Complement de productivitat

S’ha fet públic l’Acord de Govern pel qual s’aproven les normes d’aplicació i de distribució del complement de productivitat en l’exercici de 2022. Aquest complement segons el mateix acord descriu, és un sistema de retribució variable vinculada a l’assoliment de les competències prèviament determinades i els objectius establerts.

Aquest complement és d’aplicació a tot el personal laboral inclòs en el 6è Conveni col·lectiu únic, que presten serveis en l’Administració de la Generalitat de Catalunya.


Malgrat la recuperació d’aquest complement, perdut els darrers anys, en cap cas compensa ni una ínfima part del poder adquisitiu perdut en els darrers anys. A més, com a USTEC·STEs, considerem que aquest complement no hauria de dependre d’una avaluació subjectiva i jerarquitzada: un 60% en mans de les direccions dels centres educatius i amb uns criteris de valoració gens objectius.

Què diu la llei? L’article 20.2 EBEP diu que els sistemes d’avaluació s’han d’adequar en tot cas, entre altres, a criteris d’objectivitat.

USTEC·STEs (IAC) continua exigint que aquest import s’integri directament amb caràcter fix en les nòmines del personal. Considerem que aquest complement està lluny de ser una millora en les nostres retribucions, tenint en compte que el personal laboral és un dels col·lectius més precaris dins l’administració de la Generalitat.

Retribucions màximes a percebre:

 • La màxima retribució s’assoleix en el cas que la puntuació obtinguda superi els 18 punts sobre 20.

 • En aquesta ocasió es percebrà una part del que correspondria a l’any 2021 amb efectes retroactius.

 • L’abonament es formalitzarà en la nòmina del mes de desembre de 2022.

Grup

Quantia any 2021

Quantia any 2022

TOTAL

Personal funcionari del grup A, subgrup A1 Personal laboral del grup A

277,9€

584,3€

862,2€

Personal funcionari del grup A, subgrup A2

Personal laboral del grup B

240,3€

505,3€

745,5€

Personal funcionari del grup C, subgrup C1 Personal laboral del grup C

180,4€

379,4€

559,8€

Personal funcionari del grup C, subgrup C2

Personal laboral del grup D

150,1€

315,7€

465,9€

Personal funcionari d’agrupacions professionals Personal laboral del grup E

137,4€

289€

426,4€

Procediment:

 • Formalització de l’autoavaluació:

  • Des del 17.10.22 fins al 2.11.22. Caldrà emplenar l’acta de valoració individual, a la qual podreu accedir a través de l’ATRI (consulteu també a les vostres direccions).

  • Representa el 40% de l’avaluació.

  • En cas de no efectuar l’autoavaluació, renunciar-hi expressament, o en el cas que no s’estiguin prestant serveis en el departament en el termini de l’autoavaluació, correspondrà a la direcció del centre, formalitzar una única acta de valoració individual.

 • Posteriorment, es realitzarà l’entrevista d’avaluació de les competències amb el superior jeràrquic (direcció de centre). Representa el 60% de l’avaluació.

 • La direcció del centre serà qui formalitzi l’acta de valoració amb la puntuació definitiva de l’avaluació i per tant, condicionant el nivell retributiu d’aquest complement.

 • Puntuació de les competències d’avaluació segons el nivell d’assoliment:

  Baix (0-1 punts) Mig (2-3 punts) Alt (4-5 punts)

 • Puntuació màxima total: 20 punts ( a partir de 18 punts es percebrà la retribució màxima).

 • No es percep el complement de productivitat:

   • Quan la puntuació total assignada sigui inferior a 10 punts.

   • Quan s’assigni una puntuació de nivell baix (0-1) en dues de les competències.

   • Quan s’assigni una puntuació de nivell baix (0-1) en una competència i una puntuació de nivell
    mig (2-3) en altres tres competències.

 

Des d’USTEC·STEs (IAC) continuarem lluitant per recuperar el poder adquisitiu perdut! Per unes retribucions dignes i no subordinades a criteris subjectius ni jeràrquics.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes