Adjudicacions destinacions provisionals curs 21-22

 

Normativa                                                                                                                                                                                            

Accés a la sol·licitud

Terminis previstos

Adjudicacions destinacions provisionals curs 21-22

Xerrades informatives virtuals

Participació

Persones que estiguin de baixa o de permís de maternitat el dia 1 de setembre

Codis de les especialitas i llocs docents

Consulta dades dels centres

Informació sobre perfils professionals

Propostes d'adjudicació formalitzades per les direccions

Comissió de serveis

Comissió de serveis - País Valencià

Informació d'adjudicacions d'estiu anterior a 2021


 

NORMATIVA

RESOLUCIÓ EDU/1496/2021, de 17 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2021 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCÉS A LA SOL·LICITUD

Persones interines (del 21 de maig al 31 de maig de 2021)

Persones funcionàries (de l'1 al 10 de juny de 2021)

03/06/21 El Departament ha solucionat la incidència a l'aplicatiu per realitzar la sol·licitud de participació a les adjudicacions d'estiu 


 

 

 

TERMINIS PREVISTOS  

a) Personal interí: del 21 al 31 de maig de 2021.

b) Personal funcionari de carrera i en pràctiques: de l'1 al 10 de juny de 2021.

c) Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 25 de maig al 23 de juny de 2021, prèvia comunicació dels Serveis Territorials.

d) Propostes de les direccions: del 7 al 22 de juny.

El personal interí que no hagi pogut accedir en el termini establert a l'aplicació de sol·licituds per haver estar nomenat per primer cop amb data posterior, ha d'emplenar abans del 18 de juny, l'imprès de sol·licitud de destinació per al curs 2021-2022 que facilitaran els Serveis Territorials del Departament d'Educació.

El personal funcionari de carrera que resulti afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb posterioritat al termini de sol·licituds, pot presentar la seva sol·licitud de destinació en el termini màxim de deu dies des de la data de comunicació dels Serveis Territorials referida a la seva nova situació administrativa.

El professorat funcionari de carrera amb destinació definitiva que ha formalitzat voluntàriament una sol·licitud de comissió de serveis podrà presentar un escrit de desistiment a la participació per la fase d'elecció, no més tard de la finalització del termini de reclamacions contra la resolució provisional d'adjudicació de destinacions.

 

ADJUDICACIONS PROVISIONALS: 8 juliol de 2021 .

Reclamacions: fins al 13 de juliol de 2021
Desistiments (únicament professorat que sol·licita comissió de serveis): fins al 13 de juliol de 2021

 

ADJUDICACIONS DEFINITIVES: juliol de 2021 (segona quinzena de juliol de 2021).

Les destinacions provisionals són amb efectes d'1 de setembre de 2021 i finalitzaran el 31 d'agost de 2022, a excepció dels casos previstos de propostes de l'Administració o dels equips directius dels centres per ocupar llocs per una durada superior. 
 

 

 

ADJUDICACIONS DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 21-22


RESOLUCIÓ DEFINITIVA (22/07/21)


DEPARTAMENT

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL (8/07/21)

8/07/21 Publicada la resolució provisional amb les adjudicacions de destinacions. Les destinacions provisionals són amb efectes d'1 de setembre de 2021 i finalitzaran el 31 d'agost de 2022, a excepció dels casos previstos de propostes de l'Administració o dels equips directius dels centres per ocupar llocs per una durada superior.

 

Termini de reclamacions: 

Reclamacions: fins al 13 de juliol de 2021

Formulari de reclamació contra la resolució provisional 
Desistiments (únicament professorat que sol·licita comissió de serveis): fins al 13 de juliol de 2021

Formulari de desistiment (només per comissió de serveis) 

Recomanacions per a les reclamacions i les desestimacions

Per poder gestionar la reclamació i el desestiment és imprescindible desar el model de reclamació amb un nom identificatiu del fitxer. Aquest nom ha de fer referència a la persona que presenta la sol·licitud (nom, cognoms i DNI) per poder-lo adjuntar posteriorment, quan s'accedeixi a l'aplicació.

Cal tenir les finestres emergents desbloquejades per al bon funcionament de l'aplicació.

Una vegada emplenada la reclamació cal presentar-la mitjançant l'aplicatiu web següent:

Presentació de reclamacions (accés GICAR)

Presentació de reclamacions (accés XTEC)

Presentació de reclamacions (accés amb usuari temporal)

 

 

XERRADES INFORMATIVES VIRTUALS

Vallès Occidental Dimarts 25 maig
18h
https://meet.jit.si/adjudicacionsestiu21VOcc
Consorci Barcelona Dimecres 26 maig
18h
https://meet.jit.si/adjudicacionsconsorci
Baix Llobregat Dimecres 26 maig
18h
https://meet.jit.si/USTEC-BAIXLL-adjudicacions
Barcelona comarques Dimecres 26 maig
18h
https://meet.jit.si/adjudicacionscomarques
Maresme-Vallès oriental Dimecres 26 maig
18h
https://meet.jit.si/USTEC-MAMVO-adjudicacions
Tarragona (personal interí) Dimecres 26 maig
17.30h
https://meet.jit.si/adjudicacionsTGN260521
Tarragona (funcionaris de carrera i en pràctiques)

Dimecres 2 juny
17.30h

https://meet.jit.si/adjudicacionsTGN020621
Catalunya central Dijous 27 maig
18h
https://meet.jit.si/adjudicacionscentralustec
Lleida Dijous 27 maig
18h
Https://meet.jit.si/AdjudicacionsLleidaUstec

 

 

PARTICIPACIÓ

Participació obligatòria

  • Està obligat a participar en aquest procediment el professorat funcionari de carrera, en servei actiu, que no tingui destinació definitiva ni provisional amb efectes d'1 de setembre de 2021, i amb independència de gaudir d'una llicència per al curs 2021-2022 (de formació, sindical, etc.) o una excedència per cura d'un fill o filla o d'un familiar.
  • També està obligat a participar en aquest procediment el professorat que hagi superat el procediment selectiu de 2020, així com el que hagi superat els processos selectius anteriors d'accés a la funció publica docent i que tingui concedit l'ajornament de la fase de pràctiques.

El caràcter obligatori de la participació en la fase d'elecció podrà comportar l'adscripció d'ofici en un lloc de treball vacant a dedicació sencera, si el docent no presenta sol·licitud individual i no obté destinació provisional per alguna de les fases d'adjudicació diferents de la d'elecció.
 

Participació voluntària

  • Amb caràcter voluntari pot participar el professorat que amb efectes d'1 de setembre de 2021 sol·liciti, en comissió de serveis, llocs de treball docents diferents al de la seva destinació definitiva.
  • També pot participar en aquest procediment el personal interí que a 31 d'agost de 2021 hagi prestat serveis en centres i/o serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació que compleixi tots els requisits en el moment de l'adjudicació.

 

 

 

PERSONES QUE ESTIGUIN DE BAIXA O DE PERMÍS DE MATERNITAT EL DIA 1 DE SETEMBRE:

El personal interí nomenat en aquests procediments d'adjudicació de destinacions provisionals que a data 1 de setembre de 2021 tingui vigent una llicència d'infantament o adopció o d'incapacitat temporal mantindrà el dret a la seva destinació per al curs 2021-2022, i els efectes administratius seran els del dia de la seva presa de possessió efectiva al centre.

 

 

CONSULTA DADES DELS CENTRES

Consulta la fitxa del centre (històric) actualitzada: Consulta dades dels centres

Accediu a la Llista de tots els centres per zona educativa o de desplaçament

Accediu al Llistat de centres de màxima complexitat

 

 

 

COMISSIÓ DE SERVEIS

Una comissió de serveis és la situació administrativa d'un/a funcionari/a amb destinació definitiva en un centre que està ocupant una plaça provisional en un altre centre.  Se sol·licita de forma voluntaria en el procés d’adjudicacions de destinacions provisionals (adjudicacions d'estiu).

Es pot sol·licitar comissió de serveis per motius personals greus o professionals excepcionals de professorat dependent del Departament d'Educació.

La sol·licitud individual és per participar en la fase d'elecció (fase 5 de la base 5), sens perjudici que aquest professorat sigui proposat per la direcció d'un o més centres

Pot formalitzar la sol·licitud individual de comissió de serveis en la fase d'elecció el professorat amb destinació definitiva a 1 de setembre de 2021 pels motius següents: 

1. Finalitzar el mandat de director/a d'un centre amb data 30 de juny de 2021.
2. Haver exercit la docència directa durant els darrers quatre cursos escolars en un centre que per al curs 2021-2022 tingui la consideració de màxima complexitat (CMC), en un centre específic d'educació especial (CEE) o en un lloc itinerant d'una zona escolar rural (ZER).
3. Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus degudament justificades. S'hauran de tenir en compte, així mateix, especialment, les situacions personals o professionals greus derivades de la situació de pandèmia sanitària del Covid-19 

Els sol·licitants de comissió de serveis pels motius dels supòsits 1 i 2, participaran en la fase d'elecció del seu col·lectiu dins el procediment general d'adjudicació de destinacions, un cop validat per l'Administració que compleixen aquests supòsits.

El professorat que sol·liciti comissió de serveis al·legant les circumstàncies de caràcter personal o professional greus (supòsit 3) les ha d'indicar a la sol·licitud i ha de presentar, per mitjans electrònics a la bústia dels serveis territorials corresponents, dins el mateix període de presentació de sol·licituds, la documentació justificativa que consideri adient en relació amb els motius de la seva petició. La seva participació en la fase d'elecció només serà efectiva quan la direcció dels Serveis Territorials hagi estimat la seva sol·licitud, d'acord amb les circumstàncies que hagi exposat i justificat degudament la persona interessada, així com d'altres dades que puguin ser rellevants.

Amb caràcter general, no seran ateses les sol·licituds de comissió de serveis per la fase d'elecció de professorat que ha obtingut una destinació definitiva de forma voluntària amb efectes d'1 de setembre de 2021

Quan els Serveis Territorials no estimin la sol·licitud de comissió de serveis, per no ajustar-se als supòsits previstos, per no constar la documentació justificativa, o per considerar que les circumstàncies personals o professionals al·legades no justifiquen un canvi de destinació, aquesta denegació es notifica, formalment, mitjançant la resolució provisional de destinacions, amb independència que cada àmbit territorial de gestió pugui informar la persona afectada.

Únicament es pot sol·licitar CS per l'especialitat ocupada en la plaça definitiva del/la docent que la sol·licita, excepte si aquesta CS s'obté per proposta de centre.

 

COMISSIONS DE SERVEI - PAÍS VALENCIÀ

Publicada en el DOGV (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana) la normativa de comissions de serveis.

Cos de mestreshttps://dogv.gva.es/datos/2021/05/20/pdf/2021_5535.pdf

Secundària i resta de cossoshttps://dogv.gva.es/datos/2021/05/20/pdf/2021_5538.pdf

Més informació al web de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana:

Cos de mestres: https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/cuerpo-de-maestros3
Secundària i resta de cossos: https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/cuerpo-de-secundaria-y-otros-cuerpos3


 

 

 

 

 


 

 

 

 

Número de visites avui: 1