Oposicions curs 2019-2020

 


CONVOCATÒRIA 2020

Grups d'assessoraments: oposicions 2020 (tots els grups estan tancats excepte MANSEC2)

NORMATIVA

RESOLUCIÓ EDU/259/2020, de 4 de febrer, de retroacció de les actuacions del tribunal de l'especialitat de Cuina i Pastisseria en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent convocat per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener.

ERRADES DETECTADES DE L'APLICATIU D'INSCRIPCIÓ I DE LA RESOLUCIÓ D'OPOSICIONS (resposta Departament)

RESOLUCIÓ EDU/52/2020, de 16 de gener, de modificació de la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

RESOLUCIÓ EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.


EXEMPLES DE SUPÒSITS PRÀCTICS: cos de professors d'ensenyament secundari

RÀTIO PER PLAÇA (admesos provisionals 6/02/2020)

VALORACIONS / COMUNICATS USTEC·STEs (IAC)

Pla d'estabilitat

Comunicats i resum mesa oposicions 18 i 19 de desembre

USTEC·STEs (IAC) En resposta a la modificació del càlcul de places d’oposicions

 

CALENDARI PREVIST CONVOCATÒRIA 2020

 • Termini de presentació de sol·licituds: del 16 gener al 4 febrer de 2020

 • Llista provisional d'admesos i exclosos: 28 de febrer de 2020

 • Reclamacions del 2 al 13 de març de 2020

 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: 22 de maig de 2020

 • 12 de Juny 2020: prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.

 • 13 de juny (10:00 hores): acte de presentació davant els tribunals. S’ha de presentar, en el cas de la oposició d’ingrés lliure i de reserva, la programació didàctica.

 • Abans 30 novembre 2020: Finalització de la fase d'oposició i de tot el procés selectiu.

 • 1 de setembre de 2021: data presa de possessió com a funcionaris en pràctiques.

 • 1 de setembre de 2022: les persones que superin la fase de pràctiques seran nomenades COM A funcionaris de carrera.

 

PLACES OFERTADES PER COS

L = Ingrés lliure / R = reserva per a aspirants amb discapacitat (5% del total) / A = accés a un cos del mateix grup i complement de destinació / E = Accés a un cos de grup superior / T = total

Les comissions de selecció han d’acumular, si escau, les places vacants en el procediment d’accés a un cos superior i les de reserva a les d’ingrés lliure.

 


INFORMACIÓ GENERAL DEL CONCURS-OPOSICIÓ

ACCÉS ALS APLICATIUS

 • Període sol·licituds de participació: del 16 gener al 4 febrer de 2020

  Accés a la sol·licitud 

 • Portal de l’aspirant (no disponible)

 • Admesos tribunals (no disponible)

REQUISITS

Requisits coneixement de les llengües catalana i castellana

Exempció de la prova de llengua catalana: nivell C1 (bases 3.2.5 i 6.3.2 )

Exempció de la prova de llengua castellana: persones de nacionalitat espanyola o certes titulacions (bases 3.2.4 i 6.2.2)

Es podrà lliurar al tribunal el certificat acreditatiu de l’exempció el mateix dia de la prova.

 

Requisits generals

 • Ser espanyol o nacional d’un Estat amb lliure circulació de persones treballadores.
 • Tenir 16 anys complerts i no superar l’edat de jubilació.
 • Titulació requerida per cada cos.
 • No patir cap malaltia incompatible amb la docència.
 • No tenir cap expedient disciplinari.
 • No tenir antecedents de delictes sexuals o tràfic de persones.
 • No ser funcionari de carrera del cos al qual es vol ingressar, excepte per a Adquisició de Noves Especialitats (ANE).

 

Desenvolupament de les proves d’especialitats d’idiomes

Totes les proves s’hauran de realitzar en l’idioma corresponent.

 

Temaris

No hi ha canvis en els temaris. Base 6.8.3 de la convocatòria.

