Convocatòria concurs-oposició 2020

Convocatòria concurs-oposició 2019

Convocatòria concurs-oposició 2018

Convocatòria concurs-oposició 2017

Convocatòria concurs-oposició 2016

Convocatòria concurs-oposició 2011

Convocatòria concurs-oposició 2009


Convocatòria concurs-oposició 2020


Normativa

Oferta extraordinària del curs de formació específic per a funcionaris en pràctiques. Edició Juny 2021

Convocatòria 2020

Presentació de documentació de les persones aspirants seleccionades en el concurs oposició

Models de reclamació

Fulls d’autobarem de mèrits

Orientacions i criteris d’avaluació.

Tribunals al concurs oposició 2020

Nou calendari de la convocatòria d’oposicions docents 2019-2020

Sol·licituds admeses provisionals per cos, especialitat, procediment i ràtio per plaça

Exemples de supòsits pràctics

Material de suport per preparar les proves

Ràtio per tribunal (admesos provisionals 23/06/2020)

Ràtio per plaça (admesos provisionals febrer 2020)

Valoracins/Comunicats USTEC·STEs (IAC)

Places ofertades per cos

Informació general del concurs-oposició

Oferta pública d’ocupació: 7.668 places de cossos docents

Nova oferta d’ocupació pública (18/11/20)

Calendari convocatòries oferta d’ocupació pública (16/12/20)

Enllaç a informacions de cursos anteriors

 

NORMATIVA

RESOLUCIÓ EDU/2588/2022, de 22 d’agost, de cinquena modificació de la Resolució EDU/1181/2021, de 20 d’abril, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, i del seu nomenament com a funcionàries en pràctiques.

RESOLUCIÓ EDU/1662/2022, de 30 de maig, de quarta modificació de la Resolució EDU/1181/2021, de 20 d’abril, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, i del seu nomenament com a funcionàries en pràctiques.

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EDU/3285/2021, de 3 de novembre, de modificació de la Resolució EDU/1181/2021, de 20 d’abril, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, i del seu nomenament com a funcionàries en pràctiques (DOGC núm. 8538, de 8.11.2021, versió en català).

RESOLUCIÓ EDU/667/2022, de 9 de març, de modificació de la Resolució EDU/1181/2021, de 20 d’abril, perla qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats,convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, i del seu nomenament com a funcionàries enpràctiques.

RESOLUCIÓ EDU/3285/2021, de 3 de novembre, de modificació de la Resolució EDU/1181/2021, de 20 d’abril, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, i del seu nomenament com a funcionàries en pràctiques.

RESOLUCIÓ EDU/3026/2021, de 6 d’octubre, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

RESOLUCIÓ EDU/2837/2021, de 17 de setembre, de nomenament de funcionaris en pràctiques de les persones aspirants seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener.

RESOLUCIÓ EDU/1181/2021, de 20 d’abril, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener.

Acords de Govern:

RESOLUCIÓ EDU/180/2021, de 25 de gener, de tercera modificació de la Resolució EDU/1452/2020, de 18 de juny, per la qual es nomenen els tribunals del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats i de substitució de membres de comissions de selecció.

RESOLUCIÓ EDU/151/2021, de 22 de gener, per la qual es modifica la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

RESOLUCIÓ EDU/3073/2020, de 25 de novembre, per la qual es modifica la Resolució EDU/1452/2020, de 18 de juny, modificada per la Resolució EDU/1661/2020, de 8 de juliol, per la qual es nomenen els tribunals del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

RESOLUCIÓ EDU/2667/2020, de 26 d’octubre, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

RESOLUCIÓ EDU/1998/2020, de 30 de juliol, per la qual es fa pública la composició de les comissions de selecció del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener.

RESOLUCIÓ EDU/1662/2020, de 9 de juliol, per la qual es declara aprovada la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

RESOLUCIÓ EDU/1452/2020, de 18 de juny, per la qual es nomenen els tribunals del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

RESOLUCIÓ EDU/1233/2020, de 5 de juny, de modificació de la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

RESOLUCIÓ EDU/514/2020, de 26 de febrer, per la qual s’aprova la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent.

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 8042, de 15.1.2020), modificada per la Resolució EDU/52/2020, de 16 de gener.

RESOLUCIÓ EDU/259/2020, de 4 de febrer, de retroacció de les actuacions del tribunal de l’especialitat de Cuina i Pastisseria en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent convocat per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener.

ERRADES DETECTADES DE L’APLICATIU D’INSCRIPCIÓ I DE LA RESOLUCIÓ D’OPOSICIONS (resposta Departament)

RESOLUCIÓ EDU/52/2020, de 16 de gener, de modificació de la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

RESOLUCIÓ EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

 

OFERTA EXTRAORDINÀRIA DEL CURS DE FORMACIÓ ESPECÍFIC PER A FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES. EDICIÓ JUNY 2021

La Resolució EDU/2667/2020, de 26 d’octubre, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, estableix que el personal funcionari en pràctiques que a 31 d’agost de 2020 hagi prestat menys de sis mesos de serveis en centres educatius públics o serveis educatius dependents del Departament d’Educació ha de participar necessàriament en un curs de formació telemàtic específic per al personal funcionari en pràctiques organitzat pel Departament d’Educació.

Per tal d’atendre al professorat que, per causes diverses, no va realitzat el Curs de funcionariat docent en pràctiques organitzat el segon trimestre del curs 2021-2022, el mes de juny s’ha portat a terme un curs extraordinari intensiu: Curs de funcionariat docent en pràctiques. Juny 2021. 

El curs s’ha realitzat de forma intensiva del 10 al 23 de juny, i hi han participat els 19 docents funcionaris en pràctiques que es trobaven en aquesta situació, obtenint totes i tots la qualificació d’apte.

 

CONVOCATÒRIA 2020

Tauler de l’Aspirant: accés a l’aplicatiu

Model de reclamació per a la primera prova d’oposicions 2020

Mesures per als aspirants durant la segona prova

Declaracions responsables:

29/10/20 Retardament de l’inici de la segona prova per a l’ingrés i accés a cossos docents

16/10/20 Ajornament temporal de la realització de la segona prova de les oposicions

Educació adopta mesures per garantir la seguretat i flexibilitat en les oposicions docents (2/09/20)

Indicacions per a l’inici del procés selectiu

Llista definitiva d’aspirants d’admesos i exclosos a la convocatòria d’oposicions 2020. Accés a l’aplicatiu.

Actualització del calendari de les oposicions de cuina sense determinar data ateses les circumstàncies actuals.

Informació relativa al tribunal de Cuina i Pastisseria de la convocatòria d’oposicions docents 2018-2019. Nou calendari i Criteris d’avaluació i correcció.

Publicada la llista de participació als tribunals d’opos

Acte públic de sorteig de tribunals

Llista provisional d’aspirants d’admesos i exclosos a la convocatòria d’oposicions 2020. Accés a l’aplicatiu

Grups d’assessoraments: oposicions 2020 (tots els grups estan tancats)

 

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS SELECCIONADES EN EL CONCURS OPOSICIÓ

S’ha publicat al tauler de l’aspirant la següent informació:

Termini per presentar la documentació: del 28 d’abril al 17 de maig de 2021 (20 dies naturals des de l’endemà de la publicació de la llista de persones seleccionades al DOGC).

Lloc on presentar la documentació: serveis territorials o, si escau, al Consorci d’Educació de Barcelona, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona o al Serveis Centrals del Departament d’Educació. És necessari confirmar prèviament si al lloc on es presenta la documentació s’ha de demanar cita prèvia. Si es disposa de signatura electrònica i les titulacions amb un CSV (codi segur de verificació), es pot presentar la documentació al registre electrònic.

És imprescindible demanar cita prèvia per presentar la documentació dins el termini establert, que finalitza el dia 17 de maig de 2021. Tot i això, donada l’excepcionalitat de la situació, els serveis territorials del Departament d’Educació atendran només les persones que no hagin pogut concertar una cita per tal de presentar la documentació dins el termini que estableix la convocatòria.

Adreçar la documentació a: Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

Destinació provisional per al curs 2021-2022: s’haurà de presentar la sol·licitud de destinació provisional com a persona funcionària en pràctiques d’acord amb els criteris que estableixi la corresponent resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que reguli el procediment d’adjudicacions provisionals per al curs 2021-2022.

Full de documentació adjunta

Documentació que han d’aportar els aspirants seleccionats al concurs-oposició

RESOLUCIÓ EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

8.1 Termini i documents a presentar.

En el termini de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC de la llista d’aspirants seleccionats a què fa referència la base 7.3.6, aquests han de presentar als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona) els documents següents:
a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l’ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d’haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.

En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis realitzats, s’ha d’adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d’expedició del títol.

Si la titulació s’ha obtingut a l’estranger, cal adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de qualificació professional que autoritza l’exercici d’una professió concreta a l’Estat espanyol.

Quan aquesta fotocòpia ja hagi estat entregada al Departament d’Educació i consti informada al seu registre informàtic de personal docent, no cal que es presenti.
b) Exclusivament per als seleccionats del cos de professors d’ensenyament secundari i pels de cos de professors d’escoles oficials d’idiomes, pel procediment d’ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat: fotocòpia compulsada que acrediti estar en possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per a l’exercici de les professions regulades de professor d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d’idiomes. A falta d’aquest títol oficial de màster, els aspirants han d’acreditar documentalment que estan en possessió d’alguns dels requisits que s’esmenten a la base 2.2.2.b).

Quan aquesta fotocòpia ja hagi estat entregada al Departament d’Educació i consti informada al seu registre informàtic de personal docent, no cal que es presenti.
c) Fotocopia compulsada del document nacional d’identitat (DNI) o altre document acreditatiu de la nacionalitat.

En el cas de ser nacional d’un Estat membre de la Unió Europea o d’algun dels Estats als que sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, cal presentar una fotocopia compulsada del document acreditatiu de la seva nacionalitat o una fotocopia compulsada del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu ha de ser vigent.

Els aspirants que siguin familiars amb un primer grau de consanguinitat dels esmentats al paràgraf anterior, cal que presentin els documents expedits per les autoritats competents que acreditin la vinculació de parentiu.

En els cas d’aspirants de l’Estat espanyol aquesta fotocòpia es pot substituir per l’autorització al Departament d’Educació per a que pugui consultar telemàticament les seves dades d’identitat.
d) Certificat o informe mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents a la funció docent a què opta, expedit per qualsevol metge de família.

A aquests efectes s’admetran els certificats o informes mèdics expedits amb sis mesos d’antelació a la data de la Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics per la que fa pública la llista d’aspirants seleccionats.
e) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni d’estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiquessegons el model que figura a l’annex 8.

Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen, segons el model que figura a l’annex 8.

Model (Declaracions responsables d’ingrés a la funció pública)

f) Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals. La seva presentació es pot substituir per l’autorització al Departament d’Educació per a que pugui consultar telemàticament els antecedents penals per delictes sexuals. Aquells aspirants que per ser membres de la borsa de personal interí ja hagin presentat la certificació abans d’un any o l’autorització ja no han de presentar res més.

Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu país d’origen o d’on siguin nacionals respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i de tràfic d’éssers humans.

Model (Declaracions responsables d’ingrés a la funció pública)
g) Els aspirants que hagin manifestat la seva condició de persones amb discapacitat que no hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat i que hagin demanat alguna adaptació del lloc de treball han de presentar el dictamen que s’esmenta a la base 2.3.2.

Els aspirants que hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat no han de presentar aquest dictamen ja que el van presentar amb anterioritat a l’inici del procés selectiu.
h) Sol·licitud de transferència bancària per abonar la nòmina, només per als aspirants que no constin ni hagin constat en la nòmina de personal docent del Departament d’Educació.

Model
8.2 Documents dels que ja són funcionaris docents de carrera.

Els que tinguin la condició de funcionari docent de carrera en situació de servei actiu i estiguin subjectes al règim funcionarial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, estan exempts de presentar documentació, sempre que la informació ja consti al registre informàtic de personal docent del Departament d’Educació.
8.3 Exclusió dels aspirants que no presentin la documentació.

Els qui dins el termini fixat, i llevat dels casos de força major, no presentin la documentació requerida, o bé aquells respecte dels quals s’observi, a partir de la revisió de la seva documentació, que els manca algun dels requisits assenyalats a la base 2, no poden ser nomenats funcionaris de carrera, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial de participació.

 

Renúncia

Si es vol renunciar a tots els drets que puguin correspondre per la participació al concurs oposició, s’ha de presentar el formulari corresponent, abans de l’1 de setembre de 2021.

Formulari de renúncia

 

MODELS DE RECLAMACIÓ

Primera prova

Segona prova

Reclamació de mèrits

 

FULLS D’AUTOBAREM DE MÈRITS:

Procediment d’ingrés

Procediment d’accés

 

ORIENTACIONS I CRITERIS D’AVALUACIÓ. CONVOCATÒRIA CURS 2019-2020

 • cos de professors d’ensenyament secundari

Alemany / Anglès / Biologia i geologia / Dibuix / Economia / Educació física / Filosofia / Física i química / Francès / Geografia i història / Grec / Llatí / Llengua castellana / Llengua catalana / Matemàtiques / Música / Orientació educativa / Tecnologia

 • cos de professors d’escoles d’idiomes

Alemany / Anglès / Espanyol Francès / Grec-modern / Italià / Japonès / Portuguès / Rus / Xinès

 • cos de professors d’arts plàstiques i disseny i del cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

Disseny gràfic / Disseny de moda Disseny de producte / Història de l’art / Materials de tecnologia i disseny / Mitjans audiovisuals / Mitjans informàtics

 • cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

Fotografia i processos de reproducció / Motlles i reproduccions Patronatge i confecció / Tècniques ceràmiques

 

 

 

TRIBUNALS AL CONCURS OPOSICIÓ 2020

RESOLUCIÓ EDU/1998/2020, de 30 de juliol, per la qual es fa pública la composició de les comissions de selecció del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener.

 

CALENDARI PREVIST CONVOCATÒRIA 2020

01/04/20 USTEC·STEs (IAC) Comunicat sobre oposicions després de la reunió de dimecres 1 d’abril entre sindicats i administració

24/11/20 USTEC·STEs (IAC) Comunicat OPOSICIONS 2020: l’evidència de la inutilitat del Departament. 2a prova: 9 de gener 2021.

 

 • Termini de presentació de sol·licituds: del 16 gener al 4 febrer de 2020
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: 2 de març de 2020
 • Reclamacions del 3 al 16 de març de 2020. 

A conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19, d’acord amb l’apartat primer de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, es van suspendre de forma genèrica els terminis administratius des del dia 14 de març.
El Reial decret 537/2020, de 22 de maig pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, estableix, a l’article 9 que amb efectes d’1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que haguessin estat suspesos es reprendrà o es reiniciarà. Per aquest motiu, es reprendrà el termini per presentar reclamacions a la llista provisional d’admesos i exclosos, del qual quedava 1 dia hàbil per a la seva finalització, i les persones aspirants podran presentar al·legacions o reclamacions que considerin convenients, fins el dia 2 de juny inclòs.

 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: mínim 7 dies naturals d’antelació al 5 de setembre de 2020 al Tauler d’anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya e-Tauler (http://tauler.gencat.cat) i a la pàgina web del Departament d’Educació
 • Prova de llengües oficials: 4 de setembre de 2020 a les 16h
 • Presentació de la programació didàctica: 5 de setembre de 2020 a les 10h
 • Primera prova (defensa i presentació de la programació didàctica i de la unitat didàctica): setembre/primera quinzena d’octubre de 2020
 • Segona prova (Part A – Supòsit pràctic i lectura; Part B – Desenvolupament del tema): gener de 2021
 • Valoració dels mèrits: pendent
 • Resolució de declaració d’aspirants seleccionats: durant el mes d’abril

Per la situació sanitària actual i per afavorir l’acompliment de les mesures de seguretat i d’higiene establertes per les autoritats sanitàries per fer front a la COVID-19, en cas necessari, els tribunals poden convocar als aspirants per a l’acte de presentació distribuïts en diferents franges horàries a partir del dia i l’hora d’inici establerta en aquesta resolució. La convocatòria amb la distribució dels aspirants es publicarà a la pàgina web del Departament d’Educació, educacio.gencat.cat, seguint la ruta: Professorat/Oposicions/ingrés i accés acossos docents/convocatòria curs 2019-2020/Tauler de l’aspirant. Els aspirants hi podran accedir a la seva consulta amb el codi identificador que se’ls hi va proporcionar en el moment de formalitzar la sol·licitud departicipació.

Si és necessària la distribució dels aspirants per franges horàries, el tribunal haurà de publicar la convocatòria,com a mínim, amb dos dies d’antelació al dia de l’acte de presentació.

Actualitzat el 24/11/20

 

 

 

SOL·LICITUDS ADMESES PROVISIONALS PER COS, ESPECIALITAT, PROCEDIMENT I RÀTIO PER PLAÇA

 

EXEMPLES DE SUPÒSITS PRÀCTICS:

 • cos de professors d’ensenyament secundari

Alemany / Anglès Biologia i geologia / Dibuix / Economia / Educació física / Filosofia / Física i química / Francès / Geografia i història / Grec / Llatí / Llengua castellana / Llengua catalana / Matemàtiques / Música / Orientació educativa / Tecnologia

 • cos de professors d’escoles d’idiomes

Prova pràctica

 • cos de professors d’arts plàstiques i disseny i del cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

Disseny gràfic / Disseny de moda / Disseny de producte / Història de l’art / Materials de tecnologia i disseny / Mitjans audiovisuals / Mitjans informàtics

 • cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

Fotografia i processos de reproducció / Motlles i reproduccions / Patronatge i confecció / Tècniques ceràmiques

 

 

RÀTIO PER TRIBUNAL (admesos provisionals 23/06/2020)

 

RÀTIO PER PLAÇA (admesos provisionals 2020)

 

VALORACIONS / COMUNICATS USTEC·STEs (IAC)

24/11/20 Comunicat OPOSICIONS 2020: l’evidència de la inutilitat del Departament. 2a prova: 9 de gener 2021.

1/4/20 Comunicat sobre oposicions després de la reunió de dimecres 1 d’abril entre sindicats i administració

Pla d’estabilitat

Comunicats i resum mesa oposicions 18 i 19 de desembre

USTEC·STEs (IAC) En resposta a la modificació del càlcul de places d’oposicions

 

PLACES OFERTADES PER COS

L = Ingrés lliure / R = reserva per a aspirants amb discapacitat (5% del total) / A = accés a un cos del mateix grup i complement de destinació / E = Accés a un cos de grup superior / T = total

Les comissions de selecció han d’acumular, si escau, les places vacants en el procediment d’accés a un cos superior i les de reserva a les d’ingrés lliure.

 

 

INFORMACIÓ GENERAL DEL CONCURS-OPOSICIÓ

 

ACCÉS ALS APLICATIUS

 

REQUISITS

Requisits coneixement de les llengües catalana i castellana

Exempció de la prova de llengua catalana: nivell C1 (bases 3.2.5 i 6.3.2 )

Exempció de la prova de llengua castellana: persones de nacionalitat espanyola o certes titulacions (bases 3.2.4 i 6.2.2)

Es podrà lliurar al tribunal el certificat acreditatiu de l’exempció el mateix dia de la prova.

 

Requisits generals

 • Ser espanyol o nacional d’un Estat amb lliure circulació de persones treballadores.
 • Tenir 16 anys complerts i no superar l’edat de jubilació.
 • Titulació requerida per cada cos.
 • No patir cap malaltia incompatible amb la docència.
 • No tenir cap expedient disciplinari.
 • No tenir antecedents de delictes sexuals o tràfic de persones.
 • No ser funcionari de carrera del cos al qual es vol ingressar, excepte per a Adquisició de Noves Especialitats (ANE).

 

Desenvolupament de les proves d’especialitats d’idiomes

Totes les proves s’hauran de realitzar en l’idioma corresponent.

 

Temaris

No hi ha canvis en els temaris. Base 6.8.3 de la convocatòria.

Temaris vigents per cossos i especialitats

 

Publicitat dels criteris de correcció

Com a mínim amb tres setmanes d’antelació a l’inici de les proves, les comissions de selecció han de fer públics els criteris de correcció de les proves de la fase d’oposició a la web i al tauler d’anuncis on se celebri el procés selectiu.

 

Ordre d’actuació dels aspirants

Les proves s’iniciaran pel cognom que comenci per la lletra (Resolució PDA/3532/2019, de 17 de desembre)

TRIBUNALS

L’acte del sorteig de les persones voluntàries com entre les que no ho han sol·licitat, és el dia 6 de març de 2020 a les 11 horesa la seu central del Departament d’Educació (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

USTEC·STEs ha estat present a l’acte públic de sorteig de tribunals de les oposicions d’enguany. Us podem informar que, en principi, hi haurà un tribunal per cada 105 admesos/es o fracció de cada especialitat.

Cap a finals del mes de març es publicarà el número definitiu de tribunals. L’Administració no ha pogut informar sobre quins terminis tenen previstos de cara a la publicació al DOGC del nomenament de tribunals.

USTEC·STEs (IAC) hem demanat que es faci pública la llista definitiva amb la distribució dels aspirants per tribunals i la localitat, amb la màxima antelació possible.
PROCEDIMENTS D’ACCÉS I INGRÉS

A l’eina OPOSICIONS 2020, hi podreu trobar la concreció de tots els procediment d’ingrés i accés a la funció pública docent d’aquesta nova convocatòria.

 

 

OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ: 7.668 PLACES DE COSSOS DOCENTS

El Departament ha penjat a la seva web l’oferta pública que va passar per Mesa Sectorial el passat 23 d’octubre (resum), en la qual s’aprovaven les places següents:

– 5.648 que corresponien a la taxa d’estabilització i consolidació.

– 2.020 que corresponien a la taxa de reposició de l’any 2018.

En total són 7.668 places de cossos docents, que han distribuït de la manera següent:

Taxa d’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal 2019

 • Cos de mestres: 954
 • Cos de professors d’ensenyament secundari: 4.585
 • Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes: 60
 • Cos de professors d’arts plàstiques i disseny: 40
 • Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny: 9

Taxa de reposició 2018

 • Cos de mestres: 1.177
 • Cos de professors d’ensenyament secundari: 752
 • Cos de professors tècnics de formació professional: 68
 • Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes: 8
 • Cos de professors d’arts plàstiques i disseny:12
 • Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny: 3

Presentant aquesta nova oferta d’ocupació pública per al 2019, amb un total de 5.648 places per a l’estabilització i consolidació de funcionaris de cossos docents, el Departament completa el total de 15.658 places que quedaven recollides en l’Acord GOV/145/2017, de 17 d’octubre i l’Acord GOV/156/2018, de 20 de desembre, a les quals se sumen les 2.020 places de la taxa de reposició de 2018.

USTEC·STEs preveu que es convoquin un total de 17.678 places fins el 2022.

Oferta pública 2017 10.010 places
Oferta pública 2019 5.648 places
Taxa reposició 2018 2.020 places
Total 17.678 places

 

PREVISIÓ DE PLACES A OFERTAR EN LES CONVOCATÒRIES DEL 2018 AL 2022 Conv. 2018 Conv. 2019 Conv. 2020 Conv. 2021 Conv. 2022 Total
Cos 590 (sense FP) Professors SEC 0 2946 0 2264 2321 7531
Cos 590 (només FP) Professors SEC FP 759 0 427 0 0 1186
Cos 591 Professors tècnics d’FP 642 0 361 0 0 1003
Cos 592 Professors d’EOI 0 60 0 60 0 120
Cos 595 Professors d’escoles d’APiD 0 40 0 40 0 80
Cos 596 Mestres taller d’APiD 0 8 0 9 0 17
Cos 597 Mestres 3604 0 2117 0 0 5721
Total places 5005 3054 2905 2373 2321 15658

Quadre de previsió de places anterior, que es veurà afectat en la nova redistribució.

 

USTEC·STEs (IAC) demanem que, juntament a l’oferta pública suficient, cal:

– Un sistema de concurs que garanteixi que el personal interí que està ocupant una vacant el pugui superar.

– I un imprescindible pacte d’estabilitat que asseguri la continuïtat del personal interí.

USTEC·STEs denuncia el retard de l’Administració en la convocatòria de les meses sectorials per negociar les oposicions per al 2020, que altres anys ja s’havien començat a negociar el mes d’octubre.

 

 

 

NOVA OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA (18/11/20)

Avui en Mesa Sectorial el Departament ens ha presentat una nova oferta d’ocupació pública per al 2020, amb un total de 3.152 places: 1.796 places per a l’estabilització i consolidació de funcionaris de cossos docents i 1.356 places per taxa de reposició de 2019.

Aquestes places, que aviat es publicaran com acord de govern, se sumaran a les ja ofertades des del 2017 Acord GOV/145/2017, de 17 d’octubre i en successives ofertes públiques parcials:

 

USTEC·STEs (IAC) preveu que es convoquin un total de 20.830 places fins al 2022:

Estabilització i consolidació Taxa de reposició (100%)
Oferta pública 2017 10.010 places
Oferta pública 2019 5.648 places 2.020 places*
Oferta pública 2020 1.796 places 1.356 places**
Total 17.454 places 3.376 places 20.830 places

* Taxa reposició 2018 / ** Taxa reposició 2019

El posicionament a la Mesa ha estat clar: ens congratulem de l‘oferta de places a cossos docents, però cal fer-ho en les millors condicions possibles per al personal interí, des d’USTEC·STEs (IAC) demanem que conjuntament a l’oferta pública suficient cal:

 • Un sistema de concurs que garanteixi que el personal interí que està ocupant una vacant el pugui superar.
 • I un imprescindible pacte d’estabilitat que asseguri la continuïtat del personal interí.

USTEC-STEs (IAC) també ha aconseguit el compromís del Departament a plantejar en una mesa sectorial, el Reial Decret 276/2007 d’accés a la funció pública que està en negociació a Madrid i el pacte estabilitat, que sempre hem defensat i al qual ja vam presentar una propostaen mesa tècnica fa dos cursos.

 

 

 

CALENDARI CONVOCATÒRIES OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA (16/12/20)

En la Mesa Sectorial del 16/12/20 el Departament d’Educació ens ha presentat finalment la graella de previsió de properes convocatòries de places per a oposicions per a l’estabilització i per la taxa de reposició.

Com ja havíem avançat en el resum de l’anterior Mesa Sectorial 18/11, el còmput total  de places que s’ofertaran és de 20.830 places, de les quals 3.816 places de reposició entre l’acumulació del 2018 i del 2019, i 17.014 places per l’estabilització.

 

 

Aquestes futures convocatòries només seran favorables pel col·lectiu interí si aconsegueixen disminuir la taxa d’interinatge als nivells fixats per la UE del 8% o menys i lligades a un pacte d’estabilitat real que plantegi la fixesa com a mesura per a sancionar el frau de llei en el qual estan molts interins ocupant vacants estructurals fa més de tres anys.

USTEC-STEs (IAC) defensem l’estabilitat i consolidació real mitjançant la seva funcionarització. Això vol dir un concurs mèrits i no l’actual sistema concurs-oposició sense garanties pels interins que ja han demostrat reiteradament la seva vàlua com a docents.

Hem arrencat el compromís de  negociar un pacte d’estabilitat amb el Departament que esperem serveixi per fixar als interins que porten anys treballant en el sistema educatiu públic català.

 

Distribució de places per cossos i especialitats a la convocatòria de concurs oposició 2021

A principis de gener de 2021 es convocarà la mesa sectorial per negociar la normativa de la nova convocatòria, que es té previst que se’n publiqui la resolució a finals del mes de gener.

El Departament d’Educació preveu celebrar les oposicions a l’estiu de 2021, i contra l’oposició ferma i en solitari d’USTEC-STEs (IAC) es mantindrà el nomenament dels funcionaris en pràctiques per a l’1 de setembre de 2022. El nostre sindicat demana a l’administració que les proves es celebrin durant els mesos de juny-juliol i que el sistema d’adjudicacions d’estiu permeti que les persones que hagin superat el concurs-oposició siguin nomenades funcionàries en pràctiques l’1 de setembre de 2021. No podem acceptar que la complexitat actual del procés de gestió en els nomenaments de les adjudicacions d’estiu, que es deriva de la implementació del Decret de Plantilles, afecti la presa de possessió dels funcionaris en pràctiques.

Les places que previsiblement es convocaran el mes de gener de 2021 seran les següents:

Cos de mestres: 1.432 places

Cos de secundària – FP: 1.089 places

Cos de professorat tècnic FP: 652 places

Total: 3.173


Convocatòria de concurs oposició 2019

 

Normativa

BOE: Orden EFP/127/2022, de 21 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombra personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Maestros, a los seleccionados en las pruebas selectivas de ingreso y acceso a la función pública docente y para la adquisición de nuevas especialidades convocadas por Resolución EDU/1/2019, de 2 de enero.

RESOLUCIÓ EDU/2671/2021, de 27 d’agost, per la qual es declaren aptes a la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu corresponent les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques de diversos cossos docents.

RESOLUCIÓ EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

Documentació que han d’aportar els aspirants seleccionats al concurs oposició 2019

RESOLUCIÓ EDU/26/2021, de 12 de gener, de modificació de la Resolució EDU/3473/2019, de 12 de desembre, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, i del seu nomenament com a funcionàries en pràctiques.

RESOLUCIÓ EDU/3473/2019, de 12 de desembre, per la qual es fan públiques les llistes d’aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener.

 

Termini

En el termini de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC de la llista d’aspirants seleccionats (base 7.4.6): del 18 de desembre al 10 de gener.

Cal presentar els documents als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

Sol·licitud

Documents a presentar

a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l’ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d’haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.

En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis realitzats, s’ha d’adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d’expedició del títol.

Si la titulació s’ha obtingut a l’estranger, cal adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de qualificació professional que autoritza l’exercici d’una professió concreta a l’Estat espanyol.

Quan aquesta fotocòpia ja hagi estat entregada al Departament d’Educació i consti informada al seu registre informàtic de personal docent, no cal que es presenti.

 

b) Exclusivament per als seleccionats del cos de professors d’ensenyament secundari pel procediment d’ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat: fotocòpia compulsada que acrediti estar en possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per a l’exercici de les professions regulades de professor d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d’idiomes. A falta d’aquest títol oficial de màster, els aspirants han d’acreditar documentalment que estan en possessió d’alguns dels requisits que s’esmenten a la base 2.2.2.b).

Quan aquesta fotocòpia ja hagi estat entregada al Departament d’Educació i consti informada al seu registre informàtic de personal docent, no cal que es presenti.

c) Fotocopia compulsada del document nacional d’identitat (DNI) o altre document acreditatiu de la nacionalitat.

En el cas de ser nacional d’un Estat membre de la Unió Europea o d’algun dels Estats als que sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, cal presentar una fotocopia compulsada del document acreditatiu de la seva nacionalitat o una fotocopia compulsada del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu ha de ser vigent.

Els aspirants que siguin familiars amb un primer grau de consanguinitat dels esmentats al paràgraf anterior, cal que presentin els documents expedits per les autoritats competents que acreditin la vinculació de parentiu.

En els cas d’aspirants de l’Estat espanyol aquesta fotocòpia es pot substituir per l’autorització al Departament d’Educació per a que pugui consultar telemàticament les seves dades d’identitat.

d) Certificat o informe mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents a la funció docent a què opta, expedit per qualsevol metge de família dels centres d’atenció primària.

e) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni d’estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, segons el model que figura a l’annex 8.

Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen, segons el model que figura a l’annex 8.

f) Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals. La seva presentació es pot substituir per l’autorització al Departament d’Educació per a que pugui consultar telemàticament els antecedents penals per delictes sexuals. Aquells aspirants que per ser membres de la borsa de personal interí ja hagin presentat la certificació abans d’un any o l’autorització ja no han de presentar res més.

Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu país d’origen o d’on siguin nacionals respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i de tràfic d’éssers humans.

g) Els aspirants que hagin manifestat la seva condició de persones amb discapacitat que no hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat i que hagin demanat alguna adaptació del lloc de treball han de presentar el dictamen que s’esmenta a la base 2.3.2.

Els aspirants que hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat no han de presentar aquest dictamen ja que el van presentar amb anterioritat a l’inici del procés selectiu.

 

h) Sol·licitud de transferència bancària per abonar la nòmina, només per als aspirants que no constin ni hagin constat en la nòmina de personal docent del Departament d’Educació. S’ha de presentar al servei territorial o Consorci d’Educació de Barcelona o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona on l’aspirant sigui destinat durant el curs 2019-2020.

Documents dels que ja són funcionaris docents de carrera

Els que tinguin la condició de funcionari docent de carrera en situació de servei actiu i estiguin subjectes al règim funcionarial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, estan exempts de presentar documentació, sempre que la informació ja consti al registre informàtic de personal docent del Departament d’Educació.

En qualsevol cas sempre han de presentar una fotocopia compulsada del document nacional d’identitat (DNI), vigent en el moment de la presentació o altre document acreditatiu de la nacionalitat.

En els cas d’aspirants de l’Estat espanyol aquesta fotocòpia es pot substituir per l’autorització al Departament d’Educació per a que pugui consultar telemàticament les seves dades d’identitat.

Opció retributiva

1. Les persones que siguin nomenades funcionaris en pràctiques mentre estan realitzant períodes de pràctiques o segueixen cursos de formació selectius han de percebre una retribució equivalent al sou i les pagues extraordinàries del grup o subgrup en què estigui classificat el cos o escala a què pretenen ingressar.

En el cas que les pràctiques consisteixin a desenvolupar un lloc de treball, han de percebre, a més, les retribucions complementàries corresponents a aquest lloc.

2. Excepcionalment, en el cas que el funcionari en pràctiques tingui una vinculació prèvia com a funcionari de carrera o interí, personal laboral fix o temporal amb la mateixa administració a què pertany el cos o escala a què aspira a ingressar, pot optar per percebre les retribucions que li corresponen com a funcionari en pràctiques o bé per percebre les retribucions del lloc que ocupava amb càrrec als crèdits del departament, organisme o ens d’adscripció. En ambdós casos, si escau, ha de continuar percebent l’antiguitat que té reconeguda.

3. En el cas de superar les pràctiques i el curs formatiu de selecció, tot el temps prestat com a funcionari en pràctiques computa a l’efecte d’antiguitat per serveis prestats.

Exclusió dels aspirants que no presentin la documentació

Els qui dins el termini fixat, i llevat dels casos de força major, no presentin la documentació requerida, o bé aquells respecte dels quals s’observi, a partir de la revisió de la seva documentació, que els manca algun dels requisits assenyalats a la base 2, no poden ser nomenats funcionaris de carrera, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial de participació.

Informació extreta de la RESOLUCIÓ EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

Concurs oposició curs 2018/2019. Informació sobre les actuacions del tribunal de cuina i pastisseria (actualització 15/06/20)

OPOSICIONS 2019 – TRIBUNAL DE L’ESPECIALITAT 601 CUINA I PASTISSERIA

 


 Convocatòria concurs-oposició curs 2017-2018
BOE

BOE: Orden EFP/126/2022, de 18 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarias de carrera de los Cuerpos de Maestros y Profesores de Enseñanza Secundaria, a las seleccionadas en los procedimientos selectivos convocados por Resolución ENS/2742/2017, de 21 de noviembre.

Orden EFP/1334/2020, de 10 de diciembre, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros y Profesores de Enseñanza Secundaria, a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución ENS/2742/2017, de 21 de noviembre.RESOLUCIÓ

ENS/1629/2018, d’11 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d’aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre.

DOGC: 

RES ENS/2501/18, de 24 d’octubre, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució ENS/2742/17, de 21 de novembre, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

Terminis seleccionats/des oposicions

La data prevista de la publicació al DOGC de les llistes d’aspirants seleccionats que obre el temini de 20 dies per presentar la documentació és: segona quinzena de juny o primera de juliol

 

RESULTATS GLOBALS:

 Total de places convocades: 2000 

– Cos de mestres: 373 places, 373 seleccionats.

– Cos de professors d’ensenyament secundari: 1602 places, 1522 seleccionats.

– Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes: 14 places, 14 seleccionats

– Cos de professors d’arts plàstiques i disseny: 11 places, 11 seleccionats.

 En total s’han seleccionat a 1920 aspirants i han quedat 80 places sense cobrir.

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució ENS/292/2018, de 21 de febrer, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 7568, de 28.2.2018).

 

Web – Tauler de l’aspirant. 

Els tribunals comencen a penjar les notes a la web de l’aspirant

Ja es pot consultar l’aplicatiu de l’aspirant/tribunal, per consultar  resultats, convocatòries i anuncis dels tribunals.

Segons l’apartat 6.1.2 de la resolució: “El tribunal fa públics aquests anuncis i citacions en el local on s’estigui celebrant el procediment selectiu i en aquest aplicatiu, com a mínim, amb catorze hores d’antelació a l’inici de l’actuació dels aspirants.”

Els aspirants podeu accedir a aquestes consultes mitjançant el DNI/NIE/passaport i l’identificador que vau rebre al fer la sol·licitud.

El Departament posa a disposició dels aspirants un telèfon per a qualsevol incidència relacionada amb l’aplicació, Servei d’Atenció Unificada: 900 828 282 (+ tecla 4)

Seu del tribunal.

Podeu consultar les dades corresponents a la seu del vostre tribunal  a l’aplicatiu per consultar la llista d’admesos i exclosos, al següent enllaç. Per realitzar la consulta necessiteu l’identificador.

També us facilitem mitjançant el següent enllaç les seus de tots els tribunals. 

Prova de llengües

“En totes les especialitats, el dia 13 d’abril de 2018, a les 16 hores, es realitzarà la prova d’acreditació del coneixement de la llengua castellana per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i, a continuació, la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya. En ambdues proves només s’hi hauran de presentar els aspirants que havent-les de realitzar no n’estiguin exempts. La resta d’aspirants no hi han d’assistir.”

Acte de presentació

L’acte de presentació es realitzarà el dissabte 14 d’abril a les 9h del matí a la seu del tribunal abans esmentada.

En aquest acte s’haurà de presentar la programació didàctica en els procediments que ho requereixin.

“Aquest acte té caràcter personal i, en conseqüència, la seva assistència serà obligada. Els que no hi compareguin personalment seran exclosos del procediment selectiu, llevat de casos excepcionals degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal. ” Recordeu portar el document d’identificació personal a totes les proves. 

“Els tribunals amb aspirants del procediment d’ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat iniciaran la fase d’oposició a continuació de l’acte de presentació amb la realització de les parts A i B de la primera prova.”
“Els tribunals mixtos que tenen aspirants de diferents procediments faran el següent: els aspirants d’ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat iniciaran la fase d’oposició a continuació de l’acte de presentació amb la realització de les parts A i B de la primera prova, i els aspirants dels procediments d’accés i d’adquisició de noves especialitats, el dia de l’acte de presentació només realitzaran aquest, de manera que es posposa l’inici de la fase d’oposició a la data que els tribunals determinin.”
“Els tribunals específics que només tenen aspirants d’un procediment d’accés, a continuació de l’acte de presentació podran iniciar la fase d’oposició.”

Recordem que l’ordre de les actuacions començarà per la lletra V del primer cognom.

Criteris de correcció

Us recordem que podeu consultar els criteris de correcció de cada especialitat al següent enllaç.

Contacta amb USTEC·STEs (IAC)

Si us trobeu cap incidència en relació als tribunals o al procés, i no teniu cap contacte més proper amb cap delegat/da d’USTEC·STEs, escriviu-nos un mail a interins@sindicat.net i mirarem de trobar la manera d’ajudar-vos.

D’altra banda, us recordem que podeu consultar tota la informació actualitzada al següent enllaç: OPOSICIONS 2018.

Us desitgem molta sort i molt d’encert en les oposicions que comencen dissabte dia 14 d’abril. 

Accés a l’aplicatiu de l’aspirant / tribunal de les oposicions

6.1.2 El tribunal fa públics aquests anuncis i citacions en el local on s’estigui celebrant el procediment selectiu i en aquest aplicatiu, com a mínim, amb catorze hores d’antelació a l’inici de l’actuació dels aspirants.

Criteris de correcció

Seu de tots els tribunals

Informació tribunal nº6 de música

Novetats oposicions: Publicació de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, assignació de tribunals i dates

RESOLUCIÓ ENS/449/2018, de 12 de març, de nomenament de les comissions de selecció del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats convocat per la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre.

El dia 14 acte de presentació per tothom i nici de les proves de l’ingrés lliure i de reserva i tribunals específics d’accés.

Hem constatat que com a mínim el tribunal nº 1 d’orientació educativa (PSI) i el tribunal nº 1 d’ Educació Física (EF) són tribunals específics d’accés.

Recordem que l’ordre de les actuacions començarà per la lletra V.

Novetats: Oposicions, Tribunals, Obertura borsa i jubilacions

PROPERES OPOSICIONS:

PREVISIÓ DE PLACES A OFERTAR EN LES
CONVOCATÒRIES DEL 2018 AL 2022
Conv. 2018 Conv. 2019 Conv. 2020 Conv. 2021 Conv. 2022 Total
Cos 590 (sense FP) Professors SEC 0 2946 0 2264 2321 7531
Cos 590 (només FP) Professors SEC FP 759 0 427 0 0 1186
Cos 591 Professors tècnics d’FP 642 0 361 0 0 1003
Cos 592 Professors d’EOI 0 60 0 60 0 120
Cos 595 Professors d’escoles d’APiD 0 40 0 40 0 80
Cos 596 Mestres taller d’APiD 0 8 0 9 0 17
Cos 597 Mestres 3604 0 2117 0 0 5721
Total places 5005 3054 2905 2373 2321 15658

 

 

Artículo único. Modificación del Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, aprobado por Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero.

Resum mesa tècnica gener 2018

TRIBUNALS:

RESOLUCIÓ ENS/292/2018, de 21 de febrer, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

Motius d’abstenció per ser membre d’un tribunal d’oposició

CURS 17-18 TRIBUNALS:

N?mero de tribunals
Cos
Especialitat
Tribunals
Mestres
ALL
7
PAN
17
PMU
12
Professors d’ensenyament secundari
AN
14
CN
13
DI
8
ECO
4
EF
12
FI
4
FQ
8
FR
2
GE
18
LC
10
LE
10
MA
11
MU
5
PSI
15
TEC
10
EOI
192
2
Professors d’escoles d’arts pl?stiques i disseny
707
1
712
1
721
1

PARTICIPANTS: Persones admeses i excloses Enllaç a l’aplicatiu

7/03/2018 Publicació definitiva de les persones admeses i excloses:

RESOLUCIÓ ENS/349/2018, de 27 de febrer, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

Tribunals: Enllaç per consultar persones admeses i excloses

MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS I LES PROVES

Publicació provisional de persones admeses i excloses:

RESOLUCIÓ ENS/32/2018, de 12 de gener, per la qual es declara aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent.

Dijous 18 de gener publicada la llista provisional d’admesos i exclosos per al concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitat. Aquesta llista es farà pública a la seu central del Departament d’Ensenyament, serveis territorials i Consorci d’Educació de Barcelona, i també es podrà consultar a través de la pàgina d’internet: ensenyament.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents, mitjançant el número identificador de la sol·licitud de cada aspirant.

S’obrirà un termini de 10 dies hàbils per realitzar les pertinents reclamacions.

Termini de presentaci? de sol·licituds: de l’1 al 20 de desembre.

Sol·licitud d’inscripció

Accés a l’aplicatiu telemàticWeb del Departament

Assessoraments USTEC oposicions 17/18
PUBLICADA LA CONVOCATÒRIA D’OPOSICIONS CURS 2017/18
RESOLUCIÓ ENS/2742/2017, de 21 de novembre, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

PLACES CONVOCADES curs 2017/18

Resum Mesa 10 de Novembre sobre oposicions

Temaris vigents per cossos i especialitats

Xerrades informatives

El proper dimecres 29 de novembre, si no hi ha cap contratemps, es publicarà la resolució de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés  i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.
En aquesta convocatòria s’ofereixen 2.000 places de les quals 373 són del cos de mestres, 1.602 del cos de professors d’ensenyament secundari, 14 de professors d’Escoles Oficials d’Idiomes i 11 de professors d’Escoles d’Arts  Plàstiques i Disseny. 

El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 al 20 de desembre de 2017, ambdós inclosos.

El procediment selectiu s’ha d’iniciar a mitjans del mes d’abril de 2018 i la seva finalització està prevista durant la primera quinzena del mes de juny.

PLACES:

Falta fer el càlcul de les diferents places reservades, ja sigui per minusvalia o per accés a un cos superior.

Recordem que també hi haurà canvi d’especialitat.

INFORMACIONS DELS STEs, Propostes

STEs-i denuncia que el MECD pretende cerrar la negociación con cambios insatisfactorios en el borrador de R.D. transitorio de Acceso, lo que puede suponer un ERE masivo para el profesorado interino

Borrador de Proyecto de Real Decreto de modificación del Real Decreto 276/2007

Borrador de nuevos temarios de Infantil y Primaria

Borrador de nuevos temarios de Secundaria

Borrador de nuevos temarios de PTFP

Borrador de nuevos temarios de EOI

Borrador de Temarios – Google Drive (.zip)

Veure recull de la mesa de negociació de dimecres 18 d’octubre

 


OPOSICIONS 2017
Resum mesa sectorial
2000 places. REALITZACIÓ: 2018

-Places i especialitats que es convocaran

S’han negociat les especialitats que es convocaran en funció del percentatge  d’interinitat.
En breu es podrà saber el nombre de places i les especialitats.

-Publicació de la convocatòria d’oposició

Està previst que es publiqui la convocatòria al llarg d’aquest trimestre, abans de finals d’any.

-Sistema d’ingrés i temaris

Serien el regulats pel RD 276/2007.

USTEC-STEs sempre ha apostat per l’accés diferenciat que permeti la consolidació del personal interí que ocupa una vacant.

-Puntuació de les proves

Sembla que la puntuació de la fase 1 de la prova d’oposició tindrà la ponderació següent:

-70% prova pràctica.
-30% temari.

Mèrits

Serien els regulats pel RD 276/2007:

-? oposició (aquesta fase seria eliminatòria).
-? mèrits.

-Adquisició de noves especialitats en totes les especialitats

Es convocarà un tribunal específic si hi ha prou demanda.
Si hi ha poques sol·licituds, s’afegiran als tribunals constituïts per a la convocatòria d’accés lliure.

 

19 juliol 2017: Publicada la RESOLUCI? ENS/1708/2017, d’11 de juliol, per la qual es fan p?bliques les llistes d’aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposici? per a l’ingr?s i acc?s a la funci? p?blica docent convocat per la Resoluci? ENS/1814/2016, de 18 de juliol.

Els aspirants seleccionats han de presentar del 20 de juliol al 8 d’agost de 2017 la documentació que es detalla a la base 8.1 de la resolució de la convocatòria, a les seus dels serveis territorials, del Consorci d’Educació de Barcelona o de l’Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona, adreçada a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona)
CONVOCATÒRIA FP CPTFP Novembre 2016:

Dissabte 27 de maig Inici de les proves del concurs oposició.

Normativa:
RESOLUCIÓ ENS/1814/2016, de 18 de juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent.

OPOSICIONS FP-CTPFP: Publicats els criteris de correcció de les proves de la fase d’oposició de les diferents especialitats. Enllaç a la pàgina del Departament .Enllaç a consultes

(16/05) Membres dels diferents tribunals:

RESOLUCIÓ ENS/1023/2017, d’11 de maig, de nomenament de les comissions de selecció del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent convocat per la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol.

01/02/2017 Publicada la llista definitiva de persones admeses i excloses DOGC

Enllaç a l’aplicatiu

19/01/2017 Publicats els tribunals per les diferents especialitats

CONVOCATÒRIA COS D’INSPECCIÓ ABRIL 2017

1/06/2017

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1221/2017, de 29 de maig, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació.

DOGC: 

RESOLUCIÓ ENS/1222/2017, de 25 de maig, de nomenament de la comissió de selecció del concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació convocat per la Resolució ENS/712/2017, de 31 de març.

22/05/2017 TRIBUNALS:

DOGC: 

RESOLUCIÓ ENS/1075/2017, de 16 de maig, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació.

Normativa

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/712/2017, de 31 de març, de convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació.

ORDRE ENS/50/2017, de 30 de març, per la qual s’aprova la relació de temes que s’afegeixen a la part B del temari de la fase d’oposició del procediment selectiu d’accés al Cos d’Inspectors d’Educació.

18/04/2017 Modificació a la convocatòria:

DOGC:

RES ENS/782/2017, de 10 d’abril, de modificació de la Resolució ENS/712/2017, de 31 de març, de convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació.

 

NOVA OFERTA PÚBLICA (20/04/2017)

ACORD GOV/48/2017, de 18 d’abril, pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017.

Cos de mestres: –336 places –places addicionals (10%): 37 places

Total de places: 373

Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 19 places

Cos de professors d’ensenyament secundari: –1.442 places –places addicionals (10%): 160 places

Total de places: 1.602

Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 80 places

Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes:–13 places –places addicionals (10%): 1 plaça

Total de places: 14

Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 plaça

Cos de professors d’arts plàstiques i disseny:–10 places –places addicionals (10%): 1 plaça

Total de places: 11

Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 plaça

Personal laboral

Categoria de tècnic/a especialista d’educació infantil, grup C1: 380 places

–Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 19 places

 


CONVOCATÒRIA JULIOL 2016

(16/05) Membres dels diferents tribunals:

RESOLUCIÓ ENS/1023/2017, d’11 de maig, de nomenament de les comissions de selecció del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent convocat per la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol.

01/02/2017 Publicada la llista definitiva de persones admeses i excloses DOGC

Enllaç a l’aplicatiu

19/01/2017 Publicats els tribunals per les diferents especialitats

07/11/2016 Publicada la llista de persones admeses i excloses DOGC

Llista d’admesos i exclosos als procediments selectius d’ingrés i accés a la funció pública docent – Accés Aplicatiu

Darrer dia per presentar reclamacions al llistat de persones admeses i excloses dilluns 21 de novembre.

barem 17

barem ingres lliure

barem superiorbarem superior 2

CONVOCATÒRIA COS D’INSPECCIÓ ABRIL 2017

22/05/2017 TRIBUNALS:

DOGC: 

RESOLUCIÓ ENS/1075/2017, de 16 de maig, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació.

Normativa

DOGC:RESOLUCIÓ ENS/712/2017, de 31 de març, de convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació.

ORDRE ENS/50/2017, de 30 de març, per la qual s’aprova la relació de temes que s’afegeixen a la part B del temari de la fase d’oposició del procediment selectiu d’accés al Cos d’Inspectors d’Educació.

18/04/2017 Modificació a la convocatòria:

DOGC:

RES ENS/782/2017, de 10 d’abril, de modificació de la Resolució ENS/712/2017, de 31 de març, de convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació.

norm 17

 

terminis 17

 • Termini de presentació de sol·licituds: del 5 al 24 d’octubre de 2016
 • Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos: novembre de 2016
 • Inici del procediment selectiu: a partir de la segona quinzena de maig de 2017
 • Finalització del procediment selectiu: juny de 2017

 

calendari

 

places 17

Cos de professors d’ensenyament secundari Cos de professors tècnics de formació professional
Codi Especialitat E L R T
501 Administració d’empreses 3 8 1 12
502 Anàlisi i química industrial 1 4 0 5
503 Assessoria i processos d’imatge personal 1 4 0 5
505 Formació i orientació laboral 5 13 1 19
506 Hoteleria i turisme 2 5 1 8
507 Informàtica 8 20 2 30
508 Intervenció sociocomunitària 5 14 1 20
510 Organització i gestió comercial 2 6 0 8
511 Organització i processos de manteniment de vehicles 1 3 0 4
512 Organització i projectes de fabricació mecànica 1 3 0 4
516 Processos en la indústria alimentària 1 4 0 5
517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 2 6 0 8
518 Processos sanitaris 3 6 1 10
Total 35 96 7 138
Codi Especialitat L R T
601 Cuina i pastisseria 11 1 12
603 Estètica 6 0 6
609 Manteniment de vehicles 14 1 15
611 Mecanització i manteniment de màquines 8 1 9
618 Perruqueria 6 0 6
619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics 9 1 10
620 Procediments sanitaris i assistencials 35 2 37
621 Processos comercials 7 0 7
625 Serveis a la comunitat 26 1 27
626 Serveis de restauració 5 0 5
627 Sistemes i aplicacions informàtiques 27 1 28
Total 154 8 162

L: procediment d’ingrés lliure R: reserva per a aspirants amb discapacitat E: procediment d’accés a un cos de grup superior T: total

 

temaris

 

ins 17

Dues opcions:

a) Sol·licitud per internet.

b) Presencialment: La sol·licitud es pot presentar en paper a qualsevol dels llocs que preveu l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

linia verda

pagament

Dues opcions:

a) En la sol·licitud telemàtica es pot fer el pagament amb targeta de crèdit o de dèbit a través de la Consulta, impressió de la sol·licitud  i pagament.

b) A qualsevol de les oficines de CaixaBank amb la carta de pagament o bé als terminals de ServiCaixa.

 

En el termini màxim d’un mes a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds es farà pública la llista provisional d’admesos i exclosos.

Els aspirants exclosos en la llista provisional podran formular en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la seva publicació les reclamacions que creguin oportunes. Si és el cas, l’aspirant que no esmeni el defecte que n’ha motivat l’exclusió dins d’aquest termini es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud.

 

taxes

Cos de professors d’ensenyament secundari: 66,55 euros.

Cos de professors tècnics de formació professional: 52,40 euros.

Bonificacions

Les persones que tramiten la inscripció per mitjans telemàtics tenen una bonificació del 20% i, per tant, han de pagar 53,25 euros i 41,95 euros, respectivament.

Les persones que pertanyen a una família nombrosa de categoria general i les que pertanyen a una família monoparental tenen una bonificació addicional del 30% i, per tant, han de pagar 33,30 euros i 26,20 euros, respectivament.

Les persones que pertanyen a una família nombrosa de categoria especial tenen una bonificació addicional del 50% i, per tant, han de pagar 20,00 euros i 15,75 euros, respectivament.

Exempció del pagament

Se’n poden beneficiar:

 • Les persones que acrediten que tenen una discapacitat igual o superior al 33%. Aquestes persones poden donar el consentiment al Departament d’Ensenyament perquè sol·liciti, en nom seu, el certificat o la comprovació que acredita el compliment d’aquesta circumatància o bé poden adjuntar a la sol·licitud un document acreditatiu.
 • Les persones que estan en situació d’atur i no perceben cap prestació econòmica. Aquestes persones poden donar el consentiment al Departament d’Ensenyament perquè sol·liciti, en nom seu, el certificat o la comprovació que acredita el compliment d’aquest fet o bé poden adjuntar a la sol·licitud un certificat expedit pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) del Departament d’Empresa i Ocupació o, si escau, pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).
 • Les persones que estan en situació de jubilació (cal acreditació documental).
 • Les persones que tenen la condició de víctimes de terrorisme (cal acreditació documental).

 

proves

lleng

A partir de la segona quinzena del mes de maig de 2017 s’iniciarà el procediment selectiu amb la prova d’acreditació del coneixement de la llengua castellana per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.

Estan exemptes de fer la prova de llengua catalana les persones que acreditin trobar-se en algun dels supòsits següents:

 • Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell equivalent o superior al certificat de suficiència de català (C1).
 • Haver superat o haver estat declarat exempt de fer la prova oral i escrita de llengua catalana en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents fetes a Catalunya, convocades pel Departament d’Ensenyament.

Estan exemptes de fer la prova de llengua castellana les persones que acreditin trobar-se en algun dels supòsits següents:

 • Tenir una titulació universitària, el títol de batxillerat, el títol de tècnic especialista (FP2) o tècnic superior, expedit a l’Estat espanyol.
 • Tenir el diploma superior d’espanyol com a llengua estrangera (nivell superior) o el certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d’idiomes.
 • Haver superat o haver estat declarat exempt de fer la prova oral i escrita de llengua castellana en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents fetes a Catalunya o en altres administracions educatives.
 • Els aspirants que són funcionaris d’un cos docent de l’Estat espanyol.

llengua

 

pres

L’endemà de la realització de les proves de llengües es farà l’acte de presentació davant els tribunals i a continuació s’iniciarà la fase d’oposició.

En l’acte de presentació, els aspirants d’ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat han de lliurar un exemplar de la programació didàctica al tribunal.

Els aspirants que no compareguin personalment o que no lliurin l’exemplar de la programació didàctica s’exclouran del procés selectiu.

 

fase o

Les comissions de selecció publicaran els criteris de correcció de les proves de la fase d’oposició almenys amb una setmana abans de l’inici de les proves.

Les proves de la fase d’oposició del procediment d’ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat són eliminatòries.

Aclariment respecte al número d’unitats didàctiques i/o unitats formatives, està a la convocatòria:

 Annex 4: Criteris per a l’elaboració i presentació de la programació didàctica i per a la preparació i exposició oral de la unitat didàctica.

“La programació inclou el desenvolupament d’un esquema de cada una de les unitats didàctiques corresponents a un curs escolar, que com a mínim n’han de ser 6.

En el cas d’una programació referida als cicles formatius de formació professional LOE, ha d’incloure el desenvolupament d’un esquema d’un mínim de 6 activitats d’ensenyament-aprenentatge d’una o diverses Unitats Formatives (UF) del Mòdul Professional seleccionat per fer la programació.”

 

conc

Els aspirants que superin la fase d’oposició accediran a la fase de concurs.

Per fer l’al·legació dels mèrits s’han de lliurar al tribunal els documents justificatius corresponents, juntament amb el full d’autobarem disponible una vegada iniciada la fase d’oposició.

La documentació presentada podrà ser recuperada pels aspirants en el lloc, la data i l’hora que els tribunals fixin.

 

req 17

REQUISITS GENERALS:

 1. Ser espanyol, o tenir la nacionalitat d’un altre estat membre de la Unió Europea o d’un estat al qual, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, hi sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, o bé tenir la condició de cònjuge, de descendent o de descendent del cònjuge (ser menor de 21 anys o més gran d’aquesta edat, però que visqui a càrrec dels seus progenitors).
 2. Tenir 16 anys complerts i no excedir, en el moment del nomenament com a funcionari de carrera, l’edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.
 3. Tenir alguna de les titulacions que determina la convocatòria per a cada cos, o reunir-ne les condicions per a l’expedició.
 4. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i a l’especialitat a què s’opta.
 5. No haver estat separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs de treball o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari.
 6. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.
 7. No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos al qual es vol ingressar.

requisits generals

 

REQUISITS ESPECÍFICS DEL PROCEDIMENT D’INGRÉS LLIURE. COS DE PROFESSORAT D’ENSENYAMENT SECUNDARI:

 1. Títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l’efecte de la docència, detallats a l’annex 9 de la convocatòria.
 2. Formació pedagògica i didàcticaS’acredita aquest requisit si es té el títol oficial de màster universitari que habilita per a l’exercici de les professions regulades de professor o professora d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d’idiomes.Estan dispensats de tenir el títol esmentat els aspirants que acreditin trobar-se en algun dels supòsits següents:
 • Tenir el títol professional d’especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d’aptitud pedagògica, expedit abans de l’1 d’octubre de 2009.
 • Tenir un títol universitari oficial, abans de l’1 d’octubre de 2009, que habiliti per a l’exercici de la professió de mestre o mestra o d’un títol de llicenciat en pedagogia o psicopedagogia, així com qualsevol títol de llicenciat o altre declarat equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, entre els quals s’inclouen les següents:
  • Llicenciatura de ciències de l’activitat física i de l’esport (especialitat en itinerari d’educació).
  • Títol superior de música (especialitat en pedagogia de l’instrument o especialitat en pedagogia de la formació musical bàsica i general).
  • Títol superior de dansa (especialitat en pedagogia de la dansa).
  • Llicenciat en filosofia i ciències de l’educació (secció de pedagogia o secció de ciències de l’educació, en totes les seves especialitats).
  • Llicenciat en filosofia i lletres (divisió de filosofia i ciències de l’educació o secció de ciències de l’educació.
  • Llicenciat en psicologia amb l’itinerari, la menció o l’especialitat de psicologia de l’educació, psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa, o psicologia evolutiva i de l’educació.
 • Haver acreditat superar 180 crèdits de pedagogia o psicopedagogia abans de l’1 d’octubre de 2009, en el cas dels llicenciats en pedagogia o psicopedagogia amb titulació posterior a l’1 d’octubre de 2009.
 • Tenir, abans de l’1 d’octubre de 2009, una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant un certificat emès per la universitat en què consti que s’han superat un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives.
 • Haver impartit docència, abans de l’1 d’octubre de 2009, durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d’ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d’educació secundària obligatòria o de batxillerat, formació professional o d’escoles oficials d’idiomes.

requisitis especials

 

REQUISITS ESPECÍFICS DEL PROCEDIMENT D’INGRÉS LLIURE. COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL:

 1. Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l’efecte de la docència, detallats a l’annex 9 de la convocatòria.Per a l’especialitat de processos comercials podran ser admesos els aspirants que, tot i no tenir la titulació exigida, acreditin una experiència docent de, com a mínim, dos anys en centres educatius públics dependents de la Generalitat de Catalunya i tinguin el títol de tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la mateixa família.
 2. Formació pedagògica i didàcticaAcreditaran aquest requisit els aspirants que tinguin el títol oficial de màster universitari que habilita per a l’exercici de les professions regulades de professor o professora d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d’idiomes.Els aspirants que tinguin una titulació declarada equivalent a l’efecte de la docència que, per raons derivades de la seva titulació, no puguin accedir als estudis de màster universitari, hauran de tenir el certificat oficial de la formació pedagògica i didàctica que habiliti per a l’exercici de la docència.Els aspirants esmentats al paràgraf anterior tindran reconegut el requisit de formació pedagògica i didàctica sempre que acreditin haver impartit, abans de l’1 de setembre de 2014, docència durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d’ensenyaments reglats degudament autoritzats.Estaran dispensats de tenir els títols esmentats els participants que acreditin trobar-se en algun dels supòsits següents:
 • Tenir el títol professional d’especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d’aptitud pedagògica, abans de l’1 d’octubre de 2009.
 • Tenir un títol universitari oficial, abans de l’1 d’octubre de 2009, que habiliti per a l’exercici de la professió de mestre o mestra o d’un títol de llicenciat en pedagogia o psicopedagogia, així com qualsevol títol de llicenciat o altra titulació declarada equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, entre els quals s’inclouen les següents:
  • Llicenciatura de ciències de l’activitat física i de l’esport (especialitat en itinerari d’educació).
  • Títol superior de música (especialitat en pedagogia de l’instrument o especialitat en pedagogia de la formació musical bàsica i general).
  • Títol superior de dansa (especialitat en pedagogia de la dansa).
  • Llicenciat en filosofia i ciències de l’educació (secció de pedagogia o secció de ciències de l’educació, en totes les seves especialitats).
  • Llicenciat en filosofia i lletres (divisió de filosofia i ciències de l’educació o secció de ciències de l’educació).
  • Llicenciat en psicologia amb l’itinerari, la menció o l’especialitat de psicologia de l’educació, psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa, o psicologia evolutiva i de l’educació.
 • Haver acreditat la superació de 180 crèdits de pedagogia o psicopedagogia abans de l’1 d’octubre de 2009, en el cas dels llicenciats en pedagogia o psicopedagogia amb titulació posterior a l’1 d’octubre de 2009.
 • Tenir, abans de l’1 d’octubre de 2009, una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant un certificat emès per la universitat en què consti que s’han superat un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives.
 • Haver impartit docència, abans de l’1 d’octubre de 2009, durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d’ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d’educació secundària obligatòria o de batxillerat, formació professional o d’escoles oficials d’idiomes.

 

REQUISITS ESPECÍFICS PER PARTICIPAR PER LA RESERVA PER A ASPIRANTS AMB DISCAPACITAT:

Cal presentar un dictamen de les condicions psíquiques, físiques o sensorials, que prevegi els aspectes següents:

 1. El reconeixement d’un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 2. El compliment de les condicions d’aptitud personal en relació amb el lloc de treball.
 3. La necessitat d’adaptacions de temps i mitjans materials per a la realització de les proves.
 4. Les necessitats d’adaptació al lloc de treball.
 5. L’existència de dificultats d’integració laboral i d’autonomia personal.

 

REQUISITS ESPECÍFICS PER PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT D’ACCÉS A COSSOS DOCENTS DEL GRUP SUPERIOR:

 1. Ser funcionari d’algun dels cossos i escales docents classificats en el subgrup A2.
 2. Haver estat en el cos d’origen un mínim de sis anys com a funcionari de carrera.
 3. Els que s’estableixen a l’apartat Requisits específics del procediment d’ingrés lliure per al cos de professors d’ensenyament secundari.

 

trib

Persones admeses o excloses com a voluntàries per a ser membre de tribunals. Accés a l’aplicatiu amb codi ATRI

Els tribunals estan constituïts per un president o presidenta i quatre vocals del cos de catedràtics d’ensenyament secundari i del cos de professors d’ensenyament secundari o bé del cos de professors tècnics de formació professional de l’especialitat corresponent, en servei actiu i que ocupen un lloc de treball de la mateixa especialitat en centres o serveis educatius de la comarca on ha d’actuar el tribunal.

Les persones que vulguin formar part d’un tribunal com a vocals (amb un màxim de dos vocals titulars i dos vocals suplents per tribunal) han de sol·licitar-ho mitjancant el formulari corresponent que trobaran al Portal de centres del Departament.

El termini per presentar aquesta sol·licitud és del 5 al 24 d’octubre de 2016.

 

altres

 • Es reserva un 5% del total de places per a les persones que tenen reconeguda una discapacitat física igual o superior al 33%.
 • El procediment selectiu comença a partir de la segona quinzena del mes de maig de 2017 (proves de coneixements de català i de castellà) i acaba durant el mes de juny de 2017.
 • El mateix dia de les proves de llengües es fa pública la qualificació d’aquestes al tauler d’anuncis de la seu de cada un dels tribunals.
 • L’endemà de la realització de les proves de llengües, al matí, es fa l’acte de presentació davant els tribunals i a continuació s’inicia la fase d’oposició.
 • Els aspirants que es presenten al procediment d’ingrés lliure o al de reserva per a aspirants amb discapacitat han de lliurar un exemplar de la programació didàctica al tribunal en l’acte de presentació. L’aspirant que no presenti aquesta programació s’entendrà que renuncia a continuar en el procés selectiu.
 • Almenys una setmana abans de l’inici de les proves, les comissions de selecció faran públics en els taulers d’anuncis on se celebra el procés selectiu i en aquest web els criteris de correcció de les proves de la fase d’oposició.

 

COS DE PROFESSORS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY:

Cos de professors d’arts plàstiques i disseny pdf icon[434,03 KB ]

Ceràmica / Dibuix artístic i color / Dibuix tècnic / Disseny d’interiors / Disseny de moda / Disseny de producte / Disseny gràfic / Edició d’art / Fotografia / Història de l’art / Joieria i orfebreria / Materials i tecnologia: disseny / Mitjans audiovisuals / Mitjans informàtics / Organització industrial i legislació / Volum

COS DE MESTRES DE TALLERS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY:

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny pdf icon[434,03 KB ]

Brodats i puntes / Daurat i policromia / Ebenisteria artística / Enquadernació artística / Esmalts / Fotografia i processos de reproducció / Modelisme i maquetisme / Motlles i reproduccions / Musivaria / Talla en pedra i fusta / Tècniques ceràmiques / Tècniques d’orfebreria i argenteria / Tècniques de gravat i estampació / Tècniques de joieria i bijuteria / Tècniques de patronatge i confecció / Tècniques del metall / Tècniques murals / Tècniques tèxtils

 

El 7 de febrer de 2012 es va publicar al BOE que es derogaven els temaris d’oposicions publicats al novembre de 2011.

Així doncs tornen a estar vigents els temaris publicats al 1993:

Temaris

Comunicat d’USTEC: CONVOCATÒRIA D’OPOSICIONS 2016: UNA NOVA RENTADA DE CARA DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

 

ESTAT DE LA NEGOCIACIÓ DE LA POSSIBLE/PROPERA CONVOCATÒRIA D’OPOSICIONS

A la mesa d’avui del tema d’oposicions el Departament ha presentat la proposta, NO TANCADA, de no deixar escapar les 300 places d’oposicions corresponents a l’oferta pública del 2015.

Aquestes es podrien acumular amb les del 2016 amb el total de jubilacions del Departament d’enguany.  Aquestes 300 places correspondrien als cossos de professors tècnics d’FP i de secundària d’especialitats de Formació Professional.
La seva intenció seria convocar-les durant el curs 16 – 17.
El sistema d’oposició seria el sistema ordinari del RDL 276/2007 on cada fase de l’oposició és eliminatòria: temari (de 1993), pràctic (ara present a totes les especialitats) i defensa de la programació i de la unitat didàctica (ara sense possibilitat d’informe que la subsitueixi). Només treient un 5 en totes i cadascuna de les fases d’oposició s’accedeix a la fase de concurs que a més ara tindrà una ponderació d’un terç en comptes del 40% del sistema transitori. 

USTEC·STEs (IAC) vol comunicar que a l’elevat nombre de personal interí se li ha d’estabilitzar la seva situació laboral però que USTEC·STEs defensarà convocatòries que compleixin:

1. Una oferta de places suficient.
2. Amb un sistema d’accés que garanteixi l’entrada del personal que hi està treballant.
3. Amb un pacte d’estabilitat que garanteixi el treball al personal que no les superi.

Aquesta convocatòria de 300 places d’FP amb el sistema ordinari del RDL.276/2007 no compliria aquestes condicions, tot i que el Departament ens ha convocat a una altra mesa per parlar de més concrecions d’aquestes oposicions.

USTEC·STEs (IAC) a 1 de juny de 2016

Tota la informació a la web de la STEs Intersindical

Xerrades Informatives sobre oposicions en els diferents territoris

(3-3-16)

S’aprova instar el govern a cofinançar les escoles bressol amb 1.600 euros per plaça i any per un error en la votació --> “…convocar de manera urgent les oposicions per a la provisió de places de docents i inspectors educatius

(27-7-15)

Ara: Ensenyament crearà 1.200 noves places per al proper curs escolar --> “Durant l’entrevista, Rigau també ha fet referència a la convocatòria de 300 places d’oposicions que el Govern va aprovar en la darrera sessió.”

A la Mesa de Funció Pública celebrada el 17/07/15 el Govern va plantejar convocar 300 places d’oposicions per a docents.

Unitàriament la part social va expressar que amb tan poques places no es podria arribar a cap acord.

USTEC·STEs (dintre de la delegació de la IAC) va repetir que també és vital millorar el procediment d’oposicions actual que no ajuda en res (ans el contrari) a prioritzar a qui ja està treballant al sistema públic.

Davant del desacord unitari l’administració ha publicat unilateralment l’acord de govern amb l’oferta pública d’oposicions que va presentar a la mesa:

ACORD GOV/114/2015, de 21 de juliol, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2015.

 (9-3-15)

Segons va informar la Consellera ahir en roda de premsa, aquest curs no hi haurà oposicions.

El País: Catalunya tindrà deu instituts més i tancarà cinc escoles --> Irene Rigau: “aquest any no hi haurà oposicions.”

Congreso de los Diputados: Nuevo modelo de selección y formación para el acceso a la profesión docente

El ministeri deroga els “nous”temaris d’oposicions

El 7 de febrer s’ha publicat el BOE en què es deroguen els temaris per oposicions a la funció pública docent publicats al novembre de 2011. Així doncs tornen a estar vigents els temaris publicats al 1993. USTEC·STEs (IAC) denuncia la confusió que s’està creant entre els opositors amb aquestes mesures i exigeix la restitució dels diners invertits pels opositors en acadèmies privades en uns temaris que han estat vigents 3 mesos durant els quals han estat convocades oposicions en algunes comunitats (entre les quals no hi ha la catalana)

A més, un dels motius que esgrimeixen en el preàmbul del BOE on es deroguen els temaris, ha estat que el ministeri té previst “revisar” el sistema d’accés a la funció pública docent amb un altre canvi de temaris.

Des d’USTEC·STEs cal que recordem al nou ministre que el principal punt que ha d’incloure portar qualsevol nou sistema d’accés és la incorporació a la funció pública, en unes condicions estables i  fixes, dels/les docents que ja estan treballant en el sistema educatiu públic.

Temaris

El Ministerio de Educación deroga els temaris aprovats per l’anterior govern i reestableix els temaris antics:

BOE 7/2: Se regulan los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades

El BOE ha publicat els temes nous

El 18 de Novembre s’han publicat al BOE els nous temaris per especialitat, llevat de la de llengua catalana i literatura, la publicació la qual depèn del Departament d’Educació.

Un cop acabat el sistema transitori d’oposicions aplicat els darrers 5 anys, el sistema d’oposicions que està en vigor en l’actualitat és el sistema ordinari del Reial Decret 276/2007 que es pot resumir en:

 1. Hi haurà part pràctica en totes les especialitats.
 2. El tema (amb els nous temaris, dels quals com a màxim es trauran 4 boles per desenvolupar-ne un).
 3. La defensa de la programació i la unitat didàctica amb un redactat similar al que coneixem, excepte que no menciona l’informe que en substituïa una part.

Cadascuna d’aquestes tres fases és eliminatòria. Als que passin totes les proves només els comptarà un 33 % la motxilla de mèrits.

Des d’USTEC-STEs exigim al nou govern sorgit de les eleccions del 20 de novembre que obri realment un procés negociador per consensuar un nou sistema d’accés que permeti resoldre satisfactòriament l’accés del personal interí a la funció pública docent.

 

BOE 2/3/07: REAL DECRETO 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la LOE, y se regula el régimen transitorio de ingreso…

DOGC 4/10: RESOLUCIÓ ENS/2270/2011, de 27 de setembre, de regulació de la fase de pràctiques que preveu la Resolució ENS/607/2011, de 25 de febrer, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent.

DOGC 28/7: OPOSICIONS RESOLUCIÓ ENS/1838/2011, de 21 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d’aspirants que han superat les proves del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent convocades mitjançant la Resolució ENS/607/2011, de 25 de febrer.

 


Convocatòria de concurs oposició 2011: CRÒNICA DEL FRACÀS D’UN MODEL D’ACCÉS

 

Seleccionats/des: 28/7/2011 – – 5/8/2009 – 5/8/2008 – 7/8/2007

 Càlcul la nota de GLOBAL

 “Aplicatiu” per aproximar-nos a les notes de tall…

Seguiment de resultats de cada tribunal

 

DOGC 5/7: modificació …es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició

Admesos per especialitat:

cesp especialitat admesos  PLACES  adm/places E-A L R
AL Alemany 41 3 13,67 1 2 0
AN Anglès 1289 87 14,82 22 61 4
CN Biologia i geologia 1037 55 18,85 14 38 3
DI Dibuix 522 39 13,38 10 27 2
ECO Economia 257 20 12,85 5 14 1
EF Educació física 755 57 13,25 14 40 3
FI Filosofia 346 18 19,22 4 13 1
FQ Física i química 627 55 11,40 14 38 3
FR Francès 177 19 9,32 5 13 1
GE Geografia i història 1709 75 22,79 19 52 4
GR Grec 61 8 7,63 2 6 0
LA Llatí 74 8 9,25 2 6 0
LC Llengua catalana i literatura 791 72 10,99 18 50 4
LE Llengua castellana i literatura 982 80 12,28 20 56 4
MA Matemàtiques 716 80 8,95 20 56 4
MU Música 423 35 12,09 9 24 2
PSI Orientació educativa 1257 60 20,95 15 42 3
TEC Tecnologia 735 81 9,07 20 57 4
501 Administració d’empreses 84 6 14,00 1 5 0
502 Anàlisi i química industrial 57 9 6,33 2 6 1
503 Assessoria i processos d’imatge personal 24 8 3,00 2 6 0
505 Formació i orientació laboral 364 22 16,55 5 16 1
506 Hoteleria i turisme 46 5 9,20 1 4 0
507 Informàtica 234 24 9,75 6 17 1
508 Intervenció sociocomunitària 227 26 8,73 6 19 1
510 Organització i gestió comercial 51 7 7,29 2 5 0
511 Organització i processos de manteniment de vehicles 46 8 5,75 2 5 1
512 Organització i projectes de fabricació mecànica 31 7 4,43 2 5 0
517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 26 9 2,89 2 6 1
518 Processos sanitaris 56 15 3,73 4 10 1
522 Processos i productes d’arts gràfiques 9 2 4,50 0 2 0
525 Sistemes electrotècnics i automàtics 35 4 8,75 1 3 0
601 Cuina i pastisseria 83 11 7,55 10 1
603 Estètica 64 7 9,14 6 1
606 Instal·lacions electrotècniques 85 7 12,14 7 0
609 Manteniment de vehicles 140 17 8,24 16 1
611 Mecanització i manteniment de màquines 52 8 6,50 7 1
615 Operacions de processos 11 2 5,50 2 0
616 Operacions i equips de producció agrària 39 2 19,50 2 0
618 Perruqueria 61 6 10,17 6 0
619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics 31 9 3,44 9 0
620 Procediments sanitaris i assistencials 264 41 6,44 39 2
621 Processos comercials 43 5 8,60 5 0
622 Processos de gestió administrativa 201 9 22,33 8 1
625 Serveis a la comunitat 328 28 11,71 27 1
626 Serveis de restauració 26 2 13,00 2 0
627 Sistemes i aplicacions informàtiques 282 32 8,81 30 2
628 Soldadures 8 2 4,00 2 0
629 Tècniques i procediments d’imatge i so 44 3 14,67 3 0
190 Espanyol 43 2 21,50 0 2 0
192 Francès 68 5 13,60 1 4 0
193 Anglès 253 21 12,05 5 15 1
195 Català 25 2 12,50 0 2 0
702 Cons. i rest. materials arqueològics 6 1 6,00 0 1 0
707 Dibuix artístic i color 69 3 23,00 0 3 0
708 Dibuix tècnic 24 2 12,00 0 2 0
709 Disseny d’interiors 32 2 16,00 0 2 0
712 Disseny gràfic 48 4 12,00 1 2 1
714 Edició d’art 7 1 7,00 0 1 0
715 Fotografia 29 1 29,00 0 1 0
716 Història de l’art 28 2 14,00 0 2 0
717 Joieria i orfebreria 8 1 8,00 0 1 0
720 Materials i tecnologia: disseny 13 1 13,00 0 1 0
721 Mitjans audiovisuals 19 1 19,00 0 1 0
722 Mitjans informàtics 6 1 6,00 0 1 0

 

 

DOGC 10/6: oposicions es nomenen les comissions de selecció que han de jutjar els procediments selectius per a la provisió de places de funcionaris docents

DOGC 10/6: modificació … tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent

OPOSICIONS: esborrany, ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes

DOGC 26/5: es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició

COMUNICAT DAVANT L’ACORD ENTRE EL GOVERN DE LA GENERALITAT I EL MINISTERIO DE ECONOMIA SOBRE LES OPOSICIONS

 Andalusia salva les 3796 places d’oposicions amb la solució proposada per USTEC a la mesa sectorial, convocar una part de les places (2200) com a consolidació de vacants

Veient la “solució andalusa” cal recordar la nostra proposta de febrer que el Departament no va voler escoltar.

DOGC 8/4 OPOSICIONS: es declara aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició

DOGC 28/3: modificació de la Resolució ENS/607/2011,
de 25 de febrer, de convocatòria de concurs oposició

DOGC 9/3 OPOSICIONS: RESOLUCIÓ ENS/607/2011, de 25 de febrer, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent.

DOGC 17/2 OPOSICIONS: ACORD … s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’any 2011

fletxa verda ASSESSORAMENTS

fletxa verda Calendari XERRADES

 

DOGC 3/12: Resultat del sorteig ordre d’actuació Lletra Z

 

El Departament a la mesa sectorial del 7 de Febrer ha proposat una oferta “tancada” de 1.245 places. La distribució de la qual està exposada en les taules.

La previsió del Departament és que la convocatòria surti durant el febrer i que les proves comencin a partir de mitjans de juny en dies no lectius.

Des d’USTEC·STEs (IAC) es demana que es convoquin les 3.194 places a les què es van comprometre el mes d’octubre com a consolidació de places estructurals. En reiterar que eren places “tancades” USTEC·STEs (IAC) ha demanat que fins que surtin totes les places pactades es prorrogués el sistema d’accés transitori de la LOE.

En no complir-se les convocatòries d’oposicions pactades s’ha fet la demanda d’una mesa sectorial per tractar el pacte d’estabilitat que caduca el 31 d’agost.

S’ha de demanar l’opció per a l’informe en el moment de fer la sol·licitud encara que sigui d’una altra CC.AA. Com en d’altres convocatòries es pot demanar realitzar l’informe aquest curs el que invalida d’anteriors o el darrer dels informes d’anteriors cursos.

L’ordre dels aspirants serà a partir de la lletra “Z”

  

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent

Dia: 7 de febrer de 2011 Hora: 9
1- Proposta d’oferta pública docent per l’any 2011
2- Proposta de resolució de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent

(28-1-11)

BOE 28/1 OPOSICIONS 2009: Se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo

BOE 28/1 OPOSICIONS 2009Se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a los seleccionados en los procedimientos selectivos

USTEC·STEs i la resta de sindicats amb representació a la mesa sectorial exigim tant al ministre com al conseller que es mantingui l’oferta pública d’ocupació pactada a la mesa sectorial d’educació i en conseqüència la convocatòria d’oposicions a Catalunya i que s’amplii el calendari d’aplicació de la LOE. Aquesta ampliació suposaria automàticament l’ampliació de la jubilació voluntària anticipada.

Oferta de places 2011

Oferta de places 2011 a tot l’Estat

La última columna té la proposta de places

Prof. d’ensenyament secundari –

Prof. d’ensenyament secundari Especialitats FP 500*

PTFP – EOI – Arts

Mestres

 

(20-10-2010)

El Departament, a la Mesa Sectorial d’avui, ens ha informat que augmentarà un 10% el nombre de places que va proposar en la reunió anterior si passat març les dades de les jubilacions ho permeten.

Aquest 10% s’aplicaria a les especialitats convocades, però no a les que ara no tenen cap plaça prevista.

Respecte a les places previstes de l’especilitat 513 Organització i projectes de sistemes energètics no oferirà cap plaça i s’ha demanat que aquestes 10 places incrementen la resta de l’oferta

Està previst que la convocatòria es publiqui al gener de 2011.

Acreditació del màster en formació pedagògica

Per tal d’exercir la docència a secundària obligatòria, al batxillerat, a cicles formatius, a l’EOI i als ensenyaments de règim especial, a partir de l’1 d’octubre de 2009 és obligatori estar en possessió de la formació pedagògica corresponent per a totes les especialitats. Si ets a la borsa i no tens el CAP, el CQP, el màster en formació pedagògica o l’experiència docent equivalent que són dos cursos acadèmics complets o durant 12 mesos

Exempcions de la formació

CAP, CQP, títol d’especialització didàctica. Obtinguts abans de l’1 d’octubre de 2009
12 mesos de docència impartida en el mateix nivell educatiu al qual et presentes a oposicions. Abans de l’1 setembre de 2009.
Títol de mestre, diplomatura de professorat d’EGB. Obtinguts abans de l’1 d’octubre de 2009
Llicenciatura de pedagogia, de psicopedagogia, de ciències de l’activitat física i de l’esport (itinerari educació). Obtinguts abans de l’1 d’octubre de 2009
Títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general) i títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa). Obtinguts abans de l’1 d’octubre de 2009

 

Diversos

 En aquestes oposicions el Màster NO és obligatori per a les especialitats corresponents als següents cossos:

– Cos de Professors Tènics de Formació Professional

– Cos de Professors d’Arts Plàstiques i Disseny

– Cos de Mestres d’Arts Plàstiques i Disseny 

  

Ordre del dia:

1- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta número 12/2010 corresponent a la reunió del dia 6 d’octubre de 2010, de la Mesa Sectorial de personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

2- Proposta d’oferta pública d’ocupació del personal docent per al 2011.

3- Torn obert de paraules.

 

DOGC 14/10: Regulació de la fase de pràctiques que preveu …, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent

DOGC: Nomenament de funcionaris en pràctiques del cos de mestres

 

OPOSICIONS: El Conseller ha anunciat (02/09/2010) en roda de premsa, que hi haurà oposicions aquest curs (Primària no)

(22-6-10)

DOGC 22/6: es fan públiques les llistes d’aspirants que han superat les proves

SELECCIONATS/DES

DOGC 22/3: Es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició

El resultat dels sorteigs dels vocals, es publicarà el 22/3

5.3.5 Dates dels sorteigs dels vocals dels tribunals.

L’acte del sorteig entre les persones que han sol·licitat participació voluntària en tribunals tindrà lloc el dia 3 de març de 2010 a les 10 hores, a la seu central del Departament d’Educació (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

L’acte de sorteig de la resta de membres dels tribunals tindrà lloc el dia 11 de març de 2010, a les 10 hores, a la seu central del Departament d’Educació (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

 

NOTA: El segon quadre s’ha fet amb les llistes provisionals, les dades definitives són aquestes que publica el Departament: 11.929 persones s’han inscrit a les oposicions dels cossos docents

Distribució de les places del cos de mestres per especialitat, llista definitiva

Especialitat Places Pers. inscrites pers/places
Idioma estranger: anglès 400 702 1,76
Audició i llenguatge 50 170 3,40
Educació física 400 1204 3,01
Educació infantil 1000 4119 4,12
Educació primària 1500 4319 2,88
Música 340 584 1,72
Pedagogia terapèutica 300 831 2,77
TOTAL 3990 11929 2,99

Llista provisional

Distribució de les places del cos de mestres per especialitat
Especialitat L R T Sol·licituds Sol/places
ALL 47 3 50 157 3,14
PEF 380 20 400 1.126 2,82
INF 950 50 1000 3.856 3,86
PRI 1425 75 1500 4.029 2,69
PAN 380 20 400 639 1,60
PMU 323 17 340 530 1,56
EES 285 15 300 762 2,54
Total 3790 200 3990 11.099 Total
L= procediment d’ingrés lliure
R= reserva per a aspirants amb discapacitat

 

DOGC 15/2/2010 OPOSICIONS: es declara aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a les proves convocades per a l’ingrés a la funció pública docent

NOTA: En cas de que l’aplicatiu informàtic no us permeti recuperar l’opció de l’informe anterior, cal deixar en blanc aquest apartat completar el procès i presentar posteriorment una instància junt amb una còpia del full d’inscripcció i de l’informe que es vol fer servir. S’ha de fer dintre del termini d’inscripció.

 

DOGC 12/1/2010: Convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent.

La distribució d’aquestes places per especialitats, i la determinació de les places de reserva, si escau, és la següent:

L=procediment d’ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb discapacitat; T=total.

Cos de mestres

Codi Especialitat L R T
ALL Audició i llenguatge 47 3 50
PEF Educació física 380 20 400
INF Educació infantil 950 50 1000
PRI Educació primària 1425 75 1500
PAN Idioma estranger: anglès 380 20 400
PMU Música 323 17 340
EES Pedagogia terapèutica 285 15 300
Total 3790 200 3990

 

(9-12-09)

Lletra T

DOGC 9/12: es dóna publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació dels aspirants en els processos selectius que es realitzin durant l’any 2010 per a l’ingrés en la funció pública

Govern 1/12: Convocaran 5.025 places de funcionari docent l’any 2010 (mestres 3.990, càtedra 1.035)

(18-11-09)

A la mesa d’avui el Departament ha confirmat que sols hi haurà oposicions d’especialitats del Cos de Mestres.

Durant el mes de desembre el Govern aprovarà l’oferta d’ocupació.

Està previst que la convocatòria d’oposicions surti publicada al DOGC el 8 de gener de 2010.

La prova de llengües (castellà i català) tindrà lloc el 16 d’abril de 2010.

L’acte de presentació davant del tribunal serà el 17 d’abril de 2010.

Tot el procés selectiu estarà tancat a principis del mes de juny de 2010.

El procés es durà a terme durant els matins i tardes de tots els dissabte i durant les tardes de dilluns a divendres.

Està prevista la substitució dels titulars dels diferents tribunals d’oposicions durant el temps que dure el procés selectiu.

 

Ordre del dia:

1. Proposta de resolució de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent.

2. Torn obert de paraules.

Atentament,

La secretària de la Mesa Sectorial

 (28-10-09)

RESUM DE LA MESA AMB EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

Proposta d’Oferta Pública per al 2010:

USTEC·STEs i la resta els sindicats hem demanat el compliment íntegre de l’acord del 2007 i per tant que es convoquin totes les places previstes per als cossos de Mestres, Secundària, FP, Arts i EOI. El Departament has pres nota d’aquesta demanda i diu que a la propera reunió ens donarà resposta a la mateixa.

Millora de l’aplicatiu informàtic utilitzat per als nomenaments telemàtics:

-El Departament es compromet a fer els següents canvis a l’aplicatiu.

1r Els àmbits territorials A i B passaran a ser un únic àmbit territorial.

2n Les places de dedicació parcial deixaran de denominar-se “inferiors a la jornada sencera” i ara apareixeran com a 0,33 – 0,50 – 0,66 – 0,83.

3r Els reserves desapareixen.

4t Les places corresponents a centres de característiques “especials” s’adjudicaran segons el tipus de jornada i no com ara que es feia al final.

5è Nou termini per a l’actualització de les dades que consten a la borsa d’interins (utilitzant encara el funcionament actual). Aquest termini va del dia 9 al 19 de novembre, ambdós inclosos

6è el Departament d’Educació no concreta quan aplicarà aquests canvis, en tot cas expressa que ho faria a partir del 2010.

 

USTEC·STEs considera insuficients aquests canvis i ha exigit al Departament tornar als nomenaments de mitja jornada i sencera, i que siguin diaris, també hem demanat un canvi en l’aplicatiu informàtic que permeti la tria directa per part del professorat.

(21-10-09)

Aquesta és l’oferta que ha presentat Educació avui, dimecres 28 continuarà…

Mestres estiu 2010

ALL 50
EES 300
INF 1000
PAN 400
PEF 400
PMU 340
PRI 1500
Total 3990
Secundària estiu 2011

ESO i Batx. 2800
FP 250
PTFP 220
EOI 60
Arts 50
Total 3380


 

 Convocatòria de concurs oposició 2009

 

OPOSICIONS: ASSESSORAMENTS PER LES OPOSICIONS

DOGC 28/9: regulació de la fase de pràctiques que preveu la … convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents

DOGC 5/8/2009: RESOLUCIÓ EDU/2237/2009, de 27 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d’aspirants que han superat les proves per a la provisió de places docents convocades mitjançant la Resolució EDU/530/2009, de 26 de febrer.

DOGC 5/8/2009: FOTOCÒPIA llistes d’aspirants que han superat les proves per a la provisió de places docents

USTEC·STEs: Estadístiques oposicions 2009

Departament (27-7-09): 2.406 persones s’incorporaran al cos de funcionaris docents el proper curs

Detall de seleccionats i no seleccionats per tribunal

cesp especialitat n. trib seleccionats no selec promig sel promig no sel
AN Anglès 1 17 15 6,82 5,10
AN Anglès 2 32 19 6,84 5,19
AN Anglès 3 24 11 6,70 5,04
AN Anglès 4 41 20 7,08 5,09
AN Anglès 5 20 24 6,98 5,20
AN Anglès 6 17 28 6,94 4,97
AN Anglès 7 21 17 7,00 5,30
AN Anglès 8 37 18 7,14 5,42
AN Anglès 9 25 17 7,24 5,39
AN Anglès 10 27 18 6,96 5,26
AN Anglès 11 38 13 6,85 5,24
BIO Biologia i geologia 1 19 5 7,28 5,80
BIO Biologia i geologia 2 16 13 7,31 5,46
BIO Biologia i geologia 3 19 14 7,05 5,24
BIO Biologia i geologia 4 17 13 7,25 5,66
BIO Biologia i geologia 5 17 15 7,16 5,53
BIO Biologia i geologia 6 15 16 7,24 5,47
BIO Biologia i geologia 7 14 15 7,25 5,28
BIO Biologia i geologia 8 17 12 7,31 5,46
BIO Biologia i geologia 9 16 12 7,25 5,24
DI Dibuix 1 12 2 6,63 4,43
DI Dibuix 2 10 5 6,46 4,93
DI Dibuix 3 15 1 6,64 5,18
DI Dibuix 4 15 4 6,83 4,46
DI Dibuix 5 18 4 6,81 4,52
ECO Economia 1 5 24 8,13 5,66
ECO Economia 2 10 25 7,79 5,54
ECO Economia 3 15 19 7,93 6,21
EF Educació física 1 21 31 8,25 5,90
EF Educació física 2 21 42 8,15 6,15
EF Educació física 3 18 41 8,26 6,03
EF Educació física 4 15 28 8,53 6,22
EF Educació física 5 17 31 8,16 6,14
FI Filosofia 1 4 16 8,11 5,60
FI Filosofia 2 4 10 8,06 5,76
FQ Física i química 1 33 33 7,59 5,77
FQ Física i química 2 23 29 7,59 5,67
FQ Física i química 3 21 36 7,58 5,01
FQ Física i química 4 33 32 7,70 5,63
FQ Física i química 5 17 38 7,51 5,71
FQ Física i química 6 23 36 7,68 5,58
FR Francès 1 24 22 7,22 5,12
FR Francès 2 25 14 7,11 4,77
GE Geografia i història 1 15 2 7,01 5,25
GE Geografia i història 2 20 5 6,70 4,74
GE Geografia i història 3 9 15 6,58 5,02
GE Geografia i història 4 10 11 6,85 5,24
GE Geografia i història 5 12 9 6,74 5,03
GE Geografia i història 6 14 7 7,27 4,88
GE Geografia i història 7 19 7 6,48 4,87
GE Geografia i història 8 21 5 6,99 5,22
GE Geografia i història 9 17 7 6,85 4,91
GE Geografia i història 10 18 3 7,08 4,97
GE Geografia i història 11 20 5 6,99 4,95
GE Geografia i història 12 17 8 6,69 5,09
GE Geografia i història 13 24 3 6,80 5,03
GE Geografia i història 14 25 3 6,92 5,28
GR Grec 1 20 . 6,69 .
LA Llatí 1 20 14 7,78 6,21
LC Llengua catalana i litera 1 16 17 7,41 5,59
LC Llengua catalana i litera 2 25 21 7,42 5,23
LC Llengua catalana i litera 3 27 20 7,35 5,46
LC Llengua catalana i litera 4 33 20 7,50 5,53
LC Llengua catalana i litera 5 44 18 7,62 5,50
LC Llengua catalana i litera 6 26 16 7,54 5,43
LC Llengua catalana i litera 7 26 19 7,27 5,42
LE Llengua castellana i lite 1 20 . 6,55 .
LE Llengua castellana i lite 2 23 . 6,36 .
LE Llengua castellana i lite 3 19 . 5,50 .
LE Llengua castellana i lite 4 26 . 6,03 .
LE Llengua castellana i lite 5 29 . 6,08 .
LE Llengua castellana i lite 6 26 . 5,79 .
LE Llengua castellana i lite 7 24 . 6,61 .
LE Llengua castellana i lite 8 18 . 6,05 .
MA Matemàtiques 1 36 9 6,23 4,50
MA Matemàtiques 2 37 11 6,15 4,51
MA Matemàtiques 3 43 7 6,07 4,28
MA Matemàtiques 4 40 7 6,35 4,41
MA Matemàtiques 5 44 3 6,30 3,89
MU Música 1 12 20 7,03 5,64
MU Música 2 6 20 7,32 5,40
MU Música 3 7 18 7,29 5,57
MU Música 4 14 18 7,50 5,77
OE Orientació educativa 2 13 14 7,10 5,01
OE Orientació educativa 3 17 14 7,39 5,19
OE Orientació educativa 4 14 15 7,56 5,56
OE Orientació educativa 5 17 15 7,27 5,29
OE Orientació educativa 6 15 15 7,36 5,53
OE Orientació educativa 7 18 9 7,38 5,39
OE Orientació educativa 8 16 15 7,53 5,55
OE Orientació educativa 9 14 13 7,66 5,44
OE Orientació educativa 10 20 4 7,62 5,68
OE Orientació educativa 11 15 14 7,08 5,33
OE Orientació educativa 12 19 7 7,26 5,51
OE Orientació educativa 13 12 17 6,90 5,48
OE Orientació educativa 14 13 10 7,60 5,88
TEC Tecnologia 1 15 3 5,47 4,20
TEC Tecnologia 2 15 4 5,93 4,13
TEC Tecnologia 3 15 3 6,23 4,18
TEC Tecnologia 4 20 2 6,08 4,24
TEC Tecnologia 5 16 2 5,77 4,04
TEC Tecnologia 6 20 . 6,09 .
TEC Tecnologia 7 21 1 6,21 4,23
TEC Tecnologia 8 15 4 7,18 4,14
TEC Tecnologia 9 19 2 6,33 3,83
TEC Tecnologia 10 18 3 5,87 4,20
TEC Tecnologia 11 26 3 6,19 4,23
PAN PAN 1 38 . 5,94 .
PAN PAN 2 31 . 5,60 .
PAN PAN 3 39 . 5,96 .
PAN PAN 4 40 . 5,72 .
PAN PAN 5 40 . 5,62 .

PROVES i MÈRITS nota global ordenada

 

Total persones aprovades

psi orientació (notes ordenades)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 places 250
sense dades 27 31 29 32 30 27 31 27 24 29 26 29 23 365

 

Totes aquestes notes ordenades

esp tri aprovats
AN 1 32
AN 2 31
AN 3 35
AN 4 61
AN 5 44
AN 6 45
AN 7 38
AN 8 55
AN 9 42
AN 10 45
AN 11 51
BIO 1 24
BIO 2 29
BIO 3 33
BIO 4 30
BIO 5 32
BIO 6 31
BIO 7 29
BIO 8 29
BIO 9 28
DI 1 14
DI 2 15
DI 3 16
DI 4 19
DI 5 22
ECO 1 29
ECO 2 35
ECO 3 34
EF 1 52
EF 2 63
EF 3 59
EF 4 43
EF 5 48
FI 1 20
FI 2 14
FQ 1 66
FQ 2 52
FQ 3 57
FQ 4 65
FQ 5 55
FQ 6 59
FR 1 46
FR 2 39
GE 1 17
GE 2 25
GE 3 24
GE 4 21
GE 5 21
GE 6 21
GE 7 26
GE 8 26
GE 9 24
GE 10 21
GE 11 25
GE 12 25
GE 13 27
GE 14 28
GR 1 20
LA 1 34
LC 1 33
LC 2 46
LC 3 47
LC 4 53
LC 5 62
LC 6 42
LC 7 45
LE 1 20
LE 2 23
LE 3 19
LE 4 26
LE 5 29
LE 6 26
LE 7 24
LE 8 18
MA 1 45
MA 2 48
MA 3 50
MA 4 47
MA 5 47
MU 1 32
MU 2 26
MU 3 25
MU 4 32
PAN 1 38
PAN 2 31
PAN 3 39
PAN 4 39
PAN 5 40

Totes aquestes notes ordenades

Tecno està en la taula següent notes de tec ordenades total 228

598000 Tecnologia 1
19.
599000 Tecnologia 2
19.
600000 Tecnologia 3
18.
601000 Tecnologia 4
22.
602000 Tecnologia 5
18.
603000 Tecnologia 6
20.
604000 Tecnologia 7
22.
605000 Tecnologia 8
19.
606000 Tecnologia 9
21.
607000 Tecnologia 10
21.
608000 Tecnologia 11
29.

Total persones presentades a cada tribunal oposicions 2009

Mestres i secundària

tri esp ntri presentats total places
001000 PAN 1 103 . .
002000 PAN 2 94 . .
003000 PAN 3 87 . .
004000 PAN 4 108 . .
005000 PAN 5 94 486 200
501000 Anglès 1 76 . .
502000 Anglès 2 94 . .
503000 Anglès 3 75 . .
504000 Anglès 4 92 . .
505000 Anglès 5 112 . .
506000 Anglès 6 97 . .
507000 Anglès 7 78 . .
508000 Anglès 8 105 . .
509000 Anglès 9 91 . .
510000 Anglès 10 104 . .
511000 Anglès 11 . 925 300
512000 Biologia i geologia 1 . . .
513000 Biologia i geologia 2 100 . .
514000 Biologia i geologia 3 . . .
515000 Biologia i geologia 4 103 . .
516000 Biologia i geologia 5 106 . .
517000 Biologia i geologia 6 . . .
518000 Biologia i geologia 7 75 . .
519000 Biologia i geologia 8 101 . .
520000 Biologia i geologia 9 103 588 150
521000 Dibuix 1 65 . .
522000 Dibuix 2 74 . .
523000 Dibuix 3 66 . .
524000 Dibuix 4 78 . .
525000 Dibuix 5 81 364 70
526000 Economia 1 86 . .
527000 Economia 2 72 . .
528000 Economia 3 77 235 30
529000 Educació física 1 100 . .
530000 Educació física 2 123 . .
531000 Educació física 3 121 . .
532000 Educació física 4 101 . .
533000 Educació física 5 . 445 92
534000 Filosofia 1 72 . .
535000 Filosofia 2 80 152 8
536000 Física i química 1 111 . .
537000 Física i química 2 83 . .
538000 Física i química 3 102 . .
539000 Física i química 4 108 . .
540000 Física i química 5 98 . .
541000 Física i química 6 97 599 150
542000 Francès 1 78 . .
543000 Francès 2 77 155 50
544000 Geografia i història 1 100 . .
545000 Geografia i història 2 . . .
546000 Geografia i història 3 96 . .
547000 Geografia i història 4 . . .
548000 Geografia i història 5 89 . .
549000 Geografia i història 6 89 . .
550000 Geografia i història 7 96 . .
551000 Geografia i història 8 . . .
552000 Geografia i història 9 102 . .
553000 Geografia i història 10 87 . .
554000 Geografia i història 11 107 . .
555000 Geografia i història 12 105 . .
556000 Geografia i història 13 113 . .
557000 Geografia i història 14 115 1099 250
558000 Grec 1 50 50 20
559000 Llatí 1 78 78 20
560000 Llengua catalana 1 89 . .
561000 Llengua catalana 2 103 . .
562000 Llengua catalana 3 . . .
563000 Llengua catalana 4 113 . .
564000 Llengua catalana 5 121 . .
565000 Llengua catalana 6 81 . .
566000 Llengua catalana 7 99 606 200
567000 Llengua castellana 1 80 . .
568000 Llengua castellana 2 90 . .
569000 Llengua castellana 3 74 . .
570000 Llengua castellana 4 96 . .
571000 Llengua castellana 5 107 . .
572000 Llengua castellana 6 . . .
573000 Llengua castellana 7 98 . .
574000 Llengua castellana 8 103 648 200
575000 Matemàtiques 1 92 . .
576000 Matemàtiques 2 100 . .
577000 Matemàtiques 3 105 . .
578000 Matemàtiques 4 102 . .
579000 Matemàtiques 5 102 501 200
580000 Música 1 72 . .
581000 Música 2 80 . .
582000 Música 3 66 . .
583000 Música 4 95 313 40
584000 Orientació educativa 1 88 . .
585000 Orientació educativa 2 87 . .
586000 Orientació educativa 3 91 . .
587000 Orientació educativa 4 97 . .
588000 Orientació educativa 5 100 . .
589000 Orientació educativa 6 . . .
590000 Orientació educativa 7 91 . .
591000 Orientació educativa 8 104 . .
592000 Orientació educativa 9 . . .
593000 Orientació educativa 10 . . .
594000 Orientació educativa 11 90 . .
595000 Orientació educativa 12 . . .
596000 Orientació educativa 13 90 . .
597000 Orientació educativa 14 . 838 250
598000 Tecnologia 1 63 . .
599000 Tecnologia 2 64 . .
600000 Tecnologia 3 87 . .
601000 Tecnologia 4 97 . .
602000 Tecnologia 5 57 . .
603000 Tecnologia 6 79 . .
604000 Tecnologia 7 73 . .
605000 Tecnologia 8 60 . .
606000 Tecnologia 9 67 . .
607000 Tecnologia 10 . . .
608000 Tecnologia 11 81 728 200

DOGC 2/6 OPOSICIONS: Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos a les proves convocades per a la provisió de places de funcionaris docents

DOGC 16/4 OPOSICIONS: Es declara aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a les proves convocades per a la provisió de places de funcionaris docents (RECLAMACIONS 10 DIES HÀBILS)

BOE nomenaments oposicions 2007

 

 

DOGC OPOSICIONS 5/3/2009: RESOLUCIÓ EDU/530/2009, de 26 de febrer, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents

DOGC: Fotocòpia

 

Berga. Xerrada informativa oposicions. 12 de març a les 18h IES Guillem de Berguedà

 

 

DOGC 23/2: ACORD GOV/28/2009, de 17 de febrer, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’any 2009 de 3.165 places per a cossos de funcionaris docents.

 

Mestres 200 places – Secundària 2.230 places – Càtedra 700 places – EOI: 22 places – ARTS 13 places – Total 3.165 places

INFORMACIÓ APLICABLE ÚNICAMENT A LA CONVOCATÒRIA D’OPOSICIONS DE L’ANY 2009 DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

Titulacions, certificats, experiència docent prèvia i especialitats docents, que eximeixen del requisit d’estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica regulada a la LOE

A) Títulacions superiors:

-Títol de mestre
-Diplomat en professorat d’educació general bàsica
-Mestre d’ensenyament primari
-Llicenciat en pedagogia i psicopedagogia
-Llicenciatura de ciències de l’activitat física i de l’esport (especialitat itinerari d’educació)
-Títol superior de música (especialitat pedagogia de l’instrument, especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general o del llenguatge i l’educació musical)
-Títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa).

B) Títols / Certificats de formació didàctica:

-Certificat d’Aptitud Pedagògica.
-Títol professional d’especialització didàctica.
-Certificat de qualificació pedagògica

C) Experiència docent:

-Abans de finalitzar el curs 2008-2009 haver impartit docència durant dos cursos acadèmics complets o, en el seu defecte, durant dotze mesos exercits en períodes continus o discontinus en centres públics o privats d’ensenyaments reglats.

D) Especialitats docents:

-Orientació Educativa (PSI)
-Teconologia (TEC)

 

 (21-1-09)

Informació Mesa Tècnica Oposicions

Segons ha informat el Departament la convocatòria d’oposicions es publicarà entre finals de febrer i principis de març.

Les novetats importants són:

PLACES:
-El Departament convoca 8 places noves de Filosofia i en retira 8 d’Educació Física.
-No es convoquen places per adquisició de noves especialitats (sine die).

CANVI DE NOMENCLATURA:
-L’especialitat de PSICOLOGIA manté el codi PSI però canvia la nomenclatura i ara s’anomenarà ORIENTACIÓ EDUCATIVA.

CAP:
-Les especialitats de TECNOLOGIA, ORIENTACIÓ EDUCATIVA i totes les de PRIMÀRIA no necessiten acreditar el CAP (Curs d’Orientació Pedagògica) per presentar-se.
-Els aspirants que estiguin cursant el CAP hauran d’acreditar-lo abans de la finalització del termini de presentació sol·licituds i en el cas de que no disposin de la titulació oficial presentar un certificat que expliciti que han finalitzat el curs dins d’aquest termini (el títol oficial s’escau es presentarà en el fase de presentació de mèrits).

INFORME substitutiu de la part B2:
-Per sol·licitar l’informe de valoració de la pràctica docent (que substitueix la defensa de les unitats didàctiques) o per fer valer els obtinguts en el cursos anteriors cal indicar-ho adequadament en la sol·licitud. L’aspirant tindrà dues opcions: o bé, opta per utilitzar l’informe obtingut en convocatòries anteriors (si en disposa de més d’una haurà d’optar obligatòriament pel més recent); o bé, demanar un nou informe (i en aquest cas es renuncia automàticament als informes obtinguts anteriorment). Els aspirants que demanin un nou informe ho hauran de comunicar a la direcció del seu centre com a màxim 3 dies després de finalitzar el termini de sol·licituds.

-Els SSTT de Barcelona Ciutat passa a designar-se Consorci d’Educació de Barcelona.

La oferta de places queda de la següent manera:(els canvis en l’oferta estan en vermell).

PRIMÀRIA:

Ed PRI – Anglès 200

SECUNDÀRIA:

Anglès 300
Biologia i Geologia 150
Física i Química 150
Llatí 20
Grec 20
Dibuix 70
Economia 30
EDUCACIÓ FÍSICA (8 places menys) 92
Francès 50
Geografia i Història 250
Llengua castellana 200
Llengua catalana 200
Matemàtiques 200
Música 40
Psicologia 250
Tecnologia 200
FILOSOFIA (8 places noves) 8

 

Ordre del dia:

1. Proposta de resolució de convocatòria de proves per a la provisió de
places de funcionaris docents.

2. Proposta de resolució per la qual es convoca concurs públic per a la
concessió de llicències retribuïdes per dur a terme treballs de recerca
educativa i estudis directament relacionats amb els llocs de treball
durant el curs 2009-2010, destinades al funcionariat de carrera dels
cossos docents i dels cossos d’inspecció i al personal laboral
contractat definitiu especialista de música i dansa del CEPA Oriol
Martorell, de Barcelona.

3. Torn obert de paraules.

  

Magisnet: La crisis, falsa coartada para reducir las ofertas de empleo público docente. Un funcionario sale más barato a la Administración que un interino

(18-12-08)

EL DEPARTAMENT INCOMPLEIX L’ACORD I RETALLA L’OFERTA DE PLACES D’OPOSICIONS DE PRIMÀRIA PER AL 2009

USTEC·STEs DENUNCIA LA RETALLADA I EXIGEIX EL COMPLIMENT DE L’ACORD I L’AMPLIACIÓ DEL PACTE D’ESTABILITAT

ELS DELEGATS I DELEGADES D’USTEC·STEs ES CONCENTRARAN DIVENDRES 19 DE DESEMBRE A LES 11 HORES A VIA AUGUSTA

El 17 de desembre el Departament d’Educació ha presentat com a definitiva l’oferta de places per a les oposicions del 2009. En la línia de les meses anteriors, ha mantingut una posició absolutament tancada a la negociació i ha imposat una oferta d’ocupació, que incompleix l’acord de juny de 2007, signat amb totes les organitzacions sindicals representades en la mesa sectorial, i convertit posteriorment en l’Acord 77/2008 de Govern de 29 d’abril del 2008 publicat al DOGC de 21-05-08.
Una mesura més que ratifica l’actitud de menyspreu que el Departament està mantenint cap al professorat i les seves organitzacions representatives. Una actitud irrespectuosa vers uns compromisos adquirits que posa en dubte, un cop més, la seva credibilitat social i política. Una actitud covarda davant la crisi, clarament en la línia que ” la crisi la paguin els treballadors i les treballadores “ . Una mesura, en definitiva, que agreuja la desconfiança social sobre la capacitat d’aquest govern per afrontar la crisi econòmica i millorar la qualitat del sistema educatiu.

De les 4.070 places acordades per a primària, el Departament només n’oferta 200 per a l’especialitat d’anglès i malgrat l’ increment a secundària de 240 places sobre les 1990 que figuraven a l’Acord, l’oferta total és absolutament insuficient per assolir l’objectiu de fer possible l’accés a la funció pública docent del personal interí i reduir la inestabilitat laboral a un 8% de la plantilla en finalitzar al 2011 el període transitori de la LOE.

Aquesta retallada posa seriosament en dubte la credibilitat de la resta de l’oferta acordada per als anys 2010 i 2011 i constitueix una evident incitació a la mobilització del professorat interí i substitut.
Aquesta mesura, unida als resultats obtinguts a les oposicions del 2008, posa de manifest la necessitat de la mobilització per defensar que es compleixi l’oferta global pactada i que s’ampliï més enllà del 2011 el pacte d’estabilitat per al personal interí, tot incorporant-hi les que hagin complert tres anys de servei l’1 de setembre del 2008.

Els delegats i delegades d’USTEC·STEs es concentraran divendres 19 de desembre a les 11 hores davant el Departament d’Educació a Via Augusta per mostrar el seu rebuig i denunciar la injustificada mesura presa pel Departament i exigir l’ampliació del pacte d’estabilitat.

USTEC·STEs fa una crida al professorat interí i substitut a mobilitzar-se i a participar activament en les assemblees de centre, zona i comarques que el nostre sindicat convocarà durant el segon trimestre del curs, per debatre conjuntament la situació d’indefensió que provoca aquesta decisió i les possibles mesures a adoptar.

 

 (12-12-08)

Ordre del dia:

1. Proposta d’oferta d’ocupació pública docent per a l’any 2009.

2. Torn obert de paraules.

 

(10-12-08)

OPOSICIONS 09 (desapareixen les 500 places de PRI, només queden les 200 de PAN): El Departament només vol convocar 200 places de PAN i les 1.990 de secundària queden en 1.900 (DI 50, EF 70, FI 0, MU 30) AN 300, BIO 150, FQ 150, LA 20, GR 20, ECO 30, FR 30, GE 200, LE 150, LC 150, MA 200, PSI 200, TEC 150. dimecres 17 Última Mesa Sectorial

 

 (5-12-08)

1. Proposta d’oferta d’ocupació pública docent per a l’any 2009.

(3-12-08)

OPOSICIONS 2009: El Departament només vol convocar 200 places de PAN i 500 de PRI, i les 1.990 de secundària queden en (DI 0, EF 0, FI 0, MU 0 AN 200, BIO 100, FQ 120, LA 15, GR 15, ECO 15, FR 30, GE 110, LE 100, LC 100, MA 170, PSI 200, TEC 150)

 

Informació de la reunió del 3/12/2008
Ordre del dia:

1.  Informació sobre els Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central.
2. Anàlisi del resultat de les oposicions de 2008.
3. Proposta d’oferta d’ocupació pública docent per a l’any 2009.
4. Torn obert de paraules.

 

STEPV: OPOSICIONS. CONVOCATÒRIA. INSTÀNCIES: FINS AL 13 DE MAIG INCLÓS

DOGC 11/3: OPOSICIONS. RESOLUCIÓ EDU/618/2008, de 28 de febrer, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents

DOGC: fotocòpia convocatòria

BOE 2/3/07: REAL DECRETO 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la LOE, y se regula el régimen transitorio de ingreso…

USTEC·STES: Eina d’oposicions

La distribució d’aquestes places per cossos i especialitats, i la determinació de les places de reserva, si escau, és la següent:

L=procediment d’ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb disminucions; E=procediment d’accés a un cos de grup superior; A=procediment d’accés a un cos del mateix grup; T=total.

Cos de mestres

Codi Especialitat L R T
ALL Audició i llenguatge 66 4 70
EES Educació especial: pedagogia terapèutica 475 25 500
INF Educació infantil 1900 100 2.000
PAN Educació primària, anglès 475 25 500
PEF Educació primària, educació física 285 15 300
PMU Educació primària, música 190 10 200
PRI Educació primària 1900 100 2.000
Total 5291 279 5.570

Cos de professors d’ensenyament secundari

Codi Especialitat E L R T
501 Administració d’empreses 10 28 2 40
502 Anàlisi i química industrial 4 11 1 16
503 Assessoria i processos d’imatge personal 2 7 1 10
504 Construccions civils i edificacions 3 8 1 12
505 Formació i orientació laboral 18 49 3 70
506 Hoteleria i turisme 2 7 1 10
507 Informàtica 18 49 3 70
508 Intervenció sociocomunitària 15 42 3 60
509 Navegació i instal·lacions marines 1 4 0 5
510 Organització i gestió comercial 5 14 1 20
511 Organització i processos de manteniment de vehicles 4 11 1 16
512 Organització i projectes de fabricació mecànica 4 10 1 15
513 Organització i projectes de sistemes energètics 1 3 0 4
514 Processos de cultiu aqüícola 0 1 0 1
515 Processos de producció agrària 2 4 0 6
516 Processos en la industria alimentària 0 2 0 2
517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 2 6 0 8
518 Processos sanitaris 5 14 1 20
519 Processos i mitjans de comunicació 3 6 1 10
520 Processos i productes de tèxtil, confecció i pell 0 2 0 2
522 Processos i productes d’arts gràfiques 1 3 0 4
523 Processos i productes de fusta i moble 1 3 0 4
524 Sistemes electrònics 3 6 1 10
525 Sistemes electrònics i automàtics 10 28 2 40
Total 114 318 23 455

Cos de professors tècnics de formació professional

Codi Especialitat L R T
601 Cuina i pastisseria 19 1 20
602 Equips electrònics 5 0 5
603 Estètica 14 1 15
604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles 6 0 6
605 Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluits 6 0 6
606 Instal·lacions electrotècniques 43 2 45
607 Instal·lacions i equips de criança i cultiu 1 0 1
608 Laboratori 6 0 6
609 Manteniment de vehicles 28 2 30
610 Màquines, serveis i producció 3 0 3
611 Mecanització i manteniment de màquines 17 1 18
612 Oficina de projectes de construcció 5 0 5
613 Oficina de projectes de fabricació mecànica 1 0 1
614 Operacions d’equips d’elaboració de productes alimentaris 4 0 4
615 Operacions de processos 4 0 4
616 Operacions i equips de producció agrària 6 0 6
617 Patronatge i confecció 2 0 2
618 Perruqueria 9 1 10
619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics 23 1 24
620 Procediments sanitaris i assistencials 57 3 60
621 Processos comercials 9 1 10
622 Processos de gestió administrativa 43 2 45
623 Producció en arts gràfiques 4 0 4
625 Serveis a la comunitat 57 3 60
626 Serveis de restauració 6 1 7
627 Sistemes i aplicacions informàtiques 95 5 100
628 Soldadures 4 0 4
629 Tècniques i procediments d’imatge i so 9 1 10
Total 486 25 511

Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes

Codi Especialitat A L R T
133 Alemany 3 8 1 12
134 Àrab 2 4 0 6
135 Italià 1 3 0 4
138 Rus 1 2 0 3
139 Xinès 0 1 0 1
192 Francès 5 12 1 18
193 Anglès 15 42 3 60
197 Neerlandès 0 2 0 2
Total 27 74 5 106

Cos de professors d’arts plàstiques i disseny

Codi Especialitat E L R T
702 Conservació i restauració de materials arqueològics 1 1 0 2
703 Conservació i restauració d’obres escultòriques 1 1 0 2
704 Conservació i restauració d’obra pictòrica 0 2 0 2
706 Conservació i restauració de document gràfic 1 1 0 2
709 Disseny d’interiors 2 7 1 10
711 Disseny de producte 0 2 0 2
712 Disseny gràfic 6 18 1 25
715 Fotografia 2 5 0 7
716 Història de l’art 1 3 0 4
720 Materials i tecnologia: disseny 1 3 0 4
721 Mitjans audiovisuals 2 5 1 8
722 Mitjans informàtics 2 5 1 8
723 Organització industrial i legislació 1 3 0 4
725 Volum 1 2 0 3
Total 21 58 4 83

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

Codi Especialitat L R T
808 Fotografia i processos de reproducció 3 1 4
809 Modelisme i maquetisme 3 0 3
814 Tècniques de gravat i estampació 3 0 3
818 Tècniques del metall 2 0 2
819 Tècniques murals 1 0 1
820 Tècniques tèxtils 2 0 2
Total 14 1 15

 

El model és el mateix que el del curs passat:

 • Part A (tema)
 • Part B:
  B1 Programació
  B2 Unitat didàctica
  B3 Pràctic (especialitats que incloguin habilitats instrumentals o tècniques.)

Fase d’oposició

La prova de llengües es farà el 20 de juny. Dissabte 21 de juny, presentació i part A.

A partir d’aquest moment cada tribunal convocarà els opositors a les diferents parts de l’oposició, que haurà d’estar finalitzada el 19 de juliol.

En la defensa de la programació a més de l’exemplar es podrà tenir un guió que no excedeixi d’un full. La programació no es retornarà.

Fase de concurs

Únicament les persones que aprovin hauran de presentar els mèrits davant del tribunal.

Aquest curs s’introdueix una novetat en el barem en l’apartat 3 d’altres mèrits, la qual fa referència als aprovats en la fase d’oposicions (2007) i que es van quedar sense plaça:

Per haver obtingut una puntuació igual o superior a 6 en la prova de la fase d’oposició del procediment d’ingrés lliure, en una especialitat del mateix cos al que ara es presenta.

Puntuació entre 6,0000 i 7,4999: es multiplica pel coeficient 0,15.

Puntuació entre 7,5000 i 10,0000: es multiplica pel coeficient 0,20.

La puntuació resultant se sumarà a l’apartat 3.

Adherits al pacte

Les persones adherides al pacte, tant les que portaven 4 anys de servei al 2005 com les que en portaven 3 anys al 2007, estan obligades a presentar-se.

BOE 18/1: Temarios que han de regir en el procedimiento de ingreso, accesos y adquisición de nueva especialidades a los cuerpos docentes

PLACES:  Oferta de places durant implantació de la LOE

 

DOGC 26/10: Fotocòpia amb annexos de l’informe de valoració dels coneixements relacionats amb la unitat didàctica que substitueixi la part B.2

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3186/2007, de 18 d’octubre, de regulació de l’opció per un informe de valoració dels coneixements relacionats amb la unitat didàctica que substitueixi la part B.2 de la prova en la convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents de l’any 2008

  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

Nombramientos

 • Orden ESD/488/2009, de 13 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros.
 • Orden ESD/489/2009, de 13 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, a determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución EDC/137/2006, de 26 de enero.
 • Orden ESD/490/2009, de 13 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución EDC/137/2006, de 26 de enero.
 • Orden ESD/491/2009, de 13 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución EDU/825/2007, de 20 de marzo.
 • Orden ESD/492/2009, de 13 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución EDU/825/2007, de 20 de marzo.

Informació anterior
INFORME 22/5: INSTRUCCIONS RELATIVES A LA VALORACIÓ DELS ASPIRANTS QUE HAN FET L’OPCIÓ DE SUBSTITUIR LA PART B2 DE LA PROVA PER UN INFORME

Presentació diapositives: Informació general, informe, mèrits…

 

Vacant juliol 06 / supera oposició 07 — Anys llista / oposició 07

NOTES. Llista de seleccionats/des i no selec.

Departament: RESULTATS

 

DOGC 7/8: RESOLUCIÓ EDU/2462/2007, de 31 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d’aspirants que han superat les proves per a la provisió de places de funcionaris docents convocades mitjançant la Resolució EDU/825/2007, de 20 de març

DOGC: FOTOCÒPIA llistes d’aspirants

 

Presentació de documentació dels aspirants seleccionats

Termini: de 8 a 27 d’agost de 2007

Informació oficial en: http://www.gencat.net/educacio/profe/ingres_acces.htm final de pàgina
http://www.gencat.net/educacio/profe/ingres_acces.htm

DOGC 27/3: FOTOCÒPIA convocatòria PDFDOGC 27/3: RESOLUCIÓ html

CONSULTA TRIBUNALS PER ESPECIALITAT (inclou mapa)

SEUS de tots els tribunals — Mapa

DOGC: Es nomenen els tribunals DOGC: fotocòpia tribunals

Bloc I persones inscrites llista provisional* (*càlculs aproximats)

esp/anys 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 o més
ALL 41 34 21 17 6 11 7 12 1 6 6
EES 238 187 180 136 96 68 56 41 30 9 74
INF 955 571 512 343 282 192 167 120 126 76 599
PAN 125 143 76 68 51 52 36 30 23 15 37
PEF 383 289 212 93 97 67 44 32 23 20 34
PFR 3 2 0 0 1 1 1 0 0 0 4
PMU 133 117 87 62 43 42 25 20 13 7 7
PRI 685 433 346 258 193 77 116 139 106 93 448

 

esp/anys 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 o més
AL 5 3 4 4 6 1 1 1 1 1 2
AN 246 140 110 83 64 43 42 27 26 32 120
CN 162 89 78 48 36 27 25 43 48 35 136
DI 57 34 32 35 28 19 21 19 8 21 58
ECO 43 30 30 17 15 8 14 17 11 12 42
EF 102 53 49 39 22 30 27 24 12 17 51
FI 87 20 16 10 6 6 11 9 5 6 42
FQ 105 73 79 45 30 15 22 24 20 31 86
FR 22 20 19 14 10 5 7 5 13 3 46
GE 363 86 79 68 55 36 24 17 26 12 147
GR 11 4 7 6 2 0 4 1 1 4 10
LA 15 10 9 10 6 3 5 2 4 2 31
LC 152 103 111 117 79 59 41 39 23 30 121
LE 204 87 94 70 51 42 30 21 27 35 124
MA 136 69 58 44 27 21 18 17 11 10 59
MU 52 32 29 22 16 12 12 5 10 8 44
PSI 460 87 77 56 37 32 25 31 23 18 80
TEC 127 75 59 38 28 15 20 19 26 33 120

Tots els vocals en PDF: > Cos de mestres > Cos d’ensenyament secundari (no inclou alemany)

Sortejos dels dies 18 i 25 de maig (distribució i nombre de tribunals…)

(25-06-07) PLACES :  Oferta de places durant implantació de la LOE Professorat interí/substitut

(17-5-07) L’informe, el desgavell continua

OPOSICIONS 3/5/2007: Total de persones inscrites a cada especialitat

DOGC 3/5/2007: modificació …de convocatòria (cos B a l’A)

Sol·licituds/tribunals any 2007

CODI Epecialitat Total Places Tribunals total/trib. *places.
ALL AUDICIÓ-LLENGUATGE 207 70 2 103,50 35,00
EES EDUCACIÓ-ESPECIAL 1332 300 11 121,09 27,27
INF EDUCACIÓ-INFANTIL 5257 1000 41 128,22 24,39
PAN PRIMÀRIA-ANGLÈS 903 400 7 129,00 57,14
PEF PRIMÀRIA-EDUCACIÓ-FÍSICA 1634 400 13 125,69 30,77
PFR PRIMÀRIA-FRANCÈS 18 20 1 18,00 20,00
PMU PRIMÀRIA-MÚSICA 771 300 9 85,67 33,33
PRI EDUCACIÓ-PRIMÀRIA 3793 2000 30 126,43 66,67
T Total 13915 4490 114 122,06 39,39
CODI Especialitat Total Places Tribunals total/trib. *places.
AL ALEMANY 57 6
AN ANGLÈS 1445 300 12 120,42 25,00
CN BIOLOGIA-GEOLOGIA 1110 150 9 123,33 16,67
DI DIBUIX 474 50 5 94,80 10,00
ECO ECONOMIA 356 40 3 118,67 13,33
EF EDUCACIÓ-FÍSICA 589 50 5 117,80 10,00
FI FILOSOFIA 415 60 4 103,75 15,00
FQ FÍSICA-QUíMICA 790 150 7 112,86 21,43
FR FRANCÈS 253 70 2 126,50 35,00
GE GEOGRAFIA-HISTÒRIA 2120 300 17 124,71 17,65
GR GREC 65 20 1 65,00 20,00
LA LLATÍ 123 20 1 123,00 20,00
LC CATALANA-LITERATURA 1162 250 10 116,20 25,00
LE CASTELLANA-LITERATURA 1217 300 10 121,70 30,00
MA MATEMÀTIQUES 760 200 6 126,67 33,33
MU MÚSICA 419 50 5 83,80 10,00
PSI PSICOLOGIA-PEDAGOGIA 1904 200 16 119,00 12,50
TEC TECNOLOGIA 1039 150 10 103,90 15,00
T Total 14298 2366 123 116,24 19,24

NOTA*: Places/sol·licituds. Aquest càlcul és la proporció de places per sol·licituds, però des de ja fa tres anys aquesta porporció pot variar molt d’un tribunal a un altre ja que les places no són adjudicades pels tribunals sinò per una comissió on es barrejen tots els tribunals. Es fa una llista única per cada especialitat (si un tribunal posa notes baixes i un altre les posa més altes farà que la proporció de persones aprovades sigui més alta en el que ha posat millors notes)

linia verda

OPOSICIONS 29/3: RESUM DE LA CONVOCTÒRIA D’OPOSICIONS 2007

Presentació diapositives: Informació general, informe, mèrits…

http://www.gencat.net/educacio/profe/ingres_acces.htm

linia verda

caixa normativa

DOGC 27/3: FOTOCÒPIA convocatòria

DOGC 27/3: RESOLUCIÓ EDU/825/2007, de 20 de març, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents

linia verda

Informe

linia verda

caixa normativa

Resum: pas del cos B al cos A (20/3) afegir DOGC 3/5: modificació … (cos B a l’A)

linia verda

PLACES:  Oferta de places durant implantació de la LOE

Professorat per edat — Plantilla — Estadístiques 2006

linia vermella

(5-8-05)

Estadística resultats 2005

Oposicions. Estudi: Places convocades, persones admeses/aprovades (96-2004)

linia vermella

 

 

 

informacions

 

agenda

Calendari 2018-19

 • L’acte de presentació tindrà lloc el dissabte 15 de juny a les 10 hores.
 • Termini de presentació de sol·licituds serà del 16 de gener al 4 de febrer de 2019 (s’estableix el mateix termini també per a la participació voluntària com a membre dels tribunals)
 • Abans del 4 de març de 2019: llista provisional d’admesos i exclosos. 

S’obrirà un termini de 10 dies hàbils per esmenar el motiu de l’exclusió. 

 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: com a molt tard el 8 de juny.

Participació (aproximada) a les oposicions segons el tribunal

Imatge extreta d’una tasca cooperativa coordinada per Aarón fortuño.

Calendari 2017-18

 • Publicació de la convocatòria: dimecres 29 de novembre
 • Termini de presentació de sol·licituds: 1 al 20 de desembre de 2017,
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: segona quinzena de gener 2018
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: primera quinzena de març 2018
 • Inici del procediment selectiu: mitjans d’abril 2018
 • Finalització del procediment selectiu: primera quinzena de juny 2018

XERRADES INFORMATIVES

fletxa ACCÉS APLICATIU

fletxa Web del Departament

fletxa Màster de formació del professorat

 

Consulta la nostra publicació per tal de saber tot el que necesites sobre les oposicions del curs 16-17*:

eina 479 oposicions ustec

*: Recordeu que les persones afiliades rebreu la publicació en paper a casa, sense cap cost, com habitualment (i que sempre hi teniu accès amb anterioritat).

 

agenda

Xerrades Informatives sobre oposicions curs 16/17 en els diferents territoris:

xerr

 

 

 • Termini de presentació de sol·licituds: del 5 al 24 d’octubre de 2016
 • Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos: novembre de 2016
 • Inici del procediment selectiu: a partir de la segona quinzena de maig de 2017
 • Finalització del procediment selectiu: juny de 2017
 • Requisits procediment per reconèixer activitats de formació permanent