Voluntària per interès particular

Legislació

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (Text refós de funció pública catalana): art 86.2.a.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 89.2.

Llei 30/1984, de 2 d’agost, Reforma de la funció pública: art. 29.3.

 • Reial decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de l’Administració General de l’Estat: art. 15.

Sol·licitud

 • L’excedència se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Durada

 • Mínim de 2 anys continuats. No hi ha durada màxima.

Requisits

 • Haver prestat serveis efectius en qualsevol Administració pública durant els 5 anys immediatament anteriors a la sol·licitud.

Observacions

 • No hi ha reserva del lloc de treball.
 • El temps en excedència no computa a efectes d’antiguitat ni de drets passius.
 • Durant el temps en excedència es pot continuar pagant la quota de MUFACE per mantenir la condició de mutualista, o deixar de fer-ho (el termini és d’un mes des de la recepció de la notificació); en aquest segon cas, es perdria la condició de mutualista, que no es podria tornar a recuperar fins que es torni a estar en actiu.
 • Es declararà en excedència voluntària els/les funcionaris/es públic/ques quan, finalitzada la causa que va determinar el pas a una situació diferent de la de servei actiu, incompleixin l’obligació de demanar el reingrés en el termini establert reglamentàriament.
 • La concessió d’excedència voluntària per interès particular queda subordinada a les necessitats del servei degudament motivades.
 • No podrà declarar-se la situació d’excedència voluntària quan al funcionari/ària públic/a se li instrueixi expedient disciplinari.
 • Es declararà en situació d’excedència voluntària els funcionaris públics quan es trobin en situació de servei actiu en un altre cos o escala de qualsevol de les administracions públiques, o passen a prestar serveis en organismes o entitats del sector públic i no els correspongui restar en una altra situació.

Retribucions

 • Sense retribucions.

Voluntària per raó de tenir cura d’un/a fill/a

Legislació

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 89.4.
 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 3 i 4.
 • Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social: art. 237.1.
 • Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat del Departament de Governació i Administracions Públiques: instrucció 7.1.

Sol·licitud

 • L’excedència se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.
 • La concessió no està subordinada a les necessitats del servei.

Durada

 • Un màxim de TRES anys a comptar des de la data del naixement o, si és el cas, des de la data de la sentència/resolució judicial en el cas d’acolliment o adopció.
 • Es pot demanar l’excedència en qualsevol moment a partir del naixement o de la sentència /resolució judicial de constitució de l’adopció o de l’acolliment.
 • Els fills i filles successius donen dret a un nou període d’excedència que posa fi al període que s’estigués gaudint.

Observacions

 • Hi ha reserva del lloc de treball amb destinació definitiva DURANT TOT EL PERÍODE D’EXCEDÈNCIA. Si s’ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, es conserven els drets generals sobre aquest lloc fins al cessament o fins al moment en què es resolgui la convocatòria de provisió corresponent.
 • El temps d’excedència computa a efectes de triennis i drets passius o règim de Seguretat Social que s’apliqui.
 • No es poden acumular dos períodes d’excedència en cas que s’esdevingui una nova causa. Si durant el període d’excedència un nou subjecte dóna dret a un altre període d’excedència, l’inici del segon posa fi al primer.
 • El període d’excedència serà únic per cada subjecte causant. Quan un nou subjecte causant doni origen a una nova excedència, l’inici del nou període finalitzarà la que s’està gaudint. 
 • L’exercici simultani de l’excedència per dues persones que presten serveis en el sector públic per raó d’un mateix fet causant només és permès, amb l’autorització prèvia, si ho sol·liciten d’una manera expressa i si no afecta el funcionament del servei.
 • És incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins la finalització del seu termini.
 • Si un cop finida la causa que ha originat el dret, la persona afectada no sol·licita el reingrés en el termini d’un mes (anterior a la finalització), es declara d’ofici la situació d’excedència voluntària per interès particular.
 • El personal que gaudeix d’aquesta excedència té dret a participar en els cursos de formació que convoqui l’Administració.
 • No es paga la quota de MUFACE, però cal comunicar a la Mutualitat que s’està gaudint d’aquesta excedència (aportant-hi una fotocòpia de la resolució de la concessió), per tal que tingui coneixement d’aquesta situació administrativa. Hi ha cobertura sanitària durant l’excedència.

Retribucions

És una excedència no retribuïda.

Voluntària per raó de tenir cura de familiars

Legislació

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 89.4.
 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 3 i 5.
 • Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social: art. 237.2.
 • Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes: Disposició Addicional Dinovena, apartats 1 i 2.
 • Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat del Departament de Governació i Administracions Públiques: instrucció 7.1.

Sol·licitud

 • L’excedència se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.
 • La concessió no està subordinada a les necessitats del servei.

Durada

 • Mínim de 3 mesos i màxim de 3 anys. El període concret d’excedència és determinat segons l’acreditació del grau de dependència i la durada estimada.

Observacions

 • Es pot sol·licitar per tenir cura d’un/a familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat inclòs, amb la condició que no es pugui valer i no pugui exercir cap activitat retribuïda.
 • Hi ha reserva del lloc de treball amb destinació definitiva DURANT TOT EL PERÍODE D’EXCEDÈNCIA. Si s’ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, es conserven els drets generals sobre aquest lloc fins al cessament o fins al moment en què es resolgui la convocatòria de provisió corresponent.
 • El temps d’excedència computa a efectes de triennis i drets passius.
 • No es poden acumular dos períodes d’excedència en cas que s’esdevingui una nova causa. Si durant el període d’excedència un nou subjecte dóna dret a un altre període d’excedència, l’inici del segon posa fi al primer.
 • El període d’excedència serà únic per cada subjecte causant. Quan un nou subjecte causant doni origen a una nova excedència, l’inici del nou període finalitzarà la que s’està gaudint.
 • L’exercici simultani de l’excedència per dues persones que presten serveis en el sector públic per raó d’un mateix fet causant només és permès, amb l’autorització prèvia, si ho sol·liciten d’una manera expressa i si no afecta el funcionament del servei.
 • És incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins l’acabament del seu termini.
 • Si un cop finida la causa que ha originat el dret la persona afectada no sol·licita el reingrés en el termini d’un mes (anterior a la finalització), es declara d’ofici la situació d’excedència voluntària per interès particular.
 • El personal que gaudeix d’aquesta excedència té dret a participar en els cursos de formació que convoqui l’Administració.
 • No es paga la quota de MUFACE, però cal comunicar a la Mutualitat que s’està gaudint d’aquesta excedència (aportant-hi una fotocòpia de la resolució de la concessió), per tal que tingui coneixement d’aquesta situació administrativa. Hi ha cobertura sanitària durant l’excedència.

Retribucions

 • No hi ha retribucions.

Voluntària per al manteniment de la convivència

Legislació

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 3 i 6.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 89.3.

Durada

 • Mínim de DOS anys i màxim de QUINZE.

Observacions 

 • Es pot concedir l’excedència voluntària per al manteniment de la convivència o agrupació familiar als funcionaris/àries de carrera quan el/la cònjuge o el/la convivent  resideixi en un altre municipi perquè ha obtingut un lloc de treball estable com a funcionari de carrera o com laboral fix en qualsevol de les Administracions Públiques.
 • No s’exigeix a la persona sol·licitant el requisit d’haver prestat serveis efectius com a funcionari de carrera en qualsevol de les administracions públiques.  
 • El temps d’aquesta excedència no computa a efectes de triennis ni drets passius.
 • No hi ha reserva de lloc de treball.
 • Si un cop finida la causa que ha originat el dret, la persona afectada no sol·licita el reingrés en el termini d’un mes, es declara d’ofici la situació d’excedència voluntària per interès particular.

Retribucions

 • No hi ha retribucions.

Voluntària per violència de gènere

Legislació

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 89.5.
 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 3 i 7.
 • Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat del Departament de Governació i Administracions Públiques: instrucció 7.2.

Sol·licitud

 • L’excedència se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.
 • La concessió no està subordinada a les necessitats del servei.

Durada

 • Pel temps que se sol·liciti.

Observacions

 • Es concedeix a les dones víctimes de la violència de gènere.
 • Es té dret a sol·licitar la situació d’excedència sense necessitat d’haver prestat un temps mínim de serveis previs i sense que sigui exigible termini de permanència en aquesta situació.
 • Comporta la reserva del mateix lloc de treball durant 6 mesos, sens perjudici que és pugui ampliar aquest termini, d’acord amb allò que disposa la normativa sobre violència de gènere, o quan, en el seu cas, les actuacions judicials ho requereixin, es podrà prorrogar aquest període per tres mesos, amb un màxim de divuit, a fi de garantir l’efectivitat del dret de protecció de la víctima.
 • El temps d’excedència computa a efectes de triennis i drets passius.
 • L’Administració ha de notificar, amb un mes d’antelació, a la persona afectada que s’acaba l’excedència i que disposa d’un mes, a comptar des del seu acabament, per demanar-ne l’ampliació o per reincorporar-se.
 • No es paga la quota de MUFACE, però cal comunicar a la Mutualitat que s’està gaudint d’aquesta excedència (aportant-hi una fotocòpia de la resolució de la concessió), per tal que tingui coneixement d’aquesta situació administrativa. Hi ha cobertura sanitària durant l’excedència.

Retribucions

 • Durant els dos primers mesos es cobra el 100% i, si s’escau, les prestacions familiars per fill a càrrec.

Per incompatibilitat

Legislació

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (Text refós de funció pública catalana): art 86.2.c).
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 85.2.

Observacions

 • Es concedeix si el/la funcionari/a es troba en servei actiu en un altre cos docent o escala de qualsevol de les Administracions públiques o passa a prestar serveis en organismes  o entitats del sector públic, sempre que no li correspongui quedar en una altra situació i llevat que s’hagi obtingut la compatibilitat d’activitats.
 • L’òrgan competent pot concedir automàticament i d’ofici aquesta excedència.
 • No hi ha reserva de lloc de treball.
 • El temps no computa a efectes d’antiguitat ni drets passius.

Per raó de violència terrorista

Legislació

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 89.6.

Sol·licitud:

 • L’excedència se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.
 • La concessió no està subordinada a les necessitats del servei.

Durada

 • Aquesta excedència s’ha d’autoritzar i mantenir en el temps mentre sigui necessària per a la protecció i l’assistència social integral de la persona a la qual es concedeix, ja sigui per raó de les seqüeles provocades per l’acció terrorista, ja sigui per l’amenaça a què està sotmesa, en els termes previstos per reglament.

Observacions 

 • Els/les funcionaris/àries que hagin patit danys físics o psíquics com a conseqüència de l’activitat terrorista, així com els amenaçats en els termes de l’art. 5 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme, amb el reconeixement previ del Ministeri de l’Interior o de sentència judicial ferma, tenen dret a gaudir d’un període d’excedència en les mateixes condicions que les víctimes de violència de gènere.

Retribucions

 • Durant els dos primers mesos es cobra el 100% i, si s’escau, les prestacions familiars per fill a càrrec.