Concurs oposició extraordinari estabilització 2023

 

Notícies


Normativa

Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre, de convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent.

 

Terminis previstos

 • Publicació de la convocatòria al DOGC: 27 de desembre de 2022
 • Termini de presentació de sol·licituds: del 16 de gener al 10 de febrer de 2023
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: 28 de març de 2023
 • Termini presentació de reclamacions: del 29 de març al 13 d’abril de 2023
 • Sorteig dels vocals dels tribunals: 26 d’abril de 2023, a les 10 hores
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: 19 de juny de 2023
 • Fase d’oposició, tramesa de la unitat didàctica o situació d’aprenentatge a la bústia de correu del tribunal assignat: 30 de juny de 2023
 • Prova de llengües: 30 de juny de 2023, a les 16 hores (només qui n’hagi de fer)
 • Acte de presentació i part A de la prova: 1 de juliol de 2023
 • Puntuació de la fase d’oposició: previst a partir del 12 setembre de 2023
 • Fase de mèrits: a partir d’octubre de 2023
 • Publicació al DOGC d’aspirants seleccionats: abans del 31 de desembre de 2023
 • Fase de pràctiques: de l’1 de setembre al 15 de desembre de 2024
 • Nomenament funcionaris de carrera: 31 de desembre de 2024


Informació general del concurs-oposició

Accés a les aplicacions web

La inscripció es fa obligatòriament mitjançant procediment telemàtic amb una identificació digital, a través del següent enllaç: https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/126-tramit-oposicions-docents?moda=2

Novetat important! Les persones que han participat en el concurs excepcional de mèrits poden realitzar la inscripció al procediment selectiu sense abonar la taxa corresponent. En la llista provisional de persones admeses i excloses constaran com a excloses per manca de pagament. En el termini de deu dies establert per a la presentació de reclamacions i esmenes, un cop publicada la llista, podran fer efectiu el pagament si no consten com a seleccionats en el concurs excepcional de mèrits esmentat.

 

Requisits

Requisits generals:

– Ser espanyol o nacional d’un Estat amb lliure circulació de persones treballadores.

– Tenir 16 anys complerts i no superar l’edat de jubilació.

– Titulació requerida per cada cos.

– No patir cap malaltia incompatible amb la docència.

– No tenir cap expedient disciplinari.

– No tenir antecedents de delictes sexuals o tràfic de persones.

– No tenir la condició de personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos respecte al qual se sol·licita la participació ni es trobin pendents de nomenament com a personal funcionari de carrera del mateix cos.

 

Requisits específics per a l’ingrés als diferents cossos (base 2.2)

Cos de mestres

Títol (o reunir les condicions per expedir-lo) de Mestre, diplomatura de Professorat d’Educació General Bàsica o de Mestre d’Ensenyament Primari, o títol de grau corresponent.

Cos de professors d’ensenyament secundari i professors d’escoles oficials d’idiomes

Títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l’efecte de la docència per a les especialitats de l’annex 6.

– Formació pedagògica i didàctica:

– Màster de formació al professorat (o de psicopedagogia, només per a l’especialitat d’orientació)

– Tenir, abans de l’1/10/2009, títol professional d’especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d’aptitud pedagògica.

– Tenir, abans de l’1/10/2009, una titulació que habiliti per a la professió de mestre o mestra, de la llicenciatura en Pedagogia o en Psicopedagogia, o titulació equivalent.

– Acreditar la superació de 180 crèdits de Pedagogia o Psicopedagogia abans de l’1/10/2009, així com la superació posterior de tota la llicenciatura.

– Haver impartit docència, abans de l’1/10/2009, durant un mínim de dotze mesos

Cos de professors especialistes en sectors singulars de la formació professional

Títol de diplomat universitari, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o el títol de grau, llicenciat, Enginyer i Arquitecte, corresponent o altres títols de Tècnic Superior de Formació Professional declarats equivalents, a efectes de docència.

Formació pedagògica i didàctica (veure apartat anterior).

– Les persones aspirants que per raons derivades de la seva titulació no puguin accedir als estudis de màster, han de tenir la certificació oficial de la formació pedagògica i didàctica, d’acord amb el que s’estableix a l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre.

– Aquests aspirants tindran reconegut el requisit de formació pedagògica i didàctica sempre que acreditin haver impartit, abans de l’1/09/2014, docència durant un mínim de dotze mesos.

Cos de professors d’arts plàstiques i disseny / Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

Títol de doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l’efecte de la docència.
– Fins que no es reguli per a cada ensenyament la formació pedagògica i didàctica, no s’exigeix aquesta formació per ingressar en aquest cos.

Requisits coneixement de les llengües catalana i castellana:

– Exempció de la prova de llengua catalana: nivell C1 (bases 3.1.4).

– Exempció de la prova de llengua castellana: persones de nacionalitat espanyola o certes titulacions (bases 3.1.3).

– Es podrà lliurar al tribunal el certificat acreditatiu de l’exempció el mateix dia de la prova.

 

Desenvolupament de les proves

Prova A (40%): Desenvolupament d’un tema durant 2 hores.

– Es farà un sorteig únic per a tots els tribunals (especialitats amb 25 o menys temes, triar-ne un d’entre 3 a l’atzar. Entre 25 i 51 temes, triar d’entre 4. Més de 50 temes, triar d’entre 5).

Prova B (60%).

– B1 Unitat Didàctica o Situació d’Aprenentatge (comuna a totes les especialitats). L’aspirant la lliurarà a l’inici del procés i podrà escollir a quina àrea, matèria, crèdit, mòdul professional, nivell o assignatura fa referència. Es citarà posteriorment l’aspirant a fer una exposició de la Unitat durant 15 minuts i respondre preguntes del tribunal durant 5 minuts més.

– B2 Prova pràctica (només per especialitats d’FP). L’aspirant disposa de 3 hores com a màxim per resoldre una prova de tipus tècnic segons les especificacions i pautes de l’annex 4. (En cas que n’hi hagi, comptarà un 30% la prova B1 i un 30% la B2).

Les proves no seran eliminatòries! No hi ha nota mínima a cadascuna de les proves (A i B) però caldrà obtenir com a mínim un 5 al global de la fase d’oposició per accedir a la fase de concurs.

 

Proves d’especialitats d’idiomes:

Totes les proves s’hauran de realitzar en l’idioma corresponent.

 

Temaris

Enllaç als temaris vigents per cossos i especialitats


Places oferides

Places oferides per cos i especialitat


Llistat provisional de persones admeses i excloses

Llista provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent.

El termini de reclamacions és del 29 de març al 13 d’abril de 2023.

Recordatori: les persones que han participat en el concurs excepcional de mèrits consten com a excloses per manca de pagament. Poden efectuar-lo fins al 15 d’abril si no consten com a seleccionats en el concurs excepcional de mèrits esmentat.

Aquí teniu una comparació entre la llista provisional i les places de cada especialitat.


Tribunals

Sol·licitud de participació voluntària

Els funcionaris o funcionàries de carrera, que voluntàriament vulguin formar part d’un tribunal de l’especialitat en la qual estan en actiu i en són titulars, com a vocals han de formalitzar la sol·licitud de participació al Portal de centres.

El termini de presentació de la sol·licitud és el mateix termini que s’estableix per la presentació de sol·licituds de participació d’aquesta Resolució de convocatòria.

El 6 de juny de 2023 es nomenen els tribunals per al concurs-oposició.

Orientacions i criteris d’avaluació

Publicitat dels criteris de correcció

Com a mínim amb tres setmanes d’antelació a l’inici de les proves, les comissions de selecció han de fer públics els criteris de correcció de les proves de la fase d’oposició a la web i al tauler d’anuncis on se celebri el procés selectiu.

 

Fase de mèrits

Quins mèrits es valoren

Únicament es valoren els mèrits assolits fins al 10 de febrer de 2023 i al·legats a l’apartat que correspongui.

La puntuació màxima que pots aconseguir per la valoració de tots els mèrits és de 10 punts, que es desglossen de la manera següent:

 • experiència docent: fins a 7 punts (apartat 1 de l’annex 2 de la Resolució);
 • formació acadèmica: fins a 2 punts (apartat 2 de l’annex 2 de la Resolució);
 • altres mèrits: fins a 1 punt (apartat 3 de l’annex 2 de la Resolució).

Un mateix mèrit no pot ser valorat en més d’un apartat ni subapartat.

Pots consultar el barem a l’annex 2 de la convocatòria en la Resolució EDU/4037/2022, publicada el 27 de desembre de 2022 al DOGC.

 

Presentació de mèrits

Si superes la fase d’oposició, has d’al·legar tots els mèrits que consideris a través l’Espai personal, adjuntant la Sol·licitud de valoració i full d’al·legació de mèrits del procediment d’ingrés, d’acord amb el barem de l’annex 2 de la Resolució EDU/4037/2022

La fase de concurs s’inicia el mes d’octubre de 2023, dins del termini que estableixi cada tribunal. Fora d’aquest termini no es poden al·legar nous mèrits. 

A partir de setembre pots consultar la forma de presentació i acreditació dels mèrits.

 

Valoració dels mèrits

Els tribunals publiquen les valoracions dels mèrits a l’Espai personal i al tauler d’anuncis de la seu del tribunal.

Primer es publica la Valoració provisional dels mèrits i, en el termini de dos dies hàbils, des de l’endemà de la publicació, pots presentar reclamació a través de l’Espai personal, si la consideres necessària. En aquest tràmit, no s’admet la presentació de mèrits no al·legats prèviament i, per tant, no es tindran en compte.

Un cop resoltes les reclamacions, es publica la Valoració definitiva dels mèrits i, en el termini d’un mes des de l’endemà de la publicació, pots interposar recurs d’alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

Amb aquestes publicacions es considera feta la notificació a les persones interessades a tots els efectes.

 

Xerrades informatives i assessoraments

Xerrades presencials i telemàtiques previstes per territoris

Dimarts 24 de gener, a les 18h

Informació sobre oposicions. Dimarts 24 de gener, a les 18h, a la seu d’USTEC-STEs a Barcelona (C/ València 524, escala A, entl. 4a) (vaga i oposicions)

Dimarts 17 de gener, 18:00h.

Presencial. Seu d’USTEC a Manresa (Carretera de Vic,161 Manresa).

Dimecres 18 de gener, 17:30h.

Presencial. Centre Cívic Can Rull (Sabadell) (vaga i oposicions)

Dijous 19 de gener, 10:00h.

Presencial. Centre Cívic Can Rull (Sabadell) (vaga i oposicions)

Dimecres 18 de gener, 18:00h.

Presencial. INS Martí i Franquès (Sala Miró). (vaga i oposicions)

Dimecres 18 de gener, 17.30h.

Presencial. INS Lluís Domènech i Muntaner de Reus. (vaga i oposicions)

Dijous 19 de gener, 17.30h.

Presencial. EOI del Vendrell (sala d’actes). (vaga i oposicions)

Dilluns 23 de gener,17.30h.

Presencial. INS Jaume Huguet de Valls. (vaga i oposicions)

Dijous 9 de febrer, 18.00h.

Presencial. Seu d'USTEC a Terres de l'Ebre, Av. Generalitat 66 2n pis.

Dijous 19 de gener, 18.00h.

Presencial. Seu d’USTEC-STEs de Tortosa, Av. Generalitat 66 2n pis.

Convocatòria d’assessoraments docents

 

Convocatòria d'assessoraments docents
Convocatòria d’assessoraments docents

Valoracions / Comunicats USTEC-STEs

Convocatòria extraordinària d’oposicions: l’Administració accepta algunes de les demandes d’USTEC·STEs, però el procés encara és insuficient per garantir l’estabilització de tot el personal en frau de llei.