Full 483

Abril de 2024

Els horaris a primària

L’horari laboral és una de les qüestions més essencials en la vida quotidiana de l’escola, i un dels punts que genera més conflicte i equívocs. És una qüestió que poques vegades s’explica a la formació inicial docent, i no sempre les direccions ens indiquen clarament quins són els nostres drets i deures al respecte. Sovint, a més, hi ha la creença que una bona tasca professional o la qualitat de la feina es fonamenta a dedicar-hi moltes hores. Tanmateix, això és un mite que cal desmantellar. La qualitat de l’atenció educativa es basa en una bona organització del temps i en el respecte als marcs horaris que fixa la normativa d’una manera molt clara.

El nostre horari es fixa a les instruccions d’inici de curs, i és d’obligat compliment, tant per part nostra com per part dels equips directius. La nostra dedicació no pot ultrapassar les 37,5 hores setmanals i estan dividides en hores lectives (23), hores complementàries de permanència en el centre (7), i hores d’altres tasques que es fan a casa (7,5). Qualsevol límit que s’excedeixi per circumstàncies excepcionals ha de ser compensat.

És important que coneguem els nostres drets i que els puguem defensar al centre de treball. T’exposem aquí un quadre i unes consideracions que convé que coneguis i comparteixis amb la resta de mestres.

Horaris a primària

Tipus de jornada

Hores lectives

Hores complementàries

Hores totals de permanència

Mitja vacant o mitja jornada per reducció de 1/2 jornada

11h 30 minuts

3h 30 minuts

15h

2/3 (reducció d’1/3 de jornada)

15h 20 minuts

4h 40 minuts

20h

Vacant sencera

23h

7h

30h

Recorda, les hores de pati són lectives a tots els efectes.

Segons l’article 14 i annex 7 del Decret 175/2022, de 27 de setembre, està estipulat que les classes han de ser de 60 minuts per completar les hores marcades del currículum general. Reduir el temps d’una classe per acumular minuts i convertir-lo en una hora lectiva es considera una mala pràctica. Això pot afectar les nostres condicions de treball. Per tant, és important respectar la durada estipulada de les classes per complir la normativa i assegurar un entorn de treball adequat per als docents. L’etapa de l’educació primària disposa de 5.250 hores de les quals 525 hores són hores destinades a l’esbarjo, ja que es considera una activitat educativa integrada en l’horari lectiu de l’alumnat.

Les substitucions de mestres als centres educatius de primària s’han de dur a terme dins l’horari lectiu.

Hores lectives o de docència: 23 hores (jornada sencera), que inclouen activitats docents amb grups classe, activitats de suport escolar personalitzat i altres activitats de suport, atenció a la diversitat, activitats de tutoria individual i de grup, substitució d’absències de curta durada i activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per a l’exercici d’aquestes funcions.

Et volem alertar de la deriva del departament, que vol que els esbarjos no siguin considerats hores lectives dels docents i sibil·linament els ha anat fent desaparèixer de la normativa. Tot i que en un inici el temps d’esbarjo es considerava una activitat educativa dins el temps escolar, es veu un canvi d’intencions per part del Departament, reflectit en la normativa sobre l’activitat docent.

Hores complementàries o d’activitats en horari fix: 7 hores (jornada sencera) d’activitats complementàries al centre, dintre de les quals s’inclouen, entre d’altres, hores de coordinació, reunions, activitats relacionades amb la tutoria, atenció a les famílies de l’alumnat, seminaris de coordinació d’equips directius, formació en el centre, subxarxa de coordinadors digitals i altres activitats formatives autoritzades per la direcció general corresponent, activitats de col·laboració amb altres professionals, treball en equip i, si s’escau, activitats per a la dinamització del Pla català de l’esport. En aquestes activitats, quan les circumstàncies del centre així ho demanin, i prioritzant les necessitats d’atenció de l’alumnat, cal incloure la custòdia d’alumnes.

Altres activitats relacionades amb la docència: 7 hores i 30 minuts (jornada sencera) per a la preparació de classes, correccions, formació permanent, reunions pedagògiques, preparació de programacions, etc., que no s’han de fer necessàriament al centre.

USTEC·STEs (IAC) vetllarem pel compliment de la normativa sobre l’horari laboral dels i les mestres i denunciarem aquells casos que després del diàleg amb les direccions i inspecció no s’hagin resolt de manera favorable.

Així mateix, demanem més professionals i una major inversió en el sistema educatiu, per tal d’afrontar les necessitats dels centres educatius.

Les irregularitats en l’horari laboral poden tenir un impacte significatiu en el nostre rendiment. És important abordar aquestes qüestions amb un diàleg constructiu i, si s’escau, recórrer als mecanismes legals pertinents per garantir el compliment de la normativa.

Download-d-retocat-el-text-final-a-72ppp
Enllac-pagina-fulls-d2-rectificat-en-72-ppp
Enllac-pagina-fulls-b2-rectificat-a-72-ppp
Enllac-pagina-fulls-f2-rectificat-a-72ppp
el_catala_no_es_toca
AFILIA_T amb QR actualitza ret a 72 ppp