Equip directiu

Convocatòria de concurs de mèrits per cobrir places de director/a de centre educatiu

DOGC: RES EDU/160/2019, de 28 de gener, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació.

fletxaLa substitució temporal de persones membres de l’equip directiu es cobra des del primer dia

fletxa Concurs de mèrits per a la selecció de directors/es

Concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament en què és previst que resti vacant aquest càrrec el 30 de juny de 2018, que figuren a l’annex 2.Enllaç a la RESOLUCIÓ ENS/2785/2017, de 28 de novembre.

En aquest concurs pot participar el personal funcionari docent que compleixi els requisits que estableix l’article 134 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

Termini de presentació de sol·licituds i documentació acreditativa

-El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs de mèrits, així com de lliurament del projecte de direcció, és des del dia 11 de desembre de 2017 fins al 12 de gener de 2018, ambdós inclosos.

El fet de no presentar el projecte de direcció en el termini establert comporta l’exclusió de la participació en aquest concurs de mèrits o l’anul·lació de la/les petició/ns concreta/es.

-La sol·licitud de participació, el projecte de direcció, corresponent a cadascun dels centres sol·licitats, la declaració de mèrits i, si es procedent la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, s’han de presentar preferentment per mitjans electrònics mitjançant la valisa electrònica, disponible per tots els empleats del Departament i amb registre electrònic incorporat, i adreçada als serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona a què corresponguin els centres educatius o ZER sol·licitats, d’acord amb les indicacions que constaran a l’adreça d’internet corresponent al portal de centre.

-Els participants no han d’acreditar documentalment les condicions/requisits exigits i els mèrits al·legats que ja constin en el registre informàtic de personal del Departament d’Ensenyament.

Resolucions de candidatures admeses i excloses:

Com a molt tard el 30 de gener de 2018, les direccions dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament i l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona han d’emetre i fer públiques en els taulers d’anuncis i en l’adreça d’Internet: http://educacio.gencat.cat/portaldecentre les resolucions que aproven la llista de candidatures admeses i excloses, amb especificació del motiu.

La resolució de candidatures admeses i excloses s’ha de notificar a la direcció dels centres afectats com a molt tard el 1 de febrer de 2018 per tal que la facin pública en el tauler d’anuncis del centre.

Resolució d’aspirants seleccionats:

El director o directora dels serveis territorials o l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona emet i fa pública al tauler d’anuncis i al tauler electrònic de la Generalitat, com a molt tard el dia 13 d’abril de 2018, la resolució d’aspirants seleccionats per ser nomenats com a director o directora.

Programa específic de formació per a l’exercici de la direcció:

Els candidats seleccionats que no disposin de cap dels requisits, acreditacions o habilitacions previstes a l’article 14.1.d) del Decret 155/2010 i no tinguin l’acreditació de directiu professional docent, hauran de seguir un programa específic de formació:

-La inscripció al programa específic de formació s’haurà de formalitzar del 9 a l’11 d’abril de 2018 i el curs es realitzarà del 16 d’abril al 12 de juny de 2018.

-Els serveis territorials o en el seu cas el Consorci d’Educació de Barcelona, abans del 9 d’abril de 2018 confeccionaran la relació dels candidats, que siguin seleccionats en el concurs i que han de realitzar el programa específic de formació i informaran d’aquesta circumstancia a la Subdirecció General de la Funció Directiva de Centres Docents.

Nomenament:

El director o directora dels Serveis Territorials o la Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, ha de nomenar director o directora del centre l’aspirant seleccionat des del dia 1 de juliol de 2018 al 30 de juny de 2022, sempre que d’acord amb el previst a la base 1 d’aquesta convocatòria, tingui acreditat el requisit e)

RESOLUCIÓ ENS/2788/2016, de 30 de novembre, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.

Informació del Departament

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/pcPersonal/Detall?p_proc=15721 (Accès amb codi ATRI)

El Departament d’Ensenyament convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora dels centres docents públics en què ha de quedar vacant aquest càrrec. Podeu consultar la llista de centres a l’annex 2 de la convocatòria.

Per participar en el concurs cal presentar la sol·licitud, el full de mèrits, la documentació acreditativa dels mèrits al·legats (només si no consten en el registre de personal del Departament d’Ensenyament) i el projecte o projectes de direcció elaborats segons el que preveu la base 4 de la convocatòria.

fletxa verda Fases del concurs

En aquest concurs hi ha dues fases:

 • A la primera es valoren els mèrits especificats al barem de la convocatòria.
 • A la segona es valora el projecte de direcció i la capacitat de lideratge de l’aspirant d’acord amb el bàrem de la convocatòria.

A cada centre o zona escolar rural on hi ha candidatures admeses s’ha de constituir una comissió de selecció

fletxa verda Normativa vigent (La normativa de cada convocatòria la podeu trobar per anys)

DOGC: DECRET 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.

DOGC (11-11-10): DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent

linia vermella

dir 15 16

Convocatòria 2016: informació (El Departament, a petició d’USTEC·STEs, treu la restricció que feia incompatible la direcció amb reducció de jornada per cura d’altri)

norm

DOGC: Resolució ENS/189/2016, de 21 de gener, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.

direccio

linia vermella

dir 14 15

fletxa verda Llista de participants admessos i exclosos

norm

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/397/2015, de 6 de març, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.

linia vermella

dir 13 14

norm

DOGC (29-11-13): RESOLUCIÓ ENS/2510/2013, de 28 de novembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.

linia verda

caixa meses (20-11-13)

Ordre del dia:

2. Resolució de convocatòria de concurs de mèrits de selecció de directors de centres públics (document annex).

Afiliació: Més detalls i propostes

linia verda

Termini de presentació de sol·licituds: del 11 al 25 de gener de 2013.

linia vermella

dir 12 13

norm

DOGC (14-12-12): RESOLUCIÓ ENS/3009/2012, de 14 de desembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament

DOGC (12-1-12): RESOLUCIÓ ENS/30/2012, de 12 de gener, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.

linia verda

Concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora de diversos centres docents públics (cal codi ATRI)

El Departament d’Ensenyament  convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora dels centres docents públics en què ha de quedar vacant aquest càrrec. Podeu consultar la llista de centres a l’annex 2 de la convocatòria.

Per participar en el concurs cal presentar la sol·licitud, el full de mèrits, la documentació acreditativa dels mèrits al·legats (només si no consten en el registre de personal del Departament d’Ensenyament) i el projecte de direcció elaborat segons el que preveu la base 4 de la convocatòria.

Termini de presentació de sol·licituds: del 27 de gener al 10 de febrer de 2012

Fases del concurs

En aquest concurs hi ha dues fases:

 • A la primera es valoren els mèrits especificats al barem de la convocatòria.
 • A la segona es valora el projecte de direcció i la capacitat de lideratge de l’aspirant d’acord amb el bàrem de la convocatòria.

A cada centre o zona escolar rural on hi ha candidatures admeses s’ha de constituir una comissió de selecció.

Normativa

Resolució ENS/30/2012, de 12 de gener, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.

linia vermella

dir 11 12

Concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora de diversos centres docents públics

  • Es convoca un concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora dels centres docents públics en què el càrrec ha de quedar vacant (vegeu-ne la llista a l’annex 2 de la

convocatòria).

  • El

termini per presentar la sol·licitud és del 4 al 18 de febrer del 2011.

  • Per participar en el concurs cal presentar la sol·licitud, el full de mèrits, la documentació acreditativa dels mèrits al·legats (només si no consten en el registre de personal del Departament d’Ensenyament) i el projecte de direcció elaborat segons el que preveu la base 4 de la

convocatòria

  .

linia verda

norm

DOGC 10/2: Es fan públiques les llistes d’aspirants seleccionats en el concurs de mèrits per a la selecció de director o directora

DOGC 3/2: Es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora dels centres educatius

linia verda

Mesa sectorial: decret de direccions, oposicions, jubilació LOE…

EL NOU DEPARTAMENT ES COMENÇA A TREURE LA CARETA

A la Mesa Sectorial d’avui dia 26 de gener ha quedat palès que, ara per ara, les intencions del Departament d’Ensenyament tant en la política educativa com en la de personal són continuistes i marquen una nova línia de retallades en les condicions de treball del professorat.

A la pròrroga de la Llei de PPGG de l’any passat amb la retallada del 70% de les partides pressupostàries per a subvencions socials, com ara els ajuts a les famílies  per abordar la setmana blanca, entre d’altres,  sembla ser que la comencen a seguir i, també, es perfila per l’ambigüitat de les seves respostes i la paralització pràctica de la seva activitat en determinats temes; noves retallades que poden afectar en primera instància tant a l’oferta d’ocupació pública com a les gratificacions de la jubilació LOGSE/LOE.

El Departament ni confirma ni desmenteix si hi haurà convocatòria d’oposicions i sembla que es vol donar fins a un mes per decidir-ho. No obstant, quan es parla de l’oferta i si es descarta de mantenir les 3.200 places de secundària, com places estructurals i de consolidació d’ocupació, no vol concretar, en el hipotètic cas de convocatòria, a quines vacants i com s’aplicaria el percentatge del 30 % de la taxa de reposició.

D’altra banda, tampoc no acaba de mesurar el cost econòmic de la convocatòria, que suposaria possiblement un altre impediment per portar-la a terme.

USTEC·STEs denuncia aquesta actitud obscurantista i ambigua del Departament que continua menyspreant les preocupacions, en aquest cas, del personal interí i substitut i torna a reiterar que entén que les 3200 places ofertades públicament a l’octubre passat provinents, de l’Acord amb les organitzacions sindicals l’any 2007, són places estructurals de consolidació d’ocupació amb plena viabilitat en la planificació educativa i s’haurien de situar al marge de l’aplicació del 30% de la taxa de reposició que marca la Llei de PPGG de l’Estat per a l’any 2011.

En aquest sentit, USTEC·STEs continua exigint al Departament d’Ensenyament la convocatòria d’oposicions amb l’oferta pactada.

En tot cas, si el Departament es pren el mes de “reflexió” i al final decideix convocar-les, la realització de la convocatòria se n’aniria al mes de juliol.

D’altra banda, USTEC·STEs i la resta d’organitzacions sindicals hem plantejat la necessitat que surti urgentment la convocatòria de la jubilació LOE a Catalunya. No és de rebut que quan el MEC i algunes CCAA ja l’han publicada amb les seves gratificacions corresponents i els SSTT del mateix Departament estan posant a disposició del professorat les instàncies per sol·licitar-la, no es publiqui al DOGC la convocatòria de Catalunya amb la part de les gratificacions que li corresponen. USTEC·STEs denuncia públicament que el Departament està buscant la fórmula per retallar unes gratificacions les quals no han estat afectades per la retallada de la Pròrroga de la Llei de PPGG de la Generalitat i que amb aquesta política d’ambigüitat tracta de reduir el nombre de jubilacions que es podrien produir.

USTEC·STEs recorda al professorat que pot sol·licitar la jubilació anticipada LOE fins al 28 de febrer i té tot el mes de març per renunciar en el cas que les condicions que el Departament ofereix-hi no li siguin prou satisfactòries.

I per últim, el Departament ha presentat la convocatòria per a la selecció de directors i directores a 452 centres incloses 22 ZER.

Aquesta convocatòria, a més de continuar amb els requisits i condicions ja marcats en les  anteriors, introdueix dos nous elements per desenvolupar el nou Decret de directors:

 • La puntuació en el barem de mèrits per ostentar la categoria de personal directiu professional, innecessària totalment perquè no hi ha ningú.
 • La puntuació de màsters de formació en la capacitat de lideratge i, també, es  valorarà la capacitat de lideratge dels aspirants a través de l’avaluació tant de l’exposició del projecte de direcció com d’una entrevista personal amb la comissió de selecció.

USTEC·STEs rebutja aquest model de selecció de direccions absolutament antidemocràtic, carregat d’elements subjectius de difícil apreciació objectiva com la valoració específica de la capacitat de lideratge i de restricció de la participació del conjunt del professorat i  de la resta de la comunitat educativa en l’elecció.

USTEC·STEs entén que amb l’aplicació del Decret de direccions que desenvolupa la LEC, la nova Administració envia un missatge al professorat de continuisme en les polítiques educatives de l’anterior Govern i que amplis sectors del professorat van rebutjar frontalment, la qual cosa, no contribuirà a reduir el malestar docent ni a canviar la malfiança del professorat envers l’Administració.

USTEC·STEs entén al mateix temps que la publicació d’aquest model de convocatòria per seleccionar les direccions comporta una intenció clara de la Conselleria d’aplicar la LEC unilateralment i no asseure’s amb la representació del professorat a repensar i negociar el seu desenvolupament, la qual cosa suposa començar a posar les bases per al manteniment del conflicte al qual ens havia conduït l’anterior Conselleria.

linia verda

caixa meses (26-1-11)

Ordre del dia:

1- Proposta de resolució per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora dels centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.

linia vermella

dir 10 11

norm

DOGC 11/11: DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent

linia verda

Un curs de formació inicial professionalitzarà la direcció dels centres educatius (8-11-10): Gestió del canvi, lideratge pedagògic i capacitats gerencials són alguns dels continguts que s’hi tractaran

linia verda

caixa meses

MESA 23 de juny: Decret de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu

linia verda

Consell Escolar de Catalunya: consideracions d’USTEC·STEs als decrets de direcció de centres i Agència d’Avaluació

linia verda

caixa premsa

Diari de Girona: Els sindicats principals rebutgen el decret de direccions aprovat pel Consell Escolar

linia verda

norm

DECRET (…..) DE LA DIRECCIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS I DEL PERSONAL DIRECTIU PROFESSIONAL DOCENT

Departament 12/2: Concurs selecció el director o la directora, llista de persones admeses i excloses

Departament: Selecció de director o directora fins al 1/2/10

DOGC15/1: concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora de diversos centres docents

linia verda

dir 9 10

norm

Departament (17-2-9): selecció de director o directora fins

DOGC (30-1): concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres docents públics

DOGC 30/1: fotocòpia selecció direccions

linia verda

El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs serà del 4 fins al dimarts 17 de febrer de 2009, ambdós inclosos.

El/la director/a dels serveis territorials dictarà i farà pública, no més tard de l’11 de maig de 2009, la resolució d’aspirants seleccionats.

Nomenament del/de la director/a. El director o la directora dels serveis territorials nomenarà director o directora del centre l’aspirant seleccionat, des de l’1 de juliol de 2009 fins al 30 de juny de 2013.

linia verda

La convocatòria es publicarà la propera setmana (26/1…)

El termini acabarà el dilluns 2 de febrer de 2009.

Punt afegit…

Proposta de resolució per la qual es convoca concurs de mèrits per a seleccionar el director o directora de diversos centres docents públics dependents del Departament d’Educació

linia verda

caixa meses (21-1-09)

Ordre del dia:

1. Proposta de resolució de convocatòria de proves per a la provisió de
places de funcionaris docents.

2. Proposta de resolució per la qual es convoca concurs públic per a la
concessió de llicències retribuïdes per dur a terme treballs de recerca
educativa i estudis directament relacionats amb els llocs de treball
durant el curs 2009-2010, destinades al funcionariat de carrera dels
cossos docents i dels cossos d’inspecció i al personal laboral
contractat definitiu especialista de música i dansa del CEPA Oriol
Martorell, de Barcelona.

3. Torn obert de paraules.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes