Permisos i Llicències

· Actualitzat a 2/12/2019 ·

 

Permisos

Pel compliment d’un deure inexcusable i deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral

Naixement, acolliment o adopció d’un/a fill/a

Gestació

Permís per naixement per a la mare biològica

Permís per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent

Naixement de fills/es prematurs/es

Ampliació del permís de maternitat

Absència del lloc de treball durant un màxim de dues hores diàries..

Permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció d’un fill o una filla

Permís per gaudir de vacances fora de temporada després de l’infantament

Lactància per fill/a menor de dotze mesos

Atenció de fills/es amb discapacitat

Permís d’absència

Flexibilització horària

Trasllat de domicili

Matrimoni/parella estable

Matrimoni d’un/a familiar

Assistència a exàmens i altres proves d'avaluació

Formació permanent del professorat

Hospitalització del o de la convivent o d’un/a familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat

Mort, accident o malaltia greu d’un/a familiar de primer o de segon grau de consanguinitat o afinitat

Atenció d’un/a familiar

Cura d’un familiar de primer grau amb una malaltia molt greu

Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part o gestió de tràmits administratius per a l’adopció o l’acolliment

Situacions de violència de gènere

Permís d’absència

Flexibilització horària

Flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents i per a reunions de tutoria de fills/es

Permisos electorals

Eleccions polítiques

Eleccions sindicals

Llicències

Assumptes propis

Malaltia

Estudis relacionats amb el lloc de treball

Llicència no retribuïda per a estudis

Risc durant l’embaràs o la lactància

Exercici de funcions sindicals

Reduccions de jornada

Per cura d’un/a fill/a menor de sis anys

Opció a la compactació de la reducció d’1/3 o 1/2

Per cura d’un/a fill/a menor de dotze anys

Per naixement de fills/es prematurs/es

Per tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda, sempre que se’n tingui la guarda legal

Per tenir a càrrec un/a familiar fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució igual o superior al 65% o que requereix una dedicació especial

Per cura d’un familiar de primer grau per raons de malaltia molt greu i pel termini màxim d’un mes

Cura de fills/es menors afectats/des per càncer o altres malalties greus

Per raó de violència de gènere

Per tractament d’una discapacitat legalment reconeguda

Per interès particular

Disminució de la jornada

Disminució de la jornada lectiva per raó de ser major de 55 anys

Reducció de dues hores d’activitats complementàries per raó de ser major de 55 anys

Situacions en cas de malaltia

Incapacitat temporal

Altres situacions i adscripcions temporals

Adaptació de lloc de treball per motius de salut

Situació de servei en altres administracions

Serveis especials

Excedències

Voluntària per interès particular

Voluntària per raó de tenir cura d'un/a fill/a

Voluntària per raó de tenir cura de familiars

Voluntària per al manteniment de la convivència

Voluntària per violència de gènere

Per incompatibilitat

Per raó de violència terrorista

Professorat interí i substitut

Referències normatives

ANNEX: Graus de parentiu per consanguinitat o afinitat.

 

OBSERVACIONS:

Les referències fetes en aquest document al “permís de maternitat” cal entendre que es fan al nou “permís per naixement per a la mare biològica”.

Igualment, les referències que es fan al “permís de paternitat”, cal entendre-les fetes al nou “permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció d’un fill o una filla”.

 

 

Permisos

 

Pel compliment d’un deure inexcusable i deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral

 

Legislació

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (text refós de funció pública catalana): art. 96.1.d).
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.j).

Sol·licitud

 • Se sol·licita prèviament a la direcció del centre llevat dels supòsits en què es pugui considerar força major. En aquest cas la direcció del centre podrà qualificar-lo com a tal, ateses les raons que, amb posterioritat, es presentin per escrit.

Durada

 • El temps indispensable per al compliment del deure.

Observacions

 • Es pot demanar per al compliment de deures inexcusables de caràcter públic o personal, així com per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral.
 • Caldrà justificar-ne les causes per escrit.
 • La concessió del permís no està condicionada a les necessitats del servei.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

 

Naixement, acolliment o adopció d’un/a fill/a

 

NOTA: veure nova regulació del permís per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent i també del permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment d’un fill o filla.

 

Gestació

 

Legislació

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): disposició addicional setzena.

Sol·licitud i documentació

 • Se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d'instància.
 • S’ha d’adjuntar el comunicat mèdic corresponent.

Durada

 • A partir del primer dia de la setmana 37 d’embaràs, fins a la data del part. En el supòsit de gestació múltiple, aquest permís es pot iniciar el primer dia de la setmana 35 d’embaràs, fins a la data de part.

Observacions

 • A l’informe mèdic ha de constar la situació d’embaràs de la funcionària, la setmana de gestació i si és múltiple.
 • Aquest permís és independent de la situació d’incapacitat temporal i de la de risc durant l’embaràs.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

NOTA: Aquest permís, reconegut en la disposició addicional setzena de l’EBEP, està pendent de tramitació a Funció Pública; USTEC·STEs exigeix que s’apliqui el més aviat possible.

 

Permís per naixement per a la mare biològica

 

Legislació

 • Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball y l’ocupació.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.a) i 50.
 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 11 i 16.
 • Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: art. 59, apartat 23 de la disposició addicional divuitena.
 • Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de Llei de classes passives de l'Estat: disposició addicional divuitena.
 • Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social: art. 60, art. 235.
 • Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat: apartat 7.3. Sol·licitud i documentació
 • Se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d'instància.
 • S’ha d’adjuntar el comunicat mèdic corresponent.

Durada

 • Té una durada de setze setmanes, de les quals les sis setmanes immediates posteriors al part són en tot cas de descans obligatori i ininterrompudes. Aquest permís s’amplia en dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill o la filla i, per cada fill o filla a partir del segon en els supòsits de part múltiple, una per a cadascun dels progenitors.
 • En els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, aquest permís s’amplia en tants dies com el nounat estigui hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes addicionals.

Distribució

 • En cas que tots dos progenitors treballin i transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori, el període de gaudi d’aquest permís es pot dur a terme a voluntat d’aquells, de manera interrompuda, i es pot exercir des de la finalització del descans obligatori posterior al part fins que el fill o la filla compleixi els dotze mesos. En el cas del gaudi interromput es requereix, per a cada període de gaudi, un preavís d’almenys 15 dies i s’ha de fer per setmanes completes.
 • Aquest permís es pot gaudir a jornada completa o a temps parcial, quan les necessitats del servei ho permetin, i en els termes que es determinin reglamentàriament.
 • El gaudiment a temps parcial és incompatible amb el permís per lactància o per fills prematurs i amb la reducció de jornada per guarda legal.
 • El permís pot començar abans o immediatament després del part, respectant les 6 primeres setmanes posteriors al part que són de descans obligatori per a la mare.

Observacions

 • En cas de defunció de la mare, l’altre progenitor pot fer ús de la totalitat o, si s’escau, de la part que resti de permís.
 • En el supòsit de defunció del fill o la filla, el període de durada del permís no es veu reduït, tret que, una vegada finalitzades les sis setmanes de descans obligatori, se sol·liciti la reincorporació al lloc de treball.
 • Durant el gaudi d’aquest permís, una vegada finalitzat el període de descans obligatori, es pot participar en els cursos de formació que convoqui l’Administració.
 • Si el permís coincideix totalment o parcialment amb les vacances d’agost, es poden gaudir un cop acabat el permís, i es computaran a partir del dia següent. Són 22 dies laborables de tot el mes sencer o els que quedin del mes d’agost en cas d’iniciar-se el permís durant el mes (no es compten dissabtes ni festius). El període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat. 

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

NOTA 1: A l'efecte de les pensions contributives de jubilació i d'incapacitat permanent de qualsevol règim de la Seguretat Social, es computaran, a favor de la treballadora sol·licitant de la pensió, un total de 112 dies complets de cotització per cada part d’un sol fill i de 14 dies més per cada fill a partir del segon, incloent-hi aquest, si el part és múltiple, excepte si, pel fet de ser treballadora o funcionària en el moment del part, s'hagués cotitzat durant la totalitat de les setze setmanes o, si el part fos múltiple, durant el temps que correspongui.

La Seguretat Social emet certificats per a les treballadores que en qualsevol moment de la seva vida laboral hagin cotitzat en qualsevol règim de la Seguretat Social.

 

NOTA 2: Es reconeixerà un complement de pensió a les dones que hagin tingut fills biològics o adoptats i siguin beneficiàries de pensions de jubilació de caràcter forçós o per incapacitat permanent per al servei o viduïtat que es causin a partir l'1 de gener de 2016 en el règim de classes passives de l'Estat i de la Seguretat Social. L'esmentat complement, que tindrà a tots els efectes naturalesa jurídica de pensió pública, consistirà en un import equivalent al resultat d'aplicar a la pensió que correspongui reconèixer un percentatge determinat en funció del nombre de fills nascuts o adoptats amb anterioritat al fet causant de la pensió, segons l'escala següent: a) en el cas de 2 fills, 5%; b) en el cas de 3 fills, 10%; c) En el cas de 4 o més fills, 15%.

La pensió que correspongui reconèixer o la pensió teòrica sobre la qual es calcula el complement per maternitat en cap cas podrà superar el límit màxim de les pensions públiques que estableix l'article 27.3 d'aquest text refós.

 

Permís per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent

 

Legislació

 • Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball y l’ocupació.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.b) i 50.
 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 11 i 16.
 • Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: art. 59.
 • Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors: art. 45.1.d).
 • Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat: apartat 7.3.

Sol·licitud, requisits i documentació

 • Els supòsits d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, tant temporal com permanent, són els que així estableixin el Codi civil o les lleis civils de les comunitats autònomes que els regulin, i l’acolliment temporal ha de tenir una durada no inferior a un any.
 • Se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d'instància.
 • S’ha d’adjuntar-hi la resolució judicial o administrativa per la qual es constitueix l'adopció o l'acolliment.

Durada

 • Té una durada de setze setmanes. Sis setmanes s’han de gaudir a jornada completa de manera obligatòria i ininterrompuda immediatament després de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment.
 • Aquest permís s’amplia en dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit i per cada fill o filla, a partir del segon, en els supòsits d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiple, una per a cadascun dels progenitors.
 • El còmput del termini es compta a elecció del progenitor, a partir de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, o a partir de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció sense que en cap cas un mateix menor pugui donar dret a diversos períodes de gaudi d’aquest permís.

Distribució

 • En cas que tots dos progenitors treballin i transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori, el període de gaudi d’aquest permís es pot dur a terme de manera interrompuda i es pot exercir des de la finalització del descans obligatori posterior al fet causant fins que el fill o la filla compleixi els dotze mesos. En el cas del gaudi interromput es requereix, per a cada període de gaudi, un preavís d’almenys 15 dies i s’ha de fer per setmanes completes.
 • Aquest permís es pot gaudir a jornada completa o a temps parcial, quan les necessitats de servei ho permetin, i en els termes que es determinin reglamentàriament.

Observacions

 • Durant el gaudi d’aquest permís es pot participar en els cursos de formació que convoqui l’Administració.
 • Si és necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d’origen de l’adoptat, en els casos d’adopció o acolliment internacional, es té dret, a més, a un permís de fins a dos mesos de durada, i durant aquest període es perceben exclusivament les retribucions bàsiques.
 • Independentment del permís de fins a dos mesos que preveu el paràgraf anterior i per al supòsit que estableix el paràgraf esmentat, el permís per adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, tant temporal com permanent, es pot iniciar fins a quatre setmanes abans de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció o la decisió administrativa o judicial d’acolliment.
 • Si el permís coincideix totalment o parcialment amb les vacances d’agost, es poden gaudir un cop acabat el permís (es computaran a partir del dia següent). Són 22 dies laborables de tot el mes sencer o els que quedin del mes d’agost en cas d’iniciar-se el permís durant aquest mes (no es compten dissabtes ni festius). El període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat. 

Retribucions

 

Naixement de fills/es prematurs/es

 

Ampliació del permís de maternitat

 

Legislació

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.a) i 50.
 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 15 i 16.
 • Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat: apartat 7.6.

Sol·licitud

 • La sol·licitud s’haurà de lliurar en el termini de 15 dies abans de l’inici del permís al director del centre de destinació, que haurà de fer-la arribar al servei territorial corresponent en el termini de 10 dies.

Durada

 • En el cas de naixement de fills/es prematurs/es o que hagin de quedar hospitalitzats a continuació del part, es té dret a ampliar el permís de maternitat pel temps equivalent a l’hospitalització, amb un màxim de 13 setmanes addicionals

Observacions

 • Si el permís coincideix totalment o parcialment amb les vacances d’agost, es poden gaudir un cop acabat el permís (es computaran a partir del dia següent). Són 22 dies laborables de tot el mes sencer o els que quedin del mes d’agost en cas d’iniciar-se el permís durant aquest mes (no es compten dissabtes ni festius).

El període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat. 

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

 

Absència del lloc de treball durant un màxim de dues hores diàries

 

Legislació

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.g).

Sol·licitud

 • Se sol·licita a la direcció del centre.

Durada

 • En el cas de naixement de fills/es prematurs/es o que hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, el funcionari o funcionària té dret a l’absència del lloc de treball durant un màxim de dues hores diàries, mentre duri l’hospitalització.

Observacions

 • En el cas de naixement de fills/es prematurs/es o que hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, el funcionari o funcionària també té dret a la reducció de jornada durant un màxim de dues hores diàries amb disminució proporcional de les retribucions .
 • Vegeu l’apartat de reduccions de jornada.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

 

Permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció d’un fill o una filla

 

Legislació

 • Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball y l’ocupació.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.c) i 50.
 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 13, segons la modificació de la Llei 5/2007 de mesures fiscals i financeres (disposició addicional 3) i art. 16.
 • Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: art. 59.
 • Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat: apartat 7.5, tenint en compte el que regula la Llei 5/2007 de mesures fiscals i financeres (disposició addicional 3).
 • Reial decret 295/2009, de 6 de març: art. 23.3.

Sol·licitud i documentació

 • Se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida.

Durada

 • Té una durada de setze setmanes, de les quals les sis setmanes immediates posteriors al fet causant són en tot cas de descans obligatori. Aquest permís s’amplia en dues setmanes més, una per a cadascun dels progenitors, en el supòsit de discapacitat del fill o la filla, i per cada fill o filla a partir del segon en els supòsits de naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiples, que s’han de gaudir a partir de la data del naixement, de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, o de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció.
 • En els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, aquest permís s’amplia en tants dies com el nounat estigui hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes addicionals.

Distribució

 • Aquest permís el pot distribuir el progenitor que l’hagi de gaudir sempre que les sis primeres setmanes siguin ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement, de la decisió judicial de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment o de la decisió judicial per la qual es constitueixi l’adopció.
 • En cas que tots dos progenitors treballin i transcorregudes les sis primeres setmanes, el període de gaudi d’aquest permís es pot dur a terme de manera interrompuda i es pot exercir des de la finalització del descans obligatori posterior al part fins que el fill o la filla compleixi els dotze mesos. En el cas del gaudi interromput es requereix, per a cada període de gaudi, un preavís d’almenys 15 dies i s’ha de fer per setmanes completes.
 • En cas que s’opti pel gaudi d’aquest permís després de la setmana setze del permís per naixement, si el progenitor que gaudeix d’aquest últim permís ha sol·licitat l’acumulació del temps de lactància d’un fill de menys de dotze mesos en jornades completes de l’apartat f) de l’article 48, és a la finalització d’aquest període quan es dona inici al còmput de les deu setmanes restants del permís del progenitor diferent de la mare biològica.
 • Aquest permís es pot gaudir a jornada completa o a temps parcial, quan les necessitats del servei ho permetin, i en els termes que es determinin reglamentàriament, de conformitat amb les regles que estableix aquest article.

Observacions

 • En el supòsit de defunció del fill o la filla, el període de durada del permís no es redueix, tret que, una vegada finalitzades les sis setmanes de descans obligatori, se sol·liciti la reincorporació al lloc de treball.
 • Durant el gaudi d’aquest permís, transcorregudes les sis primeres setmanes ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement, es pot participar en els cursos de formació que convoqui l’Administració.
 • En els casos que preveuen els apartats a), b), i c) el temps transcorregut durant el gaudi d’aquests permisos es computa com de servei efectiu a tots els efectes, i es garanteix la plenitud de drets econòmics de la funcionària i, si s’escau, de l’altre progenitor funcionari, durant tot el període de durada del permís, i, si s’escau, durant els períodes posteriors al gaudi d’aquest, si d’acord amb la normativa aplicable el dret a percebre algun concepte retributiu es determina en funció del període de gaudi del permís.
 • Els funcionaris que hagin fet ús del permís per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, tant temporal com permanent, tenen dret, una vegada finalitzat el període de permís, a reintegrar-se al seu lloc de treball en termes i condicions que no els siguin menys favorables al gaudi del permís, així com a beneficiar-se de qualsevol millora en les condicions de treball a què haurien pogut tenir dret durant la seva absència.
 • En el cas d’una família monoparental, si es té la guarda legal exclusiva del fill/a, es pot gaudir del permís de paternitat a continuació del de maternitat (es preveu en l’art. 13.3 Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat) i amb una durada de 4 setmanes).
 • En els casos de famílies monoparentals en què només consti un progenitor, adoptant o acollidor/a, si aquest/a percep el subsidi per maternitat, no podrà acumular el subsidi per paternitat (règim de la Seguretat Social).
 • Es té dret al permís independentment que l’altre/a progenitor/a treballi.
 • Sí el permís coincideix totalment o parcialment amb les vacances, es poden gaudir un cop acabat el permís.
 • En els casos de pluriocupació i/o pluriactivitat, en pot gaudir als dos llocs de treball simultàniament o per separat, sempre dins del període de les 16 setmanes posteriors al part.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

NOTA: El Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball y l’ocupació, introdueix una nova Disposició Transitòria Novena a l’EBEP, establint una aplicació progressiva d’aquest permís pels primers tres anys, amb aquest redactat:

“La durada del permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment, o adopció a què es refereix l’apartat c) de l’article 49 d’aquesta norma, en la redacció que en fa el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, s’incrementa de manera progressiva, de manera que:

 1. El 2019 la durada del permís és de vuit setmanes; les dues primeres setmanes han de ser ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement, de la decisió judicial de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment o de la decisió judicial per la qual es constitueixi l’adopció. Les sis setmanes restants poden ser de gaudi interromput; ja sigui després de les sis setmanes immediates posteriors al període de descans obligatori per a la mare, o bé després de la finalització dels permisos que contenen els apartats a) i b) de l’article 49 o de la suspensió del contracte per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment.
 2. El 2020 la durada del permís és de dotze setmanes; les quatre primeres setmanes han de ser ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement, de la decisió judicial de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment o de la decisió judicial per la qual es constitueixi l’adopció. Les vuit setmanes restants poden ser de gaudi interromput; ja sigui després de les sis setmanes immediates posteriors al període de descans obligatori per a la mare, o bé després de la finalització dels permisos que contenen els apartats a) i b) de l’article 49 o de la suspensió del contracte per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment.
 3. Finalment, el 2021 la durada del permís és de setze setmanes; les sis primeres setmanes han de ser ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement, de la decisió judicial de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment o de la decisió judicial per la qual es constitueixi l’adopció. Les deu setmanes restants poden ser de gaudi interromput; ja sigui després de les sis setmanes immediates posteriors al període de descans obligatori per a la mare, o bé després de la finalització dels permisos que contenen els apartats a) i b) de l’article 49 o de la suspensió del contracte per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment”.

 

Permís per gaudir de vacances fora de temporada després  d’infantament

 

Legislació

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 16.
 • Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: art. 59.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 50

Sol·licitud

 • S’ha de sol·licitar prèviament al servei territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Durada

 • Tot el període de llicència que comprengui parcialment o totalment el mes d’agost s’afegirà a partir de la data de finalització de la llicència (permís de maternitat, de paternitat o d’atenció de fills prematurs).

Observacions

 • Si les situacions de permís de maternitat, incapacitat temporal, risc durant la lactància o risc durant l’embaràs impedeixen iniciar el gaudi de les vacances dins de l’any natural al qual corresponguin, o si una vegada iniciat el període de vacances sobrevé una de les situacions esmentades, el període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin, sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat (art. 50 EBEP).
 • Són 22 dies laborables per tot el mes sencer o els que quedin del mes agost en cas d’iniciar-se el permís durant aquest mes (no es compten dissabtes ni festius). 

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

 

Lactància per fill/a menor de dotze mesos

 

Legislació

 • Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball y l’ocupació.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.f.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).
 • Resolució de 26 de juny de 2014 per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent establerts a partir del curs 2014-2015: apartat 7.1.

Sol·licitud i documentació

 • Ho pot sol·licitar tot el personal funcionari, interí i laboral indefinit.
 • La sol·licitud es fa a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància.
 • El document acreditatiu és el llibre de família o document equivalent

Durada

 • Una hora diària d’absència del lloc de treball, que es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. Aquest dret es podrà substituir per una reducció de jornada normal en mitja hora a l’inici i al final de la jornada o, en una hora a l’inici o al final de la jornada.
 • En els casos de part, adopció o acolliment múltiple el temps d’absència del lloc de treball s’incrementarà proporcionalment (dues hores en cas de bessons, tres hores en cas de trigèmins, etc.).

Observacions

 • El permís de lactància és únic per a cada fill/filla, és un dret individual dels funcionaris, sense que es pugui transferir el seu exercici a l’altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor. Tots dos progenitors tindran dret a gaudir del permís per lactància pel mateix fill/a.
 • La distribució de les hores diàries de gaudiment d’aquest permís està condicionada a les necessitats del servei.
 • El permís de lactància es pot compactar en jornades senceres consecutives de treball.
 • El Departament d’Educació obliga al retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada, si no es realitza la incorporació al lloc de treball en acabar el permís.
 • Si es vol gaudir de la lactància compactada, s’ha de fer després d’haver gaudit de la resta de permisos (ex. maternitat, reducció de jornada compactada, vacances, etc.).
 • En cas de compactació del permís de lactància en jornades completes, aquesta modalitat només es pot gaudir a partir de la finalització del permís per naixement, adopció, guarda, acolliment o del progenitor diferent de la mare biològica, o un cop que, des del naixement del menor, hagi transcorregut un temps equivalent al que comprenen els esmentats permisos, llevat que es vulgui gaudir d’altres permisos (reducció de jornada compactada, vacances, etc.). En aquests casos, el gaudiment dels altres permisos s’ha de fer abans del gaudiment de la lactància compactada.

Criteris per al càlcul de la lactància compactada (en dies laborables):

  • El càlcul es realitza ara de forma personalitzada tenint com a referència els dies teòrics de prestació de serveis entre la incorporació després del permís de maternitat i, si s'escau altres permisos i/o vacances, i el compliment dels dotze mesos d’edat del fill o filla.
  • Per obtenir el nombre de dies que es poden compactar, s’han de tenir en compte els dies que es treballa i no els que no es treballa (els dies dels mesos de juliol i agost, els dies dels períodes no lectius de Nadal i Pasqua, els dies festius, els dissabtes, els diumenges i els dies de lliure disposició del centre)
  • La quantia de dies que en resulti seran equivalents a les hores totals a compactar i s’hauran dividir per la jornada diària (7,5 hores a jornada complerta, o bé la proporció de jornada que tingui la persona docent) i arrodonir a l’alça.
  • Els dies que corresponen al personal interí per compactació de lactància es calculen segons el número d’hores de lactància que pot fer la persona interessada fins a la data de finalització del nomenament a vacant. Si a partir de l’1 de setembre torna a tenir un nomenament a vacant podrà fer la resta de dies de lactància compactada.
  • Les persones amb jornada inferior a la sencera tenen dret a la lactància i únicament poden compactar-la si tenen nomenament a vacant.

 

Retribucions

 • Es cobra el 100%.
 • La compactació de la lactància comporta el retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada, si no es realitza la incorporació al lloc de treball en acabar el permís.

NOTA: USTEC·STEs

 • Considerem que el professorat interí ha de realitzar la compactació de forma continuada sense interrupció al mes setembre i amb tota la plenitud de drets.
 • Els dies de compactació han de ser retribuïts al 100% del sou de la maternitat, al marge de si es gaudeix d’alguna reducció i, per tant, també si es té una retribució diferent de la sencera.

 

Atenció de fills/es amb discapacitat

 

Permís d’absència

 

Legislació

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 17.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació). 

Requisits i sol·licitud

 • Permís d’absència del lloc de treball per assistir a reunions de coordinació ordinària amb finalitats psicopedagògiques amb el centre d’educació especial o d’atenció precoç on rebi tractament el fill o filla, o bé per acompanyar-lo si ha de rebre suport addicional en l’àmbit sanitari.
 • Se sol·licita prèviament a la direcció del centre educatiu.

Observacions

 • Els/les progenitors/es tenen dret al permís conjuntament.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

 

Flexibilització horària

 

Legislació

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 17.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).

Requisits i sol·licitud

 • Se sol·licita a la direcció del centre educatiu.

Observacions

 • Són 2 hores de flexibilitat horària diària per poder conciliar els horaris del lloc de treball propi amb els dels centres d’educació especial o d’altres centres on el/la fill/a rep atenció.
 • Per tal de flexibilitzar l’horari de treball s’ha de tenir en compte el lloc del domicili familiar i el marc horari del centre.
 

NOTA: Vegeu també «Flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents i per a reunions de tutoria de fills/es».

 

Trasllat de domicili

 

Legislació

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (text refós de funció pública catalana): art. 96.1.b).
 • Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, article 77.

Sol·licitud

 • S'ha de sol·licitar prèviament a la direcció del centre.
 • La concessió és obligada; no està subordinada a les necessitats del servei.

Durada

 • 1 dia si no hi ha canvi de localitat. Fins a 4 dies si hi ha canvi de localitat.

Observacions

 • El Departament d’Educació considera la mateixa localitat els municipis els nuclis urbans dels quals estiguin units urbanísticament i que disposin de serveis de transports urbans col·lectius comuns.

NOTA: USTEC·STEs considera que la interpretació que fa l’Administració del terme localitat és restrictiva i perjudica els drets del personal del Departament d’Educació.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Matrimoni/parella estable

 

Legislació

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 9.
 • Llei 25/2010, de 29 de juliol, Codi Civil de Catalunya, article 234.1 i disposició addicional segona

Sol·licitud i documentació

 • Se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància.
 • Documentació:

- per matrimoni cal el certificat on s’indiqui la data prevista de celebració del matrimoni i posteriormenrt una fotocòpia compulsada del llibre de família o equivalent.

- per parella estable cal escriptura pública, o bé acta de notorietat de la convivència i del transcurs dels dos anys de convivència, o bé acreditació d’haver tingut un fill/a en comú durant la convivència; i certificat d’inscripció en el Registre de parelles estables de Catalunya.

Durada

 • Són 15 dies naturals consecutius que es poden gaudir dins el termini d’un any a comptar des de la data del casament o de l’inici de la convivència, en el cas de les parelles estables.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

 

Matrimoni d’un/a familiar

 

Legislació

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 10.

Sol·licitud

 • Se sol·licita prèviament a la direcció del centre.

Durada

 • Durant 1 dia, ampliable a 2 si el fet té lloc fora de Catalunya.

Observacions

 • El/la familiar ha de ser fins al segon grau d'afinitat o consanguinitat (avis, pares, germans/es, fills/es i néts/es, tant propis com del cònjuge).

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

 

Assistència a exàmens i altres proves d'avaluació

 

Legislació

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (text refós de funció pública catalana): art. 96.1.c).
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.d.

Sol·licitud

 • Se sol·licita prèviament a la direcció del centre i és de concessió obligada.

Durada

 • Per assistir a exàmens finals en centres oficials, durant els dies de la seva celebració.
 • El temps indispensable en cas d'altres proves definitives d'avaluació i alliberadores de matèria en els centres oficials.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

 

Formació permanent del professorat

 

Legislació

 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).

Sol·licitud

 • S'ha de sol·licitar prèviament a la direcció del centre.

Durada

 • No determinada.

Observacions

 • S'inclouen en aquest supòsit les absències per motius de participació en cursos de formació i altres activitats formatives dins el Pla de formació permanent del professorat justificades amb la conformitat de l'admissió de la persona inscrita.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

 

Hospitalització del o de la convivent o d’un/a familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat

 

Legislació

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 19.

Sol·licitud

 • El concedeix la direcció del centre; no cal sol·licitar-lo prèviament.

Durada

 • Si es tracta d’un/a convivent o familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat es té dret al gaudiment de 2 dies laborables si el succés es produeix en la mateixa localitat de destinació i de 4 dies laborables si es produeix en una altra localitat.
 • Excepcionalment i per motius degudament justificats, es pot ampliar el permís fins a 6 dies laborables, de conformitat amb l’art. 19 de la Llei 8/2006.

Observacions

 • Únicament es concedeix en el cas de convivents i de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (avis, pares, germans/es, fills/es i néts/es, tant propis com del cònjuge).
 • El Departament d’Educació considera la mateixa localitat els municipis els nuclis urbans dels quals estiguin units urbanísticament i que disposin de serveis de transports urbans col·lectius comuns.
 • Els dies de permís es podran gaudir dins el termini de 10 dies a partir del succés.

NOTA: USTEC·STEs considera que la interpretació que fa l’Administració del terme localitat és restrictiva i perjudica els drets del personal del Departament d’Educació.

 

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

 

Mort, accident o malaltia greu d’un/a familiar de primer o de segon grau de consanguinitat o afinitat

 

Legislació

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.a).
 • Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol.
 • Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, article 77.

Sol·licitud

 • El concedeix la direcció del centre; no cal sol·licitar-lo prèviament.

Durada

 • Si es tracta d’un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat es té dret al gaudiment de 3 dies hàbils si el succés es produeix en la mateixa localitat de destinació i de 5 dies hàbils si es produeix en una altra localitat.
 • Si es tracta d’un familiar dins el segon grau de consanguinitat o afinitat el permís serà de 2 dies hàbils si el succés es produeix en la mateixa localitat i de 4 dies hàbils quan sigui en una altra localitat.

Observacions

 • Únicament es concedeix en el cas de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (avis, pares, germans/es, fills/es i néts/es, tant propis com del cònjuge).
 • El Departament d’Educació considera la mateixa localitat els municipis els nuclis urbans dels quals estiguin units urbanísticament i que disposin de serveis de transports urbans col·lectius comuns.
 • Els dies de permís es podran gaudir dins el termini de 10 dies a partir del succés.

NOTA: USTEC·STEs considera que la interpretació que fa l’Administració del terme localitat és restrictiva i perjudica els drets del personal del Departament d’Educació.

 

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

 

Atenció d’un/a familiar

 

Legislació

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 20.

Sol·licitud i documentació

 • Cal sol·licitar-lo a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància.
 • Cal adjuntar documentació acreditativa de la relació familiar i de la situació que justifica la sol·licitud.

Durada

 • Un mínim de 10 dies i un màxim de 3 mesos, prorrogables excepcionalment fins a 3 mesos més.

Observacions

 • El pot demanar el personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí.
 • El familiar ha de ser-ho fins a segon grau de consanguinitat o afinitat (avis, pares, germans/es, fills/es i néts/es, tant propis com del cònjuge).
 • Aquest permís es incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que queda suspesa d’ofici fins a la finalització del permís.
 • El temps de permís computa als efectes d’antiguitat, triennis, sexennis, concursos i drets passius.
 • Hi ha reserva del lloc de treball.
 • Implica una minoració del nombre de dies de vacances d’estiu, proporcional als dies no treballats.

Retribucions

 • No es percebrà cap retribució.

 

Cura d’un familiar de primer grau amb una malaltia molt greu

 

Legislació

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.i).

Sol·licitud i documentació

 • Cal adjuntar la documentació acreditativa de la relació familiar i de la situació que justifica la sol·licitud:

a) fotocòpia compulsada del llibre de família (complet) o document equivalent, o certificat del registre civil on quedi constància del grau de parentiu

b) certificat mèdic on consti que la malaltia del familiar és molt greu

c) declaració jurada o promesa de la persona sol·licitant de si la reducció pel mateix familiar la gaudeix únicament ella o la comparteix amb d’altres persones.

 • La sol·licitud s’haurà de lliurar en el termini de 15 dies abans de l’inici del permís al director del centre de destinació, que l’haurà de fer arribar al servei territorial corresponent en el termini de 10 dies.

Durada

 • Màxim d’un mes.

Observacions

 • Per la necessitat de tenir cura d'un familiar de primer grau que pateix una malaltia molt greu, el/la funcionari/ària tindrà dret a sol·licitar una reducció de fins al 50% de la jornada laboral, amb caràcter retribuït.
 • El pot demanar el personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí, però només es concedeix la reducció de jornada si el sol·licitant té un nomenament a jornada sencera. Un cop concedida la reducció de jornada, si s’obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d’adjudicacions d’estiu, s’ha d’informar al Servei Territorial/Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada pel curs següent i s’ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació.
 • Si hi ha més d'un titular d'aquest dret pel mateix fet causant, el temps de gaudi d'aquesta reducció es podrà prorratejar entre ells, respectant en tot cas, el termini màxim d'un mes.
 • Aquest permís es incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que queda suspesa d’ofici fins a la finalització del permís.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

 

Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part o gestió de tràmits administratius per a l’adopció o l’acolliment

 

Legislació

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 18.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.e.

Sol·licitud

 • S’ha de sol·licitar prèviament a la direcció del centre.

Durada

 • El temps indispensable perquè les dones embarassades assisteixin a exàmens prenatals i a tècniques de preparació per al part,
 • El temps necessari perquè les parelles que optin per l’adopció o l’acolliment permanent o preadoptiu duguin a terme els tràmits administratius requerits a Catalunya per l’administració competent.

Observacions

 • Cal justificació prèvia que s’han de realitzar dins de la jornada de treball.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

 

Situacions de violència de gènere

 

Permís d’absència

 

Legislació

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 21.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.d).

Sol·licitud

 • S’ha de sol·licitar a la direcció del centre.

Durada

 • El temps que es consideri justificat d’acord amb el que determinin el serveis socials, policials o de salut corresponents.

Observacions

 • Cal aportar la documentació acreditativa de la situació.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

 

Flexibilització horària

 

Legislació

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 21.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.d).

Sol·licitud

 • S’ha de sol·licitar a la direcció del centre.

Durada

 • Es té dret a les hores de flexibilitat horària que, d’acord amb cada situació concreta, siguin necessàries per a la protecció o l’assistència social.

Observacions

 • Cal aportar la documentació acreditativa de la situació.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

 

Flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents i per a reunions de tutoria de fills/es

 

Legislació

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 22.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).

Requisits i sol·licitud

 • Permís de flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques de cònjuges, d’ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i per a reunions de tutoria amb els/les docents responsables dels fills/es.
 • S’ha de sol·licitar a la direcció del centre.

Durada

 • D’un mínim d’1 hora a un màxim de 7.

Observacions

 • La persona que obtingut el permís ha de recuperar el temps en el termini d’un mes a partir del dia del seu gaudiment.
 • El permís pot ser puntual o periòdic. En aquest darrer cas, caldrà ajustar l’horari setmanal de la persona que en gaudeix, tenint en compte les necessitats de la prestació del servei educatiu.

NOTA: Vegeu també «Atenció de fills/es amb discapacitat (Flexibilització horària)».

 

Permisos electorals

 

Eleccions polítiques

 

Legislació

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.j).
 • Llei 30/1984, de 2 d’agost, Reforma de la funció pública: art. 30.2.
 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (text refós de funció pública catalana): art. 96.1.d).
 • Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general: arts. 28, 76 i 78.
 • Ordre de 6 de novembre de 1985 per la qual es regula la concessió de permisos per a funcionaris que es presentin com a candidats a les eleccions.
 • Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals: art. 13.

 

Candidats/tes

 

Requisits i sol·licitud

 • Ser candidat o candidata a eleccions de tipus polític.
 • S’ha de sol·licitar als serveis territorials o al Consorci.

Durada

 • El temps de durada de la campanya electoral.

Observacions

 • S’ha d’acreditar haver estat proclamat/da candidat/a.
 • Es cobra el 100%.

 

Jornada electoral

 

Requisits i sol·licitud

 • Ser membre de la mesa a eleccions de tipus polític o ser designat/da interventor/a.
 • Ser nomenat/da president o vocal de les meses electorals o ser designat/da interventor/a.
 • S’ha de sol·licitar als serveis territorials o al Consorci.

Durada

 • És un permís retribuït de jornada completa durant el dia de la votació i, en tot cas, hi ha dret a una reducció de la jornada de treball de cinc hores el dia immediatament posterior.

Observacions

 • S’ha d’acreditar haver estat nomenat/da i formar part de la mesa electoral constituïda o ser designat/da interventor/a per un partit polític o coalició electoral.
 • Els/les apoderats/des tindran dret només al permís durant el dia de les votacions.
 • Es cobra el 100%.

 

Eleccions sindicals

 

Legislació

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.j).
 • Llei 30/1984, de 2 d’agost, Reforma de la funció pública: art. 30.2.
 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (Text refós de funció pública catalana): art. 96.1.d).
 • Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques, modificada per la llei 18/1994, de 30 de juny: art. 21.
 • Circular 7/2006 sobre participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms en les eleccions sindicals.
 • Resolucions específiques que dicta l’Administració per regular cada procediment electoral.

 

Membres de les meses electorals

 

Requisits i sol·licitud

 • Ser membre de la mesa a eleccions sindicals o ser designat/da interventor/a.
 • S’ha de sol·licitar a les direccions dels centres.

Durada

 • El temps necessari per assistir a les reunions durant el període electoral.

Observacions

 • S’ha d’acreditar haver estat nomenat/da membre de la mesa a eleccions sindicals o ser designat/da interventor/a.
 • Ells/les membres de les meses coordinadores disposaran d’un permís des del dia de la constitució de la mesa fins al dia de les eleccions i seran substituïts/des als centres.
 • Quan amb motiu de l'activitat electoral el professor/a dels centres públics de titularitat del Departament d’Educació que sigui designat membre d'una mesa electoral hagi de desplaçar-se fora del municipi del seu centre de treball, tindrà dret a percebre les indemnitzacions que li correspongui.
 • Es cobra el 100%.

 

Jornada electoral

 

Requisits i sol·licitud

 • Ser membre de la mesa a eleccions sindicals o ser designat/da interventor/a.
 • S’ha de sol·licitar a les direccions dels centres.

Durada

 • És un permís retribuït de jornada completa durant el dia de la votació i, en tot cas, hi ha dret a una reducció de la jornada de treball de cinc hores el dia immediatament posterior.

Observacions

 • S’ha d’acreditar haver estat nomenat/da membre de la mesa a eleccions sindicals o ser designat/da interventor/a.
 • Quan amb motiu de l'activitat electoral el professor/a dels centres públics de titularitat del Departament d’Educació que sigui designat membre d'una mesa electoral hagi de desplaçar-se fora del municipi del seu centre de treball, tindrà dret a percebre les indemnitzacions que li correspongui.
 • Es cobra el 100%.

Llicències

 

Assumptes propis

 

Legislació

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (text refós de funció pública catalana): art. 95.2, modificat per l’article 6.1 de la Llei 17/1997, de 24 de desembre, de mesures administratives i d’organització, i l’art. 122.b) del mateix Decret legislatiu 1/1997.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació). Sol·licitud i documentació
 • Se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància.
 • Ha de dur necessàriament el vistiplau de la direcció del centre, ja que la concessió està subordinada a les necessitats del servei.
 • És convenient demanar-la amb prou antelació abans de la data d’inici prevista, informant-se del termini en cada SSTT o en el Consorci.
 • Un cop concedida i notificada la resolució de concessió, en general, no se’n modificarà la data de finalització prevista i voluntàriament demanada.
 • En general, no es concedirà quan es demani amb discontinuïtat (caps de setmana, etc.) i no es pugui garantir la permanència del substitut inicialment nomenat.
 • S’ha de tenir en compte que la data de finalització ha de ser necessàriament la del dia anterior a aquell en què efectivament s’efectuï la reincorporació al centre.

Durada

 • Fins a 6 mesos cada dos anys com a funcionari.
 • Es comencen a computar els dos anys a partir del moment que es demana la llicència per primer cop. Durant aquests dos anys, es poden demanar diferents períodes de llicència fins a un total de sis mesos. Passats els dos anys des de la primera llicència, es torna a disposar de sis mesos més de llicència. El primer cop que es farà ús d'aquest nou període es començaran a computar, de bell nou, els dos anys.

Observacions

 • El temps de llicència computa a l’efecte d'antiguitat.
 • Hi ha reserva del lloc de treball.
 • El professorat interí no pot gaudir d'aquesta llicència. Retribucions
 • No es percebrà cap mena de retribució mentre duri la llicència. Igualment implica una minoració del nombre de dies de vacances d’estiu i també es descomptarà la part proporcional de les pagues extraordinàries.
 • S’ha de sol·licitar la compatibilitat sempre que, en el temps de la llicència per assumptes propis, es vulgui ocupar un lloc de treball remunerat o no.
 • Durant el temps de llicència s'ha de continuar cotitzant pels drets passius i per MUFACE. Els descomptes es faran un cop s’hagi finalitzat la llicència en un termini màxim de 3 mensualitats.

 

Malaltia

 

Legislació

 • Reial decret legislatiu 4/2000 (Llei sobre Seguretat Social dels funcionaris civils de l’Estat): de l'art. 18 al 21.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art 50.
 • Reial decret 375/2003, de 28 de març (Reglament general del mutualisme administratiu): art. 45 i següents.
 • Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny, per la qual es regula el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural en el règim especial de la Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat.
 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (Text refós de funció pública catalana): art. 95.3.
 • Decret llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.
 • Decret llei 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.
 • Decret llei 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.
 • Instrucció 5/2012, de 15 d’octubre, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’administració de la Generalitat.
 • Instrucció 6/2012, de 5 de novembre, de modificació de la Instrucció 5/2012, de 15 d’octubre.
 • Resolució de 24 d’octubre de 2012 per la qual es modifica l’apartat Registre d’absències dels documents d’organització i funcionament dels centres i serveis educatius per al curs 2012-2013.
 • Acord de Govern de 26 de febrer de 2013 en matèria de retribució dels empleats públics.
 • Instrucció 1/2013 per a l’aplicació de les millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de la Generalitat i els seus organismes autònoms.
 • Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la qual es desenvolupa el RD 625/2014, de 18 de juliol.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).
  Decret llei 5/2018, de 16 d’octubre (millores retributives i de prestacions d’incapacitat temporal).
 • Instrucció 1/2019, de 6 de febrer, sobre justificació d’absències per motius de salut del personal docent dels centres i serveis educatius del Departament d’Educació.
 • Instrucció 2/2019, d’1 de febrer, sobre criteris per al càlcul del complement de millora de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

 

Disposicions generals

 •  
 • A l’efecte de garantir la correcta prestació del servei, qualsevol absència del lloc de treball ha de ser comunicada, amb caràcter immediat i en la forma que es consideri més adient (telèfon, correu electrònic, avís d’un familiar...), al director o la directora, amb independència que posteriorment es justifiqui documentalment.
 • Les absències que no siguin justificades documentalment o la justificació de les quals es consideri insuficient o inadequada comporten la deducció proporcional d’havers, que se substanciarà pel procediment de deducció proporcional de retribucions per incompliment de la jornada sense justificació, sens perjudici que puguin ser constitutives de falta disciplinària.
 • En cap cas s’admeten justificants documentals que continguin dades sobre la salut de les persones (dades sobre diagnòstic, proves mèdiques realitzades...) i, en el supòsit que siguin lliurats, aquests justificants s’han de retornar a les persones interessades i s’ha de deixar constància a l’expedient, mitjançant una diligència, que l’absència ha estat correctament justificada mitjançant un document adequat i suficient.
 • La documentació mèdica és confidencial, per la qual cosa els centres i serveis educatius s’han de subjectar a la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les persones que intervenen en la tramitació d’aquest procediment tenen el deure de guardar secret.
 • En els centres i serveis educatius, la responsabilitat directa del control de la jornada i l’horari recau en el director o la directora.

 

Baixa mèdica oficial

 En el seu cas, serà expedida, a tot estirar, el quart dia consecutiu de malaltia. El dia de malaltia sense baixa mèdica cal acreditar-lo documentalment al director o directora del centre amb un justificant mèdic on consti la necessitat de repòs durant el període d’absència.
 

Absències per motius de salut de durada màxima de tres dies consecutius              Vegeu l’apartat «Situacions en cas de malaltia».

Absències per assistència a consulta mèdica         Vegeu l’apartat «Situacions en cas de malaltia».


Justificació d'absències per incapacitat temporal

1.- Les absències produïdes per baixes per malaltia o incapacitat temporal s'han de justificar necessàriament mitjançant la presentació del comunicat mèdic de baixa mèdica i els consecutius comunicats de confirmació. Tan bon punt el treballador tingui coneixement de la situació de baixa, ho ha de comunicar al director o directora del centre on està adscrit, i fer-li arribar el comunicat de baixa -com a molt tard- l'endemà de la data de l'expedició. 

2.- La data de l'alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal, per la qual cosa els comunicats mèdics d'alta s'han de presentar el dia laborable següent, és a dir, el mateix dia de reincorporació al lloc de treball. 

Els directors/es dels centres han de fer arribar amb la màxima urgència els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta a les unitats de gestió de personal dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona. 

3.- Quan els comunicats o incidències es produeixin en períodes d'inactivitat del centre el personal ha de tramitar-los directament als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Un cop exhaurit el tercer mes de baixa, cal demanar a MUFACE l'abonament del subsidi per incapacitat temporal. Aquest subsidi exigeix un període de carència de cotització a MUFACE de sis mesos.

Durant tot el període d'incapacitat temporal es pot declarar la incapacitat permanent si, un cop el metge ha signat l'alta mèdica, el/la funcionari/a presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus que disminueixin o anul·lin la seva capacitat laboral.

Les unitats de personal dels serveis territorials poden fer peticions d’avaluacions mèdiques a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM ) en els supòsits següents: 1) treballadors/es que presentin una incapacitat de llarga durada, a partir dels 180 dies de baixa; 2) treballadors/es que acumulin un mínim de tres baixes a l’any de més d’una setmana de durada; 3) altres situacions en què les unitats de gestió de personal considerin que cal revisar la situació de baixa. L’ICAM és el responsable d’efectuar les citacions adients.

A l’efecte de còmput de terminis, es considera que hi ha nou procés patològic quan les malalties que pateixi el funcionari siguin diferents o no tinguin relació directa amb les del procés anterior i, en tot cas, quan s'hagin interromput les llicències durant un període mínim de 6 mesos.

Durada

 • Un màxim de 12 mesos, prorrogables uns altres 6 mesos quan es prevegi que en el seu transcurs el/la treballador/a podrà ser donat/da d'alta mèdica.
 • Quan s'arribi al termini màxim establert anteriorment, es procedirà a l’examen de la incapacitat temporal per tal de valorar, en el termini màxim de tres mesos, la possible qualificació de l’estat del/la funcionari/a com a incapacitat amb caràcter permanent. En cas que continuï la necessitat de tractament mèdic perquè la incapacitat no és definitiva, segons informe raonat de la unitat de valoració corresponent, es podrà declarar el retorn a la situació d’incapacitat temporal, fins a un màxim de 6 mesos.
 • El subsidi per incapacitat temporal s’extingirà, en tot cas, en sobrepassar el termini màxim de 24 mesos des de l’inici de la situació d’incapacitat temporal.

Observacions

 • S’aplica al personal docent dels centres i dels Serveis Educatius del Departament d’Educació.
 • Tenen la consideració d’estats o situacions determinants de la incapacitat temporal la malaltia, els accidents i els períodes d’observació en cas de malaltia professional.
 • Es troben en situació d’incapacitat temporal els funcionaris que hagin obtingut llicència per malaltia o accident.
 • Un cop exhaurits els 3 mesos de llicència, si continua la baixa mèdica cal demanar a MUFACE el pagament del subsidi per incapacitat amb l’imprès normalitzat que facilita aquesta entitat.
 • Hi ha reserva del lloc de treball.
 • El temps de llicència computa a tots els efectes: triennis, estadis i drets passius.
 • Si la llicència coincideix totalment o parcialment amb les vacances d’agost, es poden gaudir un cop acabada la llicència (es computaran a partir del dia següent). Són 22 dies laborables de tot el mes sencer o els que quedin del mes d’agost en cas d’iniciar-se la llicència durant aquest mes (no es compten ni dissabtes ni festius). El període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.

NOTA: Des de l’1 de desembre de 2015 està en vigor l’Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la qual es desenvolupa el RD 625/2014, de 18 de juliol, que afecta el personal interí, substitut i funcionari de carrera en règim de Seguretat Social i que disposa que hi ha 4 tipus de processos d’incapacitat temporal segons l’estimació de la durada:

 1. Durada prevista molt curta (inferior a 5 dies naturals): El facultatiu expedirà el document de baixa i alta en el mateix acte mèdic; tanmateix, el treballador pot sol·licitar que se li realitzi un reconeixement mèdic el dia que s'hagi fixat com a data d'alta i si el facultatiu considera que el treballador no ha recuperat la seva capacitat laboral, pot modificar la durada del procés estimada inicialment, expedint un comunicat de confirmació de la baixa. En aquest primer comunicat de confirmació, que deixarà sense efecte l'alta prevista en el comunicat de baixa, s'indicarà el diagnòstic, la nova durada estimada, el tipus de procés i la data de la propera revisió mèdica.
 2. Durada prevista curta (de 5 a 30 dies naturals): El primer comunicat de confirmació s'expedirà en un termini màxim de set dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius comunicats de confirmació s'expediran cada catorze dies naturals, com a màxim.
 3. Durada prevista mitjana (de 31 a 60 dies naturals): El primer comunicat de confirmació s'expedirà en un termini màxim de set dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius comunicats de confirmació s'expediran, com a màxim, cada vinti-vuit dies naturals.
 4. Durada prevista llarga (a partir de 61 dies naturals): El primer comunicat de confirmació s'expedirà en un termini màxim de catorze dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius comunicats de confirmació s'expediran cada trenta-cinc dies naturals, com a màxim.

En el cas del professorat substitut, a partir del moment en què s’acaba el nomenament i es continua en situació de baixa per IT, haurà de presentar els documents de confirmació a l’entitat gestora (contingència comuna) o mútua (contingència professional) que cobreixi la prestació econòmica de la IT.

Retribucions

 •  
 • Es cobra el 100% des del primer dia.
 • Fins a tres mesos es cobra directament del Departament d’Educació. A partir del quart mes la llicència es pot prorrogar per períodes mensuals: el Departament d'Educació abonarà el 100% de les retribucions bàsiques (sou més triennis) i MUFACE el subsidi per incapacitat temporal, que serà la major d'aquestes dues quantitats: el 80% de les retribucions bàsiques, incrementades en la sisena part d'una paga extraordinària, corresponent al tercer mes de llicència, o el 75% de les retribucions complementàries cobrades en el tercer mes de llicència. En qualsevol cas, la quantitat resultant no podrà ser superior a la que es cobrava durant el tercer mes de baixa. El Departament abona un complement fins a arribar al 100% de les retribucions del mes d’inici de la situació d’IT..
 • El subsidi per incapacitat temporal s’extingirà, en tot cas, en sobrepassar el termini màxim de 24 mesos des de l’inici de la situació d’incapacitat temporal.

 

Estudis relacionats amb el lloc de treball

 

Legislació

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (Text refós de funció pública catalana): arts. 95.1 i 122.b).

Documentació

 • La que s'estableixi a la convocatòria corresponent.

Durada

 • Cal veure la convocatòria; normalment és d'un curs escolar (setembre-juny) o de mig curs (setembre-desembre o gener-juny).

Observacions

 • El temps de llicència computa a tots els efectes d'antiguitat i drets passius.
 • Respecte als requisits cal consultar les convocatòries corresponents.
 • Els temes d'estudi són els que es relacionen a les convocatòries.
 • El personal interí no pot gaudir d'aquesta llicència

Retribucions

 • Les que s'estableixin a les convocatòries respectives; ara bé, en qualsevol cas es tracta d'una llicència retribuïda.

 

Llicència no retribuïda per a estudis

 

Legislació

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (Text refós de funció pública catalana): arts.

95.1 i 122.b).

Sol·licitud i documentació

 • Cal sol·licitar-la a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància, i adjuntar la documentació acreditativa dels estudis.
 • Cal aportar un informe favorable del director o directora del centre.
 • La sol·licitud s'ha de presentar abans del 30 de juny de l'any corresponent.

Durada

1 any, prorrogable excepcionalment per 1 any més.

Observacions

 • Els estudis per als quals se sol·licita la llicència han de tenir una relació directa amb el lloc de treball i han d'estar avalats per alguna entitat professional o acadèmica de prestigi reconegut.
 • Hi ha reserva del lloc de treball durant el temps de la llicència.
 • El temps de llicència computa a tots els efectes (triennis, drets passius, jubilació).

Retribucions

 • No es percep cap retribució.
 • S’ha de sol·licitar la compatibilitat sempre que, en el temps de la llicència per estudis sense retribució, es vulgui ocupar un lloc de treball remunerat o no.
 • Durant el temps de llicència es continua cotitzant pels drets passius i per MUFACE. Els descomptes es realitzaran a partir de la data en què es comenci de nou a acreditar retribucions, descomptant mensualment, fins a la extinció total del deute, una quota corrent i una altra d’ endarrerida.

 

Risc durant l’embaràs o la lactància

 

Legislació

 • Decret legislatiu 4/2000, de 23 de juny, text refós de la Llei sobre seguretat social dels funcionaris civils de l'Estat: art. 12.b i art. 22.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 50.
 • RD 375/2003, de 28 de març, Reglament general del mutualisme administratiu: art. 101.
 • Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny: art. 16.

Sol·licitud

 • Cal sol·licitar-lo a Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Durada

 • En els tres primers mesos de llicència s'expedirà, amb caràcter general, un únic comunicat de baixa. Si s'hagués previst una durada del període de risc inferior a tres mesos i s'arribés a aquesta data sense que desaparegués el risc, caldrà expedir un nou comunicat acreditatiu de la situació i del nou període de durada probable. Si s'arriba al començament del quart mes de pròrroga de la llicència i continua la situació de risc, s'expedirà un comunicat amb el mateix contingut en aquesta data o en el dia hàbil posterior.

Observacions

 • Es concedeix aquesta llicència quan les condicions de treball puguin influir negativament en la salut de la mare o del fill o filla i així ho certifiqui el metge que, en el règim aplicable, assisteixi facultativament la treballadora.
 • Si la llicència coincideix totalment o parcialment amb les vacances d’agost, es poden gaudir un cop acabada la llicència (es computaran a partir del dia següent). Són 22 dies laborables de tot el mes sencer o els que quedin del mes d’agost en cas d’iniciar-se la llicència durant aquest mes (no es compten ni dissabtes ni festius). El període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat. Retribucions
 • Durant els tres primers mesos es percebrà el 100% de les retribucions bàsiques i complementàries. A partir de l’inici del quart mes es cobra, prèvia sol·licitud a MUFACE, el subsidi per incapacitat temporal, consistent en el 100 por 100 de les retribucions complementàries meritades en el tercer mes de llicència.

 

Exercici de funcions sindicals

 

Legislació

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (Text refós de funció pública catalana): art.

95.5.

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.c).

Sol·licitud

 • Ha de ser el sindicat que proposa l'alliberament qui en trameti la sol·licitud.

Durada

 • Un curs escolar, prorrogable.

Observacions

 • Hi ha reserva del lloc de treball.
 • El temps de llicència sindical computa a tots els efectes: triennis, estadis, drets passius, etc.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

 

 

Reduccions de jornada

 

Per cura d’un/a fill/a menor de sis anys

 

Legislació

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 23 i 26.a.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.h.
 • Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social: art. 237.3.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).
 • Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent a partir del curs 2014-2015.
 • Instrucció 4/2012, de 15 d’octubre, sobre compactació de la reducció de jornada per cura d’un fill o filla menor de sis anys.
 • Resolucions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC).

Sol·licitud

 • Cal sol·licitar-lo a Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida, model que es trobarà a la pàgina d’Internet de cada un dels Serveis Territorials del Departament d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona.
 • La reducció es pot gaudir a partir del finiment del permís de maternitat.
 • La sol·licitud s’ha de formalitzar amb una antelació d’almenys quinze dies abans de l’inici de la reducció i la seva durada es perllongarà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (31 d’agost). Quan la persona interessada continuï aquesta reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb el darrer dia de les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (31 d’agost). En qualsevol cas, finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.

Reducció de jornada

 • Pot ser d’'1/3 o la meitat de la jornada, a elecció del /la interessat/da.

Observacions

 • D’aplicació a tot el personal, a jornada completa, funcionari i interí.
 • La reducció es concedeix sempre que es tingui la guarda legal del/la fill/a menor de sis anys.
 • No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa i sempre que no superi el termini establert.
 • La reducció és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda o no.
 • Així mateix, és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa d’ofici fins que finalitzi la reducció.
 • En cas que s’hagi renunciat a la reducció de jornada abans de la seva durada màxima, no es podrà tornar a gaudir d’aquesta reducció pel mateix fet causant durant el curs lectiu en què s’hi hagi renunciat.
 • L’horari setmanal de dedicació al centre haurà d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball. S’haurà d’assistir a totes les reunions que siguin preceptives i estiguin degudament convocades.
 • A petició de la persona interessada, la seva dedicació en el centre podrà concentrar-se en 3, 4 o 5 dies. A aquest efecte es concedirà al funcionari la part de la jornada que convingui als seus interessos personals sempre que ho permeti l’organització horària del centre i en funció del nombre de reduccions de jornada concedides i dels substituts nomenats per a cobrir-les.
 • Segons l’article 30.4 del Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de Llei de classes passives de l'Estat, l'haver regulador a efectes passius corresponents als serveis prestats pel funcionari en règim de jornada reduïda per temps igual o superior a un any, es minorarà proporcionalment a la importància econòmica d'aquesta reducció en les retribucions percebudes per aquest en actiu. Per tant, si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà la jubilació.
 • Pel que fa al personal docent adscrit a la Seguretat Social, segons l’art. 237 de la Llei general de la Seguretat Social, les cotitzacions realitzades durant els dos primers anys del període de reducció de jornada per cura de menor previst en el primer paràgraf de l'article 37.6 del text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, es computaran incrementades fins al 100 per cent de la quantia que hauria correspost si s'hagués mantingut sense aquesta reducció la jornada de treball, a efectes de les prestacions de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, maternitat i paternitat. 

Retribucions

En el cas de reducció de la meitat de la jornada es percep el 60% de les retribucions íntegres, mentre que en el cas de reducció d'un terç se’n percep el 80%.

 

Opció a la compactació de la reducció d’1/3 o 1/2

 

Legislació

 • L’article 97 de la Llei 5/2012, del 20 de març, va modificar l’article 24 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de manera que l’opció de reducció de jornada durant 1 any a partir del finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment, o després del permís de paternitat, va quedar suprimida des de l’entrada en vigor el 24 de març del 2012 de la Llei 5/2012 i, per tant, també va quedar suprimida la compactació de la reducció cobrant el 100%. No obstant això, el Departament d’Educació va continuar aplicant al seu personal la compactació fins a la publicació de la Instrucció 4/2012.
 • Instrucció 4/2012, de 15 d’octubre, sobre compactació de la reducció de jornada per cura d’un fill o filla menor de sis anys.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).
 • Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC).

Sol·licitud

 • Cal sol·licitar-lo a Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida, model que es trobarà a la pàgina d’Internet de cada un dels serveis territorials del Departament d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona.
 • La sol·licitud de reducció s’haurà de fer d’acord amb el calendari establert en el procediment que es regula anualment.

Durada

 • 122 jornades consecutives senceres després del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment, o en finalitzar el permís de paternitat (reduccions d’1/3), o bé 183 jornades consecutives senceres (reduccions De mitja jornada).

Observacions

 • Només el poden sol·licitar les persones que tinguin nomenament per un curs escolar sencer, és a dir, des de l’1 de setembre fins al 31 d’agost.
 • Es podrà exercir el dret sempre que no s’estigui privat de la guarda legal per resolució judicial.
 • El període de compactació no és ampliable en cas de part, adopció o acolliment múltiple ni per cap altre supòsit.
 • La compactació és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda o no, durant la jornada objecte de la reducció.
 • Així mateix, és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa d’ofici fins que finalitzi la reducció.
 • Quan el període de la compactació coincideixi totalment o parcialment amb el període de vacances estivals (mes d’agost), s’interromp el dret fins a acabar les vacances.
 • El permís de lactància es pot gaudir una vegada finalitzada la compactació pel temps que resti i es concreta en una hora diària fins al període màxim establert o en uns dies determinats si es decideix de gaudir-lo compactat.
 • Com a criteri general, sens perjudici de casos excepcionals degudament justificats, no es podrà renunciar a la compactació de la reducció de la jornada una vegada sigui autoritzada, i tampoc no es podrà autoritzar el canvi de la reducció de la jornada d’un terç a la de mitja jornada, o a l’inrevés. Això vol dir que, com a criteri general, les compactacions s’autoritzen de manera continuada i sense reduccions.
 • En omplir la sol·licitud de la compactació de la reducció d’1/2 o d’1/3, cal manifestar si en finalitzar-la es vol continuar o no mantenint la reducció per cura de un fill/a d’un terç o la meitat de jornada. En cas de no optar clarament per continuar-hi, el Departament ho interpreta com a renúncia i, per tant, no concedeix una nova reducció pel mateix fet causant (llevat que es justifiqui de manera motivada i suficient). Retribucions
 • Es cobra el 80% (reducció d’1/3) o el 60% (reducció d’1/2) durant el període compactat (4 mesos en el primer cas i 6 mesos en el segon), amb les particularitats següents:
  • Si s’ha compactat una reducció d’una jornada d’1/3 amb el 80% de les retribucions, durant els primers 4 mesos no es presten serveis però es perceben el 80% de les retribucions, i això es compensa durant els 8 mesos següents en que es treballarà el 100% de la jornada i es cobrarà també el 80% de les retribucions, o bé, si es continua gaudint de la reducció de jornada, es treballarà els 2/3 de la jornada i es percebrà un 47% de les retribucions.
  • Si s’ha compactat una reducció d’una jornada d’1/2 amb el 60% de les retribucions, durant els primers 6 mesos no es presten serveis però es perceben el 60% de les retribucions, i això es compensa durant els 6 mesos següents, en què es treballarà el 100% de la jornada i es cobrarà també el 60% de les retribucions, o, si es continua gaudint de la reducció de jornada, es treballarà la meitat de la jornada i es percebrà un 10% de les retribucions.
  • En cas que es gaudeixi de tot o de part del primer any de reducció de jornada de manera compactada i posteriorment no es produeixi la reincorporació al lloc de treball, s’haurà de reintegrar la quantitat total corresponent que s’hagi avançat pel fet de gaudir de la compactació de jornada (permís o llicencia sense retribucions, excedència, canvi de departament o finalització de la prestació de serveis amb caràcter definitiu).
  • Quan es fa la sol·licitud, el Departament fa signar a la persona interessada que coneix i accepta aquestes condicions.

NOTA: USTEC·STEs no està d’acord amb les reduccions retributives en els casos en què es vol continuar gaudint de la reducció de jornada després de la compactació,  reduccions que el Departament ha aplicat de manera unilateral.

 

Per cura d’un/a fill/a menor de dotze anys 

 

Legislació

 • Llei 5/2012, del 20 de març (mesures fiscals i financeres): article 97.
 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 24.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.h.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).
 • Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC). Sol·licitud
 • Cal sol·licitar-lo a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida, model que es trobarà a la pàgina d’Internet de cada un dels Serveis Territorials del Departament d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona.
 • La sol·licitud de reducció s’haurà de fer d’acord amb el calendari establert en el procediment que es regula anualment.
 • Aquesta sol·licitud l’han de formalitzar amb una antelació d’almenys quinze dies abans de l’inici de la reducció i la seva durada es perllongarà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (31 d’agost). Quan la persona interessada continuï aquesta reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb l’últim dia de les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (31 d’agost). En qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.

Reducció de jornada

 • Pot ser d'1/3 o la 1/2 de la jornada, a elecció del /la interessat/da.

Observacions

 • Aquesta reducció pot ser consecutiva a la reducció per cura de fills menors de 6 anys, que és més favorable econòmicament.
 • D’aplicació a tot el personal: funcionari, interí, laboral indefinit o substitut.
 • La reducció es concedeix sempre que es tingui la guarda legal del/la fill/a menor de dotze anys.
 • No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa i sempre que no superi el termini establert.
 • La reducció és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda o no.
 • Així mateix, és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa d’ofici fins que finalitzi la reducció.
 • En cas que s’hi hagi renunciat abans de la seva durada màxima no es podrà tornar a gaudir de la reducció de jornada pel mateix fet causant durant el curs lectiu en què s’hi hagi renunciat.
 • L’horari setmanal de dedicació al centre haurà d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball. S’haurà d’assistir a totes les reunions que siguin preceptives i estiguin degudament convocades.
 • La jornada laboral reduïda es podrà concentrar en tres, quatre o cinc dies a petició de la persona que gaudeixi del dret, sempre que l’organització del centre ho permeti.
 • Segons l’article 30.4 del Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de Llei de classes passives de l'Estat, l'haver regulador a efectes passius corresponents als serveis prestats pel funcionari/a en règim de jornada reduïda per temps igual o superior a un any, es minorarà proporcionalment a la importància econòmica d'aquesta reducció en les retribucions percebudes per aquest/a en actiu. Per tant, si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà la jubilació.

Retribucions

 • Són proporcionals a la reducció de jornada: en el cas de reducció de la meitat de la jornada es percep el 50% de les retribucions íntegres, mentre que en el cas de reducció d'un terç se’n percep el 66,66%.

 

Per naixement de fills/es prematurs/es

 

Legislació

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.g). Sol·licitud
 • Se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Durada

 • En cas de naixement de fills/es prematurs/es o que hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, el funcionari o funcionària també té dret a la reducció de jornada durant un màxim de dues hores diàries amb disminució proporcional de les retribucions.

Observacions

 • Vegeu el permís per absència del lloc de treball durant un màxim de dues hores diàries en cas de naixement de fills/es prematurs/es.

Retribucions

 • Amb disminució proporcional de les retribucions.

 

Per tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda, sempre que se’n tingui la guarda legal

 

Legislació

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 23 i 26.b.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.h.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).
 • Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC). Sol·licitud
 • Cal sol·licitar-lo a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida, model que es trobarà a la pàgina d’Internet de cada un dels serveis territorials del Departament d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona.
 • La sol·licitud de reducció s’haurà de fer d’acord amb el calendari establert en el procediment que es regula anualment. No obstant això, cal presentar la sol·licitud 15 dies abans de l’inici del permís.
 • Aquesta sol·licitud s’ha de formalitzar amb una antelació d’almenys quinze dies abans de l’inici de la reducció i la seva durada es perllongarà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (31 d’agost). Quan la persona interessada continuï aquesta reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb el darrer dia de les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (31 d’agost). En qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.
 • Documentació necessària: fotocòpia compulsada del llibre de família o certificat del Registre Civil o certificat d’empadronament de l’ajuntament en què consti la guarda legal; en el seu cas, document judicial acreditatiu que es té la guarda legal del causant; certificació emesa pels serveis de valoració de la dependència (SEVAD) del Departament de Benestar Social i Família, la qual ha d’indicar el grau de disminució (certificat de reconeixement del grau de disminució); declaració de la persona sol·licitant conforme no desenvoluparà cap activitat pública o privada, remunerada o no; document acreditatiu que la persona causant no desenvolupa cap activitat retribuïda; quadre horari resultant de la reducció signat per la direcció del centre.

Reducció de jornada

 • Pot ser d'1/3 o la 1/2 de la jornada, a elecció del /la interessat/da.

Observacions

 • D’aplicació a tot el personal: funcionari, interí, laboral indefinit o substitut.
 • La reducció es concedeix sempre que la persona discapacitada no faci cap activitat retribuïda.
 • S’ha de tenir la guarda legal de la persona amb discapacitat.
 • No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa.
 • La reducció és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda o no.
 • Així mateix, és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa d’ofici fins que finalitzi la reducció.
 • Un cop s’ha renunciat al dret i mentre es mantinguin les mateixes causes en virtut de les quals es va atorgar, la concessió d’una nova reducció l’efectua l’Administració avaluant en cada cas els motius que s’al·leguin.
 • L’horari setmanal de dedicació al centre haurà d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball. S’haurà d’assistir a totes les reunions que siguin preceptives i estiguin degudament convocades.
 • La jornada laboral reduïda es podrà concentrar en tres, quatre o cinc dies a petició de la persona que gaudeixi del dret, sempre que l’organització del centre ho permeti.
 • Segons l’article 30.4 del Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de Llei de classes passives de l'Estat, l'haver regulador a efectes passius corresponents als serveis prestats pel funcionari en règim de jornada reduïda per temps igual o superior a un any, es minorarà proporcionalment a la importància econòmica d'aquesta reducció en les retribucions percebudes per aquest en actiu. Per tant, si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà la jubilació. Retribucions
 • En el cas de reducció de la meitat de la jornada es percep el 60% de les retribucions íntegres i en el cas de reducció d’un terç se’n percep el 80%.

 

Per tenir a càrrec un/a familiar fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució igual o superior al 65% o que requereix una dedicació especial

 

Legislació

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 23 i 26.c.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment pel Departament d’Educació).
 • Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC).

 Sol·licitud  i documentació:

 • Cal sol·licitar-lo a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida, model que es trobarà a la pàgina d’Internet de cada un dels serveis territorials del Departament d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona.
 • Aquesta sol·licitud s’ha de formalitzar amb una antelació d’almenys quinze dies abans de l’inici de la reducció i la seva durada es perllongarà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (31 d’agost). Quan la persona interessada continuï aquesta reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb el darrer dia de les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (fins al 31 d’agost). En qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.
 • Documentació necessària: fotocòpia compulsada del llibre de família complet o document equivalent o certificat del Registre Civil o certificat d’empadronament de l’Ajuntament; certificació emesa pels serveis de valoració de la dependència (SEVAD) del Departament de Benestar Social i Família, la qual ha d’indicar el grau de disminució (certificat de reconeixement del grau de discapacitat física, psíquica o sensorial del familiar, igual o superior al 65%); declaració de la persona sol·licitant conforme no desenvoluparà cap activitat pública o privada, remunerada o no; quadre horari resultant de la reducció signat per la direcció del centre.

Reducció de jornada

 • Pot ser d'1/3 o la 1/2 de la jornada, a elecció del /la interessat/da.

Observacions

 • D’aplicació a tot el personal: funcionari, interí, laboral indefinit o substitut.
 • La reducció es concedeix sempre que la persona discapacitada no faci cap activitat retribuïda.
 • La reducció es concedeix per incapacitat física d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, que tingui més del 65% d’incapacitat o amb un grau de dependència que li impedeix ser autònom, o que requereix dedicació o atenció especial, sempre que se’n tingui el càrrec directe, encara que no s’hi convisqui.
 • El/la familiar que es té a càrrec ho ha de ser fins a segon grau de consanguinitat o afinitat.
 • No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa.
 • La reducció és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda.
 • Així mateix, és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa d’ofici fins que finalitzi la reducció.
 • Un cop s’ha renunciat al dret i mentre es mantinguin les mateixes causes en virtut de les quals es va atorgar, la concessió d’una nova reducció l’efectua l’Administració avaluant en cada cas els motius que s’al·leguin.
 • L’horari setmanal de dedicació al centre haurà d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball. S’haurà d’assistir a totes les reunions que siguin preceptives i estiguin degudament convocades.
 • La jornada laboral reduïda es podrà concentrar en tres, quatre o cinc dies a petició de la persona que gaudeixi del dret, sempre que l’organització del centre ho permeti.
 • Segons l’article 30.4 del Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de Llei de classes passives de l'Estat, l'haver regulador a efectes passius corresponents als serveis prestats pel funcionari en règim de jornada reduïda per temps igual o superior a un any, es minorarà proporcionalment a la importància econòmica d'aquesta reducció en les retribucions percebudes per aquest en actiu. Per tant, si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà la jubilació.

Retribucions

 • En el cas de reducció de la meitat de la jornada es percep el 60% de les retribucions íntegres, mentre que en el cas de reducció d’un terç se’n percep el 80%.

 

Per cura d’un familiar de primer grau per raons de malaltia molt greu i pel termini màxim d’un mes

 

NOTA: Vegeu l’apartat «Permís per cura d’un familiar de primer grau amb una malaltia molt greu» (consulteu l’índex).

 

Cura de fills/es menors afectats/des per càncer o altres malalties greus

 

Legislació

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.e).
 • Disposició final 23 de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011.

Sol·licitud

 • Se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Durada

 • En el cas de fill/a menor afectat/da per càncer o una altra malaltia greu el/la funcionari/ària tindrà dret a una reducció de la jornada de treball d'almenys la meitat de la durada d'aquella, per a la cura, durant l'hospitalització i tractament continuat, del/la fill/a menor d'edat, per naturalesa o adopció, o en els supòsits d'acolliment preadoptiu o permanent del menor, afectat per càncer (tumors malignes, melanomes i carcinomes) o per qualsevol altra malaltia greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la necessitat de la seva cura directa, contínua i permanent i, com a màxim, fins que el menor compleixi els 18 anys.

Observacions

 • Reglamentàriament, s'establiran les condicions i supòsits en què aquesta reducció de jornada es podrà acumular en jornades completes.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Per raó de violència de gènere

 

Legislació

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 23 i 26.d.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.d).
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).
 • Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC).

Sol·licitud

 • Cal sol·licitar-lo a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.
 • Aquesta sol·licitud s’ha de formalitzar amb una antelació d’almenys quinze dies abans de l’inici de la reducció i la seva durada es perllongarà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (31 d’agost). Quan la persona interessada continuï aquesta reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb l’últim dia de les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o l’estiu (31 d’agost). En qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.

Reducció de jornada:

 • Pot ser d'1/3 o la meitat de la jornada, a elecció de la persona interessada.

Observacions

 • D’aplicació a tot el personal: funcionari, interí, laboral indefinit o substitut.
 • Les funcionàries víctimes de violència sobre la dona, per fer efectiva la seva protecció o el seu dret d’assistència social integral, tenen dret a la reducció de la jornada amb la disminució proporcional de la retribució, o la reordenació del temps de treball, a través de l’adaptació de l’horari, de l’aplicació de l’horari flexible o d’altres formes d’ordenació del temps de treball que siguin aplicables, en els termes que per a aquests supòsits estableixi el pla d’igualtat aplicable o, si no n’hi ha, l’Administració pública competent en cada cas.
 • La reducció és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda o no.
 • Així mateix, és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa d’ofici fins que finalitzi la reducció.
 • L’horari setmanal de dedicació al centre haurà d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball.
 • La jornada laboral reduïda es podrà concentrar en tres, quatre o cinc dies a petició de la persona que gaudeixi del dret, sempre que l’organització del centre ho permeti.
 • Segons l’article 30.4 del Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de Llei de classes passives de l'Estat, l'haver regulador a efectes passius corresponents als serveis prestats per la funcionària en règim de jornada reduïda per temps igual o superior a un any, es minorarà proporcionalment a la importància econòmica d'aquesta reducció en les retribucions percebudes per aquest en actiu. Per tant, si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà la jubilació. Retribucions
 • En el cas de reducció de la meitat de la jornada es percep el 60% de les retribucions, mentre que en el cas de reducció d’un terç se’n percep el 80% (segons l’art. 26.d de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de conciliació del personal de la Generalitat).
 • Hi ha disminució proporcional de la retribució, però la funcionària pública manté les seves retribucions íntegres quan redueixi la seva jornada en un terç o menys (segons l’art. 49.d de l’EBEP).

NOTA:USTEC·STEs considera que, en qualsevol cas, sempre s’ha de fer la interpretació més favorable, de forma que en el cas de reducció de la meitat de la jornada s’han de percebre el 60% de les retribucions; mentre que la funcionària pública ha de percebre les seves retribucions íntegres quan redueixi la seva jornada en un terç o menys.

 

Per tractament d’una discapacitat legalment reconeguda

Legislació

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 25.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment pel Departament d’Educació).
 • Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC).

Sol·licitud

 • S’ha de sol·licitar a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.
 • La sol·licitud de reducció s’haurà de fer d’acord amb el calendari establert en el procediment que es regula anualment.

Reducció de jornada:

 • Es podrà reduir la jornada laboral durant el temps necessari per dur a terme el tractament d’una discapacitat legalment reconeguda, sense pèrdua de retribucions.

Observacions

 • La persona discapacitada ha de rebre tractament en centres públics o privats.
 • Cal acreditar mitjançant un informe del servei mèdic corresponent la necessitat del tractament, la periodicitat o durada aproximada i la necessitat que es dugui a terme en l’horari laboral.
 • La reducció és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda o no, durant la jornada objecte de la reducció.
 • Així mateix, és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa d’ofici fins que finalitzi la reducció.
 • L’horari setmanal de dedicació al centre haurà d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball.
 • La jornada laboral reduïda es podrà concentrar en tres, quatre o cinc dies a petició de la persona que gaudeixi del dret, sempre que l’organització del centre ho permeti.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

 

Per interès particular

 

Legislació

 • Decret 223/2002, de 23 de juliol (reducció de jornada per interès particular del personal docent de la Generalitat).
 • Resolució 1194/2002, de 7 de maig (instruccions relatives a la reducció de jornada per interès particular i per raó d’edat).
 • Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC).
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).

Sol·licitud

 • Aquesta reducció s'ha de sol·licitar a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona en les dates establertes anualment en les instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada.
 • Els serveis territorials o Consorci ho hauran de resoldre en les dates establertes en les mateixes instruccions anuals i comunicaran la decisió a la persona interessada, la qual presentarà la resolució a la direcció del centre corresponent.

Durada

 • La reducció de la jornada ha de ser de la meitat i per un any sencer coincidint amb el curs escolar; és a dir, des de l'1 de setembre fins al 31 d'agost de l'any següent, amb la reducció proporcional de les retribucions.
 • En el cas de força major, l'Administració podrà autoritzar la reducció o acceptar la renúncia de la persona interessada durant el curs escolar.
 • Aquesta reducció és prorrogable anualment i s’haurà de demanar mitjançant el model de sol·licitud que es trobarà a la pàgina d’Internet dels serveis territorials corresponents.

Observacions

 • En la sol·licitud s’haurà de fer constar el nombre de dies (3, 4 o 5) en què es vol concentrar la dedicació setmanal en el centre.
 • La concessió de la reducció està subordinada a les necessitats del servei.
 • No la poden sol·licitar les persones que pertanyin als equips directius.
 • El fet de ser designat/da membre de l'equip directiu amb posterioritat a l'autorització d'aquesta reducció en comportarà l’extinció.
 • Aquesta reducció està subjecta al règim d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.
 • Quan en un mateix centre hi hagi un nombre de sol·licitants superior al que permet una òptima organització de les activitats del centre, es tindrà en compte la major antiguitat en el centre i, en cas d’empat, la major antiguitat en el cos, i s’actuarà amb criteris rotatoris.
 • L'horari setmanal de dedicació al centre haurà d'incloure activitat lectiva i complementària setmanals proporcionalment a la jornada de treball. La dedicació en el centre es concentrarà, quan ho permetin les necessitats del servei, en 3 dies. A petició de la persona interessada la seva dedicació en el centre podrà concentrar-se en 4 o 5 dies a la setmana.
 • Qui s'aculli a la reducció de la jornada haurà d'assistir a totes les reunions de claustre, d'avaluacions, de departament i d'altres que siguin preceptives i degudament convocades.
 • Segons l’article 30.4 del Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de Llei de classes passives de l'Estat, l'haver regulador a efectes passius corresponents als serveis prestats pel funcionari en règim de jornada reduïda per temps igual o superior a un any, es minorarà proporcionalment a la importància econòmica d'aquesta reducció en les retribucions percebudes per aquest en actiu. Per tant, si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà la jubilació.

Retribucions

 • Hi ha una reducció de les retribucions íntegres proporcional a la reducció de la jornada.

 

 

Disminució de la jornada

 

 Reducció de dues hores d’activitats complementàries per raó de ser major de 55 anys

 

Legislació

 • Acord de 17 de novembre de 2005, de la Mesa Sectorial de personal docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: punt 1.3.
 • Resolució de 29 de maig de 2015, sobre el procediment de reducció de dues hores lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys a partir del curs 2015/2016.
 • Acord GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació que modifica temporalment, durant els cursos escolars 2016-2017 i 2017-2018, l’aplicació del punt 1.3 de l’Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre les condicions específiques de l’horari setmanal del professorat d’entre 55 i 64 anys.
 • RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2016, sobre el procediment de reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys i les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest personal.
 • Acord de la Mesa Sectorial de personal docent de 31 de gener de 2017: punt 4.
 • Acord GOV/50/2018, de 17 de juliol, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació.

Sol·licitud

 • Aquesta reducció s'ha de sol·licitar a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, no més tard del 30 de juny anterior a l’inici del curs per al qual se sol·licita.
 • El model de sol·licitud es trobarà a la pàgina d’intranet del portal del centre del Departament.
 • La direcció del centre l’ha de resoldre en un termini de 15 dies.

Durada

 • La disminució de l’horari lectiu s’autoritzarà des de l’1 de setembre i fins al 31 d’agost. La resolució s’ha de comunicar a la persona interessada.

Observacions

Condicions específiques de l’horari setmanal per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys

En aplicació de l'Acord de la Mesa Sectorial de personal docent no universitari, de 31 de gener de 2017, pel qual s'acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del curs escolar 2017-2018, ratificat per l’Acord de Govern de 4 de juliol de 2017, en el curs 2018/2019, els professors que tinguin entre 55 i 64 anys tenen l'horari setmanal lectiu d'atenció directa a l'alumnat previst amb caràcter general per al personal docent, que és el següent:

 • 24 hores setmanals de docència per als mestres que imparteixen educació infantil i primària.
 • 21 hores setmanals de docència per als mestres que imparteixen educació de persones adultes.
 • 19 hores setmanals lectives per als professors que imparteixen la resta d'ensenyaments de règim general i especial.

Durant el curs esmentat, aquest professorat, prèvia sol·licitud i autorització, pot tenir una reducció de 2 hores d'activitats complementàries corresponents a l'horari fix de permanència al centre i no sotmès necessàriament a l'horari fix setmanal.

Les activitats setmanals assignades en substitució de les 2 hores de reducció d'activitats complementàries s'incorporen a l'horari setmanal que no s'ha de fer necessàriament al centre, que passarà a ser de 9 hores i 30 minuts.

Edat mínima per poder fer la reducció

L’edat mínima per poder fer aquestes reduccions de jornada s’ha d’haver complert amb anterioritat a l’1 de setembre de l’any en què es demana la reducció.

Incompatibilitats

La reducció de dues hores setmanals d’activitats complementàries és incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció de jornada.

Aquesta distribució de l’horari docent no es pot assignar als qui en el seu horari setmanal tinguin hores dedicades a les funcions directives i de coordinació.

Retribucions

          Es cobra el 100%.

 

Disminució de la jornada lectiva per raó de ser major de 55 anys

 

NOTA: El 2 de juny de 2016 es va publicar al DOGC l'Acord GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació, el punt 2 del qual modifica temporalment, durant els cursos escolars 2016/2017 i 2017/2018, l'aplicació del punt 1.3 de l'Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre les condicions específiques de l'horari setmanal del professorat que té entre 55 i 64 anys, de manera que la reducció de dues hores setmanals ja no serà pas d’hores lectives, sinó d’hores d’activitats complementàries corresponents a horari fix de permanència al centre i no sotmeses necessàriament a l’horari fix setmanal. Aquesta mesura s’ha desenvolupat amb la Resolució de 3 de juny de 2016 del director general de Professorat i Personal de Centres Públics.

Aquesta situació temporal va ser prorrogada per al curs escolar 2018/2019, per l’Acord GOV/50/2018, de 17 de juliol. 

El Departament d’Educació justifica la no aplicació d’aquest dret per al curs escolar 2019/2020 per la pròrroga dels Pressupostos per l’any 2019.

 

USTEC·STEs s’oposa a la continuïtat d’aquesta nova retallada, que el Govern està aplicant de manera unilateral.

 

Legislació

 • Acord de 17 de novembre de 2005, de la Mesa Sectorial de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: punt 1.3.
 • Resolució de 29 de maig de 2015, sobre el procediment de reducció de dues hores lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys a partir del curs 2015/2016.

Sol·licitud

 • Aquesta reducció s'ha de sol·licitar a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, fins al 15 de juny anterior a l’inici del curs per al qual se sol·licita.
 • El model de sol·licitud es trobarà a la pàgina d’intranet del portal del centre del Departament.
 • Els serveis territorials o Consorci emetran la resolució d’autorització en un termini màxim de 15 dies.

Durada

 • La disminució de l’horari lectiu s’autoritzarà des de l’1 de setembre i fins al 31 d’agost.

Observacions

 • Condicions específiques de l’horari setmanal per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys.
 • El personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament d’Educació que tinguin més de quinze anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari, pot disposar de 2 hores setmanals dins la distribució de les seves tasques docents d’atenció directa a l’alumnat, per fer activitats d’una altra naturalesa segons s’especifica a continuació: recollida i elaboració de material didàctic relacionat amb l’especialitat; col·laboració en la preparació de les activitats de tallers, laboratoris i aules especialitzades (aules d’informàtica i d’idiomes) sempre que estiguin incloses dins l’àmbit de la seva especialitat docent; col·laboració en activitats de biblioteca del centre; activitats relacionades amb els programes de formació que impliquin tutoria a alumnes de pràctiques (estudiants de formació inicial) o per a professorat que inicia la seva funció docent; propostes d’innovació didàctica i col·laboració en projectes d’innovació; altres activitats necessàries per a l’assoliment dels objectius de centre acordades amb el professorat.
 • El personal funcionari docent que reuneixi els requisits de l’apartat anterior destinat en centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i en centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV) també podrà disposar de dues hores setmanals dins de la distribució de les seves activitats docents d’atenció directa als alumnes per fer activitats d’una altra naturalesa, segons determini el o la cap immediat.
 • Les activitats setmanals assignades en substitució de les 2 hores lectives s’incorporen a l’horari setmanal que no s’ha de fer necessàriament al centre.
 • L’edat mínima per al gaudiment d’aquestes reduccions de jornada s’ha d’haver complert abans de l’1 de setembre de l’any en què es demana la reducció.
 • La reducció de dues hores lectives setmanals és incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció de jornada.
 • Aquesta distribució de l’horari docent no es pot assignar als qui tinguin en el seu horari setmanal hores dedicades a les funcions directives i de coordinació. Retribucions
 • Es cobra el 100%.

Situacions en cas de malaltia

 

Incapacitat temporal

 

Legislació

 • Reial decret legislatiu 4/2000 (Llei sobre Seguretat Social dels funcionaris civils de l’Estat): de l'art. 18 al 21.
 • Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social, art 128 i art 131.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 50.
 • Resolució de 16 d'abril de 2009, per la qual s'aproven les instruccions per a l'aplicació d'un programa específic de revisions í avaluacions de les incapacitats per contingències comunes del personal funcionari del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que pertany al règim especial de la Seguretat Social i a la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE).
 • Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny, per la qual es regula el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural en el règim especial de la Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat.
 • Decret llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.
 • Decret llei 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.
 • Decret llei 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millora de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.
 • Decret llei 5/2018, de 16 d’octubre (millores retributives i de prestacions d’incapacitat temporal).
 • Instrucció 5/2012, de 15 d’octubre, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’administració de la Generalitat, modificada per la Instrucció 6/2012, de 65 de novembre.
 • Resolució de 24 d’octubre de 2012 per la qual es modifica l’apartat Registre d’absències dels documents d’organització i funcionament dels centres i serveis educatius per al curs 2012-2013.
 • Acord de Govern de 26 de febrer de 2013 en matèria de retribució dels empleats públics.
 • Instrucció 1/2013 per a l’aplicació de les millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al Servei de la Generalitat i els seus organismes autònoms.
 • Instrucció 2/2013, de 30 de desembre, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei a l’Administració de la Generalitat.
 • Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la qual es desenvolupa el RD 625/2014, de 18 de juliol.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).
 • Instrucció 1/2019, de 6 de febrer, sobre justificació d’absències per motius de salut del personal docent dels centres i serveis educatius del Departament d’Educació.
 • Instrucció 2/2019, d’1 de febrer, sobre criteris per al càlcul del complement de millora de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
 • Disposicions generals

1.- A l’efecte de garantir la correcta prestació del servei, qualsevol absència del lloc de treball ha de ser comunicada, amb caràcter immediat i en la forma que es consideri més adient (telèfon, correu electrònic, avís d’un familiar...), al director o la directora, amb independència que posteriorment es justifiqui documentalment.

2.- Les absències que no siguin justificades documentalment o la justificació de les quals es consideri insuficient o inadequada comporten la deducció proporcional d’havers, que se substanciarà pel procediment de deducció proporcional de retribucions per incompliment de la jornada sense justificació, sense perjudici que puguin ser constitutives de falta disciplinària.

3.- En cap cas s’admeten justificants documentals que continguin dades sobre la salut de les persones (dades sobre diagnòstic, proves mèdiques realitzades...) i, en el supòsit que siguin lliurats, aquests justificants s’han de retornar a les persones interessades i s’ha de deixar constància a l’expedient, mitjançant una diligència, que l’absència ha estat correctament justificada mitjançant un document adequat i suficient.

La documentació mèdica és confidencial, per la qual cosa els centres i serveis educatius s’han de subjectar a la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les persones que intervenen en la tramitació d’aquest procediment tenen el deure de guardar secret.

4.- En els centres i serveis educatius, la responsabilitat directa del control de la jornada i l’horari recau en el director o la directora.

Baixa mèdica oficial

 En el seu cas, serà expedida, a tot estirar, el quart dia consecutiu de malaltia. El dia de malaltia sense baixa mèdica cal acreditar-lo documentalment al director o directora del centre amb un justificant mèdic on consti la necessitat de repòs durant el període d’absència.

Absències per motius de salut sense incapacitat temporal

1.- Les absències produïdes per motius de salut durant la jornada de treball o abans del seu inici, que no responen a una situació d’incapacitat temporal, no generen descompte retributiu en les primeres 15 hores laborables* d’absència en un mateix curs escolar (o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda i del temps de prestació de serveis), i es poden acreditar mitjançant declaració responsable, de conformitat amb el model “Declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdica”, disponible al Portal de centre del Departament d’Educació, sempre que resultin justificades d’acord amb el que aquí s’estableix.

No computen dintre d’aquestes hores les que es consumeixin per motius de salut que a l’endemà derivin en una situació d’incapacitat temporal amb la presentació de la baixa mèdica. En aquests casos, les hores consumides no han de restar del saldo inicial de 15 hores.

2.- Les absències per motius de salut derivades de l’embaràs i de malalties cròniques o oncològiques es poden justificar mitjançant un document de declaració responsable sense que sigui aplicable el límit de 15 hores laborables per curs escolar. El document de declaració responsable s’ha de fer arribar al director o directora el mateix dia de la reincorporació al lloc de treball. En qualsevol cas, les absències de durada superior a tres dies consecutius s’han de justificar necessàriament mitjançant el comunicat de baixa mèdica pertinent.

El fet que la persona interessada es trobi en algun d’aquests supòsits s’ha d’acreditar prèviament mitjançant un informe mèdic i, un cop consti l’acreditació del supòsit, no caldrà tornar-lo a acreditar. A aquesta documentació mèdica se li donarà el tractament previst a la disposició general 3.

Pel que fa a les absències per motius de salut derivades de malalties cròniques, es podrà exigir que l’informe mèdic que en diagnostica la cronicitat hagi estat emès pels serveis públics de salut.

* IMPORTANT: a aquest efecte es computen com a hores a justificar les hores de permanència al centre del dia de l’absència, segons l’horari propi.

Pel cas d’esgotar-se les 15 hores laborables per curs escolar, als Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Gestió del personal docent, diu el següent:

“6. Supòsits d'absència i d'impuntualitat dels professors. Aplicació de la deducció proporcional de retribucions.

”Si es produeix una absència o una impuntualitat de personal docent, el director o directora del centre l'ha d'anotar a l'aplicació informàtica disponible a aquest efecte (cal especificar les hores si l'absència és inferior a tota la jornada i cal especificar-ne els dies si l'absència és de tota la jornada) i, si no hi havia permís concedit, ho ha de notificar immediatament a l'interessat mitjançant el model corresponent, que es pot obtenir en la mateixa aplicació, amb acusament de recepció; el director o directora ha de donar cinc dies hàbils a l'interessat per tal que justifiqui la falta d'assistència o de puntualitat o presenti qualsevol altra al·legació que consideri convenient.

Transcorregut el termini de cinc dies, el director o directora del centre ha de modificar a "justificada" la qualificació de l'absència o bé n'ha de confirmar el caràcter d'"injustificada", segons correspongui, a l'aplicació informàtica. En aquest segon cas, s'obté de la mateixa aplicació la resolució sobre la deducció de retribucions que s'aplicarà al docent, que el director o directora ha de signar i notificar a la persona afectada.”

Les direccions dels centres NO s’han d’informar com a absències les baixes mèdiques, les que signa un metge amb un document oficial, ja sigui de la Seguretat Social o de MUFACE, sinó que s’han de comunicar i trametre per les direccions al Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació per ser informades com a baixes per malaltia o accident.

Absències per assistència a consulta mèdica

 L'assistència a una consulta mèdica ha de concertar-se fora de l'horari de treball; els casos en què aquesta circumstància no sigui possible han de quedar degudament acreditats mitjançant declaració responsable de l'interessat, d’acord amb el model "Declaració responsable justificativa d'absència per motius de salut o d'assistència a consulta mèdica", que es troba al Portal de centre de la intranet del Departament d’Educació.

L'assistència a consulta mèdica es concedeix pel temps indispensable per acudir-hi i retornar al lloc de treball i s'ha d'acreditar documentalment mitjançant justificant del centre o consulta mèdica, en el qual han de constar expressament el nom i cognoms del pacient i l'hora d'entrada i sortida del centre o consulta mèdica. El justificant, juntament amb la declaració responsable, es farà arribar al director o directora del centre on la persona interessada presta serveis el mateix dia en què retorna al lloc de treball.

Justificació d'absències per incapacitat temporal

1.- Les absències produïdes per baixes per malaltia o incapacitat temporal s'han de justificar necessàriament mitjançant la presentació del comunicat mèdic de baixa mèdica i els consecutius comunicats de confirmació. Tan bon punt el treballador tingui coneixement de la situació de baixa, ho ha de comunicar al director o directora del centre on està adscrit, i fer-li arribar el comunicat de baixa -com a molt tard- l'endemà de la data de l'expedició. 

2.- La data de l'alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal, per la qual cosa els comunicats mèdics d'alta s'han de presentar el dia laborable següent, és a dir, el mateix dia de reincorporació al lloc de treball. 

Els directors dels centres han de fer arribar amb la màxima urgència els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta a les unitats de gestió de personal dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona. 

3.- Quan els comunicats o incidències es produeixin en períodes d'inactivitat del centre el personal ha de tramitar-los directament als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona..

Un cop exhaurit el tercer mes de baixa, cal demanar a MUFACE l'abonament del subsidi per incapacitat temporal. Aquest subsidi exigeix un període de carència de cotització a MUFACE de sis mesos.

Durant tot el període d'incapacitat temporal es pot declarar la incapacitat permanent si, un cop el metge ha signat l'alta mèdica, el/la funcionari/a presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus que disminueixin o anul·lin la seva capacitat laboral.

Les unitats de personal dels Serveis Territorials faran peticions d’avaluacions mèdiques a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) en els següents supòsits: 1) treballadors/es que presentin una incapacitat de llarga durada, a partir dels 180 dies de baixa; 2) treballadors/es que acumulin un mínim de tres baixes a l’any de més d’una setmana de durada; 3) altres situacions en què les unitats de gestió de personal considerin que cal revisar la situació de baixa. L’ICAM és el responsable d’efectuar les citacions adients.

A efectes de còmput de terminis, es considera que hi ha nou procés patològic quan les malalties que pateixi el funcionari o funcionària siguin diferents o no tinguin relació directa amb les del procés anterior i, en tot cas, quan s'hagin interromput les llicències durant un període mínim de 6 mesos.

NOTA: Per a les baixes per incapacitat temporal que afectin el personal interí, substitut i funcionari de carrera en règim de Seguretat Social, vegeu la nota explicativa detallada a l’apartat «Llicències per malaltia».

 

Durada

 • Un màxim de 12 mesos, prorrogables uns altres 6 mesos quan es prevegi que en el seu transcurs el/la treballador/a podrà ser donat/da d'alta mèdica.
 • Quan s'arribi al termini màxim establert anteriorment, es procedirà a l’examen de la incapacitat temporal per tal de valorar, en el termini màxim de tres mesos, la possible qualificació de l’estat del/la funcionari/a com a incapacitat amb caràcter permanent. En cas que continuï la necessitat de tractament mèdic perquè la incapacitat no és definitiva, segons informe raonat de la unitat de valoració corresponent, es podrà declarar el retorn a la situació d’incapacitat temporal, fins a un màxim de 6 mesos.
 • El subsidi per incapacitat temporal s’extingirà, en tot cas, en sobrepassar el termini màxim de 24 mesos des de l’inici de la situació d’incapacitat temporal.

Observacions

 • S’aplica al personal docent dels centres i dels Serveis Educatius del Departament d’Educació.
 • Si la llicència per malaltia coincideix totalment o parcialment amb les vacances d’agost, es poden gaudir un cop acabada la llicència (es computaran a partir del dia següent). Són 22 dies laborables de tot el mes sencer o els que quedin del mes en cas d’iniciar-se la llicència durant aquest mes (no es compten dissabtes ni festius). El període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del 31 d’agost de l’any en què s’hagin originat.
 • Definició de la incapacitat: es consideren estats o situacions determinants de la incapacitat temporal la malaltia, l’accident i els períodes d'observació en el cas de malaltia professional; es troben en situació d'incapacitat temporal els/les funcionaris/es que hagin obtingut llicència per malaltia o accident. I també els/les que hagin obtingut llicència a conseqüència d'un període d'observació mèdica en el cas de malaltia professional.

Retribucions

 • Es cobra el 100% des del primer dia.
 • Fins a tres mesos, es cobra directament del Departament d’Educació. A partir del quart mes la llicència es pot prorrogar per períodes mensuals: el Departament d’Educació abonarà el 100% de les retribucions bàsiques (sou més triennis) i MUFACE el subsidi per incapacitat temporal, que serà la major d'aquestes dues quantitats: el 80% de les retribucions bàsiques, incrementades en la sisena part d'una paga extraordinària, corresponent al tercer mes de llicència, o el 75% de les retribucions complementàries cobrades en el tercer mes de llicència. En qualsevol cas, la quantitat resultant no podrà ser superior a la que es cobrava durant el tercer mes de baixa. El Departament abona un complement fins arribar al 100% de les retribucions del mes d’inici de la situació d’IT.
 • El subsidi per incapacitat temporal s’extingirà, en tot cas, en sobrepassar el termini màxim de 24 mesos des de l’inici de la situació d’incapacitat temporal.

 

 

Altres situacions i adscripcions temporals

 

Adaptació de lloc de treball per motius de salut

 

Legislació

 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: art. 25 i 26.

Requisits i sol·licitud

 • Es tracta d'adoptar les mesures de prevenció, protecció o adaptació necessàries per tal de protegir els/les treballadors/es especialment sensibles als riscos derivats del lloc de treball (per les seves pròpies característiques personals o estat biològic conegut, incloent-hi els que tinguin reconeguda la discapacitat física, psíquica o sensorial).
 • Igualment s’adoptaran mesures de prevenció, protecció o adaptació necessàries per tal de protegir la maternitat i la lactància natural.
 • Sol·licitud de l’adaptació o canvi de lloc de treball per motius de salut als serveis territorials corresponents. No cal adjuntar-hi cap documentació mèdica, sinó que s’ha d’aportar en el moment de l’audiència, en la visita amb el metge o la metgessa. Aquesta documentació mèdica serà confidencial. 
 • El període entre la presentació de la sol·licitud d'adaptació de lloc de treball fins a donar a conèixer la planificació de les actuacions al Comitè de Seguretat i Salut no serà superior als 6 mesos, llevat de situacions excepcionals, degudament justificades.

Observacions

 • La Direcció del Servei Territorial corresponent o de la Secció de Prevenció de Riscos Laborals corresponent farà una proposta de planificació de l’activitat preventiva.
 • L’informe de valoració mèdica i la proposta es traslladaran a la persona interessada en un termini màxim de dos mesos, per tal que faci les al·legacions que consideri oportunes en el termini de 10 dies.
 • La Direcció del Servei Territorial corresponent, prèvia consulta al Comitè de Seguretat i Salut, comunicarà la planificació definitiva a les unitats responsables d’aplicar les mesures preventives per tal que s’implementin i se’n faci el seguiment.
 • El Departament concedeix l’adaptació sempre que la persona pugui desenvolupar les tasques fonamentals del lloc que ocupi.
 • El Comitè de Seguretat i Salut corresponent tractarà les sol·licituds d’adaptació i en farà el seguiment adient.
 • No hi ha cap termini específic per demanar-la. Es pot fer en qualsevol moment.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

 

Situació de servei en altres administracions

 

Legislació

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (Text refós de funció pública catalana): art. 87.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 88.

Observacions

 • Es declara aquesta situació quan el/la funcionari/a passa a ocupar amb caràcter permanent un lloc de treball equivalent al propi del seu cos docent o escala en una altra Administració.
 • Es conserva la condició de funcionari/a de la Generalitat, però sense reserva de plaça i destinació.
 • El temps de servei en l'Administració Pública en què estiguin destinats/des se'ls computarà com de servei actiu en el cos o escala d'origen.

 

Serveis especials

 

Legislació

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (Text refós de funció pública catalana): art. 82 i 88.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 87.
 • Reial decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat: art. 9.1.
 • Reial decret 375/2003, de 28 de març, Reglament general del mutualisme administratiu: art. 27.

Observacions

 • Es declara aquesta situació quan s’adquireix la condició de funcionari/a al servei d’organitzacions internacionals o supranacionals, quan la Generalitat autoritza a complir missions per períodes superiors a 6 mesos en organismes internacionals, governs o entitats públiques estrangeres o en programes de cooperació nacionals o internacionals, quan s’és nomenat/da per ocupar càrrecs polítics a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat o en altres comunitats autònomes, quan s’ocupen càrrecs electius retribuïts i de dedicació exclusiva en les corporacions locals, etc.
 • El temps en aquesta situació computa als efectes de triennis i drets passius. Respecte dels diputats/ades al Parlament o al Congrés, als/les senadors/es i als/les càrrecs de nivell igual o superior al de director general, es computen els serveis respecte al nivell superior de classificació dins del grup al qual pertanyi el funcionari/ària.
 • Qui es trobi en situació de serveis especials percebrà les retribucions del lloc o càrrec que ocupi i no les que li corresponguin com a funcionari/ària de carrera, sens perjudici del dret a percebre els triennis que tingui reconeguts en cada moment. Es pot optar perquè les quotes de MUFACE i classes passives siguin descomptades de l’import a percebre per triennis.
 • Qui es trobi en situació de serveis especials tindrà dret, almenys, a reingressar al servei actiu en la mateixa localitat, en les condicions i amb les retribucions corresponents al cos i nivell consolidats. Qui perdi la condició en virtut de la qual hagués estat declarat en la situació de serveis especials ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu en el termini d'un mes; en cas de no fer-ho, serà declarat en situació d'excedència voluntària per interès particular, amb efectes des del dia en què van perdre aquella condició. El reingrés tindrà efectes econòmics i administratius des de la data en què es va sol·licitar quan existeixi dret a la reserva de lloc.
 • Hi ha reserva del lloc de treball.

 

 

Excedències

 

Voluntària per interès particular

 

Legislació

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (Text refós de funció pública catalana): art 86.2.a.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 89.2.

Llei 30/1984, de 2 d’agost, Reforma de la funció pública: art. 29.3.

 • Reial decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat: art. 15.

Sol·licitud

 • L'excedència se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Durada

 • Mínim de 2 anys continuats. No hi ha durada màxima.

Requisits

 • Haver prestat serveis efectius en qualsevol Administració pública durant els 5 anys immediatament anteriors a la sol·licitud.

Observacions

 • No hi ha reserva del lloc de treball.
 • El temps en excedència no computa a efectes d'antiguitat ni de drets passius.
 • Durant el temps en excedència es pot continuar pagant la quota de MUFACE per mantenir la condició de mutualista, o deixar de fer-ho (el termini és d'un mes des de la recepció de la notificació); en aquest segon cas, es perdria la condició de mutualista, que no es podria tornar a recuperar fins que es torni a estar en actiu.
 • Es declararà en excedència voluntària els/les funcionaris/es públic/ques quan, finalitzada la causa que va determinar el pas a una situació diferent de la de servei actiu, incompleixin l'obligació de demanar el reingrés en el termini establert reglamentàriament.
 • La concessió d'excedència voluntària per interès particular queda subordinada a les necessitats del servei degudament motivades.
 • No podrà declarar-se la situació d'excedència voluntària quan al funcionari/ària públic/a se li instrueixi expedient disciplinari.
 • Es declararà en situació d'excedència voluntària els funcionaris públics quan es trobin en situació de servei actiu en un altre cos o escala de qualsevol de les administracions públiques, o passen a prestar serveis en organismes o entitats del sector públic i no els correspongui restar en una altra situació.

Retribucions

 • Sense retribucions.

 

Voluntària per raó de tenir cura d'un/a fill/a

 

Legislació

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 89.4.
 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 3 i 4.
 • Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social: art. 237.1.
 • Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat del Departament de Governació i Administracions Públiques: instrucció 7.1.

Sol·licitud

 • L’excedència se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.
 • La concessió no està subordinada a les necessitats del servei.

Durada

 • Un màxim de TRES anys a comptar des de la data del naixement o, si és el cas, des de la data de la sentència/resolució judicial en el cas d’acolliment o adopció.
 • Es pot demanar l’excedència en qualsevol moment a partir del naixement o de la sentència /resolució judicial de constitució de l’adopció o de l’acolliment.
 • Els fills i filles successius donen dret a un nou període d'excedència que posa fi al període que s'estigués gaudint.

Observacions

 • Hi ha reserva del lloc de treball amb destinació definitiva DURANT TOT EL PERÍODE D’EXCEDÈNCIA. Si s’ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, es conserven els drets generals sobre aquest lloc fins al cessament o fins al moment en què es resolgui la convocatòria de provisió corresponent.
 • El temps d’excedència computa a efectes de triennis i drets passius o règim de Seguretat Social que s’apliqui.
 • No es poden acumular dos períodes d’excedència en cas que s’esdevingui una nova causa. Si durant el període d’excedència un nou subjecte dóna dret a un altre període d’excedència, l’inici del segon posa fi al primer.
 • El període d’excedència serà únic per cada subjecte causant. Quan un nou subjecte causant doni origen a una nova excedència, l’inici del nou període finalitzarà la que s’està gaudint. 
 • L’exercici simultani de l’excedència per dues persones que presten serveis en el sector públic per raó d’un mateix fet causant només és permès, amb l’autorització prèvia, si ho sol·liciten d’una manera expressa i si no afecta el funcionament del servei.
 • És incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins la finalització del seu termini.
 • Si un cop finida la causa que ha originat el dret, la persona afectada no sol·licita el reingrés en el termini d’un mes (anterior a la finalització), es declara d’ofici la situació d’excedència voluntària per interès particular.
 • El personal que gaudeix d’aquesta excedència té dret a participar en els cursos de formació que convoqui l’Administració.
 • No es paga la quota de MUFACE, però cal comunicar a la Mutualitat que s'està gaudint d'aquesta excedència (aportant-hi una fotocòpia de la resolució de la concessió), per tal que tingui coneixement d’aquesta situació administrativa. Hi ha cobertura sanitària durant l’excedència.

Retribucions

És una excedència no retribuïda.

 

Voluntària per raó de tenir cura de familiars

 

Legislació

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 89.4.
 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 3 i 5.
 • Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social: art. 237.2.
 • Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes: Disposició Addicional Dinovena, apartats 1 i 2.
 • Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat del Departament de Governació i Administracions Públiques: instrucció 7.1.

Sol·licitud

 • L’excedència se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.
 • La concessió no està subordinada a les necessitats del servei.

Durada

 • Mínim de 3 mesos i màxim de 3 anys. El període concret d’excedència és determinat segons l’acreditació del grau de dependència i la durada estimada.

Observacions

 • Es pot sol·licitar per tenir cura d’un/a familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat inclòs, amb la condició que no es pugui valer i no pugui exercir cap activitat retribuïda.
 • Hi ha reserva del lloc de treball amb destinació definitiva DURANT TOT EL PERÍODE D’EXCEDÈNCIA. Si s’ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, es conserven els drets generals sobre aquest lloc fins al cessament o fins al moment en què es resolgui la convocatòria de provisió corresponent.
 • El temps d’excedència computa a efectes de triennis i drets passius.
 • No es poden acumular dos períodes d’excedència en cas que s’esdevingui una nova causa. Si durant el període d’excedència un nou subjecte dóna dret a un altre període d’excedència, l’inici del segon posa fi al primer.
 • El període d’excedència serà únic per cada subjecte causant. Quan un nou subjecte causant doni origen a una nova excedència, l’inici del nou període finalitzarà la que s’està gaudint.
 • L’exercici simultani de l’excedència per dues persones que presten serveis en el sector públic per raó d’un mateix fet causant només és permès, amb l’autorització prèvia, si ho sol·liciten d’una manera expressa i si no afecta el funcionament del servei.
 • És incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins l’acabament del seu termini.
 • Si un cop finida la causa que ha originat el dret la persona afectada no sol·licita el reingrés en el termini d’un mes (anterior a la finalització), es declara d’ofici la situació d’excedència voluntària per interès particular.
 • El personal que gaudeix d’aquesta excedència té dret a participar en els cursos de formació que convoqui l’Administració.
 • No es paga la quota de MUFACE, però cal comunicar a la Mutualitat que s'està gaudint d'aquesta excedència (aportant-hi una fotocòpia de la resolució de la concessió), per tal que tingui coneixement d’aquesta situació administrativa. Hi ha cobertura sanitària durant l’excedència.

Retribucions

 • No hi ha retribucions.

 

Voluntària per al manteniment de la convivència

 

Legislació

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 3 i 6.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 89.3.

Durada

 • Mínim de DOS anys i màxim de QUINZE.

Observacions 

 • Es pot concedir l'excedència voluntària per al manteniment de la convivència o agrupació familiar als funcionaris/àries de carrera quan el/la cònjuge o el/la convivent  resideixi en un altre municipi perquè ha obtingut un lloc de treball estable com a funcionari de carrera o com laboral fix en qualsevol de les Administracions Públiques.
 • No s’exigeix a la persona sol·licitant el requisit d'haver prestat serveis efectius com a funcionari de carrera en qualsevol de les administracions públiques.  
 • El temps d’aquesta excedència no computa a efectes de triennis ni drets passius.
 • No hi ha reserva de lloc de treball.
 • Si un cop finida la causa que ha originat el dret, la persona afectada no sol·licita el reingrés en el termini d’un mes, es declara d’ofici la situació d’excedència voluntària per interès particular.

Retribucions

 • No hi ha retribucions.

 

Voluntària per violència de gènere

 

Legislació

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 89.5.
 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 3 i 7.
 • Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat del Departament de Governació i Administracions Públiques: instrucció 7.2.

Sol·licitud

 • L’excedència se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.
 • La concessió no està subordinada a les necessitats del servei.

Durada

 • Pel temps que se sol·liciti.

Observacions

 • Es concedeix a les dones víctimes de la violència de gènere.
 • Es té dret a sol·licitar la situació d'excedència sense necessitat d'haver prestat un temps mínim de serveis previs i sense que sigui exigible termini de permanència en aquesta situació.
 • Comporta la reserva del mateix lloc de treball durant 6 mesos, sens perjudici que és pugui ampliar aquest termini, d’acord amb allò que disposa la normativa sobre violència de gènere, o quan, en el seu cas, les actuacions judicials ho requereixin, es podrà prorrogar aquest període per tres mesos, amb un màxim de divuit, a fi de garantir l'efectivitat del dret de protecció de la víctima.
 • El temps d’excedència computa a efectes de triennis i drets passius.
 • L’Administració ha de notificar, amb un mes d’antelació, a la persona afectada que s’acaba l’excedència i que disposa d’un mes, a comptar des del seu acabament, per demanar-ne l’ampliació o per reincorporar-se.
 • No es paga la quota de MUFACE, però cal comunicar a la Mutualitat que s'està gaudint d'aquesta excedència (aportant-hi una fotocòpia de la resolució de la concessió), per tal que tingui coneixement d’aquesta situació administrativa. Hi ha cobertura sanitària durant l’excedència.

Retribucions

 • Durant els dos primers mesos es cobra el 100% i, si s’escau, les prestacions familiars per fill a càrrec.

 

Per incompatibilitat

 

Legislació

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (Text refós de funció pública catalana): art 86.2.c).
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 85.2.

Observacions

 • Es concedeix si el/la funcionari/a es troba en servei actiu en un altre cos docent o escala de qualsevol de les Administracions públiques o passa a prestar serveis en organismes  o entitats del sector públic, sempre que no li correspongui quedar en una altra situació i llevat que s'hagi obtingut la compatibilitat d'activitats.
 • L'òrgan competent pot concedir automàticament i d'ofici aquesta excedència.
 • No hi ha reserva de lloc de treball.
 • El temps no computa a efectes d'antiguitat ni drets passius.

 

Per raó de violència terrorista

 

Legislació

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 89.6.

Sol·licitud:

 • L’excedència se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.
 • La concessió no està subordinada a les necessitats del servei.

Durada

 • Aquesta excedència s’ha d’autoritzar i mantenir en el temps mentre sigui necessària per a la protecció i l’assistència social integral de la persona a la qual es concedeix, ja sigui per raó de les seqüeles provocades per l’acció terrorista, ja sigui per l’amenaça a què està sotmesa, en els termes previstos per reglament.

Observacions 

 • Els/les funcionaris/àries que hagin patit danys físics o psíquics com a conseqüència de l’activitat terrorista, així com els amenaçats en els termes de l’art. 5 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme, amb el reconeixement previ del Ministeri de l’Interior o de sentència judicial ferma, tenen dret a gaudir d’un període d’excedència en les mateixes condicions que les víctimes de violència de gènere.

Retribucions

 • Durant els dos primers mesos es cobra el 100% i, si s’escau, les prestacions familiars per fill a càrrec.

 

 

Professorat interí i substitut

Concepte

Retribució

Durada

Observacions

Malaltia * *

Quan el personal interí/substitut es trobi en situació d'incapacitat temporal (IT) derivada de contingències comunes i se li acabi el nomenament continuarà percebent la prestació per IT en una quantia igual a la prestació per desocupació que li correspongui fins la data d’alta mèdica.  Quan tingui l’alta pot sol.licitar  la  prestació per desocupació. En aquest cas, del període de percepció de la prestació per desocupació es descomptarà, com a període ja exhaurit, el temps que hagi estat en IT des de la data de finalització del nomenament. 

Quan el personal interí/substitut es trobi en situació d'IT derivada de contingències professionals i se li acabi el nomenament, continuarà percebent la prestació per IT en la mateixa quantia que tingui reconeguda fins la data d’alta mèdica. Quan tingui l’alta pot sol·licitar la prestació per desocupació. En aquest cas, no es descompta del període de percepció el temps que hagi estat en IT després de la finalització del nomenament.

En cas de baixa per accident laboral d’un substitut/a amb nomenament vigent que no ultrapassi el 30 de juny, es computa com a serveis prestats a l’efecte del número de la borsa, el temps que duri la baixa, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas es puguin computar serveis en una data posterior al 30 de juny. Les persones de la borsa que es trobin de baixa  per accident laboral no han d’utilitzar l’aplicació d’autogestió de la disponibilitat i, si obtenen nomenament, han d’ adreçar-se als serveis territorials per sol·licitar la baixa temporal i acreditar la situació perquè es computi com a serveis prestats, sense que en cap cas es puguin computar serveis en una data posterior al 30 de juny.

En tot cas la malaltia es considera causa justificada per romandre a la borsa en cas de no acceptació d’una destinació.

Matrimoni / Parella estable

*

*

*

Per l’exercici de funcions sindicals: alliberament sindical

*

*

*

Estudis adreçats a l’obtenció d’una nova especialitat docent o relacionats amb el lloc de treball

* *

Es pot autoritzar pels serveis territorials  la interrupció del nomenament  en cas de realització dels estudis adreçats a l’obtenció d’una nova especialitat docent o relacionats amb el lloc de Treball que atès el seu caràcter presencial, siguin incompatibles amb un nomenament

S’ha de justificar documentalment.

Es manté el número d’ordre a la borsa, però no computa com a serveis prestats.

Dret a l’assignació de la vacant en situació de maternitat biològica, adopció o acolliment, permís del progenitor diferent de la mare biològica (paternitat), risc durant l’embaràs, compactació, malaltia o accident * *

Les persones que l’1 de setembre estiguin en situació de maternitat biològica, adopció o acolliment, permís del progenitor diferent de la mare biològica, risc durant l’embaràs, compactació, malaltia o accident , són nomenades.

En les darreres resolucions de destinacions provisionals si se’ls adjudica una vacant la tindran reservada fins al moment en què es puguin incorporar i, com a màxim, fins el 31 d’agost..

Quan finalitza el període legal previst per al permís, s’incorporarà al mateix lloc de treball que li ha estat assignat. En cas que el lloc de treball estigui ocupat pel funcionari/ària titular, se li adjudicarà la destinació que li correspongui, atenent el número d’ordre que té assignat en la borsa de treball docent.

El Departament d’Educació fa una aplicació restrictiva, i solament activa el   nomenament amb tots els efectes a les persones que a l’1 de setembre tinguin vigent una llicència d’infantament, adopció o incapacitat temporal i hagin obtingut destinació pel procediment d’adjudicacions provisionals d’estiu si el curs anterior han tingut un nomenament fins el 3 1 d’agost a un lloc de treball de la mateixa dedicació i grup que l’adjudicat, i no hi hagi variació en el codi empresarial de cotització de la Seguretat Social.

NOTA: USTEC.STEs ha impugnat per la via jurisdiccional la normativa que restringeix els efectes del nomenament en aquestes situacions. 

Reducció de jornada  per cura d’un/a fill/a amb la totalitat de les retribucions.

*

*

SUPRIMIDA: Vegeu l’apartat sobre reduccions de jornada del personal funcionari de carrera.

Reducció de la jornada per cura d’un/a fill/a menor de sis anys, així com per cura d’un/a fill/a menor de dotze anys

*

*

En cas del personal interí amb nomenament fins al 31 d’agost  que gaudeix de la compactació de la reducció de jornada, el còmput del període de compactació queda interromput durant el mes d’agost fins a l’acabament del període de vacances. Acabat el període de vacances, pot gaudir del temps de compactació restant sempre que tingui un nou nomenament per el curs escolar sencer, és a dir, des de l’1 de setembre al 31 d’agost i destinació a jornada sencera.

Reducció de la jornada per cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial * *
*
Reducció de la jornada per tenir a càrrec un/a familiar amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeix de ser autònom o que requereix dedicació o atenció especial * *

 

 

*

Reducció de jornada per raó de violència de gènere * *

 

*

Reducció de jornada per raó de  tenir una discapacitat legalment reconeguda.

* *

 

*

Disminució de la jornada lectiva per raó de ser major de 55 anys

* *

 

*

Interrupció del nomenament per causes greus justificades * *

Es pot autoritzar pels serveis territorials  la interrupció del nomenament  en cas de causes greus degudament justificades

S’ha de justificar documentalment.

Es manté el número d’ordre a la borsa, però no computa com a serveis prestats.

Canvi de residència del cònjuge per motius laborals * * Es pot autoritzar pels serveis territorials  la interrupció del nomenament  en cas de canvi de residència del cònjuge per motius laborals.

S’ha de justificar documentalment.
Es manté el número d’ordre a la borsa, però no computa com a serveis prestats

Càrrecs polítics, càrrecs electes i personal eventual * *

Es pot autoritzar pels serveis territorials  la interrupció del nomenament  en cas d’ocupar càrrecs polítics a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat o altres comunitats autònomes, càrrecs electes retribuïts i de dedicació exclusiva en les corporacions locals, diputat/da o senador/a de les Corts Generals o dels membres del Parlament de Catalunya o com a personal eventual en la relació de llocs de treball de la Generalitat de Catalunya i les entitats locals.

S’ha de justificar documentalment.

Es manté el número d’ordre a la borsa, però no computa com a serveis prestats.

Programes d’actuació a l’estranger * *

Es pot autoritzar pels serveis territorials  la interrupció del nomenament  en cas de col·laboració amb una ONG a l’estranger o en altres programes d’actuació a l’estranger.

S’ha de justificar documentalment.

Es manté el número d’ordre a la borsa, però no computa com a serveis prestats.

Tenir a càrrec persones amb discapacitat que no exerceixen cap activitat retribuïda  * *

Es pot autoritzar pels serveis territorials  la interrupció del nomenament  en cas de tenir a càrrec persones amb discapacitat que no exerceixen cap activitat retribuïda.

S’ha de justificar documentalment.

Es manté el número d’ordre a la borsa, però no computa com a serveis prestats.

Deure inexcusable * *


*

Trasllat de domicili * *


*

Matrimoni d’un familiar * *


*

Assistència a exàmens * *


*

Formació permanent del professorat * *


*

Naixement, acolliment o adopció d’un/a fill/a * *


*

Naixement de fills/es prematurs/es * *


*

Atenció de fills/es amb discapacitat * *


*

Mort, accident, malaltia greu o hospitalització d’un/a familiar * *


*

Atenció d’un/a familiar * *


*

Permís per cura d’un familiar de primer grau amb una malaltia molt greu * *


*

Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part o gestió de tràmits administratius per a l’adopció o l’acolliment * *


*

Situacions de violència de gènere * *


*

Flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques i per a reunions de tutoria * *


*

Maternitat /paternitat 100% *

* Quan el personal interí/substitut es trobi en situació de maternitat/paternitat i se li acabi el nomenament continuarà percebent la prestació corresponent fins la finalització del permís. Quan acabi pot sol·licitar la prestació de desocupació. En aquest cas, no es descompta del període de percepció el temps de maternitat/paternitat després de la finalització del nomenament.

En el cas de maternitat/paternitat del personal substitut amb nomenament vigent que no  ultrapassi el 30 de juny, es computaran com a serveis prestats, exclusivament a l’efecte d’obtenció del número d’ordre de la borsa, les setmanes de què es disposen amb caràcter general per permís de maternitat/paternitat, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas es puguin computar serveis en una data posterior al 30 de juny.

Les persones de la borsa que es trobin en maternitat/paternitat no han d’utilitzar l’aplicació d’autogestió de la disponibilitat i, si obtenen nomenament, han d’ adreçar-se als serveis territorials per sol·licitar la baixa temporal i acreditar la situació perquè es computi com a serveis prestats, sense que en cap cas es puguin computar serveis en una data posterior al 30 de juny.

Permís per gaudir de vacances fora de temporada    

*

En cas del personal interí amb nomenament per al curs següent, que tingui un permís de maternitat/ adopció,acolliment,paternitat,atenció a fills prematurs durant el mes d’agost o incapacitat temporal, tindrà dret a gaudir, una vegada finalitzat el permís, de les vacances corresponents. El còmput de les vacances es realitzarà en funció dels dies del mes d’agost durant els quals va gaudir del permís.

Risc durant l’embaràs o la lactància.

100%

Consulteu les observacions de la malaltia.

*

*

Lactància

*

*

*

Excedència voluntària per tenir cura de fills/filles

 

 

 

 

 

 

*

*

Atenció: abans de

finalitzar l'excedència s'ha de demanar el reingrés. Si no es fa, es produeix el cessament

en la relació

de serveis amb

l’Administració.

*

La data d’inici de l’excedència no pot coincidir amb la data d’inici del nomenament.

Es té dret a la  reserva del lloc de treball pel qual s’ha estat nomenat/da

(mentrestant el cobrirà una persona substituta). Es té dret a computar-se a efectes del sistema de previsió social , a efectes de reconeixement de serveis previs i com a temps de serveis prestats a l’efecte del número d’ordre. 

Si, a conseqüència de la reincorporació del titular de la vacant en una data anterior a la prevista, es produeix el cessament del personal interí, se li ha de notificar amb la màxima urgència el cessament de la seva relació de serveis amb l’Administració.

Excedència voluntària per tenir cura de familiars

*

*

*
Consulteu les observacions de l’apartat

«Excedència voluntària per tenir cura d’un fill/a».

Excedència voluntària per violència de gènere

*

*

*

Consulteu les observacions de l’apartat

«Excedència voluntària per tenir cura d’un fill/a».

 

 

 

 

 

* Vegeu el que es disposa als apartats corresponents del personal funcionari.

 

 

Referències normatives

 

 • Acord de 17 de novembre de 2005, de la Mesa Sectorial de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 • Acord de la Mesa Sectorial de personal docent de 31 de gener de 2017 pel qual s’acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del curs escolar 2017/2018.
 • Acord de Govern de 26 de febrer de 2013 en matèria de retribució dels empleats públics.
 • Acord GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació modifica temporalment, durant els cursos escolars 2016-2017 i 2017-2018, l’aplicació del punt 1.3 de l’Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre les condicions específiques de l’horari setmanal per al professorat d’entre 55 i 64 anys.
 • Acord GOV/50/2018, de 17 de juliol, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació.
 • Circular 7/2006 sobre participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms en les eleccions sindicals.
 • Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 • Decret 223/2002, de 23 de juliol, que regula la reducció de jornada per interès particular del personal docent. DOGC núm. 3715 de 6.09.02.
 • Decret llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes. 
 • Decret llei 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.

Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la que es desenvolupa el RD 625/2014, de 18 de juliol.

 

 

ANNEX: Graus de parentiu per consanguinitat o afinitat

 

1r GRAU: Pare i mare, sogre/a, fills/es (propis i del cònjuge), nores i gendres.

2n GRAU: Àvies i avis (tant directes com polítics), germans i germanes, nétes i néts (propis i del cònjuge), cunyats i cunyades.

3r GRAU: Oncles i ties, nebodes i nebots, besavis i besàvies.

4t GRAU: Cosines i cosins.

OBSERVACIONS:

Entre els cònjuges no hi ha grau (estan al mateix nivell).

Els fills i filles en adopció o sota tutela tenen la mateixa consideració que si fossin naturals.

Els padrastres, madrastres, germanastres i fillastres tenen la mateixa consideració, respectivament, que pares, mares, germans/nes i fills/es.

Les parelles de fet reconegudes* tenen la mateixa consideració que els cònjuges.

 

* Vegeu l’apartat del permís «Matrimoni/parella estable» pel que fa a les condicions legals del reconeixement de les parelles de fet.