Concurs – oposició cos inspecció 2023

Novetats

Normativa


Terminis previstos

 • Termini de presentació de la sol·licitud:Del 29 de setembre al 20 d’octubre de 2023
 • Publicació de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos: 27 d’octubre de 2023
 • Termini de presentació de reclamacions a la llista provisional d’admesos i exclosos: Del 31 d’octubre al 3 de novembre de 2023
 • Publicació de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos: 6 de novembre de 2023
 • Primera fase. Valoració de mèrits: 14 de novembre de 2023
 • Segona fase. Cas pràctic: Segona quinzena de novembre i desembre.
 • Publicació de la llista de persones seleccionades: 18 de desembre de 2023


Places

 • Inspecció Territorial al Baix Llobregat: 1 vacant
 • Inspecció Territorial al Maresme-Vallès Oriental: 1 vacant
 • Inspecció Territorial al Vallès Occidental: 1 vacant

 

Sol·licitud

Per inscriure’s a la convocatòria s’ha d’emplenar el formulari de sol·licitud.

El termini de presentació és fins al dia 20 d’octubre de 2023.

Una vegada omplert el formulari, els aspirants rebran un correu conforme la sol·licitud s’ha enregistrat correctament.

Més informació a la web del departament.

 

Requisits

Pot participar en aquest concurs de mèrits el personal docent que compleixi els requisits generals següents:

 • Estar en possessió del títol de doctor/a, màster universitari, llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o o títol equivalent.
 • Pertànyer a algun dels cossos que integren la funció pública docent.
 • Acreditar una antiguitat mínima de vuit anys com a funcionari de carrera en algun dels cossos que integren la funció pública docent i una experiència docent de la mateixa durada. A aquests efectes, s’entén com a experiència docent la prestació de serveis de docència directa amb l’alumnat d’un centre i les activitats desenvolupades per personal docent en serveis i programes educatius i en altres unitats de l’Administració́ educativa.
 • Tenir acreditat el nivell C1 de català del Marc Europeu Comú́ de Referència, o la idoneïtat corresponent.
 • Ser funcionari de carrera dependent del Departament d’Educació amb destinació a Catalunya.
 • No tenir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació́ física o psíquica incompatible amb l’exercici de la funció́ inspectora.

 

Fases

El concurs consta de dues fases:

 • Valoració de mèrits: la puntuació màxima és de 10 punts. Els aspirants han de presentar la declaració de mèrits en un full d’autobarem.
 • Cas pràctic: es valorarà de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar la fase és de 5 punts.

 

Llista de persones seleccionades

Al següent enllaç.