XERRADES INFORMATIVES ADJUDICACIONS D’ESTIU CURS 2019-20
Termini de presentació de sol·licituds d’interins de les adjudicacions d’estiu: del 17 al 27 de maig.
ADJUDICACIONS D’ESTIU CURS 2019-20

Link a l’aplicatiu

Xerrades / Normativa

Provisió de llocs de treball docent a proposta de la direcció dels centres (entrevista prèvia)

Persones funcionàries de carrera

 

Persones interines

Link a l’aplicatiu

NORMATIVA:

Actualitzades les fitxes dels centres educatius amb el concurs de trasllats

Adjudicacions d’estiu

 • Us adjuntem el full informatiu sobre les adjudicacions d’estiu
 • Us enllacem a la Resolució EDU/1259/2019, de 7 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals.
 • Terminis:
  • Personal interí: del 17 al 27 de maig
  • Personal funcionari de carrera: del 28 de maig al 6 de juny de 2019.
  • Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 17 de maig al 6 de juny de 2019, prèvia cita dels Serveis Territorials.
  • Propostes d eles direccions:

   Publicació de llocs per entrevista: 4 de juny

   Petició d’entrevista: des del 4 fins al 7 de juny

   Entrevistes: des de l’ 11 fins al 18 de juny.

   Formalització de les propostes de les direccions: del 6 al 20 de juny 2019

  • Formalització de les propostes de les direccions: del 6 al 20 de juny 2019.

ADJUDICACIONS PROVISIONALS: a principis de juliol.

Període de reclamació: tres dies de presentació de reclamacions des de la seva publicació.

ADJUDICACIONS DEFINITIVES: previsió abans del 20 de juliol.

Tota la informació a la nostre web d’adjudicacions.

Xerrades informatives convocades.

 

Publicat el número provisional de barem a la borsa pel curs 2019/20

 

Terminis importants per al personal interí i substitut

1.     Termini d’enviament de les adjudicacions d’estiu

2.     Termini de modificació de dades pel curs vinent

3.     Termini de reclamacions del número provisional de barem de la borsa.

4.     Termini de confirmació de la continuïtat a la borsa (els interins de la borsa del curs 2019-2020 que tenen un número d’ordre  superior o igual a 45.000 o no tenen temps de servei

 • Sol·licituds de no nomenament per al curs 2019-2020
  • Link a l’aplicatiu d’autogestió de la no disponibilitat
  • Les persones que durant el curs 2019-2020 no vulguin obtenir un nomenament ho han de sol·licitar mitjançant l’aplicació d’autogestió de la disponibilitat com a molt tard el 20 de juny de 2019. Les persones que estiguin treballant ho han de fer entre el dia 13 i 20 de juny de 2019. Aquesta aplicació romandrà tancada del 21 de juny al 21 de juliol de 2019 i durant aquest període no es podrà autogestionar la disponibilitat.
  • Les dates d’inici i final de la no disponibilitat són les que s’indiquin a la sol·licitud i, en qualsevol cas, els efectes són sempre a partir de l’endemà de la seva tramitació.
  • Únicament es pot sol·licitar un període de no disponibilitat i fins que aquest no finalitzi no se’n pot demanar un altre.
  • Durant el període de no disponibilitat els interessats mantenen el número d’ordre de la borsa de personal interí docent, sense que aquest temps computi com a temps de serveis prestats.
  • Les persones que hagin demanat la no disponibilitat no podran obtenir destinació en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals. Tot i que estan obligades a fer l’enviament de les seves adjudicacions d’estiu.
  • Cal assegurar-se que la no disponibilitat té efectes 1 de setembre, si és aquesta la intenció.
 • Els terminis de modificació de dades de la borsa per al curs vinent seran:
  • del 13 al 20 de setembre de 2019,
  • del 15 al 22 de novembre de 2019,
  • del 24 al 31 de gener de 2020, i
  • del 23 al 30 de març de 2020
 • La web del Departament informa que ha actualitzat la base de dades que relaciona especialitats que es poden impartir segons la titulació: 

a) Titulacions per impartir un ensenyament. Accés a la consulta per cos i especialitat

b) Ensenyaments que podeu impartir. Accés a la consulta per titulació

OBERTURA DE BORSA: Especialitats convocades 2 de maig
NOVETAT OPOSICIONS: Publicats els tribunals

Borsa

Nomenaments

ESPECIALITATS CONVOCADES A LA BORSA DE TREBALL DOCENT
Terminis d’adjudicacions d’estiu pel curs 2019/20
Actualització 16 d’abril de les especialitats obertes de la borsa.

Borsa

Nomenaments

ESPECIALITATS OBERTES. ACTUALITZACIÓ 16 D’ABRIL 2019
Obertura de la borsa de treball de personal docent
NOVETAT abril 2019: obertura de la Borsa
MODIFICACIÓ DE DADES DE LA BORSA: del 25 de març a l’1 d’abril 2019, ambdós inclosos
Borsa de treball de personal docent:

Perfils

Concurs de mèrits per proveir llocs específics amb perfil professional de competència digital
ACORD D’ESTABILITAT 
PROPOSTA USTEC·STEs (IAC) ACORD D’ESTABILITAT PERSONAL INTERÍ (PERÍODE 2018-2023)
 NOMENAMENTS QUE ACABEN PER NADAL 
Oberta la inscripció als assessoraments per les oposicions 2019
  Aquesta setmana hi haurà nomenaments  dimecres 12. El primer dia de nomenamets del 2n trimestre serà el dia 7 de gener.  
Resum mesa sectorial 5 de desembre. Oposicions / places
Proposta USTEC·STEs (IAC) Acord d’estabilitat personal interí (període 2018-2023)
Places i Novetats d’oposicions 2019

Convocatòria Oposicions 2019

Places especialitats 2019

Cos de professors d’ensenyament secundari
Codi Especialitat Places
501 Administració d’empreses 77
502 Anàlisi i química industrial 30
503 Assessoria i processos d’imatge personal 24
505 Formació i orientació laboral 91
506 Hoteleria i turisme 24
507 Informàtica 139
508 Intervenció socio-comunitària 87
510 Organització i gestió comercial 73
511 Organit. i proc. manteniment vehicles 24
512 Organit. i proj. de fabricació mecànica 26
513 Org. i projectes de sistemes energètics 8
515 Processos de producció agrària 16
516 Processos industria alimentaria 11
517 Proces. diagnòstic clínic prod. ortoprot 30
518 Processos sanitaris 42
519 Processos i mitjans de comunicació 11
522 Processos i productes d’arts gràfiques 10
524 Sistemes electrònics 8
525 Sistemes electrotècnics i automàtics 28
Total 759
Cos de professors tècnics d’F.P.
Codi Especialitat Places
601 Cuina i pastisseria 31
603 Estètica 29
608 Laboratori 9
609 Manteniment vehicles 49
610 Màquines, serveis i producció 3
611 Mecanització i manteniment de màquines 42
614 Op. equips elab.produc. alimentaris 8
615 Operacions de processos 10
616 Operacions/equips prod. agrària 13
617 Patronatge i confecció 6
618 Perruqueria 16
619 Proced. diagnòs. clínic i ortoprotètics 33
620 Procediments sanitaris i assistencials 97
621 Processos comercials 54
622 Processos de gestió administrativa 66
623 Producció en arts gràfiques 9
625 Serveis a la comunitat 69
626 Serveis de restauració 13
627 Sistemes i aplicacions informàtiques 80
629 Tècniques i procediments d’imatge i so 5
Total 642
Cos de mestres
Codi Especialitat Places
ALL Audició i llenguatge 75
EES Pedagogia terapèutica 283
INF Educació infantil 589
PAN Llengua estrangera: anglès 331
PEF Educació física 211
PFR Llengua estrangera: francès 8
PMU Música 175
PRI Educació primària 1.932
Total 3.604

 

Total tots els cossos 5.005

Resum de la Mesa Sectorial 13 de novembre

El director general de professorat i personal de centres públics de Catalunya, Ignasi García Plata, ens va informar de les principals novetats que es plantegen per a la convocatòria oposicions del 2019.

a) Ordre de les proves

El Departament d’Ensenyament s’està plantejant molt seriosament començar el concurs-oposició amb la defensa de la programació i la unitat didàctica (fins ara era la segona prova de la fase d’oposició), ja que consideren essencial que es valorin la habilitats comunicatives de l´aspirant i les seves aptituds pedagògiques i didàctiques.

Des del moment que no es va acceptar la proposta d’USTEC·STEs d’una doble via que permeti consolidar el personal interí que ocupa una vacant i que les proves no fossin eliminatòries, USTEC·STEs va proposar aquest canvi d’ordre de les proves per afavorir qui té més experiència docent.

Aquesta decisió afectaria els tribunals, en la mesura que tothom hauria de passar per aquesta fase eliminatòria. El Departament considera que es tracta d’un aspecte qualitatiu i que cal treballar en la manera com es pot gestionar aquest canvi d’ordre de les proves pel que fa als tribunals i amb relació al pressupost.

b) Calendari

Plantegen començar el procés un cop ha finalitzat el període lectiu del cos docent perquè l’experiència de les oposicions anteriors (a mitjan abril) no va ser positiva, per la qual cosa no és desitjable tornar-la a repetir: va generar disfuncions als centres perquè molts tribunals acabaven molt tard la seva feina i l’endemà els seus membres havien d’anar a la seva feina habitual. A més, les properes oposicions afecten sobretot el cos de mestres, que finalitza la seva jornada laboral a les 16:30h.

La proposta del Departament és realitzar les proves de la fase d’oposició entre finals de juny i al llarg del juliol (primera i segona prova) i dur a terme la fase de concurs (al·legació dels mèrits) al mes de setembre. Això vol dir que serien funcionaris/àries en pràctiques a partir del dia 1 setembre del 2020.

Intervenció USTEC·STEs (IAC)

Fem una valoració positiva del canvi d´ordre de les proves, ja que entenem que pot afavorir les persones que estan treballant als centres i que, per tant, tenen experiència docent però disposen de poc temps per preparar tant la part teòrica (temari) com la dels supòsits pràctics. Recordem que es tracta d’una proposta que el sindicat va fer arribar el curs passat i que la van descartar.

D´altra banda, vam manifestar el nostre desacord que el concurs-oposició s´estengués més enllà del mes de juliol i que, per tant, les persones que obtinguessin una plaça no fossin nomenades funcionàries en pràctiques fins al dia 1 de setembre de 2020, ja que perdrien un seguit de drets relacionats amb l´antiguitat dins el cos docent. Vam insistir que el Departament ha de posar els mitjans necessaris perquè, com s’ha fet en altres territoris de l’Estat i en molts altres processos, es puguin realitzar les proves a finals de juny i perquè el concurs de mèrits finalitzi al juliol. La proposta del Departament d’Ensenyament podria, a més, distorsionar l’ordre en què s’adjudiquen els nomenaments relacionats amb la borsa de substitucions (com si no estigués prou distorsionada per l’aplicació de la LEC).

Vam demanar que abans de començar la realització de les proves es negociés un pacte d’estabilitat que inclogui el col·lectiu d´interins/es amb determinats anys de serveis prestats (xifra que caldria negociar) i el col·lectiu de docents majors de 55 anys. Cal blindar aquests col·lectius per garantir la continuïtat en la feina en cas de no superar el procés selectiu.
Vam instar també el Departament a penjar a la seva web casos pràctics resolts per cada especialitat i que la convocatòria fos molt més concreta en aquest apartat.

Per acabar vam proposar que es poguessin revisar les proves tant després de la defensa de la programació i de la unitat didàctica com de la realització de la part pràctica i teòrica. 

L´Administració ens va respondre que la pèrdua de drets dels funcionaris en pràctiques que haurien d´esperar-se un curs és mínima i que amb la seva proposta es garanteix un procés amb un mínim de garanties i de qualitat.

Quant a la part pràctica, els representants del Departament van afirmar que treballarien perquè els criteris de correcció de tots els tribunals fossin el màxim d’homogenis. Van prendre nota de la proposta de penjar casos pràctics resolts. Sobre aquesta qüestió van afegir-hi que havien demanat la correcció dels casos de les oposicions de cicles de fa dos anys. Amb relació a la nostra proposta de poder revisar les proves després de cada part, van dir que la valorarien.

Pel que fa al pacte d’estabilitat, sembla que estarien oberts a fer durant el procés un seguiment del col·lectiu de persones majors de 55 anys per controlar que no es despengin. Ara bé, el model del Departament no és pas negociar un pacte d’estabilitat abans d’aquesta convocatòria d’oposicions, tal com demana USTEC·STEs, sinó estabilitzar el personal interí mitjançant una oferta de 20.000 places (15.000 + taxa de reposició sense límit si hi ha pressupostos), amb un límit del 8% de taxa d’interinatge.

Torn obert

USTEC·STEs va fer arribar les queixes per la deshabilitació de l’especialitat de llengua i literatura catalana (LC) a les persones que tenen la titulació de Comunicació Audiovisual i el màster de secundària en català/castellà. Afecta tant les que estan estudiant el màster (formin o no part de la borsa) com les que ja l’han acabat i tenen un nomenament vigent de LC.

El Departament d’Ensenyament s’ha compromès a cercar una solució per a aquest col·lectiu. Per la nostra banda, l’estem ajudant a organitzar-se per reivindicar els seus drets i poder solucionar satisfactòriament aquesta problemàtica.

Ja està disponible la CONGELACIÓ A LA BORSA des d’aquesta aplicació online.
No cal al·legar cap motiu, només cal anotar la data d’inici del període en què no es vol ser nomenat.
Quan es vulgui tornar a estar disponible, cal tornar a entrar a l’aplicació i informar de la data d’acabament.

Borsa de treball de personal docent: Modificació de dades del 29 d’octubre al 5 de novembre de 2018
Assemblees d’interins

. PARLEM I ORGANITZEM-NOS! llegir més

Oposicions

NOTA INFORMATIVA

OPOSICIONS 2019: Estem pendents de la negociació i publicació, de l’oferta pública i convocatòria d’oposicions que va prometre el Departament d’Ensenyament. Quan es publiquin, se sabrà de forma concreta les especialitats i el nombre de llocs que es convocaran per les properes oposicions. Tant bon punt es publiquin, des d’USTEC·STEs realitzarem, com hem fet els anys que hi ha oposicions, unes SESSIONS d’ASSESSORAMENT per orientar de com opositar a qui hi estigui interessat. Estigueu pendents a la web.

USTEC·STEs ha decidit no participar a la comissió del seguiment del Decret de Provisió i Perfils

Oposicions

SELECCIONATS EN LES OPOSICIONS ESTIU 2018

Oposicions

ASSESSORAMENTS OPOSICIONS 2019
Modificació de dades de la borsa curs 18/19

Nomenaments

Nomenaments telemàtics.
Informació per al curs 2018-2019 web del Departament

Els primers nomenaments telemàtics seran el 30 i 31 d’agost. 
Consulteu el vostre Servei Territorial. llegir més

Obertura borsa

Oposicions

FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES: Publicats al DOGC els seleccionats de les oposicions 2018. 
Termini del 14 de juliol al 2 d’agost per presentar la documentació. llegir més

Publicats els criteris de gestió de la Borsa curs 18/19
Les NOVETATS més rellevants són:
*La disponibilitat/no disponibilitat per treballar (abans de rebre un nomenament) serà a voluntat i no caldrà justificar cap motiu.
*No caldrà el Màster de secundària per entrar a la Borsa, només un compromís de presentar-lo abans del 1 de setembre del 2021.
*Es regula la difícil cobertura per candidats sense el requisit del Màster de secundària.
 

Publicades les adjudicacions de destinacions provisionals – Resolució definitiva
INFORMACIONS RELLEVANTS D’AQUEST FINAL DE CURS
Publicada la llista provisional d’admesos i exclosos de la darrera obertura de la borsa corresponent al mes de Maig 2018Darrer dia per presentar al·legacions 4 de juliol

 Cobrament del mes de juliol per les persones substitutes. Informació de l’atri

Obertura borsa

Publicada la llista provisional d’admesos i exclosos de la darrera obertura de la borsa corresponent al  mes de Maig 2018.

El llistat definitiu d’amesos/exclosos es preveu que surti a mitjans de juliol. JA ESTÀ PUBLICAT! ACCÉS A L’APLICATIU

Avui hem anat a dir al nou Conseller Sr. JOSEP BARGALLÓ que les entrevistes i els perfils NO són sistemes públics de selecció de personal 
#ADITNo #PerEntrevistaNO #PerEndollNO #PerfilsNO
   

Informació sobre el cobrament del juliol professorat substitut/ta
 Publicades les vacants ofertades en tots els territoris subjectes a entrevista
Informació sobre el cobrament del juliol professorat substitut/ta

Atur

Nomenaments

Cobrament del juliol. NOVETAT: La formació s’acredita presentant, fins al 31 de DESEMBRE de 2018 el document acreditatiu de la realització de la formació.(NO cal resguard d’inscripció)
Podeu consultar el nomenament de juliol al vostre ATRI llegir més

ASSEMBLEES INFORMATIVES D’OPOSICIONS I CONSOLIDACIÓ *USTEC TORTOSA. 31 de maig 18h SEU USTEC ( C/ Nou del Vall, 1 entresol)  

Quan la sentència sigui ferma es podrà reclamar el cobrament del juliol 2016 i els efectes retroactius del  4rt i 5è estadi. Demanar…

Quan la sentència sigui ferma es podrà reclamar el cobrament del juliol 2016 i els efectes retroactius del  4rt i 5è estadi.
Demanarem al Departament que pagui a tothom sense que calgui reclamar.
 

llegir més

ATENCIÓ NOVETAT! No caldrà cap motiu per “congelar-se” a la Borsa
Sol·licitud de baixa temporal de la borsa de personal Docent (FINS EL 13 DE JUNY) llegir més

TERMINIS IMPORTANTS FINAL DE CURS 17/18
CONCENTRACIÓ 17 maig.A DIT NO, AL BINGO TAMPOC

  llegir més

1 2 10 11 12