1. Inscripció  al registre civil

DOCUMENTACIÓ:

 • Informe mèdic del naixement: el facilita el propi hospital
 • DNI dels progenitors i llibre de família
 • Declaració de qui tingui coneixement del naixement (altre progenitor, altres familiars) si és filla matrimonial, o declaració dels dos progenitors si és filla no matrimonial.
 • Per filla no matrimonial: Estat civil de la mare i, en cas que hi hagi un matrimoni anterior, certificat de matrimoni amb la inscripció marginal de divorci, i si no hi ha encara la inscripció, la sentència ferma de separació o divorci testimoniada.  Si aquests ja consta en el certificat de matrimoni, no caldrà aportar testimoniatge. Si és separació de fet, caldrà anar al registre amb dos testimonis.
 • Per altres casos (adopció, inscripció registre civil diferent al del naixement del nadó, etc, mirar la web «Neix un fill»).
 • Alta al padró municipal: es realitza d’ofici un cop s’ha inscrit al nadó al registre civil. Si no, cal fer el tràmit a l’oficina d’atenció ciutadana.

COM S’HA DE TRAMITAR LA INSCRIPCIÓ?

Cal posar-se en contacte per telèfon amb l’oficina de registre municipal i us informaran del procediment a seguir. Hi ha centres hospitalaris que faciliten el tràmit.

 

2. Alta al sistema sanitari

– INSCRIPCIÓ A MUFACE (persones funcionàries)

Des de la web de muface: www.muface.es

Passos a seguir:  Mutualistes – Beneficiaris – Alta de beneficiaris:

 • A través de la seu electrònica (cal certificat digital o clau)
 • Oficines de Muface fent arribar l’imprès de sol·licitud d’alta.

– INSCRIPCIÓ A L’INSS (personal interí o laboral)

DOCUMENTACIÓ: 

 • Informe mèdic del naixement: el facilita el propi hospital.
 • Llibre de família.
 • DNI de la persona sol·licitant.

COM S’HA DE TRAMITAR:

Des de la seu electrònica de la SS (no cal certificat digital ni clau): https://sede.seg-social.gob.es

Passos: Ciutadans – Altres procediments – Presentació d’altres escrits, sol·licituds i comunicacions (INSS) – Sense certificat. Seguir els passos que s’indiquen. En l’opció “Assumpte” heu de triar “Assistència sanitària”.

 

3. Sol·licitud del permís de naixement (per qualsevol dels progenitors).

Normativa permís de naixement per la mare biològica
Normativa permís per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent.
Normativa permís de naixement per al progenitor diferent a la mare biològica

DOCUMENTACIÓ:

 • Sol·licitud del permís on constin les dades del període de gaudi: si es gaudeix del permís de forma ininterrompuda, les dates del total de setmanes a gaudir. Si es gaudeix de forma interrompuda, les dates del primer període de gaudi.

Enllaç sol·licitud 

 • Declaració jurada que l’altre progenitor treballa si es vol gaudir del permís de forma interrompuda i un justificant (pot ser la vida laboral o la darrera nòmina).

Enllaç declaració jurada

 • En cas de gaudir el permís de forma interrompuda, la resta de períodes a gaudir es demanen amb un mínim de 15 dies d’antel·lació al gaudi amb la “sol·licitud de gaudiment en períodes múltiples”.

Enllaç sol·licitud

 • Comunicat d’alta de la baixa per IT si s’ha estat en aquesta situació fins el dia del naixement de la filla.
 • Fotocòpia del llibre de família/ Resolució administrativa de l’acolliment.

Aquesta documentació s’ha de tramitar al vostre servei territorial via eValisa. Hi podeu accedir des del Portal Atri o des del Portal de Centre.

Cal dirigir l’eValisa a unes persones concretes del vostre servei territorial. Demaneu al vostre equip directiu que us n’informi o envieu un correu al vostre ST per què us ho facilitin.

 

4. Tràmits de la prestació dels permisos per naixement:

– PERSONAL FUNCIONARI: La prestació corre a càrrec del Departament i correspon al sou percebut en el mes en què es produeix el fet. NO CAL FER CAP TRÀMIT.

PERSONAL INTERÍ: La prestació corre a càrrec de l’INSS i correspon al sou percebut en el mes en què es produeix el fet.

DOCUMENTACIÓ:

 • Informe mèdic del naixement: el facilita el propi hospital.
 • Certificat d’empresa: es demana a sstt via correu electrònic. Cal posar en l’assumpte del correu. “Certificat empresa (INSS) per permís per naixement (mare biològica o progenitor diferent de la mare biològica)”, i en el contingut el nom, núm. de dni i nom del centre on es treballa. Hi ha serveis territorials que l’envien a l’INSS ells mateixos i n’hi ha que l’envien a les particulars.
 • DNI de la persona sol·licitant.

COM S’HA DE TRAMITAR:
Des de la seu electrònica de la SS (no cal certificat digital ni clau): https://sede.seg-social.gob.es

Passos: Ciutadans-Altres procediments-Presentació d’altres escrits, sol·licituds i comunicacions (INSS) – Sense certificat. Seguir els passos que s’indiquen. En l’opció “Assumpte” heu de triar “Subsidi”.

 

ON ES TROBEN ELS FORMULARIS DE SOL·LICITUD DELS PERMISOS:

Portal de centres (usuari: dni / contrasenya: mateixa que la d’atri) – Persones – Sol·licituds i tràmits – Permisos que gestionen els sstt.

 

Respostes a dubtes sobre les dones embarassades al Departament d’Educació durant la pandèmia

Webs d’ajuda:

Permisos i llicències (USTEC·STEs)

Què cal fer si… neix un fill (gencat)

Portal Atri

Portal de Centre

Muface

Seu electrònica SS