declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdica

Certificat de serveis prestats d’ATRI per al personal docent. Full de dades complementàries

Compatibilitat per a activitats públiques i/o privades. Personal docent

Sol·licitud (model genèric)

Declaració jurada o promesa per sol·licitar permisos, llicències i excedències

GAUDIR DEL PERMÍS DE VACANCES FORA DE TEMPORADA

Les vacances anuals es fan durant el mes d’agost. No obstant això, si el permís de maternitat biològica, adopció o acolliment o de l’altre progenitor diferent a la mare biològica, coincideix amb el període de vacances, la persona afectada les pot gaudir quan hagi acabat el permís. També, en cas de baixa per incapacitat temporal que impedeixi el gaudi de les vacances durant el mes d’agost, es podran fer en el moment de la reincorporació de la baixa, sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del 31 d’agost de l’any que s’hagin originat. (Documents d’Organització i Gestió de Centres: a l’apartat Gestió de centre >> Gestió del personal docent)

S’ha de sol·licitar prèviament al servei territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Si no hi ha disponibilitat per fer aquest tràmit per ATRI  (Gestió del temps > Permisos i Absències > Alta de sol·licituds > Permisos i llicències), caldrà fer-ho per e-valissa mitjantçant un mòdel de sol·licitud genèric

Més informació a permisos i llicències:  Permís per gaudir de vacances fora de temporada després de l’infantament.

CERTIFICAT DE SERVEIS PRESTATS

Per demanar el certificat de serveis previs: 

Cal fer el tràmit des de l’ATRI  (Expedient / Sol·licituds a Recursos Humans / Nova sol·licitud/ Tipus de sol·licitud: Certificat/Certificat de serveis prestats )

Accés al model de sol·licitud

Sol·licitud de reconeixement de serveis prestats en altres administracions públiques

Important! A ATRI heu de seleccionar l’opció Reconeixement de serveis prestats en altres administracions.

COMPATIBILITAT PER A ACTIVITATS PÚBLIQUES I/O PRIVADES

A l’hora de fer una sol·licitud per tramitar la compatibilitat per a activitats públiques o privades descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, podeu fer aquest tràmit de forma telemàtica per petició genèrica o e-valisa o bé, si voleu fer el tràmit presencial heu de sol·licitar cita prèvia per presentar la sol·licitud als serveis territorials corresponents o el Consorci d’Educació de Barcelona  amb la documentació acreditativa.

Durada: Un curs acadèmic complet, tot i que restarà sense efectes en el cas de canvi de lloc en el sector públic o de modificació de les condicions de treball en el decurs del mateix.  Si la resolució aprecia que les activitats o els llocs de treball declarats resulten incompatibles, i l’interessat no ha efectuat l’opció d’un d’ells abans de la seva presa de possessió, s’entendrà que opta pel nou lloc de treball, i que resta en la situació administrativa corresponent.

Observacions: En cap cas la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50% (no ha de superar les 56,25h)

Remuneració: Les remuneracions totals que es poden percebre com a conseqüència de compatibilitzar activitats, no podran superar la retribució que li correspongui per l’activitat principal, estimada en règim de jornada ordinària, incrementada d’acord amb els percentatges següents:

Grup A1 i A2 o equivalent: un 30%

Grup B o equivalent: un 35%

Sol·licitud de compatibilitat

Declaració jurada o promesa

Preguntes freqüents sobre la compatibilitat de feines (Consorci)

Informació extreta de Portal de Centre (Persones/Sol·lictuds i Tràmits/Compatibilitats) <https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Solicituds-tramits/compatibilitats/Pagines/default.aspx>.

La Llei  21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat no permet que es pugui treballar en dos activitats del sector públic (excepte  interès del mateix servei públic).

BOE: Ley 21/1987, de 26 de noviembre, de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la Generalidad.

RENÚNCIA A PERTÀNYER AL PLA DE PENSIONS PER AL PERSONAL DE LA GENERALITAT

Informació sobre el Pla de Pensions: Accés  a la web de la Generalitat

Document de renúncia a pertànyer al Pla de pensions d’ocupació de promoció conjunta de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya.

EXCEDÈNCIES

En aquest enllaç trobareu tota la informació: normativa, lloc de lliurament de la sol·licitud, durada, requisits, retribucions i observacions

Cal fer el tràmit des del portal ATRI  (Expedient / Sol·licituds a Recursos Humans / Les meves sol·licituds)

Per fer aquest tràmit cal que us descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, heu d’enviar la sol·licitud mitjançant el portal ATRI amb la documentació acreditativa.

Els serveis territorials corresponents o el Consorci d’Educació de Barcelona reben la sol·licitud i començaran la tramitació.

Sol·licitud d’excedència voluntària d’ATRI per al personal docent. Full de dades complementàries
Declaració jurada o promesa per sol·licitar permisos, llicències i excedències

LLICÈNCIES

En aquest enllaç trobareu tota la informació: normativa, lloc de lliurament de la sol·licitud, durada, requisits, retribucions i observacions

Es poden tramitar per evalisa o petició genèrica

A partir de l’ 11 de novembre de 2020 per tramitar els permisos i llicències que no gestiona la direcció del centre de forma presencial heu de sol·licitar cita prèvia al servei territorial al qual esteu adscrits i en el cas de Barcelona ciutat al Consorci d’Educació de Barcelona.

La sol·licitud de cita prèvia es realitza al web de tràmits de la Generalitat. Cal seleccionar: Educació / Tràmits del personal docent / Permisos i llicències i fer la selecció de l’oficina.

En el cas de Barcelona ciutat cal sol·licitar directament la cita prèvia al web del Consorci d’Educació de Barcelona.

Per fer la sol·licitud cal que descarregueu el model de formulari corresponent, empleneu els camps i el presenteu preferentment per mitjans electrònics a les seus territorials.?

Sol·licitud de llicència

Sol·licitud assumptes propis (nou formulari)

Declaració jurada o promesa per sol·licitar permisos, llicències i excedències

Informació extreta de Portal de centre ( Skip Navigation LinksInici / Persones / Sol·licituds i tràmits / Llicències) <Enllaç>

TRÀMITS TELEMÀTICS

Tràmits per evalisa

Portal de centre – Manual eVALISA. Com crear una valisa electrònica?

E-Valisa: és la eina electrònica de notificació formal jurídicament vàlida entre l’administració i els treballadors de la Generalitat.

Amb aquesta funció, cal tenir en compte:

 • No és una via de sol·licitud d’informació. No és un correu electrònic
 • La seva validesa està relacionada amb la recepció i eventual resposta a notificacions jurídiques formals.
 • La persona destinatària ha d’estar relacionada directament amb el tema particular d’acord amb la unitat competent que ha de resoldre. No s’han d’enviar e-valises amb destinataris múltiples de diferents unitats que generen duplicitats de trameses i endarreriments en la gestió de les peticions.
 • Si s’opta per aquesta via, consultar prèviament l’organigrama on podran identificar la persona responsable de la unitat que ha de resoldre
 • El contingut (cos) de l’e-valisa ha de contenir les dades identificatives de la persona que la fa (noms, cognoms, NIF, centre on està destinada).

Skip Navigation LinksL’eValisa s’ha d’utilitzar en tots els casos en què es consideri que el correu electrònic no ofereix les garanties suficients. És el cas de les trameses que requereixen ser registrades o que requereixen obtenir un justificant de lectura i que quedi traça de la tramesa.

La valisa electrònica (eValisa) és una solució tecnològica que permet enviar i registrar la tramesa de documents entre persones d’unitats i organismes de l’Administració de la Generalitat a través de mitjans electrònics.

No substitueix el correu electrònic, únicament s’ha d’usar quan sigui necessari el registre de la tramesa. Per tant, és important remarcar que l’eValisa:

 • no és un correu electrònic, per tant, no es pot contestar directament, atès que per respondre cal crear una nova eValisa;
 • no és una aplicació de gestió, per tant, no contempla els processos interns de creació i validació del comunicat previ a l’enviament.

Accés a la valisa electrònica: es pot fer pel Portal de centre i pel Portal de l’empleat públic ATRI

Informació extreta de Portal de centre (Recursos i eines / Administració digital / Eines d’Administració digital / eValisa)  <https://espai.educacio.gencat.cat/Recursos/Administracio-electronica/Valisa-electronica/Pagines/default.aspx>

Petició genèrica

Enllaç a la petició genèrica

La petició genèrica permet que qualsevol persona presenti una sol·licitud, escrit o petició sobre qualsevol assumpte, per via telemàtica. Aquestes peticions han d’anar adreçades a departaments, organismes autònoms, entitats públiques i ens de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

El formulari de la petició genèrica pot anar acompanyat d’un màxim de dos documents (en format pdf) relacionats amb la situació que s’exposa. El pes total del formulari amb els seus arxius adjunts no pot ser superior a 5MB.

Com i quan es rep la resposta?

Un cop presentada la petició, el Registre general electrònic emet automàticament un rebut de presentació que inclou la referència de l’assentament de registre i la data oficial en que s’ha presentat la documentació.

Les peticions s’adreçaran automàticament al departament o organisme que s’indiqui (o a l’òrgan competent en cas que s’hagi triat una temàtica). En el cas que la persona sol·licitant no hagi triat correctament la temàtica o l’ens destinatari, el primer registre que rebi la documentació la trametrà a l’òrgan competent.

Si la petició que heu presentat en el Registre general electrònic, es correspon amb la sol·licitud d’un servei que té habilitada la tramitació en línia amb formulari específic dins de Tràmits gencat, l’òrgan competent per a resoldre tindrà en compte la data de presentació en aquest registre però podrà requerir a la persona sol·licitant la complementació de la informació que no hagi aportat, comunicant-li al mateix temps el termini de què disposa l’Administració de la Generalitat per a resoldre.

Es pot consultar l’estat de la tramitació al servei l’Àrea privada.

Més informacó – Enllaç a Portal de centre

SOL·LICITUD DE CITA PRÈVIA ALS SERVEIS TERRITORIALS O AL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA

Per tramitar els permisos i llicències que no gestiona la direcció del centre heu de sol·licitar cita prèvia al servei territorial al qual esteu adscrits i en el cas de Barcelona ciutat al Consorci d’Educació de Barcelona.

La sol·licitud de cita prèvia es realitza al web de tràmits de la Generalitat i cal seleccionar:

 • Tema: Educació
 • Subtema: Tràmits de personal docent
 • Tema: Permisos i llicències
 • Municipi: escollir el municipi dels serveis territorials

En el cas de Barcelona ciutat cal sol·licitar directament la cita prèvia al web del Consorci d’Educació de Barcelona.

Per fer la sol·licitud cal que descarregueu el model de formulari corresponent, empleneu els camps i el presenteu preferentment per mitjans electrònics a les seus territorials.?

cita prèvia serveis territorials gestions i tràmits
cita prèvia serveis territorials gestions i tràmits

En el cas de Barcelona ciutat cal sol·licitar directament la cita prèvia al web del Consorci d’Educació de Barcelona.