Normativa

BOE

Normativa

BOE: convocatòria de places per a professorat a Seccions bilingües d’espanyol a centres del centre i est d’Europa
Resolució del llistat de persones que han fet renúncia a la seva plaça del C.M., llistat de persones que han estat seleccionades, i llista complementària per cossos i especialitats.
Concurs excepcional de mèrits (estabilització de plantilles): Nomenament de personal funcionari i presa de possessió
Resolució definitiva del concurs de trasllats: professors de secundària, FP, ensenyaments artístics, EOIs i inspecció educativa

Podeu consultar-les a l’aplicació web que USTEC·STEs posa a l’abast de la comunitat educativa.

llegir més

Concurs de Mèrits 2022. Es prorroga la publicació de la llista provisional

Normativa

Publicada al DOGC la RESOLUCIÓ EDU/1496/2021, de 17 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals d’estiu curs 2021. Terminis previstos: Persones interines: del 21 de maig al 31 de maig i personal funcionari de carrera i en pràctiques: de l’1 al 10 de juny. Més informació

S’ha publicat a la RESOLUCIÓ EDU/1330/2021, de 4 de maig, la suspensió temporal de l’execució de la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició 2021, fins a la notificació de la resolució dels recursos potestatius de reposició presentats.

Resolució aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent. Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual s’aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent.

Normativa

Normativa

Normativa

MODIFICACIÓ DE CRITERIS PER GESTIONAR LA BORSA DE PERSONAL DOCENT PER AL CURS 2019-2020

Normativa