SALARIS 2024 EN FUNCIÓ DE LA JORNADA

Els imports consignats són ja tenint en compte l’increment del 2% que a mes de març encara està pendent d’aplicació.

 • Salari brut mensual

retribucions mensuals jornades 2024

 • Salari brut anual

retribucions anuals jornades 2024

 

RETRIBUCIONS 2024

Els imports consignats són ja tenint en compte l’increment del 2% que a mes de març encara està pendent d’aplicació.

 

 

 

RETRIBUCIONS 2024: Taules de retribucions brutes anuals (sense complements per càrrecs) en funció de l’antiguitat

Els imports consignats són ja tenint en compte l’increment del 2% que a mes de març encara està pendent d’aplicació.

CODIS NÒMINA

Consulta de la nòmina al portal ATRI

Retribucions bàsiques

001 Sou base:
grup A1: professorat d’ensenyaments secundaris,  professorat d’arts plàstiques i- disseny, cos d’inspecció.
Grup A2: mestres, professorat tècnic d’FP i mestres d’arts plàstiques i disseny. Exemple: sou
002 Triennis es perceben automàticament cada 3 anys. Exemple (de 3 triennis = 9 anys): trienni complement

Retribucions complementàries

004 Complement de destinació En funció del nivell del funcionariat
Nivell 21 Professorat d’infantil i de primària. Exemple: destinacio
Nivell 24 Professorat de secundària  i professorat tècnic d’FP
Nivell 26 Catedràtics/ques
Nivell 26 i 27: Inspectors/es.
005  Complement específic general per a tot el professorat. Exemple: comp especific general
006 Complement específic singular per càrrecs
008 Complement específic per estadis. Exemple: estadi complement
003 Paga extraordinària : sou base+ triennis+ complement destinació.
085 Paga extraordinària : A la nòmina està en dos conceptes:  Paga extraordinària (codi 003). S’obté sumant –  Complement addicional específic (codi) s’obté sumant complement específic general (005),- complement específic singular i complement específic per estadis.
014 Casa habitació Només per al professorat d’infantil i primària que ocupa places que no siguin de nova creació. És una quantitat simbòlica, fixada en funció de la població de destinació i congelada des de fa molts anys. Exemple: casa

 

 

 

DEDUCCIONS (IRPF)

1. IRPF  El càlcul de l’IRPF pot canviar al llarg de l’any en funció de l’evolució en les retribucions. És normal que en els darrers mesos de l’any s’apugi la retenció de l’IRPF sobtadament (30%, 40%…) perquè s’hagi de fer una regulació en funció dels ingressos i deduccions de tot l’any. Exemple: irpf

irpf

(Càlcul de retencions de l’Agencia Tribuatària)

Canvi voluntari (estableix un mínim, no pas un màxim) del percentatge d’IRPF a retindre en la nòmina

El percentatge MÍNIM d’IRPF a retindre es pot canviar a través de l’ATRI. Exemple:

irpf nomina

Sol·licitud d’aplicació a la nòmina d’un percentatge voluntari de retenció a compte de l’IRPF
2. Drets Passius MUFACE: Atenció sanitària i Drets Passius (jubilació). Son quantitats fixes mensuals, diferents per a cada grup

3. Seguretat Social : 6,35% del total:

 • 4,7% per contingències comunes;
 • 1,55% per atur
 • 0,10% per formació professional.

NOTA: Funcionariat -a partir de 2011- cotitza per: a) MUFACE (assistència sanitària) i  b) Seguretat Social (jubilació).

 

QUOTA SINDICAL

Desgrava en la pàgina 3 de rendiments de treball en la casella 014 quotes a sindicats.

 

 

 

SOL·LICITUD BESTRETA

Atenció: La sol·licitud cal presentar-la al Servei de nòmines de Personal Docent de Via Augusta, amb el format d’instància.

bestreta

 

TRIENNIS

El trienni és un complement de caràcter bàsic que s’assoleix cada 3 anys de serveis prestats en l’administració pública.  És una quantitat igual per a cada subgrup de classificació o per a cada grup en cas que no existeixi subgrup. En el supòsit que els tres anys de serveis siguin en grups diferents, es computa per a tots tres anys l’import corresponent al subgrup del cos o de l’escala en què estigui en actiu el funcionari en el moment d’assolir el trienni.

Els efectes econòmics dels triennis són vigents a partir del primer dia del mes següent al de la data de venciment. En cas que la data del venciment coincideixi amb el dia 1 del mes, els efectes econòmics seran els mateixos que la data de venciment.

Els triennis es perceben automàticament.

A efectes de triennis, es computa el temps treballat com a interí o substitut, l’any de funcionari en pràctiques i qualsevol servei prestat a l’Administració. En cas de tenir temps treballat en altres administracions, cal sol·licitar-ne el seu reconeixement: descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, envieu la sol·licitud mitjançant el portal ATRI  (Expedient / Sol·licituds a Recursos Humans / Alta de sol·licitud) amb la documentació acreditativa. Els serveis territorials corresponents o el Consorci d’Educació de Barcelona rebran la sol·licitud i començaran la tramitació.

A la sol·licitud de triennis, cal adjuntar una instància de reconeixement de serveis prestats. És important fer el tràmit anticipadament per cobrar des del primer dia del compliment del trienni.

Model d’instància genèrica

 

ESTADIS

L’Estadi és un complement de promoció docent d’aplicació a tots els funcionaris docents de carrera, en pràctiques i interins en actiu. També serà aplicable al professorat de religió.

Per assolir un estadi de promoció es necessiten deu crèdits:

 • Sis (o nou) crèdits corresponents a serveis prestats.
 • Quatre (o un) crèdits restants repartits equilibradament durant el període temporal. No hi ha un mínim de crèdits de formació permanent.

Els funcionaris de carrera, en pràctiques i interins, així com els professors de religió, podran assolir com a màxim cinc estadis de promoció.

La promoció d’un estadi a un altre s’assolirà el mateix dia en què s’hagi completat el nombre mínim exigible de crèdits de promoció docent i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent al que es va assolir l’estadi.

Si la sol·licitud de reconeixement de l’estadi es posterior a la data d’assoliment, la data de reconeixement de l’estadi serà la de la sol·licitud i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent a la presentació de la sol·licitud.

14/05/20 Enllaç al comunicat: USTEC·STEs (IAC) Aconsegueix que el professorat interí cobri amb efectes retroactius el 4rt i el 5è estadi a la nòmina de maig de 2020!

 

Sol·licitud de reconeixement d’estadis

Per sol·licitar el reconeixement d’estadis es fa telemàticament a través d’ATRI.

Descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps (Recordeu marcar “He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades” i si no us deixa des del pdf, imprimiu-lo, marqueu-lo a bolígraf i feu foto de les 2 pàgines) i, després de completar totes les dades, heu d’enviar la sol·licitud mitjançant el portal ATRI https://atriportal.gencat.cat/ [recordeu que l’usuari és el DNI amb la lletra] (Expedient / Sol·licitud a Recursos Humans (Les meves sol·licituds) / Nova sol·licitud / Tipus de sol·licitud / Estadis / Nova sol·licitud), amb la documentació acreditativa (i feu clic a l’avió de paper verd de la dreta de la pantalla per enviar, tot repassat abans que tingueu “Proposta de data d’efectes” emplenat).

Recordeu que hi ha un màxim físic de documents a adjuntar, així que si el sobrepasseu, podeu ajuntar totes les fotos dels documents impresos amb qualsevol programa gratuït (tipus I Love PDF https://www.ilovepdf.com/es), de JPG a PDF per tal d’unir totes les imatges en un únic PDF.
Els serveis territorials corresponents o el Consorci d’Educació de Barcelona rebran la sol·licitud i començaran la tramitació.

Model de sol·licitud

 

Com es poden obtenir els crèdits i normativa:

1r estadi 🠮 9 anys. [9 crèdits per serveis prestats i 1 crèdit, a aconseguir].

2n estadi i posteriors 🠮 Cada 6 anys. [6 crèdits per serveis prestats i 4 crèdits, a aconseguir].

Sis (o nou, si és el primer estadi a assolir) del total dels deu crèdits, corresponen a serveis prestats (a raó d’un crèdit per curs).

Com obtenir els altres quatre crèdits (o un, si és el primer):

Implicació en el millorament dels resultats del centre
a) Aplicació als funcionaris docents dels resultats de l’avaluació del centre
En aquest apartat es tindran en compte els indicadors de centre referits als resultats des d’una perspectiva que integra l’avaluació interna i l’avaluació externa. L’avaluació de centres s’ha d’ajustar al que estableix el títol 4 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.
L’avaluació de resultats del centre incorpora, entre altres elements: els rendiments educatius, les avaluacions de les competències bàsiques assolides pels alumnes, el resultat de les avaluacions externes d’alumnes, especialment les referides a la finalització de cada etapa educativa, la continuïtat dels estudiants en l’etapa d’educació postobligatòria i les dades relatives al context socioeducatiu i a l’abandó escolar.
Per cada curs escolar en què s’assoleixi una millora significativa o es mantinguin bons resultats en els indicadors de centre, el professorat podrà obtenir fins a 1 crèdit en funció de la seva implicació (màxim sis crèdits en el període corresponent a cada estadi).
Correspondrà a la Inspecció d’Educació determinar la millora dels resultats dels centres a partir de les dades d’avaluació interna i externa i dels indicadors disponibles sobre el context.
b) Resultat de l’avaluació voluntària de l’exercici docent
Per tal de valorar les capacitats pedagògiques, el domini de les tècniques de treball docent i la participació en el funcionament del centre o servei educatiu, els professors que ho sol·licitin seran avaluats en els seus centres o serveis educatius, fins a un màxim anual que fixarà el Departament d’Educació cada curs.
Aquesta avaluació serà realitzada per la Inspecció d’Educació mitjançant la intervenció d’un inspector d’un perfil professional adient a les especialitats docents de l’aspirant relacionades amb l’activitat docent desenvolupada, i amb la participació de la direcció.
Per tal d’avaluar l’exercici docent (fins a un màxim de 5 punts), es tindran en compte, necessàriament, els elements següents:
A. Planificació de l’activitat docent. Objectius i continguts.
B. Desenvolupament de l’activitat docent. Activitats d’ensenyament i aprenentatge.
C. Gestió de l’aula.
D. Avaluació dels alumnes. Progrés del rendiment acadèmic.
E. Participació en l’aplicació anual del projecte educatiu de centre.
El Departament d’Educació ha d’establir els procediments i criteris d’aquesta avaluació de l’exercici docent i ha de garantir els drets d’informació i audiència del personal avaluat.
Per cada any d’avaluació positiva de l’exercici docent s’obtindran els crèdits següents: mig crèdit per una valoració positiva entre 3 i 3,99 punts; un crèdit per una valoració positiva entre 4 i 5 punts.
Desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat o representativitat
Desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat o representativitat en els centres educatius, de la funció inspectora o de tasques de responsabilitat efectuades dins el marc de la Inspecció o del Departament d’Educació durant el període corresponent a l’estadi que s’ha completat.
a) Òrgans unipersonals de govern als centres o en programes i serveis educatius del Departament d’Educació: 1 crèdit per cada curs complet.
b) Òrgans unipersonals de coordinació: mig crèdit per cada curs complet.
c) Representació com a membre del claustre al consell escolar dels centres educatius públics, consells territorials, Consell Escolar de Catalunya, consell de centre, equips multidisciplinaris i juntes de tractament dels centres penitenciaris: mig crèdit per cada curs complet.
d) Avaluació positiva de l’exercici de la funció inspectora: 1 crèdit per cada curs complet.
e) Exercici de càrrecs de comandament dins el marc de la Inspecció o al Departament d’Educació: 1 crèdit per cada curs complet.
f) Exercici de càrrecs de coordinació dins el marc de la Inspecció o assessor tècnic docent o exercint funcions equivalents en comissió de serveis en el Departament d’Educació, en el Consorci d’Educació de Barcelona, en el Departament de Justícia, Drets i Memòria, o en els ICE de les universitats: mig crèdit per cada curs complet.
g) Desenvolupament de tasques específiques de representativitat del professorat amb llicència sindical en temps total: mig crèdit per cada curs complet.
h) Tutoria de pràctiques en centres educatius i serveis educatius dels alumnes en període de formació inicial o dels alumnes de cursos d’especialització: mig crèdit per cada període de pràctiques.
i) Tutoria de professors en fase de formació (interins novells i funcionaris en pràctiques): mig crèdit per cada curs complet.
j) Tutoria d’un grup d’alumnes de qualsevol nivell educatiu: mig crèdit per cada curs complet.
Formació permanent i acadèmica durant el període corresponent a l’estadi que s’ha completat
Per haver-hi participat com a alumne/a
a) Títol oficial de màster, suficiència investigadora o qualsevol altre títol equivalent: 3 crèdits.
b) Títol de doctor: 5 crèdits.
c) Titulacions universitàries de primer cicle: 3 crèdits.
d) Titulacions universitàries de segon cicle: 3 crèdits.
e) Màsters i postgraus, expedits per una universitat com a títols propis que s’emetin d’acord amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats: 3 crèdits per cada màster o postgrau (amb un mínim de 120 hores).
f) Llengües estrangeres: per cada certificat de nivell avançat o d’aptitud d’escoles oficials d’idiomes i altres certificats de nivell B2 o superior del Marc Europeu: 2 crèdits.
Per cada certificat de les escoles oficials d’idiomes de cicle elemental: 1 crèdit.
Per cada certificat de les escoles oficials d’idiomes de cicle superior: 1 crèdit.
La possessió del certificat de nivell avançat o d’aptitud de les escoles oficials d’idiomes engloba els dos cicles.
g) Llengua catalana: pel nivell C2 del Marc europeu: 2 crèdits.
h) Activitats de formació i perfeccionament incloses en el Pla de Formació Permanent del Departament d’Educació o equivalents:
Cursos de formació i perfeccionament, seminaris, seminaris de coordinació, tallers, grups de treball, intercanvis d’experiències, jornades, conferències, trobades pedagògiques i taules rodones (mínim 15 hores): mig crèdit cada 15 hores.
També es poden al·legar els cursos que es realitzin en el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia, Drets i Memòria.
Seminaris permanents i grups de treball i assessorament promoguts pel Departament (mínim 40 hores): mig crèdit cada 15 hores.
Formació en centre (assessorament, curs i taller de centre, mínim 15 hores): mig crèdit cada 15 hores.
i) Participació en recerca educativa i activitats d’innovació educativa (coordinada des de les universitats, el Departament d’Educació, o projectes europeus), una vegada finalitzades, en centres educatius o altres institucions educatives, sempre que siguin promogudes o autoritzades per l’administració educativa. Organització de la formació permanent i, entre altres, organització de les escoles d’estiu: mig crèdit per cada curs.
Per haver-hi participat com a formador/a
Per participar com a ponent, professor o formador, director, coordinador o tutor de cursos de formació convocats pels òrgans corresponents de les administracions educatives, així com per les universitats.
a) Activitats organitzades pels departaments de la Generalitat de Catalunya, per les universitats o entitats reconegudes:
Cursos i seminaris, cursos de postgrau o màsters: mig crèdit cada 10 hores.
b) Activitats organitzades per altres entitats:
Coordinació de seminaris permanents i grups de treball: mig crèdit cada 10 hores.
En centres i assessorament: mig crèdit cada 10 hores.
Participació en activitats complementàries, colònies i plans d’entorn i creació de materials educatius digitals
Per la realització d’activitats complementàries, viatges i colònies, plans d’entorn i altres activitats específiques no ordinàries que requereixin la planificació i dedicació d’un curs acadèmic complet: mig crèdit per curs.
Creació de materials educatius digitals de caràcter obert, innovador i complementari als llibres de text digitals: mig crèdit per cada paquet equivalent a una unitat didàctica.

