Assumptes propis

Legislació

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (text refós de funció pública catalana): art. 95.2, modificat per l’article 6.1 de la Llei 17/1997, de 24 de desembre, de mesures administratives i d’organització, i l’art. 122.b) del mateix Decret legislatiu 1/1997.
 • Lletra b de l’article 122 del Decret legislatiu 1/1997 modificada per l’article 47.4 de la LLEI 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.
  • «b) Específicament, al personal funcionari interí li és aplicable el règim general del personal funcionari de carrera quan sigui adequat a la naturalesa de la seva condició temporal i al caràcter extraordinari i urgent del seu nomenament, excepte els drets inherents a la condició de funcionari de carrera.»
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).

Sol·licitud i documentació

 • Se sol·licita mitjançant el portal ATRI a la Direcció del Serveis Territorials corresponents o al Consorci d’Educació de Barcelona.
 • Ha de dur necessàriament el vistiplau de la direcció del centre, ja que la concessió està subordinada a les necessitats del servei.
 • És convenient demanar-la amb prou antelació abans de la data d’inici prevista, informant-se del termini en cada ST o en el Consorci.
 • Un cop concedida i notificada la resolució de concessió, en general, no se’n modificarà la data de finalització prevista i voluntàriament demanada.
 • En general, no es concedirà quan es demani amb discontinuïtat (caps de setmana, etc.) i no es pugui garantir la permanència del substitut inicialment nomenat.
 • S’ha de tenir en compte que la data de finalització ha de ser necessàriament la del dia anterior a aquell en què efectivament s’efectuï la reincorporació al centre.

Durada

 • Fins a 6 mesos cada dos anys com a funcionari de carrera, funcionari en pràctiques o funcionari interí.
 • Es comencen a computar els dos anys a partir del moment que es demana la llicència per primer cop. Durant aquests dos anys, es poden demanar diferents períodes de llicència fins a un total de sis mesos. Passats els dos anys des de la primera llicència, es torna a disposar de sis mesos més de llicència. El primer cop que es farà ús d’aquest nou període es començaran a computar, de bell nou, els dos anys.

Observacions

 • El temps de llicència computa a l’efecte d’antiguitat. Hi ha reserva del lloc de treball. En el cas dels funcionaris interins la reserva de lloc serà com a màxim fins al 31 d’agost de l’any en què gaudeix d’aquesta llicència.
 • Hi ha reserva del lloc de treball.
 • Aquesta llicència és d’aplicació als docents funcionaris de carrera, en pràctiques i interí.
 • En el cas del personal interí que cobreix una substitució el permís es concedeix, com a màxim, fins que duri la previsió de la substitució.

Retribucions

 • No es percebrà cap mena de retribució mentre duri la llicència. Igualment implica una minoració del nombre de dies de vacances d’estiu i també es descomptarà la part proporcional de les pagues extraordinàries.
 • S’ha de sol·licitar la compatibilitat sempre que, en el temps de la llicència per assumptes propis, es vulgui ocupar un lloc de treball remunerat o no.
 • Durant el temps de llicència s’ha de continuar cotitzant pel règim de Seguretat Social (funcionaris de carrera des de l’1/1/2011 i funcionaris interins) o per Drets passius (funcionaris de carrera anteriors a l’1/01/2011) i per MUFACE (tots els funcionaris de carrera i en pràctiques). En el moment de finalització de la llicència es descomptaran les quotes corresponents als mesos no abonats.

Malaltia

Legislació

 • Reial decret legislatiu 4/2000 (Llei sobre Seguretat Social dels funcionaris civils de l’Estat): de l’art. 18 al 21.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art 50.
 • Reial decret 375/2003, de 28 de març (Reglament general del mutualisme administratiu): art. 45 i següents.
 • Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny, per la qual es regula el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural en el règim especial de la Seguretat Social dels funcionaris civils de l’Estat.
 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (Text refós de funció pública catalana): art. 95.3.
 • Decret llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.
 • Decret llei 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.
 • Decret llei 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.
 • Instrucció 5/2012, de 15 d’octubre, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’administració de la Generalitat.
 • Instrucció 6/2012, de 5 de novembre, de modificació de la Instrucció 5/2012, de 15 d’octubre.
 • Resolució de 24 d’octubre de 2012 per la qual es modifica l’apartat Registre d’absències dels documents d’organització i funcionament dels centres i serveis educatius per al curs 2012-2013.
 • Acord de Govern de 26 de febrer de 2013 en matèria de retribució dels empleats públics.
 • Instrucció 1/2013 per a l’aplicació de les millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de la Generalitat i els seus organismes autònoms.
 • Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la qual es desenvolupa el RD 625/2014, de 18 de juliol.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).
  Decret llei 5/2018, de 16 d’octubre (millores retributives i de prestacions d’incapacitat temporal).
 • Instrucció 1/2019, de 6 de febrer, sobre justificació d’absències per motius de salut del personal docent dels centres i serveis educatius del Departament d’Educació.
 • Instrucció 2/2019, d’1 de febrer, sobre criteris per al càlcul del complement de millora de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

Disposicions generals

 • A l’efecte de garantir la correcta prestació del servei, qualsevol absència del lloc de treball ha de ser comunicada, amb caràcter immediat i en la forma que es consideri més adient (telèfon, correu electrònic, avís d’un familiar…), al director o la directora, amb independència que posteriorment es justifiqui documentalment.
 • Les absències que no siguin justificades documentalment o la justificació de les quals es consideri insuficient o inadequada comporten la deducció proporcional d’havers, que se substanciarà pel procediment de deducció proporcional de retribucions per incompliment de la jornada sense justificació, sens perjudici que puguin ser constitutives de falta disciplinària.
 • En cap cas s’admeten justificants documentals que continguin dades sobre la salut de les persones (dades sobre diagnòstic, proves mèdiques realitzades…) i, en el supòsit que siguin lliurats, aquests justificants s’han de retornar a les persones interessades i s’ha de deixar constància a l’expedient, mitjançant una diligència, que l’absència ha estat correctament justificada mitjançant un document adequat i suficient.
 • La documentació mèdica és confidencial, per la qual cosa els centres i serveis educatius s’han de subjectar a la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les persones que intervenen en la tramitació d’aquest procediment tenen el deure de guardar secret.
 • En els centres i serveis educatius, la responsabilitat directa del control de la jornada i l’horari recau en el director o la directora.

Baixa mèdica oficial

En el seu cas, serà expedida, a tot estirar, el quart dia consecutiu de malaltia. El dia de malaltia sense baixa mèdica cal acreditar-lo documentalment al director o directora del centre amb un justificant mèdic on consti la necessitat de repòs durant el període d’absència.

Absències per motius de salut de durada màxima de tres dies consecutius             

Vegeu l’apartat «Situacions en cas de malaltia».

Absències per assistència a consulta mèdica        

Vegeu l’apartat «Situacions en cas de malaltia».

Justificació d’absències per incapacitat temporal

1.- Les absències produïdes per baixes per malaltia o incapacitat temporal s’han de justificar necessàriament mitjançant la presentació del comunicat mèdic de baixa mèdica i els consecutius comunicats de confirmació. Tan bon punt el treballador tingui coneixement de la situació de baixa, ho ha de comunicar al director o directora del centre on està adscrit, i fer-li arribar el comunicat de baixa -com a molt tard- l’endemà de la data de l’expedició. 

2.- La data de l’alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal, per la qual cosa els comunicats mèdics d’alta s’han de presentar el dia laborable següent, és a dir, el mateix dia de reincorporació al lloc de treball. 

Els directors/es dels centres han de fer arribar amb la màxima urgència els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta a les unitats de gestió de personal dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona. 

3.- Quan els comunicats o incidències es produeixin en períodes d’inactivitat del centre el personal ha de tramitar-los directament als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Un cop exhaurit el tercer mes de baixa, cal demanar a MUFACE l’abonament del subsidi per incapacitat temporal. Aquest subsidi exigeix un període de carència de cotització a MUFACE de sis mesos.

Durant tot el període d’incapacitat temporal es pot declarar la incapacitat permanent si, un cop el metge ha signat l’alta mèdica, el/la funcionari/a presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus que disminueixin o anul·lin la seva capacitat laboral.

Les unitats de personal dels serveis territorials poden fer peticions d’avaluacions mèdiques a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM ) en els supòsits següents: 1) treballadors/es que presentin una incapacitat de llarga durada, a partir dels 180 dies de baixa; 2) treballadors/es que acumulin un mínim de tres baixes a l’any de més d’una setmana de durada; 3) altres situacions en què les unitats de gestió de personal considerin que cal revisar la situació de baixa. L’ICAM és el responsable d’efectuar les citacions adients.

A l’efecte de còmput de terminis, es considera que hi ha nou procés patològic quan les malalties que pateixi el funcionari siguin diferents o no tinguin relació directa amb les del procés anterior i, en tot cas, quan s’hagin interromput les llicències durant un període mínim de 6 mesos.

Durada

 • Un màxim de 12 mesos, prorrogables uns altres 6 mesos quan es prevegi que en el seu transcurs el/la treballador/a podrà ser donat/da d’alta mèdica.
 • Quan s’arribi al termini màxim establert anteriorment, es procedirà a l’examen de la incapacitat temporal per tal de valorar, en el termini màxim de tres mesos, la possible qualificació de l’estat del/la funcionari/a com a incapacitat amb caràcter permanent. En cas que continuï la necessitat de tractament mèdic perquè la incapacitat no és definitiva, segons informe raonat de la unitat de valoració corresponent, es podrà declarar el retorn a la situació d’incapacitat temporal, fins a un màxim de 6 mesos.
 • El subsidi per incapacitat temporal s’extingirà, en tot cas, en sobrepassar el termini màxim de 24 mesos des de l’inici de la situació d’incapacitat temporal.

Observacions

 • S’aplica al personal docent dels centres i dels Serveis Educatius del Departament d’Educació.
 • Tenen la consideració d’estats o situacions determinants de la incapacitat temporal la malaltia, els accidents i els períodes d’observació en cas de malaltia professional.
 • Es troben en situació d’incapacitat temporal els funcionaris que hagin obtingut llicència per malaltia o accident.
 • Un cop exhaurits els 3 mesos de llicència, si continua la baixa mèdica cal demanar a MUFACE el pagament del subsidi per incapacitat amb l’imprès normalitzat que facilita aquesta entitat.
 • Hi ha reserva del lloc de treball.
 • El temps de llicència computa a tots els efectes: triennis, estadis i drets passius.
 • Si la llicència coincideix totalment o parcialment amb les vacances d’agost, es poden gaudir un cop acabada la llicència (es computaran a partir del dia següent). Són 22 dies laborables de tot el mes sencer o els que quedin del mes d’agost en cas d’iniciar-se la llicència durant aquest mes (no es compten ni dissabtes ni festius). El període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.

NOTA: Des de l’1 de desembre de 2015 està en vigor l’Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la qual es desenvolupa el RD 625/2014, de 18 de juliol, que afecta el personal interí, substitut i funcionari de carrera en règim de Seguretat Social i que disposa que hi ha 4 tipus de processos d’incapacitat temporal segons l’estimació de la durada:

 1. Durada prevista molt curta (inferior a 5 dies naturals): El facultatiu expedirà el document de baixa i alta en el mateix acte mèdic; tanmateix, el treballador pot sol·licitar que se li realitzi un reconeixement mèdic el dia que s’hagi fixat com a data d’alta i si el facultatiu considera que el treballador no ha recuperat la seva capacitat laboral, pot modificar la durada del procés estimada inicialment, expedint un comunicat de confirmació de la baixa. En aquest primer comunicat de confirmació, que deixarà sense efecte l’alta prevista en el comunicat de baixa, s’indicarà el diagnòstic, la nova durada estimada, el tipus de procés i la data de la propera revisió mèdica.
 2. Durada prevista curta (de 5 a 30 dies naturals): El primer comunicat de confirmació s’expedirà en un termini màxim de set dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius comunicats de confirmació s’expediran cada catorze dies naturals, com a màxim.
 3. Durada prevista mitjana (de 31 a 60 dies naturals): El primer comunicat de confirmació s’expedirà en un termini màxim de set dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius comunicats de confirmació s’expediran, com a màxim, cada vinti-vuit dies naturals.
 4. Durada prevista llarga (a partir de 61 dies naturals): El primer comunicat de confirmació s’expedirà en un termini màxim de catorze dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius comunicats de confirmació s’expediran cada trenta-cinc dies naturals, com a màxim.

En el cas del professorat substitut, a partir del moment en què s’acaba el nomenament i es continua en situació de baixa per IT, haurà de presentar els documents de confirmació a l’entitat gestora (contingència comuna) o mútua (contingència professional) que cobreixi la prestació econòmica de la IT.

Retribucions

 • Es cobra el 100% des del primer dia.
 • Fins a tres mesos es cobra directament del Departament d’Educació. A partir del quart mes la llicència es pot prorrogar per períodes mensuals: el Departament d’Educació abonarà el 100% de les retribucions bàsiques (sou més triennis) i MUFACE el subsidi per incapacitat temporal, que serà la major d’aquestes dues quantitats: el 80% de les retribucions bàsiques, incrementades en la sisena part d’una paga extraordinària, corresponent al tercer mes de llicència, o el 75% de les retribucions complementàries cobrades en el tercer mes de llicència. En qualsevol cas, la quantitat resultant no podrà ser superior a la que es cobrava durant el tercer mes de baixa. El Departament abona un complement fins a arribar al 100% de les retribucions del mes d’inici de la situació d’IT..
 • El subsidi per incapacitat temporal s’extingirà, en tot cas, en sobrepassar el termini màxim de 24 mesos des de l’inici de la situació d’incapacitat temporal.

Estudis relacionats amb el lloc de treball

Legislació

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (Text refós de funció pública catalana): arts. 95.1 i 122.b).

Documentació

 • La que s’estableixi a la convocatòria corresponent.

Durada

 • Cal veure la convocatòria; normalment és d’un curs escolar (setembre-juny) o de mig curs (setembre-desembre o gener-juny).

Observacions

 • El temps de llicència computa a tots els efectes d’antiguitat i drets passius.
 • Respecte als requisits cal consultar les convocatòries corresponents.
 • Els temes d’estudi són els que es relacionen a les convocatòries.
 • El personal interí no pot gaudir d’aquesta llicència

Retribucions

 • Les que s’estableixin a les convocatòries respectives; ara bé, en qualsevol cas es tracta d’una llicència retribuïda.

Llicència no retribuïda per a estudis

Legislació

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (Text refós de funció pública catalana): arts.

95.1 i 122.b).

Sol·licitud i documentació

 • Cal sol·licitar-la a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància, i adjuntar la documentació acreditativa dels estudis.
 • Cal aportar un informe favorable del director o directora del centre.
 • La sol·licitud s’ha de presentar abans del 30 de juny de l’any corresponent.

Durada

1 any, prorrogable excepcionalment per 1 any més.

Observacions

 • Els estudis per als quals se sol·licita la llicència han de tenir una relació directa amb el lloc de treball i han d’estar avalats per alguna entitat professional o acadèmica de prestigi reconegut.
 • Hi ha reserva del lloc de treball durant el temps de la llicència.
 • El temps de llicència computa a tots els efectes (triennis, drets passius, jubilació).

Retribucions

 • No es percep cap retribució.
 • S’ha de sol·licitar la compatibilitat sempre que, en el temps de la llicència per estudis sense retribució, es vulgui ocupar un lloc de treball remunerat o no.
 • Durant el temps de llicència es continua cotitzant pels drets passius i per MUFACE. Els descomptes es realitzaran a partir de la data en què es comenci de nou a acreditar retribucions, descomptant mensualment, fins a la extinció total del deute, una quota corrent i una altra d’ endarrerida.

Risc durant l’embaràs o la lactància

Legislació

 • Decret legislatiu 4/2000, de 23 de juny, text refós de la Llei sobre seguretat social dels funcionaris civils de l’Estat: art. 12.b i art. 22.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 50.
 • RD 375/2003, de 28 de març, Reglament general del mutualisme administratiu: art. 101.
 • Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny: art. 16.

Sol·licitud

 • Cal sol·licitar-lo a Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Durada

 • En els tres primers mesos de llicència s’expedirà, amb caràcter general, un únic comunicat de baixa. Si s’hagués previst una durada del període de risc inferior a tres mesos i s’arribés a aquesta data sense que desaparegués el risc, caldrà expedir un nou comunicat acreditatiu de la situació i del nou període de durada probable. Si s’arriba al començament del quart mes de pròrroga de la llicència i continua la situació de risc, s’expedirà un comunicat amb el mateix contingut en aquesta data o en el dia hàbil posterior.

Observacions

 • Es concedeix aquesta llicència quan les condicions de treball puguin influir negativament en la salut de la mare o del fill o filla i així ho certifiqui el metge que, en el règim aplicable, assisteixi facultativament la treballadora.
 • Si la llicència coincideix totalment o parcialment amb les vacances d’agost, es poden gaudir un cop acabada la llicència (es computaran a partir del dia següent). Són 22 dies laborables de tot el mes sencer o els que quedin del mes d’agost en cas d’iniciar-se la llicència durant aquest mes (no es compten ni dissabtes ni festius). El període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.

Retribucions

 • Durant els tres primers mesos es percebrà el 100% de les retribucions bàsiques i complementàries. A partir de l’inici del quart mes es cobra, prèvia sol·licitud a MUFACE, el subsidi per incapacitat temporal, consistent en el 100 por 100 de les retribucions complementàries meritades en el tercer mes de llicència.

Exercici de funcions sindicals

Legislació

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (Text refós de funció pública catalana): art.

95.5.

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.c).

Sol·licitud

 • Ha de ser el sindicat que proposa l’alliberament qui en trameti la sol·licitud.

Durada

 • Un curs escolar, prorrogable.

Observacions

 • Hi ha reserva del lloc de treball.
 • El temps de llicència sindical computa a tots els efectes: triennis, estadis, drets passius, etc.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.