Mesures preventives

Noves orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el marc de la Covid 19

Cribratges als centres educatius – enllaç al document PROCEDIMENT D’AUTOMOSTRA PEL PERSONAL DELS CENTRES EDUCATIUS
La participació en el cribratge és voluntària. Per a la coordinació de la data exacta i la logística del cribratge, els equips d’Atenció Primària es posaran en contacte amb la direcció del vostre centre.

Criteris per a la realització de testos d’antígens per detectar la infecció pel SARS-CoV-2 en l’àmbit laboral – Document de Salut per a professionals de la salut

Recomanacions de vacunació contra la COVID-19 – actualitzat 5-1-2021 – Document de Salut per a professionals de la salut

Noves restriccions per contenir la covid-19. Enllaç al FAQs.

Les noves restriccions entraran en vigor el proper dia 7 de gener de 2021 i tindran una vigència de 10 dies. En l’àmbit de l’educació, l'afectació de les mesures, entre d'atres, és la següent:

  • Les activitats extraescolars i les activitats de lleure infantil i juvenil, l'esport escolar i les activitats extraescolars que es fan fora de l'horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu, queden suspeses si es fan de manera presencial.  S’exceptuen les activitats que es facin als centres educatius i que mantinguin els mateixos grups de convivència estable que a les activitats lectives.
  • Les sortides i les activitats lectives fora del centre no es poden organitzar si es fan fora del municipi.

Indicacions per a la gestió de dades covid-19 als centres durant el període no lectiu.

Gestió de casos de COVID-19 als centres educatius – 1-12-2020

Document de Salut – Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana

Declaració responsable d’estar esperant els resultats de les proves PCR del COVID-19 –  3 supòsits 

Vídeo explicatiu de Salut sobre confinaments i proves PCR als centres escolars
Infografia sobre contactes estrets – Salut

Infografia confinaments i quarentenes

Vídeo explicatiu de Salut sobre confinaments i proves PCR als centres escolars
Infografia sobre contactes estrets – Salut

Orientacions per incrementar l’aprenentatge híbrid 

FAQs – restriccions 30 de novembre 2020

Orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el marc de la Covid 19

Comunicat del Departament sobre les restriccions – 29-10-2020

Restriccions a partir del 30 d'octubre 2020 – Protecció civil

Publicat al DOGC- RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Annex al “Procediment d'actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS- cov-2” (18.10.20) en fase de mitigació (30.10.20). – és un document de Salut

Mesures i protocol de gestió de casos als centres d’educació especial

Obsolet – ha canviat a 3 supòsits – Declaració responsable d’estar esperant els resultats de les proves PCR del COVID-19 – 4 supòsits 

Nota informativa sobre la situació del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb menors a càrrec afectats per la COVID-19Enllaç al document oficial.  Enllaç a l'adaptació a Educaci

Trams 1, 2, 3 i 4 – Obertura progressiva – 25-10-2020

Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2. Actualització 18- 10 – 2020

 

 Nota informativa en relació amb l'ús obligatori de les mascaretes en els centres educatius. Enllaç al document.

1.- Obligatorietat sobre l'ús de la mascareta en els centres educatius.
Tots els alumnes escolaritzats en centres educatius de Catalunya, per accedir i romandre en aquests, tenen l’obligació de portar mascareta i complir amb la resta de mesures de seguretat que ha previst el Departament de Salut i el Departament d’Educació, d’acord amb les instruccions del Departament de Salut.

2.- Excepcions a l'ús de la mascareta
D’acord amb el marc jurídic exposat s’han establert determinades excepcions a l’ús obligatori de la mascareta. En aquest sentit, la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, estableix les excepcions següents en relació amb l’obligatorietat de l'ús de la mascareta de les persones de 6 anys en endavant.
. persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per la utilització de la mascareta 
. persones que per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a treure's la mascareta 
. persones que presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització
. en el cas d'exercici físic esportiu a l'aire lliure 
. ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan per la pròpia naturalesa de les activitats l'ús de la mascareta resulti incompatible, d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

3. Actuacions a portar a terme davant d'alumnes que no porten mascareta, tret que es trobin en alguna de les excepcions, i volen accedir i romadre en els centres
En el cas que els alumnes estiguin obligats a portar mascareta, tant quan es tracti d’alumnes d’ensenyaments obligatoris com d’alumnes d’ensenyaments no obligatoris, les direccions dels centres educatius han d’adoptar les mesures que considerin necessàries per tal de preservar tant el dret a l’educació dels alumnes (article 27 de la Constitució) com el dret a la salut de la resta de la comunitat escolar.
Les direccions dels centres educatius han d’informar a la Direcció dels serveis territorials dels incompliments relatius a l’obligació de portar mascareta per tal que pugui sol·licitar l’elaboració d’un informe a la Inspecció educativa i, es comuniqui a les autoritats sanitàries.

 

Personal laboral i personal PAS –  noves mesures davant el rebrot de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya.

 Procediment d'actuació per als SPRL (Sanidad) – actualitzat 7-10-2020  +  Nota interpretativa (Ministerio de Sanidad)

Atenció! Document de Salut, penjat a la web de Salut, sense signar ni logos, però tenim informació que s'està aplicant – Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 30-9-2020
 

“Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2”, actualitzat pel Departament de Salut.
Aquest canvi també tindrà incidència en l’àmbit escolar. Així, les quarantenes que tinguin lloc als centres educatius seran ja per un període de 10 dies.  
Pel que fa a les quarantenes que s’hagin iniciat abans de l’entrada en vigor del nou document, els centres avisaran a les famílies que els infants podran reprendre l'activitat presencial un cop hagin passat els 10 dies. Tot i el canvi de dies de quarantena, les autoritzacions de confinament que han signat les famílies continuen sent vàlides.
Els professionals que es trobin en confinament sense baixa mèdica també es reincorporaran als centres educatius un cop hagin transcorregut aquests 10 dies, conjuntament amb la resta del grup estable de convivència. Els que tinguin una baixa mèdica prescrita inicialment per a 14 dies, que hagin estat substituïts en el seu lloc de treball al centre educatiu, s’incorporaran un cop acabi aquesta baixa mèdica, moment en què també finalitzarà el nomenament del seu substitut.  

En breu es publicarà l'actualització del document  “Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2” que estableix, com ja s’ha explicat recentment, que en cas sospita d’un cas, els companys del grup de convivència mantenen l’activitat escolar a l’espera dels resultats, sense barrejar-se amb la resta de grups.
Si el resultat de les proves fetes són negatives, els infants i tutors del grup continuen amb normalitat les seves activitats, i l’alumne o alumna es pot incorporar quan els símptomes hagin cedit i després de 24 hores sense febre.
Si hi ha un cas positiu, s’estableix –per al grup i per al tutor o tutora– la realització de la quarantena de 10 dies, i de la prova PCR al mateix centre o en altres punts específics, segons indiquin els equips d’atenció primària.

Especificacions sobre el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per covid-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars

TRAÇACOVID – més informació al portal de centres
A partir del dia 10 de setembre s’habilita l’aplicació TRAÇACOVID per donar suport als centres educatius en el marc del Protocol de casos Covid-19 als centres educatius.
Els directors i directores són les persones encarregades d'introduir els possibles casos del seu centre a l'aplicació, i també d'especificar l'estat del centre (obert o confinat), amb la finalitat de facilitar la gestió i la presa de decisions.
Abans de dimarts dia 15 de setembre a les 12:00 s'haurà d'informar de la situació del centre i del número de grups estables a l'apartat de Dades globals de l'aplicació.
Abans de dilluns dia 21 s'hauran de crear els grups estables i configurar els seus membres.
Tots els casos identificats a partir de l'1 de setembre han de quedar recollits dins l'aplicació Traçacovid.

Mesures complementàries a les previstes al Pla d’actuació per al curs 2020-2021 – publicat el 9-9-2020

Protocol de casos Covid-19 als centres educatius? – actualitzat 9-9-2020

Nota informativa en relació amb el personal PAS i PAE – Pla d'actuació, gestió de casos Covid,….

Informe de mesures per a l'obertura dels centres – 25-8-20

Protocol de gestió de casos COVID-19 als centres educatius 

Aclariments per a l'elaboració del Pla d'organització de centre per al curs 2020 – 2021 

Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres educatius per al curs 2020-2021

Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia

Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius – represa

Modificació del pla d'oberta de centres educatius en fase 2

Formació per al teletreball  EAPC

Reincorporació progressiva del personal docent

Pla d'obertura de centres educatius – en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a la organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021, aprovat pel PROCICAT (20.5.20) 

Pla d'obertura dels centres educatius en fase 2

Mesures preventives sobre el procés de preinscripció i matrícula curs 2020-21 – En cas que les mesures i els equipaments de seguretat establerts siguin insuficients o irregulars, heu d'avisar el secretari/a del vostre servei territorial.

Mesures preventives del SP sobre el procés de retorn als centres 

Coordinació d’activitats empresarials relacionada amb la pandèmia per coronavirus SARS-CoV-2 

Procediment d'actuació dels Serveis de Prevenció de Riscos – actualitzat a 14-7-2020 – Ministerio de Sanidad