Activitats reconegudes pel Departament d’Ensenyament

Ordre ENS/211/2016, de 27 de juliol de modificació de l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis (DOGC núm. 7176, de 03.08.2016)

Ordre ENS/16/2016, de 3 de febrer de modificació de l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, de procediment de promoció docent per estadis. (DOGC núm. 7056, de 10.02.2016)

Ordre ENS/382/2015, de 22 de desembre de modificació de l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis. (DOGC núm. 7032, de 07.01.2016)

ORDRE ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis.

Normativa sobre els cursos de formació (màxim d’hores no presencials 10)

Enllaç  al web del Departament d’Educació

 

Avaluació per al reconeixement d’estadis

Des d’USTEC·STEs (IAC) sempre ens hem oposat a lligar l’avaluació del professorat a les retribucions ja que entenem que no es pot fer servir l’avaluació com un instrument de pressió al professorat sinó que ha d’anar lligada exclusivament a la cerca col·lectiva de millors propostes pedagògiques.

El personal docent dependent del Departament ja pot sol·licitar l’avaluació de l’activitat docent que desenvolupa, als efectes del reconeixement d’estadis de promoció docent. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 1 de març de 2021.

Més informació i accés a la sol·licitud a Portal de centre: Persones > Avaluació per al reconeixement d’estadis

(02/06/20) Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos Accés a la consulta (usuari i contrasenya GICAR-ATRI)

Descripció i destinataris

El personal docent no universitari dependent del Departament pot sol·licitar l’avaluació de l’activitat docent que desenvolupa, als efectes del reconeixement d’estadis de promoció docent, segons l’establert a la normativa de referència. Per valorar-la s’estableixen dues modalitats d’avaluació:

a) Aplicació al professorat dels resultats de l’avaluació del centre
Aquesta opció és disponible només si el centre on es va impartir docència el curs anterior ha obtingut una valoració de nivell 3 o nivell 4, per part de la Inspecció d’Educació, sobre l’assoliment dels objectius establerts pel centre i de la millora dels seus resultats. Els professors que sol·licitin aquesta modalitat han de referir-se a la destinació que tenien el curs anterior.

b) Avaluació voluntària de l’exercici de l’activitat docent
Aquesta avaluació té per objecte la valoració de les capacitats pedagògiques, el domini de les tècniques de treball docent i la participació en el funcionament del centre o servei educatiu. Els docents que sol·licitin aquesta modalitat seran avaluats per la Inspecció d’Educació al centre o servei educatiu on tinguin destinació aquest curs.

Es pot sol·licitar l’avaluació per una de les modalitats, o bé per les dues. En aquest darrer cas, caldrà assenyalar en la sol·licitud quina és l’opció preferent, en el benentès que no es poden realitzar simultàniament en un mateix curs escolar les dues modalitats a un mateix professor.

El professorat que exerceix en centres d’educació especial, de formació d’adults, d’ensenyaments de règim especial o en els serveis educatius només pot optar per l’opció b).

En funció del nombre de sol·licituds presentades i dels efectius de la Inspecció disponibles, el Departament d’Ensenyament fixa el nombre màxim anual d’avaluacions de l’opció a) i de l’opció b) que es poden realitzar en l’àmbit de cadascun dels serveis territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona.

El criteri d’ordenació de les sol·licituds atorga major preferència als docents amb més serveis prestats, com a funcionari docent o personal interí o laboral de religió, des del reconeixement de l’estadi anterior o des de l’inici de la prestació de serveis, si es tracta del reconeixement del primer estadi. El resultat d’aquesta avaluació pot comportar l’obtenció de crèdits de promoció docent per al reconeixement d’estadis.

Requisits

 • Ser funcionari docent de carrera, funcionari en pràctiques, funcionari interí en actiu o professor de religió en centres o serveis educatius dependents del Departament d’Educació.
 • Ocupar efectivament un lloc de treball en un centre o servei educatiu en el moment de fer la sol·licitud.

Calendari del procediment

 • Presentació de sol·licituds:  del 17 de febrer al 3 de març de 2020
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: 2 de juny de 2020
 • Termini reclamacions:  del 2 al 15 de juny de 2020
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: Accés a la consulta (Portal de Centre/Persones. Usuari i contrasenya GICAR-ATRI)

Un cop publicada la llista definitiva d’admesos i exclosos comença l’actuació de la Inspecció i, per tant, la renúncia presentada amb posterioritat es computarà com una avaluació als efectes del màxim d’avaluacions per a cada període de 9 o 6 anys.

USTEC·STEs (IAC) Fulls informatius

 

                     

NORMATIVA

Normativa estatal:

Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018.   

Decret llei 2/2018, de 9 de març, de recuperació d’una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (publicat en el BOE núm. 63, de 13 de març).   

Normativa de la Generalitat de Catalunya:

Resolució TSF/2510/2017, de 18 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora del VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya sobre l’increment salarial i taula de retribucions per a l’any 2017 (codi de conveni número 79000692011994).

Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.     

Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

Decret llei 4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya i altres mesures urgents en matèria de personal.

Decret llei 1/2016, de 19 de gener, d’aplicació de l’increment retributiu d’un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016. 

Resolució 9/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 1/2016, del 19 de gener, d’aplicació de l’increment retributiu d’un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016.

 

Portal ATRI – Millora en les retribucions del personal funcionari i interí que ha estat en situació d’incapacitat temporal (22.02.22)