Per cura d’un/a fill/a menor de sis anys

Legislació

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 23 i 26.a.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.h.
 • Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social: art. 237.3.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).
 • Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent a partir del curs 2014-2015.
 • Instrucció 4/2012, de 15 d’octubre, sobre compactació de la reducció de jornada per cura d’un fill o filla menor de sis anys.
 • Resolucions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC).

Sol·licitud

 • Cal sol·licitar-lo a Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida, model que es trobarà a la pàgina d’Internet de cada un dels Serveis Territorials del Departament d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona.
 • La reducció es pot gaudir a partir del finiment del permís de maternitat.
 • La sol·licitud s’ha de formalitzar amb una antelació d’almenys quinze dies abans de l’inici de la reducció i la seva durada es perllongarà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (31 d’agost). Quan la persona interessada continuï aquesta reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb el darrer dia de les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (31 d’agost). En qualsevol cas, finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.

Reducció de jornada

 • Pot ser d’’1/3 o la meitat de la jornada, a elecció del /la interessat/da.

Observacions

 • D’aplicació a tot el personal, a jornada completa, funcionari i interí.
 • La reducció es concedeix sempre que es tingui la guarda legal del/la fill/a menor de sis anys.
 • No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa i sempre que no superi el termini establert.
 • La reducció és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda o no.
 • Així mateix, és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa d’ofici fins que finalitzi la reducció.
 • En cas que s’hagi renunciat a la reducció de jornada abans de la seva durada màxima, no es podrà tornar a gaudir d’aquesta reducció pel mateix fet causant durant el curs lectiu en què s’hi hagi renunciat.
 • L’horari setmanal de dedicació al centre haurà d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball. S’haurà d’assistir a totes les reunions que siguin preceptives i estiguin degudament convocades.
 • A petició de la persona interessada, la seva dedicació en el centre podrà concentrar-se en 3, 4 o 5 dies. A aquest efecte es concedirà al funcionari la part de la jornada que convingui als seus interessos personals sempre que ho permeti l’organització horària del centre i en funció del nombre de reduccions de jornada concedides i dels substituts nomenats per a cobrir-les.
 • Segons l’article 30.4 del Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de Llei de classes passives de l’Estat, l’haver regulador a efectes passius corresponents als serveis prestats pel funcionari en règim de jornada reduïda per temps igual o superior a un any, es minorarà proporcionalment a la importància econòmica d’aquesta reducció en les retribucions percebudes per aquest en actiu. Per tant, si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà la jubilació.
 • Pel que fa al personal docent adscrit a la Seguretat Social, segons l’art. 237 de la Llei general de la Seguretat Social, les cotitzacions realitzades durant els dos primers anys del període de reducció de jornada per cura de menor previst en el primer paràgraf de l’article 37.6 del text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, es computaran incrementades fins al 100 per cent de la quantia que hauria correspost si s’hagués mantingut sense aquesta reducció la jornada de treball, a efectes de les prestacions de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, maternitat i paternitat. 

Retribucions

En el cas de reducció de la meitat de la jornada es percep el 60% de les retribucions íntegres, mentre que en el cas de reducció d’un terç se’n percep el 80%.

Opció a la compactació de la reducció d’1/3 o 1/2

Legislació

 • L’article 97 de la Llei 5/2012, del 20 de març, va modificar l’article 24 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de manera que l’opció de reducció de jornada durant 1 any a partir del finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment, o després del permís de paternitat, va quedar suprimida des de l’entrada en vigor el 24 de març del 2012 de la Llei 5/2012 i, per tant, també va quedar suprimida la compactació de la reducció cobrant el 100%. No obstant això, el Departament d’Educació va continuar aplicant al seu personal la compactació fins a la publicació de la Instrucció 4/2012.
 • Instrucció 4/2012, de 15 d’octubre, sobre compactació de la reducció de jornada per cura d’un fill o filla menor de sis anys.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).
 • Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC).

Sol·licitud

 • Cal sol·licitar-lo a Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida, model que es trobarà a la pàgina d’Internet de cada un dels serveis territorials del Departament d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona.
 • La sol·licitud de reducció s’haurà de fer d’acord amb el calendari establert en el procediment que es regula anualment.

Durada

 • 122 jornades consecutives senceres després del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment, o en finalitzar el permís de paternitat (reduccions d’1/3), o bé 183 jornades consecutives senceres (reduccions De mitja jornada).

Observacions

 • Només el poden sol·licitar les persones que tinguin nomenament per un curs escolar sencer, és a dir, des de l’1 de setembre fins al 31 d’agost.
 • Es podrà exercir el dret sempre que no s’estigui privat de la guarda legal per resolució judicial.
 • El període de compactació no és ampliable en cas de part, adopció o acolliment múltiple ni per cap altre supòsit.
 • La compactació és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda o no, durant la jornada objecte de la reducció.
 • Així mateix, és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa d’ofici fins que finalitzi la reducció.
 • Quan el període de la compactació coincideixi totalment o parcialment amb el període de vacances estivals (mes d’agost), s’interromp el dret fins a acabar les vacances.
 • El permís de lactància es pot gaudir una vegada finalitzada la compactació pel temps que resti i es concreta en una hora diària fins al període màxim establert o en uns dies determinats si es decideix de gaudir-lo compactat.
 • Com a criteri general, sens perjudici de casos excepcionals degudament justificats, no es podrà renunciar a la compactació de la reducció de la jornada una vegada sigui autoritzada, i tampoc no es podrà autoritzar el canvi de la reducció de la jornada d’un terç a la de mitja jornada, o a l’inrevés. Això vol dir que, com a criteri general, les compactacions s’autoritzen de manera continuada i sense reduccions.
 • En omplir la sol·licitud de la compactació de la reducció d’1/2 o d’1/3, cal manifestar si en finalitzar-la es vol continuar o no mantenint la reducció per cura de un fill/a d’un terç o la meitat de jornada. En cas de no optar clarament per continuar-hi, el Departament ho interpreta com a renúncia i, per tant, no concedeix una nova reducció pel mateix fet causant (llevat que es justifiqui de manera motivada i suficient).

Retribucions

 • Es cobra el 80% (reducció d’1/3) o el 60% (reducció d’1/2) durant el període compactat (4 mesos en el primer cas i 6 mesos en el segon), amb les particularitats següents:
  • Si s’ha compactat una reducció d’una jornada d’1/3 amb el 80% de les retribucions, durant els primers 4 mesos no es presten serveis però es perceben el 80% de les retribucions, i això es compensa durant els 8 mesos següents en que es treballarà el 100% de la jornada i es cobrarà també el 80% de les retribucions, o bé, si es continua gaudint de la reducció de jornada, es treballarà els 2/3 de la jornada i es percebrà un 47% de les retribucions.
  • Si s’ha compactat una reducció d’una jornada d’1/2 amb el 60% de les retribucions, durant els primers 6 mesos no es presten serveis però es perceben el 60% de les retribucions, i això es compensa durant els 6 mesos següents, en què es treballarà el 100% de la jornada i es cobrarà també el 60% de les retribucions, o, si es continua gaudint de la reducció de jornada, es treballarà la meitat de la jornada i es percebrà un 10% de les retribucions.
  • En cas que es gaudeixi de tot o de part del primer any de reducció de jornada de manera compactada i posteriorment no es produeixi la reincorporació al lloc de treball, s’haurà de reintegrar la quantitat total corresponent que s’hagi avançat pel fet de gaudir de la compactació de jornada (permís o llicencia sense retribucions, excedència, canvi de departament o finalització de la prestació de serveis amb caràcter definitiu).
  • Quan es fa la sol·licitud, el Departament fa signar a la persona interessada que coneix i accepta aquestes condicions.

NOTA: USTEC·STEs no està d’acord amb les reduccions retributives en els casos en què es vol continuar gaudint de la reducció de jornada després de la compactació,  reduccions que el Departament ha aplicat de manera unilateral.

Per cura d’un/a fill/a menor de dotze anys 

Legislació

 • Llei 5/2012, del 20 de març (mesures fiscals i financeres): article 97.
 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 24.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.h.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).
 • Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC). Sol·licitud
 • Cal sol·licitar-lo a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida, model que es trobarà a la pàgina d’Internet de cada un dels Serveis Territorials del Departament d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona.
 • La sol·licitud de reducció s’haurà de fer d’acord amb el calendari establert en el procediment que es regula anualment.
 • Aquesta sol·licitud l’han de formalitzar amb una antelació d’almenys quinze dies abans de l’inici de la reducció i la seva durada es perllongarà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (31 d’agost). Quan la persona interessada continuï aquesta reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb l’últim dia de les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (31 d’agost). En qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.

