Curs 2020-21

Normativa

Terminis previstos

Publicació de la llista amb l’adjudicació definitiva del cos de mestres

Publicació de la llista amb l’adjudicació definitiva dels cossos de secundària i d’inspecció d’Educació

Vacants definitives

Publicació de la llista amb ladjudicació provisional dels Cossos de mestres

Publicació de la llista amb ladjudicació provisional dels Cossos de secundària i d’Inspecció d’Educació

Actualització de les fitxes dels centres educatius amb les adjudicacions provisionals del concurs de trasllats (11/03/21)

Reclamacions a la llista i desistiments

Xerrades informatives virtuals

Resum de la convocatòria

Llistat de centres

Codis de les especialitats

Demandes d’USTEC·STEs (IAC)

Informació per concursar al País Valencià

Enllaç a la Resolució definitiva de les adjudicacions d’estiu 2020

Enllaç a infomacions sobre els concursos de trasllats anteriors a 2020


 

CURS 2020-21

 

NORMATIVA

Normativa estatal

BOE: Orden EFP/942/2020, de 5 de octubre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, convocados durante el curso 2020/2021, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

BOE: Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents que preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i altres procediments de provisió de places que ha de cobrir aquest personal.

Normativa Catalunya

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/982/2021, d’1 d’abril, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola, i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/983/2021, d’1 d’abril, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts i instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/250/2021, de 2 de febrer, per la qual es fan públiques les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts i instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/252/2021, de 2 de febrer, per la qual es fa pública la relació de vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2668/2020, de 26 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2669/2020, de 26 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d’Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d’ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.

TERMINIS PREVISTOS

 • Vacants definitives:
 • Publicació resolució definitiva: Segons el calendari previst, la resolució definitiva dels 2 concursos es resoldrà a mitjan maig.

(Contra la Resolució definitiva es podrà interposar Recurs Contenciós Administratiu en el termini de 2 mesos a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC).

PUBLICADES LES VACANTS DEFINITIVES

PUBLICACIÓ DE LA LLISTA AMB L’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL COS DE MESTRES

 • Informació del Departament d’Educació:

Accés a la llista de participants amb el codi GICAR (ATRI)
Accés a la llista de participants amb el codi d’usuari temporal

 • Informació del MEC

Llistats alfabètics generals per cognoms(Publicats al web del ministeri el 21 de maig de 2021)

Llistats de participants A-C PDF

Llistats de participants D-G PDF

Llistats de participants H-M PDF

Llistats de participants N-R PDF

Llistats de participants S-Z PDF

Consulta por DNI

PUBLICACIÓ DE LA LLISTA AMB L’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DELS COSSOS DE SECUNDÀRIA I D’INSPECCIÓ D’EDUCACIÓ

 • Informació del Departament d’Educació:

Accés a la llista de participants amb el codi GICAR (ATRI)
Accés a la llista de participants amb el codi d’usuari temporal

 • Informació del MEC

Cossos de professors d’Ensenyament Secundari, Formació Professional, Ensenyaments artístics i Escoles d’Idiomes

Llistats alfabètics generals per cognoms (Publicats a la web el 13 de mayo de 2021)

Llistats de participants. Lletres A-E PDF 

Llistats de participants. Letres F-L PDF

Llistats de participants. Letres M-Q PDF

Llistats de particpants. Letres R-Z PDF

Consulta por DNI

Inspección educativa

Llistats alfabètics generals per cognoms (Publicats a la web el13 de mayo de 2021)

Llistats de participants. Letres A-Z PDF

Consulta por DNI

PUBLICACIÓ DE LA LLISTA AMB L’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL COS DE MESTRES

 • Informació del Departament d’Educació:

Accés a la llista de participants amb el codi GICAR (ATRI)

 • Informació del MEC

Llistats alfabètics generals per cognoms (publicats a la web l’11 de març de 2021)

Llistats de participants. Lletres A-C PDF
Llistats de participants. Lletres D-GPDF
Llistats de participants. Lletres H-M PDF
Llistats de participants. Letres N-R PDF
Llistats de participants. Letres S-Z PDF

Consulta per DNI

PUBLICACIÓ DE LA LLISTA AMB L’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DELS COSSOS DE SECUNDÀRIA I D’INSPECCIÓ D’EDUCACIÓ

