Concurs de trasllats curs 2022 2023


Notícies publicades

Canvi en els concursos de trasllat del personal laboral: incorporació de dues fases.
Resolucions del concurs de trasllats

S’han publicat les resolucions per les quals es resolen els concursos de trasllats del cos de secundària, del cos de mestres i d’inspecció.

llegir més

RESOLUCIÓ EDU/3999/2023, de 24 de novembre, per la qual es resol el concurs de trasllats convocat per la Resolució EDU/3085/2022, d’11 d’octubre, adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos docents d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.

RESOLUCIÓ EDU/4000/2023, de 24 de novembre, per la qual es resol el concurs de trasllats convocat per la Resolució EDU/3086/2022, d’11 d’octubre, adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres per proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.

llegir més

1 2 3 6 7


Vídeo explicatiu Concurs de Trasllats

Video explicatiu sobre el concurs de trasllats (Com omplir l’aplicatiu pels participants de Catalunya i d’altres CCAA)


Normativa

Normativa Estatal:

Normativa Catalunya

 

+info a la Web del departament


Terminis previstos

 • Publicació de la convocatòria al DOGC: 14 d’octubre de 2022.

 • Presentació d’instàncies telemàtiques: del 17 d’octubre al 7 de novembre de 2022.

 • Publicació vacants provisionals: previsió al voltant del 20 de gener de 2023.

 • Llista amb l’adjudicació provisional

  • (Cossos d’ensenyaments secundaris i de la inspecció d’Educació): segona quinzena de febrer de 2023, (publicada 24 de febrer).

  • (Cos de mestres): primera quinzena de març de 2023 (publicada el 7 de març).

   (A partir de l’endemà de la publicació de les llistes, s’obrirà un termini de deu dies hàbils per presentar reclamacions, per aportar la documentació acreditativa dels mèrits i requisits que no hagin estat degudament justificats o desistir de la participació en totes o en qualsevol de les fases si s’hi concursa voluntàriament).


   Reclamació i desestiment adjudicació provisional secundària i inspecció fins al 10 de març
   procediment
   Reclamació i desestiment adjudicació provisional cos de mestres del 8 al 21 de març de 2023 procediment

 • Llista amb l’adjudicació definitiva

  • (cossos d’ensenyament secundaris, de la inspecció d’Educació): primera quinzena de maig de 2023: prevista pel 4 de maig de 2023  i

  • (cos de mestres): segona quinzena de maig de 2023.

   (Contra la resolució definitiva es podrà interposar recurs de reposició en el termini d’1 mes. Així mateix contra la Resolució definitiva es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC).

 • Efectes de les adjudicacions: 1 de setembre de 2023.


Adjudicació definitiva

⊕ Aplicació web de consulta d’USTEC·STEs

Informació del Departament:

 

Informació del MEC:

Cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y Escuelas Oficiales de Idiomas

 • Listados alfabéticos generales, por apellido (publicados en la web el 4 de mayo de 2023)
 1. Listado participantes: apellidos A-E PDF
 2. Listado participantes: apellidos F-L PDF
 3. Listado participantes: apellidos M-Q PDF
 4. Listado participantes: apellidos R-Z PDF

Inspección Educativa

Listado alfabético general, por apellido (publicado en la web el 4 de mayo de 2023)

Informes estadísticos

Cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas, Escuelas Oficiales de Idiomas e Inspección educativa.


