Eina 525

OPOSICIONS 2024

Eina sindical d’informació

CURS 2023/24

Editorial

Un sistema de selecció caduc i inadequat

Després d’anys d’un sistema d’accés volgudament restrictiu, el 2022 i 2023 va tenir lloc un concurs excepcional de mèrits (CM) i un concurs d’oposició extraordinari (COE) que han permès l’entrada a la funció pública de 26.646 persones. La via d’estabilització oberta per la sentència del TJUE, que obligà les administracions públiques a reduir la taxa d’interinitat per sota del 8% abans de 2025, no s’hagués materialitzat en aquests processos d’estabilització si no fos per la pressió del personal interí mobilitzat i l’aposta ferma d’USTEC·STEs (IAC) pel CM.

Un cop acabats aquests processos d’estabilització, tant els sindicats presents a la mesa general de l’estat de funció pública com el Departament d’Educació tornen a apostar pel concurs d’oposició ordinari (COO) com a mecanisme d’accés al funcionariat. Aquest mètode de funcionarització, regulat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre (TREBEP), constitueix una lectura discriminatòria i ineficient dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat que recull la Constitució espanyola en l’article 149. Això és així perquè el mètode d’avaluació posa l’accent en la capacitat de memoritzar i preparar un document i no avalua realment les capacitats de la persona en l’àmbit efectiu de la docència. En aquest sentit, es tracta d’un procediment contrari a la lògica competencial que es recull a la LEC i la LOMLOE segons les quals s’haurien de regir els mètodes d’avaluació que el Departament d’Educació demana a les mateixes persones aspirants aplicar a l’aula. Amb tot, a la pràctica, el sistema de concurs-oposició actual afavoreix les persones sense càrregues familiars i amb mitjans materials per no haver de treballar durant el temps de preparació. És a dir, és un sistema que desafavoreix clarament les aspirants dones i el jovent de les classes populars.

El sistema d’adquisició de la condició funcionària hauria de garantir la qualitat de les persones aspirants en la tasca docent. Tanmateix, per assolir aquest objectiu, és imprescindible, primer de tot, posar atenció al sistema d’accés i validació de les persones interines i instaurar mètodes garantistes basats en la valoració de la pràctica al centre educatiu. El concurs-oposició, per tant, no hauria de ser la via per garantir la qualitat de les persones que exerceixen la docència, sinó un mètode per consolidar a persones amb millors aptituds per la tasca. Amb aquest fi no hauria d’existir un únic sistema; des d’USTEC·STEs sempre hem defensat que cal que el Departament d’Educació promogui un sistema d’accés doble a la funció pública i consolidi el sistema del CM com a via d’accés ordinària a més del sistema de concurs-oposició.

Tot i que aquests canvis que proposem són prou profunds per adoptar-se amb celeritat, hagués estat possible adoptar canvis que milloressin el concurs actual. Malauradament, la majoria de les propostes per simplificar el procés i afavorir les persones en frau de llei les no estabilitzades en el CM o el COE i les que han quedat sense plaça tot i haver aprovat el COE, han estat desateses. Tampoc s’ha considerat la petició que les dates de la fase d’oposició fossin un cop acabat el curs. L’inici de les proves a l’abril suposarà problemes als centres, no només per a les persones aspirants que es trobaran en ple període lectiu, sinó també per als docents seleccionats com a membres dels tribunals.

A aquesta escassa voluntat negociadora se suma l’opacitat pel que fa a les places ofertes. Volem denunciar el conjunt de mancances del procés selectiu actual i continuarem treballant i mobilitzant-nos per a un sistema d’accés a la funció pública just i per millorar les condicions del personal interí.

Concursoposició 2024: resum de la convocatòria

La informació que conté aquesta presentació és UN RESUM de la normativa:
Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre (DOCG, 8820).
Resolució EDU/3643/2023, de 27 d’octubre (DOCG, 9031).
Resolució EDU/4221/2023, de 13 de desembre (DOCG, 9063).

PLACES OFERTES

9.344, que corresponen a l’oferta de places de reposició dels anys 2020, 2021 i 2022, a més de les 806 places desertes en el COE de 2023.

L = Ingrés lliure

R = Reserva per a aspirants amb discapacitat (5% del total)

A= Accés a un cos del mateix grup i complement de destinació

E = Accés a un cos de grup superior

T = Total

Les comissions de selecció han d’acumular a les places d’ingrés lliure les places vacants en el procediment d’accés a un cos superior i les de reserva, si n’hi ha.

Cos de mestres

Codi

Especialitat

L

R

T

ALL

Audició i llenguatge

101

5

106

EES

Pedagogia terapèutica

279

15

294

INF

Educació infantil

384

20

404

PAN

Llengua estrangera: anglès

326

17

343

PEF

Educació física

89

5

94

PFR

Llengua estrangera: francès

10

1

11

PMU

Música

165

9

174

PRI

Educació primària

670

35

705

Totals

2.024

107

2.131

Cos de professorat d’ensenyament secundari

Codi

Especialitat

L

R

A

E

T

501

Administració d’empreses

55

4

10

10

79

502

Anàlisi i química industrial

20

2

4

4

30

503

Assessoria i processos d’imatge personal

7

1

2

2

12

504

Construccions civils i edificacions

7

0

0

0

7

505

Formació i orientació laboral

63

5

12

12

92

507

Informàtica

88

6

16

16

126

508

Intervenció sociocomunitària

20

1

4

4

29

510

Organització i gestió comercial

70

5

13

13

101

511

Organització i processos de manteniment de vehicles

18

1

3

3

25

512

Organització i projectes de fabricació mecànica

15

1

3

3

22

513

Organització i projectes de sistemes energètics

7

0

1

1

9

516

Processos en la indústria alimentària

8

0

0

0

8

517

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

11

1

2

2

16

518

Processos sanitaris

35

3

6

6

50

519

Processos i mitjans de comunicació

8

1

1

1

11

520

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

4

0

0

0

4

522

Processos i productes d’arts gràfiques

5

0

0

0

5

523

Processos i productes de fusta i moble

3

0

0

0

3

524

Sistemes electrònics

12

1

2

2

17

525

Sistemes electrotècnics i automàtics

33

2

6

6

47

602

Equips electrònics

8

1

2

2

13

605

Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluids

7

1

1

1

10

606

Instal·lacions electrotècniques

54

4

10

10

78

607

Instal·lació i equips de criança i cultiu

1

0

0

0

1

608

Laboratori

8

1

1

1

11

612

Oficina de projectes de construcció

7

1

2

2

12

614

Operacions d’equips d’elaboració de productes alimentaris

4

0

0

0

4

615

Operacions de processos

7

0

0

0

7

616

Operacions i equips de producció agrària

6

0

0

0

6

619

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

13

1

3

3

20

620

Procediments sanitaris i assistencials

69

5

12

12

98

621

Processos comercials

71

5

13

13

102

622

Processos de gestió administrativa

107

8

19

19

153

625

Serveis a la comunitat

18

1

3

3

25

627

Sistemes i aplicacions informàtiques

109

8

20

20

157

629

Tècniques i procediments d’imatge i so

12

1

2

2

17

AL

Alemany

20

1

3

3

27

AN

Anglès

440

31

78

78

627

CN

Biologia i geologia

232

17

42

42

333

DI

Dibuix

125

9

23

23

180

ECO

Economia

70

5

13

13

101

EF

Educació física

280

20

50

50

400

FI

Filosofia

75

5

14

14

108

FQ

Física i química

214

15

38

38

305

FR

Francès

92

7

17

17

133

GE

Geografia i història

314

22

56

56

448

GR

Grec

14

1

3

3

21

LA

Llatí

36

3

7

7

53

LC

Llengua catalana i literatura

389

28

69

69

555

LE

Llengua castellana i literatura

279

20

50

50

399

MA

Matemàtiques

504

36

90

90

720

MU

Música

71

5

13

13

102

PSI

Orientació educativa

363

26

65

65

519

TEC

Tecnologia

356

25

64

64

509

Totals

4.864

347

868

868

6.947

Cos de professorat d’escoles oficials d’idiomes

Codi

Especialitat

L

R

A

E

T

133

Alemany EOI

1

0

1

1

3

134

Àrab

3

0

0

0

3

139

Xinès

2

0

0

0

2

190

Espanyol EOI

1

0

0

0

1

192

Francès EOI

7

1

1

1

10

193

Anglès EOI

20

1

2

2

25

195

Català EOI

6

2

1

1

10

197

Neerlandès

1

0

0

0

1

Totals

41

4

5

5

55

Cos de professorat d’arts plàstiques i disseny

Codi

Especialitat

L

R

A

E

T

707

Dibuix artístic i color

10

1

2

2

15

708

Dibuix tècnic

5

0

1

1

7

709

Disseny d’interiors

1

0

1

1

3

712

Disseny gràfic

19

1

2

2

24

715

Fotografia

1

1

0

0

2

716

Història de l’art

2

0

1

0

3

718

Materials i tecnologia: ceràmica i vidre

1

0

0

0

1

721

Mitjans audiovisuals

1

0

0

1

2

722

Mitjans informàtics

6

1

0

0

7

723

Organització industrial i legislació

2

0

0

0

2

725

Volum

3

0

1

1

5

Totals

51

4

8

8

71

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

Codi

Especialitat

L

R

A

T

813

Tècniques ceràmiques

2

0

0

2

814

Tècniques de gravat i estampació

3

1

0

4

818

Tècniques del metall

3

0

0

3

Totals

8

1

0

9

Cos de professorat especialista en sectors singulars de formació professional

Codi

Especialitat

L

R

A

T

604

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

9

1

13

13

609

Manteniment de vehicles

51

3

13

67

611

Mecanització i manteniment de màquines

23

2

5

30

623

Producció en arts gràfiques

6

0

0

6

626

Serveis de restauració

7

0

1

8

628

Soldadures

6

0

1

7

Totals

102

6

23

131

USTEC·STEs (IAC) denunciem que al concurs d’oposició extraordinari (COE) quedaren vacants 806 places mentre moltes persones que van aprovar quedaren sense plaça i ara es veuran obligades a passar per un altre procés tant o més injust que l’anterior i augmentarà l’angoixa que arrosseguen des del COE. Per això demanem a l’Administració que en aquest concurs d’oposició ordinari siguin adjudicades totes les places convocades, sense que en quedi cap de deserta.

