Concurs – oposició cos inspecció 2022


Normativa


Terminis previstos

 • Termini de presentació de sol·licituds: de l’1 al 21 de setembre de 2022
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: primera setmana d’octubre
 • Termini per presentar reclamacions: del 30 de setembre al 14 d’octubre de 2022 (10 dies hàbils després de la publicació de la llista provisional)
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: última setmana d’octubre de 2022
 • Inici del procediment selectiu. Previsió:
  • Primera part de la fase d’oposició: resolució del cas pràctic, un dissabte de la primera quinzena de novembre; lectures davant el tribunal, entre novembre i desembre
  • Previsió segona part de la fase d’oposició: gener-febrer 2023
  • Previsió tercera part de la fase d’oposició: febrer-març 2023
  • Previsió fase de mèrits: març-abril 2023
 • Incorporació de les persones asprants seleccionades com a funcionàries en pràctiques: 1 de setembre de 2023


Places

52 places del cos d’inspectors d’educació.

 

Sol·licitud

 

Temaris

Part A: Podeu trobar el temari en l’àmbit estatal a a l’annex I de l’Ordre EDU/3429/2009, d’11 de desembre.
Part B: La relació de temes que la Generalitat de Catalunya, com a administració educativa, afegeix a la part B del temari de la fase d’oposició es va publicar a l’Ordre EDU/183/2019, de 7 d’octubre (DOGC núm. 7979, d’11.10.2019). .


Fase d’oposició

A) Part primera: cas pràctic.

Temps màxim per a la seva realització: tres hores.

Es podrà consultar, durant els primers 60 minuts de la prova, la normativa educativa en paper o bé en format digital en un ordinador portàtil sense connexió a internet ni a l’exterior de la sala on es realitzi la prova.

Cal llegir l’exercici davant el tribunal. El tribunal pot formular a l’aspirant les preguntes i els aclariments durant quinze minuts.

B) Part segona: exposició oral d’un tema de la part B del temari. A triar per l’aspirant entre dos escollits a l’atzar pel tribunal.

Temps màxim de preparació: trenta minuts. No es pot utilitzar cap material auxiliar, ni fer ús de mitjans tecnològics.

Durada màxima exposició oral: 30 minuts. En finalitzar el tribunal pot formular les preguntes i els aclariments durant un temps màxim de quinze minuts.

L’exposició oral dels aspirants es realitza en sessió pública.

C) Part tercera: desenvolupament, per escrit, d’un tema de la part A del temari. A triar per l’aspirant entre dos escollits a l’atzar pel tribunal.

Temps màxim per a la seva realització: 2 hores. No es pot utilitzar material auxiliar, ni fer ús de mitjans tecnològics.

La lectura serà a càrrec dels propis tribunals per garantir l’anonimat de les persones aspirants.

Per accedir a les diferents proves cal haver superat la prova anterior. El tribunal valora i qualifica cadascuna de les parts de la prova de zero a deu punts. Per superar cada part, l’aspirant ha d’obtenir almenys cinc punts.

Qualificació de la fase d’oposició:

Part A: 40%

Part B: 30%

Part C: 30%

Els aspirants que superen la fase d’oposició accediran a la fase de concurs.


Fase de concurs

Per fer l’al·legació dels mèrits cal lliurar al tribunal els documents justificatius corresponents, juntament amb el full d’autobarem segons el barem que es publica en l’annex 2 de la convocatòria.


Superació del concurs-oposició

2/3 en la fase d’oposició

1/3 en la fase de concurs


Convocatòries de concurs-oposició anteriors