Resum mesa sectorial 18 d’octubre de 2017: Convocatòria concurs oposició 2017.

Convocatòria concurs oposició 2017

Us informem que USTEC·STEs:

-Estem organitzant xerrades informatives arreu del territori per poder resoldre qualsevol dubte-qüestió sobre el concurs-oposició.

-Realitzarem unes xerrades d’assessorament (20 hores en total) per a l’elaboració de la programació i defensa de la unitat didàctica. Cal recordar que aquestes SESSIONS no són cursos homologables: el seu objectiu és  orientar en el procediment del concurs-oposició i oferir eines per a l’elaboració i defensa de la programació didàctica i que tenen prioritat les persones afiliades.

Podeu consultar tota la informació actualitzada de les OPOSICIONS 2017 a l’enllaç següent:

http://www.sindicat.net/oposicions/

  • Especialitats que es convocaran
  • Reserva per a aspirants amb discapacitat

Es reserva un 5% del total de places per a persones que tenen reconeguda una discapacitat física igual o superior al 33%, les que no s’ocupin passaran al torn lliure.

  • Data de realització de les proves

Després d’una llarga negociació, la proposta és dur a terme les proves a partir del mes d’abril, per tal que hi pugui haver el nomenament de la fase de pràctiques el mes de setembre del 2018.

Tot i que aquesta proposta és la que més s’apropa a la part social, ja que permet que les persones que superin el concurs-oposició s’incorporin a 1 de setembre com a funcionaris en pràctiques, USTEC·STEs hi està en desacord perquè considerem que la data de realització de les proves hauria de garantir el temps de preparació dels candidats i candidates i no hauria d’afectar la prestació del servei. Considerem que aquestes proves s’haurien de realitzar el mes de juny-juliol i que el sistema d’adjudicacions d’estiu hauria de poder permetre que les persones que hagin superat el concurs-oposició siguin nomenades funcionàries en pràctiques l’1 de setembre. No podem acceptar que la complexitat actual del procés de gestió en els nomenaments de les adjudicacions d’estiu, que es deriva de la implementació del Decret de Plantilles, afecti la presa de possessió dels funcionaris en pràctiques.

  • Publicació de la convocatòria

Es preveu que es publicarà durant aquest trimestre.

  • Procediment d’accés

La convocatòria inclourà aquests quatre procediments d’accés:
-Ingrés lliure. Per a aspirants que no són funcionaris de carrera de cap cos docent o que encara que ho siguin no tenen els requisits per participar en un dels altres procediments d’accés.
-Accés a un cos de grup superior. Per a aspirants funcionaris de carrera d’un cos docent del grup A2.
-Accés a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació
Per a aspirants funcionaris de carrera d’un cos docent del grup A1 que volen accedir al cos de professors d’escoles oficials d’idiomes.
-Adquisició de noves especialitats. Per a aspirants funcionaris de carrera d’un cos docent que volen adquirir una nova especialitat del mateix cos. Els aspirants seleccionats en aquest procediment no consumiran les places convocades. Es convocarà un tribunal específic si hi ha prou demanda. Si hi ha poques sol·licituds, s’afegiran als tribunals constituïts per a la convocatòria d’accés lliure.

  • Requisits

Podeu consultar els requisits generals i els específics vigents de cada procediment a:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/aspectes-generals/requisits/

  • Sistema d’ingrés i temaris

USTEC-STEs sempre s’ha oposat a aquest sistema d’accés i ha apostat i aposta per l’accés diferenciat que permeti la consolidació del personal interí que ocupa una vacant.

Puntuació de les proves
Les qualificacions de les proves s’expressaran en números de 0 a 10. Caldrà haver obtingut una puntuació igual o superior a cinc punts per poder accedir a la prova següent o, en el cas de la darrera prova, per procedir a la valoració de la fase de concurs.
*Prova 1
Demostració dels coneixements específics de l’especialitat docent a les quals s’opta. Constarà de dues parts que seran valorades conjuntament:
-Part A (70%): Prova pràctica. Ha de permetre comprovar la formació científica i el domini de les habilitats tècniques corresponents a l’especialitat a què s’opti.
-Part B (30%): Desenvolupament per escrit d’un tema escollit per l’aspirant, entre un número de temes, extrets a l’atzar pel tribunal. Especialitats amb a) 25 temes o menys: 2 boles, b) de 26 a 50 temes: 3 boles i c) més de 50 temes: 4 boles

Aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts.
Per superar-la, els aspirants hauran d’assolir una puntuació mínima igual o superior a cinc punts, la qual serà s’obtindrà sumant les puntuacions corresponents a les dues parts. D’altra banda, la puntuació de cadascuna de les parts haurà de ser igual o superior al 25% de la puntuació que s’hi assigni.
*Prova 2
Comprovació de l’aptitud pedagògica de l’aspirant i domini de les tècniques necessàries per l’exercici docent. Aquesta prova inclou:
a) Presentació d’una programació didàctica.
b) Preparació i exposició oral d’una unitat didàctica.
La prova es valorarà globalment de 0 a 10 punts. L’aspirant haurà d’obtenir una puntuació igual o superior a cinc punts.
Sistema de qualificació
La qualificació corresponent a la fase d’oposició s’obtindrà a partir de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les dues proves d’aquesta fase, amb el benentès que totes dues hagin estat superades.

Puntuació de les fases d’oposició i concurs per obtenir la puntuació global
-⅔ oposició (aquesta fase seria eliminatòria).
-⅓ per a la fase de concurs (mèrits).

  • Properes negociacions

-Cal tenir en compte que el proper dijous 26 d’octubre hi ha prevista una reunió de negociació a Madrid entre alguns sindicats i el Ministerio de Educación. Aquest fet podria provocar alguna modificació en el reial decret. Si hi ha un marc diferent s’haurà de parlar amb el Departament d’Ensenyament en la propera Mesa Sectorial, per si es pot recollir alguna millora.
-El Departament proposa crear una Mesa Tècnica per poder treballar des d’un punt de vista tècnic, amb criteris raonables, les properes convocatòries.
USTEC·STEs agraïm aquesta voluntat i demanem una vegada més que es pugui negociar la consolidació del personal interí i un nou pacte d’estabilitat, que considerem molt necessari. Esperem que en aquesta qüestió hi pugui haver també un acord negociat amb la part social.

—————————————————————————————————————————

 

Propera convocatòria: obertura extraordinària de borsa

Concurs públic extraordinari per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Ensenyament. OCTUBRE 2017

Podeu consultar a l’enllaç següent tota la informació i els requisits necessaris d’aquesta obertura extraordinària 2017:
http://www.sindicat.net/borsa/obertura_octubre17/index.php

Podeu consultar tota la informació actualitzada de la borsa de treball del personal docent a l’enllaç següent:
http://www.sindicat.net/borsa/

 

Es preveu que la convocatòria surti la setmana vinent. És possible que a partir de dimecres es publiqui al DOGC, però no es pot garantir, per la qual cosa es podrien produir canvis en els terminis.

ESPECIALITATS I SERVEIS TERRITORIALS

Tan bon punt estiguin concretats, us informarem de les especialitats i serveis territorials convocats.

TERMINIS PREVISTOS

el termini PREVIST de presentació de sol·licituds: del 25 d’octubre fins al 13 de novembre. (Es podrà presentar documentació fins al 13 de novembre.)

Llistat provisional de persones admeses a la convocatòria extraordinària de la borsa de treball: darrera quinzena de gener de 2018 (provisional).
Reclamacions: del 22 al 5 de febrer de 2018 (provisional).

Publicació definitiva de les persones admeses a la convocatòria extraordinària de la borsa de treball: finals de febrer i principis de març.

En cas que no hi hagués persones candidates en l’especialitat i en el servei territorial, les acceptades en la llista provisional podrien ser nomenades.

 

NOVA CONVOCATÒRIA
Es preveu que durant aquest curs escolar hi hagi una nova convocatòria d’obertura de borsa.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes