Meses Sectorials

Resum de la mesa sectorial de personal docent: 18 de juliol de 2022

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DEL DILLUNS 18 DE JULIOL DE 2022

Sobre la normativa presentada del concurs de mèrits

En la mesa del 18 de juliol en que es va seguir tractant el tema del concurs de mèrits l’administració ens ha fet saber que s’ha realitzat un nou càlcul de les places a estabilitzar mitjançant el concurs de mèrits, que han passat de ser 12.506 a ser 12.859.

L’administració però ha manifestat que a la qüestió plantejada per USTEC-STEs sobre la meritació dels serveis prestats docents en dues especialitats simultànies (p.e. 1/2 de MA i ½ de FQ el mateix curs), el Departament ha manifestat que tan sols es tindrà en compte una de les especialitats a la primera opció que es presenti per CM, ja que si no és així, segons el Departament, l’aspirant tindria avantatge respecte als altres aspirants en cas que no entres en la seva primera opció. USTEC-STEs considera aquesta decisió com un acte de greuge envers el personal que ha patit aquestes circumstàncies. Hem demanat que facin una comparativa de la seva proposta amb la proposta que nosaltres defensem, que és comptar l’especialitat a la qual et presentes a 0’7 a cada inscripció en cas que et presentis a les dues. El departament s’ha compromès a fer-ho i triar l’opció que més afavoreixi als participants.

USTEC-STEs hem fet arribar les següents consideracions sobre la normativa del concurs de mèrits:

 • Que s’estableixin criteris de reciprocitat quant a la participació al CM d’aspirants de fora de Catalunya. Les Illes Balears han establert un títol específic de català que en la pràctica fa impossible la participació de docents de la resta de territoris de parla catalana. Hem preguntat si el Departament té previst que, dins del barem de mèrits, es pugui lligar la baremació d’altres mèrits amb la tasca desenvolupada a Catalunya, per garantir que les persones interines a Catalunya tinguin una plaça garantida.

 • Hem reiterat la necessitat d’una prebaremació de tot el personal interí de la borsa del Departament. És necessari fer una simulació de l’aplicatiu del CM abans de l’inici del període d’inscripció per veure com funciona i detectar mancances.

 • Tribunals. USTEC-STEs denuncia que queda oberta la possibilitat que siguin voluntaris a dit per la pròpia administració, fent que el procés de selecció sigui més opac. L’administració manté que en la selecció de tribunals no hi ha limitació pel tema de voluntaris, no han de valorar cap prova, tan sols han de validar si el mèrit és correcte o no. Mantenen la decisió de voluntarietat total. Així mateix deneguen la possibilitat que plantejava USTEC-STEs sobre la no repetició dels membres en anteriors procediments.

 • Formació i experiència: per computar tant l’experiència com la formació tindran en compte la base de dades del departament GEIB, l’Atri i el portal Xtec. L’especialitat serà la del nomenament.

 • USTEC-STEs hem insistit en què si bé en el RD es compten els cursos a partir dels 2 crèdits, entenem que les Comunitats tenen una mica de marge, per tant seria important valorar la possibilitat de computar els cursos d’un crèdit.

 • USTEC-STEs pregunta en quin apartat es valorarà el C2 de català. Segons l’administració es valorarà com un idioma “estranger”.

 • B2 no surt a l’article 2.4 RD 276. L’Administració concreta que si el B2 és anterior al 2017 es considera com certificat avançat. Per tant, podrà comptar 0,5 punts.

 • USTEC-STEs ha plantejat que en el cas del cos PTFP cal que s’inclogui en la normativa que “es declaren equivalents a efectes de docència, les titulacions de Tècnic Especialista i Tècnic Superior en una especialitat de formació professional, sempre que s’acrediti una experiència docent en la mateixa de al menys dos anys en centres educatius públics dependents de l’Administració educativa convocant a data de 31 d’agost de 2007”. L’administració es compromet a revisar el redactat en el sentit que inclogui: “equivalència a efectes de docència”.

 • USTEC-STEs ha insistit en preguntar què passarà amb les persones que no obtinguin plaça en cap dels dos concursos d’estabilització. Des d’USTEC-STEs si persones interines amb 5, 10 o 15 anys treballats queden fora de l’estabilització serà un fracàs de la pròpia administració. Cal negociar urgentment un pla d’estabilitat.

 • Respecte al professorat especialista (aquells que tenen vinculació laboral amb el Departament d’educació), USTEC-STEs transmet la seva preocupació per aquells docents del col·lectiu que no superin el concurs de mèrits, ja que segons la resolució corresponent tan sols s’oferien 96 places i, en aquest moment, hi ha més de 270 professors especialistes i la Llei de l’Ordenació i de la Integració de l’FP elimina aquesta figura. El Departament respon que no sap que passarà, però que aquest dijous tindran reunió amb el Minteri i en parlaran.

 • Places de PTFP transformades en places per especialistes, en concret de l’especialitat 601. Això no hauria de passar, ja que son places que haurien de estar ocupades per PTFP. Des de fa anys denunciem aquesta pràctica, els mòduls que estan impartint només els poden donar professors PTFP o bé PS (i tot aquest professorat especialista té els requisits per poder ser PTFP). Demanem una resposta ja que aquestes places, les quals, a més a més, haurien de sortir al Concurs de mèrits. L’administració no ens ha donat resposta mai.

 • Hi han centres on les direccions no respecten la normativa per l’elaboració dels horaris, tant a secundària com a l’FP . Fan horaris amb 20h lectives en comptes de 19 i fins a 26 hores de permanència. El motiu que expliquen és que els mòduls horaris els fan de 55 minuts i no 60 o bé que com que a la formació professional la durada del curs, pel que fa a les classes amb alumnes, és de 33 setmanes, les direccions compten l’horari global a 35 que són les setmanes que s’imparteixen a l’ESO. El Departament respon que ells no han rebut cap queixa. Que en tot cas, davant d’aquests casos es podria iniciar el procediment de Queixa.

 • Tampoc es respecten les hores de reducció de les tutories de FCT i de DUAL així com els desdoblaments que marca el currículum.

 • Denunciem també que algunes direccions van fer votar als claustres o al consell escolar dels seus centres horaris que van en contra de la normativa que dicta el departament.

 • Pel que fa al tema dels especialistes prenen nota. No fan cap comentari. El tema de les irregularitats del horaris, ens insta a seguir el protocol establert per aquestes situacions. Tema del Professorat especialista que no consolidi plaça el Departament respon que no sap què passarà, el dijous dia 21 tenen reunió amb el Ministeri i que serà un tema que tractarà

El conseller Cambray s’incorpora a la mesa per fer una valoració del curs escolar. Comenta que es volen revertir retallades, però no es poden fer totes alhora. Vol calendaritzar la reversió de les retallades. Vol començar una nova etapa i posa sobre la taula la darrera proposta: la reducció d’una hora lectiva només a l’etapa infantil i primària. Explicita que si no hi acord no poden revertir les retallades, iniciant amb l’hora lectiva a les escoles 22/23 i als instituts 23/24. Si arribem un acord es dotaria als nomenaments a 31 d’agost. Insisteix en demanar que arribem a un acord, que si no ho fem es perdrà una dotació de 1400 mestres.

Des de la part sindical unitàriament es respon que traslladin una “nova” proposta al comité de vaga, tenint en compte que fa més fa dues setmanes que es va aprovar al Parlament una possibilitat d’ampliació de pressupost per obtenir tant l’hora lectiva a primària com a secundària. Per tant, a nivell de Parlament és possible dotar de la reducció d’una hora lectiva a tot el professorat.

També es recalca que aquest any sí que hi hagut retallades, com l’horari del juliol o les més de 3000 places COVID.

Sobre el punt d’identificació places concurs de mèrits i del concurs oposició.

USTEC-STEs reclama 2.641 places més per al concurs de mèrits. Situem que els càlculs realitzats per l’administració s’han de refer. Argumentem que en la disposició addicional sisena de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público diu que s’oferiran pel sistema de concurs de mèrits les places que (complint els requisits de l’article 2.1) hagin estat ocupades amb caràcter termporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a 1 de gener de 2016.

Places temporals = Dotació total – places de reforç – places definitives

USTEC-STEs evidenciem que:

 • els perfils desapareixen

 • cal comptar el mínim de places temporals al llarg dels cursos 2015-2016 a 2021-2022 per complir amb els terminis de la llei

 • cal arrodonir aquest número a l’alça quan intervingui una mitja jornada

USTEC·STEs ha efectuat els càlculs comparatius de les especialitats en què l’oferta de l’esborrany de l’Administració resulta deficitària en més d’un 10%. Les places faltants d’aquestes especialitats que reivindiquem pugen a 2.334 places

És important remarcar que 1.419 d’aquestes places (més de la meitat) corresponen a “especialitats” que NO apareixen a l’esborrany del Departament, però que sí es tracten com a tals a altres documents oficials, p. ex. al document de la GAIP en què es basa aquest estudi. Si realment no es tracta de veritables especialitats que puguin ser convocades al CM, aleshores per complir la llei cal incloure totes aquestes places a l’oferta d’altres especialitats.

La resta d’especialitats ordinàries sumen altres 915 places (vegeu adjunt 2’)

USTEC·STEs demana:

 1. que s’aclareixi en quines especialitats exactament s’inclouran les 1.419 places de les especialitats no ofertes inicialment al concurs de mèrits

 2. que es traspassin les altres 915 places del concurs-oposició d’estabilització al concurs de mèrits segons la distribució d’especialitats presentada

Així mateix des de FP es planteja la situació del professorat d’algunes especialitats de les EOI, com a Coreà, Japonès, Portugués, etc, en les qual hi ha molt poc professorat i, entre els quals, la majoria d’ells no tenen els requisits necessaris per a l’ingrés a la funció pública docent per manca de finiment del tràmit de convalidació de titulacions o similars. Si les seves places surten al CM aquest docents, alguns amb molts anys d’experiència es quedarien al carrer.

A petició de l’administració USTEC-STEs es compromet a fer arribar tota la informació i dades analitzades per augmentar les places del concurs de mèrits per afavorir al màxim l’estabilització de les persones interines en frau de llei via el concurs de mèrits.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes