Adjudicacions d'estiu curs 2020-21

 


 

ACCÉS A LA SOL·LICITUD

Persones interines (del 26 de maig al 4 de juny de 2020)

Persones funcionàries (del 8 al 17 de juny de 2020)

 

 

 

 

NORMATIVA

RESOLUCIÓ EDU/1051/2020, de 15 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2020 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINIS PREVISTOS

a) Personal interí: del 26 de maig al 4 de juny de 2020.

b) Personal funcionari: del 8 al 17 de juny de 2020

c) Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 26 de maig al 25 de juny de 2020.

d) Propostes de les direccions:

Publicació de llocs per entrevista: 10 de juny de 2020

Petició d'entrevista: del 10 al 15 de juny de 2020

Entrevistes: entre el 16 i el 23 de juny de 2020

Formalització de les propostes de les direccions: del 8 de juny al 3 de juliol de 2020


ADJUDICACIONS PROVISIONALS: juliol de 2020

Període de reclamació: tres dies de presentació de reclamacions des de la seva publicació.

ADJUDICACIONS DEFINITIVES: juliol de 2020

 

 

AUTOGESTIÓ DISPONIBILITAT I SOL·LICITUD NO NOMENAMENT CURS 2020-21 

Les persones que durant el curs 2020-2021 no vulguin ser nomenades ho han de sol·licitar mitjançant l'aplicació fins al 2 de juliol de 2020.

L'aplicació romandrà tancada del 3 al 29 de juliol de 2020, i durant aquest període no es podrà autogestionar la disponibilitat.

Les dates d'inici i de final de la no disponibilitat seran les que es demanin a la sol·licitud, en qualsevol cas, els efectes són sempre a partir de l'endemà de la seva tramitació.

Únicament es pot sol·licitar un període de no disponibilitat i fins que aquest no finalitzi no se'n pot demanar un altre.

Durant el període de no disponibilitat els interessats mantenen el número d'ordre de la borsa de personal interí docent, sense que aquest temps computi com a temps de serveis prestats menys quan les persones es trobin de baixa per accident laboral, maternitat o paternitat que no han d'utilitzar aquesta aplicació sinó que han d'adreçar-se als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona per sol·licitar la baixa temporal i acreditar la seva situació. Cal fer-ho així perquè el temps de durada de la baixa o del permís computi com a serveis prestats a efectes de número de la borsa, sempre i quan hagin obtingut un nomenament.

Cal assegurar-se que la no disponibilitat té efectes 1 de setembre, si és aquesta la intenció.

Enllaç a l'aplicatiu d'autogestió de la no disponibilitat

 

 

CONSULTA DADES DELS CENTRES

Consulta la fitxa del centre (històric) actualitzada: Consulta dades dels centres

Accediu a la Llista de tots els centres per zona educativa o de desplaçament

Accediu al Llistat de centres de màxima complexitat

 

 

 

COMISSIÓ DE SERVEIS - PAÍS VALENCIÀ
 

Normativa: RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la DireccióGeneral de Personal Docent, per la qual es convoca unprocediment d'adjudicació de llocs de treball dependentsde la Generalitat Valenciana en comissió de serveis,durant el curs 2020/2021, per a funcionariat de carreradel cos de mestres en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació depersones adultes.

Termini: de l'1 al 8 de juny de 2020

Podeu consultar tota la informació a la pàgina web de STEPV.


 

Número de visites avui: 109