Concurs oposició ordinari 2024

NotíciesNormativa

Terminis previstos

 • Publicació de la convocatòria al DOGC: 30 de desembre de 2022
 • Publicació de modificació de la convocatòria al DOGC: 31 d’octubre de 2023
 • Publicació de modificació de la convocatòria al DOGC: 19 de desembre de 2023
 • Termini de presentació de sol·licituds: del 20 de desembre de 2023 al 19 de gener de 2024, ambdós inclosos
 • Llista provisional de persones admeses i excloses: 13 de febrer de 2024
 • Termini presentació de reclamacions: del 14 al 27 de febrer de 2024
 • Llista definitiva de persones admeses i excloses: 27 de març de 2024
 • Prova de llengües: 26 d’abril de 2024 a les 16 hores (només que l’hagi de fer)
 • Acte de presentació: 27 d’abril de 2024 a les 10 hores
 • Al·legació de mèrits: previst a finals de maig de 2024
 • Fase de pràctiques: de l’1 de setembre al 15 de desembre de 2024
 • Nomenament funcionaris de carrera: 31 de desembre de 2024

Informació general del concurs-oposició

 • Accés a les aplicacions web
Cal que formalitzis la sol·licitud de participació mitjançant una identificació digital, a través del web del departament, dins del termini que estableixi la Resolució publicada al DOGC durant la primera setmana del mes de desembre de 2023.
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de la data d’inici que determini aquesta Resolució.
 • Requisits

Requisits generals:

  • Ser espanyol o nacional d’un Estat amb lliure circulació de persones treballadores.
  • Tenir 16 anys complerts i no superar l’edat de jubilació.
  • Titulació requerida per cada cos.
  • No patir cap malaltia incompatible amb la docència.
  • No tenir cap expedient disciplinari.
  • No tenir antecedents de delictes sexuals o tràfic de persones.
  • No ser funcionari o funcionària de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos al qual es vol ingressar.
  • Acreditar el nivell de suficiència C1 de llengua catalana o haver superat la prova de llengua catalana en convocatòries anteriors de concurs oposició per a la provisió de places de funcionaris docents, convocades pel Departament d’Educació.
  • Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar el coneixement de la llengua castellana.

Requisits específics per a l’ingrés als diferents cossos (base 2.2)

Cos de mestres

Títol (o reunir les condicions per expedir-lo) de Mestre o Mestra, diplomatura de Professorat d’Educació General Bàsica o de Mestre o Mestra d’Ensenyament Primari, o títol de grau corresponent.

Cos de professors d’ensenyament secundari i professors d’escoles oficials d’idiomes

1. Títol de doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l’efecte de la docència

2. Formació pedagògica i didàctica:

– Màster de formació al professorat (o de psicopedagogia, només per a l’especialitat d’orientació)

– Tenir, abans de l’1/10/2009, títol professional d’especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d’aptitud pedagògica.

– Tenir, abans de l’1/10/2009, una titulació que habiliti per a la professió de mestre o mestra, de la llicenciatura en Pedagogia o en Psicopedagogia, o titulació equivalent.

– Acreditar la superació de 180 crèdits de Pedagogia o Psicopedagogia abans de l’1/10/2009, en el cas de les persones llicenciades en Pedagogia o Psicopedagogia amb titulació posterior a l’1 d’octubre de 2009.

– Tenir, abans de l’1 d’octubre de 2009, una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica.

– Haver impartit docència, abans de l’1/10/2009, durant un mínim de dotze mesos.

Cos de professors especialistes en sectors singulars de la formació professional

Títol de diplomatura universitària, enginyeria o arquitectura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, el títol de grau o llicenciatura corresponent o altres títols de tècnic o tècnica superior de formació professional declarats equivalents a l’efecte de la docència.

Només es pot al·legar la titulació equivalent a l’efecte de docència en el cas de no disposar de la titulació genèrica requerida per a l’ingrés al cos i únicament per les especialitats que es detallen a continuació:

    • Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles
    • Manteniment de vehicles
    • Mecanització i manteniment de màquines
    • Producció en arts gràfiques
    • Serveis de restauració
    • Soldadures

Formació pedagògica i didàctica (veure apartat anterior).

Els aspirants que tinguin una titulació declarada equivalent a l’efecte de la docència que, per raons derivades de la seva titulació, no puguin accedir als estudis de màster universitari, han de tenir el certificat oficial de la formació pedagògica i didàctica que habiliti per exercir la docència.

– Aquests aspirants tindran reconegut el requisit de formació pedagògica i didàctica sempre que acreditin haver impartit, abans de l’1/09/2014, docència durant un mínim de dotze mesos.

Cos de professors d’arts plàstiques i disseny / Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

Títol de diplomatura universitària, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l’efecte de la docència.

– Fins que no es reguli per a cada ensenyament la formació pedagògica i didàctica, no s’exigeix aquesta formació per ingressar en aquest cos.

