Concurs de mèrits 2022: al següent enllaç.


Oposicions 2021

   

NORMATIVA

RESOLUCIÓ EDU/2959/2022, de 29 de setembre, de tercera modificació de la Resolució EDU/3542/2021, de 26 de novembre, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, i del seu nomenament com a funcionàries en pràctiques.

RESOLUCIÓ EDU/2958/2022, de 29 de setembre, per la qual es declaren aptes a la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu corresponent les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques de diversos cossos docents.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2283/2022, de 15 de juliol, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.

RESOLUCIÓ EDU/2034/2022, de 27 de juny, de nomenament de funcionaris en pràctiques de les persones aspirants seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener.

RESOLUCIÓ EDU/1911/2022, de 16 de juny, de modificació de la Resolució EDU/3542/2021, de 26 de novembre, modificada per la Resolució EDU/1452/2022, de 13 de maig, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener.

RESOLUCIÓ EDU/3542/2021, de 26 de novembre, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener.

RESOLUCIÓ EDU/3024/2021, de 5 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució EDU/1819/2021, de 9 de juny, per la qual es fa pública la composició de les comissions de selecció del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener.

RESOLUCIÓ EDU/3025/2021, de 5 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució EDU/1582/2021, de 21 de maig, modificada per la Resolució EDU/2463/2021, de 27 de juliol, per la qual es nomenen els tribunals del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats

RESOLUCIÓ EDU/2463/2021, de 27 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EDU/1582/2021, de 21 de maig, per la qual es nomenen els tribunals del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EDU/1819/2021, de 9 de juny, per la qual es fa pública la composició de les comissions de selecció del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener (DOGC núm. 8433, de 14.6.2021).

Mesures de prevenció que han de seguir les persones aspirants que es presenten al concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener

RESOLUCIÓ EDU/1819/2021, de 9 de juny, per la qual es fa pública la composició de les comissions de selecció del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener.

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 8332, de 3.2.2021).

Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es declara aprovada la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats

RESOLUCIÓ EDU/1582/2021, de 21 de maig, per la qual es nomenen els tribunals del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 8332, de 3.2.2021).

RESOLUCIÓ EDU/1330/2021, de 4 de maig, de suspensió temporal de l’execució de la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció docent i adquisició de noves especialitats.

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 8332, de 3.2.2021).

RESOLUCIÓ EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.

 

TERMINIS PREVISTOS

 • Termini de presentació de sol·licituds: del 8 de febrer fins a l’1 de març de 2021
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: 6 d’abril de 2021 (Reclamacions en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de la resolució).
 • Termini presentació de reclamacions: del 7 al 20 d’abril de 2021
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: s’ha de publicar amb set dies naturals d’antelació com a mínim a la data fixada per l’acte de presentació primera setmana de juny de 2021
 • 18 de Juny 2021, a les 16 hores (només qui n’hagi de fer): prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.
 • 19 de juny de 2021: acte de presentació davant els tribunals,, a partir de les 10 hores. S’ha de presentar, en el cas de la oposició d’ingrés lliure i de reserva, la programació didàctica.
  Totes les persones aspirants han de consultar a l’aplicació del “Tauler de l’aspirant” l’hora en què estan convocades per a l’entrega de la programació didàctica i han de portar imprès, degudament complimentat i signat de casa el model 1, la declaració responsable que es coneixen i accepten les mesures de salut pública i seguretat vigents i que no concorren motius de salut que puguin impedir la participació en la realització de la prova. No es podrà accedir a l’edifici seu del tribunal fora de l’hora indicada pel tribunal en la convocatòria corresponent.
 • 31 de juliol de 2021: Finalització fase oposició ( sens perjudici que hi hagi tribunals que, pel volum de persones aspirants assignades, hagin de reiniciar i finalitzar aquesta fase al setembre). La segona prova, la part A i B, es realitzarà el mateix dia.
 • A partir de setembre de 2021, en finalitzar la fase d’oposicióFase mèrits.
 • Abans del 31 de desembre de 2021: finalització del procediment selectiu, llevat de circumstàncies excepcionals
 • 1 de setembre de 2022: data presa de possessió com a funcionaris en pràctiques.
 • 1 de setembre de 2023: les persones que superin la fase de pràctiques seran nomenades com a funcionaris de carrera.

 

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS SELECCIONADES EN EL CONCURS OPOSICIÓ

30/11/21. Informació publicada al tauler de l’aspirant:

Termini per presentar el document de les declaracions responsables: del 2 al 21 de desembre de 2021 (20 dies naturals des de l’endemà de la publicació de la llista de persones seleccionades al DOGC).

