Oposicions curs 2019-2020

 

 

 

OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ: 7.668 PLACES places de cossos docents

El Departament ha penjat a la seva web l’oferta pública que va passar per Mesa Sectorial el passat 23 d’octubre (resum), en la qual s’aprovaven les places següents:

- 5.648 que corresponien a la taxa d’estabilització i consolidació.

- 2.020 que corresponien a la taxa de reposició de l’any 2018.

En total són 7.668 places de cossos docents, que han distribuït de la manera següent:

Taxa d’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal 2019

 • Cos de mestres: 954

 • Cos de professors d’ensenyament secundari: 4.585

 • Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes: 60

 • Cos de professors d’arts plàstiques i disseny: 40

 • Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny: 9

Taxa de reposició 2018

 • Cos de mestres: 1.177

 • Cos de professors d’ensenyament secundari: 752

 • Cos de professors tècnics de formació professional: 68

 • Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes: 8

 • Cos de professors d’arts plàstiques i disseny:12

 • Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny: 3

 

Presentant aquesta nova oferta d’ocupació pública per al 2019, amb un total de 5.648 places per a l’estabilització i consolidació de funcionaris de cossos docents, el Departament completa el total de 15.658 places que quedaven recollides en l’Acord GOV/145/2017, de 17 d’octubre i l’Acord GOV/156/2018, de 20 de desembre, a les quals se sumen les 2.020 places de la taxa de reposició de 2018.

 

USTEC·STEs preveu que es convoquin un total de 17.678 places fins el 2022.

 

Oferta pública 2017

10.010 places

Oferta pública 2019

5.648 places

Taxa reposició 2018

2.020 places

Total

17.678 places

 

 

PREVISIÓ DE PLACES A OFERTAR EN LES CONVOCATÒRIES DEL 2018 AL 2022

Conv. 2018

Conv. 2019

Conv. 2020

Conv. 2021

Conv. 2022

Total

Cos 590 (sense FP) Professors SEC

0

2946

0

2264

2321

7531

Cos 590 (només FP) Professors SEC FP

759

0

427

0

0

1186

Cos 591 Professors tècnics d'FP

642

0

361

0

0

1003

Cos 592 Professors d'EOI

0

60

0

60

0

120

Cos 595 Professors d'escoles d'APiD

0

40

0

40

0

80

Cos 596 Mestres taller d'APiD

0

8

0

9

0

17

Cos 597 Mestres

3604

0

2117

0

0

5721

Total places

5005

3054

2905

2373

2321

15658

Quadre de previsió de places anterior, que es veurà afectat en la nova redistribució.

 

USTEC·STEs (IAC) demanem que, juntament a l’oferta pública suficient, cal:

- Un sistema de concurs que garanteixi que el personal interí que està ocupant una vacant el pugui superar.

- I un imprescindible pacte d'estabilitat que asseguri la continuïtat del personal interí.

USTEC·STEs denuncia el retard de l’Administració en la convocatòria de les meses sectorials per negociar les oposicions per al 2020, que altres anys ja s’havien començat a negociar el mes d’octubre.

 

 




Convocatòria de concurs oposició 2019

RESOLUCIÓ EDU/2596/2019, de 8 d'octubre, de nomenament d'una presidenta de tribunal en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener.

 

EL FRACÀS DEL SISTEMA D'OPOSICIÓ: CAL UNA CONSOLIDACIÓ DEL PERSONAL INTERÍ JA!

A partir de les dades que hem obtingut (cal recordar i denunciar que el Departament no ens ha facilitat dades oficials) sabem que vora un 10% de places han quedat sense cobrir, és a dir, unes 500 vacants del total de 5.000 places que s’ofertaven. En un context de manca de professorat, sobretot de formació professional, és totalment inadmissible i un despropòsit que es menyspreï el personal que ja treballa actualment per al Departament.

USTEC·STES (IAC) DEMANA AL DEPARTAMENT QUE AQUESTES MÉS DE 500 PLACES DESERTES NO ES PERDIN I SURTIN EN PROPERES CONVOCATÒRIES

Estadístiques / Resultats oposicions curs 2018-2019

 

Nomenament funcionaris en pràctiques convocatòria 2017

DOGC:RESO EDU/2194/2019, d'1 d'agost, de nomenament de funcionaris en pràctiques dels aspirants seleccionats en el concurs oposició convocat per la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre.

