Terminis seleccionats/des oposicions

Del 12 al 19 de juny: adjudicacions d’estiu

Hauran de formalitzar telemàticament la seva sol·licitud individual, per manifestar la seva situació amb efectes d’1 de setembre de 2018 i/o per fer constar les seves peticions de llocs per al curs 2018-2019.

9.6.2. Criteris per a l’emplenament de les sol·licituds de destinació per a ser destinat com a funcionari en pràctiques.

La sol·licitud individual és per participar per la fase d’elecció (fase 5.2), sens perjudici que el professorat d’aquest col·lectiu, prèvia conformitat seva, hagi pogut ser proposat per la direcció d’un centre.

a) Manteniment de les propostes

En la mateixa sol·licitud com a seleccionat, els participants que han superat el procés selectiu i que durant el curs actual són professors interins hauran de manifestar si mantenen o no l’acceptació de les propostes de les direccions de centre, sempre que compleixin els requisits per ocupar els llocs de proposta com a funcionari en pràctiques indicats a la base 6.3.

b) Especialitats i llocs específics de les fases d’elecció i, si correspon, ofici

L’especialitat a consignar ha de ser l’adquirida en el procés selectiu, tot i que es podrà prioritzar, per aquesta mateixa especialitat, la destinació a llocs ordinaris o, si en té l’acreditació, a llocs de treball específics amb perfil professional.

Addicionalment pot demanar, si en reuneix els requisits i són del seu cos, llocs de treball docents d’aula d’acollida (AAP i ADC) i/o llocs de suport a l’escola inclusiva (UEE i UES). Aquests llocs poden constar en l’ordre desitjat, prèviament o posterior a l’especialitat d’oposició.

En cas de no demanar l’especialitat d’oposició, l’Administració la inclourà d’ofici. En cap cas s’afegiran llocs amb perfil professional ni llocs específics temporals si no han estat demanats en la sol·licitud.

En cas que un aspirant fos seleccionat per més d’una especialitat, haurà d’optar, prèviament a la seva sol·licitud, per quina de les especialitats vol participar i obtenir destinació com a funcionari en pràctiques, sense perjudici que el seu nomenament com a funcionari de carrera, si supera la realització de les pràctiques o n’està exempt, ho serà per totes les especialitats superades.

c) Peticions

El professorat d’aquest col·lectiu pot formular fins a seixanta peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques que consten en els annexos d’aquesta Resolució.

El procediment d’adjudicació té en compte per a cada petició demanada tots els llocs inclosos en la sol·licitud (especialitat d’oposició ordinària, llocs específics amb perfil professional i llocs específics temporals) abans de passar a la petició següent.

d) Obligació d’ordenar comarques

A l’efecte d’obtenir destinació, els participants seleccionats han d’indicar per ordre de preferència els codis de les comarques de Catalunya; en cas de no indicar-les o de fer-ho de manera incompleta, l’Administració les afegirà d’ofici.

S’exceptuen d’aquesta obligació, d’acord amb el que s’indica anteriorment en aquesta mateixa base, els participants seleccionats que ja són funcionaris de carrera d’un altre cos docent i han expressat en la seva sol·licitud com a seleccionat l’opció corresponent de participar sense ofici.

20 dies naturals a l’endemà publicació al DOGC amb la llista d’aspirants seleccionats

La data prevista de la publicació al DOGC de les llistes d’aspirants seleccionats que obre el temini de 20 dies per presentar la documentació és: segona quinzena de juny o primera de juliol

8. Presentació de documents dels aspirants seleccionats

8.1 Termini i documents a presentar.

En el termini de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC de la llista d’aspirants seleccionats a què fa referència la base 7.4.6, aquests han de presentar als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona) els documents següents:

a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l’ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d’haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.

En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis realitzats, s’ha d’adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d’expedició del títol.

Si la titulació s’ha obtingut a l’estranger, cal adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de qualificació professional que autoritza l’exercici d’una professió concreta a l’Estat espanyol.

Quan aquesta fotocòpia ja hagi estat entregada al Departament d’Ensenyament i consti informada al seu registre informàtic de personal docent, no cal que es presenti.

b) Exclusivament per als seleccionats del cos de professors d’ensenyament secundari i del cos de professors d’escoles oficials d’idiomes pel procediment d’ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat: fotocòpia compulsada que acrediti estar en possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per a l’exercici de les professions regulades de professor d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d’idiomes. A falta d’aquest títol oficial de màster, els aspirants han d’acreditar documentalment que estan en possessió d’alguns dels requisits que s’esmenten a la base 2.2.1.b).

Quan aquesta fotocòpia ja hagi estat entregada al Departament d’Ensenyament i consti informada al seu registre informàtic de personal docent, no cal que es presenti.

c) Fotocopia compulsada del document nacional d’identitat (DNI) o altre document acreditatiu de la nacionalitat.

En el cas de ser nacional d’un Estat membre de la Unió Europea o d’algun dels Estats als que sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, cal presentar una fotocopia compulsada del document acreditatiu de la seva nacionalitat o una fotocopia compulsada del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu ha de ser vigent.

Els aspirants que siguin familiars dels esmentats al paràgraf anterior, cal que presentin els documents expedits per les autoritats competents que acreditin la vinculació de parentiu.

En els cas d’aspirants de l’Estat espanyol aquesta fotocòpia es pot substituir per l’autorització al Departament d’Ensenyament per a que pugui consultar telemàticament les seves dades d’identitat.

d) Certificat mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i a l’especialitat a què opta, expedit per qualsevol metge de família dels centres d’atenció primària.

e) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni d’estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, segons el model que figura a l’annex 8.

Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen, segons el model que figura a l’annex 8.

f) Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals. La seva presentació es pot substituir per l’autorització al Departament d’Ensenyament per a que pugui consultar telemàticament els antecedents penals per delictes sexuals.

Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar certificació negativa de condemnes penals expedit per les autoritats del seu país d’origen o d’on siguin nacionals respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i de tràfic d’éssers humans.

g) Els aspirants que hagin manifestat la seva condició de persones amb discapacitat que no hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat i que hagin demanat alguna adaptació del lloc de treball han de presentar el dictamen que s’esmenta a la base 2.3.

Els aspirants que hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat no han de presentar aquest dictamen ja que el van presentar amb anterioritat a l’inici del procés selectiu.

h) Sol·licitud de transferència bancària per abonar la nòmina, només per als aspirants que no constin ni hagin constat en la nòmina de personal docent del Departament d’Ensenyament. S’ha de presentar al servei territorial o Consorci d’Educació de Barcelona o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona on l’aspirant sigui destinat durant el curs 2018-2019.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes