Muface

Adreces Muface

Informació sobre la Covid-19 per a mutualistes

Com actuar en cas d’urgència mèdica?

Revista Muface

Canvi d’entitat

Canvi de talonari de receptes

Simulador del càlcul del subsidi

Impresos

Prestacions

Pèrdua de prestacions

Històric


MUFACE

Si ets docent de nou ingrés, podràs realitzar la teva opció de manera electrònica quan prenguis possessió com a funcionari o funcionària en pràctiques. Rebràs informació sobre això en un correu electrònic de Muface, que s’enviarà a l’adreça que hagis facilitat al teu òrgan de personal.

El termini de sol·licitud s’inicia el 20 d’agost i acaba el 5 d’octubre – enllaç a MUFACE

Ajuts sociosanitaris MUFACE 2020

  • Estan convocades les ajudes assistencials 2021. Es poden sol·licitar fins el 15 de setembre de 2021

Inclou serveis i ajuts econòmics destinats a atendre determinats estats o situacions de necessitat, no coberts per altres prestacions, sempre que no es tinguin els recursos indispensables per fer-hi front. Entre ells destaquen els ajuts al copagament farmacèutic per a persones mutualistes jubilades, vídues o òrfenes, en situació de vulnerabilitat, conforme als requisits que anualment es recullen en la convocatòria que es publica en el BOE: Resolució de 8 de juny de 2021, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat, per la qual es convoquen ajudes assistencials per a l’any 2021. ( BOE de 14 de juny de 2020).

Més informació a la web de muface

Més informació a la web de salut del nostre sindicat

MUFACE – CANVI D’ENTITAT TAMBÉ AL JUNY
Recordeu que s’han ampliat a dos els  períodes de canvi ordinari : gener i juny . Recomanem als funcionaris de carrera (MUFACE) que reviseu el concert, les prestacions i serveis que ofereixen les entitats amb conveni amb MUFACE: INSS, DKV, Adeslas i Asisa.

 

ADRECES

fletxa BARCELONA: Pº de Gracia, Nºs 55-57, 2º, 4ª. 08007
Tel. 93 619 00 20 i 93 520 90 01

fletxa GIRONA: C/ Séquia, Nº 24, entresuelo P. 1 y 2. 17071
Tel. 972 06 90 01 – FAX 972 22 16 42

fletxa LLEIDA: Calle Sant Carles, 28 25002
Tel. 973 99 05 00. FAX 973 27 14 18

fletxa TARRAGONA: Avda. de Cataluña, Nº 52, 1º. 43071
Tel. 977 99 05 00 – FAX 977 21 41 16

 

INFORMACIÓ SOBRE CORONAVIRUS PER A MUTUALISTES

Informació per a professionals assegurats a MUFACE (8/10/20)

Informació complerta a la web de Muface

REVISTA MUFACE

Revista “Muface” --> http://www.muface.es/revista/ (a la dreta de la web la trobareu en format .pdf)

muface revista_muface revista 2

 

COM ACTUAR EN CAS D’URGÈNCIA?

COMO ACTUAR

CANVI D’ENTITAT

Canvi ordinari d’entitat durant el mes de gener (catàleg d’entitats).Qualsevol persona que es consideri perjudicada per canvis en les prestacions pot presentar la pertinent reclamació a la seu provincial de MUFACE (model de reclamació). També podeu presentar una queixa o suggeriment.

Els mutualistes i els beneficiaris amb document assimilat al d’afiliació que estiguin adscrits a l’INSS (sistema sanitari públic) o a les entitats d’assegurança d’assistència sanitària poden sol·licitar un canvi d’entitat durant el mesos de gener i de juny de cada any. Més informació en aquest enllaç.
Cal cita prèvia per anar a les oficines 

 

fletxa Canvi fora de termini:

Fora del període del termini ordinari es pot autoritzar el canvi d’entitat d’assegurança d’assistència sanitària o d’adscripció al sistema sanitari públic:

  • Quan es produeixi un canvi de destinació del mutualista en actiu que impliqui trasllat de província.
  • Quan, tot i mantenir la seva localitat de destinació, el mutualista canviï el seu domicili a una altra província.
  • Quan el mutualista obtingui la conformitat, expressada per escrit, de les entitats afectades.
  • Quan, per concórrer-hi circumstàncies objectives que justifiquin el canvi d’una pluralitat de titulars afectats pel mateix problema d’assistència mèdica, la Direcció General de MUFACE acordi l’obertura de termini especial d’elecció d’entitats, incloent-hi, si s’escau, l’INSS.

A l’INSS

  • Quan el titular ho sol·liciti per raons d’assistència medicohospitalària i sigui aprovat per una comissió paritària MUFACE/SEGURETAT SOCIAL. En aquest supòsit, juntament amb la sol·licitud, el titular ha d’aportar informe mèdic en què consti el diagnòstic del procés patològic patit per ell o per algun dels seus beneficiaris i les raons que aconsellen el seu tractament en un centre del sistema sanitari públic. A més, ha de fer-hi constar expressament que assumeix l’obligació de romandre cinc anys adscrit a l’INSS en cas que li sigui concedit el canvi. canvi d’entitat

fletxa Com fer el canvi d’entitat:

El mutualista ha de presentar, juntament amb la seva sol·licitud, el document d’afiliació o, si s’escau, el document assimilat al d’afiliació, per a la seva substitució en el seu servei provincial o a l’oficina de MUFACE més propera.

Si teniu certificat digital o DNI electrònic, a través de la seu electrònica de MUFACE, es poden efectuar canvis ordinaris entre entitats d’assegurança privada d’assistència sanitària, però no a l’INSS.

 

CANVI DE TALONARI DE RECEPTES

fletxa Com demanar el talonari?

“a) Personalmente, en cualquier Oficina de MUFACE, presentado su documento de afiliación o el Documento Nacional de Identidad. Si la persona que va a solicitar el talonario no es el titular, aquélla deberá llevar, además una autorización del titular donde consten los datos de éste y de la persona autorizada (nombre, apellidos y número de DNI), así como el nº del último talonario, según recoge el MODELO de impreso solicitud que puede descargar de la página web.
b) Remitiendo a su Oficina de MUFACE por correo, fax o e-mail el MODELO de impreso que podrá descargarse de la página web o, en su defecto, enviando un escrito de petición a dicha Oficina, donde haga constar los datos correspondientes (nombre y apellidos, nº de afiliación, objeto de la solicitud, nº del talonario anterior o de la última receta del mismo) y fecha y firma.”

 

 

SIMULADOR DEL CÀLCUL DEL SUBSIDI

Simulación del cálculo de subsidio por incapacidad temporal o por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural

 

IMPRESOS

fletxa Impresos de Prestaciones:

Prestaciones Sanitarias

Solicitud de prestaciones dentarias

Solicitud de prestaciones oculares

Solicitud de Reintegro de Gastos de Farmacia (link is external)

Prestaciones Sociales

Solicitud de subsidio de jubilación (link is external)

Solicitud de subsidio por incapacidad temporal

Solicitud de Ayuda de Sepelio (link is external)

Mutualistas y sus beneficiarios

Actualización de datos

Aportar DNI de beneficiarios

Alta de beneficiarios (link is external)

Reactivación de beneficiarios

Baja de beneficiarios

Cambio ordinario de entidad sanitaria

Reconocimiento médico por incapacidad temporal

Solicitud de certificados

Afiliación a MUFACE

Cobertura de asistencia en el exterior

Prestaciones de pago único recibidas

Provisional Sustitutorio de la TSE

Retenciones de prestaciones

Petición de documentos

Talonarios de recetas

Tarjeta de afiliación

Tarjeta Sanitaria Europea

Consultas

Estado de sus solicitudes

Historial de prestaciones

Sus datos en MUFACE

Otros

Aportación de Documentos para la Subsanación de Expedientes Electrónicos en curso (link is external)

Quejas, sugerencias y felicitaciones

 

PRESTACIONS

fletxa Prestaciones Sanitarias:

fletxa Prestaciones Sociales:

fletxa Otros Servicios:

 

PÈRDUA DE PRESTACIONS

Període de canvi d’entitat sanitària de l’1 al 31 de gener.

Un millón de funcionarios ven recortados sus servicios médicos

Les entitats son les mateixes que al 2014 però a partir del 1 de gener segueixen reduïnt les prestacions.. Comproveu la cobertura de la vostra entitat.

Davant la pèrdua de prestacions USTEC·STEs (IAC) ja ha presentat alegacions. Qualsevol persona perjudicada pot presentar la pertinent reclamació a seu provincial de MUFACE.

MODEL DE RECLAMACIÓ

 

 

 

 

 

HISTÒRIC

2016

30-9-16: Actualizado el contenido de la información sobre el certificado que deben expedir las unidades de personal para tramitar la prestación por IT, RE y RLN

30-5-16: Convocatoria de becas de estudio para el curso 2016-2017

4-1-16: Nuevas cuantías para el cálculo de las ayudas económicas en los casos de parto múltiple durante el año 2016.

4-1-16: Nuevas cuantías de la prestación de hijo o menor acogido a cargo discapacitado para el año 2016.

2015

22-12-16: Catálogos Provinciales de Proveedores de las Entidades de Seguro de Asistencia Sanitaria para 2016-2017

21-12-15: Publicació al BOE dels nous concerts d’ assistència sanitària (durant els anys 2016-2017)

  • ASISA, Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, S.A.U.
  • DKV, Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima Española.
  • Igualatorio Médico-Quirúrgico Colegial, S.A de Seguros.
  • SEGURCAIXA ADESLAS, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros.

9-6-15: Nota sobre los proveedores sanitarios de las entidades concertadas para 2015