CURS 2018-2019

 

Publicats els criteris de correcció

Publicats els criteris de correcció per les oposicions del cos de mestres, pel cos de professors d'ensenyament secundari i pel cos de professors tècnics de formació professional (24/05/19)

 

Publicats els tribunals

Distribució d'admesos per tribunals i especialitats
   
   
Accés Accés a Cos Superior
ANE Adquisició de Noves Especialitats

L'identificador el podeu trobar al mail que vàreu rebre quan us vau inscriure a les opos

Publicat al DOGC la llista definitiva d'admesos i exclosos a la convocatòria de concurs-oposició i la composició pública dels tribunals:

RESOLUCIÓ EDU/1361/2019, de 16 de maig, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

RESOLUCIÓ EDU/1360/2019, de 16 de maig, per la qual es fa pública la composició de les comissions de selecció del concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats convocat per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener.

RESOLUCIÓ EDU/1128/2019, de 26 d'abril, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

 

Distribució de places per especialitats de les persones que es presenten, ràtio i número de tribunals

Total del cossos: 5.005 places

Les places R (reserva) i E (accés cos superior) no ocupades, passaran al torn lliure.

Ràtio: Admesos lliure i Reserva dividit per les places de lliure i de reserva.

Les places d’ANE (Adquisició de Noves Especialitats) no consumeixen plaça.

Només s’ha tingut en compte els admesos provisionals. La quantitat pot augmentar.

 

- Informació específica per al cos d'ensenyament secundari (especialitats d'FP) i del cos de professors tècnics d'FP

- Aclariments COS MESTRES (informació específica):

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/2018/desenvolupament-de-les-proves/      

És la part de programació, unitat i supòsit pràctic. 

 

(1-03-2019)

Distribució per cos i especialitat de les persones admeses a les oposicions per tipus d'accés 2019 amb ràtio.

(28-02-2019)

RESOLUCIÓ EDU/424/2019, de 20 de febrer, per la qual es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.

Reclamacions del dia 1 al 14 de març Accés a l'aplicació

ADMESOS TRIBUNALS : Accés a l'aplicació

(14-2-19) "Orientacions del Departament d'Ensenyament a diversos dubtes sobre oposicions"

RESPOSTES A PREGUNTES RELATIVES AL CONCURS OPOSICIÓ

 

(11-2-19): Distribució per cos i especialitat de les persones que s'han inscrit a les oposicions 2019 amb ràtio.

Accés a l'aplicatiu d'inscripció

DOGC:

RESOLUCIÓ EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

DOGC: 

RES EDU/159/2019, de 28 de gener, de modificació de la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats. 

 

DOGC: RES EDU/160/2019, de 28 de gener, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d'Educació.

Comunicat convocatòria oposicions 2019

OFERTA PÚBLICA:

ACORD GOV/156/2018, de 20 de desembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

Resum mesa sectorial oposicions /places 5 de desembre

 

RESUM   MESA  OPOSICIONS 13  NOVEMBRE Possibles novetats en la convocatòria

 

 PREVISIÓ DE PLACES A OFERTAR EN LES CONVOCATÒRIES

DEL 2018 AL 2022

 

 PREVISIÓ DE PLACES A OFERTAR

 EN LES CONVOCATÒRIES

 DEL 2018 AL 2022

Conv. 2018

Conv. 2019

Conv. 2020

Conv. 2021

Conv. 2022

Total

Cos 590 (sense FP) Professors SEC

0

2946

0

2264

2321

7531

Cos 590 (només FP) Professors SEC FP

759

0

427

0

0

1186

Cos 591 Professors tècnics d'FP

642

0

361

0

0

1003

Cos 592 Professors d'EOI

0

60

0

60

0

120

Cos 595 Professors d'escoles d'APiD

0

40

0

40

0

80

Cos 596 Mestres taller d'APiD

0

8

0

9

0

17

Cos 597 Mestres

3604

0

2117

0

0

5721

Total places

5005

3054

2905

2373

2321

15658

 

 

 

 

Enllaç a informacions sobre oposicions a cossos docents anteriors al curs 2018-2019

linia vermella

 

informacions

agenda

Calendari 2018-19

 • L’acte de presentació tindrà lloc el dissabte 15 de juny a les 10 hores.
 • Termini de presentació de sol·licituds serà del 16 de gener al 4 de febrer de 2019 (s'estableix el mateix termini també per a la participació voluntària com a membre dels tribunals)
 • Abans del 4 de març de 2019: llista provisional d'admesos i exclosos. 

S'obrirà un termini de 10 dies hàbils per esmenar el motiu de l'exclusió. 

 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: com a molt tard el 8 de juny.

Participació (aproximada) a les oposicions segons el tribunal

Imatge extreta d'una tasca cooperativa coordinada per Aarón fortuño.