Concurs de mèrits 2022

Notícies publicades


Normativa

RESOLUCIÓ EDU/2563/2022, de 16 d’agost, de convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent.

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost, de convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent (DOGC núm. 8745, de 5.9.2022).

RESOLUCIÓ EDU/3325/2022, de 25 d’octubre, per la qual es prorroga el termini de publicació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost.

RESOLUCIÓ que aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent.


Gestió dels recursos d’alçada i les renúncies

RECURSOS D’ALÇADA: S’estan responent per paquets segons la temàtica dels recursos. Donaran resposta a tots els recursos. Estan destriant els recursos que resoldran favorablement dels que no per donar resposta primer als favorables i després als no favorables.

GESTIÓ DE LES RENÚNCIES:
Han mantingut reunió amb País Valencià i Balears per coordinar la gestió de les renúncies:

  • Es publicaran els llistats definitius de les 14 CA el 29 de maig.
  • El termini d’acceptació de les places serà del 30 de maig al 5 de juny.

El 6 de juny es podran saber les persones que hauran de renunciar a la plaça de Catalunya, això donarà una radiografia de les places a cobrir. Serà aleshores quan es faran les gestions per cobrir les places lliures produïdes per les renúncies. Se sumaran a aquesta gestió les places lliures que han quedat de les persones que han resultat excloses del llistat de seleccionades a causa de la rebaremació del temps treballat.

Com es cobriran les places que quedin lliures a causa de les renúncies?

De les 12.500 places seleccionades aproximadament, uns 700 participants no han estat seleccionats per la seva 1a opció de preferència de les diferents especialitats en què han participat en el CM. A petició de la part social, es cobriran les renúncies tenint en compte l’ordre de preferència de les especialitats dels participants per millorar les seves opcions. Per tant, es faran noves adjudicacions als participants que els pugui afectar millorant les seves opcions. Exemple: si una persona ha estat seleccionada per la seva segona o tercera especialitat i amb les renúncies pot obtenir plaça en l’especialitat que té com a primera opció, la seleccionaran per aquesta especialitat prioritària. Això suposarà un nou llistat que substituirà el que actualment està penjat al web del Departament i que serà en funció de les preferències de participació de les persones seleccionades i de les que estan als llistats de reserva que puguin ser seleccionades gràcies a les renúncies.
La data prevista de publicació definitiva dels llistats serà la segona quinzena de juny.
Un cop publicat aquest segon llistat definitiu de seleccionats, el Departament el farà arribar al Ministeri, i totes les renúncies que es produeixin a partir d’aleshores es cobriran per ordre estricte dels llistats de reserva, sense tenir en compte ja la preferència de les especialitats de les persones d’aquests llistats.

PRESA DE POSSESSIÓ DE LES PLACES DE FUNCIONARI/ÀRIA AL LLOC DE TREBALL:

Un cop publicada la llista definitiva de persones seleccionades, el Departament d’Educació publicarà un document al seu web per aquelles persones seleccionades que no prendran possessió de la plaça l’1 de setembre perquè demanen estar en situació diferent de la de servei actiu (excedències vàries, serveis especials, serveis en altres administracions, etc.) per tal que avisin d’aquesta situació abans del dia 1 de setembre. Exemple: professorat visitant als EUA (serveis especials), gaudi d’excedència per interès particular o cures, etc.
Per la resta de persones en servei actiu, el Departament a partir del dia 1 de setembre publicarà un altre document perquè manifestin que prenen possessió de la plaça l’1 de setembre; caldrà signar aquest document i enviar-lo on el Departament estableixi. S’haurà de fer presa de possessió de la plaça entre l’1 i el 5 de setembre. En els casos en què per causes vàries no es puguin incorporar al centre (per exemple per baixa, incapacitat temporal, gaudi de permís de naixement de fill/a, etc.), a més d’enviar el document, hauran d’informar el centre i el ST del motiu de la seva no incorporació presentant la documentació justificativa. No informar del motiu de la no presa de possessió de la plaça amb la justificació pertinent, encara que s’hagi signat i enviat el document de presa de possessió, pot suposar l’anul·lació de la plaça de funcionari/ària.
A les persones que ara no tenen accés al portal Atri i no poden demanar permisos com la reducció de jornada per interès particular, els obriran uns terminis específics perquè puguin fer aquests tràmits.

EDICTE DE PERSONES QUE HAN SORTIT DELS LLISTATS DE SELECCIONATS DEL CM:

Sobre els casos de sobrepuntuació: s’han revisat d’ofici aquells assentaments que s’havien informat manualment, i s’han detectat molts més casos que els que consten a l’edicte, però tan sols s’han revocat els 84 casos que es recullen a la resolució perquè la resta, tot i la rebaremació feta d’ofici pel Departament, encara continuaven admesos en el procediment. Això no vol dir que després, via recurs o per la via de la renúncia d’altres candidats admesos, no puguin tornar a ser seleccionats.
S’han tornat a incloure les persones afectades a la borsa, inicialment sense els serveis prestats, però està previst rebaremar-les amb tot el temps de serveis prestats a la llista definitiva del càlcul del número.
De les 84 persones afectades, 35 no han fet el pagament de les oposicions. Es publicarà una resolució que regularà l’obertura d’un termini excepcional de dos dies per fer-ne el pagament perquè les persones afectades puguin optar a participar-hi si així ho desitgen.
La participació en les adjudicacions d’estiu es farà via comunicació dels ST amb les persones afectades, per tal de fer la sol·licitud de forma manual.


Terminis previstos

Termini de presentació de sol·licituds: del 6 de setembre al 3 d’octubre de 2022.
Llista provisional de persones admeses i excloses: previsió primera setmana de novembre de 2022
Reclamacions contra la llista provisional: en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de la resolució (del 10 al 23 de novembre de 2022, ambdós inclosos.)
Llista definitiva de persones admeses i excloses: transcorregut el termini de 10 dies per les reclamacions.
Llista provisional de valoració de mèrits: (previst) 16 de febrer de 2023.
Termini de presentació de reclamacions contra la valoració de mèrits: del 22 de febrer al 7 de març de 2023.


Accés a la sol·licitud

Sol·licitud de participació (amb codi d’usuari GICAR)

Sol·licitud de participació (amb certificat digital)


Valoració provisional dels mèrits

⊕Aplicació de consulta del concurs de mèrits d’USTEC·STEs

Llistats a la web del Departament d’Educació

Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos

* Termini de reclamacions contra la llista provisional, del 10 al 23 de novembre de 2022, ambdós inclosos.

Enllaç a la web del Departament d’Educació
Enllaç al tauler d’anuncis (no funciona la descàrrega)

Llistats en format PDF:

Estudi sobre la llista d’admesos:


Informació general del concurs de mèrits

Sol·licitud (punt 3)

Les persones aspirants han de formalitzar la inscripció al procediment de selecció mitjançant un únic formulari de participació.
Accés: oposicionsdocents.gencat.cat.
Les persones que desitgin participar en més d’una especialitat i cos han de fer una sol·licitud per a cadascuna d’aquestes, per ordre de preferència en el mateix formulari.
Molt IMPORTANT!: Una vegada s’hagi formalitzat el formulari no es podrà modificar l’ordre de preferència ni fer-ne un de nou.

Al·legació de mèrits (punt 3.1)

En el procés de sol·licitud es carreguen automàticament les dades que consten al registre informàtic del Departament d’Educació. La informació que no consti al registre informàtic de personal docent del Departament d’Educació s’ha d’introduir manualment, així com incorporar la documentació justificativa corresponent en el formulari de participació. L’aspirant pot al·legar altres mèrits que consideri, abans de trametre el formulari, tot incorporant-hi els documents justificatius.
Només es valoraran els mèrits que s’al·leguin en el formulari de la sol·licitud de participació i un cop tramitada, no se’n podran al·legar de nous.

Tribunals (punt 6)

Es nomena un tribunal únic per a cada especialitat convocada.
Es poden constituir tribunals de selecció amb diferents especialitats per a les especialitats convocades en què el nombre d’aspirants sigui reduït. Cal garantir, sempre que sigui possible, que en la composició hi hagi representació de funcionaris de totes aquestes.
Per participació voluntàriament a tribunals: termini del 6 de setembre al 3 d’octubre de 2022

Barem de mèrits (punt 7)

Únicament es valoren els mèrits assolits fins a la data de publicació de la convocatòria al DOGC 5 de setembre de 2022.
La puntuació màxima de valoració de tots els mèrits és de 15 punts.
Experiència docent prèvia: màxim 7 punts (punt 7.1)
Formació acadèmica: màxim 3 punts (punt 7.2)
Altres mèrits: màxim 5 punts (punt 7.3 )

Criteris per resoldre empats (punt 8.3)

a) Major temps d’experiència docent en llocs de treball del mateix cos i especialitat respecte del qual s’hagi sol·licitat la participació com a primera opció en centres públics (apartat 7.1.1).
b) Major temps d’experiència docent en llocs de treball en altres especialitats del mateix cos respecte del qual s’hagi sol·licitat la participació com a primera opció en centres públics (apartat 7.1.2).
c) Major temps d’experiència docent en llocs de treball en altres especialitats d’altres cossos diferents respecte del qual s’hagi sol·licitat la participació com a primera opció en centres públics (apartat 7.1.3)
d) Major puntuació obtinguda en cadascun dels diferents apartats de primer nivell, pel mateix ordre en què apareix en el barem (7.1, 7.2 i 7.3).
e) Major puntuació obtinguda en cadascun dels diferents subapartats de segon nivell, pel mateix ordre en què apareix en el barem (7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.3.1 i 7.3.2).
e) Major puntuació obtinguda en cadascun dels diferents subapartats de tercer nivell, pel mateix ordre en què apareix en el barem (7.2.2.1, 7.2.2.2, 7.2.2.3, 7.2.3.1, 7.2.3.2, 7.2.4.1, 7.2.4.2, 7.2.4.3, 7.2.4.4 i 7.2.4.5).

Nomenament de personal funcionari de carrera

A efectes des de l’1 de setembre de 2023.


Places ofertades per cos

Cos de professors d’ensenyament secundari

Codi

Especialitat

Places

501

Administració d’empreses

80

502

Anàlisi i química industrial

25

503

Assessoria i processos d’imatge personal

24

504

Construccions civils i edificacions

5

505

Formació i orientació laboral

113

506

Hoteleria i turisme

27

507

Informàtica

129

508

Intervenció sociocomunitària

91

509

Navegació i instal·lacions marines

5

510

Organització i gestió comercial

55

511

Organització i processos de manteniment vehicles

26

512

Organització i projectes de fabricació mecànica

28

513

Organització i projectes de sistemes energètics

8

514

Processos de cultiu aqüícola

1

515

Processos de producció agrària

10

516

Processos en la indústria alimentària

8

517

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

20

518

Processos sanitaris

46

519

Processos i mitjans de comunicació

12

520

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

4

522

Processos i productes d’arts gràfiques

5

523

Processos i productes de fusta i moble

4

524

Sistemes electrònics

12

525

Sistemes electrotècnics i automàtics

24

AL

Alemany

14

AN

Anglès

621

AR

Aranès

1

CN

Biologia i geologia

368

DI

Dibuix

278

ECO

Economia

96

EF

Educació física

326

FI

Filosofia

130

FQ

Física i química

270

FR

Francès

103

GE

Geografia i història

604

GR

Grec

20

IT

Italià

1

LA

Llatí

64

LC

Llengua catalana i literatura

520

LE

Llengua castellana i literatura

528

MA

Matemàtiques

554

MU

Música

166

PSI

Orientació educativa

523

TEC

Tecnologia

336

Total

6.285

 

Cos de professors tècnics de formació professional

Codi Especialitat

Places

601

Cuina i pastisseria

37

602

Equips electrònics

7

603

Estètica

24

604

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

4

605

Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluids

4

606

Instal·lacions electrotècniques

26

607

Instal·lació i equips de criança i cultiu

1

608

Laboratori

7

609

Manteniment de vehicles

51

610

Màquines, serveis i producció

6

611

Mecanització i manteniment de màquines

41

612

Oficina de projectes de construcció

3

614

Operacions d’equips d’elaboració de productes alimentaris

3

615

Operacions de processos

7

616

Operacions i equips de producció agrària

4

617

Patronatge i confecció

6

618

Perruqueria

30

619

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

38

620

Procediments sanitaris i assistencials

89

621

Processos comercials

36

622

Processos de gestió administrativa

58

623

Producció en arts gràfiques

6

625

Serveis a la comunitat

75

626

Serveis de restauració

9

627

Sistemes i aplicacions informàtiques

81

628

Soldadures

10

629

Tècniques i procediments d’imatge i so

5

Total

668

Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes

Codi

Especialitat

Places

133

Alemany

20

134

Àrab

3

135

Italià

4

136

Japonès

1

137

Portuguès

1

138

Rus

4

139

Xinès

3

190

Espanyol

6

192

Francès

26

193

Anglès

58

195

Català

4

197

Neerlandès

1

198

Èuscar

1

199

Coreà

1

Total

133

Cos de professors d’arts plàstiques i disseny

Codi

Especialitat

Places

703

Construcció i restauració d’obres escultòriques

1

707

Dibuix artístic i color

14

708

Dibuix tècnic

5

709

Disseny d’interiors

9

710

Disseny de moda

1

711

Disseny de producte

1

712

Disseny gràfic

15

715

Fotografia

6

716

Història de l’art

5

719

Materials i tecnologia: conservació i restauració

1

720

Materials i tecnologia: disseny

3

721

Mitjans audiovisuals

6

722

Mitjans informàtics

2

723

Organització industrial i legislació

6

725

Volum

7

Total

82

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

Codi

Especialitat

Places

806

Enquadernació artística

1

809

Modelisme i maquetisme

1

812

Talla en pedra i fusta

2

813

Tècniques ceràmiques

3

817

Tècniques de patronatge i confecció

1

Total

8

Cos de mestres

Codi

Especialitat

Places

ALL

Audició i llenguatge

101

EES

Pedagogia terapèutica

857

INF

Educació infantil

1.312

PAN

Llengua estrangera: anglès

482

PEF

Educació física

402

PFR

Llengua estrangera: francès

8

PMU

Música

298

PRI

Educació primària

2.223

Total

5.683


Valoracions / Comunicats USTEC-STEs

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE PERSONAL DOCENT 18 de juliol de 2022

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE PERSONAL DOCENT 5 de juliol de 2022

Comunicat després de la Mesa Sectorial per l’estabilització (23 de maig de 2022)

Full 434 USTEC·STEs (IAC) OBJECTIU 15.000. Volem 15.000 places per al concurs de mèrits.

Full 427 USTEC·STEs (IAC): Objectiu 8%

En quina situació es troba l’estabilització del personal interí?


Xerrades informatives

* En constant actualització

Febrer 2023

2a assemblea merits i estabilització

Setembre 2022

Dijous 8.9.2022
17:00 IES Montilivi, Girona

Dilluns 12.9.2022
17:00 IES Dertosa, Tortosa
18:30 Telemàtica (Lleida) – https://meet.google.com/bjy-kbkp-owm
Nota: Demanem disculpes per no poder atendre totes les persones a la sessió telemàtica de Lleida, recordar que n’hi haurà una altra el dijous 15 de setembre, a la mateixa hora. Per als dubtes disposeu de la bústia: lleida@sindicat.net Gràcies!

Dimarts 13.9.2022
16:30 Escola Joan Solans, Granollers (Maresme-Vallès Oriental)
17:00 IES Eugeni d’Ors (CRP de Badalona)
17:00 IES Montilivi, Girona
17.00 IES Montsià, Amposta
17:30 Complex educatiu, Tarragona (Laboral)
18:00 Només afiliació. Seu d’USTEC-STEs, Barcelona (València 524, escala A, entresòl 4)

Dimecres 14.9.2022
10:00 Telemàtica (Cat Central) – https://meet.jit.si/catcentralustec
17:00 EscolaTomàs Raguer, Ripoll
17:00 Escola Salvador Dalí, Figueres
17:00 IES Julio Antonio, Móra d’Ebre
18:00 Ins Camps Blancs, Sant Boi
18:00 Telemàtica (Cat Central) – https://meet.jit.si/catcentralustec

Dijous 15.9.2022
16:30 Centre Cívic Espai Gatassa, Mataró (Maresme-Vallés Oriental)
16:30 Escola Mas Clarà, La Bisbal
17:00 Escola Malagrida, Olot
17:00 Escola Pere Torrent, Lloret de Mar
17:30 Seu d’USTEC-STEs, Manresa (Vic 161, Baixos)
17:30 IES Terra Alta, Gandesa
17:30 Alberg Vic Xanascat (Av. d’Olímpia 4, Vic)
17:30 INS Baix a mar, Vilanova i la Geltrú
17:30 Servei d’ocupació La Fassina, Vilafranca del Penedès
18:30 Telemàtica (Lleida) – https://ja.cat/concursmerits
19:00 Seu d’USTEC-STEs, Manresa (Vic 161, Baixos)

Divendres 16.9.2022
12:00 Telemàtica (EOI nacional) – https://meet.jit.si/concursmerits

Dimecres 21.9.2022
11:00 Telemàtica (Tarragona) – https://meet.jit.si/concursmerits
12:00 Telemàtica (EOI nacional) – https://ja.cat/ConcursEOI
16:00 Centre Cívic Can Rull, Sabadell
17:00 Telemàtica (Tarragona) – https://meet.jit.si/concursmerits
18:00 Telemàtica (Baix Llobregat) – https://meet.jit.si/baixllobregatustec

Dijous 22.9.2022
17:30 Casal Cívic Frederica Montseny, Av. Puigmal 137, Manlleu
18:00 INS Moisès Broggi, Barcelona