Incapacitat Temporal

Incapacitat temporal (IT)

Retribucions i recuperació del mes d’agost

Justificació d’absències

Malalties cròniques

Normativa de baixes i d’absències per motius de salut

Incapacitat temporal per risc durant l’embaràs i la lactància natural

MUFACE

Canvis en el control i gestió de les baixes per incapacitat temporal (IT)

Incapacitat temporal (IT)

 

Clica damunt els documents per descarregar-los

 

 

Totes les persones afiliades a MUFACE poden ser visitades per facultatius de les diferents mútues. Les persones afiliades a Muface i que han optat per l’INSS com a Mútua NO estan en el Règim General  de la Seguretat Social. Poden ser atesos NOMÉS en centres de la seva zona que estiguin adscrits a l’INSS. Es pot consultar als mateixos centres i/o facultatius o adreçar-se a MUFACE

La SS comunica automàticament les incapacitats temporals al Departament d’Educació.  Aquest procediment és independent de si després feu el tràmit o no en el vostre centre. Cal respectar al màxim els terminis dels  tràmits que cal fer per les baixes, continuitats o altes. Trobareu més informació en aquest enllaç

 

Retribucions i recuperació del mes d’agost 

S’aplica en les mateixes condicions tant al personal adscrit al règim general de la SS com a l’adscrit al règim especial de mutualisme administratiu (MUFACE).

En tot cas els percentatges s’apliquen sempre sobre les retribucions percebudes el mes de la incapacitat temporal i no variaran durant tot el temps que duri; és a dir, que els possibles increments de sou i assoliment de triennis o sexennis no es reflectiran en la nòmina fins que no es tingui l’alta i NO seran retroactius.

 • En el cas de llicències per contingències comunes es percebrà el 100% durant tot el període de la incapacitat.
 • En el cas de les llicències per contingències professionals (malalties professionals i accidents laborals) es percebrà el 100% durant tot el període de la incapacitat.

Baixa durant el mes d’agost. En el cas de baixa per incapacitat temporal que impedeixi el gaudi de les vacances durant el mes d’agost, aquestes es podran fer en el moment de la reincorporació de la baixa sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.

     

Justificació d’absències

 

Descarrega FAQs sobre absències per motius de salut

 PERSONAL DOCENT- Absències per motius de salut d’una durada màxima de 15 hores

Les absències que es produeixen per motius de salut durant la jornada de treball o abans d’iniciar-se i que no responen a una situació d’incapacitat temporal, no generen cap descompte retributiu en les primeres 15 hores laborables d’absència en un mateix curs escolar (o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda i del temps de prestació de serveis) i es poden acreditar mitjançant una declaració responsable, d’acord amb el model “Declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdica”, disponible a la intranet – Portal de centre del
Departament.
No computen dintre d’aquestes hores les que es consumeixin per motius de salut i que l’endemà derivin en una situació d’incapacitat temporal (en què cal presentar la baixa mèdica). En aquests casos, les hores que s’hagin consumit no es resten del
saldo inicial de 15 hores.
A aquest efecte es computen com a hores per justificar en un dia d’absència 7 hores i 30 minuts si s’està realitzant jornada ordinària o 3 hores i 45 minuts si es fa mitja jornada i 5 hores si està fent dos terços de la jornada.
El document de declaració responsable s’ha de fer arribar al director o directora el mateix dia que la persona es reincorpora al lloc de treball.
Les persones interessades poden consultar el saldo d’hores d’absència per motius de salut al portal ATRI (Gestió del Temps > Expedient d’absentisme).
Les absències per motius de salut derivades de l’embaràs i de malalties cròniques o oncològiques es poden justificar mitjançant un document de declaració responsable, sense que sigui aplicable el límit de 15 hores laborables per curs escolar.
El document de declaració responsable s’ha de fer arribar al director o directora el mateix dia en què la persona es reincorpora al lloc de treball. En qualsevol cas, les absències de durada superior a tres dies consecutius s’han de justificar necessàriament
mitjançant el comunicat de baixa mèdica pertinent.
El fet que la persona interessada es trobi en algun d’aquests supòsits s’ha d’acreditar prèviament mitjançant un informe mèdic i, un cop consti l’acreditació del supòsit, no caldrà tornar-lo a acreditar.
Pel que fa a les absències per motius de salut derivades de malalties cròniques, les unitats de personal podran exigir que l’informe mèdic que en diagnostica la cronicitat hagi estat emès pels serveis públics de salut o per les entitats de mutualitat mèdica de MUFACE, així com una acreditació mèdica, en cada cas, conforme l’absència concreta del lloc de treball deriva de la malaltia crònica.
En cap cas s’admetran justificants documentals que continguin dades sobre la salut de les persones (dades sobre diagnòstic, proves mèdiques portades a terme, etc.) i, en el supòsit que siguin lliurats, cal retornar aquests justificants a les persones interessades i deixar-ne constància a l’expedient, mitjançant una diligència, que l’absència ha estat correctament justificada mitjançant un document adequat i suficient.

La documentació mèdica és confidencial i està subjecta a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la qual cosa les persones que intervenen en la tramitació del procediment tenen el deure de guardar-ne el secret.

Enllaç al document explicatiu: https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/GEST_Personal_docent.pdf

Model de sol.licitud: https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/PersonalDocent/A1085.pdf

 

 

Enllaç al document explicatiu – PERSONAL LABORAL 

Model G445_002-PAS: Declaració responsable justificativa personal PAS i d’atenció educativa

Malalties cròniques

 

El Departament d’Educació  finalment ha modificat els documents d’organització i gestió (instruccions d’inici de curs). A sota trobareu les instruccions tal i com estan ara.

En les instruccions d’inici de curs, en l’apartat de justificació d’absències, referent a les malalties cròniques:

Personal docent punt 5.1

Les absències per motius de salut derivades de l’embaràs i de malalties cròniques o oncològiques es poden justificar mitjançant un document de declaració responsable, sense que sigui aplicable el límit de 15 hores laborables per curs escolar.

Personal de Llars d’Infants punt 4.2

Les absències per motius de salut derivades de l’embaràs i de malalties cròniques o oncològiques es poden justificar mitjançant un document de declaració responsable, sense que sigui aplicable el límit anual de 15 hores laborables. En qualsevol cas, les absències de durada superior a tres dies consecutius s’han de justificar necessàriament mitjançant el comunicat de baixa mèdica pertinent.

Personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa punt 4.2 

Les absències per motius de salut derivades de l’embaràs i de malalties cròniques o oncològiques es poden justificar mitjançant un document de declaració responsable, sense que sigui aplicable el límit anual de 15 hores laborables. En qualsevol cas, les absències de durada superior a tres dies consecutius s’han de justificar necessàriament mitjançant el comunicat de baixa mèdica pertinent.

 

Normativa de baixes i d’absències per motius de salut  

Real Decreto 1060/2022, de 27 de diciembre.

Instrucció 1/2019 Departament d’Educació – PERSONAL DOCENT

Instrucció 1/2019 Funció Pública – PERSONAL LABORAL

Nota informativa sobre la Instrucció 1/2019 Funció Pública – PERSONAL LABORAL

Nota d’aclariment sobre les absències per malalties cròniques Funció Pública – PERSONAL LABORAL

Instrucció 1/2019, de 6 de febrer, sobre justificació d’absències per motius de salut del personal docent dels centres i serveis educatius del Departament d’Educació.

Decret llei 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del   personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.

Cartera de serveis del sistema Nacional de salut

Gestió del personal docent 2018-2019 Modificació 26-3-19 PERSONAL DOCENT  PERSONAL DE LES LLARS D’INFANTS
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS I PROFESSIONALS D’ATENCIÓ EDUCATIVA

Incapacitat temporal per risc durant l’embaràs i la lactància natural   

 

Prestació per risc durant l’embaràs o la lactància natural

• Pel que fa a les dones en règim general de la Seguretat Social (interines, laborals…), la legislació està recollida en aquest enllaç i aquest enllaç

• Quant a les dones funcionàries en règim de Muface, la legislació està recollida en aquest enllaç.

En els dos casos es necessita que un especialista en ginecologia acrediti que la feina que fa la dona és perjudicial per a la salut del fetus o la seva i aleshores l’empresa ha de buscar un altre lloc de treball no perjudicial. Si no el té, la dona tindrà dret a una baixa per “Risc durant l’embaràs”, que serà per contingències professionals, és a dir, tindrà les mateixes prestacions que una baixa per accident laboral o malaltia professional (Reial decret 298/2009, de 6 de març).

 

MUFACE

Campanya de vacunació hivern 2020–  com a personal dels centres educatius és recomanable que us vacuneu i, per fer-ho, podeu contactar amb el vostre centre d’atenció primària per demanar cita prèvia o amb la vostra entitat concertada amb MUFACE. Teniu prioritat!
Les mútues públiques MUFACE, MUGEJU i ISFAS s’incorporen oficialment a la recepta electrònica de Salut

Ajuts assistencials de MUFACE

Ajuts pel copagament de medicaments, tractaments o intervencions especials,….. enllaç al BOE,
El termini de sol·licitud s’inicia el 20 d’agost i acaba el 5 d’octubre – enllaç a MUFACE

 

S’han ampliat a dos els  períodes de canvi ordinari : gener i juny (catàleg d’entitats).Qualsevol persona que es consideri perjudicada per canvis en les prestacions pot presentar la pertinent reclamació a la seu provincial de MUFACE (model de reclamació). També podeu presentar una queixa o suggeriment.

Des d’aquest enllaç podeu accedir a la web de MUFACE

Des d’aquest enllaç podeu accedir als impresos de partes de baixa i altres prestacions.

Des d’aquest enllaç podeu accedir als drets i deures del mutualista.

Esteu rebent una targeta sanitària de CatSalut i sou de MUFACE? 
CatSalut ha enviat targetes sanitàries amb elprograma d’interès sanitari a usuaris de MUFACE i MUGEJU. No afecta l’assegurança actual i afegeix programes d’interés sanitari.

Assistència sanitària URGENT

URGÈNCIES MUFACE

GUIA MUFACE – EMERGÈNCIES – URGÈNCIES – INCAPACITAT TEMPORAL
RECEPTA ELECTRÒNICA A MUFACE – Les mútues públiques MUFACE, MUGEJU i ISFAS s’incorporen oficialment a la recepta electrònica de Salut

Informació per fer el canvi d’entitat mèdica

Els mutualistes i els beneficiaris amb document assimilat al d’afiliació que estiguin adscrits a l’INSS (sistema sanitari públic) o a les entitats d’assegurança d’assistència sanitària poden sol·licitar un canvi d’entitat durant el mes de gener i, com a novetat d’aquest any, també es pot fer el mes de juny.

Canvi fora de termini:

– Fora del període del termini ordinari es pot autoritzar el canvi d’entitat d’assegurança d’assistència sanitària o d’adscripció al sistema sanitari públic:

 • Quan es produeixi un canvi de destinació del o la mutualista en actiu que impliqui trasllat de província.
 • Quan, tot i mantenir la seva localitat de destinació, el o la mutualista canviï el seu domicili a una altra província.
 • Quan el o la mutualista obtingui la conformitat, expressada per escrit, de les entitats afectades.
 • Quan, per concórrer-hi circumstàncies objectives que justifiquin el canvi d’una pluralitat de titulars afectats pel mateix problema d’assistència mèdica, la Direcció General de MUFACE acordi l’obertura de termini especial d’elecció d’entitats, incloent-hi, si s’escau, l’INSS.

– A l’INSS

 • Quan el o la titular ho sol·liciti per raons d’assistència mèdico-hospitalària i sigui aprovat per una comissió paritària MUFACE/SEGURETAT SOCIAL. En aquest supòsit, juntament amb la sol·licitud, el o la titular ha d’aportar un informe mèdic en què consti el diagnòstic del procés patològic patit per ell o per algun dels seus beneficiaris i les raons que aconsellen el seu tractament en un centre del sistema sanitari públic. A més, ha de fer-hi constar expressament que assumeix l’obligació de romandre cinc anys adscrit a l’INSS en cas que li sigui concedit el canvi d’entitat.

Com fer el canvi d’entitat:

El o la mutualista ha de presentar, juntament amb la seva sol·licitud, el document d’afiliació o, si s’escau, el document assimilat al d’afiliació, per a la seva substitució en el seu servei provincial o a l’oficina de MUFACE més propera.

Si teniu certificat digital o DNI electrònic, a través de la seu electrònica de MUFACE es poden efectuar canvis ordinaris entre entitats d’assegurança privada d’assistència sanitària, però no pas a l’INSS.

Adreces

 • BARCELONA: Passeig de Gràcia 55-57, 2n 4a. 08007. Tel. 93 619 00 20 i 93 520 90 01
 • GIRONA: Séquia 24, entresòl, porta 1 i 2. 17071. Tel. 972 06 90 01 – FAX 972 22 16 42
 • LLEIDA: Sant Carles 28. 25002. Tel. 973 99 05 00. FAX 973 27 14 18
 • TARRAGONA: Avda. de Catalunya 52, 1r. 43071. Tel. 977 99 05 00 – FAX 977 21 41 16

Prestacions per incapacitat temporal a partir del 3r mes de baixa

A partir del 91è dia de baixa  el Departament d’Educació deixa d’abonar les retribucions complementàries.

La quantia del subsidi és fixa i invariable, en tant aquest no s’extingeixi, i serà la major de les dues quantitats següents:

 • El 80 per 100 de les retribucions bàsiques reportades (sou, triennis i grau, si escau), incrementades en la sisena part d’una paga extraordinària, corresponent al tercer mes de la llicència.
 • El 75 per 100 de les retribucions complementàries reportades en el tercer* mes de la llicència.

L’import del subsidi íntegre així calculat no podrà ser superior a les retribucions complementàries íntegres corresponents al tercer* mes de llicència.

Si la quantia del Subsidi resultés superior, el seu import es reduirà en l’excés.

En aquest enllaç trobareu més informació i una aplicació per calcular el subsidi.

 

Simulador del canvi de subsidi

Simulación del cálculo de subsidio por incapacidad temporal o por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural

 

Dubtes

Oficina d’atenció al mutualista

Pèrdua de prestacions – Reivindicacions d’USTEC-STEs(IAC)

 • Un millón de funcionarios ven recortados sus servicios médicos Les entitats son les mateixes que el 2014 però a partir de l’1 de gener continuen reduïnt les prestacions. Comproveu la cobertura de la vostra entitat.
 • Davant la pèrdua de prestacions USTEC·STEs (IAC) ja hi ha presentat al·legacions. Qualsevol persona perjudicada pot presentar la reclamació pertinent a la seu provincial de MUFACE.  MODEL DE RECLAMACIÓ

 

Canvis en el control i gestió de les baixes per incapacitat temporal (IT)

El dia 1 de desembre del 2015 ha entrat en vigor el RD 625/2014 del 18 de juliol, desenvolupat en l’Ordre ESS/1187/2015 de juny (BOE 26/6/2015). Els principals canvis que comporta pel que fa a les incapacitats temporals de màxim de 365 dies són els tràmits que el mateix metge o metgessa o l’empresa han de fer.

Aquests canvis afecten el personal següent:

 • Personal laboral
 • Interins/es
 • Funcionaris d’FP que estan al règim de SS

Aquests canvis NO afecten el personal següent:

 • Funcionaris/es de carrera que estan a Muface (tinguin mútua o SS)
 • Nous funcionaris/es de carrera a partir de l’1/1/2011 que estan a Muface, tot i tenir la jubilació per SS.

Les taules per calcular la durada d’una baixa ara inclouen tres variables: diagnòstic, tipus de feina i edat del treballador/a. Són orientatives, seran revisades periòdicament per l’INSS i queda a discreció del metge o metgessa el criteri final.
Segons la previsió de durada de la malaltia, s’estableixen diferents trams per a la tramitació d’altes i baixes.

Cal recordar que les persones que hagin cursat baixa abans de l’1 de desembre no es veuran afectades per aquest nou decret i, per tant, seguiran els procediments de baixa anteriors.

En els annexos de l’Ordre podeu trobar els nous formularis, tant per als i les treballadors/es com per a l’empresa. En els formularis de l’empresa no hi surt el codi de malaltia o diagnòstic, amb què es compleix la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

USTEC-STEs ha fet una petició a Muface perquè segueixi els mateixos criteris i preservi el dret a la intimitat de tots els treballadors i treballadores.

 

T’ha servit aquesta informació? Si us plau contesta aquesta petita enquesta i ens ajudaràs a millorar la web.