Oposicions 2011

ustec

op 11

temaris

Aquí teniu els temaris en format text*

* Tots els temaris anteriors estan en format text,
però els originals d’algun BOE són fotocòpies de mala qualitat.

linia verda

Darrera convocatòria 2009 secundària:

6.6.3 Temaris.

D’acord amb el que s’estableix a l’Ordre ESD/17/2009, de 13 de gener (BOE núm. 16, de 19.1.2009), en els procediments selectius d’ingrés i accés als cossos de funcionaris docents seran d’aplicació la part A dels temaris a què es refereixen els annexos de les ordres que es relacionen a continuació:

a) Annex I de l’Ordre de 9 de setembre de 1993 (BOE núm. 226, de 21.9.1993), pel que fa a l’especialitat d’idioma estranger: anglès del cos de mestres.

b) Annex III de l’Ordre de 9 de setembre de 1993 (BOE núm. 226, de 21.9.1993), per a les especialitats d’anglès, biologia i geologia, física i química, llatí, grec, dibuix, educació física, francès, geografia i història, llengua castellana i literatura, matemàtiques, música, psicologia i pedagogia i tecnologia del cos de professors d’ensenyament secundari.

c) Annex de l’Ordre de 16 de març de 1995 (DOGC núm. 2031, de 29.3.1995)* pel que fa a l’especialitat de llengua catalana i literatura del cos de professors d’ensenyament secundari. (*temari complet PV)

d) Annex 1 de l’Ordre d’1 de febrer de 1996 (BOE núm. 38, de 13.2.1996), per a l’especialitat d’economia del cos de professors d’ensenyament secundari.

linia verda

Darrera convocatòria 2008 d’FP, EOIs i Arts:

6.7.3 Temaris.

En els procediments selectius d’ingrés i accés als cossos de funcionaris docents seran d’aplicació la part A dels temaris a què es refereixen els annexos de les ordres que es relacionen a continuació:

c) Annex 1 de l’Ordre d’1 de febrer de 1996 (BOE núm. 38, de 13.2.1996), per a les especialitats d’administració d’empreses, anàlisi i química industrial, assessoria i processos d’imatge personal, construccions civils i edificacions, formació i orientació laboral, hoteleria i turisme, informàtica, intervenció sociocomunitària, navegació i instal·lacions marines, organització i gestió comercial, organització i processos de manteniment de vehicles, organització i projectes de fabricació mecànica, organització i projectes de sistemes energètics, processos de cultiu aqüícola, processos de producció agrària, processos d’indústria alimentària, processos de diagnòstic clínic i productes ortoprotètics, processos sanitaris, processos i mitjans de comunicació processos i productes de tèxtil, confecció i pell, processos i productes d’arts gràfiques, processos i productes de fusta i mobles, sistemes electrònics i sistemes electrotècnics i automàtics del cos de professors d’ensenyament secundari.

d) Annex 2 de l’Ordre d’1 de febrer de 1996 (BOE núm. 38, de 13.2.1996), per a les especialitats del cos de professors tècnics de formació professional.

e) Annex 6 de l’Ordre de 9 de setembre de 1993 (BOE de 21.9.1993), pel que fa a les especialitats d’alemany, anglès, francès i italià del cos de professors d’escoles oficials d’idiomes.

f) Annex de l’Ordre de 30 d’abril de 1996 (BOE d’11.5.1996) per a l’especialitat de rus del cos de professors d’escoles oficials d’idiomes.

g) Annex de l’Ordre de 19 de novembre de 2001 (BOE de 31.12.2001) per a les especialitats de xinès i neerlandès del cos de professors d’escoles oficials d’idiomes.

h) Annex 1 de l’Ordre ECD/826/2004 de 22 de març (BOE de 31.3.2004) per a les especialitats del cos de professors d’arts plàstiques i disseny.

j) Annex 2 de l’Ordre ECD/826/2004 de 22 de març (BOE de 31.3.2004) per a les especialitats del cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.

(Acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación:Temario de la fase de oposición del procedimiento selectivo

Orden EDU/3429/2009, de 11 de diciembre, por la que se aprueba el temario de la fase de oposición del procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo (…)
Llegir

Temarios de la especialidad de sistemas electrotécnicos y automáticos. Oposiciones Enseñanza Secundaria (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria)

TEMARIO DE SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS Aprobado por Orden de 1 de febrero de 1996 (BOE del 13) 1. Conceptos y fenómenos eléctricos. (…)
Llegir

Temarios de la especialidad de procesos y productos en madera y mueble.Oposiciones Enseñanza Secundaria (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria)

TEMARIO DE PROCESOS Y PRODUCTOS EN MADERA Y MUEBLE Aprobado por Orden de 1 de febrero de 1996 (BOE del 13) 1. Los bosques y el árbol. (…)
Llegir

Temarios de la especialidad de procesos y medios de comunicación.Oposiciones Enseñanza Secundaria (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria)

TEMARIO DE PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN Aprobado por Orden de 1 de febrero de 1996 (BOE del 13) 1. La luz. Naturaleza y propagación. (…)
Llegir

Temarios de la especialidad de procesos sanitarios.Oposiciones Enseñanza Secundaria (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria)

TEMARIO DE PROCESOS SANITARIOS Aprobado por Orden de 1 de febrero de 1996 (BOE del 13) 1. Análisis de la organización sanitaria en España. (…)
Llegir

Temarios de la especialidad de procesos de diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos.Oposiciones Enseñanza Secundaria (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria)

TEMARIO DE PROCESOS DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS Y PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS Aprobado por Orden de 1 de febrero de 1996 (BOE del 13) 1. Organización y (…)
Llegir

Temarios de la especialidad de organización y proyectos de fabricación mecánica.Oposiciones Enseñanza Secundaria (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria)

TEMARIO DE ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA Aprobado por Orden de 1 de febrero de 1996 (BOE del 13) 1. Planes y normas de (…)
Llegir

Temarios de la especialidad de organización y procesos de mantenimiento de vehículos.Oposiciones Enseñanza Secundaria (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria)

TEMARIO DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Aprobado por Orden de 1 de febrero de 1996 (BOE del 13) 1. Estudio termodinámico (…)
Llegir

Temarios de la especialidad de organización y gestión comercial .Oposiciones Enseñanza Secundaria (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria)

TEMARIO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL Aprobado por Orden de 1 de febrero de 1996 (BOE del 13) 1. El objeto de la Economía. Economía y (…)
Llegir

Temarios de la especialidad de intervención sociocomunitaria. Oposiciones Enseñanza Secundaria (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria)

TEMARIO DE INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA Aprobado por Orden de 1 de febrero de 1996 (BOE del 13) 1. La intervención social: evolución histórica y (…)
Llegir

Temarios de la especialidad de informática.Oposiciones Enseñanza Secundaria (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria)

TEMARIO DE INFORMÁTICA Aprobado por Orden de 1 de febrero de 1996 (BOE del 13) 1. Representación y comunicación de la información. 2. Elementos (…)
Llegir

Temarios de la especialidad de hosteleria y turismo.Oposiciones Enseñanza Secundaria (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria)

TEMARIO DE HOSTELERÍA Y TURISMO Aprobado por Orden de 1 de febrero de 1996 (BOE del 13) 1. Fundamento, naturaleza y propósito de la (…)
Llegir

Temarios de la especialidad de formacion y orientación laboral (fol).Oposiciones Enseñanza Secundaria (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria)

TEMARIO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL Aprobado por Orden de 1 de febrero de 1996 (BOE del 13) 1. La orientación como actividad educativa. (…)
Llegir

Temarios de la especialidad de construcciones civiles y edificación.Oposiciones Enseñanza Secundaria (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria)

TEMARIO DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN Aprobado por Orden de 1 de febrero de 1996 (BOE del 13) 1. El sector de la construcción. (…)
Llegir

Temarios de la especialidad de asesoria y procesos de imagen personal.Oposiciones Enseñanza Secundaria (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria)

TEMARIO DE ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL Aprobado por Orden de 1 de febrero de 1996 (BOE del 13) 1. Citología e histología animal. (…)
Llegir

Temarios de la especialidad de análisis y química industrial.Oposiciones Enseñanza Secundaria (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria)

TEMARO DE ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL Aprobado por Orden de 1 de febrero de 1996 (BOE del 13) 1. Estructura funcional de la empresa en el (…)
Llegir

Temarios de la especialidad de administración de empresas.Oposiciones Enseñanza Secundaria (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria)

TEMARIO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Aprobado por Orden de 1 de febrero de 1996 (BOE del 13) 1. El Derecho: concepto. Clasificación. (…)
Llegir

Temarios de la especialidad de Economia.Oposiciones Enseñanza Secundaria (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria)

TEMARIO DE ECONOMÍA Aprobado por Orden de 1 de febrero de 1996 (BOE del 13) 1. Objeto de la Economía. Economía y Economía Política. Economía y (…)
Llegir

Temarios de la especialidad de tecnología.Oposiciones Enseñanza Secundaria (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria)

TEMARIO DE TECNOLOGÍA Aprobado por Orden de 9 de septiembre de 1993 (BOE del 21) 1. Producción y transformación de las distintas formas de (…)
Llegir

Temarios de la especialidad de psicología y pedagogía.Oposiciones Enseñanza Secundaria (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria)

TEMARIO DE PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA Aprobado por Orden de 9 de septiembre de 1993 (BOE del 21) 1. Fundamentación psicológica y pedagógica del (…)
Llegir

Temarios de la especialidad de educación física.Oposiciones Enseñanza Secundaria (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria)

TEMARIO DE EDUCACIÓN FÍSICA Aprobado por Orden de 9 de septiembre de 1993 (BOE del 21) 1. Epistemología de la Educación Física: evolución y (…)
Llegir

Temarios de la especialidad de música.Oposiciones Enseñanza Secundaria (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria)

TEMARIO DE MÚSICA Aprobado por Orden de 9 de septiembre de 1993 (BOE del 21) 1. La audición: percepción, psicología, memoria y análisis. Anatomía y (…)
Llegir

Temarios de la especialidad de inglés.Oposiciones Enseñanza Secundaria (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria)

TEMARIO DE INGLÉS Aprobado por Orden de 9 de septiembre de 1993 (BOE del 21) 1. Evolución de la didáctica de las lenguas. Tendencias actuales de (…)
Llegir

Temarios de la especialidad de francés.Oposiciones Enseñanza Secundaria (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria)

TEMARIO DE FRANCÉS Aprobado por Orden de 9 de septiembre de 1993 (BOE del 21) 1. Evolución de la didáctica de las lenguas. Tendencias actuales en (…)
Llegir

Temarios de la especialidad de Dibujo.Oposiciones Enseñanza Secundaria (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria)

TEMARIO DE DIBUJO Aprobado por Orden de 9 de septiembre de 1993 (BOE del 21) 1. La percepción visual. Teorías. Procesos: exploración, selección, (…)
Llegir

Temarios de la especialidad de biología y geología.Oposiciones Enseñanza Secundaria (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria)

TEMARIO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Aprobado por Orden de 9 de septiembre de 1993 (BOE del 21) 1. La Tierra en el Universo. Geología de los planetas. (…)
Llegir

Temarios de la especialidad de física y química.Oposiciones Enseñanza Secundaria (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria)

TEMARIO DE FÍSICA Y QUÍMICA Aprobado por Orden de 9 de septiembre de 1993 (BOE del 21) 1. Principales concepciones de la ciencia. Los grandes (…)
Llegir

Temarios de la especialidad de matemáticas.Oposiciones Enseñanza Secundaria (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria)

TEMARIO DE MATEMÁTICAS Aprobado por Orden de 9 de septiembre de 1993 (BOE del 21) 1. Números naturales. Sistemas de numeración. 2. Fundamentos y (…)
Llegir

Temarios de la especialidad de Geografía e Historia.Oposiciones Enseñanza Secundaria (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria)

TEMARIO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA Aprobado por Orden de 9 de septiembre de 1993 (BOE del 21) 1. La concepción del espacio geográfico. Corrientes (…)
Llegir

Temarios de la especialidad de lengua castellana y literatura.Oposiciones Enseñanza Secundaria (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria)

TEMARIO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Aprobado por Orden de 9 de septiembre de 1993 (BOE del 21) 1. Lenguaje y comunicación. Competencia (…)
Llegir

Temarios de la especialidad de latín.Oposiciones Enseñanza Secundaria (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria)

TEMARIO DE LATÍN Aprobado por Orden de 9 de septiembre de 1993 (BOE del 21) 1. El latín en el contexto de las lenguas indoeuropeas. Alfabetos (…)
Llegir

Temarios de la especialidad de Griego.Oposiciones Enseñanza Secundaria (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria)

TEMAS 1. El griego en el contexto de las lenguas indoeuropeas. Los sistemas alfabéticos griegos: su origen, estructura, valores grafemáticos. Su (…)
Llegir

Temarios de la especialidad de filosofia.Oposiciones Enseñanza Secundaria (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria)

TEMARIO DE FILOSOFÍA Aprobado por Orden de 9 de septiembre de 1993 (BOE del 21) 1. La experiencia filosófica y sus formas: las concepciones de la (…)
Llegir

Temarios Oposiciones Enseñanza Primaria (Cuerpo de Maestros)

Temarios para el Ingreso y acceso a los cuerpos docentes VER TEMARIOS
Llegir

linia verda

seus

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

22/10/2015 17:39 (689)

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes