Avís! S’estan actualitzant els permisos. (Poden contenir errors, per assegurar-vos consulteu-los al Portal de Centres)

 

OBSERVACIONS:

Les referències fetes en aquest document al “permís de maternitat” cal entendre que es fan al nou “permís per naixement per a la mare biològica”.

Igualment, les referències que es fan al “permís de paternitat”, cal entendre-les fetes al nou “permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció d’un fill o una filla”.

Pel compliment d’un deure inexcusable i deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral

Legislació

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (text refós de funció pública catalana): art. 96.1.d).
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.j).

Sol·licitud

 • Se sol·licita prèviament a la direcció del centre llevat dels supòsits en què es pugui considerar força major. En aquest cas la direcció del centre podrà qualificar-lo com a tal, ateses les raons que, amb posterioritat, es presentin per escrit.

Durada

 • El temps indispensable per al compliment del deure.

Observacions

 • Es pot demanar per al compliment de deures inexcusables de caràcter públic o personal, així com per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral.
 • Caldrà justificar-ne les causes per escrit.
 • La concessió del permís no està condicionada a les necessitats del servei.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

 

Naixement, acolliment o adopció d’un/a fill/a

NOTA: veure nova regulació del permís per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent i també del permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment d’un fill o filla.

Gestació

Legislació

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): disposició addicional setzena.

Sol·licitud i documentació

 • Se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància.
 • S’ha d’adjuntar el comunicat mèdic corresponent.

Durada

 • A partir del primer dia de la setmana 37 d’embaràs, fins a la data del part. En el supòsit de gestació múltiple, aquest permís es pot iniciar el primer dia de la setmana 35 d’embaràs, fins a la data de part.

Observacions

 • A l’informe mèdic ha de constar la situació d’embaràs de la funcionària, la setmana de gestació i si és múltiple.
 • Aquest permís és independent de la situació d’incapacitat temporal i de la de risc durant l’embaràs.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

NOTA: Aquest permís, reconegut en la disposició addicional setzena de l’EBEP, està pendent de tramitació a Funció Pública; USTEC·STEs exigeix que s’apliqui el més aviat possible.

Permís per naixement per a la mare biològica

Legislació

 • Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball y l’ocupació.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.a) i 50.
 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 11 i 16.
 • Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: art. 59, apartat 23 de la disposició addicional divuitena.
 • Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de Llei de classes passives de l’Estat: disposició addicional divuitena.
 • Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social: art. 60, art. 235.
 • Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat: apartat 7.3. Sol·licitud i documentació.
 • Acord del Govern de 10 de maig de 2022 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa General de Negociació dels empleats/ades públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de 20 d’abril de 2022, en relació amb mesures socials, laborals i de flexibilització i/o conciliació de la vida laboral i familiar.
 • Se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància.
 • S’ha d’adjuntar el comunicat mèdic corresponent.

Durada

 • Té una durada de setze setmanes, de les quals les sis setmanes immediates posteriors al part són en tot cas de descans obligatori i ininterrompudes. Aquest permís s’amplia en dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill o la filla i, per cada fill o filla a partir del segon en els supòsits de part múltiple, una per a cadascun dels progenitors.
 • En els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, aquest permís s’amplia en tants dies com el nounat estigui hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes addicionals.

Distribució

 • En cas que tots dos progenitors treballin o en el cas de les famílies monoparentals, transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori, el període de gaudi d’aquest permís es pot dur a terme a voluntat d’aquells, de manera interrompuda, i es pot exercir des de la finalització del descans obligatori posterior al part fins que el fill o la filla compleixi els dotze mesos. En el cas del gaudi interromput es requereix, per a cada període de gaudi, un preavís d’almenys 15 dies i s’ha de fer per setmanes completes.
 • Aquest permís es pot gaudir a jornada completa o a temps parcial.
 • Es pot gaudir a temps parcial, a partir de la sisena setmana posterior al part, quan les necessitats del servei ho permetin, sempre que hi hagi acord previ entre l’empleat públic i l’òrgan competent per a la seva concessió i de conformitat amb l’establert a la regulació legal d’aquests permisos.
 • Una vegada acordat el gaudiment a temps parcial del permís per naixement per a la mare biològica, només podrà modificar-se mitjançant nou acord entre l’òrgan competent per a la concessió dels permisos i la persona interessada, sempre que es justifiqui la necessitat.
 • El gaudiment a temps parcial és incompatible amb el permís per lactància o per fills prematurs i amb la reducció de jornada per guarda legal.
 • El permís pot començar abans o immediatament després del part, respectant les 6 primeres setmanes posteriors al part que són de descans obligatori per a la mare.

Observacions

 • L’altre progenitor o progenitora, en el cas de mort, malaltia incapacitant de la mare o en el cas de la guarda legal exclusiva sempre que tingui la guarda legal del fill o filla, pot fer ús de tot el permís, o de la part que en resti.
 • En el supòsit de defunció del fill o la filla, el període de durada del permís no es veu reduït, tret que, una vegada finalitzades les sis setmanes de descans obligatori, se sol·liciti la reincorporació al lloc de treball.
 • Durant el gaudi d’aquest permís, una vegada finalitzat el període de descans obligatori, es pot participar en els cursos de formació que convoqui l’Administració.
 • Si el permís coincideix totalment o parcialment amb les vacances d’agost, es poden gaudir un cop acabat el permís, i es computaran a partir del dia següent. Són 22 dies laborables de tot el mes sencer o els que quedin del mes d’agost en cas d’iniciar-se el permís durant el mes (no es compten dissabtes ni festius). El període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat. 

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

NOTA 1: A l’efecte de les pensions contributives de jubilació i d’incapacitat permanent de qualsevol règim de la Seguretat Social, es computaran, a favor de la treballadora sol·licitant de la pensió, un total de 112 dies complets de cotització per cada part d’un sol fill i de 14 dies més per cada fill a partir del segon, incloent-hi aquest, si el part és múltiple, excepte si, pel fet de ser treballadora o funcionària en el moment del part, s’hagués cotitzat durant la totalitat de les setze setmanes o, si el part fos múltiple, durant el temps que correspongui.

La Seguretat Social emet certificats per a les treballadores que en qualsevol moment de la seva vida laboral hagin cotitzat en qualsevol règim de la Seguretat Social.

NOTA 2: Es reconeixerà un complement de pensió a les dones que hagin tingut fills biològics o adoptats i siguin beneficiàries de pensions de jubilació de caràcter forçós o per incapacitat permanent per al servei o viduïtat que es causin a partir l’1 de gener de 2016 en el règim de classes passives de l’Estat i de la Seguretat Social. L’esmentat complement, que tindrà a tots els efectes naturalesa jurídica de pensió pública, consistirà en un import equivalent al resultat d’aplicar a la pensió que correspongui reconèixer un percentatge determinat en funció del nombre de fills nascuts o adoptats amb anterioritat al fet causant de la pensió, segons l’escala següent: a) en el cas de 2 fills, 5%; b) en el cas de 3 fills, 10%; c) En el cas de 4 o més fills, 15%.

La pensió que correspongui reconèixer o la pensió teòrica sobre la qual es calcula el complement per maternitat en cap cas podrà superar el límit màxim de les pensions públiques que estableix l’article 27.3 d’aquest text refós.

Permís per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent

Legislació

 • Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021: Disposició Final 37a.
 • Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball y l’ocupació.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.b) i 50.
 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 11 i 16.
 • Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: art. 59.
 • Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors: art. 45.1.d).
 • Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat: apartat 7.3.
 • Acord del Govern de 10 de maig de 2022 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa General de Negociació dels empleats/ades públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de 20 d’abril de 2022, en relació amb mesures socials, laborals i de flexibilització i/o conciliació de la vida laboral i familiar.

Sol·licitud, requisits i documentació

 • Els supòsits d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, tant temporal com permanent, són els que així estableixin el Codi civil o les lleis civils de les comunitats autònomes que els regulin, i l’acolliment temporal ha de tenir una durada no inferior a un any.
 • Se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància.
 • S’ha d’adjuntar-hi la resolució judicial o administrativa per la qual es constitueix l’adopció o l’acolliment.

Durada

 • Té una durada de setze setmanes. Sis setmanes s’han de gaudir a jornada completa de manera obligatòria i ininterrompuda immediatament després de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment.
 • Aquest permís s’amplia en dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit i per cada fill o filla, a partir del segon, en els supòsits d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiple, una per a cadascun dels progenitors.
 • El còmput del termini es compta a elecció del progenitor, a partir de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, o a partir de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció sense que en cap cas un mateix menor pugui donar dret a diversos períodes de gaudi d’aquest permís.

Distribució

 • En cas que tots dos progenitors treballin o en el cas de les famílies monoparentals, i transcorregudes les sis primeres setmanes, el període de gaudi d’aquest permís es pot dur a terme de manera interrompuda i es pot exercir dins  dels  dotze  mesos  a  comptar:
  • Des del naixement  del fill o filla.
  • Des de  la  resolució  judicial  per  la  qual  es  constitueix  l’adopció.
  • Des de  la  decisió  administrativa  de  guarda  amb finalitats d’adopció  o  d’acolliment.
 • En cas que tots dos progenitors treballin o en el cas de les famílies monoparentals, i transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori, el període de gaudi d’aquest permís es pot dur a terme de manera interrompuda i es pot exercir des de la finalització del descans obligatori posterior al fet causant fins que el fill o la filla compleixi els dotze mesos. En el cas del gaudi interromput es requereix, per a cada període de gaudi, un preavís d’almenys 15 dies i s’ha de fer per setmanes completes.
 • Aquest permís es pot gaudir a jornada completa o a temps parcial.
 • Es pot gaudir a temps parcial, a partir de la sisena setmana posterior al part, quan les necessitats del servei ho permetin, sempre que hi hagi acord previ entre l’empleat públic i l’òrgan competent per a la seva concessió i de conformitat amb l’establert a la regulació legal d’aquests permisos.
 • Una vegada acordat el gaudiment a temps parcial del permís per naixement per a la mare biològica, només podrà modificar-se mitjançant nou acord entre l’òrgan competent per a la concessió dels permisos i la persona interessada, sempre que es justifiqui la necessitat.
 • El gaudiment a temps parcial del permís per adopció o acolliment , serà incompatible amb l’exercici simultani per la mateixa persona del permís per lactància, permís per naixement de fills prematurs (art. 48.g TREBEP) i reducció de jornada per guarda legal.

Observacions

 • L’altre progenitor o progenitora, en el cas de mort, malaltia incapacitant de la mare o en el cas de la guarda legal exclusiva sempre que tingui la guarda legal del fill o filla, pot fer ús de tot el permís, o de la part que en resti.
 • Durant el gaudi d’aquest permís es pot participar en els cursos de formació que convoqui l’Administració.
 • Si és necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d’origen de l’adoptat, en els casos d’adopció o acolliment internacional, es té dret, a més, a un permís de fins a dos mesos de durada, i durant aquest període es perceben exclusivament les retribucions bàsiques.
 • Independentment del permís de fins a dos mesos que preveu el paràgraf anterior i per al supòsit que estableix el paràgraf esmentat, el permís per adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, tant temporal com permanent, es pot iniciar fins a quatre setmanes abans de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció o la decisió administrativa o judicial d’acolliment.
 • Si el permís coincideix totalment o parcialment amb les vacances d’agost, es poden gaudir un cop acabat el permís (es computaran a partir del dia següent). Són 22 dies laborables de tot el mes sencer o els que quedin del mes d’agost en cas d’iniciar-se el permís durant aquest mes (no es compten dissabtes ni festius). El període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat. 

Retribucions

 • Es cobra el 100% (en el cas del permís de 2 mesos, en el supòsit d’adopció o acolliment internacional, si és necessari el desplaçament previ dels/les progenitors/es al país d’origen del/de la menor, es cobraran només les retribucions bàsiques).

Naixement de fills/es prematurs/es

Ampliació del permís de maternitat

Legislació

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.a) i 50.
 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 15 i 16.
 • Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat: apartat 7.6.

Sol·licitud

 • La sol·licitud s’haurà de lliurar en el termini de 15 dies abans de l’inici del permís al director del centre de destinació, que haurà de fer-la arribar al servei territorial corresponent en el termini de 10 dies.

Durada

 • En el cas de naixement de fills/es prematurs/es o que hagin de quedar hospitalitzats a continuació del part, es té dret a ampliar el permís de maternitat pel temps equivalent a l’hospitalització, amb un màxim de 13 setmanes addicionals

Observacions

 • Si el permís coincideix totalment o parcialment amb les vacances d’agost, es poden gaudir un cop acabat el permís (es computaran a partir del dia següent). Són 22 dies laborables de tot el mes sencer o els que quedin del mes d’agost en cas d’iniciar-se el permís durant aquest mes (no es compten dissabtes ni festius).

El període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat. 

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Absència del lloc de treball durant un màxim de dues hores diàries

Legislació

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.g).

Sol·licitud

 • Se sol·licita a la direcció del centre.

Durada

 • En el cas de naixement de fills/es prematurs/es o que hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, el funcionari o funcionària té dret a l’absència del lloc de treball durant un màxim de dues hores diàries, mentre duri l’hospitalització.

Observacions

 • En el cas de naixement de fills/es prematurs/es o que hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, el funcionari o funcionària també té dret a la reducció de jornada durant un màxim de dues hores diàries amb disminució proporcional de les retribucions .
 • Vegeu l’apartat de reduccions de jornada.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció d’un fill o una filla

Legislació

 • Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021: Disposició Final 37a.
 • Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball y l’ocupació.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.c) i 50.
 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 13, segons la modificació de la Llei 5/2007 de mesures fiscals i financeres (disposició addicional 3) i art. 16.
 • Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: art. 59.
 • Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat: apartat 7.5, tenint en compte el que regula la Llei 5/2007 de mesures fiscals i financeres (disposició addicional 3).
 • Acord del Govern de 10 de maig de 2022 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa General de Negociació dels empleats/ades públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de 20 d’abril de 2022, en relació amb mesures socials, laborals i de flexibilització i/o conciliació de la vida laboral i familiar.
 • Reial decret 295/2009, de 6 de març: art. 23.3.

Sol·licitud i documentació

 • Se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida.

Durada

 • Té una durada de setze setmanes, de les quals les sis setmanes immediates posteriors al fet causant són en tot cas de descans obligatori. Aquest permís s’amplia en dues setmanes més, una per a cadascun dels progenitors, en el supòsit de discapacitat del fill o la filla, i per cada fill o filla a partir del segon en els supòsits de naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiples, que s’han de gaudir a partir de la data del naixement, de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, o de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció.
 • En els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, aquest permís s’amplia en tants dies com el nounat estigui hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes addicionals.

Distribució

 • Aquest permís el pot distribuir el progenitor que l’hagi de gaudir sempre que les sis primeres setmanes siguin ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement, de la decisió judicial de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment o de la decisió judicial per la qual es constitueixi l’adopció.
 • En cas que tots dos progenitors treballin o en el cas de les famílies monoparentals, i transcorregudes les sis primeres setmanes, el període de gaudi d’aquest permís es pot dur a terme de manera interrompuda i es pot exercir dins  dels  dotze  mesos  a  comptar:
  • Des del naixement del fill o filla.
  • Des de  la  resolució  judicial  per  la  qual  es  constitueix  l’adopció.
  • Des de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment.
 • En el cas del gaudi interromput es requereix, per a cada període de gaudi, un preavís d’almenys 15 dies i s’ha de fer per setmanes completes.
 • En cas que s’opti pel gaudi d’aquest permís després de la setmana setze del permís per naixement, si el progenitor que gaudeix d’aquest últim permís ha sol·licitat l’acumulació del temps de lactància d’un fill de menys de dotze mesos en jornades completes de l’apartat f) de l’article 48, és a la finalització d’aquest període quan es dona inici al còmput de les deu setmanes restants del permís del progenitor diferent de la mare biològica.
 • Aquest permís es pot gaudir a jornada completa o a temps parcial.
 • Es pot gaudir a temps parcial, a partir de la sisena setmana posterior al part, quan les necessitats del servei ho permetin, sempre que hi hagi acord previ entre l’empleat públic i l’òrgan competent per a la seva concessió i de conformitat amb l’establert a la regulació legal d’aquests permisos.
 • Una vegada acordat el gaudiment a temps parcial del permís per naixement per a la mare biològica, només podrà modificar-se mitjançant nou acord entre l’òrgan competent per a la concessió dels permisos i la persona interessada, sempre que es justifiqui la necessitat.
 • El gaudiment a temps parcial del permís per adopció o acolliment, serà incompatible amb l’exercici simultani per la mateixa persona del permís per lactància, permís per naixement de fills prematurs (art. 48.g TREBEP) i reducció de jornada per guarda legal.

Observacions

 • En el supòsit de defunció del fill o la filla, el període de durada del permís no es redueix, tret que, una vegada finalitzades les sis setmanes de descans obligatori, se sol·liciti la reincorporació al lloc de treball.
 • Durant el gaudi d’aquest permís, transcorregudes les sis primeres setmanes ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement, es pot participar en els cursos de formació que convoqui l’Administració.
 • En els casos que preveuen els apartats a), b), i c) el temps transcorregut durant el gaudi d’aquests permisos es computa com de servei efectiu a tots els efectes, i es garanteix la plenitud de drets econòmics de la funcionària i, si s’escau, de l’altre progenitor funcionari, durant tot el període de durada del permís, i, si s’escau, durant els períodes posteriors al gaudi d’aquest, si d’acord amb la normativa aplicable el dret a percebre algun concepte retributiu es determina en funció del període de gaudi del permís.
 • Els funcionaris que hagin fet ús del permís per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, tant temporal com permanent, tenen dret, una vegada finalitzat el període de permís, a reintegrar-se al seu lloc de treball en termes i condicions que no els siguin menys favorables al gaudi del permís, així com a beneficiar-se de qualsevol millora en les condicions de treball a què haurien pogut tenir dret durant la seva absència.
 • En el cas d’una família monoparental, si es té la guarda legal exclusiva del fill/a, es pot gaudir del permís de paternitat a continuació del de maternitat (es preveu en l’art. 13.3 Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat) i amb una durada de 4 setmanes).
 • En els casos de famílies monoparentals en què només consti un progenitor, adoptant o acollidor/a, si aquest/a percep el subsidi per maternitat, no podrà acumular el subsidi per paternitat (règim de la Seguretat Social).
 • Es té dret al permís independentment que l’altre/a progenitor/a treballi.
 • Sí el permís coincideix totalment o parcialment amb les vacances, es poden gaudir un cop acabat el permís.
 • En els casos de pluriocupació i/o pluriactivitat, en pot gaudir als dos llocs de treball simultàniament o per separat, sempre dins del període de les 16 setmanes posteriors al part.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Permís per gaudir de vacances fora de temporada després  d’infantament

Legislació

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 16.
 • Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: art. 59.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 50

Sol·licitud

 • S’ha de sol·licitar prèviament al servei territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Durada

 • Tot el període de llicència que comprengui parcialment o totalment el mes d’agost s’afegirà a partir de la data de finalització de la llicència (permís de maternitat, de paternitat o d’atenció de fills prematurs).

Observacions

 • Si les situacions de permís de maternitat, incapacitat temporal, risc durant la lactància o risc durant l’embaràs impedeixen iniciar el gaudi de les vacances dins de l’any natural al qual corresponguin, o si una vegada iniciat el període de vacances sobrevé una de les situacions esmentades, el període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin, sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat (art. 50 EBEP).
 • Són 22 dies laborables per tot el mes sencer o els que quedin del mes agost en cas d’iniciar-se el permís durant aquest mes (no es compten dissabtes ni festius). 

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Lactància per fill/a menor de dotze mesos

Legislació

 • Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball y l’ocupació.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.f.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).
 • Resolució de 26 de juny de 2014 per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent establerts a partir del curs 2014-2015: apartat 7.1.

Sol·licitud i documentació

 • Ho pot sol·licitar tot el personal funcionari, interí i laboral indefinit.
 • La sol·licitud es fa a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància.
 • El document acreditatiu és el llibre de família o document equivalent

Durada

 • Una hora diària d’absència del lloc de treball, que es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. Aquest dret es podrà substituir per una reducció de jornada normal en mitja hora a l’inici i al final de la jornada o, en una hora a l’inici o al final de la jornada.
 • En els casos de part, adopció o acolliment múltiple el temps d’absència del lloc de treball s’incrementarà proporcionalment (dues hores en cas de bessons, tres hores en cas de trigèmins, etc.).

Observacions

 • El permís de lactància és únic per a cada fill/filla, és un dret individual dels funcionaris, sense que es pugui transferir el seu exercici a l’altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor. Tots dos progenitors tindran dret a gaudir del permís per lactància pel mateix fill/a.
 • La distribució de les hores diàries de gaudiment d’aquest permís està condicionada a les necessitats del servei.
 • El permís de lactància es pot compactar en jornades senceres consecutives de treball.
 • El Departament d’Educació obliga al retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada, si no es realitza la incorporació al lloc de treball en acabar el permís.
 • Si es vol gaudir de la lactància compactada, s’ha de fer després d’haver gaudit de la resta de permisos (ex. maternitat, reducció de jornada compactada, vacances, etc.).
 • En cas de compactació del permís de lactància en jornades completes, aquesta modalitat només es pot gaudir a partir de la finalització del permís per naixement, adopció, guarda, acolliment o del progenitor diferent de la mare biològica, llevat que es vulgui gaudir d’altres permisos (reducció de jornada compactada, vacances, etc.). En aquests casos, el gaudiment dels altres permisos s’ha de fer abans del gaudiment de la lactància compactada.

Criteris per al càlcul de la lactància compactada (en dies laborables):

  • El càlcul es realitza ara de forma personalitzada tenint com a referència els dies teòrics de prestació de serveis entre la incorporació després del permís de maternitat i, si s’escau altres permisos i/o vacances, i el compliment dels dotze mesos d’edat del fill o filla.
  • Per obtenir el nombre de dies que es poden compactar, s’han de tenir en compte els dies que es treballa i no els que no es treballa (els dies dels mesos de juliol i agost, els dies dels períodes no lectius de Nadal i Pasqua, els dies festius, els dissabtes, els diumenges i els dies de lliure disposició del centre)
  • La quantia de dies que en resulti seran equivalents a les hores totals a compactar i s’hauran dividir per la jornada diària (7,5 hores a jornada complerta, o bé la proporció de jornada que tingui la persona docent) i arrodonir a l’alça.
  • Els dies que corresponen al personal interí per compactació de lactància es calculen segons el número d’hores de lactància que pot fer la persona interessada fins a la data de finalització del nomenament a vacant. Si a partir de l’1 de setembre torna a tenir un nomenament a vacant podrà fer la resta de dies de lactància compactada.
  • Les persones amb jornada inferior a la sencera tenen dret a la lactància i únicament poden compactar-la si tenen nomenament a vacant.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.
 • La compactació de la lactància comporta el retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada, si no es realitza la incorporació al lloc de treball en acabar el permís.

NOTA: USTEC·STEs

 • Considerem que el professorat interí ha de realitzar la compactació de forma continuada sense interrupció al mes setembre i amb tota la plenitud de drets.
 • Els dies de compactació han de ser retribuïts al 100% del sou de la maternitat, al marge de si es gaudeix d’alguna reducció i, per tant, també si es té una retribució diferent de la sencera.

Atenció de fills/es amb discapacitat

Permís d’absència

Legislació

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 17.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació). 

Requisits i sol·licitud

 • Permís d’absència del lloc de treball per assistir a reunions de coordinació ordinària amb finalitats psicopedagògiques amb el centre d’educació especial o d’atenció precoç on rebi tractament el fill o filla, o bé per acompanyar-lo si ha de rebre suport addicional en l’àmbit sanitari.
 • Se sol·licita prèviament a la direcció del centre educatiu.

Observacions

 • Els/les progenitors/es tenen dret al permís conjuntament.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Flexibilització horària

Legislació

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 17.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).

Requisits i sol·licitud

 • Se sol·licita a la direcció del centre educatiu.

Observacions

 • Són 2 hores de flexibilitat horària diària per poder conciliar els horaris del lloc de treball propi amb els dels centres d’educació especial o d’altres centres on el/la fill/a rep atenció.
 • Per tal de flexibilitzar l’horari de treball s’ha de tenir en compte el lloc del domicili familiar i el marc horari del centre.

 

NOTA: Vegeu també «Flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents i per a reunions de tutoria de fills/es».

Trasllat de domicili

Legislació

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (text refós de funció pública catalana): art. 96.1.b).

Sol·licitud

 • S’ha de sol·licitar prèviament a la direcció del centre.
 • La concessió és obligada; no està subordinada a les necessitats del servei.

Durada

 • 1 dia si no hi ha canvi de localitat. Fins a 4 dies si hi ha canvi de localitat.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Matrimoni/parella estable

Legislació

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 9.
 • Llei 25/2010, de 29 de juliol, Codi Civil de Catalunya, article 234.1 i disposició addicional segona

Sol·licitud i documentació

 • Se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància.
 • Documentació:

– per matrimoni cal el certificat on s’indiqui la data prevista de celebració del matrimoni i posteriorment una fotocòpia compulsada del llibre de família o equivalent.

– per parella estable cal escriptura pública, o bé acta de notorietat de la convivència i del transcurs dels dos anys de convivència, o bé acreditació d’haver tingut un fill/a en comú durant la convivència; i certificat d’inscripció en el Registre de parelles estables de Catalunya.

Durada

 • Són 15 dies naturals consecutius que es poden gaudir dins el termini d’un any a comptar des de la data del casament o de l’inici de la convivència, en el cas de les parelles estables.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Matrimoni d’un/a familiar

Legislació

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 10.

Sol·licitud

 • Se sol·licita prèviament a la direcció del centre.

Durada

 • Durant 1 dia, ampliable a 2 si el fet té lloc fora de Catalunya.

Observacions

 • El/la familiar ha de ser fins al segon grau d’afinitat o consanguinitat (avis, pares, germans/es, fills/es i néts/es, tant propis com del cònjuge).

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Assistència a exàmens i altres proves d’avaluació

Legislació

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (text refós de funció pública catalana): art. 96.1.c).
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.d.

Sol·licitud

 • Se sol·licita prèviament a la direcció del centre i és de concessió obligada.

Durada

 • Per assistir a exàmens finals en centres oficials, durant els dies de la seva celebració.
 • El temps indispensable en cas d’altres proves definitives d’avaluació i alliberadores de matèria en els centres oficials.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Formació permanent del professorat

Legislació

 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).

Sol·licitud

 • S’ha de sol·licitar prèviament a la direcció del centre.

Durada

 • No determinada.

Observacions

 • S’inclouen en aquest supòsit les absències per motius de participació en cursos de formació i altres activitats formatives dins el Pla de formació permanent del professorat justificades amb la conformitat de l’admissió de la persona inscrita.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Mort, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que comporti repòs domiciliari d’un/a familiar fins el segon grau de consanguinitat o afinitat.

Legislació

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.a).
 • Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol.

Sol·licitud

 • El concedeix la direcció del centre; no cal sol·licitar-lo prèviament.

Durada

 • Si es tracta d’un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat es té dret al gaudiment de 3 dies hàbils si el succés es produeix en la mateixa localitat de destinació i de 5 dies hàbils si es produeix en una altra localitat.
 • Si es tracta d’un familiar dins el segon grau de consanguinitat o afinitat el permís serà de 2 dies hàbils si el succés es produeix en la mateixa localitat i de 4 dies hàbils quan sigui en una altra localitat.

Observacions

 • Únicament es concedeix en el cas de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
 • Els dies de permís es podran gaudir dins el termini de 10 dies. Aquest termini es podrà iniciar en qualsevol moment mentre es mantingui el supòsit de fet de l’hospitalització o del repòs domiciliari en cas d’intervenció quirúrgica sense hospitalització.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Atenció d’un/a familiar

Legislació

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 20.

Sol·licitud i documentació

 • Cal sol·licitar-lo a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància.
 • Cal adjuntar documentació acreditativa de la relació familiar i de la situació que justifica la sol·licitud.

Durada

 • Un mínim de 10 dies i un màxim de 3 mesos, prorrogables excepcionalment fins a 3 mesos més.

Observacions

 • El pot demanar el personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí.
 • El familiar ha de ser-ho fins a segon grau de consanguinitat o afinitat (avis, pares, germans/es, fills/es i néts/es, tant propis com del cònjuge).
 • Aquest permís es incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que queda suspesa d’ofici fins a la finalització del permís.
 • El temps de permís computa als efectes d’antiguitat, triennis, sexennis, concursos i drets passius.
 • Hi ha reserva del lloc de treball.

Retribucions

 • No es percebrà cap retribució.

Cura d’un familiar de primer grau amb una malaltia molt greu

Legislació

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.i).

Sol·licitud i documentació

 • Cal adjuntar la documentació acreditativa de la relació familiar i de la situació que justifica la sol·licitud:

a) fotocòpia compulsada del llibre de família (complet) o document equivalent, o certificat del registre civil on quedi constància del grau de parentiu

b) certificat mèdic on consti que la malaltia del familiar és molt greu

c) declaració jurada o promesa de la persona sol·licitant de si la reducció pel mateix familiar la gaudeix únicament ella o la comparteix amb d’altres persones.

 • La sol·licitud s’haurà de lliurar en el termini de 15 dies abans de l’inici del permís al director del centre de destinació, que l’haurà de fer arribar al servei territorial corresponent en el termini de 10 dies.

Durada

 • Màxim d’un mes.

Observacions

 • Per la necessitat de tenir cura d’un familiar de primer grau que pateix una malaltia molt greu, el/la funcionari/ària tindrà dret a sol·licitar una reducció de fins al 50% de la jornada laboral, amb caràcter retribuït.
 • El pot demanar el personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí, però només es concedeix la reducció de jornada si el sol·licitant té un nomenament a jornada sencera. Un cop concedida la reducció de jornada, si s’obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d’adjudicacions d’estiu, s’ha d’informar al Servei Territorial/Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada pel curs següent i s’ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació.
 • Si hi ha més d’un titular d’aquest dret pel mateix fet causant, el temps de gaudi d’aquesta reducció es podrà prorratejar entre ells, respectant en tot cas, el termini màxim d’un mes.
 • Aquest permís es incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que queda suspesa d’ofici fins a la finalització del permís.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part o gestió de tràmits administratius per a l’adopció o l’acolliment

Legislació

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 18.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.e.
 • Acord del Govern de 10 de maig de 2022 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa General de Negociació dels empleats/ades públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de 20 d’abril de 2022, en relació amb mesures socials, laborals i de flexibilització i/o conciliació de la vida laboral i familiar.

Sol·licitud

 • S’ha de sol·licitar prèviament a la direcció del centre.

Durada

 • El temps indispensable perquè les dones embarassades assisteixin a exàmens prenatals i a tècniques de preparació per al part,
 • El temps necessari perquè les parelles que optin per l’adopció o l’acolliment permanent o preadoptiu duguin a terme els tràmits administratius requerits a Catalunya per l’administració competent.

Observacions

 • S’entén inclòs en aquests supòsits el sotmetiment a tècniques de reproducció assistida.
 • Cal justificació prèvia que s’han de realitzar dins de la jornada de treball.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Situacions de violència de gènere

Permís d’absència

Legislació

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 21.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.d).

Sol·licitud

 • S’ha de sol·licitar a la direcció del centre.

Durada

 • El temps que es consideri justificat d’acord amb el que determinin el serveis socials, policials o de salut corresponents.

Observacions

 • Cal aportar la documentació acreditativa de la situació.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Flexibilització horària

Legislació

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 21.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.d).

Sol·licitud

 • S’ha de sol·licitar a la direcció del centre.

Durada

 • Es té dret a les hores de flexibilitat horària que, d’acord amb cada situació concreta, siguin necessàries per a la protecció o l’assistència social.

Observacions

 • Cal aportar la documentació acreditativa de la situació.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents i per a reunions de tutoria de fills/es

Legislació

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 22.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).

Requisits i sol·licitud

 • Permís de flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques de cònjuges, d’ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i per a reunions de tutoria amb els/les docents responsables dels fills/es.
 • S’ha de sol·licitar a la direcció del centre.

Durada

 • D’un mínim d’1 hora a un màxim de 7.

Observacions

 • La persona que ha obtingut el permís ha de recuperar el temps en el termini d’una setmana a partir del dia del seu gaudiment.
 • El permís pot ser puntual o periòdic. En aquest darrer cas, caldrà ajustar l’horari setmanal de la persona que en gaudeix, tenint en compte les necessitats de la prestació del servei educatiu.

NOTA: Vegeu també «Atenció de fills/es amb discapacitat (Flexibilització horària)».

 

Permisos electorals

Eleccions polítiques

Legislació

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.j).
 • Llei 30/1984, de 2 d’agost, Reforma de la funció pública: art. 30.2.
 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (text refós de funció pública catalana): art. 96.1.d).
 • Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general: arts. 28, 76 i 78.
 • Ordre de 6 de novembre de 1985 per la qual es regula la concessió de permisos per a funcionaris que es presentin com a candidats a les eleccions.
 • Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals: art. 13.
Candidats/tes

Requisits i sol·licitud

 • Ser candidat o candidata a eleccions de tipus polític.
 • S’ha de sol·licitar als serveis territorials o al Consorci.

Durada

 • El temps de durada de la campanya electoral.

Observacions

 • S’ha d’acreditar haver estat proclamat/da candidat/a.
 • Es cobra el 100%.
Jornada electoral

Requisits i sol·licitud

 • Ser membre de la mesa a eleccions de tipus polític o ser designat/da interventor/a.
 • Ser nomenat/da president o vocal de les meses electorals o ser designat/da interventor/a.
 • S’ha de sol·licitar als serveis territorials o al Consorci.

Durada

 • És un permís retribuït de jornada completa durant el dia de la votació i, en tot cas, hi ha dret a una reducció de la jornada de treball de cinc hores el dia immediatament posterior.

Observacions

 • S’ha d’acreditar haver estat nomenat/da i formar part de la mesa electoral constituïda o ser designat/da interventor/a per un partit polític o coalició electoral.
 • Els/les apoderats/des tindran dret només al permís durant el dia de les votacions.
 • Es cobra el 100%.

Eleccions sindicals

Legislació

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.j).
 • Llei 30/1984, de 2 d’agost, Reforma de la funció pública: art. 30.2.
 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (Text refós de funció pública catalana): art. 96.1.d).
 • Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques, modificada per la llei 18/1994, de 30 de juny: art. 21.
 • Circular 7/2006 sobre participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms en les eleccions sindicals.
 • Resolucions específiques que dicta l’Administració per regular cada procediment electoral.
Membres de les meses electorals

Requisits i sol·licitud

 • Ser membre de la mesa a eleccions sindicals o ser designat/da interventor/a.
 • S’ha de sol·licitar a les direccions dels centres.

Durada

 • El temps necessari per assistir a les reunions durant el període electoral.

Observacions

 • S’ha d’acreditar haver estat nomenat/da membre de la mesa a eleccions sindicals o ser designat/da interventor/a.
 • Ells/les membres de les meses coordinadores disposaran d’un permís des del dia de la constitució de la mesa fins al dia de les eleccions i seran substituïts/des als centres.
 • Quan amb motiu de l’activitat electoral el professor/a dels centres públics de titularitat del Departament d’Educació que sigui designat membre d’una mesa electoral hagi de desplaçar-se fora del municipi del seu centre de treball, tindrà dret a percebre les indemnitzacions que li correspongui.
 • Es cobra el 100%.
Jornada electoral

Requisits i sol·licitud

 • Ser membre de la mesa a eleccions sindicals o ser designat/da interventor/a.
 • S’ha de sol·licitar a les direccions dels centres.

Durada

 • És un permís retribuït de jornada completa durant el dia de la votació i, en tot cas, hi ha dret a una reducció de la jornada de treball de cinc hores el dia immediatament posterior.

Observacions

 • S’ha d’acreditar haver estat nomenat/da membre de la mesa a eleccions sindicals o ser designat/da interventor/a.
 • Quan amb motiu de l’activitat electoral el professor/a dels centres públics de titularitat del Departament d’Educació que sigui designat membre d’una mesa electoral hagi de desplaçar-se fora del municipi del seu centre de treball, tindrà dret a percebre les indemnitzacions que li correspongui.
 • Es cobra el 100%.

 

Vacances dels funcionaris públics

La reforma de l’article 50 del TREBEP restringeix les possibilitats per optar per la retribució de les vacances en lloc del seu gaudiment.

Des de l’1 de gener de 2021:

 • Sols es permet l’abonament d’una compensació econòmica per les vacances meritades i no gaudides quan sigui per causes alienes a la voluntat del funcionari/a. Serà en tot cas causes justificades l’accés a la jubilació per incapacitat permanent, i en cas de mort.
 • Per poder accedir a la compensació econòmica caldrà sol·licitar-la dins del termini màxim de 18 mesos.