Calendari

– Del 20 de desembre de 2023 al 19 de gener de 2024, ambdós inclosos: Presentació de sol·licituds.

– 19 de febrer (com a màxim): Llista provisional de persones admeses i excloses. Hi ha un termini de 10 dies hàbils per reclamar.

– 7 dies abans de l’acte de presentació (com a màxim): Llista definitiva de persones admeses i excloses.

– Un dia abans de l’acte de presentació: Proves de nivell de llengües oficial per a les persones que no tinguin el requisit de llengües.

– Abril de 2024: Fase d’oposició.

– De l’1 de setembre al 15 de desembre de 2024: Fase de pràctiques.

– 31 de desembre de 2024: Nomenament com a funcionaris i funcionàries de carrera.

USTEC·STEs (IAC) valorem molt negativament que la fase d’oposició tingui lloc en ple curs acadèmic. Això limita encara més el temps de preparació de les proves a les persones aspirants, dificulta la feina al centre i en el procés selectiu a les persones que formen els tribunals i genera problemes importants als centres amb les substitucions que es produeixin. D’altra banda, és vergonyós que la llista definitiva de persones admeses i excloses pugui sortir una setmana abans de l’inici de les proves, de la mateixa manera que és inadmissible la manca de regulació del moment que es coneixeran els tribunals.

Informació general del concurs-oposició

Requisits de coneixement de les llengües catalana i castellana

(base 2.1 i 7.2)

Exempció de la prova de llengua catalana: nivell C1 (base 2.1.h).

Exempció de la prova de llengua castellana: persones de nacionalitat espanyola o certes titulacions (base 2.1.i).

També es pot lliurar al tribunal el certificat acreditatiu de l’exempció el mateix dia de la prova.

Requisits generals (base 2.1)

Nacionalitat espanyola, de la UE o d’estats amb tractats ratificats.

Tenir edat per accedir a la funció pública i no superar l’edat de jubilació.

Titulació requerida per a cada cos.

No patir cap malaltia incompatible amb la docència.

No tenir cap expedient disciplinari.

No tenir antecedents de delictes sexuals o tràfic de persones.

No ser funcionari/ària de carrera del cos al qual es vol ingressar, excepte per a l’adquisició de noves especialitats (ANE).

Especialitats d’idiomes

Totes les proves d’idiomes moderns s’hauran de realitzar en l’idioma corresponent.

Temaris (base 7.7.2)

No hi ha canvis en els temaris (BOE anys 1993, 1995, 1996, 2001, 2004 i 2007).

Publicació dels criteris de correcció (6.12)

Mínim 3 setmanes abans de l’inici de les proves, les comissions de selecció han de fer públics els criteris de correcció de les proves de la fase d’oposició al web oposicionsdocents.gencat.cat i al tauler d’anuncis on se celebri el procés selectiu.

Fase d’oposició, ingrés lliure i reserva (7.4)

Requisits específics (base 2.2)

Procediment d’ingrés lliure:

Professorat de secundària (2.2.1.1) i EOI (2.2.1.2):

Doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència, especificats a l’annex 9.

Formació pedagògica i didàctica: màster de didàctica o estar-ne exempt/a (requisits abans octubre 2009).

Professorat d’arts plàstiques i disseny (2.2.1.3):

– Doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència, especificats a l’annex 9.

Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny (2.2.1.4):

Diplomatura, enginyeria o arquitectura tècnica o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència especificats a l’annex 9.

Mestres (2.2.1.5):

Magisteri, diplomatura o grau.

Professorat especialista en sectors singulars dFP (2.2.1.6):

– Diplomatura, enginyeria o arquitectura tècnica o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència especificats a l’annex 10.

Formació pedagògica i didàctica.

Reserva per a aspirants amb discapacitat:

– Reunir les condicions generals i específiques de l’accés lliure i tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i un dictamen favorable de condicions físiques, psíquiques o sensorials per a aquesta convocatòria.

Consta de 2 proves eliminatòries.

La superació de la fase d’oposició (primera i segona prova) permet passar a la fase de concurs.

– La qualificació de la fase d’oposició és la mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes en les dues proves de la fase, sempre que totes dues hagin estat superades.

– Cal obtenir entre 5 i 10 punts per accedir a la fase de concurs.

Primera prova (7.4.1.1)

Objectiu: demostració dels coneixements específics de l’especialitat a què s’opta.

Part A): prova pràctica (Especificada a l’annex 6)

Objectiu: comprovar la formació científica i domini de les habilitats instrumentals o tècniques, que demostrin la capacitat per construir situacions d’aprenentatge que promoguin l’assoliment de les competències bàsiques.

La prova consisteix en l’elaboració d’una situació d’aprenentatge a escollir entre dues opcions plantejades pel tribunal.

– Cos de mestres, professorat de secundària (excepte FP) i EOI: l’aspirant pot disposar de la normativa d’ordenació curricular que consta a l’annex 6.

Especialitats d’FP (tant de secundària com de sectors singulars) i cossos d’arts plàstiques i disseny: NO es pot tenir la normativa d’ordenació curricular durant la prova.

La durada és de màxim 3 hores llevat que per la seva naturalesa s’estableixi una durada diferent.

Mínim 2 dies hàbils abans de la prova s’anunciaran (si en cal) els estris o elements indicats per fer la prova.

Part B): desenvolupament d’un tema

Consisteix en el desenvolupament per escrit d’un tema triat per l’aspirant d’entre un nombre de temes trets a l’atzar pel tribunal:

 • En les especialitats amb un nombre no superior a 25 temes, s’ha de triar entre 2 temes.

 • En les especialitats amb un nombre superior a 25 temes i inferior a 51, s’ha de triar entre 3 temes.

 • En les especialitats amb un nombre superior a 50 temes, s’ha de triar entre 4 temes.

Durada màxima 2 hores.

Ambdues parts són anònimes i, per tant, llegides pel tribunal, llevat que la prova pràctica no sigui escrita. En aquest cas l’aspirant serà citat/da per llegir la part B (tema).

Una vegada finalitzada la primera prova, els tribunals fan pública la llista provisional amb la puntuació obtinguda pels aspirants i han d’obrir un termini de 2 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació per a la presentació de reclamacions, que han de ser per escrit, mitjançant l’espai personal.

Puntuació de la primera prova

El total de la primera prova es valorarà de 0 a 10 punts.

Per superar aquesta prova cal una puntuació mínima igual o superior a 5, que s’obté sumant la part A) i la part B) segons la ponderació següent:

La part A) es valora de 0 a 10 punts i li correspon el 70% de puntuació total de la prova.

La part B) es valora de 0 a 10 punts i li correspon el 30% de puntuació total de la prova.

Per aplicar la ponderació cal un mínim de 2,5 punts a cada part.

Segona prova (7.4.1.3)

Objectiu: demostrar l’aptitud pedagògica i domini de tècniques per a la docència.

Part A): programació didàctica

Consisteix en elaborar una programació didàctica de caràcter personal.

Ha de tenir en compte els vectors a l’educació bàsica, la inclusió i la perspectiva de gènere.

S’ha d’enviar telemàticament al correu del tribunal el dia de la prova de llengües (un dia abans de l’acte de presentació) i lliurar al tribunal en l’acte de presentació. Ha d’estar signada digitalment.

Es correspon amb un curs escolar d’un dels nivells o etapes educatives en què el professorat de l’especialitat tingui atribuïda competència docent per impartir-lo.

S’ha d’ajustar al que disposa l’annex 5 de la convocatòria: extensió màxima de 35 pàgines a doble cara, en format DIN-A4, d’interlineat d’1,5 i lletra tipus Arial d’11 punts sense comprimir.

– Màxim 10 pàgines d’annexos.

En cas d’utilitzar taules, la lletra es pot reduir a 9 punts, sense comprimir.

Mínim 6 situacions d’aprenentatge o unitats didàctiques (especialitats d’FP).

L’ordenació curricular està recollida a l’annex 7.

El guió en forma d’esquema ha de ser màxim de dues cares A4 o dues pantalles (cal entregar-lo en format paper en finalitzar l’exposició).

Part B): Situació d’aprenentatge o unitat didàctica

Consisteix en la preparació i exposició oral d’una situació d’aprenentatge o unitat didàctica de la programació presentada per l’aspirant (o elaborada a partir del temari oficial de l’especialitat).

L’aspirant ha de triar una unitat didàctica o situació d’aprenentatge d’entre 3 extretes a l’atzar per ell/a mateix/a.

Per a l’exposició pot portar un guió en format esquema de màxim dues cares A4 o dues pantalles (cal entregar-lo en format paper en finalitzar l’exposició).

Defensa i exposició:

L’aspirant disposa de 30 minuts per preparar l’exposició de la programació i la situació d’aprenentatge o unitat didàctica, durant els quals podrà consultar el material que cregui oportú, sense possibilitat de connexió amb l’exterior.

Per a la defensa de la programació i la situació d’aprenentatge, l’aspirant pot utilitzar un exemplar de la programació i els guions.

En la mesura del possible, els tribunals facilitaran la utilització dels mitjans tècnics necessaris per a la defensa. En qualsevol cas, a l’acte de presentació s’ha de concretar com es pot fer ús d’aquests mitjans i les limitacions que hi pugui haver.

L’aspirant disposa de màxim 35 minuts per a l’exposició:

 • 25 minuts per a la defensa oral de la programació i la situació d’aprenentatge o unitat didàctica (màxim 10 minuts programació; la resta, unitat didàctica).

 • 10 minuts per a la resolució de dubtes i qüestions plantejades pel tribunal.

La presentació i defensa de la programació i unitat didàctica es pot fer en sessió pública.

Els criteris per a la preparació i exposició oral de la situació d’aprenentatge o unitat didàctica estan especificats a l’annex 5.

Una vegada finalitzada la segona prova, els tribunals fan pública la llista provisional amb la puntuació obtinguda pels aspirants i han d’obrir un termini de 2 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació per a la presentació de reclamacions, que han de ser per escrit, mitjançant l’espai personal.

Puntuació de la segona prova

La segona prova es valora globalment de 0 a 10 punts. Se supera amb una puntuació igual o superior a 5 punts.

Des d’USTEC·STEs (IAC) ens mostrem en desacord amb la inversió de les proves, ja que desafavoreix les persones que treballen a jornada sencera i, en general, aquelles amb més càrregues personals i familiars que no tenen temps de memoritzar el temari. Recordem que USTEC·STEs (IAC) vam aconseguir que es fes primer la defensa de la programació a les oposicions del 2019 i considerem aquest canvi en l’ordre de les proves una passa endarrere per part de l’Administració.

Fase de concurs (base7.7):

Acreditació de mèrits mitjançant l’espai personal.

Qui hagi superat la fase d’oposició passa a la fase de concurs.

Cal al·legar tots els mèrits que es considerin oportuns, segons el barem de l’annex 3. Cal presentar també el full d’autobarem i els documents justificatius dels mèrits.

Els mèrits compten fins a la data final del termini de presentació de sol·licituds.

La valoració màxima dels mèrits és de 10 punts.

Superació del concurs doposició i selecció dels i les aspirants (base 8):

20 dies després de la publicació al DOGC dels seleccionats cal presentar el document de les declaracions responsables, amb signatura electrònica. Declaracions:

– No patir cap malaltia ni estar afectat/da per limitació física o psíquica

No estar inhabilitat/da mitjançant un expedient disciplinari

– No estar condemnat/da per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals ni per delictes de tràfic d’éssers humans.

– Dades bancàries (qui no hagi treballat al Departament)

Procediments d’ingrés lliure i reserva d’aspirants amb discapacitat (8.1).

Superaran el concurs oposició i seran seleccionades per a la realització de la fase de pràctiques les persones a les quals correspongui un número d’ordre igual o inferior al nombre de places convocades per a cadascun d’aquests procediments, en el corresponent cos i especialitat.

Puntuació global:

 • Fase d’oposició: 2/3.

 • Fase de concurs: 1/3

Exemple:

Fase Puntuació Puntuació ponderada

Oposició 6 6 x 2/3 = 4

Concurs 7 7 x 1/3 = 2,3333

Concurs-oposició 6,3333

Fase de pràctiques (10 i 11):

Es regula amb una resolució publicada a part.

– La data de presa de possessió com a funcionaris i funcionàries en pràctiques és l’1 de setembre de 2024.

– El període de pràctiques comença l’1 de setembre de 2024, amb un període d’avaluació mínim de tres mesos d’activitat docent, i finalitza el 15 de desembre de 2024. Si hi ha hagut absències justificades d’algun aspirant, aquest període mínim s’ha de completar abans que s’emeti l’informe de la comissió d’avaluació.

– Pot incloure activitats de formació.

– Finalitzada la fase de pràctiques, les comissions qualificadores avaluaran cada funcionari/ària en pràctiques amb la qualificació d’apte/a o no apte/a.

Barem ingrés lliure

Aquí trobareu un resum; per a concrecions i documents justificatius vegeu l’annex 3 de la convocatòria.

Només puntuen els mèrits consolidats fins al 19 de gener. Un mateix mèrit no pot ser valorat en més d’un apartat/subapartat. El màxim són 10 punts.

Experiència docent prèvia (màxim 5 punts). Es valora un màxim de 5 anys.

1.1. Per cada any d’experiència docent en especialitats del cos al qual opta l’aspirant, en centres públics, 1 punt (+0,0833 punts per mes).

1.2. Per cada any d’experiència docent en especialitats de cossos diferents del qual opta l’aspirant, en centres públics, 0,5 punts (+0,0416 punts per mes).

1.3. Per cada any d’experiència docent en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos al qual opta l’aspirant, en altres centres, 0,5 punts (+0,0416 punts per mes).

1.4. Per cada any d’experiència docent en especialitats de diferent nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos al qual opta l’aspirant, en altres centres, incloses universitats, 0,25 punts (+0,0208 punts per mes).

Formació acadèmica (màxim 5 punts).

2.1. Expedient acadèmic en el títol al·legat com a requisit (màxim 1,5 punts).

2.2. Postgraus, doctorat i premis extraordinaris.

2.2.1. Pel certificat-diploma acreditatiu d’estudis de tercer cicle, el títol oficial de màster o suficiència investigadora o qualsevol altre títol equivalent: 1 punt (estudis oficials de postgrau).

2.2.2. Pel fet de posseir un doctorat: 1 punt.

Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat: 0,5 punts.

2.3. Altres titulacions universitàries.

2.3.1. Titulacions universitàries de primer cicle: 1 punt.

2.3.2. Titulacions universitàries de segon cicle: 1 punt.

Només es tindran en compte les titulacions sense assignatures convalidades.

2.4. Titulacions d’ensenyament de règim especial i de formació professional inicial.

2.4.1. Per cada titulació professional de música o dansa: 0,5 punts.

2.4.2. Per cada certificat de nivell avançat (C1 i C2) o equivalent d’escoles oficials d’idiomes: 0,5 punts.

2.4.3. Per cada titulació de tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny: 0,2 punts.

2.4.4. Per cada titulació de tècnic/a superior de formació professional: 0,2 punts.

2.4.5. Per cada titulació de tècnic/a esportiu/va superior: 0,2 punts.

2.5. Idiomes estrangers (nivell C1 i C2): 0,5 punts.

Altres mèrits (màxim 2 punts)

3.1. Formació permanent.

Es poden acumular els cursos no inferiors a 2 crèdits (20 hores).

3.1.1. No inferior a 3 crèdits (30 hores): 0,1 punts.

3.1.2. No inferior a 10 crèdits (100 hores): 0,25 punts (màsters no oficials, títols propis).

3.2. Per activitats de formació impartida: per cada bloc de 20 hores impartides, 0,1 punts.

3.3. Certificat de nivell superior de català (C2): 1 punt.

3.4. Per haver obtingut una puntuació igual o superior a 6 en la prova de la fase d’oposició del procediment d’ingrés lliure en convocatòries a partir del 2007 en una especialitat del mateix cos al qual es presenta ara.

Puntuació de 6 a 7,4999: la nota es multiplica per 0,15.

Puntuació de 7,5 a 10: la nota es multiplica per 0,2.

USTEC·STEs (IAC) considerem un greuge incomprensible el fet que l’obtenció de segones titulacions universitàries no siguin tingudes en compte com a mèrit en cas d’haver convalidat assignatures.

Incorporació a la borsa de treball de personal interí docent

Les persones aspirants no seleccionades que hagin superat la fase d’oposició, si així ho desitgen i encara no en formen part, entren a formar part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d’Educació amb l’especialitat per la qual han superat la fase d’oposició. En aquest cas, es posicionen darrere de les que ja han prestat serveis com a interines o substitutes en centres i serveis educatius dependents del Departament d’Educació, igual que qui en forma part però no ha prestat serveis docents.

Procediment d’accés a cos de grup superior

Requisits específics (base 2.2.3)

Ser funcionari/ària del subgrup A2.

Tenir la titulació requerida per a l’ingrés al cos de PES (base 2.2.1.1).

Haver estat en el cos d’origen un mínim de 6 anys com a funcionari/ària de carrera.

Qui opti per aquest procediment d’accés no pot concórrer a la mateixa especialitat pel procediment d’ingrés lliure.

Fase d’oposició (base 7.5):

Consta d’una prova amb 2 parts:

– L’exposició oral d’un tema.

– Un exercici pràctic.

USTEC·STEs (IAC) hem demanat que s’elimini la prova pràctica, ja que la normativa estatal defineix una única prova per a laccés a un cos superior.

Exposició oral:

D’un tema de l’especialitat a què s’accedeix entre 8 o 9 escollits a l’atzar pel tribunal.

 • S’escull entre 9 si existeix concordança entre titulació acadèmica i especialitat a la qual s’aspira.

 • S’escull entre 8 si no existeix concordança.

Aquesta concordança es fa d’acord amb la taula actualitzada de titulacions a educacio.gencat.cat/Professors/Borsa de treball de personal docent.

L’exposició oral ha de donar una visió dels trets fonamentals del tema fent referència al currículum i d’acord amb l’ensenyament lliurement escollit per l’aspirant.

Durada:

2 hores per preparar l’exposició, sense connexió amb l’exterior.

20 minuts d’exposició.

10 minuts de debat amb el tribunal.

Es pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú (l’ha d’aportar l’aspirant) sense connexió amb l’exterior.

Es pot fer un guió que no excedeixi un full per dues cares que es lliura al tribunal en el moment de finalitzar l’exposició.

Exercici pràctic:

Per a totes les especialitats, segons especificacions de l’annex 6.

Durada: 3 hores.

Després de l’exposició del tema es farà la lectura del supòsit pràctic.

Puntuació:

El tribunal qualifica de 0 a 10 punts el total de la fase. Per superar la prova cal obtenir un mínim de 5 punts.

Una vegada finalitzada la prova, els tribunals fan pública la llista provisional amb la puntuació obtinguda pels aspirants.

S’obre un termini de 2 dies hàbils per a la presentació de reclamacions, que han de ser per escrit, mitjançant l’espai personal.

La superació de la fase d’oposició permet passar a la fase de concurs.

Superació del concurs oposició i selecció dels aspirants (base 8.2)

Supera el concurs doposició qui obtingui almenys cinc punts en la valoració de la prova i li correspongui un número d’ordre igual o inferior al nombre de places reservades per a aquest procediment.

Les persones que ocupen plaça del cos al qual accedeixen i hagin optat per continuar-hi no consumeixen plaça.

Puntuació global:

 • Fase d’oposició: 55%.

 • Fase de concurs: 45%.

Fase de pràctiques (base 10)

Queda exempt/a de l’avaluació de la fase de pràctiques qui hagi prestat serveis almenys un curs escolar com a funcionari/ària de carrera.

– Es pot optar per:

 • Ser nomenat/da funcionari/ària en pràctiques:

Incorporar-se a la destinació adjudicada.

Quedar exempt/a de l’avaluació.

Romandre en aquesta situació fins al nomenament com a funcionari/ària de carrera.

 • No ser nomenat/da funcionari/ària en pràctiques:

Romandre en el cos d’origen fins que es nomeni funcionari/ària de carrera amb la resta de persones aspirants seleccionades de la promoció.

Les persones que hagin estat seleccionades sense consumir plaça romanen als llocs que ocupin amb caràcter definitiu en el cos al qual hagin accedit.

Procediment d’accés a cos del mateix grup i nivell de complement de destinació

Requisits específics (base 2.2.4)

No és necessari acreditar antiguitat en el cos d’origen, sempre que es posseeixi la titulació requerida per a l’ingrés al cos en qüestió.

Pot ser tant a la mateixa especialitat com per una de diferent de la que s’és titular al cos d’origen.

Fase d’oposició (base 7.6):

Consta d’una prova eliminatòria (depenent de les especialitats d’origen i d’accés).

– Exposició de la programació o exposició oral d’un tema.

Aspirants amb la mateixa especialitat al cos d’origen:

Exposició, seguida d’un debat, ambdós orals, de la programació didàctica elaborada per l’aspirant en els mateixos termes establerts per a les persones aspirants d’ingrés lliure.

S’haurà de lliurar, en format digital i en format paper, al tribunal en l’acte de presentació.

– Durada: 20 minuts d’exposició i 10 minuts de debat amb el tribunal.

Aspirants amb especialitat diferent al cos d’origen:

La prova consisteix en l’exposició oral d’un tema de l’especialitat a la qual s’accedeix, triat per l’aspirant entre 9 escollits a l’atzar pel tribunal.

– Durada:

Preparació del tema: 2 hores. Es pot consultar el material que es cregui oportú, sense utilitzar dispositius amb connexió a l’exterior.

Exposició: 20 minuts.

Qüestions: 10 minuts.

Es podrà utilitzar un guió de 2 pàgines A4 o 2 pantalles.

Puntuació

El tribunal qualifica de 0 a 10 punts el total de la fase. Per superar la prova cal obtenir un mínim de 5 punts.

Una vegada finalitzada la prova, els tribunals fan pública la llista provisional amb la puntuació obtinguda pels aspirants.

S’obre un termini de 2 dies hàbils per a la presentació de reclamacions, que han de ser per escrit, mitjançant l’espai personal.

La superació de la fase d’oposició permet passar a la fase de concurs.

Superació del concurs oposició i selecció dels aspirants

(base 8.3)

Supera el concurs oposició qui obtingui almenys cinc punts en la valoració de la prova i li correspongui un número d’ordre igual o inferior al nombre de places reservades per a aquest procediment.

Puntuació global:

 • Fase d’oposició: 55%.

 • Fase de concurs: 45%.

Fase de pràctiques (base 10)

Queda exempt/a de l’avaluació de la fase de pràctiques qui hagi prestat serveis almenys un curs escolar com a funcionari/ària de carrera.

Es pot optar per:

 • Ser nomenat/da funcionari/ària en pràctiques:

Incorporar-se a la destinació adjudicada.

Quedar exempt/a de l’avaluació.

Romandre en aquesta situació fins al nomenament com a funcionari/ària de carrera.

 • No ser nomenat/da funcionari/ària en pràctiques:

Romandre en el cos d’origen fins que es nomeni funcionari/ària de carrera amb la resta de persones aspirants seleccionades de la promoció.

Les persones que hagin estat seleccionades sense consumir plaça romanen als llocs que ocupin amb caràcter definitiu en el cos al qual hagin accedit.

Barem d’accés a un cos de grau superior o a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació

Es tracta d’un resum; per a concrecions i documents justificatius vegeu l’annex 4 de la convocatòria.

Només puntuen els mèrits consolidats fins al 19 de gener. Un mateix mèrit no pot ser valorat en més d’un apartat/subapartat. El màxim són 10 punts.

Treball realitzat (màxim 5,5 punts).

1.1. Antiguitat: Per cada any de serveis prestats com a funcionari/ària de carrera del cos des del qual s’aspira a l’accés que sobrepassin els sis exigits com a requisit: 0,5 punts (màxim 4 punts) + 0,0416 punts per mes complet.

1.2. Funcions específiques, avaluació voluntària (màxim 2,5 punts):

1.2.1. Per cada curs com a director/a: 0,3 punts.

1.2.2. Per cada curs com a cap d’estudis, secretari/ària, coordinador/a pedagògic/a o altres: 0,2 punts.

1.2.3. Per cada curs com a cap de departament, coordinador/a de cicle o etapa: 0,1 punts.

1.2.4. Per cada any a la inspecció: 0,3 punts.

1.2.5. Per cada any en un lloc de l’administració: 0,2 punts.

1.2.6. Per l’avaluació positiva de l’activitat docent: màxim 2 punts.

Cursos de formació i perfeccionament (màxim 3 punts).

Per cada curs de formació i perfeccionament superat:

2.1. No inferior a 1 crèdit (10 hores): 0,0083 punts per hora (màxim 1,25 punts).

2.2. No inferior a 10 crèdits (100 hores): 0,5 punts (màxim 1,75 punts).

Mèrits acadèmics i altres mèrits (màxim 3 punts).

3.1. Mèrits acadèmics (màxim 1,5 punts).

3.1.1. Expedient acadèmic en el títol al·legat per a l’accés al cos (màxim 1,5 punts).

3.1.2. Doctorat: 0,8 punts.

3.1.3. Altres titulacions universitàries.

3.1.3.1. Titulacions universitàries de primer cicle: 0,4 punts.

3.1.3.2. Titulacions universitàries de segon cicle: 0,4 punts.

L’aspirant que hagi realitzat un primer cicle i un segon cicle que s’hagi de valorar, es computarà 0,4 punts per cada cicle.

Només es tindran en compte les titulacions sense assignatures convalidades.

