Normativa

Perfils professionals de llocs de treball específics per al curs 2020-2021

Requeriment de 90 h per a l’acreditació del perfil lingüístic

Consulta d’activitats formatives i d’innovació associades als perfils professionals

Acreditació

Models de certificats

Terminis per acreditar els perfils

 

 


NORMATIVA

RESOLUCIÓ ENS/1386/2016, de 27 de maig, de modificació de la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

RESOLUCIÓ ENS/1764/2017, de 17 de juliol per la qual es dona publicitat dels elements bàsics de la formació del professorat que capacita per acreditar els perfils professionals dels llocs de treball específics dels centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament.

RESOLUCIÓ ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual es fa pública la relació d’activitats formatives i de programes d’innovació educativa, a efectes d’acreditació de perfils professionals de llocs de treball específics, per part del professorat, a partir del curs 2016-2017.

RESOLUCIÓ ENS/1538/2016, de 20 de juny, sobre la sol·licitud complementària de participació en la fase d’elecció per al professorat interí, dins del procediment d’adjudicació de destinacions provisionals establert per la Resolució ENS/1215/2016, de 9 de maig.


LLOCS DE TREBALL DOCENT

     

 

Els perfils professionals de llocs de treball específics per al curs 2020-2021, són els següent:

Lingüístic en llengua estrangera (AICLE) (codi IAN anglès, codi IFR francès, codi IIT italià, codi IAL alemany)
Competència digital docent (codi TIC)
Atenció a la diversitat de l’alumnat (codi DIV)
Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial (codi GPS)
Lectura i biblioteca escolar (codi LBI)
Immersió i suport lingüístic (codi ISL)
Educació visual i plàstica (codi EVP)
Docència de dues especialitats docents a l’ESO (codi EDP)
Metodologies amb enfocament globalitzat (codi EGI)

 

 

ACREDITACIÓ

Acreditació inicial (procediment automàtic)

El Departament d’Educació acredita al professorat que ja reuneix els requisits especificats a l’annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016 per a cadascun dels perfils professionals, en funció de la informació que consta al registre informàtic de professorat, sense que sigui necessària cap sol·licitud de la persona interessada.

L’acreditació de cadascun dels perfils constarà anotada al registre informàtic de professorat a excepció de l’acreditació del perfil professional de “Docència de dues especialitats a l’ESO”, que s’entendrà acreditat implícitament amb el reconeixement de dues especialitats docents (una de les quals, en els cossos d’ensenyament secundari, per ser-ne titular).

Les acreditacions anotades mitjançant aquest procediment automàtic poden ser consultades pels interessats al portal ATRI: Expedient i formació > Expedient  > Consulta de dades > Altres dades del meu expedient, i fer clic a següent > Consulta de perfils professionals

 

Acreditació sol·licitada pel professorat

Sol·licitud i documentació

Els docents que no obtenguin l’acreditació en el procediment automàtic poden fer la sol·licitud als registres del Departament, dels serveis territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona.

Per a cada perfil professional cal presentar la documentació, segons s’indiqui en cada cas a l’annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016.

  • Requisit de titulació: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat o, en tot cas, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició d’aquest.
  • Requisits de formació: certificació emesa per la unitat o centre corresponent que hi acrediti el total d’hores de formació específica degudament reconeguda pel Departament. Totes les fotocòpies que es presentin s’han d’acompanyar amb les diligències de compulsa corresponents.
  • Experiència docent: certificació de la direcció del centre segons el que s’estableix per cadascun dels perfils. No cal certificar l’experiència  que consta en el registre informàtic de professorat, com l’ocupació de llocs docents o l’exercici de càrrecs en centres educatius públics.

Models de certificats: 

Sol·licitud d’acreditació de perfil professional per titulació acadèmica oficial per ocupar llocs de treball docents específics.

Sol·licitud d’acreditació de perfil professional per experiència docent, per ocupar llocs de treball docents específics

Acreditació de formació (accés a l’aplicació)

 

 

REQUERIMENT  DE 90h PER A L’ACREDITACIÓ DEL PERFIL LINGÜÍSTIC

D’acord amb la Resolució ENS/1128/2016, per obtenir el perfil lingüístic (anglès, francès, alemany, italià) cal “tenir acreditada la formació en metodologia d’ensenyament i aprenentatge integrat de llengua i contingut AICLE a través de màsters, postgraus o activitats de formació permanent amb un mínim de 90 hores, o haver participat en un programa d’innovació educativa en relació amb aquest aprenentatge publicats al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2. Excepcionalment, i amb caràcter transitori fins la finalització del curs 2018-2019, el professorat que ha ocupat llocs de treball específics amb aquest perfil professional en centres públics el curs 2014-2015 i/o 2015-2016 i no disposi de la formació esmentada a l’apartat anterior l’ha d’acreditar abans del 30 de juny de 2019. En cas contrari no podrà ocupar aquests llocs de treball específics a partir del curs 2019-2020. També s’aplica l’esmentada transitorietat fins el curs 2018-2019, si s’acredita un mínim de 45 hores de la formació abans esmentada”.

Aquesta disposició no s’ha aplicat fins a data d’avui, entre altres raons, per la situació de pandèmia provocada pel Covid i els seus efectes sobre l’organització dels centres educatius. No obstant això, i amb l’objectiu de garantir el compliment de la normativa preceptiva i la qualitat de l’acció educativa, a finals de 2022 s’aplicarà el requeriment de 90 hores. I, per tant, amb data màxima 31 de desembre de 2022 s’actualitzarà l’aplicació de gestió de perfils. 

A partir d’aquest moment només mantindran el perfil lingüístic aquells docents que tinguin acreditada completament la formació AICLE. Els docents que, en data 1 de gener de 2023, no hagin acreditat el mínim de 90 h perdran el perfil i només el podran recuperar amb el benentès que acreditin les 90 hores de formació que fixa la normativa. Els docents que en data 1 de gener de 2023 estiguin ocupant un lloc perfilat mantindran el perfil durant el curs escolar 2022-23 exclusivament. 

Els docents afectats podeu participar en les accions formatives que organitza el Departament o altres entitats externes reconegudes. En l’apartat de Formació de l’XTEC, trobareu l’oferta d’activitats AICLE corresponents al segon torn de formació del curs 2021-22 i, posteriorment, al torn d’estiu del mateix curs. 

El col·lectiu de docents que en aquests moments estan ocupant un lloc de treball amb perfil lingüístic i que no tenen les 90 hores AICLE acreditades tindran preferència a l’hora d’obtenir plaça en les activitats de formació AICLE del Departament.

 

 

TERMINIS PER ACREDITAR ELS PERFILS

Termini de presentació i efectes de les acreditacions (actualització 15/04/21)

Les sol·licituds d’acreditació d’un o més perfils professionals es poden presentar en qualsevol moment del curs.

Tenen efectes en el procediment d’adjudicació de destinacions provisionals que es convoca cada curs les sol·licituds presentades fins al 30 d’abril.

Les presentades a partir d’aquesta data poden acreditar el perfil professional, però no tindran efectes fins a la següent convocatòria.

Reconeixement de l’acreditació

Després de revisar la documentació i comprovar que reuneixen els requisits exigits, des dels serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona, s’incorporarà, si escau, la informació a l’expedient del professorat i resoldrà la sol·licitud de reconeixement de l’acreditació del perfil. Una vegada reconegut el perfil, l’acreditació constarà al registre informàtic de professorat i serà accesible per als interessats al portal ATRI.

En cas que no es reconegui l’acreditació sol·licitada, la resolució denegatòria exhaureix la via administrativa i s’ha de notificar a la persona sol·licitant.

 

 

CONSULTA D’ACTIVITATS FORMATIVES I D’INNOVACIÓ ASSOCIADES ALS PERFILS PROFESSIONALS

Accés a portal de centre – Accés a la consulta