Equip Directiu

Decret de direccions:  DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.


DIRECCIONS 19/20

Concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament en què és previst que resti vacant aquest càrrec el 30 de juny de 2019, que figuren a l’annex 2 de la convocatòria.

 

Normativa

RESOLUCIÓ EDU/3176/2019, de 25 de novembre, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d'Educació.

 

Requisits de participació

En aquest concurs pot participar el personal funcionari de carrera que compleixi els requisits que estableix l'article 134 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

Posicionament d’USTEC·STEs a la Mesa Sectorial 19 de novembre de 2019

 

Accés a la sol·licitud mitjançant codi ATRI

 

Terminis previstos

Presentació de sol·licituds i lliurament del projecte de direcció: del dia 9 al 23 de desembre de 2019, ambdós inclosos.

El fet de no presentar el projecte de direcció en el termini establert comporta l’exclusió de la participació en aquest concurs de mèrits o l’anul·lació de la/les petició/ns concreta/es.

En el supòsit que no s’hagi acreditat degudament el compliment dels requisits de participació, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició.

 

Resolucions de candidatures admeses i excloses: no més tard del dia 27 de gener de 2020

El Departament d’Educació farà públiques les candidatures admeses i excloses, amb especificació del motiu.

http://educacio.gencat.cat/portaldecentre

Contra aquestes resolucions es pot interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació.

 

Centres on no hi hagi candidats admesos al concurs de mèrits: no més tard del dia 27 de gener de 2020.

Es farà pública la relació de centres on no hi hagi candidats admesos al concurs de mèrits, per tal que els funcionaris de carrera puguin manifestar la seva disponibilitat a ser proposats i en el seu cas nomenats amb caràcter extraordinari.

Les persones candidates per a ser nomenades hauran de complir tots els requisits a data 1 de juliol de 2020.

 

Notificació a la direcció dels centres afectats de la resolució de candidatures admeses i excloses: com a molt tard el 29 de gener de 2020

Cal fer-la pública en el tauler d’anuncis del centre.

La direcció del centre educatiu o de la ZER ha de convocar el claustre de professors i el consell escolar per notificar-los les sol·licituds admeses i fer l’elecció dels membres de la comissió de selecció.

A cada centre o zona escolar rural on hi ha candidatures admeses s’ha de constituir una comissió de selecció.

Constitució de les comissions de selecció: a partir del 18 de febrer de 2020 a la seu del centre educatiu o ZER corresponent.


Fases de concurs

En aquest concurs hi ha dues fases:

Primera fase

Apartat A: Es valora els mèrits d’experiència i competència professionals (màx. 25 punts). Barem especificat en el punt 8.2 i 8.3 de la convocatòria.

Apartat B: Es valora la formació específica per a l’exercici de la direcció (màx. 15 punts). Barem especificat en el punt 8.4 de la convocatòria.

Puntuació màxima total 40 punts, puntuació mínima per superar la fase 20 punts.

Segona fase

Apartat C: Valoració del projecte de direcció (màx. 40 punts). Barem especificat en el punt 9.2 de la convocatòria.

Apartat D: Valoració de la capacitat de lideratge (màx. 20 punts). Barem especificat en el punt 9.3 de la convocatòria.

Puntuació màxima total 60 punts, puntuació mínima per superar la fase 30 punts.

 

Resolució d’aspirants seleccionats

El director o directora dels serveis territorials o l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona emet i fa pública al tauler electrònic de la Generalitat, com a molt tard el dia 3 d’abril de 2020, la resolució d’aspirants seleccionats per ser nomenats com a director o directora.

 

Nomenament

El director o directora dels serveis territorials o la Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, ha de nomenar director o directora del centre l’aspirant seleccionat des del dia 1 de juliol de 2020 al 30 de juny de 2024, sempre que d’acord amb el previst a la base 1 d’aquesta convocatòria, tingui acreditat el requisit f).


Enllaç a informacions sobre convocatòries de concurs de mèrits per cobrir places de director/a de Centre Educatiu anteriors al curs 2019-2020

Número de visites avui: -