Adjudicació provisional

⊕ Aplicació web de consulta d’USTEC·STEs

Informació del Departament:

Informació del MEC:

Cuerpo de Maestros

Listados alfabéticos generales, por apellidos (Publicado en la web el día 7 de marzo de 2023)

 1. Listado participantes: Apellidos A-B PDF
 2. Listado participantes: Apellidos C-D PDF
 3. Listado participantes: Apellidos E-GPDF
 4. Listado participantes: Apellidos H-KPDF
 5. Listado participantes: Apellidos L-M PDF
 6. Listado participantes: Apellidos N-P PDF
 7. Listado participantes: Apellidos Q-RPDF
 8. Listado participantes: Apellidos S-ZPDF
Cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y Escuelas Oficiales de Idiomas

Listado alfabético general, por apellido (publicado en la web el 24 de febrero de 2023)

 1. Listado participantes: apellidos A-E PDF
 2. Listado participantes: apellidos F-L PDF
 3. Listado participantes: apellidos M-Q PDF
 4. Listado participantes: apellidos R-Z PDF
Inspección Educativa

Listado alfabético general, por apellido (publicado en la web el 24 de febrero de 2023)

Listado de participantes: apellidos A-Z PDF


Presentació de reclamació i/o desestiment

Model desestiment     Model reclamació

Presentació de reclamació i/o desistiment amb el codi d’usuari GICAR (ATRI): accés
Presentació de reclamació i/o desistiment amb el codi d’usuari temporal: accés

⇒ Consultar terminis

Reclamacions

Per presentar reclamació, cal complir el Model de reclamació i adjuntar-lo accedint a l’aplicació Presentació de reclamació i/o desistiment.

Per poder gestionar la reclamació és imprescindible desar el model de reclamació amb un nom que identifiqui la persona participant al concurs (nom, cognoms i DNI) per poder-ho adjuntar posteriorment, quan s’accedeixi a l’aplicació.

Cal tenir les finestres emergents desbloquejades per al bon funcionament de l’aplicació.

Cal recordar que no es pot reclamar la revisió del barem de mèrits establert si prèviament i expressament no s’han al·legat en termini de sol·licitud de participació. En aquest cas, si no hi ha una al·legació prèvia, no es tindrà en consideració la reclamació.

Si la reclamació fa referència a mèrits al·legats que no s’han valorat i no consten al registre de personal, és imprescindible adjuntar la documentació acreditativa escanejada en format pdf, juntament amb la reclamació.

En accedir a l’aplicació de reclamacions, tindreu accés a la còpia del resguard de la vostra sol·licitud de participació per poder-la consultar, si escau, per fer la reclamació.

Totes les reclamacions presentades fora dels terminis indicats seran denegades per extemporànies.

Desistiments

Tal com preveuen les convocatòries del concurs general de trasllats del personal docent, amb la publicació de la resolució provisional, els i les concursant poden presentar desistiments per participar en alguna de les fases o a la totalitat del concurs de trasllats, sempre que la seva participació en la fase o les fases del desistiment siguin voluntàries (per tant, en queden excloses les persones que hi participen obligatòriament per obtenir una destinació definitiva).

Per poder presentar el desistiment a la participació, cal emplenar la Sol·licitud de desistiment i gestionar-la com una reclamació.


Resum de la convocatòria

Participants

Participació forçosa:

Professorat funcionari de carrera SENSE plaça definitiva (per tant, també reingressats, suprimits, els que han perdut el lloc, els excedents).

Funcionaris en pràctiques: hi han de participar obligatòriament. L’ordre d’aquests participants serà l’any d’oposició i la nota obtinguda amb l’excepció de les persones seleccionades per la reserva d’aspirants amb discapacitat, que tindran dret preferent per escollir vacants entre les seleccionades del procediment d’ingrés lliure.

No han d’al·legar ni justificar cap mèrit ja que el barem no se’ls aplica. La presa de possessió de la definitiva obtinguda està condicionada a la superació de la fase de pràctiques.

Participació voluntària:

El professorat funcionari de carrera no esmentats en l’apartat de participació forçosa. Encara que no estigui ocupant la seva plaça definitiva pot participar per canviar-la.

Per obtenir un lloc de treball fora de Catalunya, cal una antiguitat mínima de 2 anys (al final del curs 22/23) a la definitiva obtinguda a Catalunya.

No hi haurà destinació d’ofici excepte si no s’hi participa estant-hi obligat.

Sol·licitud (Accés a la sol·licitud)

Requisits d’especialitats

Mestres

Els opositors a partir de la convocatòria de 2007 obtindran la seva primera destinació definitiva en l’especialitat del procés selectiu. En cas que ja hagi obtingut una primera destinació definitiva, podrà sol·licitar l’especialitat per la qual va ingressar al cos i/o una altra d’habilitada (Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre).

Pel que fa als mestres funcionaris de carrera que van accedir al cos mitjançant processos selectius convocats i resolts fins al 2006 podran sol·licitar l’especialitat per la qual va superar el procediment selectiu d’ingrés al cos i/o qualsevol de les especialitats habilitades d’acord amb la normativa anterior.

Professorat de secundària, d’escoles oficials d’idiomes i d’escoles d’art i superiors de disseny

Ser titular de l’especialitat del cos des del qual es participa.

Llocs de treball de cultura clàssica: hi podran accedir indistintament els titulars de les especialitats de grec o de llatí. El professorat quedarà obligat a impartir tant les matèries atribuïdes a l’especialitat de grec com la de llatí.

Titulars de les especialitats de llengua i literatura valenciana i de llengua i literatura catalana (Illes Balears): podran accedir a llocs de treball de l’especialitat de llengua catalana i literatura.

Inspecció d’Educació

Per accedir als llocs de treball vacants de la Inspecció d’Educació no s’exigirà un requisit específic d’especialitat.

Totes les condicions exigides en aquest concurs han d’estar complertes o reconegudes en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat del requisit establert en la base 16 relatiu a la permanència en la darrera destinació definitiva obtinguda i del transcurs del temps requerit per a tornar al servei actiu, en el cas de qui participi des de les situacions administratives d’excedència o suspensió de funcions, que s’entendrà complert a 31 d’agost de 2023.

Llocs de mestres en instituts

Pot participar als dos primers cursos de l’ESO els mestres que ja hi són adscrits amb caràcter definitiu i aquells en situació de pèrdua de la destinació definitiva per supressió en la plantilla del centre del lloc de treball que ocupava en un institut o institut escola.

Segons l’administració, en cas d’obtenir destinació definitiva educació infantil i primària, perdrà l’opció d’obtenir destinació en llocs de treball dels dos primers cursos de l’ESO.

Els mestres adscrits amb caràcter definitiu a llocs de pedagogia terapèutica en instituts podran participar únicament per ocupar llocs de la mateixa especialitat en altres instituts, sens perjudici del dret a participar en llocs en centres d’ensenyament infantil i primari per a aquesta o una altra especialitat habilitada.

Places que es poden sol·licitar

Les places vacants que surten a concurs són els llocs de treball ordinaris; no hi surten ni les places perfilades ni específiques ni amb requisits addicionals.

Es consideren vacants totes les que es produiran fins a 31 de desembre 2022 i les places que resulten del mateix concurs.

Fases del concurs

Les fases són consecutives i prioritàries. És possible participar en més d’una fase per ordre (es presenta, però, una única sol·licitud).

Fase dret preferent a centre

Podrà participar-hi el professorat que estigui en situació de provisionalitat per supressió de lloc de treball (suprimits).

A més, en els cossos d’ensenyament secundari podrà participar-hi també el personal que hagi adquirit una nova especialitat mitjançant el procediment d’adquisició de noves especialitats.

El professorat que participi en aquesta fase haurà d’indicar-ho a la sol·licitud de participació, emplenant la casella corresponent a la fase de dret preferent a centre.

Fase dret preferent a localitat o zona

Podrà participar-hi, en aquest ordre de prelació, el professorat tenint el dret preferent al municipi:

  • a qui s’hagi suprimit la plaça (dret preferent a la zona o a la localitat)

  • el professorat destinat a l’Administració que ha perdut el lloc docent,

  • el professorat provinent de l’estranger,

  • el personal que ha guanyat el dret preferent per sentència o recurs i

  • el personal rehabilitat que s’havia jubilat per incapacitat.

L’obtenció d’un lloc concret es decidirà en funció de la puntuació obtinguda a partir del barem de mèrits.

Si es vol mantenir aquest dret preferent s’ha de participar en aquesta fase. Es pot fer per les especialitats reconegudes que es desitgi i no hi haurà destinacions d’ofici ni a localitat ni a zona.

Com que el professorat amb dret preferent està obligat a participar també en la fase del concurs, si obtingués una vacant demanada voluntàriament per aquesta fase fora de la zona per la qual exerceix el dret preferent, continuarà mantenint el dret preferent al municipi o zona.

El professorat que participi en aquesta fase haurà d’indicar-ho en la sol·licitud de participació, emplenant la casella corresponent a la fase de dret preferent a municipi o zona.

Fase de concurs general

Podrà participar-hi voluntàriament el professorat que conserva la destinació definitiva.

En canvi, estan obligats a participar-hi el personal en situació provisional, el suprimit, el personal en pràctiques i el que reingressi de situacions diverses (suspensió de funcions, provinents de l’Administració, provinents de l’estranger…).

L’obtenció de vacant es resoldrà mitjançant la puntuació obtinguda a partir del barem de mèrits, tenint en compte les vacants definitives publicades i les resultes del mateix concurs.

Hi haurà destinacions d’ofici en cas de persones que estan obligades a participar-hi i no ho facin.

Dret de concurrència

Tots els cossos docents podran fer ús del DRET DE CONCURRÈNCIA (art. 18 del Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre), que permet que diversos funcionaris de carrera amb destinació definitiva es condicionin els uns als altres l’obtenció de destinació en un o diferents centres d’una província determinada. Podrà fer ús d’aquesta modalitat de participació el personal funcionari de carrera d’un mateix cos docent.

Per exercir aquest dret cal tenir en compte les condicions següents:

 • Caldrà incloure centres d’una sola província, la mateixa per a cada grup de concurrència.

 • El nombre de persones participants en cada grup serà, com a màxim, de 4.

 • En cas que algun dels o les participants no pogués obtenir una plaça, es consideraran desestimades per aquesta via totes les sol·licituds del grup.

Comissions avaluadores

Cos de mestres

Valoraran els mèrits que al·leguin els i les concursants amb relació als subapartats 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 i 6.3 del barem de puntuacions de l’annex 2.

Cossos d’inspecció

Valoraran els mèrits que al·leguin els i les concursants pel que fa als apartats 3.1, 3.2 i 4.1 del barem de puntuacions de l’annex 7.

Cossos d’ensenyaments secundaris

Valoraran els mèrits que al·leguin els i les concursants en relació amb els apartats 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 i 6.3 del barem de puntuacions de l’annex 8.

Cada comissió estarà formada pels membres següents:

– Un/a president/a.

– Quatre vocals.

On em poden donar la plaça?

Únicament als llocs que he demanat. Els codis genèrics s’adjudiquen per ordre de publicació als annexos. No hi ha adjudicació d’ofici, excepte en el cas de les persones que estan obligades a participar-hi i no ho facin. Les destinacions de la resolució definitiva són irrenunciables.

La destinació o plaça definitiva és la plaça o lloc de treball que obtens en el concurs de trasllat. Si es participa obligatòriament no s’hi pot renunciar un cop es publica la resolució definitiva. Si no es vol ocupar aquesta plaça, cal esperar a la petició de destinacions d’estiu per al curs següent per demanar una comissió de servei (CS). En cas que es concedeixi la CS, es pot ocupar aquella plaça però la definitiva continua sent la que s’ha obtingut mitjançant el concurs.

La destinació o plaça és provisional si en el concurs de trasllats NO s’obté destinació definitiva (NO hi ha ofici). En aquest cas s’ha de participar obligatòriament en les destinacions provisionals d’estiu.


Barem

BAREM CONCURS DE TRASLLATS (CURS 2022/2023)

Tots els mèrits s’han de tenir complerts o reconeguts a 7 de novembre de 2022.

1. Antiguitat (Computen els serveis prestats com a funcionari de carrera)

1.1 Antiguitat al centre

1.1.1 Permanència en la destinació definitiva

Pel primer i segon any: 2 punts per any (+0,1666 per mes complet).

Tercer any: 4 punts (+0,3333 per mes complet).

Quart i següents: 6 punts (+0,500 per mes complet).

1.1.2 Temps en situació de provisionalitat, quan es participi des d’aquesta situació.

Per cada any: 2 punts (+0,1666 per mes complet).

En el cas del personal que participi des de la seva primera definitiva, aquest apartat se suma a l’1.1.1.

1.1.3 Serveis en llocs i centres d’especial dificultat.

Per cada any: 2 punts (+0,1666 per mes complet).

Aquesta puntuació s’afegeix a 1.1.1 i 1.1.2. Ha de ser presència efectiva al centre d’especial dificultat (podeu consultar la llista a la normativa corresponent).

1.2 Antiguitat al cos (NOVETAT! Computen els serveis prestats com a funcionari de carrera, en pràctiques i interí)

1.2.1 Serveis en el cos

Per cada any: 2 punts (+0,1666 per mes complet).

1.2.2 Serveis en altres cossos del mateix subgrup o superior

Per cada any: 1,50 punts (+0,125 per mes complet).

1.2.3 Serveis en altres cossos de subgrup inferior

Per cada any: 0,750 punts (+0,0625 per mes complet).

2. Cossos de catedràtics

Pel fet de ser funcionari de carrera del cos de catedràtics d’ES, d’EOI o d’Arts: 5 punts.

3. Mèrits acadèmics (màxim 10 punts)

3.1 Doctorat, titulacions oficials posteriors al grau i premis extraordinaris (un sol títol per cada subapartat).

3.1.1 Títol de doctor: 5 punts.

3.1.2 Títol universitari oficial de màster (mínim 60 crèdits): 3 punts. 3.1.3 Pel reconeixement de suficiència investigadora o el certificat-diploma acreditatiu d’estudis avançats: 2 punts.

3.1.4 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat, en la llicenciatura o grau o, en el cas de les titulacions atorgades pels conservatoris superiors de música, per la menció honorífica en el grau superior: 1 punt.

3.2 Altres titulacions universitàries (oficials i diferents als requisits d’ingrés)

3.2.1 Titulacions de grau: 5 punts.

3.2.2 Titulacions universitàries de primer cicle: 3 punts.

3.2.3 Titulacions universitàries de segon cicle: 3 punts.

3.3 Titulacions d’ensenyament de règim especial i de la formació professional específica (EOI, conservatoris de música i dansa i escoles d’art, FP)

a) Nivell C2 del Consell d’Europa: 4 punts (el nivell de català C2/D es computa a l’apartat 6.7).

b) Nivell C1 del Consell d’Europa: 3 punts.

c) Nivell B2 del Consell d’Europa: 2 punts.

d) Nivell B1 del Consell d’Europa: 1 punts.

e) Títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, de tècnic esportiu superior o d’FP: 2 punts.

f) Títol professional de grau mitjà de música o dansa: 1,5 punts.

4 Exercici de càrrecs directius i altres funcions (màxim de 20 punts i serveis no simultanis)

(NOVETAT Computa com a funcionari de carrera, en pràctiques i interí)

4.1 Director/a: 4 punts cada any (+0,3333 per mes complet).

4.2 Secretari/ària, cap d’estudis i altres càrrecs assimilats (podeu consultar la llista a la normativa corresponent) : 2,5 punts cada any (+0,2083 per mes complet).

4.3 Coordinacions, tutories, assessors de formació i figures anàlogues (podeu consultar la llista a la normativa corresponent): 1 punt per any complet (+0,0833 per mes complet). Màxim 5 punts.

5 Formació i perfeccionament (màxim 10 punts)

5.1 Formació superada: 0,10 punts cada 10 hores/1 crèdit (màxim 6 punts). Quan la formació és online o semipresencial es poden computar un màxim 10 hores per setmana.

5.2 Formació impartida: 0,10 punts cada 3 hores (màxim 3 punts). Un crèdit són 10 hores.

5.3 Adquisició de noves especialitats. Per cada nova especialitat: 1 punt.

6 Altres mèrits (màxim 15 punts)

6.1 Publicacions (fins a 8 punts)

 1. Llibres: de 0,10 a 1 punt.

 2. Revistes: de 0,05 a 0,20 punts.

6.2 Premis / participació en projectes d’innovació: fins a 2,5 punts.

6.3 Mèrits artístics i literaris: fins a 2,5 punts.

6.4 Llocs en l’Administració educativa d’igual o superior complement de destinació (serveis no simultanis): 1,5 punts (+0,12 per mes complet). (NOVETAT Computa com a funcionari de carrera, en pràctiques i interí)

6.5 Membre de tribunal d’oposicions: 0,5.

6.6 Tutor/a de pràctiques de títols oficials / màster: 0,10 punts. (NOVETAT Computa com a funcionari de carrera, en pràctiques i interí)

6.7 Certificats de coneixement de llengua catalana, de nivell superior al requerit per participar amb caràcter general (C1): 4 punts (màxim 5 punts en altres CCAA)


Xerrades informatives

* En constant actualització

Octubre 2022

Dimarts 18
17:30 CEIP Sa Forcanera, Blanes

Dimecres 19
10:00 Telemàtica, Lleidahttp://ja.cat/concurstrasllats
17:00 CEIP S. Dalí, Figueres
17:30 Centre cívic Can Rull, Sabadell
17:30 Telemàtica, Lleidahttp://ja.cat/concurstrasllats
18:15 INS Provençana, Hospitalet

Dijous 20
10:00 Telemàtica (Comarques Girona) – https://meet.jit.si/ustecgirona
17:00 CEIP Malagrida, Olot
17:30 CEIP Ardenya, St. Feliu de Guíxols
17:30 IES Abat Oliba, Ripoll
17:30 INS Manuel de Cabanyes, Vilanova i la Geltrú
18:00 INS Moisès Broggi, Barcelona
18:00 Seu Ustec Manresa, Catalunya Central

Divendres 21
17:00 Centre cívic Espai Gatassa, Mataró

Dilluns 24
17:30 IES Montilivi, Girona

Dimarts 25
17:00 Escola Joan Solans, Granollers
17:30 INS Jaume Huguet, Valls

Dimecres 26
18:00 Institut Gelida, Gelida
18:00 INS Antoni de Martí i Franquès, Tarragona
18:00 Seu Ustec Manresa, Catalunya Central
18:00 Telemàtica. Baix Llobregat Nordhttps://meet.jit.si/baixllobregatustec
18:30 INS Lluís Domènech i Montaner, Reus

Dijous 27
17:30 Servei d’ocupació La Fassina, Vilafranca del Penedès
18.00 INS Andreu Nin, El Vendrell

Divendres 28
11:00 Telemàtica, Tarragonahttps://meet.jit.si/concursdetrasllats

Dimecres 2
17:30 Telemàtica, Tarragonahttps://meet.jit.si/concursdetrasllats

Novembre 2022

 

Dijous 3
17:00 INS Eugeni d’Ors, Badalona


Demandes d’USTEC·STEs (IAC)

CONCURS GENERAL DE TRASLLATS 2022 Novetat important!

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE PERSONAL DOCENT 22 de setembre de 2022


Accés a la sol·licitud


Llistat de centres


Codis de les especialitats


Informació per concursar al País Valencià

Avís sobre el C1 DE CATALÀ: Per participar al PV aquest ha d’estar registrat a la Junta Qualificadora de Coneixement de Valencià abans que acabi el termini d’inscripció al CT.


Enllaç a informacions sobre els concursos de trasllats anteriors

Enllaç a informacions sobre els concursos de trasllats anteriors