 • Informació del Departament d’Educació:

Accés a la llista de participants amb el codi GICAR (ATRI)

 • Informació del MEC

Llistats alfabètics generals per cognoms (publicats a la web el 4 de març de 2021):

Cossos de secundària
Llistats de participants. Lletres A-E PDF
Listats de participants. Lletres F-L PDF
Llistats de participants. Lletres M-Q PDF
Llistats de participants. Lletres R-Z PDF

Consulta per DNI

Inspecció educativa
Llistats de participants. Lletres A-Z PDF

Consulta per DNI

RECLAMACIONS A LA LLISTA I DESISTIMENTS

Termini de presentació de reclamacions i desistiments:

Cossos de secundària i d’inspecció d’educació:  del 5 al 18 de març.

Cossos de mestres: del 12 al 25 de març.

Reclamacions a la llista

Per fer-ho, cal omplir el model de reclamació i adjuntar-lo a la Tramesa del model de reclamació i/o de la sol·licitud de desistiment. Per poder gestionar la reclamació és imprescindible desar el model de reclamació amb un nom identificatiu del fitxer. Aquest nom ha de fer referència a la persona que presenta la sol·licitud (nom, cognoms i DNI) per poder-lo adjuntar posteriorment, quan s’accedeixi a l’aplicació.

No es pot reclamar revisions per l’establiment de barem de mèrits que prèviament i expressament no s’hagin al·legat en termini de sol·licitud de participació. En aquest cas, si no hi ha una al·legació prèvia, no es tindrà en consideració la reclamació.

Si la reclamació fa referència a mèrits al·legats que no s’han valorat i no consten al registre de personal, és imprescindible adjuntar la documentació acreditativa escanejada en format pdf, juntament amb la sol·licitud de reclamació.

En accedir a l’aplicació de reclamacions, tindreu accés a la còpia del resguard de la vostra sol·licitud de participació per poder-la consultar, si escau, per fer la reclamació.

Totes les reclamacions en els procediments administratius tenen un termini per poder-se formalitzar, que s’estableix a cada convocatòria; un cop passats aquests terminis, les reclamacions són denegades per extemporànies.

Desistiments

Tal com preveuen les convocatòries del concurs general de trasllats del personal docent, amb la publicació de la resolució provisional, els i les concursants poden presentar desistiments per participar en alguna de les fases o a la totalitat del concurs de trasllats, sempre que la seva participació en la fase o les fases del desistiment sigui voluntària (per tant, en queden excloses les persones que hi participen obligatòriament per obtenir una destinació definitiva).

Per poder presentar el desistiment a la participació, cal emplenar la Sol·licitud de desistiment i gestionar-la com a reclamació a la resolució provisional.

XERRADES INFORMATIVES VIRTUALS

    

 RESUM DE LA CONVOCATÒRIA

Aquesta taula és una guia orientativa de la convocatòria. Per contrastar totes aquestes informacions i qualsevol altra especificitat i casuística, consulteu al DOGC les resolucions de les dues convocatòries (cos de mestres i cos de secundària i inspecció) o truqueu a les seus del nostre sindicat.

La finalitat del concurs de trasllats és obtenir o canviar una plaça definitiva. La destinació definitiva que s’obté és irrenunciable i té data de pressa de possessió l’ 1 de setembre de 2021.

Sortiran dues convocatòries: una per al cos de mestres i l’altra per als cossos d’ensenyament secundari i Inspecció.

Participants

Participació forçosa:

Professorat funcionari de carrera SENSE plaça definitiva (per tant, també reingressats, suprimits, els que han perdut el lloc, els excedents).

Funcionaris en pràctiques: hi han de participar obligatòriament. L’ordre d’aquests participants serà l’any d’oposició i la nota obtinguda. No han d’al·legar ni justificar cap mèrit ja que el barem no se’ls aplica. La presa de possessió de la definitiva obtinguda està condicionada a la superació de la fase de pràctiques.

Participació voluntària: el professorat funcionari de carrera que té plaça definitiva, encara que no estigui ocupant la seva plaça, i que vol canviar-la. Per obtenir un lloc de treball fora de Catalunya, cal una antiguitat mínima de 2 anys (al final del curs 20/21) a la definitiva obtinguda a Catalunya.