3.1.4. Certificat de nivell superior de català (C2): 0,3 punts.

3.1.5. Titulacions d’ensenyaments de règim especial:

3.1.5.1. Titulacions de música i dansa: 0,2 punts.

3.1.5.2. Per cada certificat de nivell avançat (C1 o C2) o equivalent d’escoles oficials d’idiomes: 0,5 punts.

3.1.5.3. Per cada certificació de nivell avançat o equivalent (C1 o C2) d’escoles oficials d’idiomes: 0,5 punts.

3.2. Publicacions, projectes i mèrits artístics (màxim 1,5 punts):

3.2.1. Publicacions del cos (màxim 0,75 punts).

3.2.2. Projectes educatius (màxim 0,75 punts).

3.2.3. Premis o concursos (màxim 0,75 punts).

3.2.4. Per activitats de formació impartida: per cada bloc de 20 hores impartides: 0,15 punts.

3.3. Per haver obtingut una puntuació igual o superior a 6 en la prova de la fase d’oposició d’accés a una especialitat del mateix cos al qual ara es presenta en convocatòries a partir del 2007:

Puntuació de 6 a 7,4999: la nota es multiplica per 0,2.

Puntuació de 7,5 a 10: la nota es multiplica per 0,3.

USTEC·STEs (IAC) considerem un greuge incomprensible el fet que l’obtenció de segones titulacions universitàries no siguin tingudes en compte com a mèrit en cas d’haver convalidat assignatures.

Procediment d’adquisició de noves especialitats (Annex 2)

Aquest procediment no consumeix les places d’accés o ingrés. Als candidats i candidates d’aquest sistema se’ls assignarà o bé un tribunal específic o bé un on concorrin aspirants d’altres tipus d’accés o ingrés.

Requisits (annex 2, base 2)

Ser funcionari/ària de carrera del cos de professorat d’ensenyament secundari, del cos de professorat d’EOI, del cos de professorat d’arts plàstiques i disseny, del cos de mestres o del cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.

Reunir els requisits que s’exigeixen per participar per ingrés lliure per l’especialitat desitjada.

Aquestes condicions s’han de complir en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Sistema de selecció (Annex 2, bases 7 i 8)

Consta d’una prova, amb dues parts:

Exposició oral d’un

tema.

Exercici pràctic.

Exposició oral:

D’un tema de l’especialitat a què s’accedeix escollits entre:

 • En les especialitats que tinguin un número no superior 25 temes, s’ha de triar entre 3 temes.

 • En les especialitats que tinguin un número de temes entre 26 i 51, s’ha de triar entre 4 temes.

 • En les especialitats que tinguin un número superior a 50 temes, s’ha de triar entre 5 temes.

S’han de demostrar els coneixements sobre els continguts curriculars i el domini dels recursos didàctics i pedagògics.

Durada:

2 hores per preparar l’exposició, sense connexió amb l’exterior.

20 minuts l’exposició.

10 minuts de debat amb el tribunal.

Es pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú (l’ha d’aportar l’aspirant), sense connexió amb l’exterior. En cas d’emprar un guió, no pot excedir un full per dues cares o dues pantalles en format digital i s’ha de lliurar al tribunal en el moment de finalitzar l’exposició.

Exercici pràctic:

Per a totes les especialitats, segons especificacions de l’annex 6.

Durada: 3 hores.

Qualificació: Apte/a o no apte/a.

Un cop publicada la qualificació a l’espai personal, s’obrirà un termini de 2 dies hàbils per fer reclamacions.

Adquisició de la nova especialitat (Annex 2, base 9)

Adquiriran la nova especialitat les persones qualificades amb un apte, i queden exemptes de la realització de la fase de pràctiques.

L’adquisició d’una nova especialitat no suposa la pèrdua de l’anterior o anteriors especialitats que es posseeixen.

– Qui tingui adquirida més d’una especialitat podrà accedir a les places corresponents a qualsevol d’elles mitjançant els mecanismes establerts per a la provisió de llocs de treball del funcionariat docent, mantenint, en tots els casos, tots els drets que els puguin correspondre inherents a la data efectiva de l’ingrés en el cos.

En els concursos de trasllats d’àmbit estatal per a la provisió de places corresponents als cossos docents, qui adquireixi una nova especialitat a través d’aquest procediment tindrà preferència, per una única vegada, per ser adscrit/a a places de la nova especialitat adquirida en el centre on tingui la destinació definitiva, en ocasió de vacant.

La manca de previsió del Departament i l’incompliment dels terminis en anteriors convocatòries van provocar l’endarreriment de la fase de pràctiques de les persones seleccionades al COE.

Les pràctiques tindran lloc entre el setembre i el desembre del 2024 i coincidiran amb les de les persones seleccionades en aquesta convocatòria d’oposicions ordinàries.

Tot plegat ens permet pronosticar les contradiccions i les dificultats que hi haurà en els processos d’obtenció de plaça en les adjudicacions d’estiu que satisfacin les necessitats del funcionariat en pràctiques.

Portada Eina 525 Oposicions 2024 a 300 ppp
Download-d-retocat-el-text-final-a-72ppp
Enllac-pagina-fulls-d2-rectificat-en-72-ppp
Enllac-pagina-fulls-b2-rectificat-a-72-ppp
Enllac-pagina-fulls-f2-rectificat-a-72ppp
el_catala_no_es_toca
AFILIA_T amb QR actualitza ret a 72 ppp