Requisits específics per participar en la reserva per a persones aspirants amb discapacitat

Cal presentar un dictamen de les condicions psíquiques, físiques o sensorials que inclogui els aspectes següents:

    • El reconeixement d’un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
    • El compliment de les condicions d’aptitud personal en relació amb el lloc de treball.
    • La necessitat d’adaptacions de temps i mitjans materials per a la realització de les proves.
    • Les necessitats d’adaptació al lloc de treball.
    • L’existència de dificultats d’integració laboral i d’autonomia personal.

Requisits específics per participar en el procediment d’accés a cossos docents del grup superior

   1. Ser funcionari o funcionària d’algun dels cossos i escales docents classificats en el subgrup A2.
   2. Haver estat en el cos d’origen un mínim de 6 anys com a funcionari o funcionària de carrera.
   3. Els requisits que s’estableixen a l’apartat Requisits específics del procediment d’ingrés lliure. Cos de professors d’ensenyament secundari.

Requisits específics per participar en el procediment d’accés a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació

Poden participar en aquest procediment els funcionaris de carrera de cossos i escales docents del mateix grup i nivell de complement de destinació que el cos al qual aspiren a accedir, sense que calgui acreditar límit d’antiguitat en el cos d’origen, sempre que tinguin la titulació exigida per ingressar al cos en qüestió.

Requisits específics per participar en el procediment d’adquisició de noves especialitats

   1. Ser funcionari o funcionària de carrera del cos de mestres, del cos de professors d’ensenyament secundari, del cos de professors d’escoles oficials d’idiomes o del cos de professors d’arts plàstiques i disseny amb destinació dins l’àmbit de gestió de la Generalitat de Catalunya.El compliment d’aquest requisit s’entén referit al centre on van tenir l’última destinació, en el cas dels funcionaris en situació d’excedència voluntària, serveis especials o suspensió d’ocupació i els adscrits a la Inspecció d’Educació i funcionaris adscrits a places a l’exterior, o en circumstàncies anàlogues.
   2. Han de reunir també els requisits que s’exigeixen per participar en el procediment d’ingrés lliure per a l’especialitat que es desitja adquirir.

Requisits coneixement de les llengües catalana i castellana:

– Exempció de la prova de llengua catalana: nivell C1 (bases 3.1.4).

– Exempció de la prova de llengua castellana: persones de nacionalitat espanyola o certes titulacions (bases 3.1.3).

– Es podrà lliurar al tribunal el certificat acreditatiu de l’exempció el mateix dia de la prova.

 • Desenvolupament de les proves
  • Fase d’oposició

Consta de dues proves eliminatòries. La seva superació permet a la persona aspirant passar a la fase de concurs.

Aquesta primera prova es valora globalment de zero a deu punts. Per a la seva superació les persones aspirants han d’obtenir una puntuació igual o superior a cinc punts.

Primera prova

    • Part A. Prova pràctica
    • Part B. Desenvolupament d’un tema

Valoració (0 a 10 punts)

    • 7 punts a la part A
    • 3 punts a la part B.

Per superar aquesta primera prova les persones aspirants han d’obtenir una puntuació mínima igual o superior a cinc punts, essent aquest el resultat de sumar les puntuacions corresponents a les parts A) i B), ponderades de la següent manera:

-La part A) es valora de 0 a 10 punts i li correspon el 70% de puntuació del total de la prova.

-La part B) es valora de 0 a 10 punts i li correspon el 30% de puntuació del total de la prova.

Per superar cadascuna de les dues parts s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 2.5 punts a cadascuna d’elles i així, quan se superin, poder aplicar la ponderació corresponent.

Segona prova (És necessari la superació de la primera prova per passar a aquesta segona prova)

    • Part A: programació didàctica
    • Part B: unitat didàctica o situació d’aprenentatge (exposició oral)

Aquesta segona prova es valora globalment de zero a deu punts. Per a la seva superació les persones aspirants han d’obtenir una puntuació igual o superior a cinc punts.

Proves d’especialitats d’idiomes:

Totes les proves s’hauran de realitzar en l’idioma corresponent.

La qualificació corresponent a la fase d’oposició és la mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes en les proves d’aquesta fase, sempre que les dues hagin estat superades.

La puntuació final de la fase d’oposició és necessàriament entre cinc i deu punts i permet accedir a la fase de concurs.

  • Fase de concurs

Les persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició han d’al·legar tots els mèrits que considerin oportuns, d’acord amb el barem dels annexos 2, 3 i 4.

La forma de presentació i acreditació dels mèrits es determinarà al web oposicionsdocents.gencat.cat.

  • NOTA FINAL

Per tal d’obtenir la puntuació global, les comissions de selecció ponderen en dos terços la puntuació obtinguda en la fase d’oposició i en un terç la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació global esmentada és la suma de les puntuacions obtingudes en les dues fases, una vegada realitzades les dues ponderacions abans esmentades.

NOTA FINAL = 2/3 (fase d’oposició) + 1/3 (fase de concurs)

 • Temaris

Enllaç als temaris vigents per cossos i especialitats

Sol·lictud

Del 20 de desembre de 2023 al 19 de gener de 2024, has d’emplenar la sol·licitud de participació telemàticament a través de l’enllaç Presenta la sol·licitud de participació.


Places oferides

Consulta les places al següent PDF.

Consulta les places oferides i la ràtio d’aspirants per plaça segons la llista provisional de persones aspirants admeses.

Places convocades

Es convoca concurs oposició per cobrir 9.344 places

  • Cos de Professors d’ensenyament secundari. Nombre de places: 6.947
  • Cos de Professors d’escoles oficials d’idiomes. Nombre de places: 55
  • Cos de Professors d’arts plàstiques i disseny. Nombre de places: 71
  • Cos de Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny. Nombre de places: 9
  • Cos de Mestres. Nombre de places: 2.131
  • Cos de Professors especialistes en sectors singulars de la formació professional. Nombre de places: 131


Llistat provisional de persones admeses i excloses

El termini de reclamacions és del 14 al 27 de febrer de 2024. Només s’accepten les reclamacions presentades a través de “Consulta la llista provisional i presenta reclamació” i dins d’aquest termini.

Consulta les llistes

Consulta les places oferides i la ràtio d’aspirants per plaça segons la llista provisional de persones aspirants admeses.

Com presentar una reclamació

Informació important alhora de presentar una reclamació:

 • Un cop presentada la reclamació, no podràs modificar-la ni presentar-ne una de nova.
 • Has de presentar una reclamació per cada especialitat en què participes.
 • Si el motiu de l’exclusió és que no has fet el pagament, has de presentar reclamació i adjuntar la justificació del pagament o l’acreditació de la causa de força major per la qual no has pagat.
 • Si no esmenes tots els defectes que han motivat la teva exclusió dins del termini de reclamacions, es considera que desisteixes de participar en el procés i en quedes exclòs o exclosa definitivament.

Tota la informació sobre les llistes provisionals i reclamacions al següent enllaç.

Llistat definitives de persones admeses i excloses, i places per tribunal

Llista definitiva de persones aspirants admeses de la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 8823, de 30.12.2022). Accedeix a la llista al següent enllaç.

Consulta les places oferides i la ràtio d’aspirants per plaça segons la llista definitiva de persones aspirants admeses.

També pots consultar les places oferides i la ràtio d’aspirants per plaça segons la llista conjunta, la provisional i la definitiva, de persones aspirants admeses, així com les places per tribunal.

Tribunals

Els tribunals estaran constituïts per un president o presidenta designat per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics i per un nombre parell de persones que actuen com a vocals, que estiguin en servei actiu en la mateixa especialitat que l’obtinguda per oposició.

 • Requisits de participació voluntària

Les persones funcionàries de carrera que voluntàriament vulguin formar part d’un tribunal han d’estar en servei actiu en la mateixa especialitat que l’obtinguda per oposició, a excepció de les persones que gaudeixin d’un permís de reducció de jornada o altres incidències que impedeixin la seva actuació com a membres de tribunal i les que hagin estat sancionades amb suspensió de funcions mitjançant expedient disciplinari.

 • Sol·licitud de participació voluntària

Els funcionaris o funcionàries de carrera, que voluntàriament vulguin formar part d’un tribunal de l’especialitat en la qual estan en actiu i en són titulars, com a vocals han de formalitzar la sol·licitud de participació al següent enllaç.

Termini de sol·licituds: del 20 de desembre de 2023 al 19 de gener de 2024.

Més informació al següent enllaç.

 • DOGC: Resolució per la qual es fa pública la composició del tribunals i comissions de selecció que actuen en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre. Accedeix a la resolució.
 • Resolució de DG de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual es fa pública la relació de personal funcionari docent que ha sol·licitat formar part dels tribunals del concurs oposició docent convocat per la Resolució EDU/4103/2022 de 23 desembre. Accés a la llista

 

Orientacions i criteris d’avaluació

Publicitat dels criteris de correcció

Les comissions de selecció han de fer públics els criteris de correcció de les proves de la fase d’oposició en els taulers d’anuncis del lloc on es celebri el procés selectiu, i també a través del web oposicionsdocents.gencat.cat, com a mínim tres setmanes abans de l’inici de les proves.

Xerrades informatives i assessoraments

Ja podeu consultar al YouTube l’enregistrament de la xerrada informativa sobre oposicions que vam fer el 17-1-24.

17/01/24 Xerrada informativa d’USTEC sobre les oposicions ordinàries 2024. Enregistrament de la reunióhttps://youtu.be/7IaJ7NM5CXM

xerrades opos 23-24
assessoraments opos 23-24

 

Preguntes freqüents

 • He fet el pagament. Per què no s’actualitza a la meva sol·licitud?
 • No he rebut la carta de pagament. Què puc fer?
 • Com puc quedar exempt/a de fer la prova de llengua catalana?
 • Quina és l’extensió màxima de la programació didàctica?

Respostes a la web del departament