Retribucions

 


NORMATIVA

Normativa estatal:

Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018.   

Decret llei 2/2018, de 9 de març, de recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (publicat en el BOE núm. 63, de 13 de març).   

Normativa de la Generalitat de Catalunya:

Resolució TSF/2510/2017, de 18 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora del VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya sobre l’increment salarial i taula de retribucions per a l’any 2017 (codi de conveni número 79000692011994).

Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.      

Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. 

Decret llei 4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya i altres mesures urgents en matèria de personal.

Decret llei 1/2016, de 19 de gener, d'aplicació de l'increment retributiu d'un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016.  

Resolució 9/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 1/2016, del 19 de gener, d'aplicació de l'increment retributiu d'un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016.

 

 

RETRIBUCIONS 2020

 

 

 

 


CODIS NÒMINA

Retribucions bàsiques

001 Sou base:
grup A1: professorat d'ensenyaments secundaris,  professorat d'arts plàstiques i- disseny, cos d’inspecció.
Grup A2: mestres, professorat tècnic d'FP i mestres d'arts plàstiques i disseny. Exemple: sou
002 Triennis es perceben automàticament cada 3 anys. Exemple (de 3 triennis = 9 anys): trienni complement

Retribucions complementàries

004 Complement de destinació En funció del nivell del funcionariat
Nivell 21 Professorat d'infantil i de primària. Exemple: destinacio
Nivell 24 Professorat de secundària  i professorat tècnic d'FP
Nivell 26 Catedràtics/ques
Nivell 26 i 27: Inspectors/es.
005  Complement específic general per a tot el professorat. Exemple: comp especific general
006 Complement específic singular per càrrecs
008 Complement específic per estadis. Exemple: estadi complement
003 Paga extraordinària : sou base+ triennis+ complement destinació.
085 Paga extraordinària : A la nòmina està en dos conceptes:  Paga extraordinària (codi 003). S’obté sumant -  Complement addicional específic (codi) s’obté sumant complement específic general (005),- complement específic singular i complement específic per estadis.
014 Casa habitació Només per al professorat d'infantil i primària que ocupa places que no siguin de nova creació. És una quantitat simbòlica, fixada en funció de la població de destinació i congelada des de fa molts anys. Exemple: casa

 

 

 

DEDUCCIONS (IRPF)

1. IRPF  El càlcul de l'IRPF pot canviar al llarg de l’any en funció de l’evolució en les retribucions. És normal que en els darrers mesos de l'any s'apugi la retenció de l'IRPF sobtadament (30%, 40%...) perquè s'hagi de fer una regulació en funció dels ingressos i deduccions de tot l’any. Exemple: irpf

irpf

(Càlcul de retencions de l'Agencia Tribuatària)

Canvi voluntari (estableix un mínim, no pas un màxim) del percentatge d'IRPF a retindre en la nòmina 

El percentatge MÍNIM d'IRPF a retindre es pot canviar a través de l'ATRI. Exemple:

irpf nomina

2. Drets Passius MUFACE: Atenció sanitària i Drets Passius (jubilació). Son quantitats fixes mensuals, diferents per a cada grup
3. Seguretat Social : 6,35% del total:

 • 4,7% per contingències comunes;
 • 1,55% per atur
 •  0,10% per formació professional.

 NOTA: Funcionariat -a partir de 2011- cotitza per: a) MUFACE (assistència sanitària) i  b) Seguretat Social (jubilació).

 

 

 

QUOTA SINDICAL

Desgrava en la pàgina 3 de rendiments de treball en la casella 011 quotes a sindicats.

 

 

SOL·LICITUD BESTRETA

Atenció: La sol·licitud cal presentar-la al Servei de nòmines de Personal Docent de Via Augusta, amb el format d'instància.

bestreta

 

 

 

 

TRIENNIS

El trienni és un complement de caràcter bàsic que s'assoleix cada 3 anys de serveis prestats en l'administració pública.  És una quantitat igual per a cada subgrup de classificació o per a cada grup en cas que no existeixi subgrup. En el supòsit que els tres anys de serveis siguin en grups diferents, es computa per a tots tres anys l'import corresponent al subgrup del cos o de l'escala en què estigui en actiu el funcionari en el moment d'assolir el trienni.

Els efectes econòmics dels triennis són vigents a partir del primer dia del mes següent al de la data de venciment. En cas que la data del venciment coincideixi amb el dia 1 del mes, els efectes econòmics seran els mateixos que la data de venciment.

Els triennis es perceben automàticament.

A efectes de triennis, es computa el temps treballat com a interí o substitut, l'any de funcionari en pràctiques i qualsevol servei prestat a l'Administració. En cas de tenir temps treballat en altres administracions, cal sol·licitar-ne el seu reconeixement: descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, envieu la sol·licitud mitjançant el portal ATRI  (Expedient / Sol·licituds a Recursos Humans / Alta de sol·licitud) amb la documentació acreditativa. Els serveis territorials corresponents o el Consorci d'Educació de Barcelona rebran la sol·licitud i començaran la tramitació.

A la sol·licitud de triennis, cal adjuntar una instància de reconeixement de serveis prestats. És important fer el tràmit anticipadament per cobrar des del primer dia del compliment del trienni.

Model d'instància genèrica

 

 

ESTADIS

ATENCIÓ!  Fins el 3 de novembre el personal interí amb més de 24 anys de serveis prestats ha de sol·licitar el 4t (i 5è) estadi amb efectes 1/1/2016

Enllaç al comunicatUSTEC·STEs (IAC) ACONSEGUEIX QUE EL PROFESSORAT INTERÍ COBRI AMB EFECTES RETROACTIUS EL 4rt I EL 5è ESTADI A LA NÒMINA DE MAIG DE 2020!

L'Estadi és un complement de promoció docent d’aplicació a tots els funcionaris docents de carrera, en pràctiques i interins en actiu. També serà aplicable al professorat de religió.

Per assolir un estadi de promoció es necessiten deu crèdits:

 • Sis (o nou) crèdits corresponents a serveis prestats.
 • Quatre (o un) crèdits restants repartits equilibradament durant el període temporal. No hi ha un mínim de crèdits de formació permanent.

Els funcionaris de carrera, en pràctiques i interins, així com els professors de religió, podran assolir com a màxim cinc estadis de promoció.

La promoció d'un estadi a un altre s'assolirà el mateix dia en què s'hagi completat el nombre mínim exigible de crèdits de promoció docent i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent al que es va assolir l'estadi.

Si la sol·licitud de reconeixement de l'estadi es posterior a la data d'assoliment, la data de reconeixement de l'estadi serà la de la sol·licitud i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent a la presentació de la sol·licitud.

 

Com es poden obtenir els crèdits i normativa:

Enllaç  al web del Departament d'Educació

Per sol·licitar el reconeixement d'estadis, descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, heu d'enviar la sol·licitud mitjançant el portal ATRI (Expedient / sol·licitud a Recursos Humans/ Alta sol·licitud), amb la documentació acreditativa. Els serveis territorials corresponents o el Consorci d'Educació de Barcelona reben la sol·licitud i començaran la tramitació.

Model de sol·licitud 

Activitats reconegudes pel Departament d'Ensenyament

 

Normativa sobre els cursos de formació (màxim d'hores no presencials 10)

Normativa canviada 13 de novembre de 2014

Avaluació per al reconeixement d'estadis

Des d'USTEC·STEs (IAC) sempre ens hem oposat a lligar l'avaluació del professorat a les retribucions ja que entenem que no es pot fer servir l'avaluació com un instrument de pressió al professorat sinó que ha d'anar lligada exclusivament a la cerca col·lectiva de millors propostes pedagògiques.

 

(02/06/20) Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos Accés a la consulta  (usuari i contrasenya GICAR-ATRI) 


Descripció i destinataris

El personal docent no universitari dependent del Departament pot sol·licitar l'avaluació de l'activitat docent que desenvolupa, als efectes del reconeixement d'estadis de promoció docent, segons l'establert a la normativa de referència. Per valorar-la s'estableixen dues modalitats d'avaluació:

a) Aplicació al professorat dels resultats de l'avaluació del centre
Aquesta opció és disponible només si el centre on es va impartir docència el curs anterior ha obtingut una valoració de nivell 3 o nivell 4, per part de la Inspecció d'Educació, sobre l'assoliment dels objectius establerts pel centre i de la millora dels seus resultats. Els professors que sol·licitin aquesta modalitat han de referir-se a la destinació que tenien el curs anterior.

b) Avaluació voluntària de l'exercici de l'activitat docent
Aquesta avaluació té per objecte la valoració de les capacitats pedagògiques, el domini de les tècniques de treball docent i la participació en el funcionament del centre o servei educatiu. Els docents que sol·licitin aquesta modalitat seran avaluats per la Inspecció d'Educació al centre o servei educatiu on tinguin destinació aquest curs.

Es pot sol·licitar l'avaluació per una de les modalitats, o bé per les dues. En aquest darrer cas, caldrà assenyalar en la sol·licitud quina és l'opció preferent, en el benentès que no es poden realitzar simultàniament en un mateix curs escolar les dues modalitats a un mateix professor.??

El professorat que exerceix en centres d'educació especial, de formació d'adults, d'ensenyaments de règim especial o en els serveis educatius només pot optar per l'opció b). 

En funció del nombre de sol·licituds presentades i dels efectius de la Inspecció disponibles, el Departament d'Ensenyament fixa el nombre màxim anual d'avaluacions de l'opció a) i de l'opció b) que es poden realitzar en l'àmbit de cadascun dels serveis territorials i del Consorci d'Educació de Barcelona.

El criteri d'ordenació de les sol·licituds atorga major preferència als docents amb més serveis prestats, com a funcionari docent o personal interí o laboral de religió, des del reconeixement de l'estadi anterior o des de l'inici de la prestació de serveis, si es tracta del reconeixement del primer estadi. El resultat d'aquesta avaluació pot comportar l'obtenció de crèdits de promoció docent per al reconeixement d'estadis.

 

Requisits

 • Ser funcionari docent de carrera, funcionari en pràctiques, funcionari interí en actiu o professor de religió en centres o serveis educatius dependents del Departament d'Educació.
 • Ocupar efectivament un lloc de treball en un centre o servei educatiu en el moment de fer la sol·licitud.

Calendari del procediment

 • Presentació de sol·licituds:  del 17 de febrer al 3 de març de 2020
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: 2 de juny de 2020
 • Termini reclamacions:  del 2 al 15 de juny de 2020
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: Accés a la consulta  (Portal de Centre/Persones. Usuari i contrasenya GICAR-ATRI) 

Un cop publicada la llista definitiva d'admesos i exclosos comença l'actuació de la Inspecció i, per tant, la renúncia presentada amb posterioritat es computarà com una avaluació als efectes del màxim d'avaluacions per a cada període de 9 o 6 anys.

 

USTEC·STEs (IAC) Fulls informatius

 

                   

 
 

 

PAGUES EXTRES ARRABASSADES

Paga extra del 2013: cobrament del 60% el mes de juliol de 2020 (no per a tothom!)

USTEC·STEs vol recordar a tot el professorat que no vam cobrar una de les pagues extres dels anys 2012, 2013 i 2014. L'any 2015, amb el sou encara congelat, vam recuperar el 24,04% d'aquesta paga; i entre el 2016 (20,77%), el 2017 (34,42%) i el 2018 (20,77%) ens n'han pagat ja el 100%. Hem trigat 4 exercicis fiscals a recuperar una de les pagues no abonades en el moment que ens l'havíem guanyat; i com que ens les tornen sense interessos, la pèrdua econòmica és ben evident.

Pel que fa a la paga del 2013, anem pel mateix camí: el mes de març de l'any passat vam recuperar el 10%, i l'octubre, el 30%. Resta encara un 60%, sobre el qual l'Administració ha informat que es faria en un únic pagament durant el 2020 el mes de juliol d'enguany. Mancarà el retorn de la totalitat de la paga extra del 2014, el pagament de la qual es faria en dos terminis: 55% el 2021 i 45% el 2022.

USTEC·STEs (IAC) hem exigit l'acceleració del cobrament de la totalitat de les pagues extres. El calendari de retorn, acordat entre l'Administració i CCOO i UGT, afecta el poder adquisitiu perdut, raó per la qual considerem totalment insuficient que s'estiri el termini per cobrar la paga sencera que resta del 2014 (fins al 2022), al cap de 8 anys, i com que ens la tornen sense interessos, la pèrdua econòmica és ben evident.

Un mal acord es pot observar també en el fet que, l'1 de juliol, ha aparegut una nota informativa a l'ATRI que anuncia que sembla que no tot el personal cobrarà aquest 60% aquest mes:

- En la nòmina del mes de juliol de 2020 per al personal en actiu o que percep abonament de nòmina aquest mes.

- En la nòmina del mes d'octubre de 2020 per a la resta de personal (que no percep abonament de nòmina el juliol 2020).

Aquest nou retard en el cobrament de la paga del 2013 ha estat denunciat en mesa sectorial. Es continua evidenciat, doncs, el menyspreu als treballadors i treballadores públic.

Us informem que a l'apartat d'afiliació del nostre web, i per correu electrònic, hi podreu trobar una aplicació web per calcular el 60% de l'import de l'extra del 2013 que restava pendent. 

 

 

 

 


 

Número de visites avui: 4