SALARIS 2023 EN FUNCIÓ DE LA JORNADA I INCREMENTSsalari brut mensual 2023

salari brut anual 2023

RETRIBUCIONS 2023

  • Retribucions mensuals brutes

retribucions mensuals 2023

  • Complement per estadis de promoció docent (sexennis)

complement estadis 2023

  • Complements a secundària

complements a secundària 2023

  • Complements a primària

complements a primària 2023

  • Complements mensuals serveis educatius

complements serveis educatius 2023

  • Complements específics singulars

complements específics singulars 2023

 


RETRIBUCIONS 2022

PAGUES EXTRES ARRABASSADES

(18/10/21) Retorn de la paga extra 2014

USTEC·STEs (IAC),  sindicat que forma part de la IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya), la qual va a la Mesa de Funció Pública, us anuncia que per fi, després de gairebé 7 anys, cobrarem, íntegrament, la paga extraordinària del 2014, a la nòmina del novembre de 2021. No hi haurà interessos de demora; no hi haurà disculpes per part d’una Administració catalana, morosa, que ha permès que el conjunt de treballadors/es de la Funció Pública del seu país hagin estat els darrers a cobrar allò que és seu. Perquè recuperem allò que és ben nostre, companyes i companys. Res a agrair i sí molt a retraure als successius responsables de Funció Pública que han arribat a uns pactes sindicals nefastos, que ens han afectat a tots. Recuperem, per fi, la paga extra del 2014, però continuem perdent poder adquisitiu.

El pagament de la paga extra 2014 per a les persones que ja no tenen cap vincle amb el departament d’Educació i han canviat de dades bancàries, sense haver-ho informat, s’ha de gestionar presentant la documentació del nou compte bancari. Es pot fer per petició genèrica a l’adreça sc_nominesprofessorat.educacio@gencat.cat. En el cas que no l’hagin rebut la primera setmana de desembre del 2021 haurien de fer un correu electrònic

En el cas que no hagin canviat de dades bancàries, NO HAN DE PRESENTAR CAP SOL·LICITUD.

(29/07/21) Enllaç al web del departament d’Educació

(2/07/21) Retorn de la paga extra 2014: A la reunió de la Mesa General de Negociació que s’ha celebrat l’1 de juliol de 2021, el Govern ha confirmat que el 55% de la Paga Extra de 2014 (primer tram de pagament) serà abonat com a màxim a la nòmina del mes novembre. El segon tram, el 45 % restant, hauria de ser abonat durant el 2022.

USTEC·STEs vol recordar a tot el professorat que no vam cobrar una de les pagues extres dels anys 2012, 2013 i 2014. L’any 2015, amb el sou encara congelat, vam recuperar el 24,04% d’aquesta paga; i entre el 2016 (20,77%), el 2017 (34,42%) i el 2018 (20,77%) ens n’han pagat ja el 100%. Hem trigat 4 exercicis fiscals a recuperar una de les pagues no abonades en el moment que ens l’havíem guanyat; i com que ens les tornen sense interessos, la pèrdua econòmica és ben evident.

Pel que fa a la paga del 2013, al mes de març del 2019 vam recuperar el 10%, a l’octubre de 2019, el 30%, i al juliol de 2020 el 60% restant (no tothom).

Un mal acord es pot observar també en el fet que, l’1 de juliol 2020, ha aparegut una nota informativa a l’ATRI que anuncia que sembla que no tot el personal cobrarà aquest 60% aquest mes:

– En la nòmina del mes de juliol de 2020 per al personal en actiu o que percep abonament de nòmina aquest mes.

– En la nòmina del mes d’octubre de 2020 per a la resta de personal (que no percep abonament de nòmina el juliol 2020).

Us informem que a l’apartat d’afiliació del nostre web, i per correu electrònic, hi podreu trobar una aplicació web per calcular el 60% de l’import de l’extra del 2013 que restava pendent.

USTEC·STEs (IAC) hem exigit l’acceleració del cobrament de la totalitat de les pagues extres. El calendari de retorn, acordat entre l’Administració i CCOO i UGT, afecta el poder adquisitiu perdut, raó per la qual considerem totalment insuficient que s’estiri el termini per cobrar la paga sencera que resta del 2014 (fins al 2022), al cap de 8 anys, i com que ens la tornen sense interessos, la pèrdua econòmica és ben evident.


 

RETRIBUCIONS JULIOL 2019

A partir del mes de juliol s’ha aplicat un increment addicional del 0,25% establert en el Decret Llei 3/2019, de 22 de gener, sobre l’increment retributiu per a l’any 2019. Des d’USTEC·STEs trobem completament inadmissible que el nostre sou estigui condicionat pel creixement econòmic, amb la qual cosa es perpetuen les polítiques econòmiques austericides i més neoliberals que impedeixen dur a terme polítiques fiscals expansives quan es fa necessari.

RETRIBUCIONS GENER 2019

 

Falta actualitzar les dades amb la pujada del mes de juliol del 0,25 en tots els conceptes.

 

RETRIBUCIONS 2017

COBRAMENT DEL MES DE JULIOL

Cobrament paga desembre 2012

ACORD DE GOVERN 04/04/2017

El Govern farà efectiu aquest abril el retorn de part de la paga extra del 2012 als empleats públics
El Consell Executiu ha aprovat un acord per fer efectiu el retorn parcial de part de la paga extra del mes de desembre de 2012 als empleats públics, un cop aprovats els Pressupostos de la Generalitat per al 2017, tal com es va acordar l’any passat en la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat. L’acord aprovat avui preveu que el Govern abonarà al personal del sector públic de la Generalitat un 34,42% de l’import deixat de percebre, corresponent a 63 dies de la paga extraordinària. L’abonament d’aquesta quantitat s’acreditarà a la nòmina d’aquest mes i suposarà un desemborsament de 225 milions d’euros per part del Govern.
El Govern avança així en el compliment de la Resolució 7/XI del Parlament de Catalunya, de gener de 2016, que instava a la recuperació dels drets laborals dels empleats públics. Així mateix, dona compliment a l’Acord de la Mesa General de la Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de 2016 que va establir els termes de la devolució amb el consens entre els representants de l’Administració de la Generalitat i les organitzacions sindicals.
La paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal de l’Administració de la Generalitat es va deixar de percebre en aplicació del Reial decret llei 20/2012, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, aprovat pel Govern espanyol el 13 de juliol de 2012 i amb afectació a totes les administracions públiques de l’Estat.

PODEU CALCULAR EL QUE US CORRESPON AL SEGÜENT APLICATIU:

https://espacioseguro.com/sindicat/z/3442.php

 

Nota informativa en relació a les persones que han de sol·licitar l’abonament de la quantia equivalent a un 20,77% de l’import deixat de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària de desembre de 2012 (20.07.16)

estadis

fletxa Fins el 3 de novembre el personal interí amb més de 24 anys de serveis prestats ha de sol·licitar el 4t (i 5è) estadi amb efectes 1/1/2016

Normativa ESTADIS (Antics “SEXENNIS”): Estadis de promoció docent

Per assolir un estadi de promoció es necessiten deu crèdits:
Sis crèdits (pels 6 anys… o nou, pels 9 anys, si és el 1r estadi) corresponents a serveis prestats.
Quatre (o un, si és el 1r) crèdits restants. No hi ha un mínim de crèdits de formació permanent (com antigament).

Aquí teniu algunes de les formes més habituals per tal d’assolir els quatre (o un, si és el 1r) crèdits:

2.i) Tutoria de professors en fase de formació (interins novells i funcionaris en pràctiques): mig crèdit per cada curs complet.
2.j) Tutoria d’un grup d’alumnes de qualsevol nivell educatiu: mig crèdit per cada curs complet.
3.h) Formació: mig crèdit cada 15 hores.
4) Per la realització d’activitats complementàries, viatges i colònies, plans d’entorn i altres activitats específiques no ordinàries que requereixin la planificació i dedicació d’un curs acadèmic complet: mig crèdit per curs.

Normativa sobre els cursos de formació (màxim d’hores no presencials 10)

Activitats reconegudes pel Departament d’Ensenyament

fletxa Full informatiu sobre els estadis d’USTEC

fletxa Model de sol·licitud de cobrament dels estadis (recordeu que els triennis son automàtics) / Reconeixement de serveis previs i triennis [Normativa]

estadi trienni

Per saber si ja us han concedit l’estadi/trienni, a la part esquerra de l’ATRI, a “avisos pendents”, us ha d’aparèixer la notificació

fletxa Normativa canviada 13 de novembre de 2014

fletxa Full per sol·licitar el cobrament de la tutoria

linia verda

nomina

ret vigents

Full informatiu d’USTEC de “Retribucions 2016“.

Taules de retribució dels llocs base (2016)

Taules de retribució dels càrrecs i d’altres complements (2016)

nomina 16

complements nomina ensenyament ustec mestres

ret bas

001 Sou base:
grup A1: professorat d’ensenyaments secundaris,  professorat d’arts plàstiques i- disseny, cos d’inspecció.
Grup A2: mestres, professorat tècnic d’FP i mestres d’arts plàstiques i disseny. Exemple: sou
002 Triennis es perceben automàticament cada 3 anys. Exemple (de 3 triennis = 9 anys): trienni complement

ret comp

004 Complement de destinació En funció del nivell del funcionariat
Nivell 21 Professorat d’infantil i de primària. Exemple: destinacio
Nivell 24 Professorat de secundària  i professorat tècnic d’FP
Nivell 26 Catedràtics/ques
Nivell 26 i 27: Inspectors/es.
005  Complement específic general per a tot el professorat. Exemple: comp especific general
006 Complement específic singular per càrrecs
008 Complement específic per estadis. Exemple: estadi complement
003 Paga extraordinària : sou base+ triennis+ complement destinació.
085 Paga extraordinària : A la nòmina està en dos conceptes:  Paga extraordinària (codi 003). S’obté sumant –  Complement addicional específic (codi) s’obté sumant complement específic general (005),- complement específic singular i complement específic per estadis.
014 Casa habitació Només per al professorat d’infantil i primària que ocupa places que no siguin de nova creació. És una quantitat simbòlica, fixada en funció de la població de destinació i congelada des de fa molts anys. Exemple: casa

ded

1. IRPF  El càlcul de l’IRPF pot canviar al llarg de l’any en funció de l’evolució en les retribucions. És normal que en els darrers mesos de l’any s’apugi la retenció de l’IRPF sobtadament (30%, 40%…) perquè s’hagi de fer una regulació en funció dels ingressos i deduccions de tot l’any. Exemple: irpf

irpf

(Càlcul de retencions de l’Agencia Tribuatària)

El percentatge MÍNIM d’IRPF a retindre es pot canviar a través de l’ATRI. Exemple:

irpf nomina

2. Drets Passius MUFACE: Atenció sanitària i Drets Passius (jubilació). Son quantitats fixes mensuals, diferents per a cada grup
3. Seguretat Social : 6,35% del total:

  • 4,7% per contingències comunes;
  • 1,55% per atur
  •  0,10% per formació professional.

 NOTA: Funcionariat -a partir de 2011- cotitza per: a) MUFACE (assistència sanitària) i  b) Seguretat Social (jubilació).

linia verda

ATRI: Consulta la nòmina

atri

(Si teniu dificultats, proveu amb altres navegadors)

Nota: Si no teniu codi d’ATRI el podeu demanar a la direcció del centre.

fletxa Nota de recuperació i canvi de contrasenya (política de caducitat de contrasenya)

linia verda

exp

Per tal de saber l’estat de l’expedient d’absentismes (30h) al vostre ATRI, haureu de fer clic a “Gestió del Temps” i després a “Expedient d’absentismes” (com en el cas que podeu veure a la foto):

saldo

Recordeu que la consulta només es pot fer en un interval màxim de 30 dies entre la “data d’inici” del formulari, i la “data fi“… i després haureu de fer clic al botó negre d’adalt que posa “cerca” (com en el cas que podeu veure a la foto):

saldo 1

Recordeu que a partir de les 30h hi ha descompte de sou

linia verda

sol bes

Atenció: La sol·licitud cal presentar-la al Servei de nòmines de Personal Docent de Via Augusta, amb el format d’instància.

bestreta

linia

retri 16

fletxa Comunicat sobre l’avaluació voluntària per assolir els estadis.

fletxa Abonament de la part restant de la paga “extra” de 2012.

fletxa Full informatiu d’USTEC·STEs amb les retribucions del 2016.

fletxa Ja podeu consultar la nòmina de gener (2016) amb l’1% d’augment.

Després de 6 anys, els sous pugen un ridícul 1%… i a més a més, encara cal recuperar la pèrdua d’altres conceptes retributius com ara:

• Fons d’Acció Social (FAS), que era un ajut en temes complementaris de salut o en qüestions familiars com ara el cost de les llars d’infants.

• Ajuts per colònies i sortides per compensar les despeses sobrevingudes.

• Pla de Pensions: Durant el període 2011-15 no s’hi ha fet cap aportació. Us recordem que representava el 0’5% de la massa salarial global de tots els funcionaris. Hem perdut un 2’5% de capitalització d’aquesta massa salarial total. Amb tot cal recordar que, des d’USTEC·STEs (IAC), sempre hem demanat que aquests diners fossin retribució directa al nostre salari.

normativa

DOGC 19/1: DECRET LLEI 1/2016, de 19 de gener, d’aplicació de l’increment retributiu d’un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016.

“La Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per al 2016, estableix per al 2016, i habilita, amb caràcter bàsic per a totes les administracions, un increment retributiu del seu personal fins a un màxim de l’1 % respecte de l’exercici 2015.”

fletxa Jubilacions 2016:

jubilacions 16

linia

retribucions

fletxa Full 291: Retribucions i Avaluació del professorat i dels centres

fletxa Full 290: Les pagues extres robades

fletxa Campanya: “Recuperem la nòmna del mes de juliol

linia verda

fletxa Full informatiu d’USTEC: Retribucions 2015

fletxa Full informatiu d’USTEC: Estadis 2015

estadi

RETORN 26% PAGA 2012 (Tardor 2015)

normativa

BOE: Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía

linia

retribucions 14

retallades

linia

retri 13

fletxa Parlament: Retallada souIRPF

fletxa Concreció del robatori de la mitja extra en la nòmina:

lladres

normativa

DOGC 13/6: ACORD GOV/77/2013, d’11 de juny, pel qual es modifica l’Acord GOV/19/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l’exercici pressupostari 2013.

DOGC 28/2: ACORD reducció de les despeses 2013.

linia verda

juny

L’extra es troba en dos conceptes:

El concepte 003 PAGA EXTRAORDINÀRIA

Es calcula sumant els conceptes 001, 002 i 004
El 002 cal multiplicar-lo per nombre de triennis.
El 001 i 002 no els podeu copiar de la nòmina sinó de la taula següent.

I el concepte 085 COMP. ADDICIONAL ESPECÍFIC

Es calcula sumant els conceptes 005, 006 007* i 008 de la nòmina de maig 2013.
*007 càtedra

Total extra desembre 2013 = (003 + 085) / 2

Càlcul extra desembre 2013 mestres secundària càtedra
001 SOU 699,38 684,36 684,36
002 TRIENNIS 25,35 26,31 26,31
004 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 473,35 582,92 698,20
005 COMP.ESPEC. GRAL. 558,66 571,37 571,37+(007)51,57
006 C.ESPEC. COMP. SINGULAR v* v* v*
008 COMP. ESPEC. PER ESTADIS v* v* v*

v* quantiats variables, depèn de la situació de cada persona.

El professorat interí genera dret a extra amb tot* el treballat de desembre a juny.
*en cas de no haver treballat tot el temps cal fer el càlcul proporcional.

linia verda

RETRIBUCIONS MENSUALS BRUTES

 Codis
Nòmina
001
Sou base
002
triennis
004
c.destinació
005
c.específic
013 -m.ESO 007 -Cat
Mestres 958,98 34,77 473,35 558,66 013 – 109,57
PTFP 958,98 34,77 582,92 571,37
P.E. Secundari 1.109,05 42,65 582,92 571,37
Catedràtics 1.109,05 42,65 698,20 571,37 007 – 51,57

ESTADIS

ESTADIS 1r 2n 3r 4t
Import 102,97 108,29 122,78 132,96 116,38
Total 1=102,97 1+2=211,26 1+…+3=334,04 1+…+4=467 1+…+5=583,38

Complement específic mensual brut per càrrecs en centres públics de primària

Direcció C.est/secr Coor.ded Coordin Tutoria
E.-3 línies amb 33 o més mestres i centres d’EE amb 10 o més unitats 705,34 440,55 178,80 74,76 53,13
F:-2 línies entre 24 i 32 mestres i centres d’EE amb 9 o menys unitats 666,29 417,72 167,25 74,76 53,13
G.Centres entre 20 i 23 mestres 573,38 379,32 139,75 74,76 53,13
H.-Una línia entre 10 i 19 mestres i ZER i centres D’EPA i penitenciaris. 1ª categoria 483,98 343,55 113,31 74,76 53,13
I.Centres estructura cíclica entre 4 i 9 mestres. Centres D’EPA i penitenciaris. 2ªcategoria 337,81 230,55 ———— 74,76 53,13
J.-Centres fins a 3 mestres i centres D’EPA 244,24 ————- ———- —— 53,13

Complement específic mensual brut per càrrecs en centres públics de secundària   

Diecció

Cap d’est. i secret.

Coord. dedic.

Coord.

Tutoria eso

Tutoria

A.-IES ( 31 o més grups ); EOI i E. d’Art (75 o més prof.)

946,11

708,36

241,22

74,76

74,76

53,13

B.- IES (22-30 grups); EOI i E. d’Art (50-70 prof.)

822,64

622,67

215,22

74,76

74,76

53,13

C.-IES (12-21 grups); EOI i E. d’Art (30-49 prof.)

704,52

537,00

189,20

74,76

74,76

53,13

D.-IES (fins a 11 grups); EOI i Escoles d’Art (fins a 29 prof.)

651,32

494,57

183,99

74,76

74,76

53,13

Complements mensual brut serveis educatius

Direccions/Responsable d’extensió CRP 574,77
Adjunt a direcció CREDA 430,71
Ps. docent. EAP, CRP, i CAP 381,38
Mestres audició i llenguatge CREDA i visuals 356,77
Personal centres de protecció de menors 356,79

Complements mensuals bruts singular del complement específic

* Mestres en centres penitenciaris 329,53
Mestres itinerants escoles rurals 198,27
Assessors/es LIC 248,46
Coordinadors/es territorials LIC 312,43
Mestres en centres de formació de persones adultes 112,55
Mestres d’educació compensatòria 62,76
Responsabilitats específiques*
Escoles 285,00
IES 313,50

* COMPLEMENTS PER RESPONSABILITAT ESPECÍFIQUES DE COORDINACIÓ I PER DEDICACIÓ LECTIVA ESPECIAL COM A COMPONENTS DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC DOCENT.

linia verda

normativa

BOE 23/2: Retorn MUFACE i drets passius

n

linia verda

eina438 Retribucions 2013

linia

retri 12

fletxa GENERALITAT: nòmina del mes de desembre
fletxa Departament: resposta a la reclamació de quitança del p. interi

linia verda

extra

Si us fixeu en la nòmina de juny trobareu l’extra en dos conceptes:

El concepte 003 PAGA EXTRAORDINÀRIA

Es calcula sumant els conceptes 001, 002 i 004
El 002 cal multiplicar-lo per nombre de triennis.
El 001 i 002 no els podeu copiar de la nòmina sinó de la taula següent.

I el concepte 085 COMP. ADDICIONAL ESPECÍFIC

Es calcula sumant els conceptes 005, 006 i 008 de la nòmina de desembre.

Total extra desembre 2012 = 003 + 085

Càlcul extra desembre no cobrada mestres secundària
001 SOU 699,38 684,36
002 TRIENNIS 25,35 26,31
004 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 473,35 582,92
005 COMP.ESPEC. GRAL. 558,66 571,37
006 C.ESPEC. COMP. SINGULAR v* v*
008 COMP. ESPEC. PER ESTADIS v* v*

v* quantiats variables, depèn de la situació de cada persona.

El professorat interí genera dret a extra amb tot* el treballat de juny a novembre.
*en cas de no haver treballat tot el temps cal fer el càlcul proporcional.

linia

retri previes

Consulta-ho

2.-PART COMUNA BRUTA DE LES PAGUES EXTRES
DE JUNY i DESEMBRE 2011: LA CLAU DE LA RETALLADA

  Sou base trienni c.de destí C específic
Mestres 699,38 25,35 473,35 558,66
Mestres ESO 699,38 25,35 473,35 680,94
PTFP 699,38 25,35 582,92 571,37
PES 684,36 26,31 582,92 571,37
catedràtics 684,36 26,31 698,2 622,94

linia

seus ustec

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:37 (7526)