Temaris vigents per cossos i especialitats

 

Publicitat dels criteris de correcció

Com a mínim amb tres setmanes d'antelació a l’inici de les proves, les comissions de selecció han de fer públics els criteris de correcció de les proves de la fase d'oposició a la web i al tauler d'anuncis on se celebri el procés selectiu.

 

Ordre d'actuació dels aspirants

Les proves s’iniciaran pel cognom que comenci per la lletra E (Resolució PDA/3532/2019, de 17 de desembre)

TRIBUNALS

L'acte del sorteig de les persones voluntàries com entre les que no ho han sol·licitat, és el dia 6 de març de 2020 a les 11 hores, a la seu central del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

D'acord amb el resultat d'aquest sorteig es realitza la designació dels vocals titulars i suplents dels tribunals.

 

PROCEDIMENTS D’ACCÉS I INGRÉS

Properament penjarem a la nostra web l’eina OPOSICIONS 2020, on hi podreu trobar la concreció de tots els procediment d'ingrés i accés a la funció pública docent d’aquesta nova convocatòria.

 OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ: 7.668 PLACES DE COSSOS DOCENTS

 

El Departament ha penjat a la seva web l’oferta pública que va passar per Mesa Sectorial el passat 23 d’octubre (resum), en la qual s’aprovaven les places següents:

- 5.648 que corresponien a la taxa d’estabilització i consolidació.

- 2.020 que corresponien a la taxa de reposició de l’any 2018.

En total són 7.668 places de cossos docents, que han distribuït de la manera següent:

Taxa d’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal 2019

 • Cos de mestres: 954

 • Cos de professors d’ensenyament secundari: 4.585

 • Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes: 60

 • Cos de professors d’arts plàstiques i disseny: 40

 • Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny: 9

Taxa de reposició 2018

 • Cos de mestres: 1.177

 • Cos de professors d’ensenyament secundari: 752

 • Cos de professors tècnics de formació professional: 68

 • Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes: 8

 • Cos de professors d’arts plàstiques i disseny:12

 • Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny: 3

Presentant aquesta nova oferta d’ocupació pública per al 2019, amb un total de 5.648 places per a l’estabilització i consolidació de funcionaris de cossos docents, el Departament completa el total de 15.658 places que quedaven recollides en l’Acord GOV/145/2017, de 17 d’octubre i l’Acord GOV/156/2018, de 20 de desembre, a les quals se sumen les 2.020 places de la taxa de reposició de 2018.

USTEC·STEs preveu que es convoquin un total de 17.678 places fins el 2022.

Oferta pública 2017

10.010 places

Oferta pública 2019

5.648 places

Taxa reposició 2018

2.020 places

Total

17.678 places

 

 

PREVISIÓ DE PLACES A OFERTAR EN LES CONVOCATÒRIES DEL 2018 AL 2022

Conv. 2018

Conv. 2019

Conv. 2020

Conv. 2021

Conv. 2022

Total

Cos 590 (sense FP) Professors SEC

0

2946

0

2264

2321

7531

Cos 590 (només FP) Professors SEC FP

759

0

427

0

0

1186

Cos 591 Professors tècnics d'FP

642

0

361

0

0

1003

Cos 592 Professors d'EOI

0

60

0

60

0

120

Cos 595 Professors d'escoles d'APiD

0

40

0

40

0

80

Cos 596 Mestres taller d'APiD

0

8

0

9

0

17

Cos 597 Mestres

3604

0

2117

0

0

5721

Total places

5005

3054

2905

2373

2321

15658

Quadre de previsió de places anterior, que es veurà afectat en la nova redistribució.

 

USTEC·STEs (IAC) demanem que, juntament a l’oferta pública suficient, cal:

- Un sistema de concurs que garanteixi que el personal interí que està ocupant una vacant el pugui superar.

- I un imprescindible pacte d'estabilitat que asseguri la continuïtat del personal interí.

USTEC·STEs denuncia el retard de l’Administració en la convocatòria de les meses sectorials per negociar les oposicions per al 2020, que altres anys ja s’havien començat a negociar el mes d’octubre.

 

 


Enllaç a informacions sobre oposicions a cossos docents anteriors al curs 2018-2019