No hi haurà destinació d’ofici excepte si no s’hi participa estant-hi obligat.

USTEC·STEs ha exigit que surtin el màxim de places vacants al concurs general de trasllats i que no es “reservin” vacants tret de les que hagin de ser suprimides, atesa la gran quantitat de professorat funcionari amb destinació provisional. Així mateix, cal tenir en compte també que participen en el concurs les noves funcionàries en pràctiques.

També hem exigit que s’adjudiquin la totalitat de les resultes. Aquestes mesures minimitzarien els riscos que comporta el Decret 39/2014 de provisió i perfils que USTEC·STEs té recorregut davant dels tribunals.

Sol·licitud

El professorat que hi participi per qualsevol fase haurà de formalitzar i gravar la seva sol·licitud a través d’Internet mitjançant el procedimenthabilitat a aquest efecte al web del Departament d’Educació

A la sol·licitud de participació en el concurs general de trasllats es podran fer 300 peticions de centres i municipis. Cal tenir en compte que, en el cas de demanar un mateix centre amb dues o més especialitats docents, comptaran tantes peticions com especialitats es demanin.

No sortirà cap plaça vacant a concurs general de trasllats corresponent a CFA/AFA (adults), a l’Institut Obert de Catalunya (IOC), a l’Institut Oriol Martorell o als serveis educatius perquè, segons el Departament, es tracta de llocs de treball específics. Els centres classificats de màxima complexitat, les escoles d’educació especial i les ZER-itinerància s’hauran de demanar amb el codi específic de centre, ja que no entraran utilitzant el codi genèric de municipi. Aquests centres es detallen a l’annex 3.

La sol·licitud es considerarà presentada en el moment que la persona interessada cliqui el botó “enviar”. En aquest instant podrà disposar d’una còpia impresa de la sol·licitud definitiva, la qual contindrà un número de control a efectes de registre, on constaran les dades relatives a la seva sol·licitud de participació al concurs.

Per a dubtes o incidències relacionades amb la connexió informàtica i amb la gravació de la sol·licitud a través d’Internet, caldrà adreçar-se al Servei d’Atenció a l’Usuari. Quan el professorat tingui dubtes relacionats amb les dades referides al seu expedient personal, caldrà que s’adreci als serveis territorials del Departament d’Educació o al Consorci d’Educació de Barcelona, segons correspongui, mitjançant els mitjans telemàtics específics que s’habilitin per a aquest procediment.

Tots aquells mèrits que surtin a l’aplicatiu informàtic caldrà al·legar-los, però no s’hauran de justificar quan hi hagi constància en el Registre informàtic de personal docent i es puguin consultar mitjançant l’aplicació ATRI.

En el cas que s’hagi fet qualsevol al·legació que comporti l’acreditació de documentació justificativa dels mèrits al·legats o altra documentació que el participant consideri complementària a les dades personals o administratives del seu expedient, les persones participants utilitzaran la pròpia aplicació de sol·licitud. En qualsevol cas i prioritàriament, s’utilitzaran els mitjans telemàtics de presentació de documentació que habiliten les administracions públiques (en el cas de la Generalitat de Catalunya, la petició genèrica: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica)

El professorat en pràctiques està obligat a participar en el concurs, però no ha de presentar cap mèrit: la seva destinació es farà en funció de l’any de l’oposició i del número d’ordre assolit al procés selectiu. Així mateix, disposarà d’una còpia dels barems de mèrits i de les seves al·legacions, si n’ha fet.

La sol·licitud telemàtica genera tres documents en format PDF: un de sol·licitud de participació en la convocatòria, un altre de presentació de mèrits i d’al·legació als mèrits dels apartats a valorar per l’Administració, i un tercer de presentació de mèrits i d’al·legació als mèrits dels apartats a valorar per la comissió avaluadora.

Tots els requisits exigits en aquest concurs i els mèrits que s’al·leguin han d’estar complerts o reconeguts en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds: 26 de novembre de 2020

Requisits d’especialitats

Els opositors de l’any 2007 i posteriors estan obligats a demanar la seva primera destinació definitiva per a l’especialitat de l’oposició. Pel que fa als mestres funcionaris de carrera del 2006 i anys anteriors, podran sol·licitar l’especialitat de l’oposició i qualsevol que tinguin reconeguda o habilitada.

Els mestres que ja han obtingut una primera destinació definitiva podran sol·licitar llocs de treball per a l’especialitat en què van ingressar al cos o qualsevol altra d’habilitada i/o una altra d’habilitada en virtut del Reial Decret 1594/2011, de 4 de novembre, (especialitats de primària).

El professorat definitiu de secundària podrà participar per l’especialitat titular; és a dir, per aquella a partir de la qual ha accedit al cos i per aquelles que hagi adquirit en els procediments d’adquisició de noves especialitats. Per accedir a llocs de treball d’Inspecció no hi ha requisit d’especialitat.

En el cas de poder concursar per a més d’una especialitat, s’han de prioritzar a la pàgina habilitada a tal efecte dins l’aplicatiu. També es pot situar al costat de cada codi de centre o municipi i en aquest cas s’estarà demanant el codi només per aquella especialitat. Si no se situa l’especialitat al costat del codi, s’estarà demanant primer el centre o municipi de la primera especialitat i just després els de la següent especialitat abans de passar al següent codi. Per tant si es demana més d’una especialitat i un codi genèric (sense l’especialitat al costat), s’estarà demanant una petició per especialitat i això pot fer superar el límit de 300 que deixa l’aplicatiu.

Llocs de mestres en instituts

Els mestres amb destinació definitiva al primer cicle d’ESO podran participar-hi per ocupar altres llocs de treball d’aquest primer cicle, com també hi poden participar els mestres ESO en situació d’aula suprimida en l’esmentat primer cicle. Segons l’Administració, en cas d’obtenir una destinació definitiva a educació infantil i primària, perdran el dret a retornar a llocs del primer cicle d’ESO.

Els mestres adscrits amb caràcter definitiu a llocs de pedagogia terapèutica en instituts podran participar únicament per ocupar llocs de la mateixa especialitat en altres instituts, sens perjudici del dret a participar en llocs en centres d’ensenyament infantil i primari per a aquesta o una altra especialitat habilitada.

Places que es poden sol·licitar Les places vacants que surten a concurs són els llocs de treball ordinaris, no surten les places perfilades, ni específiques, ni amb requisits addicionals.  Es consideren vacants totes les que es produeixen fins a 31 de desembre 2020 i les places que resulten del mateix concurs.
Fases del concurs El concurs tindrà tres fases: dret preferent a centre, dret preferent a municipi o zona i concurs general. Aquestes fases són consecutives i prioritàries. És possible participar en més d’una fase per ordre (es presenta, però, una única sol·licitud)
Dret preferent a centre

Podrà participar-hi el professorat que estigui en situació de provisionalitat per supressió de lloc de treball (suprimits).

A més, en els cossos d’ensenyament secundari podrà participar-hi també el personal que hagi adquirit una nova especialitat pel procediment d’adquisició de noves especialitats, als quals, en tot cas, s’atorgarà lloc un cop s’hagi adjudicat als suprimits en el cas de concurrència a la mateixa especialitat.

En cada col·lectiu, l’obtenció de vacant en el cas de concurrència de dues o més persones a un lloc de treball es resoldrà per la puntuació obtinguda en base al barem de mèrits.

El professorat que participi en aquesta fase haurà d’indicar-ho en la sol·licitud de participació, emplenant la casella corresponent a la fase de dret preferent a centre.

Dret preferent a municipi o zona

Podran participar-hi, en aquest ordre de prelació, el professorat de plaça suprimida, que tindrà dret preferent a municipi o zona.

També hi podrà participar el professorat destinat a l’Administració que ha perdut el lloc docent, el professorat provinent de l’estranger, el personal que ha guanyat el dret preferent per sentència o recurs i el personal rehabilitat que s’havia jubilat per incapacitat.

Aquests col·lectius només tindran dret preferent al municipi i l’ordre implica prelació en l’obtenció del dret preferent.

En el cas de més vacants que persones amb dret preferent, s’obtindrà el lloc de treball en concurrència amb el personal al qual per la fase de concurs correspongui també vacant. L’obtenció de lloc concret es decidirà en funció de la puntuació obtinguda a partir del barem de mèrits.

Si es vol mantenir aquest dret preferent, s’ha de participar per aquesta fase. S’hi pot participar per les especialitats reconegudes que es desitgi i no hi haurà destinacions d’ofici ni a localitat ni a zona. Per tant, només s’atorgaran peticions voluntàries i, si no s’obté destinació, es romandrà en situació de provisionalitat però es mantindrà el dret preferent.

Com que el professorat amb dret preferent està obligat a participar també en la fase del concurs, si obtingués una vacant demanada voluntàriament per aquesta fase fora de la zona per la qual exerceix el dret preferent, continuarà mantenint el dret preferent al municipi o zona.

El professorat que participi en aquesta fase haurà d’indicar-ho en la sol·licitud de participació, emplenant la casella corresponent a la fase de dret preferent a municipi o zona.

Fase de concurs general

Podrà participar-hi voluntàriament el professorat que conserva la destinació definitiva. Estan obligats a participar en aquesta fase del concurs el personal en situació de provisionalitat, provisionals, el personal suprimit, el personal en pràctiques i el que reingressi de situacions diverses (suspensió de funcions, provinents de l’Administració, provinents de l’estranger…).

L’obtenció de vacant es resoldrà mitjançant la puntuació obtinguda a partir del barem de mèrits atenent a les vacants definitives publicades i a les resultes del mateix concurs. Segons l’Administració, no hi haurà destinacions d’ofici.

Dret de concurrència

Tots els cossos docents podran fer ús del DRET DE CONCURRÈNCIA (art. 18 del Reial Decret 1364/2010, de 29 d’octubre) que és la possibilitat que diversos funcionaris de carrera amb destinació definitiva condicionin uns als altres l’obtenció de destinació en un o diversos centres d’una província determinada. Podrà fer ús d’aquesta modalitat de participació el personal funcionari de carrera d’un mateix cos docent.

L’exercici d’aquest dret tindrà les peculiaritats següents:

 • Inclouran centres d’una sola província, la mateixa per a cada grup de concurrència.
 • El nombre de persones participants en cada grup serà, com a màxim, de 4.
 • En el cas que algun dels participants no pogués obtenir una plaça es consideraran desestimades per aquesta via totes les sol·licituds del grup.
Funcionaris en pràctiques – prioritat La prioritat entre els aspirants seleccionats en el procés selectiu, així com els aspirants de processos selectius anteriors que tenien ajornada o no superada la fase de pràctiques, vindrà determinada per l’any d’oposició i per l’ordre que apareguin en la resolució per la qual es fan públiques les llistes d’aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició convocat, amb l’excepció dels seleccionats per la reserva d’aspirants amb discapacitat, que tindran dret preferent per escollir vacants entre els seleccionats del procediment d’ingrés lliure.
Comissions avaluadores

Cos de mestres

Faran la valoració del mèrits que al·leguin els concursants en relació als subapartats 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 i 6.3 del barem de puntuacions de l’annex 2.

Cossos d’inspecció

Faran la valoració dels mèrits que al·leguin els concursants als que fan referència els apartats 3.1, 3.2 i 4.1 del barem de puntuacions de l’annex 7.

Cossos d’ensenyaments secundaris

La valoració de mèrits que al·leguin els concursants en relació amb els apartats 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 i 6.3 del barem de puntuacions de l’annex 8.

Cada comissió estarà composta pels membres següents:

 • Un/a president/a.
 • Un mínim de quatre vocals.
On em poden donar la plaça?

Únicament als llocs que he demanat. Els codis genèrics s’adjudiquen per ordre de publicació en els annexos. No hi ha adjudicació d’ofici, excepte a les persones que estan obligades a participar i no ho facin. Les destinacions de la resolució definitiva són irrenunciables.

La destinació o plaça definitiva és la plaça o lloc de treball que obtens en el concurs de trasllats. Si es participa obligatòriament, no s’hi pot renunciar un cop es publica la resolució definitiva. Si no es vol ocupar aquesta definitiva, cal esperar a la petició de destinacions d’estiu del següent curs per demanar una comissió de servei. En el cas que es concedeixi la CS, es pot ocupar aquella plaça però la definitiva continua essent l’obtinguda pel concurs.

La destinació o plaça és provisional si en el concurs de trasllats no s’obté destinació definitiva, no s’obté res (NO hi ha ofici). En aquest cas, s’ha de participar obligatòriament en les destinacions provisionals d’estiu.

USTEC·STEs ha demanat els criteris que es donen a les comissions avaluadores en un exercici de transparència i objectivitat.

BAREM CONCURS DE TRASLLATS CURS 2020/2021

Tots els mèrits han d’estar complerts a 26 de novembre de 2020

 1. Antiguitat (tots els serveis prestats com a funcionari de carrera

         1.1. Antiguitat en el centre

     1.1.1. Permanència en la destinació definitiva

 1. Pel primer segon any: 2 punts per any (+0,1666 per mes complert)
 2. Tercer any: 4 punts (+0,3333 per mes complert)
 3. Quart i següents: 6 punts (+0,500 per mes complert)

              1.1.2. Temps en situació de provisionalitat, quan es participi des d’aquesta situació

 1. Per cada any: 2 punts (+0,1666 per mes complert)
 2. Al personal que participi des de la seva 1a definitiva, aquest apartat se suma al 1.1.1

              1.1.3. Serveis en llocs i centres d’especial dificultat.

 1. Per cada any: 2 punts (+0,1666 per mes complert)
 2. Aquesta puntuació s’afegeix a 1.1.1 i 1.1.2. Ha de ser presència efectiva al centre d’especial dificultat (consultar llista).
 1. 1.2. Antiguitat al cos

                 1.2.1. Serveis en el cos

 1. Per cada any: 2 punts (+0,1666 per mes complert)

                 1.2.2. Serveis en altres cossos del mateix subgrup o superior

 1. Per cada any: 1,50 punts (+0,125 per mes complert)

                 1.2.3. Serveis en altres cossos de subgrup inferior

 1. Per cada any: 0,750 punts (+0,0625 per mes complert)
 1. Cossos de catedràtics

Per ser funcionari de carrera del cos de catedràtics d’ES, d’EOI o d’Arts: 5 punts

 1. Mèrits acadèmics (màxim 10 punts)

        3.1. Doctorat, titulacions oficials posteriors al grau i premis extraordinaris (un sol títol per cada subapartat)

               3.1.1. Títol de doctor: 5 punts

               3.1.2. Títol universitari oficial de màster, mínim 60 crèdits: 3 punts

               3.1.3. Pel reconeixement de suficiència investigadora o el certificat-diploma acreditatiu d’estudis avançats: 2 punts

               3.1.4. Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat, en la llicenciatura o grau o, en el cas de les titulacions atorgades                                    pels conservatoris superiors de música, per la menció honorífica en el grau superior: 1 punt.

       3.2. Altres titulacions universitàries (oficials i diferents als requisits d’ingrés)

               3.2.1 Titulacions de grau: 5 punts

               3.2.2.Titulacions universitàries de primer cicle: 3 punts

               3.2.3. Titulacions universitàries de segon cicle: 3 punts       

      3.3. Titulacions d’ensenyament de règim especial i de la formació professional específica (EOI, Conservatoris de música i dansa i                        escoles d’art, FP)

 1.     a) Nivell C2 del Consell d’Europa: 4 punts (el nivell de català C2/D es computa a l’apartat 6.7)

              b) Nivell C1 del Consell d’Europa: 3 punts

              c) Nivell B2 del Consell d’Europa: 2 punts

              d) Nivell B1 del Consell d’Europa: 1 punts

              e) Títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, de tècnic esportiu superior o d’FP: 2 punts

              f) Títol professional de grau mitjà de música o dansa: 1,5 punts

 1. Exercici de càrrecs directius i altres funcions (màxim de 20 punts) (serveis no simultanis i com funcionari de carrera)

          4.1. Director/a: 4 punts cada any (+0,3333 per mes complet)

          4.2. Secretari/ària, cap d’estudis i altres càrrecs assimilats (consultar llistat) : 2,5 punts cada any (+0,2083 per mes complet)

          4.3. Coordinacions, tutories, assessors de formació i figures anàlogues (consultar llistat): 1 punt per any complet (+0,0833 per mes                     complet). Màxim 5 punts.

 1. Formació i perfeccionament (màxim 10 punts)

5.1. Formació superada: 0,10 punts cada 10 hores/1 crèdit (màxim 6 punts). Quan la formació és online o semipresencial es poden computar màxim 10 hores per setmana.

5.2. Formació impartida: 0,10 punts cada 3 hores (màxim 3 punts). Un crèdit són 10 hores.

5.3. Adquisició de noves especialitats. Per cada nova especialitat: 1 punt

 1. Altres mèrits (màxim 15 punts)

6.1. Publicacions (fins 8 punts)

  1. Llibres: de 0,10 a 1 punt
  2. Revistes: de 0,05 a 0,20 punts

6.2. Premis / Participació en projectes d’innovació: 2,5 punts

6.3. Mèrits artístics i literaris: fins 2,5 punts

6.4. Llocs en l’Administració educativa: 1,5 punts (+0,12 per mes complet)

6.5. Membre de tribunal d’oposicions: 0,5 punts

6.6. Tutor de pràctiques de títols oficials: 0,10 punts

6.7. Certificats de coneixement de llengua catalana, de nivell superior al requerit de participació amb caràcter general: 4 punts (màxim 5 punts en altres CCAA)

 

CODIS DE LES ESPECIALITATS I LLOCS DOCENTS

Enllaç als codis de les especialitas i llocs docents

 

 

LLISTAT DE CENTRES

Enllaç al llistat de centres

DEMANDES D’USTEC·STES

 • La principal novetat d’enguany és l’adequació de la presentació de la documentació per via telemàtica, donat la pandèmia en què estem immersos.
 • S’ha demanat que surtin el màxim de vacants possibles i que no es “reservin” vacants fora d’aquelles que hagin de ser suprimides. Hem sol·licitat la concreció centre a centre de les places ordinàries, perfilades i estructurals, i com s’ocupen: per funcionàries definitives, funcionàries provisionals, funcionàries interines, o per comissió de serveis.
 • S’ha plantejat el problema que una vegada més no surten places vacants d’adults ni de serveis educatius. El Decret de provisió perfils les va catalogar com a específiques, però el personal definitiu a adults que ha estat suprimit té l’obligació de participar sense opció a demanar adults.
 • Estem totalment en contra del decret 39/2014 que bloqueja places per al Concurs de Trasllats per ser perfilades, com a un dels principals motius per bloquejar places des dels centres i provoca com a conseqüència la vulneració al dret a la mobilitat del professorat, i impedeix l’obtenció de places definitives.
 • Hem mostrat el nostre total desacord en la proposta del Departament de minvar de 5 a 3, els dies de reclamacions a la llista de participants amb puntuació.

INFORMACIÓ PER CONCURSAR AL PAÍS VALENCIÀ

Aquesta informació té per objectiu ajudar a les persones que volen aportar el requisit lingüístic pel procediment de Concurs de Trasllats :

 1. Realitzar registre d’entrada mitjançant els seus serveis territorials (a on tenen la plaça definitiva) adreçat a:

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Subdirecció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme
Avinguda de Campanar, 32
46015 VALÈNCIA

A l’escrit (un exposa i sol·licita) que s’identifiquen amb DNI que informen que participaran al concurs de trasllats per places a la Comunitat Valenciana i que volen registrar el requisit mínim lingüístic que pot ser: C1 de JQCV (que per defecte ja està registrat però us aconsellem que ho feu de totes formes) o bé la Capacitació o C1 de l’EOI o el títol del C1 del CIACOVA. Feu còpia del registre d’entrada compulsada i quan aneu a fer el registre porteu títols originals i còpia per a compulsa.

 1. Per una altra banda que escriguen un mail explicant que volen concursar al País Valencià i que demanen registrar els títols que tenen com indica la convocatòria a jqcv@gva.es (escriure el mail dins del termini del Concurs de Trasllats).
 2. A l’apartat 6.7 de l’aplicació del Concurs pugeu en primer lloc la còpia compulsada de registre d’entrada. Posteriorment un PDF explicatiu a on explique quin títol dels que aporteu voleu utilitzar com a requisit mínim i quins per a mèrits i expliqueu que a l’aplicació del vostre concurs no hi havia per aportar requisit mínim lingüístic i per últim aporteu tots els títols d’acreditació lingüística que teniu.

IMPORTANT: Les persones que tenen C1 i capacitació que sol·liciten aportar el C1 com a requisit i la Capacitació com a mèrit.

Per ampliar informació podeu consultar https://stepv.intersindical.org/guies/trasllats