Destinació provisional per al curs 2022-2023: s’haurà de presentar la sol·licitud de destinació provisional com a persona funcionària en pràctiques d’acord amb els criteris que estableixi la corresponent resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que reguli el procediment d’adjudicacions provisionals per al curs 2022-2023.

Les declaracions responsables es faran preferentment per mitjans telemàtics i serà necessari disposar d’un certificat digital reconegut o qualificat, com el DNI electrònic o l’idCAT, entre d’altres.

Si no disposeu de signatura electrònica reconeguda o qualificada, podeu sol·licitar-la a la pàgina d’IdCAT.

Model  Declaracions responsables d’ingrés a la funció pública docent (pdf)

 

Documentació que han d’aportar els aspirants seleccionats al concurs-oposició

RESOLUCIÓ EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.

9.1 Termini i documents a presentar

En el termini de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC de la llista de persones seleccionades a què fa referència la base 8.3.6, aquests han de presentar als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona) els documents següents:

a) Còpia confrontada amb l’original del títol exigit per a l’ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, còpia confrontada amb l’original acreditativa d’haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.

En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis realitzats, s’ha d’adjuntar també la còpia confrontada amb l’original del rebut acreditatiu del pagament dels drets d’expedició del títol.

Si la titulació s’ha obtingut a l’estranger, cal adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de qualificació professional que autoritza l’exercici d’una professió concreta a l’Estat espanyol.

Quan aquesta fotocòpia ja hagi estat entregada al Departament d’Educació i consti informada al seu registre informàtic de personal docent, no cal que es presenti.

b) Exclusivament per a les persones seleccionades del cos de professors d’ensenyament secundari i pel cos de professors tècnics de formació professional, pel procediment d’ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat: còpia confrontada per la unitat de registre on tingui entrada la documentació que acrediti estar en possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per a l’exercici de les professions regulades de professor d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d’idiomes. A falta d’aquest títol oficial de màster, les persones aspirants han d’acreditar documentalment que estan en possessió d’alguns dels requisits que s’esmenten a la base 2.2.1.

Quan aquesta fotocòpia ja hagi estat entregada al Departament d’Educació i consti informada al seu registre informàtic de personal docent, no cal que es presenti.

c) Còpia confrontada amb l’original per la unitat de registre on tingui entrada la documentació del document nacional d’identitat (DNI) o altre document acreditatiu de la nacionalitat.

En el cas de ser nacional d’un Estat membre de la Unió Europea o d’algun dels Estats als que sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, cal presentar una còpia confrontada amb el document original acreditatiu de la seva nacionalitat o una còpia confrontada amb l’original del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu ha de ser vigent.

Les persones aspirants que siguin familiars amb un primer grau de consanguinitat dels esmentats al paràgraf anterior, cal que presentin els documents expedits per les autoritats competents que acreditin la vinculació de parentiu.

En els cas de persones aspirants de l’Estat espanyol aquesta fotocòpia es pot substituir per l’autorització al Departament d’Educació per a que pugui consultar telemàticament les seves dades d’identitat.

d) Declaració responsable de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat al que s’opta.

Model (Declaració responsable de no patir cap malaltia ni estar afectat/ada per una limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions docents Personal de nova incorporació)

e) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni d’estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, segons el model que figura a l’annex 8.

Les persones aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen, segons el model que figura a l’annex 8.

Model (Declaració jurada o promesa de no estar inhabilitat per treballar a l’Administració pública. Nou ingrés de personal docent)

f) Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals. La seva presentació es pot substituir per l’autorització al Departament d’Educació per a que pugui consultar telemàticament els antecedents penals per delictes sexuals. Aquells aspirants que per ser membres de la borsa de personal interí ja hagin presentat la certificació abans d’un any o l’autorització ja no han de presentar res més.

Les persones aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu país d’origen o d’on siguin nacionals respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i de tràfic d’éssers humans.

Model (Declaracions responsables d’ingrés a la funció pública docent)

g) Les persones aspirants que hagin manifestat la seva condició de persones amb discapacitat que no hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat i que hagin demanat alguna adaptació del lloc de treball han de presentar el dictamen que s’esmenta a la base 2.2.2.

Les persones aspirants que hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat no han de presentar aquest dictamen ja que el van presentar amb anterioritat a l’inici del procés selectiu.

h) Sol·licitud de transferència bancària per abonar la nòmina, només per als aspirants que no constin ni hagin constat en la nòmina de personal docent del Departament d’Educació.

Model (Sol·licitud de transferència bancària per abonar la nòmina pública. Nou ingrés de personal docent)

 

SOL·LICITUD DE VALORACIÓ I FULL D’AUTOBAREM DE MÈRITS:

Procediment d’ingrés

Sol·licitud de valoració i full d’autobarem de mèrits del procediment d’ingrés

Procediment d’accés

Sol·licitud de valoració i full d’autobarem de mèrits del procediment d’accés

 

 

MODELS DE RECLAMACIÓ

Primera prova

Segons la RESOLUCIÓ EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, al punt 7.4.1:

Una vegada finalitzada la primera prova, s’ha d’exposar en el tauler d’anuncis del centre on aquesta s’hagi realitzat i en el web del Departament d’Educació – tauler de l’aspirant, la llista provisional amb la puntuació obtinguda per totes les persones participants en la primera prova i s’ha d’obrir un termini de dos dies hàbils, a comptar des de la publicació, per a la presentació de reclamacions per escrit referides a aquesta prova, davant del tribunal pel sistema que s’indiqui en el tauler de l’aspirant en el moment de la publicació.
Contra aquesta valoració les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes.

 

Segona prova

Segons la RESOLUCIÓ EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats al punt 7.4.1.:

Una vegada es publica la llista provisional amb la puntuació obtinguda a la segona prova per part del tribunal s’obre un termini de dos dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació, per a la presentació de reclamacions per escrit referides a aquesta prova, davant del tribunal pel sistema que s’indiqui en el tauler de l’aspirant en el moment de la publicació.
Un cop estimades o desestimades les reclamacions presentades mitjançant resposta escrita, suficientment motivada d’acord amb els criteris de correcció, i fetes les actuacions que siguin pertinents, els tribunals han de fer pública la llista definitiva amb la puntuació definitiva de la segona prova.
Contra aquesta valoració les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes.

 

 

INFORMACIÓ GENERAL DEL CONCURS-OPOSICIÓ

ACCÉS ALS APLICATIUS

 • Tauler de l’aspirant  (Cal introduir DNI/NIE/passaport i el codi identificador tramès en el moment de realitzar la sol·licitud d’inscipció al procediment selectiu).
 • (04/06/21) Publicada la llista definitiva de persones admeses:

Accés a la consulta (amb el DNI i l’identificador) –  Accés a l’e-tauler

Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es declara aprovada la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats

REQUISITS

Requisits coneixement de les llengües catalana i castellana

Exempció de la prova de llengua catalana: nivell C1 (bases 3.2.5 i 6.3.2 )

Exempció de la prova de llengua castellana: persones de nacionalitat espanyola o certes titulacions (bases 3.2.4 i 6.2.2)

Es podrà lliurar al tribunal el certificat acreditatiu de l’exempció el mateix dia de la prova.

Requisits generals

 • Ser espanyol o nacional d’un Estat amb lliure circulació de persones treballadores.
 • Tenir 16 anys complerts i no superar l’edat de jubilació.
 • Titulació requerida per cada cos.
 • No patir cap malaltia incompatible amb la docència.
 • No tenir cap expedient disciplinari.
 • No tenir antecedents de delictes sexuals o tràfic de persones.
 • No ser funcionari de carrera del cos al qual es vol ingressar, excepte per a Adquisició de Noves Especialitats (ANE).

Desenvolupament de les proves d’especialitats d’idiomes

Totes les proves s’hauran de realitzar en l’idioma corresponent.

Temaris

No hi ha canvis en els temaris. Base 7.6.2 de l’annex 1 de la convocatòria.

Publicitat dels criteris de correcció

Com a mínim amb tres setmanes d’antelació a l’inici de les proves, les comissions de selecció han de fer públics els criteris de correcció de les proves de la fase d’oposició a la web i al tauler d’anuncis on se celebri el procés selectiu.

Ordre d’actuació dels aspirants

Les proves s’iniciaran pel cognom que comenci per la lletra M (Resolució PDA/3346/2020, de 17 de desembre)
TRIBUNALS

 • Sorteig de vocals dels tribunals 12/04/21
Des d’USTEC·STES (IAC) denunciem la manca de sensibilitat i el tracte inadequat rebut per algunes delegades sindicals en el moment de poder accedir al sorteig públic que es fa cada any per a les oposicions. El sorteig, que es va portar a terme el passat dia 8 d’abril, a les 11h, havia de servir per definir els vocals titulars i suplents dels tribunals del concurs-oposició, que començarà al juny del 2021. Es va fer arribar la sol·licitud per correu electrònic, en temps i forma, dintre del termini. Malauradament, la deixadesa en les seves responsabilitats per part del Departament van impedir-ne la normal participació. Tot i així, vam voler assistir al sorteig, emprant totes les mesures de seguretat. Tanmateix, la secretaria no ens va permetre l’accés a la sala pública on es realitzava, malgrat ser allí, físicament.
Lamentem aquests fets que poden posar de manifest una falta de transparència, de la qual el Departament ha fet  gala en altres ocasions. Si es produeixen errades o entrebancs puntuals s’han de poder corregir per atendre les demandes dels representants dels treballadors/es, en aquest cas, del sindicat majoritari de l’educació  pública que vol garantir que tots els procediments administratius es fan correctament.

S’ha publicat al Portal de centre la llista amb les persones que s’han presentat com a voluntàries per formar part d’un tribunal a la convocatòria d’oposicions docents 20-21.
Llista d’admesos a participar voluntàriament com a vocals dels tribunals

D’acord amb l’establert a la base 6.3.7 de la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener de convocatòria del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, es fa pública la data de celebració de l’acte de sorteig per determinar l’ordre de designació de vocals, tant entre les persones que han sol·licitat la participació voluntària com entre les que no l’han sol·licitat.

Data de l’acte del sorteig: 8 d’abril de 2021, a les 11 hores.

En aquest acte es realitza l’extracció del número a partir del qual s’assignaran els vocals titulars i suplents dels tribunals. Es tracta d’un acte públic i per assistir-hi, per raons de seguretat i higiene de prevenció de la covid-19, caldrà sol·licitar autorització fins al dia 5 d’abril, al correu dgprofessorat@gencat.cat.

Renúncia als drets en el procediment selectiu per ingressar a la funció pública docent

Formulari de renúncia

PROCEDIMENTS D’ACCÉS I INGRÉS

A l’EINA OPOSICIONS 2021, hi podreu trobar la concreció de tots els procediment d’ingrés i accés a la funció pública docent d’aquesta nova convocatòria.

 

TRIBUNAL DE CUINA I PASTISSERIA

Avui, dilluns 19 de juliol, s’ha publicat l’anunci amb el desenvolupament de les proves del tribunal de l’especialitat de cuina , que com en convocatòries anteriors, es realitzarà en diferents dates per qüestions d’utilització d’espais i per mesures de seguretat i higiene. Segons informa el Departament, les proves es formularan amb criteris homogenis per garantir la unitat de prova, així com pergarantir el mateix nivell de dificultat.

Desenvolupament de la prova i criteris d’avaluació de la part A de la segona prova 

 

ORIENTACIONS I CRITERIS D’AVALUACIÓ

Cos de mestres

Cos de professors tècnics de fomació professsional

Cos de professors d’ensenyament secundari

 

RÀTIO PER PLAÇA (LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES)

 

TRIBUNALS AL CONCURS OPOSICIÓ 2021

RESOLUCIÓ EDU/1582/2021, de 21 de maig, per la qual es nomenen els tribunals del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

 

 

RÀTIO PER TRIBUNAL (ADMESOS PROVISIONALS). 

Càlcul de la ràtio per tribunal (admesos provisionals). Concurs oposició 2021 

 

SOL·LICITUDS ADMESES PROVISIONALS PER COS, ESPECIALITAT I RÀTIO PER PLAÇA


 

PLACES OFERTADES PER COS

597EC MESTRES: 1.575 places
590EC SECUNDÀRIA (FP): 1.198 places
591EC PROFESSORS TÈCNICS FP: 717 places

En total en la convocatòria d’oposicions de 2021 es convoquen 3.490 places.

 

597EC Cos de mestres

Esp

Nom especialitat

L

R

Total

ALL

AUDICIÓ I LLENGUATGE

41

2

43

EES

PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

149

8

157

INF

EDUCACIÓ INFANTIL

310

16

326

PAN

LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS

183

10

193

PEF

EDUCACIÓ FÍSICA

118

6

124

PMU

MÚSICA

149

8

157

PRI

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

546

29

575

Total

1496

79

1575

 

 

590EC Cos de professors de secundària (FP)

Esp

 Nom especialitat 

 E 

 L 

R

Places

501

ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES

13

108

6

127

502

ANÀLISI I QUÍMICA INDUSTRIAL

5

46

3

54

503

ASSESSORIA I PROCESSOS D’IMATGE PERSONAL

4

37

2

43

504

CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIONS

1

8

1

10

505

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

11

95

6

112

506

HOTELERIA I TURISME

5

45

3

53

507

INFORMÀTICA

24

206

12

242

508

INTERVENCIÓ SOCIO-COMUNITÀRIA

7

63

4

74

509

NAVEGACIO I INSTAL·LACIONS MARINES

4

4

510

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

12

104

6

122

511

ORGANIT. I PROC. MANTENIMENT VEHICLES

5

46

3

54

512

ORGANIT. I PROJ. DE FABRICACIÓ MECÀNICA

7

59

4

70

513

ORG. I PROJECTES DE SISTEMES ENERGÈTICS

1

7

8

514

PROCESSOS DE CULTIU AQÜÍCOLA

2

2

515

PROCESSOS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA

3

21

1

25

516

PROCESSOS INDUSTRIA ALIMENTARIA

1

6

7

517

PROCES. DIAGNÒSTIC CLÍNIC PROD. ORTOPROT

3

25

2

30

518

PROCESSOS SANITARIS

9

74

4

87

519

PROCESSOS I MITJANS DE COMUNICACIÓ

2

14

1

17

520

PROC. I PROD.DE TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL

1

8

1

10

522

PROCESSOS I PRODUCTES D’ARTS GRÀFIQUES

1

8

1

10

523

PROCESSOS I PRODUCTES DE FUSTA I MOBLES

1

7

8

524

SISTEMES ELECTRÒNICS

1

8

9

525

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMÀTICS

2

17

1

20

TOTAL

119

1018

61

1198

 

 

591EC Cos de professors tècnics de FP

Esp

Nom especialitat

L

R

Places

601

CUINA I PASTISSERIA

29

2

31

602

EQUIPS ELECTRÒNICS

2

2

603

ESTÈTICA

26

1

27

604

FABRIC. I INSTAL·LACIÓ FUSTERIA I MOBLES

3

3

605

INSTAL·LACIÓ/MANT. EQUIPS TÈRMICS I FLU

4

4

606

INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

21

1

22

608

LABORATORI

9

9

609

MANTENIMENT VEHICLES

66

3

69

610

MÀQUINES, SERVEIS I PRODUCCIÓ

3

3

611

MECANITZACIÓ I MANTENIMENT DE MÀQUINES

65

3

68

612

OFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ

3

3

614

OP. EQUIPS ELAB. PRODUC. ALIMENTARIS

9

9

615

OPERACIONS DE PROCESSOS

10

1

11

616

OPERACIONS/EQUIPS PROD. AGRÀRIA

8

8

617

PATRONATGE I CONFECCIÓ

4

4

618

PERRUQUERIA

13

1

14

619

PROCED. DIAGNÒS. CLÍNIC I ORTOPROTÈTICS

38

2

40

620

PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

77

4

81

621

PROCESSOS COMERCIALS

84

4

88

622

PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

49

3

52

623

PRODUCCIÓ EN ARTS GRÀFIQUES

6

6

625

SERVEIS A LA COMUNITAT

32

2

34

626

SERVEIS DE RESTAURACIÓ

6

6

627

SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

104

5

109

628

SOLDADURES

7

7

629

TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS D’IMATGE I SO

7

7

TOTAL

685

32

717

Llegenda: E: accés a cos superior / L: torn lliure / R: reserva per aspirants amb discapacitat (5%)

 

 

EXEMPLES DELS SUPÒSITS PRÀCTICS REALITZATS A LA CONVOCATÒRIA DEL CURS 2018-2019

XERRADES INFORMATIVES VIRTUALS I ASSESSORAMENTS

Xerrades informatives virtuals:

 • Serveis territorials de BARCELONA:

COS DE MESTRES

Maresme- Vallès Oriental Divendres 5 de febrer 17,30h https://meet.jit.si/xerradaoposMAmVOUSTEC
Barcelona Comarques Dimarts 9 de febrer 18h https://meet.jit.si/oposBCNCOMARQUESUSTEC
Catalunya Central Dijous 11 de febrer 18h https://meet.jit.si/oposCATCENTRALUSTEC
Baix Llobregat Dijous 11 de febrer 18h https://meet.jit.si/xerradaoposBAIXLL
Vallès Occidental Divendres 12 de febrer 18h https://meet.jit.si/XerradaoposVOccUstec
Consorci Barcelona Dijous 18 de febrer 18h https://meet.jit.si/XerradaoposConsorci

 

 

 

 

 

 

COS DE PROFESSORS D’FP

Dimecres 10 de febrer 18h https://meet.jit.si/xerradaoposfpUSTEC
Dijous 11 de febrer 12h

 

 • LLEIDA:

Xerrada informativa conjunta: cos de mestres i d’PTFP

Dijous 18 de febrer 18h https://meet.jit.si/XerradaoposLLEIDA

 

 • TARRAGONA i TERRES DE L’EBRE
Xerrada informativa conjunta: cos de mestres i d’FP
Dimarts 16 de febrer 18 h https://meet.jit.si/XerradaoposTGNTE


Assessoraments:

Amb la finalitat d’ajudar a preparar les oposicions de mestres i de cicles formatius convocades en aquesta Resolució, oferim unes sessions d’assessorament per a l’afiliació USTEC·STEs (IAC), sobretot centrats en la programació didàctica.

Si us interessa, poseu-vos en contacte amb la seu del sindicat on pagueu la quota d’afiliació i us informarem dels grups i dates:

Lleida: feu un correu a lleida@sindicat.net o truca al 973263032

Tarragona: feu un correu a tarragona@sindicat.net o truca al 977235263

Terres de l’Ebre: feu un correu a tortosa@sindicat.net o truca al 977511046

Girona: feu un correu a girona@sindicat.net o truca al 972202034

Barcelona: Consulta el següent enllaçescull l’assessorament al que voldries inscriure’t i omple el formulari d’inscripció. Si tens algun problema, escriu un correu a oposicionsbcn@sindicat.net amb les teves dades de contacte.

 

 

VALORACIONS / COMUNICATS USTEC-STES

Informació important opositors/es cicles

Concurs-oposició 2021- Pel que fa a les activitats d’EA (AEA) que entraran en el bombo del sorteig, volem aclarir:

Suspensió temporal del procediment d’oposicions

Valoració Mesa Sectorial convocatòria d’oposicions 2021: Ni fixesa ni concurs de mèrits, de nou, un concurs-oposició per accedir al cos docent

 


 

NOVA OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ PARCIAL – DESEMBRE 2021

A finals de desembre de 2021, la Generalitat ha publicat una nova oferta d’ocupació pública https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=916784 que no ha passat per mesa sectorial. USTEC-STEs (IAC) denunciem aquest fet, ja que és un tràmit preceptiu que l’Administració s’ha saltat.

L’ACORD GOV/207/2021, de 21 de desembre, fixa una quantitat de places per taxa de reposició segons la taxa de reposició marcada als pressupostos generals de l’estat del 110%: en personal docent es quantifica en 2.129 places i en personal laboral en 308 places d’educador d’educació especial.

Les places de personal docent s’acumulen a les 20.830 que ja s’havien anat ofertant en anteriors ofertes d’ocupació pública. El nou total de places són= 22.959
Les places acumulades per taxa de reposició (OOP18, OOP19 i OOP20)= 5.945 places.

 

USTEC-STEs (IAC) exigeix que les places, abans de qualsevol publicació de convocatòria de concurs -oposició, s’analitzin ja que probablement seran susceptibles d’incloure’s en el concurs de mèrits excepcional tal i com exigeix la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en els sectors públics en la seves disposicions addicionals sisena i vuitena.

 

Resum de les ofertes d’ocupació pública des del 2017

PESCO TAXA REPOSICIÓ TOTAL
Acord GOV/156/2018, de 20 de desembre Oferta pública parcial 2018                          10010 10010

ACORD GOV/177/2019, de 3 de desembre

Oferta pública 2019 5648 2020 17678

ACORD GOV/143/2020, de 10 de novembre

Oferta pública parcial 2020 1356 1796 20830
ACORD GOV/207/2021, de 21 de desembre Oferta pública 2020 2129 22959
TOTAL 17014 5945 22959

Atenent als resultats dels darrers procediments selectius de concurs – oposició s’han cobert un total de 11.267 places, quedant desertes un total de 2.228 places (2019 → 535; 2020 → 610; 2021 → 1.083) .

En total, resten pendents per cobrir:

D’estabilització PESCO: 3.519 + 2.228 desertes= 5.747 places

De taxa de reposició: 5.945 places

Del total de 22.959 places resten per cobrir: 11.692 places

USTEC-STEs (IAC) en l’anàlisi de les places estructurals que caldria cobrir mitjançant un concurs de mèrits considerem que serien un mínim de 15.000 places entre les quals resten d’estabilització, desertes i de taxa de reposició 11.692.