Resum mesa sectorial 21 de març de 2024

Adjudicacions d’estiu, reversió de retallades, innovació educativa i altres qüestions.

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DEL PERSONAL DOCENT

21 de març de 2024

 1. Adjudicacions d’estiu

Intervenció de l’administració: Informen que:

 • Els centres no podran crear noves places perfilades pel curs vinent. Les que hi són es podran mantenir. És una mesura que, en principi, només és per aquestes adjudicacions d’estiu.

 • Les persones funcionàries que han participat i participaran en les oposicions per accés a un cos superior i obtenen plaça, només podran participar en un dels dos cossos. Per tant, hauran de decidir si volen romandre al cos d’origen o ser funcionàries en pràctiques del cos superior.

 • Per a les persones interines que tenen reconegudes especialitats en dos cossos, la norma és la mateixa: només podran participar en un dels dos.

 • En els casos de persones que pertanyen a dos cossos que reben proposta de continuïtat en el centre, si omplen la sol·licitud individual, aquesta ha de ser del mateix cos que el de la proposta de centre. En cas que no ho sigui, si el participant ho fa de forma forçosa (està obligat a participar en les adjudicacions), només es tindrà en compte la sol·licitud i s’anul·larà la proposta del centre. Si la participació és voluntària, només es tindrà en compte la proposta de centre i s’anul·larà la sol·licitud individual.

 • Qui aprovi les oposicions 2024 tindrà destinació en pràctiques a 1 de setembre: al juliol tindrà tres dies per fer la sol·licitud. La sol·licitud individual ja com a funcionari/ària anul·larà la prèvia feta. Si es rep proposta de continuïtat del centre pel mateix cos i nivell de participació, el mateix Departament farà el canvi de la situació administrativa perquè la fase de participació sigui la corresponent a les propostes al personal funcionari.

 • Pel funcionariat en pràctiques dels diversos processos es contempla la possibilitat que faci les pràctiques d’una especialitat que no sigui l’obtinguda per oposició si els centres demanen la continuïtat en l’especialitat en què ja es treballava.

 • El funcionariat en pràctiques no pot optar a llocs de treball tals com aules hospitalàries, hospitals de dia, CESIRE, llocs de programa amb fons europeu… Sí que es poden fer les pràctiques en centres juvenils, DGAIA, centre penitenciaris, EAP, camps d’aprenentatge, CREDA, CREDV, CRETDIC… si ja s’ocupa una plaça en aquests llocs de treball i es rep proposta de continuïtat. No s’hi pot optar per elecció.

 • El Departament publicarà en el seu web un apartat de Preguntes Freqüents (FAQ) que preveu que serà molt extens per resoldre el nombre més gran possible de dubtes.

 • La publicació del DOGC es preveu després de Setmana Santa. Els funcionaris de carrera inicien les peticions el 24/4 i la resta de dates són orientatives. Ens informaran de les dates abans de publicar la resolució.

Intervenció USTEC·STEs (IAC): Denunciem que les adjudicacions d’estiu giren al voltant d’un decret de plantilles on la tria a dit és la protagonista, i on l’objectivitat i transparència brilla per la seva absència mentre es vulnera el principi d’antiguitat i mèrit a l’hora d’ocupar les places vacants en els centres educatius.

Sobre la creació de places específiques amb perfil: no hi ha cap control que es destinin efectivament a les tasques previstes. Ni un informe de valoració ni res que justifiqui l’existència i necessitat d’aquesta plaça. No ens cansarem de demanar la retirada de les entrevistes de tots els procediments de selecció de personal.

Celebrem que no es creïn nous perfils l’any vinent, però cal anar més enllà. Volem remarcar la sentència coneguda recentment del TSJC, que declara nul el concurs de mèrits de 2018 (concurs de trasllats autonòmic) per proveir destinacions definitives amb perfil de competència digital. El pronunciament del TSJC suposa un qüestionament frontal al sistema d’acreditació de perfils. Què pensa fer el Departament? USTEC·STEs defensem que cal eliminar els perfils.

Així mateix, denunciem que no s’hagi previst una fase preferent després del funcionariat per a les persones en abús de temporalitat no estabilitzades. A funció pública es va deixar clar que calia prioritzar aquestes persones a les vacants disponibles, però el Departament s’hi està negant.

Diverses qüestions concretes de la convocatòria:

 • Places amb procediment previ d’entrevista: Disposeu que les persones només puguin efectuar quatre sol·licituds, però la realitat és que en fan moltes més i no passa res. Com es controla aquest tema? Pel que fa al punt en què les direccions han de comunicar a les persones que han fet entrevista que no han estat seleccionades, les direccions no ho fan. Sobre el punt que diu que han de fer mínim dues entrevistes si hi ha més de dues candidatures, com ja hem dit, en la majoria dels casos les places ja tenen noms i cognoms i no en fan ni una, d’entrevista.

 • Nombre de peticions del personal interí: Cada any demanem que no hi hagi un mínim i cada any ens ho tornem a trobar. Això és un greu perjudici a les persones que viuen en zones amb pocs centres propers, els obliga a treballar lluny o a abstenir-se de participar en les adjudicacions d’estiu.

 • Pràctiques a l’EAP, CREDA… Celebrem que s’hagi cedit a la nostra demanda de poder fer-les en aquests llocs, però pensem que també s’haurien de poder fer en llocs com les aules hospitalàries, etc.

 • Propostes de no continuïtat: No haurien d’existir, però a més a més el criteri per fer-les és tan generalitzat, que qualsevol direcció pot determinar que no et vol i al·legar la incompatibilitat amb el PEC, sense haver de demostrar tal cosa perquè això de proposta raonada és, a parer nostre, insuficient i no objectiu, i hauria d’anar acompanyat de fets demostrables: totes les passes haurien d’estar comunicades a la persona afectada per escrit. A banda, què vol dir “no adequar-se al perfil del lloc de treball, o que n’hagi quedat acreditada la no adequació al desenvolupament dels continguts funcionals del lloc de treball”? Qui estableix els criteris d’adequació? I de quins continguts parlem?

 • Propostes de centre per al funcionariat en pràctiques en especialitats diferents de la d’oposició: No és acceptable que una persona en pràctiques pugui optar per proposta de centre en una especialitat diferent de la seva i, en canvi, via elecció només es pugui optar a l’especialitat de les oposicions, això és un greuge comparatiu flagrant. Per altra banda, que hi hagi funcionariat en pràctiques que ocupin places en especialitats diferents de la de les oposicions suposa un perjudici a les persones en pràctiques que, via elecció, han d’ocupar aquestes places perquè sí que són de la seva especialitat.

 • Comissions de servei: Pot romandre en comissió de servei una persona que ho estava, però ha obtingut una nova DD?

 • Data en què haurà de tenir el màster reconegut el personal interí: Demanem donar més marge per tenir-lo acreditat, ja que molts l’acaben just a finals de juny.

 • Participació de les persones opositores a les adjudicacions d’estiu: Com pensen quadrar les adjudicacions de les places perquè l’adjudicació de persones opositores sigui en la fase del funcionariat en pràctiques?

 • Períodes de pràctiques: Per a les persones funcionàries en pràctiques que a dia 1 de setembre estiguin en situació d’IT o de permís per naixement i s’estengui tot el 1r trimestre, en una mesa es va informar de la possibilitat de fer les pràctiques en diferents períodes posteriors dins del mateix curs. Es podran fer les pràctiques el curs següent si no poden incorporar-se el mateix curs?

 • Ordenació dels docents que han perdut la destinació definitiva per supressió del lloc de treball: Per què els criteris del cos de mestres i d’ensenyaments secundaris són diferents?

 • Propostes de direcció: Demanem que es facin públiques per saber quin ordre assigna la direcció a cada proposta de continuïtat.

Resposta de l’administració:

 • Sentència del TSJC sobre el CM amb perfils digitals docents: Estan mirant si executen o van a cassació (està en mans del gabinet jurídic del Departament).

 • Interins no estabilitzats: No s’ha pogut fer cap apartat específic per a ells, confien que, tenint un número baix, obtinguin adjudicació.

 • Control sobre les quatre sol·licituds màxim que poden enviar les persones per fer entrevistes en centres: No tenen manera d’establir-lo. Els centres que no informen els candidats que no els entrevistaran, ho han de fer tant sí com no.

 • Possibilitat de fer pràctiques en EAP: Només és pel curs 24-25. És una mesura provisional per no posar un altre interí o interina a l’EAP i desfer ara equips consolidats.

 • Propostes de no continuïtat: S’ha d’anar avisant cada trimestre a la persona afectada. Inspecció no sempre ho valida si no s’ha seguit el procediment recollit a la resolució de les adjudicacions.

 • Amb 4 mesos de substitut/a no es pot fer proposta de continuïtat en centres ordinaris, només quedar-se al centre si hi ha un procés per entrevista o és un centre CMC o CEE.

 • Pràctiques en una especialitat diferent de la d’oposició: És possible si es rep proposta de continuïtat del centre i inspecció ho veu bé. Només pot ser, però, si és una especialitat que ja s’ocupa, no pot ser per especialitats diferents de l’ocupada o la d’oposició, encara que es tinguin reconegudes.

 • Termini per acreditar el màster: Concretaran quan cal tenir-lo acreditat per poder participar en les adjudicacions d’estiu i obtenir-hi plaça.

 • Adjudicacions d’estiu: Les especialitats amb les quals poden participar les persones interines són les que tenen acreditades a la borsa.

 • Places perfilades noves: No deixen fer-ne provisionalment aquestes adjudicacions d’estiu no perquè tinguin por de no poder col·locar la gent, sinó perquè s’ha de revisar el tema (estan revisant els perfils actuals per valorar si els mantenen o en fan de nous).

 • Si una plaça és perfilada, s’ha de mantenir perfilada: Per crear-les s’han de complir una sèrie de requisits. Per fer la renúncia s’ha de desmuntar tot el que s’havia fet.

 • Motius de l’ajornament de les pràctiques: Són bàsicament per IT i permisos per naixement de fills/es.

 • Suprimits (persones funcionàries que perden la definitiva per causes diverses): Si ja se sap, s’informa el centre perquè reuneixi els possibles afectats, si està dins del calendari bé i si no també se li dona prioritat. Els suprimits sempre tindran prioritat absoluta. A l’hora d’establir els criteris sobre a qui se suprimeix la plaça, sempre hi ha hagut diferència entre primària i secundària: a primària, la persona amb definitiva amb menys antiguitat en el centre i a secundària, la persona amb menys antiguitat al cos.

 • Calendari: està molt ajustat. El 17 de juliol s’acabaran les oposicions, tindran 3 dies per demanar les adjudicacions d’estiu i s’aplicarà l’algoritme. Si per termini no acaben a temps, “tindran cintura”.

Rèplica d’USTEC·STEs (IAC):

 • Fase per a les persones no estabilitzades: Manca voluntat política, és fàcil d’aplicar, és coherent amb el negociat a funció pública i si existeixen vacants cal prioritzar aquestes persones. Haurien d’anar seguides del funcionariat.

 • No continuïtats: Demanem que les persones afectades tinguin per escrit com han de redirigir la feina. Com es demostra que han rebut avisos de millorar per part de la direcció? Estan indefenses davant la inspecció.

 • Pràctiques: El criteri ha de ser comú per a totes les persones, sigui la via que sigui de participació, o només és per a l’especialitat d’oposició per a tothom, o tothom ha de poder optar a altres especialitats reconegudes.

 • Hi ha qüestions del primer torn no contestades.

Resposta de l’administració:

 • Comissions de servei: si algú està en CS, participa a concurs de trasllats i mou la seva definitiva, pot seguir en CS si la direcció el/la confirma. Si es té DD i se’n demana una altra, no és possible quedar-se al centre, s’ha participat voluntàriament (llevat que s’ocupi un càrrec a l’equip directiu).