Reducció de jornada

 • Pot ser d’1/3 o la 1/2 de la jornada, a elecció del /la interessat/da.

Observacions

 • Aquesta reducció pot ser consecutiva a la reducció per cura de fills menors de 6 anys, que és més favorable econòmicament.
 • D’aplicació a tot el personal: funcionari, interí, laboral indefinit o substitut.
 • La reducció es concedeix sempre que es tingui la guarda legal del/la fill/a menor de dotze anys.
 • No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa i sempre que no superi el termini establert.
 • La reducció és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda o no.
 • Així mateix, és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa d’ofici fins que finalitzi la reducció.
 • En cas que s’hi hagi renunciat abans de la seva durada màxima no es podrà tornar a gaudir de la reducció de jornada pel mateix fet causant durant el curs lectiu en què s’hi hagi renunciat.
 • L’horari setmanal de dedicació al centre haurà d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball. S’haurà d’assistir a totes les reunions que siguin preceptives i estiguin degudament convocades.
 • La jornada laboral reduïda es podrà concentrar en tres, quatre o cinc dies a petició de la persona que gaudeixi del dret, sempre que l’organització del centre ho permeti.
 • Segons l’article 30.4 del Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de Llei de classes passives de l’Estat, l’haver regulador a efectes passius corresponents als serveis prestats pel funcionari/a en règim de jornada reduïda per temps igual o superior a un any, es minorarà proporcionalment a la importància econòmica d’aquesta reducció en les retribucions percebudes per aquest/a en actiu. Per tant, si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà la jubilació.

Retribucions

 • Són proporcionals a la reducció de jornada: en el cas de reducció de la meitat de la jornada es percep el 50% de les retribucions íntegres, mentre que en el cas de reducció d’un terç se’n percep el 66,66%.

Per naixement de fills/es prematurs/es

Legislació

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.g). Sol·licitud
 • Se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Durada

 • En cas de naixement de fills/es prematurs/es o que hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, el funcionari o funcionària també té dret a la reducció de jornada durant un màxim de dues hores diàries amb disminució proporcional de les retribucions.

Observacions

 • Vegeu el permís per absència del lloc de treball durant un màxim de dues hores diàries en cas de naixement de fills/es prematurs/es.

Retribucions

 • Amb disminució proporcional de les retribucions.

Per cura d’un fill/a menor afectat per càncer o malaltia greu

Normativa aplicable

Durada

 1. Durada de la cura: La cura directa, contínua i permanent es requereix fins que el fill o persona acollida compleixi 23 anys.
 2. Manteniment de la reducció de jornada després dels 18 anys: Si el fill o el menor acollit compleix els 18 anys però continua necessitant cura directa, contínua i permanent, la reducció de jornada no s’extingeix automàticament.
 3. Ampliació fins als 23 anys: Si el diagnòstic de càncer o malaltia greu es fa abans dels 18 anys, es pot sol·licitar la continuació de la reducció de jornada fins als 23 anys, sempre que es compleixin els altres requisits necessaris en el moment de la sol·licitud.
 4. Extensió fins als 26 anys: Si, abans dels 23 anys, es demostra un grau de discapacitat igual o superior al 65%, el dret a la reducció de jornada es pot estendre fins que la persona al càrrec compleixi els 26 anys.
 5. Procediment d’autorització i renovació: La reducció de jornada s’autoritzarà fins al final de curs escolar i caldrà acreditar la necessitat de continuïtat cada curs. La renovació requereix la presentació de la declaració d’un facultatiu del Servei Públic de Salut o òrgan administratiu sanitari corresponent, amb una revisió inicial d’un mes i prorrogable per períodes de dos mesos.

Retribucions:
Es percep el 100% de les retribucions.

Observacions

 • Percentatge de reducció: La jornada de treball es pot reduir com a mínim en un 50% i com a màxim fins al 99,99%, segons les necessitats de la persona interessada i amb un acord previ amb el director del centre.
 • Condicions de treball dels progenitors o acollidors: És necessari que ambdós progenitors, adoptants o acollidors de caràcter permanent estiguin treballant per poder acollir-se a la reducció de jornada.
 • Retribucions durant la reducció de jornada: Si ambdós progenitors o acollidors tenen dret al permís per la mateixa causa, el funcionari que reduïx la seva jornada pot continuar rebent les seves retribucions íntegres, sempre que l’altra persona no rebi les seves retribucions íntegres en virtut d’aquest permís o de la prestació de la Seguretat Social aplicable. Si no es compleix aquesta condició, es rebran les retribucions reduïdes.
 • Dret a la prestació per cònjuge o parella de fet: Quan la persona malalta estigui casada o en una parella de fet, el dret a la prestació es concedeix al cònjuge o parella que acrediti les condicions per ser beneficiari.
 • Definició de malaltia greu: Les malalties greus són aquelles que consten en l’Annex del Reial Decret 1148/2011, que estableix les condicions per a la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu dins del sistema de la Seguretat Social.

Termini de presentació de sol·licituds als serveis territorials o al Consorci: almenys 15 dies abans de l’inici de la reducció, excepte la reducció per interès particular que s’ha de sol·licitar fins al 31 de maig anterior a l’inici del curs corresponent.​

Ves a ATRI per fer la tramitació

Documentació que cal adjuntar

 

Per tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda, sempre que se’n tingui la guarda legal

Legislació

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 23 i 26.b.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.h.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).
 • Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC). Sol·licitud
 • Cal sol·licitar-lo a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida, model que es trobarà a la pàgina d’Internet de cada un dels serveis territorials del Departament d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona.
 • La sol·licitud de reducció s’haurà de fer d’acord amb el calendari establert en el procediment que es regula anualment. No obstant això, cal presentar la sol·licitud 15 dies abans de l’inici del permís.
 • Aquesta sol·licitud s’ha de formalitzar amb una antelació d’almenys quinze dies abans de l’inici de la reducció i la seva durada es perllongarà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (31 d’agost). Quan la persona interessada continuï aquesta reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb el darrer dia de les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (31 d’agost). En qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.
 • Documentació necessària: fotocòpia compulsada del llibre de família o certificat del Registre Civil o certificat d’empadronament de l’ajuntament en què consti la guarda legal; en el seu cas, document judicial acreditatiu que es té la guarda legal del causant; certificació emesa pels serveis de valoració de la dependència (SEVAD) del Departament de Benestar Social i Família, la qual ha d’indicar el grau de discapacitat (certificat de reconeixement del grau de discapacitat); declaració de la persona sol·licitant conforme no desenvoluparà cap activitat pública o privada, remunerada o no; document acreditatiu que la persona causant no desenvolupa cap activitat retribuïda; quadre horari resultant de la reducció signat per la direcció del centre.

Reducció de jornada

 • Pot ser d’1/3 o la 1/2 de la jornada, a elecció del /la interessat/da.

Observacions

 • D’aplicació a tot el personal: funcionari, interí, laboral indefinit o substitut.
 • La reducció es concedeix sempre que la persona discapacitada no faci cap activitat retribuïda.
 • S’ha de tenir la guarda legal de la persona amb discapacitat.
 • No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa.
 • La reducció és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda o no.
 • Així mateix, és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa d’ofici fins que finalitzi la reducció.
 • Un cop s’ha renunciat al dret i mentre es mantinguin les mateixes causes en virtut de les quals es va atorgar, la concessió d’una nova reducció l’efectua l’Administració avaluant en cada cas els motius que s’al·leguin.
 • L’horari setmanal de dedicació al centre haurà d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball. S’haurà d’assistir a totes les reunions que siguin preceptives i estiguin degudament convocades.
 • La jornada laboral reduïda es podrà concentrar en tres, quatre o cinc dies a petició de la persona que gaudeixi del dret, sempre que l’organització del centre ho permeti.
 • Segons l’article 30.4 del Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de Llei de classes passives de l’Estat, l’haver regulador a efectes passius corresponents als serveis prestats pel funcionari en règim de jornada reduïda per temps igual o superior a un any, es minorarà proporcionalment a la importància econòmica d’aquesta reducció en les retribucions percebudes per aquest en actiu. Per tant, si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà la jubilació. Retribucions
 • En el cas de reducció de la meitat de la jornada es percep el 60% de les retribucions íntegres i en el cas de reducció d’un terç se’n percep el 80%.

Per tenir a càrrec un/a familiar fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o discapacitat igual o superior al 65% o que requereix una dedicació especial

Legislació

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 23 i 26.c.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment pel Departament d’Educació).
 • Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC).

 Sol·licitud  i documentació:

 • Cal sol·licitar-lo a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida, model que es trobarà a la pàgina d’Internet de cada un dels serveis territorials del Departament d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona.
 • Aquesta sol·licitud s’ha de formalitzar amb una antelació d’almenys quinze dies abans de l’inici de la reducció i la seva durada es perllongarà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (31 d’agost). Quan la persona interessada continuï aquesta reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb el darrer dia de les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (fins al 31 d’agost). En qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.
 • Documentació necessària: fotocòpia compulsada del llibre de família complet o document equivalent o certificat del Registre Civil o certificat d’empadronament de l’Ajuntament; certificació emesa pels serveis de valoració de la dependència (SEVAD) del Departament de Benestar Social i Família, la qual ha d’indicar el grau de discapacitat (certificat de reconeixement del grau de discapacitat física, psíquica o sensorial del familiar, igual o superior al 65%); declaració de la persona sol·licitant conforme no desenvoluparà cap activitat pública o privada, remunerada o no; quadre horari resultant de la reducció signat per la direcció del centre.

Reducció de jornada

 • Pot ser d’1/3 o la 1/2 de la jornada, a elecció del /la interessat/da.

Observacions

 • D’aplicació a tot el personal: funcionari, interí, laboral indefinit o substitut.
 • La reducció es concedeix sempre que la persona discapacitada no faci cap activitat retribuïda.
 • La reducció es concedeix per incapacitat física d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, que tingui més del 65% d’incapacitat o amb un grau de dependència que li impedeix ser autònom, o que requereix dedicació o atenció especial, sempre que se’n tingui el càrrec directe, encara que no s’hi convisqui.
 • El/la familiar que es té a càrrec ho ha de ser fins a segon grau de consanguinitat o afinitat.
 • No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa.
 • La reducció és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda.
 • Així mateix, és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa d’ofici fins que finalitzi la reducció.
 • Un cop s’ha renunciat al dret i mentre es mantinguin les mateixes causes en virtut de les quals es va atorgar, la concessió d’una nova reducció l’efectua l’Administració avaluant en cada cas els motius que s’al·leguin.
 • L’horari setmanal de dedicació al centre haurà d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball. S’haurà d’assistir a totes les reunions que siguin preceptives i estiguin degudament convocades.
 • La jornada laboral reduïda es podrà concentrar en tres, quatre o cinc dies a petició de la persona que gaudeixi del dret, sempre que l’organització del centre ho permeti.
 • Segons l’article 30.4 del Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de Llei de classes passives de l’Estat, l’haver regulador a efectes passius corresponents als serveis prestats pel funcionari en règim de jornada reduïda per temps igual o superior a un any, es minorarà proporcionalment a la importància econòmica d’aquesta reducció en les retribucions percebudes per aquest en actiu. Per tant, si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà la jubilació.

Retribucions

 • En el cas de reducció de la meitat de la jornada es percep el 60% de les retribucions íntegres, mentre que en el cas de reducció d’un terç se’n percep el 80%.

Reducció de fins al 50% de la jornada amb caràcter retribuït per cura d’un familiar de primer grau per raons de malaltia molt greu, i pel termini màxim d’un mes.

Legislació:

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.i).

Sol·licitud:

 • Se sol·licita a la Direcció dels Serveis Territorials corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona amb 15 dies d’antelació a l’inici del gaudiment de la reducció de jornada.

Durada:

 • La reducció de jornada tindrà una durada màxima d’un mes.
 • Si hi ha més d’un titular amb dret a acollir-se a aquesta reducció per un mateix familiar, el temps de gaudiment es podrà prorratejar entre els mateixos, respectant en tot cas, el termini màxim d’un mes.

Retribucions:

 • Es cobra el 100%.

 

Per raó de violència de gènere

Legislació

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 23 i 26.d.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.d).
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).
 • Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC).

Sol·licitud

 • Cal sol·licitar-lo a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.
 • Aquesta sol·licitud s’ha de formalitzar amb una antelació d’almenys quinze dies abans de l’inici de la reducció i la seva durada es perllongarà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (31 d’agost). Quan la persona interessada continuï aquesta reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb l’últim dia de les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o l’estiu (31 d’agost). En qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.

Reducció de jornada:

 • Pot ser d’1/3 o la meitat de la jornada, a elecció de la persona interessada.

Observacions

 • D’aplicació a tot el personal: funcionari, interí, laboral indefinit o substitut.
 • Les funcionàries víctimes de violència sobre la dona, per fer efectiva la seva protecció o el seu dret d’assistència social integral, tenen dret a la reducció de la jornada amb la disminució proporcional de la retribució, o la reordenació del temps de treball, a través de l’adaptació de l’horari, de l’aplicació de l’horari flexible o d’altres formes d’ordenació del temps de treball que siguin aplicables, en els termes que per a aquests supòsits estableixi el pla d’igualtat aplicable o, si no n’hi ha, l’Administració pública competent en cada cas.
 • La reducció és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda o no.
 • Així mateix, és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa d’ofici fins que finalitzi la reducció.
 • L’horari setmanal de dedicació al centre haurà d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball.
 • La jornada laboral reduïda es podrà concentrar en tres, quatre o cinc dies a petició de la persona que gaudeixi del dret, sempre que l’organització del centre ho permeti.
 • Segons l’article 30.4 del Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de Llei de classes passives de l’Estat, l’haver regulador a efectes passius corresponents als serveis prestats per la funcionària en règim de jornada reduïda per temps igual o superior a un any, es minorarà proporcionalment a la importància econòmica d’aquesta reducció en les retribucions percebudes per aquest en actiu. Per tant, si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà la jubilació.

Retribucions

 • En el cas de reducció de la meitat de la jornada es percep el 60% de les retribucions, mentre que en el cas de reducció d’un terç se’n percep el 80% (segons l’art. 26.d de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de conciliació del personal de la Generalitat).
 • Hi ha disminució proporcional de la retribució, però la funcionària pública manté les seves retribucions íntegres quan redueixi la seva jornada en un terç o menys (segons l’art. 49.d de l’EBEP).

NOTA:USTEC·STEs considera que, en qualsevol cas, sempre s’ha de fer la interpretació més favorable, de forma que en el cas de reducció de la meitat de la jornada s’han de percebre el 60% de les retribucions; mentre que la funcionària pública ha de percebre les seves retribucions íntegres quan redueixi la seva jornada en un terç o menys.

Per tractament d’una discapacitat legalment reconeguda

Legislació

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 25.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment pel Departament d’Educació).
 • Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC).

Sol·licitud

 • S’ha de sol·licitar a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.
 • La sol·licitud de reducció s’haurà de fer d’acord amb el calendari establert en el procediment que es regula anualment.

Reducció de jornada:

 • Es podrà reduir la jornada laboral durant el temps necessari per dur a terme el tractament d’una discapacitat legalment reconeguda, sense pèrdua de retribucions.

Observacions

 • La persona discapacitada ha de rebre tractament en centres públics o privats.
 • Cal acreditar mitjançant un informe del servei mèdic corresponent la necessitat del tractament, la periodicitat o durada aproximada i la necessitat que es dugui a terme en l’horari laboral.
 • La reducció és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda o no, durant la jornada objecte de la reducció.
 • Així mateix, és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa d’ofici fins que finalitzi la reducció.
 • L’horari setmanal de dedicació al centre haurà d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball.
 • La jornada laboral reduïda es podrà concentrar en tres, quatre o cinc dies a petició de la persona que gaudeixi del dret, sempre que l’organització del centre ho permeti.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Per interès particular

Legislació

 • Decret 223/2002, de 23 de juliol (reducció de jornada per interès particular del personal docent de la Generalitat).
 • Resolució 1194/2002, de 7 de maig (instruccions relatives a la reducció de jornada per interès particular i per raó d’edat).
 • Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC).
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).

Sol·licitud

 • Aquesta reducció s’ha de sol·licitar a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona en les dates establertes anualment en les instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada.
 • Els serveis territorials o Consorci ho hauran de resoldre en les dates establertes en les mateixes instruccions anuals i comunicaran la decisió a la persona interessada, la qual presentarà la resolució a la direcció del centre corresponent.

Durada

 • La reducció de la jornada ha de ser de la meitat i per un any sencer coincidint amb el curs escolar; és a dir, des de l’1 de setembre fins al 31 d’agost de l’any següent, amb la reducció proporcional de les retribucions.
 • En el cas de força major, l’Administració podrà autoritzar la reducció o acceptar la renúncia de la persona interessada durant el curs escolar.
 • Aquesta reducció és prorrogable anualment i s’haurà de demanar mitjançant el model de sol·licitud que es trobarà a la pàgina d’Internet dels serveis territorials corresponents.

Observacions

 • En la sol·licitud s’haurà de fer constar el nombre de dies (3, 4 o 5) en què es vol concentrar la dedicació setmanal en el centre.
 • La concessió de la reducció està subordinada a les necessitats del servei.
 • No la poden sol·licitar les persones que pertanyin als equips directius.
 • El fet de ser designat/da membre de l’equip directiu amb posterioritat a l’autorització d’aquesta reducció en comportarà l’extinció.
 • Aquesta reducció està subjecta al règim d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
 • Quan en un mateix centre hi hagi un nombre de sol·licitants superior al que permet una òptima organització de les activitats del centre, es tindrà en compte la major antiguitat en el centre i, en cas d’empat, la major antiguitat en el cos, i s’actuarà amb criteris rotatoris.
 • L’horari setmanal de dedicació al centre haurà d’incloure activitat lectiva i complementària setmanals proporcionalment a la jornada de treball. La dedicació en el centre es concentrarà, quan ho permetin les necessitats del servei, en 3 dies. A petició de la persona interessada la seva dedicació en el centre podrà concentrar-se en 4 o 5 dies a la setmana.
 • Qui s’aculli a la reducció de la jornada haurà d’assistir a totes les reunions de claustre, d’avaluacions, de departament i d’altres que siguin preceptives i degudament convocades.
 • Segons l’article 30.4 del Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de Llei de classes passives de l’Estat, l’haver regulador a efectes passius corresponents als serveis prestats pel funcionari en règim de jornada reduïda per temps igual o superior a un any, es minorarà proporcionalment a la importància econòmica d’aquesta reducció en les retribucions percebudes per aquest en actiu. Per tant, si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà la jubilació.

Retribucions

 • Hi ha una reducció de les retribucions íntegres proporcional a la reducció de la jornada.

Disminució de la jornada

 Reducció de dues hores d’activitats complementàries per raó de ser major de 55 anys

Legislació

 • Acord GOV/102/2021, de 6 de juliol (DOGC núm. 8453 de data 08/07/2021). Aquest Acord de Govern ha suprimit el darrer incís del punt 2 de l’Acord GOV/10/2016.
 • Acord GOV/102/2020, de 4 d´agost, de mesures en matèria de personal docent depenent del Departament d´Educació (pel curs 2020-21)
 • Acord de 17 de novembre de 2005, de la Mesa Sectorial de personal docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: punt 1.3.
 • Resolució de 29 de maig de 2015, sobre el procediment de reducció de dues hores lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys a partir del curs 2015/2016.
 • Acord GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació que modifica temporalment, durant els cursos escolars 2016-2017 i 2017-2018, l’aplicació del punt 1.3 de l’Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre les condicions específiques de l’horari setmanal del professorat d’entre 55 i 64 anys.
 • RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2016, sobre el procediment de reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys i les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest personal.
 • Acord de la Mesa Sectorial de personal docent de 31 de gener de 2017: punt 4.
 • Acord GOV/50/2018, de 17 de juliol, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació.

Sol·licitud

 • Cal gestionar-ho per ATRI, Apartat Gestió del temps>Permisos i llicències>Obrir “seleccionar tipus” i triar “Reducció voluntària de dues hores de dedicació”, acceptar i seleccionar data d’inici 1 de setembre del l’any del curs acadèmic i i data d’acabament 31 d’agost del curs acadèmic.
 • La direcció del centre l’ha de resoldre en un termini de 15 dies.  Aquesta resolució s’ha de comunicar a la persona interessada. 

Durada

 • La disminució de l’horari s’autoritzarà des de l’1 de setembre i fins al 31 d’agost. 

 

Observacions

Condicions específiques de l’horari setmanal per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys

En aplicació de l’Acord de la Mesa Sectorial de personal docent no universitari, de 31 de gener de 2017, pel qual s’acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del curs escolar 2017-2018, ratificat per l’Acord de Govern de 4 de juliol de 2017, en el curs 2018/2019, els professors que tinguin entre 55 i 64 anys tenen l’horari setmanal lectiu d’atenció directa a l’alumnat previst amb caràcter general per al personal docent, que és el següent:

 • 24 hores setmanals de docència per als mestres que imparteixen educació infantil i primària.
 • 21 hores setmanals de docència per als mestres que imparteixen educació de persones adultes.
 • 19 hores setmanals lectives per als professors que imparteixen la resta d’ensenyaments de règim general i especial.

Durant el curs esmentat, aquest professorat, prèvia sol·licitud i autorització, pot tenir una reducció de 2 hores d’activitats complementàries.

Requisits:

 • Edat mínima per poder fer la reducció: s’ha d’haver complert 55 anys amb anterioritat a l’1 de setembre de l’any en què es demana la reducció.
 • El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament d’Educació, centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i centres educatius per a deficients visuals (CREDV) que tingui més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari

 

Incompatibilitats

La reducció de dues hores setmanals d’activitats complementàries és incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció de jornada.

Aquesta distribució de l’horari docent no es pot assignar als qui en el seu horari setmanal tinguin hores dedicades a les funcions directives i de coordinació.

 

Retribucions

        •  Es cobra el 100%.

 

 

Disminució de la jornada lectiva per raó de ser major de 55 anys

NOTA: El 2 de juny de 2016 es va publicar al DOGC l’Acord GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació, el punt 2 del qual modifica temporalment, durant els cursos escolars 2016/2017 i 2017/2018, l’aplicació del punt 1.3 de l’Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre les condicions específiques de l’horari setmanal del professorat que té entre 55 i 64 anys, de manera que la reducció de dues hores setmanals ja no serà pas d’hores lectives, sinó d’hores d’activitats complementàries corresponents a horari fix de permanència al centre i no sotmeses necessàriament a l’horari fix setmanal. Aquesta mesura s’ha desenvolupat amb la Resolució de 3 de juny de 2016 del director general de Professorat i Personal de Centres Públics.

Aquesta situació temporal va ser prorrogada per al curs escolar 2018/2019, per l’Acord GOV/50/2018, de 17 de juliol. 

Finalment l’Acord GOV/102/2021, de 6 de juliol (DOGC núm. 8453 de data 08/07/2021) ha prorrogat novament aquesta retallada.

USTEC·STEs s’oposa a la continuïtat d’aquesta nova retallada, que el Govern està aplicant de manera unilateral.

Legislació

 • Acord de 17 de novembre de 2005, de la Mesa Sectorial de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: punt 1.3.
 • Resolució de 29 de maig de 2015, sobre el procediment de reducció de dues hores lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys a partir del curs 2015/2016.

Sol·licitud

 • Aquesta reducció s’ha de sol·licitar a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.
 • El model de sol·licitud es trobarà a la pàgina d’intranet del portal del centre del Departament.
 • Els serveis territorials o Consorci emetran la resolució d’autorització en un termini màxim de 15 dies.

Termini de presentació de sol·licituds:

 • No més tard del 5 de setembre del curs per al qual es sol·licita.

Durada

 • La disminució de l’horari lectiu s’autoritzarà des de l’1 de setembre i fins al 31 d’agost.

Observacions

 • Condicions específiques de l’horari setmanal per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys.
 • El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament d’Educació que tinguin més de quinze anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari, pot disposar de 2 hores setmanals dins la distribució de les seves tasques docents d’atenció directa a l’alumnat, per fer activitats d’una altra naturalesa segons s’especifica a continuació: recollida i elaboració de material didàctic relacionat amb l’especialitat; col·laboració en la preparació de les activitats de tallers, laboratoris i aules especialitzades (aules d’informàtica i d’idiomes) sempre que estiguin incloses dins l’àmbit de la seva especialitat docent; col·laboració en activitats de biblioteca del centre; activitats relacionades amb els programes de formació que impliquin tutoria a alumnes de pràctiques (estudiants de formació inicial) o per a professorat que inicia la seva funció docent; propostes d’innovació didàctica i col·laboració en projectes d’innovació; altres activitats necessàries per a l’assoliment dels objectius de centre acordades amb el professorat.
 • El personal funcionari docent que reuneixi els requisits de l’apartat anterior destinat en centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i en centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV) també podrà disposar de dues hores setmanals dins de la distribució de les seves activitats docents d’atenció directa als alumnes per fer activitats d’una altra naturalesa, segons determini el o la cap immediat.
 • Les activitats setmanals assignades en substitució de les 2 hores lectives s’incorporen a l’horari setmanal que no s’ha de fer necessàriament al centre.
 • L’edat mínima per al gaudiment d’aquestes reduccions de jornada s’ha d’haver complert abans de l’1 de setembre de l’any en què es demana la reducció.
 • La reducció de dues hores lectives setmanals és incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció de jornada.
 • Aquesta distribució de l’horari docent no es pot assignar als qui tinguin en el seu horari setmanal hores dedicades a les funcions directives i de coordinació.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.