Adaptació de lloc de treball per motius de salut

Legislació

 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: art. 25 i 26.

Requisits i sol·licitud

 • Es tracta d’adoptar les mesures de prevenció, protecció o adaptació necessàries per tal de protegir els/les treballadors/es especialment sensibles als riscos derivats del lloc de treball (per les seves pròpies característiques personals o estat biològic conegut, incloent-hi els que tinguin reconeguda la discapacitat física, psíquica o sensorial).
 • Igualment s’adoptaran mesures de prevenció, protecció o adaptació necessàries per tal de protegir la maternitat i la lactància natural.
 • Sol·licitud de l’adaptació o canvi de lloc de treball per motius de salut als serveis territorials corresponents. No cal adjuntar-hi cap documentació mèdica, sinó que s’ha d’aportar en el moment de l’audiència, en la visita amb el metge o la metgessa. Aquesta documentació mèdica serà confidencial. 
 • El període entre la presentació de la sol·licitud d’adaptació de lloc de treball fins a donar a conèixer la planificació de les actuacions al Comitè de Seguretat i Salut no serà superior als 6 mesos, llevat de situacions excepcionals, degudament justificades.

Observacions

 • La Direcció del Servei Territorial corresponent o de la Secció de Prevenció de Riscos Laborals corresponent farà una proposta de planificació de l’activitat preventiva.
 • L’informe de valoració mèdica i la proposta es traslladaran a la persona interessada en un termini màxim de dos mesos, per tal que faci les al·legacions que consideri oportunes en el termini de 10 dies.
 • La Direcció del Servei Territorial corresponent, prèvia consulta al Comitè de Seguretat i Salut, comunicarà la planificació definitiva a les unitats responsables d’aplicar les mesures preventives per tal que s’implementin i se’n faci el seguiment.
 • El Departament concedeix l’adaptació sempre que la persona pugui desenvolupar les tasques fonamentals del lloc que ocupi.
 • El Comitè de Seguretat i Salut corresponent tractarà les sol·licituds d’adaptació i en farà el seguiment adient.
 • No hi ha cap termini específic per demanar-la. Es pot fer en qualsevol moment.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Situació de servei en altres administracions

Legislació

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (Text refós de funció pública catalana): art. 87.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 88.

Observacions

 • Es declara aquesta situació quan el/la funcionari/a passa a ocupar amb caràcter permanent un lloc de treball equivalent al propi del seu cos docent o escala en una altra Administració.
 • Es conserva la condició de funcionari/a de la Generalitat, però sense reserva de plaça i destinació.
 • El temps de servei en l’Administració Pública en què estiguin destinats/des se’ls computarà com de servei actiu en el cos o escala d’origen.

Serveis especials

Legislació

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (Text refós de funció pública catalana): art. 82 i 88.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 87.
 • Reial decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de l’Administració General de l’Estat: art. 9.1.
 • Reial decret 375/2003, de 28 de març, Reglament general del mutualisme administratiu: art. 27.

Observacions

 • Es declara aquesta situació quan s’adquireix la condició de funcionari/a al servei d’organitzacions internacionals o supranacionals, quan la Generalitat autoritza a complir missions per períodes superiors a 6 mesos en organismes internacionals, governs o entitats públiques estrangeres o en programes de cooperació nacionals o internacionals, quan s’és nomenat/da per ocupar càrrecs polítics a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat o en altres comunitats autònomes, quan s’ocupen càrrecs electius retribuïts i de dedicació exclusiva en les corporacions locals, etc.
 • El temps en aquesta situació computa als efectes de triennis i drets passius. Respecte dels diputats/ades al Parlament o al Congrés, als/les senadors/es i als/les càrrecs de nivell igual o superior al de director general, es computen els serveis respecte al nivell superior de classificació dins del grup al qual pertanyi el funcionari/ària.
 • Qui es trobi en situació de serveis especials percebrà les retribucions del lloc o càrrec que ocupi i no les que li corresponguin com a funcionari/ària de carrera, sens perjudici del dret a percebre els triennis que tingui reconeguts en cada moment. Es pot optar perquè les quotes de MUFACE i classes passives siguin descomptades de l’import a percebre per triennis.
 • Qui es trobi en situació de serveis especials tindrà dret, almenys, a reingressar al servei actiu en la mateixa localitat, en les condicions i amb les retribucions corresponents al cos i nivell consolidats. Qui perdi la condició en virtut de la qual hagués estat declarat en la situació de serveis especials ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu en el termini d’un mes; en cas de no fer-ho, serà declarat en situació d’excedència voluntària per interès particular, amb efectes des del dia en què van perdre aquella condició. El reingrés tindrà efectes econòmics i administratius des de la data en què es va sol·licitar quan existeixi dret a la reserva de lloc.
 • Hi ha reserva del lloc de treball.