 • Miraran que no hi hagi incompatibilitat amb el tema de protecció de dades i fer públic l’ordre de les propostes de continuïtat.

 • Perfils: cal posar-ho en mans de la inspecció si hi ha males praxis.

 1. Ordre pel reconeixement de la innovació educativa i bases generals reguladores de la convocatòria unificada de programes d’innovació educativa corresponent al curs 2024-2025

Intervenció de l’administració: L’ordre antiga és del 2015 i s’ha d’actualitzar. Més àgil, amb menys burocràcia. És necessària una nova regulació que aporti rigor i evidència educativa i que la innovació estigui orientada a l’èxit educatiu.

Volen obrir el reconeixement de la innovació als centres, serveis educatius i zones educatives. Incorporar-hi tot el personal que participa en aquestes activitats innovadores (personal docent i PAE). Canviar el paradigma i que les propostes no vagin de dalt a baix. Voluntat d’introduir i acceptar propostes que vinguin dels mateixos centres, serveis educatius i zones, que puguin participar en les convocatòries. Es considera oportú incloure criteris comuns, recursos, i mecanismes de seguiment i avaluació. Volen comprovar de manera rigorosa i amb evidències que la innovació funciona en aspectes com la millora del clima escolar i l’abandonament.

3 modalitats, incorporant-hi 2 novetats:

 • Pràctiques educatives de referència: Iniciatives de docents individuals o grups petits de docents. Àmbit 1: metodologies i recursos per a la millora de l’ensenyament i aprenentatge. Àmbit 2: organització i gestió educativa. Àmbit 3: relació i cooperació amb la comunitat educativa i l’entorn.

 • Projectes d’innovació: Involucren un grup ampli del centre. Vinculació explicita al PEC o al projecte de zona. Gran part del claustre hi participa.

 • Programes d’innovació propis del Departament: Plans d’acció que tenen com a finalitat millorar els resultats del sistema educatiu adequant-lo al canvi i a l’evolució social. Es publiquen anualment al mes de març. Enfocar la metodologia i recursos necessaris per millorar els processos d’ensenyament aprenentatges, la relació amb les famílies, el benestar als centres i l’abandonament escolar. S’obre la possibilitat de relació amb altres departaments de la generalitat (ex: escoles verdes i Dep d’ecologia), col·laboració amb els ICE de les universitats, coordinació amb museus o Rosa Sensat. Vetllaran perquè es puguin fer convenis i contractes amb aquests agents educatius.

Necessiten organitzar les convocatòries amb la inspecció i agents educatius de les zones educatives. Faran 3 convocatòries de reconeixement.

La convocatòria unificada: surt ara al març i convocatòries de reconeixement d’innovació que ja han aplicat amb uns 3 anys d’antiguitat. Acreditació anual, reconeixement de crèdits i hores depenent de la implicació en el projecte. S’ha fet ajustament de l’aplicatiu AGAI per fer l’acreditació.

Intervenció d’USTEC·STEs (IAC): Defensem i creiem en la millora i en la tradició de renovació pedagògica que té el nostre país. Creiem en la diversitat metodològica i pedagògica i pensem que és essencial la formació i renovació de pràctiques.

Ara bé, els últims anys l’enfocament i ús que s’ha fet de la innovació ha servit per imposar-nos l’ideari neoliberal i introduir la competició entre els centres, lideratge pedagògic en mans de les direccions, imposicions metodològiques, atomització del sistema… Creiem en la millora, però no com el Departament la instrumentalitza per anar en contra de les condicions laborals del personal dels centres.

Caldria tornar a vincular la innovació als principis que havia tingut la renovació pedagògica catalana que persegueix la igualtat, la democràcia i l’emancipació. Per això pensem que s’ha de replantejar alguns punts de la normativa que se’ns presenta.

 • Estem parlant de centres públics i concertats?, nosaltres no volem que s’inclogui l’escola concertada, tots els recursos s’han de dedicar al sistema públic.

 • Si es vol donar pes als projectes de grups de mestres o propostes individuals, estan emmarcades dins dels projectes de centres i això encotilla les propostes de millorar les seves pràctiques.

 • Les comissions estan massa controlades per l’administració, haurien de ser més participades per agents socials.

 • A través de les convocatòries l’administració pot redirigir, no estan clares les directrius de quines són les línies i les apostes.

 • Falta detall dels suports i recursos. També sobre el reconeixement.

 • Fins a quin punt s’entén innovació?, com es distingeix de la millora? No cal que tot sigui innovació, caldria dotar de recursos i suports i reconèixer les bones pràctiques que ja existeixen i que són positives i se sustenten en evidències.

 • Els projectes no han de sevir per diferenciar els centres i competir entre ells (no compartim el terme de centre de referència), la innovació hauria d’estar lligada a la transferibilitat perquè les pràctiques estiguin disponibles i desenvolupar més espais on els docents puguin compartir bones pràctiques.

 • La innovació ha d’anar cap a la reducció de la desigualtat, la democratització de l’educació i la integració col·laborativa de tota la pràctica educativa.

 1. Torn obert de paraules

Intervenció d’USTEC·STEs (IAC):

 • Condicions laborals: En primer lloc, tornem a exigir un compromís públic de la consellera amb la reversió de les retallades abans d’acabar la legislatura.

Teníem una negociació oberta, aquesta es va tancar amb l’acord del 25 de gener (que ara no tornarem a valorar), però el fet és que ha quedat a l’aire. Exigim una nova mesa de negociació immediatament. Creiem que és necessari un acord no sotmès a pressupostos que inclogui la reversió de totes les retallades, incloent-hi el deute dels sexennis.

 • Oposicions: Tria dels membres dels tribunals: vam demanar que no es repetissin membres de les oposicions anteriors per formar part dels tribunals d’enguany. El Departament novament heu fet cas omís i hi ha persones a qui els ha tornat a tocar. És més fàcil no posar-les al bombo que donar la possibilitat a renunciar, una possibilitat que no està recollida a la resolució. A les oposicions anteriors que hi va haver l’errada amb els llistats de concurs de mèrits, les inspeccions no acceptaven les renúncies i les persones afectades van rebre amenaces.

 • Deure inexcusable: Cal concretar per quins motius es concedeix i per quins no. Ens trobem que persones que els demanen per signatura d’hipoteca, els hi rebutgen perquè diuen que no està recollit aquest motiu. No està recollit on? Si no es concreta, es deixa a mercè de la voluntat del ST que rep la petició. Per exemple, anar al notari no es contempla en alguns ST, quan és un deure inexcusable perquè ningú pot anar en representació teva a fer tràmits notarials, i avui en dia no hi ha flexibilitat horària.

 • Pregunta ja feta però sense resposta: Part pràctica de la fase oposició en les especialitats d’FP. Hi ha molt neguit, ja que es parla de Situacions d’Aprenentatge quan en el procediment general sempre es parla d’Activitats d’Ensenyament Aprenentatge. Necessitem aclariment i especificació clara i concisa a la web del Departament.

 • En la resolució de convocatòria d’oposicions no queda clar si els opositors han de basar la programació didàctica en 6 situacions d’aprenentatge o poden ser unitats didàctiques. Que, en tot cas, quedi ben especificat en l’apartat d’oposicions del Departament.

 • Demanem tenir accés ja als nous currículums d’FP que s’aplicaran l’1 de setembre de 2024. El professorat d’FP està molt neguitós i sabem que es perdran gran part de les hores dels mòduls professionalitzadors, els quals són l’essència i el sentit de l’FP. Cal aturar-ho.

