Borsa

 

Curs 2021-2022

Curs 2020-2021


 

CURS 2021-2022
 

Normativa

Llista provisional del número de barem segons serveis prestats (còmput en anys, mesos i dies)

Modificació de dades que consten a la borsa de treball

Autogestió de la disponibilitat per al curs 2021-2022

 

NORMATIVA BORSA 21-22

Resolució de 20 de maig de 2021, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2021-2022.
 

LLISTA PROVISIONAL DEL NÚMERO DE BAREM SEGONS SERVEIS PRESTATS (CÒMPUT EN ANYS, MESOS I DIES)

Com saber si el teu número provisional és el correcte (i per tant, si has de fer una reclamació, fins al 31-5 o no)?
Posem per cas que tens un 7.892 de número d'ordre provisional, així com 11 anys, 12 mesos i 13 dies treballats (segons consta al teu aplicatiu).
Per saber si és correcte, o no, hauràs de mirar a la graella de sota, el número immediatament inferior (7000) i el superior (8000) al teu: En concret, trobem el 7.000 (12 anys, 7 mesos i 19 dies treballats) i el 8.000 (11 anys, 10 mesos i 1 dia).
Podem constatar, llavors que 11 anys, 12 mesos i 13 dies (el meu número en particular) es troben en la franja compresa entre 12 anys, 7 mesos i 19 dies treballats i entre 11 anys, 10 mesos i 1 dia, amb la qual cosa, veiem que és correcte.
També és important revisar que a l'expedient, a temps treballat, apareguin tots els nomenaments que has fet (i que els han contat correctament), ja que si aparegués menys temps treballat del real, tindries, conseqüentment un número provisional pitjor (és a dir, més alt).

Bloc 1. Persones que han treballat:

Número provisional Anys treballats Mesos treballats Dies treballats
1 39 1 21
500 25 6 29
1000 21 7 7
1500 19 3 5
2000 17 11 12
2500 17 0 0
3000 16 2 29
4000 14 11 12
5000 14 1 26
6000 13 4 27
7000 12 7 19
8000 11 10 1
9000 11 0 3
10000 10 1 25
11000 9 2 13
12000 8 1 29
13000 7 0 28
14000 6 5 4
15000 5 11 0
16000 5 6 19
17000 5 1 22
18000 4 10 5
19000 4 6 7
20000 4 2 4
21000 3 11 18
22000 3 9 24
23000 3 7 21
24000 3 4 27
25000 3 2 0
26000 2 11 14
27000 2 9 15
28000 2 6 28
29000 2 3 22
30000 2 1 5
31000 1 11 12
32000 1 9 17
33000 1 7 17
34000 1 4 26
35000 1 2 8
36000 1 0 0
37000 0 11 8
38000 0 9 25
39000 0 9 15
40000 0 9 1
41000 0 8 10
42000 0 7 15
43000 0 6 10
44000 0 5 5
45000 0 4 6
46000 0 2 29
47000 0 1 23
48000 0 0 17
49000 0 0 2

 

L'últim número del bloc 1, és el 55111, amb 1 dia treballat.

En cas que no es tinguin serveis prestats, el número es comprès entre el 55160 i el 60000.

Al bloc 2, tenim des del 60001 fins al 80018.

Us recoderm que les persones aprovades no seleccionades que ja formen part de la borsa de treball de personal interí docent, si tenen un número de barem inferior a 55.160, mantenen el número que tinguin assignat, i si és superior a 60.000 es col·loquen en la franja del 55.160 i el 60.000.

 

 

MODIFICACIÓ DE DADES QUE CONSTEN A LA BORSA DE TREBALL (20/05/21 publicat a la web del Departament)

Accés a l'aplicatiu

Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que consten per al curs 2020-2021, que són les que es tenen en compte per als nomenaments que es facin durant aquest curs.

Del 21 al 31 de maig de 2021, les persones interessades poden modificar les dades de la borsa del curs 2021-2022. Aquestes modificacions tindran efectes a partir del 25 d'agost de 2021 i es tindran en compte per als nomenaments que es facin durant el curs 2021-2022.

Les persones incloses a la borsa de treball de personal interí docent, que durant el curs 2020-2021 havien d'haver manifestat la seva conformitat per continuar formant-ne part i no ho van fer, si no ho fan abans del 31 de maig 2021, deixaran de formar part de la borsa a partir del curs 2021-2022.

El número d'ordre de la borsa de treball 2021-2022 és provisional. El termini per presentar reclamacions contra el nou número d'ordre obtingut serà del 21 al 31 de maig de 2021, ambdós inclosos.

Amb motiu de la covid-19, en cas que necessiteu incorporar nova documentació al vostre expedient, la podeu escanejar i enviar per via telemàtica al servei territorial preferent o al Consorci d'Educació de Barcelona a través del registre electrònic (petició genèrica), sense necessitat que sigui compulsada. En aquest cas, haureu d'enviar juntament, la Declaració responsable d'autenticitat de les còpies dels documents complementaris que s'han presentat telemàticament per a l'expedient personal.
Atès que la petició genèrica té un límit de 5 Mb per petició, és possible que hagueu d'adjuntar els fitxers comprimits o bé presentar més d'una petició.

Terminis previstos:

Modificació de dades de la borsa: del 21 al 31 de maig de 2021

Borsa definitiva: segona quinzena de juny de 2021

Nomenaments telemàtics d'estiu: finals d'agost de 2021

Modificació de dades de la borsa:

 • del 13 al 20 de setembre de 2021
 • del 15 al 22 de novembre de 2021
 • del 24 al 31 de gener de 2022 i
 • del 21 al 28 de març de 2022, i, si escau, altres períodes amb caràcter excepcional.

  


AUTOGESTIÓ DE LA DISPONIBILITAT PER AL CURS 2021-2022

Sol·licitud de no disponibilitat

Les persones que no vulguin obtenir un nomenament per al curs 2021-2022 ho han de sol·licitar mitjançant l’aplicació d’autogestió de la disponibilitat com a molt tard el 30 de juny. Les persones que estiguin treballant ho han de sol·licitar entre el dia 9 de juny i el 30 de juny. Aquesta aplicació romandrà tancada de l’1 al 25 de juliol de 2021 i durant aquest període no es podrà autogestionar la disponibilitat.

Durant el curs, les persones poden sol·licitar la no disponibilitat en qualsevol moment. Les dates d’inici i final de la no disponibilitat són les que s’indiquin a la sol·licitud i, en qualsevol cas, els efectes són sempre a partir de l’endemà de la seva tramitació. La data de finalització de la no disponibilitat no és obligatori informar-la. En cas que no s’indiqui una data fi a la sol·licitud, la persona no estarà disponible fins que la indiqui. Únicament es pot sol·licitar un període de no disponibilitat i fins que aquest no finalitzi no se’n pot demanar un altre.

Durant el període de no disponibilitat les persones interessades mantenen el número d'ordre de la borsa de personal interí docent, sense que aquest temps computi com a temps de serveis prestats.

Les persones que hagin demanat la no disponibilitat no poden obtenir destinació en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals.

 


CURS 2020-2021
 

Normativa Borsa 20-21

Consulta de dades: Accés a l'aplicació del Departament

Consulta les titulacions per impartir un ensenyament. Accés a la consulta per cos i especialitat.

Consulta dels ensenyaments que es poden impartir. Accés a la consulta per titulació.

Accés a la borsa de les persones no seleccionades en el procés selectiu d'oposicions.

Llista de persones admeses i excloses (convocatòria juliol 2020).

Funcionament de l'adjudicació de places

Primera vacant o substitució

Dates de nomenaments telemàtics

Modificació de dades que consten a la borsa de treball

Autogestió de la disponibilitat

Personal interí novell: Curs d'iniciació, període de prova inicial i prova d'idoneïtat

Codis de les especialitats

Màster de formació del professorat

Perfils professionals

Proposta USTEC·STEs funcionament borsa substitucions

Informació de la borsa anterior a 2020


 

NORMATIVA BORSA 20-21

RESOLUCIÓ EDU/202/2021, de 28 de gener, per la qual es modifica la Resolució EDU/2637/2020, de 23 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions sobre el curs d'iniciació, el període de prova inicial i la prova d'idoneïtat del personal interí docent.

RESOLUCIÓ EDU/2637/2020, de 23 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions sobre el curs d'iniciació, el període de prova inicial i la prova d'idoneïtat del personal interí docent.

RESOLUCIÓ EDU/1792/2020, de 20 de juliol, per la qual s'obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació

Resolució de modificació de la Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2020-2021

Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2020-2021

Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2020-2021

RESOLUCIÓ EDU/720/2019, de 21 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.


 

 

LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES A LA BORSA (convocatòria juliol 2020)

 • Llista definitiva de persones admeses i excloses: 8 d'abril de 2021 Podeu consultar el número definitiu de la borsa segons els mèrits presentats.

Accés a l'aplicatiu

 • Llista provisional de persones admeses i excloses: Es poden presentar reclamacions del 10 al 19 de març de 2021, ambdós inclosos.

Les reclamacions s'han de presentar preferentment de forma telemàtica, mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat.

Les sol·licituds s'han d'entrar indicant com a ens destinatari el Departament (especificant els serveis territorials), el tema i el subtema —Departament: Educació; Serveis territorials: el demanat a la sol·licitud d’inscripció a la borsa; Tema: Educació i formació; Subtema: Docents—.

També es poden presentar presencialment al registre dels serveis territorials de l'àmbit territorial corresponent, o a qualsevol registre dels que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 

 

ACCÉS A LA BORSA DE LES PERSONES NO SELECCIONADES EN EL PROCÉS SELECTIU D'OPOSICIONS

Accés a la consulta (disponible a partir del 20 d'abril de 2021)

Les persones que han superat la fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés als cossos docents, que no han estat seleccionades, que no formen part de la borsa de treball de personal interí docent, s'hi incorporen automàticament.


En el cas que aquestes persones no tinguin serveis prestats, el número de barem que se'ls assigna a la borsa és el comprès entre el 55.160 i el 60.000

Els serveis territorials corresponents es posaran en contacte amb les persones interessades per tal que manifestin les seves preferències a la borsa.

Així mateix, les persones aprovades no seleccionades que ja formen part de la borsa de treball de personal interí docent, si tenen un número de barem inferior a 55.160, mantenen el número que tinguin assignat, i si és superior a 60.000 es col·loquen en la franja del 55.160 i el 60.000.

La documentació que han de presentar les persones que no han estat seleccionades en el procediment d'accés al cos docent corresponent, que no formen part de la borsa de treball de personal interí docent, si en volen formar part la trobareu a la web del Departament. Termini del 21 d'abril al 3 de maig de 2021, ambdós inclosos. 

FUNCIONAMENT DE L'ADJUDICACIÓ DE PLACES

Cal consultar a les pàgines web dels serveis territorials (ST) i del Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) sol·licitats com a preferents:

 1. Els dies d'adjudicació i franja horària de connexió
 2. El dia de l'adjudicació, generalment abans de les 11 h, es pot consultar la llista de personal convocat a les adjudicacions (per especialitat i per número d'ordre i priorització de les especialitats).
 3. Les persones a les quals s'assigna una vacant o una substitució, durant la franja horària indicada, l'han d'acceptar en línia a l'aplicació de l'apartat Acceptació/finalització de l'adjudicació i han de desar la credencial (PDF) que aquesta genera.
  A més a més, aquestes persones reben un SMS i un missatge de correu electrònic.
 4. El primer dia lectiu després de l'adjudicació o el dia d'inici de la substitució (si és posterior a l'adjudicació), cal posar-se en contacte amb el centre a través del correu electrònic, adjuntant la credencial generada anteriorment. Trobareu el correu del centre en el Mapa escolar.

Si no s'accepta la proposta d'adjudicació, cal indicar-ho a l'apartat Acceptació / finalització de l'adjudicació. Llevat que s'al·legui un motiu justificat (i acreditat amb documentació als ST corresponents o al CEB) el rebuig de la proposta comporta un nou número de barem per aquest curs escolar.

A l'apartat Consulta global de resultats (darrera adjudicació) es pot saber el resultat de les adjudicacions.


Accés a l'aplicatiu per l'Acceptació / Finalització del nomenament
 

 • Acceptació de l'adjudicació

Un cop acceptat el nomenament s'ha de desar la credencial i fer-la arribar al centre corresponent a través del correu electrònic. Podeu  trobar el correu electrònic corresponent al centre en l'adreça http://mapaescolar.gencat.cat/

La nòmina del mes en curs es tanca al voltant del dia 18, per tant els nomenaments posteriors a dita data es retribuiran al mes següent.

Les vacants o substitucions adjudicades s'han d'acceptar dins de la franja horària de connexió indicada en la web del servei territorial
 

 • Finalització de la vacant o de la substitució:

La direcció del centre docent ha de comunicar per correu electrònic a la persona interina o substituta la finalització de la vacant o substitució per incorporació del titular del lloc de treball i adjuntarà credencial.

El primer dia lectiu posterior a la data de cessament (abans de les 10 h) la persona interina o substituta ha d'accedir de nou a l'aplicació de l'apartat Acceptació / finalització de l'adjudicació per quedar disponible de nou.

A més, ha de reenviar el correu electrònic amb la comunicació que ha fet el centre docent de finalització de la substitució, adjuntant la credencial, al correu electrònic dels serveis territorials que correspongui.

Si la incorporació del titular es produeix dimecres, per exemple, i no se'n té constància fins aquest mateix dia, la persona substituta ho ha de comunicar el mateix dimecres, si és que vol prendre part en el proper procés d'adjudicació.

 


Informació extreta de la web del Departament d'Educació (Inici / Serveis / Borsa de treball de personal ... / Borsa del curs 2020-2021 / Nomenaments telemàtics) 


 

 

PRIMERA VACANT O SUBSTITUCIÓ

Quan s'obté una vacant o una substitució per primera vegada, s'ha d'enviar la documentació següent a la Secció de Gestió de Personal Docent dels serveis territorials corresponents:

 1. Una còpia del DNI;
 2. Una còpia del document d'afiliació a la Seguretat Social (número de la Seguretat Social -si no s'ha treballat abans- o número d'afiliació -si s'ha estat treballant anteriorment-). Aquest codi és de 12 xifres numèriques:
  • Si no heu treballat abans i no el teniu, cal que demaneu el número de la Seguretat Social a la Tresoreria de la Seguretat Social i presentar el document.
  • Si heu treballat abans, qualsevol, document relacionat on consti el número d'afiliació (nòmina, vida laboral etc.).
 3. Un certificat mèdic original que indiqui que no es té cap malaltia ni cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i lloc de treball que s'ha d'ocupar. No cal que sigui l'imprès oficial (les persones que han entrat a la borsa en la darrera convocatòria no han de tornar a presentar el certificat mèdic);
 4. L'imprès que fa referència a les dades bancàries;
 5. L'imprès corresponent a la retenció del rendiment del treball personal (IRPF);
 6. Una còpia del llibre de família (si escau)
 7. La declaració jurada o promesa de no estar afectat pel règim d'incompatibilitat;
 8. La sol·licitud de compatibilitat (si escau).
 9. La declaració jurada o promesa de no estar inhabilitat per treballar a l'Administració.

Aquests documents s'han de presentar en el termini màxim de 10 dies naturals, a través del registre electrònic (petició genèrica*).

* Cal adjuntar un únic arxiu .pdf amb tots els documents degudament emplenats i signats.

Informació extreta de la web del Departament d'Educació (Inici / Serveis / Borsa de treball de personal ... / Borsa del curs 2020-2021 / Nomenaments telemàtics) <http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/borsa-curs-2020-2021/nomenaments-telematics/>.


 

 

 

DATES NOMENAMENTS TELEMÀTICS


L'últim dia de nomenaments telemàtics d'aquest curs 2020-2021: dimecres 9 de juny.
 

El darrer dia de nomenaments telemàtics de substituts i interins docents abans de les vacances de Setmana Santa serà el divendres 19 de març, i el primer dia de nomenaments després de les vacances serà el dimecres 7 d’abril, per incorporar-se el 8 d’abril.

Comunicat (22/09/20):  Més dies de nomenaments telemàtics a la setmana
 
 • Últim dia de nomenaments telemàtics del mes de desembre: dilluns14.
 • Primer dia de nomenaments telemàtics del mes de gener: divendres 8.

Durant els períodes lectius del curs, els nomenaments telemàtics ordinaris a partir del 28 de setembre de 2020 es duen a terme els dilluns, dimecres i divendres de cada setmana.

Consulteu la franja horària de connexió a l'apartat "Dies d'adjudicació i franja horària" dels webs dels serveis territorials corresponents.

 


Informació per al curs 2020-2021 (actualitzat el 08/09/20)

Durant els períodes lectius del curs, els nomenaments telemàtics ordinaris es duen a terme els dimarts i els divendres de cada setmana. També es fa un nomenament telemàtic el dia 10 de setembre.

El dia 10 de setembre, abans de les 10 h, es publica a l'apartat Personal convocat a les adjudicacions, dels webs dels serveis territorials o del Consorci, el número d'ordre del personal convocat.

Per conèixer el resultat de l'adjudicació cal accedir a l'apartat Consulta global de resultats (darrera adjudicació). Per entrar a l'aplicació cal identificar-se amb el codi d'usuari de la XTEC o amb el codi del registre d'usuari temporal que facilita el sistema.

A més a més, les persones a qui s'assigna un nomenament reben un missatge de text (SMS) i un missatge de correu electrònic amb la notificació.

Durant la franja horària de connexió establerta, a l'apartat Dies d'adjudicació i franja horària de connexió (a l'apartat Acceptació/finalització de l'adjudicació), la persona substituta ha d'acceptar o refusar l'adjudicació proposada.

Per accedir a l'aplicació cal identificar-se amb el codi d'usuari de la XTEC o amb el codi del registre d'usuari temporal que facilita el sistema.

El dia 10 de setembre, les franges horàries de connexió, per serveis territorials, són les següents:

De 10 a 11.30 h

Consorci d'Educació de Barcelona
Serveis Territorials al Baix Llobregat
Serveis Territorials a Tarragona
Serveis Territorials al Maresme - Vallès Oriental
Serveis Territorials a Girona

De 12 a 13.30 h

Serveis Territorials a Barcelona Comarques
Serveis Territorials a Lleida
Serveis Territorials a Catalunya Central
Serveis Territorials al Vallès Occidental
Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

 

Informació del web del Departament


Els primers dies de nomenaments telemàtics del mes de setembre de 2020: són el 3 i el 4 depenent del vostre servei territorial preferent. Webs de les àrees territorials

 • La informació detallada del procediment es troba a les pàgines web dels serveis territorials sol·licitats com a preferents i a la del Consorci d'Educació de Barcelona.
 • Els dies 3 i 4 de setembre, abans de les 10 h, es publica el número d'ordre del personal convocat a l'apartat dels webs dels serveis territorials i del CEB Personal convocat a les adjudicacions.
 • Per conèixer el resultat de l'adjudicació cal accedir a l'apartat Consulta global de resultats (darrera adjudicació). Per entrar a l'aplicació cal identificar-se amb el codi d'usuari de la XTEC o amb el codi del registre d'usuari temporal que facilita el sistema. A més a més, les persones a qui s'assigna una dotació de reforç o una substitució reben un missatge de text (SMS) i un missatge de correu electrònic amb la notificació.
 • Durant la franja horària de connexió establerta, a l'apartat Dies d'adjudicació i franja horària de connexió (a l'apartat Acceptació/finalització de l'adjudicació), la persona que ha obtingut una adjudicació ha d'acceptar-la o refusar-la. Per accedir a l'aplicació cal identificar-se amb el codi d'usuari de la XTEC o amb el codi del registre d'usuari temporal que facilita el sistema.

Les franges horàries de connexió, per serveis territorials, són les següents:

3 de setembre

De 10 a 11.30 h

 • Consorci d'Educació de Barcelona
 • Serveis Territorials al Baix Llobregat
 • Serveis Territorials a Tarragona

De 12 a 13.30 h

 • Serveis Territorials a Lleida
 • Serveis Territorials a Catalunya Central

4 de setembre

De 10 a 11.30 h

 • Serveis Territorials al Maresme - Vallès Oriental
 • Serveis Territorials a Girona
 • Serveis Territorials a Barcelona Comarques

De 12 a 13.30 h

 • Serveis Territorials al Vallès Occidental
 • Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

Curs 20-21: Nomenaments de finals d'agost i principis de setembre


Entre el 26 d'agost i el 4 de setembre de 2020, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona realitzaran els actes de nomenament necessaris per adjudicar, entre el professorat que forma part de la borsa de personal interí docent, les vacants, dotacions de reforç i substitucions que estiguin pendents d’assignació. Les dotacions de reforç s’adjudiquen per fer front a l’emergència educativa causada per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Per adjudicar les vacants que hi ha pendents d’assignació entre el professorat inscrit a la borsa de personal interí docent, els serveis territorials del Departament d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona faran actes de nomenament telemàtics els dies 27 i 28 d'agost de 2020.

 

 • La informació detallada del procediment es troba al web dels serveis territorials sol·licitats com a preferents i del Consorci d'Educació de Barcelona.
 • El 27 i 28 d'agost, abans de les 10 hores, es publicarà el número d'ordre del personal convocat als actes de nomenament a l'apartat Personal convocat a les adjudicacions.
 • Per saber el resultat de l'adjudicació cal accedir a l'apartat Consulta global de resultats (darrera adjudicació). Per entrar a l'aplicació, cal identificar-se amb el codi d'usuari de la XTEC o, si no se'n té, amb el codi del registre d'usuari temporal que facilita el mateix sistema.
 • Complementàriament, les persones a les quals s'assigna una vacant reben un missatge de text (SMS) i un missatge de correu electrònic amb aquesta indicació.
 • Dins de la franja horària de connexió que s'estableix a l'apartat Dies d'adjudicació i franja horària de connexió, la persona que té assignada una vacant, ha d'acceptar o refusar l'adjudicació proposada a l'apartat Acceptació/finalització de l'adjudicació. Per accedir a l'aplicació, cal identificar-se amb el codi d'usuari de la XTEC o, si no se'n té, amb el codi del registre d'usuari temporal que facilita el mateix sistema.

 

S'estableixen les franges horàries de connexió següents per acceptar la plaça assignada des del web:

27 d'agost, de les 10.00 a les 11.30 hores

 • Serveis Territorials del Departament d'Educació al Maresme-Vallès Oriental
 • Serveis Territorials del Departament d'Educació a Girona
 • Serveis Territorials del Departament d'Educació a Barcelona Comarques
 • Serveis Territorials del Departament d'Educació al Vallès Occidental
 • Serveis Territorials del Departament d'Educació a les Terres de l'Ebre
 • Serveis Territorials del Departament d'Educació a la Catalunya Central

 

28 d'agost, de les 10.00 a les 11.30 hores

 • Consorci d'Educació de Barcelona
 • Serveis Territorials del Departament d'Educació al Baix Llobregat
 • Serveis Territorials del Departament d'Educació a Tarragona
 • Serveis Territorials del Departament d'Educació a Lleida

 

S’informarà de les dates dels següents nomenaments telemàtics.

 

Nomenaments per a l’adjudicació de vacants i substitucions de llocs de treball específics (d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes)

El 20 d'agost, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona publicaran a la seva pàgina web (Personal docent / Nomenaments telemàtics / Adjudicacions de difícil cobertura) les vacants a cobrir de llocs de treball específics d'àmbit d'ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes, i obriran un termini de 48 hores perquè les persones interessades es posin en contacte amb el personal de la secció de Gestió de personal docent del servei territorial corresponent o Consorci d’Educació de Barcelona.

Informació extreta del web del departament d'educació (21/08/20)


 

 

MODIFICACIÓ DE DADES QUE CONSTEN A LA BORSA DE TREBALL
 

Accés a l'aplicatiu
 

Modificació de dades de la borsa curs 2020-2021:

- del 14 al 21 de setembre de 2020

- del 16 al 23 de novembre de 2020

- del 25 de gener a l'1 de febrer de 2021

- del 22 al 29 de març de 2021.

Entre els mesos de maig i juny s'obrirà un termini per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent per al curs 2021-2022.

No obstant això, de manera excepcional i motivat per un canvi de domicili familiar o una altra causa greu, que s'ha de justificar documentalment, es pot modificar l'àrea territorial demanada com a preferent, els municipis (en el cas del CEB, els districtes) i comarques i les especialitats, mitjançant una sol·licitud adreçada al director o directora dels serveis territorials corresponents o al o a la gerent del CEB.

Les persones que han participat en la convocatòria d'accés a la borsa oberta el 27 de juliol de 2020, poden modificar també les dades de la borsa.

Amb motiu de la covid-19, en cas que necessiteu incorporar nova documentació al vostre expedient, la podeu escanejar i enviar per via telemàtica al servei territorial preferent o al Consorci d'Educació de Barcelona a través del registre electrònic (petició genèrica), sense necessitat que sigui compulsada. En aquest cas, haureu d'enviar juntament, la Declaració responsable d'autenticitat de les còpies dels documents complementaris que s'han presentat telemàticament per a l'expedient personal.
Atès que la petició genèrica té un límit de 5 Mb per petició, és possible que hagueu d'adjuntar els fitxers comprimits o bé presentar més d'una petició.


 

 

CURS D'INICIACIÓ, PERÍODE DE PROVA INICIAL I PROVA D'IDONEÏTAT
 

 • Període de prova inicial del personal interí (quatre primers mesos)
  El professorat substitut o interí novell, a partir de la primera incorporació a la docència en un centre o servei educatiu, ha de superar un període de prova inicial durant, com a màxim, els quatre primers mesos d'exercici efectiu de docència.El període de prova comprèn els diferents nomenaments que, fins a completar el període màxim esmentat,  el personal interí o substitut docent i ha de ser avaluat quan la permanència en el mateix centre o servei educatiu sigui com a mínim d'un mes.
   
 • Curs d’iniciació del personal interí

RESOLUCIÓ EDU/202/2021, de 28 de gener

Annex 1 Curs d'iniciació a la tasca docent

"1.1. Durant el primer curs en què obtingui un nomenament d'interinatge o substitució per a tot un curs escolar en un mateix centre docent, el personal docent ha de seguir un curs d'iniciació a la tasca docent en centres públics per desenvolupar correctament les funcions docents.
A aquest efecte, s'entén que ha estat nomenat per a tot el curs el personal docent que hagi obtingut un o més nomenaments en el mateix centre, amb efectes entre l'1 de setembre i l'inici del període lectiu i fins al final del curs, i sempre que la dedicació del nomenament o la suma de la dedicació dels diferents nomenaments sigui, com a mínim, de mitja jornada.
Aquest curs consta d'una fase de formació i una fase de tutoria.
Els serveis territorials han de comunicar a les persones afectades l'obligació de realitzar el curs d'iniciació a la tasca docent, un cop hagin estat nomenades."

"1.2 Sense perjudici del que estableix el punt 4.4.4, està exempt de realitzar el curs d'iniciació el personal docent que tingui una experiència docent prèvia en els ensenyaments reglats de nivell no universitari de dotze mesos o més en els darrers tres cursos escolars, així com les persones que hagin estat seleccionades en un procés selectiu d'ingrés a la funció pública docent, mentre no siguin nomenades persones funcionàries en pràctiques."
 

24/11/20 Informació sobre l'avaluació interins novells

18/11/20 Comunicat Avaluació interins novells. USTEC-STEs (IAC) vam denunciar la modificació de la normativa. Gràcies a la pressió exercida a la Mesa Sectorial de dimecres 18 de novembre, hem aconseguit que l’administració faci una modificació, i per tant, tornar a l'exempció del curs iniciació interins novells amb dotze mesos o més en ensenyaments reglats en els darrers tres cursos escolars tant a pública, pública fora Catalunya com privada. Els recursos que han rebut els aniran responent, i des de ST es farà arribar noves instruccions als centres educatius.

 

Inscripció al curs de formació específic per a professorat interí novell. Edició 2020-2021: del 30 de novembre a l’11 de desembre. 
Enllaç al web del Departament. 

 

 • Prova d'idoneïtat.
  Les persones que han estat excloses de la borsa de treball del personal interí docent, com a conseqüència d'un expedient contradictori no disciplinari que conclou la manca evident de capacitat per a la docència, o per no haver superat el període de prova inicial, i sol·licitin reincorporar-se després que hagi transcorregut un curs des de la seva exclusió, han de superar una prova d'idoneïtat prèvia a l'inici del període de tutoria.

 

Enllaç a la normativa

Més informació

Enllaç al web del Departament

 

 


 

AUTOGESTIÓ DE LA DISPONIBILITAT 

Accés a l'aplicació

Les dates d'inici i de final de la no disponibilitat seran les que es demanin a la sol·licitud. En qualsevol cas, els efectes de la sol·licitud seran sempre a partir de l'endemà de tramitar-la.

Només es pot sol·licitar un període de no disponibilitat i fins que aquest no finalitzi no se'n pot demanar un altre.

No es participarà en els nomenaments telemàtics fins que no s'informi de la data final del període de no disponibilitat.

Les persones que es trobin de baixa per accident laboral, maternitat o paternitat no han d'utilitzar aquesta aplicació sinó que han d'adreçar-se als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona per sol·licitar la baixa temporal i acreditar la seva situació. Cal fer-ho així perquè el temps de durada de la baixa o del permís computi com a serveis prestats a efectes de número de la borsa, sempre i quan hagin obtingut un nomenament.
 

Informació extreta del web del departament d'educació (22/05//20)

 


 

 

 

Número de visites avui: 73