 • A partir de l’1 de desembre de 2024 tots els cicles formatius incorporaran l’FP dual obligatòria i, en la línia del que està passant amb l’obligatorietat d’assegurar l’alumnat de l’FCT a la seguretat social, també passarà el mateix amb l’alumnat dual. Per tant, ens apropem a una nova realitat normativa fregant el que passa en el món laboral. Això implica que s’obre un espai nou no existent fins ara el qual és la responsabilitat civil, patrimonial i penal en cas de qualsevol situació no desitjada, però que en el món laboral es dona (accidents, perjudici patrimonial…). Qui se’n responsabilitzarà? Demanem que sigui el Departament i no pas les direccions dels centres ni el professorat.

 • Demanem llistes públiques de les persones provisionals de la borsa, i les relacions de persones a la borsa per especialitat de tots els ST.

 • Demanem aclariment sobre els criteris que regulen la modificació d’ampliació/reducció de centres i que es concreten en desdoblament, fusió i integració. Com es defineixen i els criteris que fan aplicar un o altre en els centres on es fa.

L’administració no respon. Demanen que s’enviïn les preguntes per escrit (afirmen que els dubtes d’oposicions es respondran aviat per escrit) i tanquen la sessió.

USTEC·STEs agraïm la feina als tècnics del Departament, però denunciem que càrrecs amb responsabilitat política no hagin assistit a la mesa i que quedin qüestions sense resoldre. En especial, tot allò relatiu a la negociació de condicions laborals.


Correu de l’administració amb resposta a qüestions plantejades per la part social en meses anteriors (5 de març):

 • Compatibilitat: Persona que està a mitja jornada i ha demanat la compatibilitat per ser professora d’una assignatura a la UdG. Li han denegat perquè el seu contracte és de substituta i no d’associada. La seva figura és de substituta perquè la nova llei d’universitats (LOSU) preveu aquest càrrec per a les persones que són contractades a mig curs, però les seves funcions són les mateixes que sent associada. La Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat no preveu la figura de “substitut” i és per això que li han denegat la compatibilitat. Segurament és una situació que no s’ha tingut en compte i que caldria valorar.

RESPOSTA: Ens consta que estan valorant la modificació de la normativa en aquest sentit.

 • Excedència per incompatibilitat: Les persones interines no la poden gaudir perquè només va adreçada a les persones funcionàries de carrera i en pràctiques. El que demanem és que les persones interines que rebin una oferta per treballar en una altra administració pública catalana pugui rebutjar el nomenament sense ser penalitzades.

RESPOSTA: La normativa no preveu que els interins puguin demanar excedència per incompatibilitat en aquest moment.

 • Atencions domiciliàries: Aquests nomenaments es tanquen el darrer dia lectiu del curs, impossibilitant que les persones que els assumeixen puguin participar en les sessions d’avaluació. Reclamem que els seus nomenaments acabin a dia 30 de juny com la resta de substitucions.

RESPOSTA: Les atencions domiciliàries que no siguin del grup estable tenen com a data d’inici el primer dia lectiu del curs escolar. Un cop iniciat el curs escolar la data d’inici és la data en què s’inicia l’atenció domiciliària al domicili de l’alumne. La data fi límit és la data de l’últim dia lectiu del trimestre, o anterior si finalitza la causa que ha originat l’atenció domiciliària.

Així mateix, us indiquem que l’equip docent del centre ha d’elaborar la proposta curricular que ha de desenvolupar l’alumne/a durant el període de l’atenció domiciliària. El professor/a tutor/a ha de fer el seguiment de l’evolució de l’alumne amb el professor/a que l’atengui al seu domicili. Les sessions d’avaluació de l’alumne que es realitzen a final de curs han de ser per part del tutor de l’alumne.

 • Mitges jornades: demanem dades de quanta gent hi ha a mitja jornada en total, especificant quines són per reducció voluntària i quines perquè és la jornada que se’ls ha assignat en nomenament.

RESPOSTA: Actualment, tenim a la borsa de treball de personal interí docent 5.457 persones amb un nomenament de mitja jornada. D’aquestes persones, 3.271 estan cobrint un nomenament originat per una reducció de jornada.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes